Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2015 > Výpis z 11. schůze Rady města Prostějova

Výpis z 11. schůze Rady města Prostějova

konané 31.3.2015

 

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 5256:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 11. schůze, konané dne 31.3.2015, dle návrhu na pozvánce
- s tím, že název bodu 25.4 se mění na „Dotace - o.s. Žebřík Olomouc“
- s rozšířením o materiály:
2.0 Žádost o dlouhodobou spolupráci při podpoře A-týmu LHK Jestřábi Prostějov hrajícího 1. hokejovou ligu
2.1 Složení dozorčí rady společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s. r. o.
2.2 Zakladatelská smlouva, Spolku měst, obcí a mikroregionů - Odpady Olomouckého kraje, z.s., založeného dle
ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
11.1 Veřejná zakázka „Stroj na úpravu ledové plochy - rolba“ – návrh na rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru nejvhodnější nabídky
13.1 Návrh řešení problematiky distribuce sáčků na psí exkrementy
24.6 Přijetí neinvestiční dotace od Olomouckého kraje z programu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2015 na částečnou úhradu nákladů spojených s přípravou a realizací Krajských postupových přehlídek Olomouckého kraje v roce 2015
24.7 Přijetí neinvestiční dotace od Olomouckého kraje z programu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2015 na částečnou úhradu nákladů spojených s přípravou a realizací XXXIII. Prostějovských hanáckých slavností 2015
24.8 Přijetí dotace od Olomouckého kraje pro Městskou knihovnu Prostějov, příspěvková organizace (zajištění plnění regionálních funkcí v roce 2015)
26.15 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace nám. T. G. Masaryka)
26.16 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Chodníky na sídl. Hloučela, pojížděný chodník S. Suchardy)
30.1 Dodatky ke zřizovacím listinám ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova 4 a Městské knihovny Prostějov

p o v ě ř u j e
RNDr. Alenu Raškovou, 1. náměstkyni primátora, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.
Schváleno usnesení č. 5257:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Domovní správy Prostějov, s.r.o.
b e r e n a v ě d o m í
zprávu dozorčí rady společnosti o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku,
s c h v a l u j e
- výroční zprávu o hospodaření společnosti za rok 2014,
- zprávu auditora ze dne 19.3.2015,
- řádnou účetní závěrku,
- hospodářský výsledek společnosti za rok 2014,
- uhrazení ztráty podle návrhu jednatele společnosti,
- zprávu statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi propojenými osobami podle § 82 zákona 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech,
- Ing. Viktora Vorla, auditora KAČR ev. čísla 1113, auditorem řádné účetní závěrky společnosti za rok končící k 31.12.2015,
- mimořádnou odměnu Ing. Vladimíru Průšovi, jednateli obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o. dle návrhu dozorčí rady ze dne 23.3.2015.

2.1 Složení dozorčí rady společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s. r. o.
Schváleno usnesení č. 5258:
Rada města Prostějova

I. b e r e n a v ě d o m í
1. informace o složení dozorčí rady obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78,
2. informace o rezignaci Mgr. Jiřího Pospíšila na funkci člena dozorčí rady společnosti a o končícím funkčním období Ing. Jaroslava Čížka v dozorčí radě společnosti,
3. informace o kandidátech navržených na funkci členů dozorčí rady společnosti,

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1. delegovat zástupce statutárního města Prostějova – společníka obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78 takto:

a) do dozorčí rady obchodní společnosti nové členy:
§ MUDr. Martina Baláka,
§ paní Ivanu Copkovou,
a to s podmínkou předložení písemného prohlášení o tom, že navržení kandidáti splňují podmínky pro členství v orgánu obchodní společnosti, stanovené zákonem o obchodních korporacích, a že u nich není dána jiná překážka funkce člena dozorčí rady,

b) na nejbližší řádnou valnou hromadu obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78, v souladu s § 84 odst. 1 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Miroslava Pišťáka a v případě jeho neúčasti Mgr. Jiřího Pospíšila. Právo hlasovat na valné hromadě má Miroslav Pišťák, v případě jeho neúčasti Mgr. Jiří Pospíšil.

2. pověřit delegovaného zástupce, aby na řádné valné hromadě obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78 navrhl volbu MUDr. Martina Baláka a paní Ivany Copkové do dozorčí rady této společnosti.

