Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2015 > Výpis z 10. schůze Rady města Prostějova

Výpis z 10. schůze Rady města Prostějova

konané 17.3.2015

 

1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 5207:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 10. schůze, konané dne 17.3.2015, dle návrhu, uvedeného na pozvánce, s rozšířením o materiály:
20.1 Schválení veřejnoprávní smlouvy – Český svaz chovatelů
24.1 Doporučení Komise architektury a urbanismu ze dne 12.3.2015
24.2 Informační banner na ulici Tylova
24.3 Informace o některých krocích realizovaných v rámci projektu ITI,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Lesy města Prostějov, s. r. o.
Schváleno usnesení č. 5208:
Rada města Prostějova při rozhodování v působnosti valné hromady obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o., IČO: 253 21 692, sídlem Školní 3643/, 796 01 Prostějov, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 25311, vedenou u Krajského soudu v Brně
I. b e r e n a v ě d o m í
1. informace o skončení funkčního období členů dosavadní dozorčí rady společnosti ve složení Ing. Bedřich Grulich, Petr Sedláček a Ing. Radek Zacpal,
2. informace o kandidátech navržených na funkci členů dozorčí rady společnosti, včetně předložení písemného prohlášení o tom, že splňují podmínky pro členství v orgánu obchodní společnosti, stanovené zákonem o obchodních korporacích, a že u nich není dána jiná překážka funkce člena dozorčí rady,
II. v o l í
Ing. Bedřicha Grulicha, PaedDr. Jana Krchňavého a Zdeňka Vysloužila členem dozorčí rady společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o., IČO: 253 21 692, sídlem Školní 3643/, 796 01 Prostějov, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 25311, vedenou u Krajského soudu v Brně.

3. Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.
Schváleno usnesení č. 5209:
Rada města Prostějova při rozhodování v působnosti valné hromady obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., IČO: 262 59 893, sídlem Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8, PSČ 796 01, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 40603, vedenou u Krajského soudu v Brně
I. b e r e n a v ě d o m í
1. informace o skončení funkčního období členů dosavadní dozorčí rady společnosti ve složení Bc. Pavel Smetana, Ing. Jan Tesař a Jiří Schlesinger,
2. informace o kandidátech navržených na funkci členů dozorčí rady společnosti, včetně předložení písemného prohlášení o tom, že splňují podmínky pro členství v orgánu obchodní společnosti, stanovené zákonem o obchodních korporacích, a že u nich není dána jiná překážka funkce člena dozorčí rady,
II. v o l í

Bc. Pavla Smetanu, JUDr. Josefa Augustina a Marka Jančíka členem dozorčí rady společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., IČO: 262 59 893, sídlem Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8, PSČ 796 01, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 40603, vedenou u Krajského soudu v Brně.

4. Přehled úkolů ze schůzí Rady města Prostějova a zpráva o plnění úkolů ke dni 17.3.2015
Schváleno usnesení č. 5210:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zprávu o plnění svých usnesení ke dni 17.3.2015 bez připomínek.


5. Čestná ocenění – udělení
Schváleno usnesení č. 5211:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova udělit

1. Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA ZÁSLUHY těmto nominovaným:

 • Str. David Malík Dis.

k MP nastoupil dne 1.3.2012, i přesto, že vykonává funkci strážníka velmi krátkou dobu, projevuje vysoké nasazení, aktivitu, snahu o co nejlepší výsledky při zajišťování veřejného pořádku. Díky jeho nasazení při výkonu činnosti zadržel mnoho pachatelů trestných činů, koncem roku 2014 zadržel pachatele trestného činu znásilnění, odhalil pachatele loupeže, atd.

 • npor. Mgr. Bc. Leo Haluza

vedoucí oddělení obecné kriminality SKPV Prostějov. Haluza je policista s více než 20 letou praxí, který je dlouholetým vedoucím pracovníkem oddělení obecní kriminality. Pracuje s vysokým nasazením často i nad rámec doby služby. Své zkušenosti i místní a osobní znalost nezřídka využívá při organizaci šetření různých druhů trestné činnosti, zejména majetkového a násilného charakteru, případně s prvky výroby, pěstování a distribuce omamných a psychotropních látek. Jeho aktivita a nasazení se výrazně promítá do ovlivnění bezpečnostní situace v Prostějově i celém regionu.

 • npor. Bc. Pavel Konevič

Zástupce vedoucího Dopravního inspektorátu Prostějov, je zkušeným policistou, který u policie působí třicátým rokem. Dosahuje dlouhodobě velmi dobrých výsledků, a to jak u pořádkové policie, kde byl po většinu služby zařazen, tak i u dopravního inspektorátu, u něhož je od roku 2010 zástupcem vedoucího. Svým iniciativním přístupem, organizačními schopnostmi a rozhodností, výraznou měrou přispívá k plnění úkolů na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v našem regionu. Při plnění úkolů aktivně spolupracuje i s Městskou policií Prostějov, zejména v oblasti BESIP. Ke spolupráci a aktivnímu výkonu služby vede i své podřízené.

 • Mjr. Ing. Marek Sobek

od r. 1999 příslušník Hasičského záchranného sboru Ostrava a od r. 2008 příslušník HZS Olomouckého kraje Územní odbor Prostějov jako vedoucí pracoviště IZS a služeb. Má zásluhy na vytváření a prohlubování trvalé spolupráce se složkami IZS. Podílí na řešení mimořádných a krizových událostí v rámci složek IZS. Velmi aktivně se podílí na organizaci a zabezpečení Dne se složkami IZS a dalších preventivních akcí. Svou činností významně přispívá k vytváření bezpečného prostředí.

 • Miroslav Lezna

velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů statutárního města Prostějova od roku 1995, za aktivní přístup k řízení družstev jednotky, za velmi kvalitní zajišťování pohotovosti Sboru dobrovolných hasičů k výjezdu, za aktivní účast při zásazích jednotky a péči o techniku a materiál jednotky. Svým přístupem se podílí na zajišťování bezpečnosti našeho města.

2. Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA VĚRNOST II. stupně - za 20 let služby těmto nominovaným:


 

 • Str. Miroslav Herink

k MP nastoupil dne 1.2.1995, 9 let vykonává funkci strážníka okrskové služby. Patří mezi zkušené strážníky, má velmi dobrou osobní a místní znalost, velmi dobře spolupracuje s veřejností a své znalosti uplatňuje při řešení jednotlivých případů. Svou odborností a profesionálním přístupem je příkladem mladším kolegům.

 • Str. František Matoušek

k MP nastoupil dne 1.1.1995 od nástupu k Městské policii Prostějov vykonává funkci strážníka hlídkové služby, v devadesátých letech vykonával funkci psovoda. V jednání je rozvážný, vstřícný k veřejnosti, má velmi aktivní přístup k plnění úkolů.

 • Str. Karel Pokorný

k MP nastoupil dne 1.9.1995 od počátku vykonává funkci strážníka hlídkové služby. Jedná se o zkušeného strážníka, který se také významně podílí na zajištění veřejného pořádku v našem městě. K veřejnosti je vstřícný a své znalosti a vědomosti uplatňuje v každodenní činnosti.

3. Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA VĚRNOST III. stupně - za 15 let služby těmto nominovaným:

 • Str. Mgr. Jan Nagy

k MP nastoupil dne 1.6.2000, vykonává funkci ředitele MP. Po celou dobu se významně podílí na zajištění dobrého stavu veřejného pořádku v našem městě, zasloužil se o vznik a realizaci preventivních programů, zavedl funkční změny stylu policejní práce community policing.

4. Čestnou plaketu Městské policie Prostějov těmto nominovaným:

 • Jiří Novák

Od r. 1992 do konce r. 2013 ve funkci strážník Městské policie Prostějov. Jako strážník se vždy svým pozitivním přístupem podílel na zvyšování právního vědomí veřejnosti. V současné době jako zaměstnanec zařazen na funkci účetního. Významně se podílí na logistickém zabezpečení činnosti městské policie a vytváření tak ekonomických podmínek pro činnost.

