Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2015 > Usnesení ze 6. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 6. schůze Rady města Prostějova

konané 27.1.2015

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 5081:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 6. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 27.1.2015, dle návrhu, uvedeného na pozvánce,
p o v ě ř u j e
RNDr. Alenu Raškovou, 1. náměstkyni primátora, ověřením zápisu.

2. Stanovisko k žádosti o investiční dotaci pro Atletický klub Prostějov, z.s. z programu MŠMT v roce 2015
Usnesení č. 5082:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
MŠMT vyhovět uvedené žádosti na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci dotačních programů roku 2015 na realizaci uvedené investiční akce.


3. Stanoviska k žádosti o dotaci pro Sportovní klubu Prostějov, z. s. z programu MŠMT v roce 2015
Usnesení č. 5083:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
MŠMT vyhovět uvedené žádosti na poskytnuti dotace ze státního rozpočtu v rámci dotačních programů roku 2015 na realizaci uvedené investiční akce.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                               RNDr. Alena R a š k o v á v.r.
primátor města Prostějova                                      1. náměstkyně primátora

Prostějov 27.1.2015
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 5.2.2015 13:23:43 | přečteno 213x | Věra Krejčí
load