2.2 Zakladatelská smlouva, Spolku měst, obcí a mikroregionů - Odpady Olomouckého kraje, z.s., založeného dle
ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Schváleno usnesení č. 5259:
Rada města Prostějova

1. bere na vědomí důvodovou zprávu
2. revokuje usnesení Rady města Prostějova č. 4329 ze dne 29.04.2014 ve věci založení dobrovolného spolku obcí, mikroregionů a kraje za účelem společného řešení problematiky nakládání s komunálním odpadem, a to z důvodu změny názvu spolku
3. doporučuje Zastupitelstvu města Prostějova revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 14103, ze dne 10.06.2014 ve věci založení dobrovolného spolku obcí, mikroregionů a kraje za účelem společného řešení problematiky nakládání s komunálním odpadem, a to z důvodu změny názvu spolku
4. souhlasí se záměrem na založení zájmového spolku měst, obcí a mikroregionů s názvem "Odpady Olomouckého kraje, z.s." za účelem společného řešení problematiky s komunálním odpadem dle důvodové zprávy
5. souhlasí se zněním zakladatelské smlouvy a stanov spolku "Odpady Olomouckého kraje, z.s." dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy
6. souhlasí se členstvím Statutárního města Prostějova ve spolku "Odpady Olomouckého kraje, z.s." dle důvodové zprávy
7. ukládáMgr. Jiřímu Pospíšilovi, náměstku primátora, předložit materiál na zasedání Zastupitelstva města Prostějova dne 13.04.2015
8. doporučuje Zastupitelstvu města Prostějova schválit záměr na založení zájmového spolku měst, obcí a mikroregionů s názvem "Odpady Olomouckého kraje, z.s." za účelem společného řešení problematiky s komunálním odpadem
9. doporučuje Zastupitelstvu města Prostějova schválit znění zakladatelské smlouvy a stanov spolku "Odpady Olomouckého kraje, z.s." dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy a členství Olomouckého kraje ve spolku "Odpady Olomouckého kraje, z.s."
10. doporučuje Zastupitelstvu města Prostějova nominovat Mgr. Jiřího Pospíšila, náměstka primátora jako zástupce statutárního města Prostějova ve spolku "Odpady Olomouckého kraje, z.s."

3. Přehled úkolů ze schůzí Rady města Prostějova a zpráva o plnění úkolů ke dni 31.3.2015
Schváleno usnesení č. 5260:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zprávu o plnění svých usnesení ke dni 31.3.2015 bez připomínek.

4. Příprava zasedání zastupitelstva města
Schváleno usnesení č. 5261:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rámcový návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 13.4.2015 v jednací místnosti radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

4.1 Návrh změn Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova
Schváleno usnesení č. 5262:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města schválit změny Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova podle předloženého návrhu, kterým se jednací řád s účinností dnem 20. 4. 2015 mění takto:

1. V článku 2 odstavci 3 písmeno c) nově zní takto:
„c) poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí,“
2. V článku 2a písmenu c) se slovo „zastupitelstva“ nahrazuje slovem „rady“.
3. V článku 2a se vypouští dosavadní písmeno „d) člen zastupitelstva Olomouckého kraje, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn,“ a dosavadní písmena e) až i) se nově označují jako písmena d) až h).
4. V článku 9 odstavci 2 se na konci vkládá text: „nebo předložil písemně“.
5. V článku 9 odstavec 4 nově zní:
„4) K projednávané věci je možné podávat tyto návrhy:
a) návrh na schválení,
b) návrh na zamítnutí, jehož schválení má za následek, že projednávaný návrh již nebude předmětem rozpravy ani hlasování. K tomuto návrhu nelze podávat pozměňovací návrhy, a přijatý návrh nelze revokovat,
c) návrh na odložení, kterým se rozumí návrh, aby projednávaná věc nebyla rozhodována ihned, ale aby se o ní jednalo buď v době pozdější, vyjádřené určitým časovým údajem, nebo podmínkou, která musí být nejprve splněna (např. projednání radou města, výborem zastupitelstva města), anebo aby jednání o ní bylo odloženo na dobu neurčitou. K tomuto návrhu lze podávat pozměňovací návrhy ke lhůtě jeho odložení nebo k podmínce, která má být splněna před projednáváním návrhu včetně orgánu, jemuž má být návrh předán k projednání. Přijatý návrh lze revokovat,
d) návrh pozměňovací, kterým se rozumí návrh na vypuštění, rozšíření nebo změnu některé části původního návrhu. K pozměňovacímu návrhu lze podávat další pozměňovací návrhy na rozsah vypuštění, rozšíření nebo změny původního návrhu. Pozměňovací návrhy k dalším pozměňovacím návrhům nejsou přípustné. Přijatý návrh lze revokovat,
e) návrh dodatečný, kterým se rozumí návrh na rozšíření nebo doplnění původního návrhu, pokud tak nelze učinit návrhem pozměňovacím. K návrhu lze podávat pozměňovací návrhy, a přijatý návrh lze revokovat,
f) návrh, kterým se přijetí návrhu resp. platnost usnesení podmiňuje splněním nebo nesplněním určité podmínky (návrh podmíněný). K návrhu lze podávat pozměňovací návrhy, a přijatý návrh lze revokovat,
g) návrh na vzetí na vědomí.“
6. V článku 9 odstavci 10 se za první větu vkládá tento text:
„Kdo není přítomen v jednacím sále v okamžiku, kdy je mu uděleno slovo, ztrácí pořadí. Není-li přítomen ani bezprostředně před ukončením rozpravy k projednávanému bodu jednání, jeho přihláška do rozpravy propadá.“
7. V článku 10 odstavci 1 písmenu b) se na konci vkládá text: „omezení řečnické doby se nevztahuje na člena zastupitelstva města pověřeného přednést k věci stanovisko klubu členů zastupitelstva města (viz článek 16 tohoto jednacího řádu),“

8. V článku 17 odstavci 3 se na konci odstavce vkládá tento text:
„- doslovný přepis diskusních příspěvků členů zastupitelstva města a osob, přihlášených do rozpravy, pokud o to požádají na začátku konkrétního diskusního příspěvku.
Přílohou zápisu je zvukový záznam na CD.