 • Mgr. Milada Galářová

Od r. 2005 pracuje velmi aktivně jako předsedkyně osadního výboru Vrahovice, podílí se tak i na zajišťování veřejného pořádku v místní části Vrahovice. Úspěšně spolupracuje s okrskovým strážníkem i policistou, od r. 2010 vykonává funkci předsedkyně komise bezpečnost a prevenci kriminality, podílí se na řešení kriminogenních faktorů kriminality, od r. 2012 je členkou komise prevence kriminality KU Ol. Kraje

 • Ing. Miroslav Nakládal

vedoucí odboru dopravy Magistrátu statutárního města Prostějova od r. 2003, do té doby vedoucí referátu dopravy a silničního hospodářství Okresního úřadu Prostějov – od 1.6.1993. Po celou dobu vykonává funkci vedoucího aktivu Besip. Velmi úspěšně spolupracuje s krajským koordinátorem Besipu, Zdravým městem Prostějov a všemi ostatními subjekty na úseku silniční dopravy. Významně se podílí i na zajišťování dopravní obslužnosti našeho města. V 90. letech byl oceněn pamětní medailí ministra dopravy za působnost v oblasti besip.

 • Ing. Martina Cetkovská

vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu statutárního města Prostějova od r. 2000. Významně se podílí na ochraně obyvatelstva jako tajemnice krizového štábu města Prostějova, svým aktivním a pozitivním přístupem zajišťuje akceschopnost správních orgánů při mimořádných i krizových situacích. Významně se podílela i na utváření protipovodňových plánů města Prostějova.

 • Novák Jiří

vedoucí Dětského dopravního centra Sportcentrum Prostějov, Především jeho aktivity na pracovišti DDC jsou pozoruhodné. Díky jeho aktivnímu přístupu a kreativním snahám je dopravní výchova a podmínky pro podobné aktivity na velice dobré úrovni. Je nutné ocenit především jeho přínos v oblasti dopravní výchovy a její popularizace mezi dětmi a mládeží. Kromě vysoké kvality poskytované dopravní výuky pro 4. ročníky základních škol města Prostějova je významná i snaha vštěpovat zásady bezpečného pohybu a dopravního provozu dětem z mateřských škol a školních družin. Díky aktivitám a neustálým snahám Jiřího Nováka o zlepšování podmínek na DDC je široká a kvalitní i nabídka aktivit s dopravní tématikou pro širokou veřejnost města Prostějova.

6. Zdravé město Prostějov – Vyhlášení dotačního programu na rok 2015
Schváleno usnesení č. 5212:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
dotační program Zdravého města Prostějova pro rok 2015 pro níže uvedené tematické okruhy a za podmínek uvedených v příloze. Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14. Cílem a prioritou dotačního programu je udržitelný rozvoj města Prostějova, jeho životního prostředí, rozvoje a podpory podnikání, oblasti bezpečnosti, zdraví, vzdělávání a dalších, které jsou určeny následujícími tematickými okruhy:
1. Oblast celoživotního vzdělávání
2. Vzdělávání dětí a mládeže
3. Zdravý životní styl, ochrana zdraví, prevence zdraví
4. Škola podporující zdraví
5. Prevence v dopravní výchově
6. Popularizace vědy
7. Ochrana životního prostředí, odpady
8. Zdravý pohyb
9. Žijeme spolu - podpora handicapovaným občanům
10. Den pro podnikatele - zapojení podnik. sféry do aktivit Zdravého města, seminář
11. Volné téma - S úsměvem jde všechno líp.

7. Hodina Země 2015 – účast města Prostějova
Schváleno usnesení č. 5213:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o účasti města Prostějova v celosvětové akci Hodina Země 2015 v sobotu 28. 3. 2015 od 20:30 do 21:30 dle důvodové zprávy.

8. Návrh OZV, kterou se mění OZV č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Schváleno usnesení č. 5214:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vydat Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 a vyhlášky č. 4/2011 a vyhlášky č. 9/2013 dle přílohy.

9. Informace o novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s rozpočtovým opatřením
Schváleno usnesení č. 5215:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
zrušit část usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 14268 ze dne 15. 12. 2014, kterým „svěřuje primátorovi a náměstkům primátora oprávnění k předběžnému souhlasu s rozpočtovým opatřením, kdy uskutečnění výdaje je nutné z hlediska zabezpečení chodu úřadu nebo k zabránění škod s tím, že na nejbližším zasedání bude rozpočtové opatření schváleno ZMP nebo RMP dle výše uvedených kompetencí RMP v konkrétních částkách“ (uvedeno pod písmenem „F“).

10. Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy
Schváleno usnesení č. 5216:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy dle přílohy na dobu určitou do 30. 6. 2019 - mezi statutárním městem Prostějovem a obcí Bílovice-Lutotín.11. Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy
- dodatky č. 1 o prodloužení platnosti smluv
Schváleno usnesení č. 5217:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 1 o změně obsahu článku V. – Doba trvání smlouvy stávajících veřejnoprávních smluv o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy uzavřených mezi městem Prostějov a obcemi – Držovice, Lešany, Malé Hradisko, Olšany u Prostějova, Otaslavice, Pivín a Víceměřice.

12. Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy
- dodatky č. 2 o prodloužení platnosti smluv
Schváleno usnesení č. 5218:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 2 o změně obsahu článku V. – Doba trvání smlouvy stávajících veřejnoprávních smluv o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy uzavřených mezi městem Prostějov a
1. městem Němčice nad Hanou,
2. obcemi Buková, Dřevnovice, Myslejovice, Srbce, Vitčice a Zdětín.

13. Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy
- dodatky č. 3 o prodloužení platnosti smluv
Schváleno usnesení č. 5219:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 3 o změně obsahu článku V. – Doba trvání smlouvy stávajících veřejnoprávních smluv o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy uzavřených mezi městem Prostějov a
1. městy Kostelec na Hané a Plumlov,
2. městysem Brodek u Prostějova,
3. obcemi Biskupice, Čehovice, Čechy pod Kosířem, Hluchov, Hradčany-Kobeřice, Hrubčice, Klenovice na Hané, Laškov, Obědkovice, Pěnčín, Ptení, Seloutky, Stařechovice, Vranovice-Kelčice, Vrbátky a Želeč.

14. Schválení smlouvy o dílo na pořízení nového majetku Kanalizační přípojka – hasičská zbrojnice, Žešov a ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice
Schváleno usnesení č. 5220:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
I. smlouvu o dílo na pořízení nového majetku – na zhotovení nové stavby „Kanalizační přípojka - hasičská zbrojnice, Žešov“ se zhotovitelem JAMASTAV MORAVIA, s.r.o., Vojtěchov 11, IČ 01586548
II. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2321

6121

 

 

0600463000000

115 000

Kanalizační přípojka – hasičská zbrojnice, Žešov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

115 000

Snížení rezervy RMP


15. Vyhledávací studie cyklistických komunikací v rámci aglomerace ITI – ORP Prostějov
Schváleno usnesení č. 5221:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
zadat zpracování dokumentu „Vyhledávací studie cyklistických komunikací v rámci aglomerace ITI – ORP Prostějov“ Regionální agentuře pro rozvoj střední Moravy, z.s.p.o., se sídlem Horní náměstí 367/5, 779 00 Olomouc dle předložené nabídky.16. Projednání výsledků periodické revize hospodaření v organizaci Sportcentrum – DDM
Schváleno usnesení č. 5222:
Rada města Prostějova ve funkci zřizovatele organizace Sportcentrum - dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace, IČO 008 40 173, na základě zjištění kontrolního oddělení Finančního odboru Magistrátu města Prostějova o porušení rozpočtové kázně organizací Sportcentrum - dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace, IČO 008 40 173, spočívající v překročení závazného ukazatele na účtu 501 – Spotřeba materiálu ve výši 1.692 Kč a za použití neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši 756 Kč na nákup kancelářského materiálu, který měl být uhrazen z finančního daru uloženého v rezervním fondu organizace, dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

I. r o z h o d l a
a) uložit ve smyslu § 28 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, organizaci Sportcentrum - dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace, IČO 008 40 173, odvod do rozpočtu města Prostějova ve výši 2.448 Kč,

b) odejmout v souvislosti s výsledky periodické revize hospodaření v organizaci Sportcentrum - dům dětí a
mládeže Prostějov, příspěvková organizace, IČO 008 40 173, řediteli organizace v měsících dubnu, květnu a červnu 2015 osobní příplatek,

II. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

   

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003421

2123

 

1

0200000020399

2.448

(navýšení položky 2123 – odvod za porušení rozpočtové kázně – Sportcentrum - dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace)

- zvyšuje stav rezerv města

 

   

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

2.448

(zvýšení stavu FRR)


17. Přijetí dotace od OlK v rámci přímé podpory významných kulturních akcí OlK v roce 2015 na částečnou úhradu nákladů spojených s přípravou a realizací 58. ročníku festivalu poezie Wolkrův Prostějov
Schváleno usnesení č. 5223:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) přijetí neinvestiční dotace od Olomouckého kraje v rámci přímé podpory významných kulturních akcí Olomouckého kraje v roce 2015 ve výši 140.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s přípravou a realizací 58. ročníku festivalu poezie Wolkrův Prostějov 2015, který proběhne ve dnech 16. – 20. 6. 2015;
b) uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a statutárním městem Prostějovem (jako příjemcem) ve výši 140.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s přípravou a realizací 58. ročníku festivalu poezie Wolkrův Prostějov 2015.