9. V článku 19 odstavci 1 se na konci první věty vkládá tento text:
„a to nejpozději do čtyř pracovních dnů od dne, v němž se zasedání zastupitelstva města uskutečnilo.“

5. Záležitosti komisí rady
Schváleno usnesení č. 5263:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
1. Doporučení Komise pro rozvoj města a podporu podnikání z 10.3.2015
2. Doporučení Komise životního prostředí z 8.3.2015
3. Doporučení Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 23. 3. 2015.

6. Návrh změny organizačního řádu Magistrátu města Prostějova k 1. 4. 2015
Schváleno usnesení č. 5264:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu Organizačního řádu Magistrátu města Prostějova s účinností ode dne 1. 4. 2015 v části upravující činnost Odboru informačních technologií, spočívající ve vyčlenění pozice „analytik implementace a procesů SW“ z oddělení implementace a procesů a její zařazení jako samostatné pozice a dále v začlenění pozice „správce GIS, internetu a komunikačních technologií“ do uvedeného oddělení, vše v souladu s usnesením Rady města Prostějova č. 5154 ze dne 3. 3. 2015.

7. Personální záležitosti Magistrátu města Prostějova – Odbor informačních technologií
Schváleno usnesení č. 5265:
Rada města Prostějova
r e v o k u j e
část usnesení č. 5155 ze dne 3. 3. 2015, týkající se data jmenování Bc. Jana Števka do funkce vedoucího Odboru informačních technologií Magistrátu města Prostějova s tím, že Bc. Jan Števko bude jmenován do funkce ode dne 1. 5. 2015, nikoliv ode dne 1. 4. 2015 jak bylo původně schváleno.

7.1 Změna vnitřní úpravy postupu při zadávání veřejných zakázek
Schváleno usnesení č. 5266:
Rada města Prostějova
v y d á v á
Směrnici, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek statutárním městem Prostějovem s účinností k 7. 4. 2015 podle předloženého návrhu.

8. Ceny města Prostějova za rok 2014
Schváleno usnesení č. 5267:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova udělit Ceny města Prostějova za rok 2014 dle důvodové zprávy.

9. Informace o akcích k 625. výročí povýšení Prostějova na město
Schváleno usnesení č. 5268:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace o akcích k 625. výročí povýšení Prostějova na město dle důvodové zprávy a se změnou dle diskuse.

10. Odměna za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Prostějova
Schváleno usnesení č. 5269:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit výši odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, poslední novela byla schválena dne 16. 3. 2015, v částkách stanovených v citovaném nařízení vlády pro členy zastupitelstva statutárního města, snížené o 30 %, tedy:

- člen rady Kč 3.789,-
- předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady Kč 2.847,-
- člen výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu Kč 2.630,-
- člen zastupitelstva Kč 1.289,-

Měsíční odměna ve výši podle tohoto rozhodnutí se členům zastupitelstva města poskytuje od 13. 4. 2015
v souhrnu odměn za jednotlivé funkce vykonávané členem zastupitelstva města.

11. Jednací řád výborů Zastupitelstva města Prostějova
Schváleno usnesení č. 5270:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Jednací řád výborů Zastupitelstva města Prostějova dle předloženého návrhu a se změnou dle diskuse.

11.1 Veřejná zakázka „Stroj na úpravu ledové plochy - rolba“ – návrh na rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru nejvhodnější nabídky
Schváleno usnesení č. 5271:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
1. v souladu s § 71 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a na základě doporučení komise pro otevírání obálek o vyloučení uchazeče ROLMONT s. r. o., se sídlem Na vinobraní 30, 106 00 Praha 10, IČ: 63995816 z další účasti v zadávacím řízení „Stroj na úpravu ledové plochy - rolba“ z důvodu nesplnění náležitostí nabídky dle § 71 odst. 8 zákona,

2. v souladu s § 76 zákona a na základě doporučení hodnotící komise o vyloučení uchazeče Strojírny a stavby Třinec a. s., se sídlem Průmyslová 1038, 739 65 Třinec, IČ: 47674539 z další účasti v zadávacím řízení „Stroj na úpravu ledové plochy - rolba“ z důvodu nesplnění podmínek zadávací dokumentace, konkretizovaného v důvodové zprávě,