18. Žádost o užití znaku města – FTL – First Transport Lines, a.s.
Schváleno usnesení č. 5224:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s užitím znaku města Prostějova na reklamním banneru, umístěném před vchodem do sídla společnosti. Souhlas se uděluje společnosti FTL – First Transport Lines, a.s., Letecká 3647/8, Prostějov, IČO: 46345850, v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.


19. Žádost o finanční příspěvek na uživatele služeb sociální péče (Domov pro osoby se zdravotním postižením Kvasice, Domov se zvláštním režimem Bílsko)
Schváleno usnesení č. 5225:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Prostějova na rok 2015
1. ve výši 4.000,-- Kč Sociálním službám Uherské Hradiště, p. o., Domovu pro osoby se zdravotním postižením Kvasice, Cukrovar 304, Kvasice, IČ 000 92 096
- na doplňkové služby pro 2 klienty s mentálním postižením s trvalým bydlištěm ve městě Prostějově
2. ve výši 20.000,-- Kč Domovu se zvláštním režimem Bílsko, o. p. s., Bílsko 38, Cholina, IČ 016 93 182
- na částečnou úhradu nákladů na provoz domova pro 1 klienta z města Prostějova a nákup speciálního lékařského zvedáku.

20. Žádost o finanční příspěvek na úhradu nákladů uživatelů sociálních služeb
Schváleno usnesení č. 5226:
Rada města Prostějova
a) n e s c h v a l u j e
poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Prostějova na rok 2015 ve výši 12.000,-- Kč
Centru Dominika Kokory, příspěvkové organizaci, Kokory 54, IČ 619 85 929 na částečné pokrytí nákladů – nedoplatku na úhradách 1 uživatelky služby domova pro osoby se zdravotním postižením z města Prostějova,
b) n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Prostějova na rok 2015 ve výši 65.800,-- Kč Městu Kostelec na Hané, Jakubské nám. 138, Kostelec na Hané, IČ 002 88 373 na dofinancování sociálních služeb Domova pro seniory Kostelec na Hané, příspěvkové organizace, poskytovaných sedmi seniorům z města Prostějova – neinvestiční náklady organizace.

20.1 Schválení veřejnoprávní smlouvy – Český svaz chovatelů
Schváleno usnesení č. 5227:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem Českým svazem chovatelů, okresní organizaci Prostějov, Plumlovská 50, IČ 004 48770, dle přílohy.

21. Dotace (VFP) na rok 2015:
21.1 Dotace - Komise sociální a zdravotní
Schváleno usnesení č. 5228:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2015 z prostředků Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova a z prostředků Fondu rezerv a rozvoje

1. ve výši 10.000,-- Kč
Junáku – svazu skautů a skautek ČR, středisku Děti přírody Prostějov, Bohumíra Šmerala 27, Prostějov, IČ 657 62 932 (pořadové č. žádosti 117)
- na Dětský den v Kolářových sadech u skautské klubovny spojený s náborovou akcí a s prezentací střediska – výtvarný materiál, dovybavení lékárničky na akci, odměny pro účastníky, prezentaci střediska, OSA, tisk materiálů, projektor
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

2. ve výši 20.000,-- Kč
Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, okresní organizaci Prostějov, Kostelecká 4165/17, Prostějov, IČ 628 58 645 (pořadové č. žádosti 131)
- na projekt „Stop civilizačním chorobám“ – nájem kanceláře, telefony, kancelářské potřeby, údržba notebooku, PC, tiskárny a kopírky, edukační činnost, odborné semináře, drobný hmotný majetek
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

3. ve výši 10.000,-- Kč
Sdružení obrany spotřebitelů – Asociaci, Mečová 368/5, Brno, IČ 228 32 793 (pořadové č. žádosti 170)
- na projekt „Obrana spotřebitele v Prostějově“ – mzdové náklady poradců, tisk letáčků, náklady na telefon, kancelářské potřeby
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

4. ve výši 5.000,-- Kč
Klubu stomiků Prostějov, o. s., Mathonova 291/1, Prostějov, IČ 479 21 447 (pořadové č. žádosti 173)
- na pronájem místnosti na členské schůze, tiskoviny, webové stránky – provoz a správu, kancelářské potřeby, provoz tiskárny, poštovné, zpravodaj pro stomiky
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

5. ve výši 10.000,-- Kč
Střední zdravotnické škole, Prostějov, Vápenice 3, IČ 005 99 212 (pořadové č. žádosti 175)
- na nákup zdravotnických potřeb – materiálu pro poskytování první pomoci, nákup materiálu pro realistické znázornění poranění a nácvik poskytování první pomoci
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

6. ve výši 10.000,-- Kč
Oblastnímu spolku ČČK Prostějov, Milíčova 3, Prostějov, IČ 004 26 369 (pořadové č. žádosti 182)
- na projekt „Daruj krev s ČČK Prostějov“ – hygienické a čistící potřeby, energie, vodné a stočné, kancelářské potřeby, cestovné, internet, mobil, zdravé potraviny na pohoštění pro dárce
- na projekt „Příměstský tábor – Zdravý záchranář – 2. ročník“ – hygienické a čistící potřeby, energie vodné a stočné, kancelářské potřeby, cestovné, internet, mobil, zdravé potraviny
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

7. ve výši 5.000,-- Kč
TyfloCentru Olomouc, o. p. s., I. P. Pavlova 69, Olomouc, IČ 258 62 294 (pořadové č. žádosti 195)
- na kurz anglického a německého jazyka pro osoby se zrakovým postižením – klienty regionálního střediska TyfloCentra v Prostějově – odměna lektorovi anglického jazyka a odměna lektorovi německého jazyka
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

8. ve výši 10.000,-- Kč
Seniorům Prostějova, o. s., sídl. Svobody 3512/13, Prostějov, IČ 227 41 127 (pořadové č. žádosti 198)
- na pronájem přednáškového sálu Národního domu v Prostějově, příspěvek na jízdné při poznávacích zájezdech, příspěvek na turistickou a rekreační činnost, příspěvek na vstupy do kulturních a historických památek
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

9. ve výši 10.000,-- Kč
spolku YMCA T. S., o. s., 11. oddíl Prostějov, Na Řádku 307/21, Břeclav, IČ 265 32 859 (pořadové č. žádosti 230)
- na činnost 11. oddílu Prostějov – Jarní přírodou Kosíře, poznávací výprava Jeseník – Andělská Hora, kuchařská soutěž – Šubířov-Kladky, Den dětí s noclehem a návštěvou ZOO Lešná, poznávací túra Slovensko – Vysoké Tatry, Podzimní přírodou Kosíře
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

10. ve výši 10.000,-- Kč
Sdružení nájemníků České republiky, Winstona Churchilla 1800/2, Praha, IČ 481 33 281 (pořadové č. žádosti 231)
- na poradenství v oblasti bydlení a nájemních vztahů – provoz kanceláře místní organizace Prostějov, se sídlem Kostelecká 17, Prostějov – právníci a poradci, kancelářské potřeby, barvy do kopírky a PC
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

11. ve výši 5.000,-- Kč
Centru pro rodinu Prostějov o. s., nám. J. V. Sládka 2, Prostějov-Krasice, IČ 228 44 597 (pořadové č. žádosti 234)
- na podporu činnosti Centra pro rodinu Prostějov – nájemné
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