3. v souladu s § 81 zákona a na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „Stroj na úpravu ledové plochy - rolba“ a jako ekonomicky nejvhodnější nabídku vybrala nabídku společnosti Chráněná dílna TiRO Blansko s. r. o., se sídlem Havlíčkova 517/2, 678 01 Blansko, IČ: 27714357. Nabídka společnosti Chráněná dílna TiRO Blansko s. r. o. vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení, jak je uvedeno v důvodové zprávě,

4. zadat zakázku „Stroj na úpravu ledové plochy - rolba“ společnosti Chráněná dílna TiRO Blansko s. r. o., se sídlem Havlíčkova 517/2, 678 01 Blansko, IČ: 27714357, a uzavřít se společností Chráněná dílna TiRO Blansko s. r. o. Kupní smlouvu na realizaci veřejné zakázky,

5. v případě neposkytnutí součinnosti, potřebné k uzavření Kupní smlouvy na veřejnou zakázku s vítězným uchazečem, zadat zakázku „Stroj na úpravu ledové plochy - rolba“ a uzavřít Kupní smlouvu na realizaci veřejné zakázky s uchazečem dalším v pořadí dle důvodové zprávy v souladu s § 82 odst. 4 zákona.

u k l á d á
Odboru správy a údržby majetku města zajistit ve lhůtách stanovených zákonem uzavření Kupní smlouvy na veřejnou zakázku „Stroj na úpravu ledové plochy - rolba“ s vybraným uchazečem Chráněná dílna TiRO Blansko s. r. o.
odpovídá: Bc. Libor Vojtek, vedoucí OSÚMM
k. termín: 04. 05. 2015

12. Zhodnocování volných finančních prostředků města Prostějova v roce 2015
Schváleno usnesení č. 5272:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zhodnocování volných finančních prostředků města Prostějova formou úročení peněžních prostředků na termínovaném vkladovém účtu u J&T Banky a.s., na běžném účtu u UniCredit Bank Czech Republic a.s., na běžném účtu u Sberbank CZ, a.s., a to v jednotlivém případě do výše 30 milionů Kč a nejdéle na 12 měsíců, v průběhu roku 2015.

13. Zásady poskytování dotace a návratné finanční výpomoci
Schváleno usnesení č. 5273:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Zásady poskytování dotace a návratné finanční výpomoci s účinností od 15. 4. 2015 a ve znění uvedeném v Příloze tohoto materiálu

13.1 Návrh řešení problematiky distribuce sáčků na psí exkrementy
Schváleno usnesení č. 5274:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
distribuci sáčků na psí exkrementy pro držitele psů v počtu 5 balíčků po 50 sáčcích, tj. 250 sáčků pro 1 psa na rok,
s v ě ř u j e
vedoucímu Finančního odboru Magistrátu města Prostějova správu a distribuci movitých věcí – sáčků pro držitele psů dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.

14. Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy
- dodatky č. 1 o prodloužení platnosti smluv
Schváleno usnesení č. 5275:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 1 o změně obsahu článku V. – Doba trvání smlouvy stávajících veřejnoprávních smluv o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy uzavřených mezi městem Prostějov a
obcemi – Dětkovice, Doloplazy, Hruška, Mostkovice, Niva, Ondratice, Vincencov.

15. Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy
- dodatky č. 2 o prodloužení platnosti smluv
Schváleno usnesení č. 5276:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 2 o změně obsahu článku V. – Doba trvání smlouvy stávajících veřejnoprávních smluv o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupkové agendy uzavřených mezi městem Prostějov a
1. městysy- Drahany, Protivanov
2. obcemi - Otinoves, Rozstání.

16. Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy
- dodatky č. 3 o prodloužení platnosti smluv
Schváleno usnesení č. 5277:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 3 o změně obsahu článku V. – Doba trvání smlouvy stávajících veřejnoprávních smluv o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy uzavřených mezi městem Prostějov a
1. městysem – Kralice na Hané
2. obcemi – Alojzov, Čelechovice na Hané, Dobrochov, Krumsín, Ohrozim, Prostějovičky, Skalka, Určice, Vřesovice.

17. Informace a zdůvodnění požadovaných parametrů pro zadávací řízení „Dodávka 35 ks notebooků“
Schváleno usnesení č. 5278:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace a zdůvodnění požadovaných parametrů pro zadávací řízení „Dodávka 35 ks notebooků“.

17.1 Projekt regenerace sídliště Svornosti v Prostějově - schválení projektové dokumentace
Schváleno usnesení č. 5279:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Projekt regenerace sídliště Svornosti v Prostějově dle předloženého návrhu.

18. Schválení smlouvy o dílo na pořízení nového majetku Osvětlení CS a chodníku směrem na Kralice na Hané a ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice
Schváleno usnesení č. 5280:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1. smlouvu o dílo na pořízení nového majetku – na zhotovení nové stavby „Osvětlení CS a chodníku směrem na Kralice na Hané “ se zhotovitelem Kamil Jarmar, firma Elektro Kamil Jarmar, Sadová 240/4,784 01 Litovel, IČ 66187192,
2. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3631

6121

 

1

0600465000000

150 000

Osvětlení CS a chodníku směrem na Kralice na Hané

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

150 000

Snížení rezervy FRR


19. Zadání II. změny územního plánu Prostějov
Schváleno usnesení č. 5281:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit zadání II. změny územního plánu Prostějov dle důvodové zprávy.

20. Schválení veřejnoprávních smluv - Program regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2015
Schváleno usnesení č. 5282:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem IČ 002 88 659 a příjemci
1. dle předloženého návrhu,
2. dle předloženého návrhu,
3. Tělocvičnou jednotou SOKOL I Prostějov, Skálovo nám. 4, Prostějov, statutární zástupce: Ing. Jitka Vitásková, starosta jednoty aPetra Kohoutová, jednatel jednoty, IČ: 15526151 dle předloženého návrhu;
II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem IČ 002 88 659 a příjemcem Českomoravskou provincií Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří, Vídeňská 7, Brno statutární zástupce: Richard Martin Macek OH, provinciál, IČ: 44995776, dle předloženého návrhu.

20.1 Informace - lokalita Čechovice – Domamyslice
Schváleno usnesení č. 5283:
Rada města Prostějov
b e r e n a v ě d o m í
informace o investiční akci „Infrastruktura pro bytovou výstavbu – lokalita Domamyslice – Žitná“.

21. Strategie rozvoje zeleně ve městě Prostějově
Schváleno usnesení č. 5284:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
pracovní materiál Strategie rozvoje zeleně ve městě Prostějově na období 2015 – 2025,
u k l á d á
zajistit projednání Strategie rozvoje zeleně v níže uvedených komisích Rady města Prostějova:
- Komise výstavby
- Komise školská
- Komise pro dopravu
- Komise pro kulturu a cestovní ruch
- Komise životního prostředí
- Komise pro rozvoj města a podporu podnikání
- Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality
- Komise Prostějov Zdravé město a místní Agenda 21.
odpovídají: Ing. Martina Cetkovská, vedoucí Odboru životního prostředí a předsedové přísl. komisí
k. termín: 15.5.2015

22. Nařízení statutárního města Prostějova, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD
Schváleno usnesení č. 5285:
Rada města Prostějova
v y d á v á
nařízení statutárního města Prostějova, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD, a to dle předloženého materiálu.

23. Žádost o poskytnutí účelové dotace – finančního příspěvku na úhradu pobytu uživatelů služeb sociální péče (Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace)
Schváleno usnesení č. 5286:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova na rok 2015 ve výši 17.400,-- Kč Domovu pro seniory Tovačov, příspěvkové organizaci, Nádražní 94, Tovačov, IČ 619 85 872
- na dofinancování pobytové služby domova se zvláštním režimem pro 2 klienty s trvalým bydlištěm ve městě Prostějově.

24. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:
24. 1 Pořádání kulturních akcí statutárním městem Prostějovem ve spolupráci s Městským divadlem v roce 2015
Schváleno usnesení č. 5287:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
uspořádat v roce 2015 koncert k 70. výročí osvobození a konce II. světové války a koncert k výročí vzniku samostatného československého státu ve spolupráci s Městským divadlem v Prostějově, příspěvkovou organizací.

24. 2 Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na 58. ročník festivalu poezie Wolkrův Prostějov 2015
Schváleno usnesení č. 5288:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR ve výši 280.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací 58. ročníku festivalu poezie Wolkrův Prostějov za podmínek stanovených Rozhodnutím Ministerstva kultury ČR č. MK – S 130 56/2014 – ORNK /národní akce – Neprofesionální umělecké aktivity.

24. 3 Žádost o schválení kalkulační ceny za pronájmy hřišť pro školy a veřejnost a místnosti pro Městskou
knihovnu Prostějov na RG aZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 v rámci doplňkové činnosti
Schváleno usnesení č. 5289:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
s účinností od 1. 4. 2015
a) kalkulační ceny za pronájmy hřišť v rámci doplňkové činnosti na Reálném gymnáziu a základní škole
města Prostějova, Studentská ul. 2, takto:
- školní hřiště (velké i malé) ve výši 45 Kč/1 hodinu pro školy zřizované městem Prostějovem i jinými zřizovateli a dále pro Atletický klub Prostějov;
- malá hřiště na volejbal, házenou, tenis, basketbal ve výši 100 Kč/1 hodinu pro ostatní subjekty;
- velké hřiště nebo atletický ovál vč. ostatních atletických ploch ve výši 150 Kč/1 hodinu pro ostatní subjekty;

b) kalkulační cenu za pronájem místnosti v rámci doplňkové činnosti na Reálném gymnáziu a základní škole města Prostějova, Studentská ul. 2 pro elokované pracoviště Městské knihovny Prostějov, příspěvkové organizace ve výši 9 500 Kč/rok 2015.

24. 4 Žádost o souhlas s přijetím věcného daru ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1
Schváleno usnesení č. 5290:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím věcného daru klavíru – pianina v hodnotě 10 000,-- Kč Základní školou Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 od Klubu přátel školy při Základní škole Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1.