12. ve výši 10.000,-- Kč
Prostějovským vozíčkářům, Kostelecká 4165/17, Prostějov, IČ 266 78 748 (pořadové č. žádosti 308)
- na spolkovou činnost – celoroční pravidelná činnost s doplňkovými aktivitami – jednodenní zájezd, provozní náklady
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

13. ve výši 10.000 Kč
Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klubu „Radost“, Barákova 2715/23, Prostějov, IČ 479 22 281 (pořadové č. žádosti 314)
- na provozní náklady – inkoustová tiskárna k PC, roční členský poplatek do střešní organizace ARPZPD v ČR, kancelářské potřeby, poštovné a komunikace, PC – údržba, internet – prodloužení webhostingu, poplatek za připojení
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

14. ve výši 8.000 Kč
Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring „Sedmikráska“, Kostelecká 17, Prostějov, IČ 644 39 178 (pořadové č. žádosti 25)
- na nájemné, telefon, internet, poštovné, kancelářské potřeby, zřízení a provoz webových stránek, přednášky, osvětu veřejnosti, cestovné, zájezd do Luhačovic
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

15. ve výši 10.000 Kč
Domovu důchodců Jesenec, příspěvkové organizaci, Jesenec 1, IČ 711 87 702 (pořadové č. žádosti 38)
- na koncerty, terapie se zvířaty – péče o akvária, canisterapie aj., sportovní hry, pracovní terapie a ergo pomůcky, náklady na chod organizace – hygienický materiál, desinfekční prostředky, energie, revize, školení
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

16. ve výši 10.000 Kč
Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Poradenskému centru, Svatoplukova 2598/15, Prostějov, IČ 440 53 924 (pořadové č. žádosti 48)
- na provoz poradenského centra v Prostějově – nájemné a služby (el. energie, voda a teplo), komunikační služby (internet, telefon), kancelářské a hygienické potřeby, poštovné
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějov, IČ 002 88 659, a příjemcem
1. Junákem – svazem skautů a skautek ČR, střediskem Děti přírody Prostějov, Bohumíra Šmerala 27, Prostějov, IČ 657 62 932, dle přílohy č. 1;
2. Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizací Prostějov, Kostelecká 4165/17, Prostějov, IČ 702 84 091, dle přílohy č. 2;
3. Sdružením obrany spotřebitelů – Asociací, Mečová 368/5, Brno, IČ 228 32 793, dle přílohy č. 3;
4. Klubem stomiků Prostějov, o. s., Mathonova 291/1, Prostějov, IČ 479 21 447, dle přílohy č. 4;
5. Střední zdravotnickou školou, Prostějov, Vápenice 3, IČ 005 99 212, dle přílohy č. 5;
6. Oblastním spolkem ČČK Prostějov, Milíčova 3, Prostějov, IČ 004 26 369, dle přílohy č. 6;
7. TyfloCentrem Olomouc, o. p. s., I. P. Pavlova 69, Olomouc, IČ 258 62 294, dle přílohy č. 7;
8. Seniory Prostějova, o. s., sídl. Svobody 3512/13, Prostějov, IČ 227 41 127, dle přílohy č. 8;
9. spolkem YMCA T. S., o. s., 11. oddílem Prostějov, Na Řádku 307/21, Břeclav, dle přílohy č. 9;
10. Sdružením nájemníků České republiky, Winstona Churchilla 1800/2, Praha, IČ 481 33 281, dle přílohy č. 10;
11. Centrem pro rodinu Prostějov o. s., nám. J. V. Sládka 2, Prostějov-Krasice, IČ 228 44 597, dle přílohy č. 11;
12. Prostějovskými vozíčkáři, Kostelecká 4165/17, Prostějov, IČ 266 78 748, dle přílohy č. 12;
13. Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klubem „Radost“, Barákova 2715/23, Prostějov, IČ 479 22 281, dle přílohy č. 13;
14. Sdružením rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring „Sedmikráska“, Kostelecká 17, Prostějov, IČ 644 39 178, dle přílohy č. 14;
15. Domovem důchodců Jesenec, příspěvkovou organizací, Jesenec 1, IČ 711 87 702, dle přílohy
č. 15;
16. Svazem neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Poradenským centrem, Svatoplukova 2598/15, Prostějov, IČ 440 53 924, dle přílohy č. 16;

c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0021

4339

5222

 

 

0210000000000

35.000,00

neinvestiční transfery spolkům (poskytnutí dotace – Junák – Dětský den v Kolářových sadech; Oblastní spolek ČČK Prostějov – projekt „Daruj krev s ČČK“ a projekt „Příměstský tábor – Zdravý záchranář – 2. ročník“; YMCA – činnost 11. oddílu Prostějov; Centrum pro rodinu Prostějov – nájemné;

0021

4359

5222

 

 

0210000000000

56.000,00

neinvestiční transfery spolkům (poskytnutí dotace – Svaz postižených civilizačními chorobami – projekt „Stop civilizačním chorobám“; Klub stomiků Prostějov – pronájem místnosti na členské schůze, tiskoviny, webové stránky, kancelářské potřeby, provoz tiskárny, poštovné, zpravodaj pro stomiky; Senioři Prostějova – pronájem přednáškového sálu v Národním domě, příspěvek na jízdné a na turistickou a rekreační činnost, příspěvek na vstupy do kulturních a historických památek; Prostějovští vozíčkáři – celoroční pravidelná činnost s doplňkovými aktivitami – jednodenní zájezd, provozní náklady; Klub Radost – provozní náklady; Sedmikráska – nájemné, telefon, internet, poštovné, kancelářské potřeby, zřízení a provoz webových stránek, přednášky, osvěta veřejnosti, cestovné, zájezd do Luhačovic; Svaz neslyšících a nedoslýchavých – provoz poradenského centra v Prostějově)

0021

4399

5222

 

 

0210000000000

20.000,00

neinvestiční transfery spolkům (poskytnutí dotace – Sdružení obrany spotřebitelů – projekt „Obrana spotřebitele v Prostějově“; Sdružení nájemníků ČR – poradenství v oblasti bydlení a nájemních vztahů;

0021

4399

5333

 

 

0210000000000

10.000,00

neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi (poskytnutí dotace – Střední zdravotnická škola – nákup zdravotnických potřeb a materiálu)

0021

4359

5221

 

 

0210000000000

5.000,00

neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (poskytnutí dotace – Tyflocentrum Olomouc – kurz anglického a německého jazyka pro osoby se zrakovým postižením)

0021

4357

5339

 

 

0210000000000

10.000,00

neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím (poskytnutí dotace – Domov důchodců Jesenec – koncerty, terapie se zvířaty, sportovní hry, pracovní terapie a ergo pomůcky, náklady na chod organizace)

0021

4359

5222

 

 

0210000210100

17.000,00

neinvestiční transfery spolkům (poskytnutí dotace – Svaz postižených civilizačními chorobami – projekt „Stop civilizačním chorobám“)

- snižuje rozpočet výdajů a stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0021

4339

5909

 

 

0210000210100

17.000,00

ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (čerpání položky Komise sociální a zdravotní)

0070

 

8115

 

1

0700000000000

136.000,00

čerpání Fondu rezerv a rozvoje


21.2 Dotace nedoporučené – sociální oblast
Schváleno usnesení č. 5229:
Rada města Prostějova
o d l o ž i l a
materiál č. 21.2 Dotace nedoporučené – sociální oblast na příští schůzi rady.