24. 5 Žádost o souhlas s přijetím věcných darů ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14
Schváleno usnesení č. 5291:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím věcných darů Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Palackého tř. 14 v celkové hodnotě
Kč 3 167,-- pro pracoviště mateřské školy Čechovice, a to:
- fotoaparát Canon v hodnotě Kč 1 697,--
- reproduktory Defender Avante v hodnotě Kč 1 470,--.

24.6 Přijetí neinvestiční dotace od Olomouckého kraje z programu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2015 na částečnou úhradu nákladů spojených s přípravou a realizací Krajských postupových přehlídek Olomouckého kraje v roce 2015
Schváleno usnesení č. 5292:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) přijetí neinvestiční dotace od Olomouckého kraje z programu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2015 ve výši 100.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s přípravou a realizací Krajských postupových přehlídek Olomouckého kraje v roce 2015

b) uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a statutárním městem Prostějovem (jako příjemcem) ve výši 100.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s přípravou a realizací Krajských postupových přehlídek Olomouckého kraje v roce 2015.

24.7 Přijetí neinvestiční dotace od Olomouckého kraje z programu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2015 na částečnou úhradu nákladů spojených s přípravou a realizací XXXIII. Prostějovských hanáckých slavností 2015
Schváleno usnesení č. 5293:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) přijetí neinvestiční dotace od Olomouckého kraje z programu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2015 ve výši 100.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s přípravou a realizací XXXIII. Prostějovských hanáckých slavností 2015

b) uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a statutárním městem Prostějovem (jako příjemcem) ve výši 100.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s přípravou a realizací XXXIII. Prostějovských hanáckých slavností 2015.

24.8 Přijetí dotace od Olomouckého kraje pro Městskou knihovnu Prostějov, příspěvková organizace (zajištění plnění regionálních funkcí v roce 2015)
Schváleno usnesení č. 5294:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) přijetí neinvestiční dotace od Olomouckého kraje pro Městskou knihovnu Prostějov, příspěvková organizace ve výši 1 651 665,-- Kč na zajištění plnění regionálních funkcí v roce 2015

b) uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a Městskou knihovnou Prostějov, příspěvková organizace (jako příjemcem) ve výši 1 651 665,-- Kč na zajištění plnění regionálních funkcí v roce 2015.

25. Dotace:
25.1 Dotace - Odbor kancelář primátora
Schváleno usnesení č. 5295:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2015 z prostředků Fondu rezerv a rozvoje ve výši 30.000,-- Kč International Police Association, Česká sekce, územní skupina 223 Prostějov, Havlíčkova 16b, Prostějov, IČ 71235434 (poř. č. žádosti 202)
- na organizaci a realizaci návštěvy delegace srbských policistů, členů Mezinárodní policejní asociace Republiky Srbsko, z města Prijepolje v Prostějově v červnu 2015 (uspořádání setkání na mezinárodní úrovni, zajištění programu pro srbskou delegaci, prohlídky historických památek a přírodních zajímavostí Olomouckého kraje, upomínkové dárky)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 7. 2015

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČ 00288659
a příjemcem International Police Association, Česká sekce, územní skupina 223 Prostějov, Havlíčkova 16b, Prostějov, IČ 71235434 dle přílohy č. 1;

c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

5311

5222

   

0100000000000

30.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (poskytnutí dotace pro International Police Association, Česká sekce)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

0700000000000

30.000,00

Fond rezerv a rozvoje


25.2 Dotace - DTJ Prostějov
Schváleno usnesení č. 5296:
Rada města Prostějova
o d k l á d á
materiál č. 25.2 Dotace - DTJ Prostějov.

25.3 Dotace - Komise pro kulturu a cestovní ruch
Nebyly schváleny návrhy poskytnout dotace:
- ve výši 5.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 203)
- ve výši 3.000,-- Kč (poř.č. žádosti 14)
- ve výši 7.000,-- Kč (poř.č. žádosti 14)
- ve výši 4.000,-- Kč (p. č. žádosti 298)
- ve výši 15.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 190)

Schváleno usnesení č. 5297:
Rada města Prostějova
o d k l á d á
žádost o dotaci ve výši 6.000,-- Kč Esperanto klubo Prostějov, Husovo nám. 91, IČO 657 63 092 (poř. číslo žádosti 125) na podporu činnosti (poštovné, kancelářské potřeby, pojištění, poplatky na akcích, cestovné),

s c h v a l u j e
a) poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro kulturu a cestovní ruch

1. ve výši 10.000,-- Kč
(poř. číslo žádosti 193)
- na pořádání koncertů v objektu Pax v Prostějově (propagace koncertu, plakáty, programy, kopírování, notový materiál)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

2. ve výši 13.000,-- Kč
Moje divadlo, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov, IČO 652 67 729 (poř. číslo žádosti 262)
- na realizaci divadelního představení (výroba dekorace, kostýmy, výroba scénické hudby, rekvizity, tisk a výroba plakátů)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

3. ve výši 35.000,-- Kč
Divadelnímu spolku HISTORIA, nám. Spojenců 10, Prostějov, IČO 479 19 736 (poř. číslo žádostí 303,
gr. žádost)
- na vydání almanachu k 25. výročí založení divadelního spolku Historia v částce 15.000,-- Kč
- na uspořádání představení k 25. výročí založení spolku, na uspořádání promenád a besed (kopírování, záznam, kostýmy, zápůjčky textů) v částce 20.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2015

4. ve výši 5.000,-- Kč
Divadlu Plyšového Medvídka, Krasická 43, Prostějov, IČO 227 71 379 (poř. číslo žádosti 266)
- na činnost divadla (propagace)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

5. ve výši 12.000,-- Kč
Fotoklubu Prostějov, Školní 24, IČO 229 05 634 (poř. číslo žádosti 313)
- na provoz Galerie U Hanáka (propagační materiály, letáky, reklama, energie)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2015

6. ve výši 2.000,--Kč
(poř. číslo žádosti 203)
- na pořádání autorských fotografických výstav (zhotovení souborů výstavních fotografií, propagace, pozvánky, plakáty, instalace)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

7. ve výši 7.500,--Kč
(poř. číslo žádosti 14)
- na tisk publikace „Než na Hané utichly zbraně“, s podmínkou předání 30 kusů výtisků statutárnímu městu Prostějovu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

8. ve výši 8.000,-- Kč
Klubu přátel výtvarného umění v Prostějově, Bezručova 254, Kostelec na Hané, IČO 686 88 229
(poř. číslo žádosti 5)
- na podporu klubové činnosti (kancelářské potřeby, rámování, poštovné a kopírování)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2015

9. ve výši 22.000,-- Kč
Loutkovému divadlu STAROST, Vápenice 3, Prostějov, IČO 479 22 168 (poř. číslo žádosti 15 a gr. žádost)
- na podporu činnosti (nájem zkušebny, energie)v částce 13.000,-- Kč
- na akci „Kramářské písně“ – 2 vystoupení na nádvoří prostějovského zámku (režijní náklady vystoupení, doprava kulis, propagace, výlep plakátů, fotodokumentace) v částce 9.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2015

10. ve výši 22.000,-- Kč
Muzeu a galerii v Prostějově, příspěvková organizace, nám. T. G. Masaryka 21/2, IČO 000 91 405 (poř. čísla žádosti 176 a 233)
- na pořízení výstavních panelů s unikátními fotografiemi slunečních zatmění a dalších astronomických obrazů pro Astronomické oddělení – Hvězdárna a na přípravu a tisk časopisu Přírodovědná studie Muzea Prostějovska
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

11. ve výši 15.000,-- Kč
Mužskému pěveckému sboru Orlice Prostějov, Vojáčkovo nám. 1, IČO 652 68 491 (poř. číslo žádosti 217)
- na podporu činnosti (cestovné, doprava, korepetice)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2015

12. ve výši 30.000,-- Kč
Národopisnému souboru MÁNES, Březinova 9, Prostějov, IČO 479 22 524 (poř. číslo žádosti 301)
- na podporu činnosti (nájem nebytových prostor pro nácvik souboru a pro uskladnění krojů, oprava krojů, nákup a doplnění krojů, výroba studiových nahrávek)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2015

13. ve výši 5.000,-- Kč
Občanskému sdružení pro nezávislou kulturu, Olomoucká 186/222, Držovice, IČO 015 65 788 (poř. číslo žádosti 297)
- na zabezpečení provozních nákladů Nezávislého prostoru ECHO (nájem)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2015

14. ve výši 1.000,-- Kč
(poř. číslo žádosti 298)
- na pořádání výstav autorských výtvarných prací (tisk obrazů na plátno)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

15. ve výši 1.000,-- Kč
(poř. číslo žádosti 282)
- na pořádání autorských výstav fotografií z oblasti Malý Tibet spojených s přednáškou (klipové rámy, tisk fotografií)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

16. ve výši 4.000,-- Kč
Prostějovskému klubu pro amatérský film a video, Palackého tř. 14, Prostějov, IČO 628 58 998
(poř. číslo žádosti 273)
- na podporu činnosti (nájemné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2015

17. ve výši 5.000,-- Kč
Jindřichu Skácelovi, IČO 658 34 470 (poř. číslo žádosti 147)
- na zajištění výstav v Galerii umění v Prostějově (nájem, energie, propagace)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

18. ve výši 3.000,-- Kč
(poř. číslo žádosti 121)
- na Sraz amatérských cukrářů 2015 (materiál, pomůcky)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 6. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 6. 2015

19. ve výši 10.000,-- Kč
„Stopy paměti, o. s“., Poupětova 3, Olomouc, IČO 270 42 839 (poř. číslo žádosti 272)
- na vydání publikace „Stopy paměti“, s podmínkou předání 10 kusů výtisků statutárnímu městu Prostějovu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