21.3 Dotace - Komise životního prostředí
Schváleno usnesení č. 5230:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2015 z prostředků komise životního prostředí

1) ve výši 9.000 Kč Územnímu sdružení Českého zahrádkářského svazu, Daliborka 3009/3, Prostějov, IČO 004 33 829 (poř. č. žádosti 22)
- na výtvarné, polytechnické, znalostní, floristické, fotografické a pěstitelské soutěže pro děti a mládež
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015

2. ve výši 12.000 Kč Českému svazu včelařů, o.s., základní organizaci Prostějov, Mánesova 26, Prostějov, IČO 163 67 812 (poř. č. žádosti 243)
- na boj proti nebezpečným nemocím včel
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015

3. ve výši 10.000 Kč Českému svazu včelařů, o.s., základní organizaci Prostějov, Mánesova 26, Prostějov, IČO 163 67 812 (poř. č. žádosti 242)
- na vzdělávání a zvyšování odbornosti členské základny
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015

4. ve výši 5.000 Kč Českému svazu chovatelů Základní organizaci Prostějov, Plumlovská 525/50, Prostějov, IČO 708 45 549 (poř. č. žádosti 281)
- na pořádání Hanácké výstavy holubů i holubů rysů a speciální výstavy králíků moravských bílých hnědookých
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 18. 12. 2015

5. ve výši 12.000 Kč Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody ORIOLUS, Husovo nám. 2299/67, Prostějov, IČO 657 60 301 (poř. č. žádosti 300)
- na podporu celoroční činnosti dětského oddílu mladých ochránců přírody Rejsci
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015

6. ve výši 4.000 Kč Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody Bělozářka, Melantrichova 602/26, Prostějov, IČO 720 27 266 (poř. č. žádosti 310)
- na obnovu studánek na Prostějovsku
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015

7. ve výši 6.000 Kč Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody Bělozářka, Melantrichova 602/26, Prostějov, IČO 720 27 266 (poř. č. žádosti 309)
- na obnovu ptačích budek v biokoridoru Hloučela
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějov, IČO 002 88 659, a příjemci:
- Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu, Daliborka 3009/3, Prostějov, IČO 004 33 829,
- Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Prostějov, Mánesova 26, Prostějov, IČO 163 67 812,
- Český svaz chovatelů Základní organizace Prostějov, Plumlovská 525/50, Prostějov, IČO 708 45 549,
- Základní organizace Českého svazu ochránců přírody ORIOLUS, Husovo nám. 2299/67, Prostějov, IČO 657 60 301,
- Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Bělozářka, Melantrichova 602/26, Prostějov, IČO 720 27 266, dle příloh

c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5222

 

 

0400000404003

58.000

(Neinvestiční dotace občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5909

 

 

0400000404003

58.000

(Prostředky komise životního prostředí)


21.4 Dotace - nedoporučená – komise životního prostředí
Schváleno usnesení č. 5231:
Rada města Prostějova
n e s ch v a l u j e
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 3.000 Kč (poř. č. žádosti 201)
- na první Plumlovskou celorepublikovou výstavu Teddy králíků a zakrslých Teddy králíčků.

21.5 Dotace - Oblast školství
Schváleno usnesení č. 5232:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z prostředků FRR ve výši 40.000,-- Kč Rotary klubu
Prostějov, nám. E. Husserla 15, IČO 479 22 591 (poř. číslo žádosti 279)
- na akci Mezinárodní astronomický kemp 2015 – pro 12 účastníků úhrada ubytování, stravování, dopravy, vstupného, knih a modelů
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015;

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem
Rotary klubem Prostějov, nám. E. Husserla 15, IČO 479 22 591, dle přílohy;

c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů


 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003299

5222

 

1

0200000000000

40 000,--

 

(zvýšení položky 5222 – Rotary klub Prostějov – 12 účastníků na Mezinárodní astronomický kemp 2015)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

40 000,--

(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)


21.6 Dotace - Komise školská
Schváleno usnesení č. 5233:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise školské

1. ve výši 20 000,-- Kč
Mense International – Mense České republiky, Španielova 19, Praha 6, IČO 452 48 591 (poř. číslo žádosti 270)
- na akci Logická olympiáda 2015 – tvorba a tisk zadání, ceny, technické zajištění, administrativa, kancelářské
a psací potřeby, cestovní náklady
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015

2. ve výši 12 500,-- Kč
(poř. číslo žádosti 213)
- na akci Mateřinka 2015 – pronájem divadelního sálu, propagace, upomínkové balíčky pro děti
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015

3. ve výši 10 000,-- Kč
Sboru dobrovolných hasičů Prostějov -Vrahovice, Čs. Armádního sboru 72, IČO 657 62 096 (poř. číslo žádosti 136)
- na hasičskou soutěž O pohár primátora města Prostějova – ceny, poháry, diplomy
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015

4. ve výši 10 000,-- Kč
Sboru dobrovolných hasičů Prostějov – Čechovice, Růžová 15, IČO 628 59 919 (poř. číslo žádosti 128)
- na Dětský den – pronájem areálu, poháry, diplomy, ceny, hudba
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015

5. ve výši 5 000,-- Kč
Sboru dobrovolných hasičů Domamyslice, Prostějov, Domamyslická 60, IČO 628 60 046 (poř. číslo žádosti 161)
- na Tradiční dětský den – ceny, zapůjčení atrakcí, hudební produkce
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015

6. ve výši 5 000,-- Kč
Hanáckému klubu plastikových modelářů při AMK Minerva Prostějov, Tovární 7, IČO 441 60 119 (poř. číslo žádosti 35)
- na akci Velikonoční Prostějov 2015 – pronájem sálu, ceny, diplomy, propagace
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015

7. ve výši 2 000,-- Kč
Moravsko-slezské křesťanské akademii, regionální pobočce Prostějov, Tovačovského 19, IČO 005 45 767
(poř. číslo žádosti 165)
- na přednáškovou činnost – cestovné, honoráře přednášejícím, propagace, poštovné
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015

8. ve výši 25 000,-- Kč
(poř. číslo žádosti 299)
- na organizování workshopů, kurz zprostředkovaného učení pro pedagogy MŠ, pedagogicko-psychologické
poradenství, proškolení pedagogů v rámci DVPP - spotřební materiál, pronájem tělocvičny, telefon,
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015

9. ve výši 15 000,-- Kč
Českomoravskému odborovému svazu pracovníků školství, oblastní organizační jednotce OROS Střední Morava, Prostějov, Studentská 4, IČO 013 79 020 (poř. číslo žádosti 144)
- na divadelní představení v Brně, poznávací zájezd, besedy, přednášky, kulturní a vzdělávací akce, turistické výlety
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015

10. ve výši 7 500,-- Kč
Klubu studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově, Komenského 17, IČO 441 59 862 (poř. číslo žádosti 254)
- na soutěž Dobrodružství s počítačem – odměny soutěžícím, odměny pro vítěznou školu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015

11. ve výši 5 000,-- Kč
Klubu přátel školy při Střední škole designu a módy, Prostějov, Vápenice 1, IČO 441 60 101
(poř. číslo žádosti 132)
- na programy nad rámec výuky – materiál (látky, doplňky, dekorace)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015

12. ve výši 8 000,-- Kč
Sdružení hasičů ČMS, Okresnímu sdružení hasičů Prostějov, Wolkerova 6, IČO 628 59 781 (poř. číslo žádosti 20)
- na soutěž Požární ochrana očima dětí 2015 – ceny, diplomy, tonery do tiskárny a kopírky
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015

13. ve výši 5 000,-- Kč
Střední škole, základní škole a mateřské škole Jistota, o. p. s., Prostějov, Tetín 1, IČO 253 42 924
(poř. číslo žádosti 139)
- na činnost v ergoterapii handicapovaných žáků – materiál pro keramiku
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015

14. ve výši 15 000,-- Kč
Eden of life, Vrahovická 83, Prostějov, IČO 228 51 470 (poř. číslo žádosti 218)
- na akci Rodině – ceny, odměny, propagace, reklama, výtvarný materiál, finanční ohodnocení pro lektory
a účinkující, výzdoba, kostýmy, jízdné účastníků příměstského tábora
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem
1. Mensou International – Mensou České republiky, Španielova 19, Praha 6, IČO 452 48 591, dle přílohy;
2. (poř. číslo žádosti 213) dle přílohy;
3. Sborem dobrovolných hasičů Prostějov – Vrahovice, Čs. Armádního sboru 72, IČO 657 62 096, dle přílohy;
4. Sborem dobrovolných hasičů Prostějov – Čechovice, Růžová 15, IČO 628 59 919, dle přílohy;
5. Sborem dobrovolných hasičů Domamyslice, Prostějov, Domamyslická 60, IČO 628 60 046, dle přílohy;
6. Hanáckým klubem plastikových modelářů při AMK Minerva Prostějov, Tovární 7, IČO 441 60 119,
dle přílohy;
7. Moravsko-slezskou křesťanskou akademií, regionální pobočkou Prostějov, Tovačovského 19, IČO 005 45 767, dle přílohy;
8. (poř. číslo žádosti 299) dle přílohy;
9. Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství, oblastní organizační jednotkou OROS Střední Morava, Prostějov, Studentská 4, IČO 013 79 020, dle přílohy;
10. Klubem studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově, Komenského 17,
IČO 441 59 862, dle přílohy;
11. Klubem přátel školy při Střední škole designu a módy, Prostějov, Vápenice 1, IČO 441 60 101, dle přílohy;
12. Sdružením hasičů ČMS, Okresním sdružením hasičů Prostějov, Wolkerova 6, IČO 628 59 781, dle přílohy;
13. Střední školou, základní školou a mateřskou školou Jistota, o. p. s., Prostějov, Tetín 1, IČO 253 42 924, dle přílohy;
14. Eden of life, Vrahovická 83, Prostějov, IČO 228 51 470 , dle přílohy.

c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003299

5222

 

 

0200000004100

102 500,--

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům)

0020

003299

5493

 

 

0200000004100

37 500,--

(zvýšení položky 5493 – Mateřinka 2015; organizování workshopů, kurz zprostředkovaného učení pro pedagogy MŠ

0020

003299

5221

 

 

0200000004100

5 000,--

(zvýšení položky 5221 – činnost v ergoterapii handicapovaných žáků – SŠ, ZŠ a MŠ Jistota, o.p.s.)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003299

5909

 

 

0200000004100

145 000,--

 

(snížení položky 5909 – komise školská)


21.7 Dotace nedoporučená – oblast školství
Schváleno usnesení č. 5234:
Rada města Prostějova
o d k l á d á
projednání žádostí o dotace uvedených v materiálu v odst. 1 a odst. 3 na příští schůzi rady.

22. Rozpočtová opatření:
22.1 Rozpočtové opatření kapitoly 15 – Informační technologie
Schváleno usnesení č. 5235:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6111

 

 

0150331000000

60 742,-

Nákup software ArchiCAD SE 2014 CZE (StartEdition)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

0700396000000

60 742,-

Limit ostatních investic


22.2 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení neinvestičních příspěvků)
Schváleno usnesení č. 5236:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) navýšení neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím v souvislosti s nemovitým majetkem svěřeným k hospodaření v položce odpisy v celkové výši 11.086.426,- Kč jmenovitě takto:
- Mateřské škole Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace ve výši 121.097,- Kč
- Mateřské škole Prostějov, ul. Šárka 4a ve výši 295.800,- Kč
- Mateřské škole Prostějov, Partyzánská ul. 34 ve výši 387.354,- Kč
- Mateřské škole Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace ve výši 129.833,- Kč
- Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace ve výši 92.620,- Kč
- Základní škole a mateřské škole Prostějov, Palackého tř. 14ve výši 625.669,- Kč
- Základní škole a mateřské škole Prostějov, Kollárova ul. 4 ve výši 442.134,- Kč
- Základní škole a mateřské škole Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79 ve výši 1.036.442,- Kč
- Základní škole a mateřské škole Prostějov, Melantrichova ul. 60 ve výši 1.027.010,- Kč
- Základní škole Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 ve výši 1.130.437,- Kč
- Reálnému gymnáziu a základní škole města Prostějova, Studentská ul. 2 ve výši 841.753,- Kč
- Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 ve výši 1.181.364,- Kč
- Základní škole Prostějov, ul. E. Valenty 52 ve výši 715.154,- Kč
- Sportcentru – domu dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace ve výši 1.829.157,- Kč
- Základní umělecké škole Vladimíra Ambrose Prostějov ve výši 594.302,- Kč
- Městskému divadlu v Prostějově, příspěvková organizace ve výši 360.000,- Kč
- Městské knihovně Prostějov, příspěvková organizace ve výši 276.300,- Kč
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

003111

5331

 

1

0200000020322

121.097

 

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek MŠ PV, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace – odpisy svěřeného nemovitého majetku)

20

003111

5331

 

1

0200000020325

295.800

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek MŠ PV, ul. Šárka 4a – odpisy svěřeného nemovitého majetku)

20

003111

5331

 

1

0200000020327

387.354

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek MŠ PV, Partyzánská ul. 34– odpisy svěřeného nemovitého majetku)

20

003111

5331

 

1

0200000020328

129.833

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek MŠ PV, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace – odpisy svěřeného nemovitého majetku)

20

003111

5331

 

1

0200000020330

92.620

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek MŠ PV, Moravská ul. 30, příspěvková organizace – odpisy svěřeného nemovitého majetku)

20

003113

5331

 

1

0200000020332

625.669

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ PV, Palackého tř. 14 – odpisy svěřeného nemovitého majetku)

20

003113

5331

 

1

0200000020336

442.134

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ PV, Kollárova ul. 4 – odpisy svěřeného nemovitého majetku)

20

003113

5331

 

1

0200000020337

1.036.442

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Jana Železného PV, Sídliště svobody 24/79 – odpisy svěřeného nemovitého majetku)

20

003113

5331

 

1

0200000020338

1.027.010

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ PV, Melantrichova ul. 60 – odpisy svěřeného nemovitého majetku)

20

003113

5331

 

1

0200000020339

1.130.437

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ PV, ul. Vl. Majakovského 1 – odpisy svěřeného
nemovitého majetku)

20

003121

5331

 

1

0200000020340

841.753

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek RG a  města Prostějova, Studentská ul. 2 – odpisy svěřeného nemovitého majetku)

20

003113

5331

 

1

0200000020341

1.181.364

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24 – odpisy svěřeného nemovitého majetku)

20

003113

5331

 

1

020000020344

715.154

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ PV, ul. E. Valenty 52 – odpisy svěřeného nemovitého majetku)

20

003421

5331

 

1

0200000020399

1.829.157

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek Sportcentrum DDM PV, příspěvková organizace – odpisy svěřeného nemovitého majetku)

20

003231

5331

 

1

0200000020400

594.302

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZUŠ Vl. Ambrose PV – odpisy svěřeného nemovitého majetku)

20

003311

5331

 

1

0200000020401

360.000

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek Městské divadlo v Prostějově, příspěvková organizace – odpisy svěřeného nemovitého majetku)

20

003314

5331

 

1

0200000020402

276.300

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek Městská knihovna Prostějov, příspěvková organizace – odpisy svěřeného nemovitého majetku)

-zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

003111

2122

 

 

0200000020322

121.097

 

(odvod z fondu investic MŠ PV, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace)

20

003111

2122

 

 

0200000020325

295.800

(odvod z fondu investic MŠ PV, ul. Šárka 4a)

20

003111

2122

 

 

0200000020327

387.354

(odvod z fondu investic MŠ PV, Partyzánská ul. 34)

20

003111

2122

 

 

0200000020328

129.833

(odvod z fondu investic MŠ PV, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace)

20

003111

2122

 

 

0200000020330

92.620

(odvod z fondu investic MŠ PV, Moravská ul. 30, příspěvková organizace)

20

003113

2122

 

 

0200000020332

625.669

(odvod z fondu investic ZŠ a MŠ PV, Palackého tř. 14)

20

003113

2122

 

 

0200000020336

442.134

(odvod z fondu investic ZŠ a MŠ PV, Kollárova ul. 4)

20

003113

2122

 

 

0200000020337

1.036.442

(odvod z fondu investic ZŠ a MŠ Jana Železného PV, Sídliště svobody 24/79)

20

003113

2122

 

 

0200000020338

1.027.010

(odvod z fondu investic ZŠ a MŠ PV, Melantrichova ul. 60)

20

003113

2122

 

 

0200000020339

1.130.437

(odvod z fondu investic ZŠ PV, ul. Vl. Majakovského 1)

20

003121

2122

 

 

0200000020340

841.753

(odvod z fondu investic RG a  města Prostějova, Studentská ul. 2)

20

003113

2122

 

 

0200000020341

1.181.364

(odvod z fondu investic ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24)

20

003113

2122

 

 

0200000020344

715.154

(odvod z fondu investic ZŠ PV, ul. E. Valenty 52)

20

003421

2122

 

 

0200000020399

1.829.157

(odvod z fondu investic Sportcentra DDM PV, příspěvková organizace)

20

003231

2122

 

 

0200000020400

594.302

(odvod z fondu investic ZUŠ Vl. Ambrose PV)

20

003311

2122

 

 

0200000020401

360.000

(odvod z fondu investic Městského divadla v Prostějově, příspěvková organizace)

20

003314

2122

 

 

0200000020402

276.300

(odvod z fondu investic Městské knihovny Prostějov, příspěvková organizace)


22.3 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství, kultura a sport (úprava finančních plánů)
Schváleno usnesení č. 5237:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) úpravu finančních plánů a navýšení neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím v souvislosti s bezúplatně převedeným movitým majetkem v celkové výši 467.224,- Kč v položce odpisy takto:
- Mateřské škole Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace ve výši 9.552,- Kč
- Mateřské škole Prostějov, ul. Šárka 4a ve výši 1.200,- Kč
- Mateřské škole Prostějov, Partyzánská ul. 34 ve výši 8.556,- Kč
- Mateřské škole Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace ve výši 99.098,- Kč
- Základní škole a mateřské škole Prostějov, Palackého tř. 14ve výši 23.376,- Kč
- Základní škole a mateřské škole Prostějov, Kollárova ul. 4 ve výši 13.108,- Kč
- Základní škole a mateřské škole Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79 ve výši 153.120,- Kč
- Základní škole a mateřské škole Prostějov, Melantrichova ul. 60 ve výši 85.400,- Kč
- Reálnému gymnáziu a základní škole města Prostějova, Studentská ul. 2 ve výši 11.880,- Kč
- Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 ve výši 6.023,- Kč
- Základní škole Prostějov, ul. E. Valenty 52 ve výši 20.418,- Kč
- Sportcentru – domu dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace ve výši 35.493,- Kč
b) rozpočtové opatření, kterým se
-zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

003111

5331

 

1

0200000020322

9.552

 

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek MŠ PV, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace – odpisy bezúplatně převedeného movitého majetku)

20

003111

5331

 

1

0200000020325

1.200

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek MŠ PV, ul. Šárka 4a – odpisy bezúplatně převedeného movitého majetku)

20

003111

5331

 

1

0200000020327

8.556

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek MŠ PV, Partyzánská ul. 34– odpisy bezúplatně převedeného movitého majetku)

20

003111

5331

 

1

0200000020328

99.098

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek MŠ PV, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace – odpisy bezúplatně převedeného movitého majetku)

20

003113

5331

 

1

0200000020332

23.376

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ PV, Palackého tř. 14 – odpisy bezúplatně převedeného movitého majetku)

20

003113

5331

 

1

0200000020336

13.108

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ PV, Kollárova ul. 4 – odpisy bezúplatně převedeného movitého majetku)

20

003113

5331

 

1

0200000020337

153.120

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Jana Železného PV, Sídliště svobody 24/79 – odpisy bezúplatně převedeného movitého majetku)

20

003113

5331

 

1

0200000020338

85.400

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ PV, Melantrichova ul. 60 – odpisy bezúplatně převedeného movitého majetku)

20

003121

5331

 

1

0200000020340

11.880

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek RG a  města Prostějova, Studentská ul. 2 – odpisy bezúplatně převedeného movitého majetku)

20

003113

5331

 

1

0200000020341

6.023

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24 – odpisy bezúplatně převedeného movitého majetku)

20

003113

5331

 

1

0200000020344

20.418

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ PV, ul. E. Valenty 52 – odpisy bezúplatně převedeného movitého majetku)

20

003421

5331

 

1

0200000020399

35.493

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek Sportcentrum DDM PV, příspěvková organizace – odpisy bezúplatně převedeného movitého majetku)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

0700000000000

467.224

(snížení položky 8115 – snížení stavu rezerv města - FRR)


22.4 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství, kultura a sport (Den učitelů 2015)
Schváleno usnesení č. 5238:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

006409

5139

 

 

0200000000003

5 200,--

 

(zvýšení položky 5139 – Den učitelů 2015 – náklady spojené s pořádáním Dne učitelů)

 

0020

006409

5175

 

 

0200000000003

42 000,--

 

(zvýšení položky 5175 – Den učitelů 2015 – náklady spojené s pořádáním Dne učitelů)

 

0020

006409

5194

 

 

0200000000003

12 800,--

 

(zvýšení položky 5194 – Den učitelů 2015 - náklady spojené s pořádáním Dne učitelů)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

006409

5169

 

 

0200000000003

20 000,--

 

(snížení položky 5169 – Nákup ostatních služeb - Den učitelů 2015)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

40 000,--

(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)


22.5 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství, kultura a sport (Sportovec města Prostějova 2014)
Schváleno usnesení č. 5239:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

006409

5175

 

 

0200000000002

70.000

 

(zvýšení položky 5175 – Sportovec roku 2014 – náklady spojené s pořádáním akce Sportovec roku)

 

0020

006409

5139

 

 

0200000000002

10.000

 

(zvýšení položky 5139 – Sportovec roku 2014 – náklady spojené s pořádáním akce Sportovec roku)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

006409

5169

 

 

0200000000002

80.000

 

(snížení položky 5169 – Sportovec města PV – náklady spojené s pořádáním akce Sportovec roku)


22.6 Rozpočtové opatření kapitoly 50 - Správa a nakládání s majetkem města a 70 - Finanční
Schváleno usnesení č. 5240:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0000000050

006171

5166

 

 

0500000000000

200.000

 

Konzultační, poradenské a právní služby – právní zastoupení ve věci žaloby o určení neplatnosti smlouvy uzavřené se společností MANTHELLAN, a.s.

2. Snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0000000070

006409

5901

 

 

0700000707100

200.000

 

Snížení rezervy pro rozpočtová opatření RMP

 


22.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – EÚO Křížkovského 7 a Demelova 6a - OD)
Schváleno usnesení č. 5241:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

6171

6121

 

 

0600525000000

105 000

EÚO Křížkovského 7 a Demelova 6a (Odbor dopravy), Prostějov - projektová dokumentace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

105 000

Snížení rezervy RMP


22.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – MŠ Smetanova)
Schváleno usnesení č. 5242:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

6121

 

 

0600526000000

60 000

Projektová dokumentace – MŠ Smetanova – rekonstrukce systému vytápění a přípravy teplé užitkové vody

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

60 000

Snížení rezervy RMP


22.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – MŠ Čechovice – zvýšení kapacity)
Schváleno usnesení č. 5243:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

6121

 

 

0600511000000

200 000

Mateřská škola Čechovice – zvýšení kapacity - projektová dokumentace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

200 000

Snížení rezervy RMP


22.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Regenerace sídliště Tylova, úsek Libušinka - Tetín)
Schváleno usnesení č. 5244:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

1

0600476000000

427 830

Regenerace sídliště Tylova, úsek Libušinka –Tetín

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

427 830

Fond rezerv a rozvoje


22.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Restaurování sochy sv. J. Nepomuckého)
Schváleno usnesení č. 5245:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

5171

 

 

0600000000000

300 000

0060

3322

5169

 

 

0600000000000

20 000

Restaurování a přemístění sochy sv. Jana Nepomuckého od bývalého kláštera Milosrdných bratří na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

320 000

Snížení rezervy RMP

 23. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
23.1 Informace ve věci možného získání části pozemku p.č. 6219/2 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 5246:
Rada města Prostějova
1) b e r e n a v ě d o m í
informace ve věci možného získání části pozemku p.č. 6219/2 v k.ú. Prostějov do vlastnictví Statutárního města Prostějova,
2) u k l á d á
Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova zaslat realitní kanceláři písemnou nabídku na odkup části pozemku p.č. 6219/2 v k.ú. Prostějov a o výši kupní ceny dále vyjednávat se společností Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Nárožní 1359/11, Praha 5, Stodůlky, PSČ: 158 00, IČ: 261 78 541.
                    odpovídá: Bc. Libor Vojtek, vedoucí Odboru správy a údržby majetku města
                    k. termín: 31.05.2015

23.2 Masna Kroměříž, a.s. – vzdání se práva na pohledávky
Schváleno usnesení č. 5247:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1) vzdát se práva na pohledávky vůči společnosti Masna Kroměříž, a.s., se sídlem Kroměříž, Hulínská 2286, PSČ 767 01, IČ: 469 90 739, spočívající v nedoplatku nájemného ve výši 1.320.339 Kč s příslušenstvím a v náhradě škody výši 108.387,10 Kč s příslušenstvím,
2) souhlasit se zpětvzetím žaloby podané u Okresního soudu v Kroměříži dne 22.02.1999 o zaplacení nedoplatku nájemného (soudní spor je veden pod sp.zn. 7C 77/99) a se zpětvzetím návrhu na vydání platebního rozkazu podaného u Okresního soudu v Kroměříži dne 23.02.2001 o náhradu škody (soudní spor je veden pod sp.zn. 7C 86/2001) s tím, že řízení budou zastavena.

23.3 Prodej části pozemku p.č. 803/1 v k.ú. Vrahovice
Schváleno usnesení č. 5248:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej části pozemku p.č. 803/1 – ostatní plocha v k.ú. Vrahovice o výměře cca 46 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 800 Kč/m2, tj. celkem cca 36.800 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

23.4 Revokace usnesení RM č. 1997 z 30.11.2010, výkup pozemku p.č. 8120 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50
Schváleno usnesení č. 5249:
Rada města Prostějova
I. r e v o k u j e
usnesení Rady města Prostějova č. 1997 ze dne 30.11.2010 týkající se výkupu pozemku p.č. 8120 v k.ú. Prostějov
II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:
1) výkup pozemku p.č. 8120 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 986 m2 v k.ú. Prostějov, od České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 709 94 234, do vlastnictví Statutárního města Prostějova, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši 435.000 Kč a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
c) Statutární město Prostějov převezme případné ekologické závazky váznoucí na předmětném pozemku a nebude od prodávajícího požadovat náhradu spojenou s jejich odstraňováním,
d) v souvislosti s polohou pozemku v ochranném pásmu dráhy se Statutární město Prostějov zaváže provádět veškeré stavební a zemní práce v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, a po předchozím projednání a souhlasu prodávajícího nebo jeho právního nástupce a zaváže se strpět nepříznivé účinky železničního provozu (hluk, nečistota, otřesy apod.) a nepožadovat z uvedených důvodů na prodávajícím či jeho právním nástupci opatření proti těmto vlivům,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

0500000000000

436.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 8120 v k.ú. Prostějov (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

436.000

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje


23.5 Vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 3022 a p.č. 3023, oba v k.ú. Prostějov
Nebyl schválen návrh:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemku p.č. 3022 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 180 m2 a pozemku p.č. 3023 – zahrada o výměře 199 m2, oba v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

23.6 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemku p.č. 7655/1 v k.ú. Prostějov
Nebyl schválen návrh:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje dvou částí pozemku p.č. 7655/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o celkové výměře cca 103 m2 (přesná výměra bude známa po vypracování geometrického plánu), za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

23.7 Vyhlášení záměru pronájmu nebo prodeje části pozemku p.č. 3456/1 v k.ú. Prostějov
Nebyl schválen návrh:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
var. A) záměr pronájmu části pozemku p.č. 3456/1 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Prostějov o výměře 1.800 m2 společnosti JAMASTAV MORAVIA s.r.o., se sídlem Vojtěchov 11, Hvozd, PSČ: 798 55, IČ: 015 86 548, za účelem zřízení stavebního dvora a uložení stavebního materiálu za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 50 Kč/m2/ročně, tj. 90.000 Kč ročně,
c) nájemné bude placeno ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem,
var. B) záměr prodeje části pozemku p.č. 3456/1 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Prostějov o výměře cca 1.800 m2 (přesná výměra bude známa po vypracování geometrického plánu), společnosti JAMASTAV MORAVIA s.r.o., se sídlem Vojtěchov 11, Hvozd, PSČ: 798 55, IČ: 015 86 548, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.23.8 Využití předkupního práva, výkup stavby garáže na pozemku p.č. 1569/3 v k.ú. Prostějov (Vodní ul.) a ROZOP kapitoly 50
Nebyl schválen návrh:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) využití předkupního práva Statutárního města Prostějova k budově bez čísla popisného nebo evidenčního (garáži) umístěné na pozemku p.č. 1569/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 33 m2 v k.ú. Prostějov, za kupní cenu ve výši 145.000 Kč (pozemek pod garáží nebude předmětem převodu),
2) výkup budovy bez čísla popisného nebo evidenčního (garáže) umístěné na pozemku p.č. 1569/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 33 m2 v k.ú. Prostějov (pozemek pod garáží není předmětem převodu) od vlastníka garáže do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 145.000 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
3) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6121

 

1

0500000000000

146.000

zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby; výkup stavby garáže na pozemku p.č. 1569/3 v k.ú. Prostějov (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

146.000

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje


23.9 Výkup pozemků p.č. 560/2, p.č. 560/3, p.č. 7631/6 a p.č. 7631/7, vše v k.ú. Prostějov, a ROZOP kapitoly 50
Schváleno usnesení č. 5250:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:
1) výkup pozemků p.č. 560/2 – ostatní plocha o výměře 29 m2, p.č. 560/3 – ostatní plocha o výměře 13 m2, p.č. 7631/6 – ostatní plocha o výměře 23 m2 a p.č. 7631/7 – ostatní plocha o výměře 22 m2, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ: 110 00, IČ: 709 94 234, do vlastnictví Statutárního města Prostějova, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši 55.000 Kč a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
c) v souvislosti s polohou pozemků v ochranném pásmu dráhy se Statutární město Prostějov zaváže provádět veškeré stavební a zemní práce v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, a po předchozím projednání a souhlasu prodávajícího nebo jeho právního nástupce a zaváže se strpět nepříznivé účinky železničního provozu (hluk, nečistota, otřesy apod.) a nepožadovat z uvedených důvodů na prodávajícím či jeho právním nástupci opatření proti těmto vlivům,
2) rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

0500000000000

56.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků p.č. 560/2, p.č. 560/3, p.č. 7631/6 a p.č. 7631/7, vše v k.ú. Prostějov (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

56.000

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje


23.10 Změna podmínek Kupní smlouvy č. 2009/16/172 ze dne 22.10.2010
Schváleno usnesení č. 5251:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemků p.č. 3887 a p.č. 3888, oba v k.ú. Prostějov, dle Kupní smlouvy č. 2009/16/172 ze dne 22.10.2010 spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu polyfunkčního domu na pozemcích p.č. 3887 a p.č. 3888, oba v k.ú. Prostějov, včetně vydaného kolaudačního souhlasu, a to do 31.12.2017, za následujících podmínek:
a) změna bude provedena formou dodatku ke Kupní smlouvě č. 2009/16/172 ze dne 22.10.2010,
b) ostatní podmínky Kupní smlouvy č. 2009/16/172 ze dne 22.10.2010zůstanou nezměněny.

23.11 Čištění komunikací v majetku Olomouckého kraje v intravilánu města Prostějova
Schváleno usnesení č. 5252:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) použití finančních prostředků na zabezpečení úklidu místních komunikaci 1. třídy v majetku Olomouckého kraje,
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

003745

5169

 

 

0900000900300

542.669

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; čištění města (strojní čištění a splachování komunikací)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5901

 

 

0700000707100

542.699

snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova


24. Různé:
24.1 Doporučení Komise architektury a urbanismu ze dne 12.3.2015
Schváleno usnesení č. 5253:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
doporučení Komise architektury a urbanismu ze dne 12.3.2015.

24.2 Informační banner na ulici Tylova
Schváleno usnesení č. 5254:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
objednání zpracování vizualizace budoucí podoby ulice Tylova po revitalizaci a výrobu informačního panelu.

24.3 Informace o některých krocích realizovaných v rámci projektu ITI
Schváleno usnesení č. 5255:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace o jednáních v rámci projektu ITI s tím, že PaedDr. Šlambor bude dále jednat dle připomínek v diskusi.

RNDr. Alena R a š k o v á v.r.
1. náměstkyně primátora

Prostějov 17.3.2015
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 19.3.2015 12:56:42 | přečteno 453x | Věra Krejčí
load