20. ve výši 5.000,-- Kč
(poř. číslo žádosti 178)
- na pořádání koncertů vážné hudby v kostele sv. Jana Nepomuckého v Prostějově (plakáty, programy, kopírování, květinové dary, notový materiál, poplatky OSA, výlep plakátů)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 1. 2016

21. ve výši 20.000,-- Kč
(poř. číslo žádosti 190)
- na prezentaci výtvarného umění v prostorách kavárny GALERIE (grafická příprava a tisk pozvánek, plakátů, katalogů, poštovné, květiny, kulturní vystoupení)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2015

22. ve výši 10.000,-- Kč
(poř. číslo žádosti 158)
- na projekt „Noc kostelů v Prostějově 2015“ (plakáty, materiál, upomínkové předměty, půjčovné kostýmů, přelepky na banery)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

23. ve výši 15.000,-- Kč
Pěveckému sdružení VLASTIMILA Prostějov, Vojáčkovo nám. 1, IČO 652 68 202 (poř. číslo žádosti 252)
- na podporu činnosti (cestovní náklady, účastnické poplatky na festivaly, propagace koncertů, kopírování not, květiny, nájem prostor pro koncerty, doplnění koncertních kostýmů)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2015

24. ve výši 2.000,-- Kč
Oblastnímu spolku ČČK Prostějov, Milíčova 3, IČO 004 26 369 (poř. číslo žádosti 183)
- na zajištění akce „Tvořím, tedy jsem“ (pronájem)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 6. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 6. 2015

25. ve výši 5.000,-- Kč
Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 173/4, IČO 155 26 151 (poř. číslo žádosti 278)
- na podporu činnosti loutkového divadla (úprava loutek, kulis a elektroniky, propagace)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2015

26. ve výši 10.000,-- Kč
Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočce Prostějov, Svatoplukova 15,
IČO 653 99 447 (poř. číslo žádosti 240)
- na pořádání akce „Dny umění nevidomých na Moravě“ (propagace a tisk pozvánek, náklady na účinkující, osvětlení, ozvučení)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 6. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 6. 2015

27. ve výši 10.000,-- Kč
(poř. číslo žádosti 36)
- na Multižánrový festival Pod Lipami (pronájem pódia, zvukařská technika, propagace, materiál, pronájem přenosné toalety)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

28. ve výši 5.000,-- Kč
(gr. žádost)
- na uspořádání koncertů na nádvoří zámku v Prostějově (ozvučení koncertů, pronájem osvětlení a aparatury, grafické práce, tisk plakátů včetně výlepu)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

29. ve výši 23.000,-- Kč
Občanskému sdružení KOKTEJL, Moravská 10, Prostějov, IČO 704 18 781 (gr. žádost)
- na realizaci akce pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany „Bavíme se sami“ (pronájem prostor, energie, propagace, výlepy, pořízení výtvarných potřeb, ceny, diplomy, medaile)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2015

30. ve výši 20.000,-- Kč
Cyrilometodějskému gymnáziu a mateřské škole v Prostějově, Komenského 17, IČO 440 53 916
(gr. žádosti)
- na realizaci vánočního koncertu Pěveckého sboru CMG (nájem divadelního sálu, tisk plakátů, propagace, nahrávání a ozvučení koncertu)
- na podporu činnosti „Francouzského divadélka“ (nákup kostýmů, literatury a materiálu; instalace výstavy fotografií včetně materiálu na akci Večer Francouzského divadla, konaného dne 9. 4. 2015 v Prostějově; poplatek, doprava a ubytování na festivalu Festdivadlo v Brně)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 1. 2016

31. ve výši 21.000,-- Kč
AVATARCE s. r. o., nám. T. G. Masaryka 20, Prostějov, IČO 031 67 054 (poř. číslo žádostí 224,
gr. žádost)
- na realizaci akce „Galerie na ulici“ (instalační materiál, zhotovení kopií, folie, údržba výstavy, propagace) a na výstavy v ART kavárně (ozvučení a propagace)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

32. ve výši 48.000,-- Kč
(gr. žádost)
- na uspořádání pěti koncertů na nádvoří prostějovského zámku (zhotovení a výlep plakátů, výzdoba pódia, ozvučení, doprava účinkujících mimo Prostějov)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

33. ve výši 35.000,-- Kč
(poř. číslo žádosti 204)
- na realizaci scénického oratoria Mistra Jana Husa (technické zajištění akce, půjčovné kostýmů)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2015

34. ve výši 35.000,-- Kč
Svatolazarské komendě Prostějov, Hacarova 4343/2, IČO 266 18 290 (poř. číslo žádosti 322)
- na podporu humanitárního koncertu pro zdravotně postižené a seniory (nájem, fotodokumentace, honorář hudebníkům)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2015

35. ve výši 25.000,-- Kč
cine4net, s. r. o., Brněnská 1385/10, Prostějov, IČO 277 51 783 (poř. číslo žádosti 47)
- na pořízení krátkometrážního dokumentu „Kostel Milosrdných bratří“, s podmínkou předání 20 kusů DVD statutárnímu městu Prostějovu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2015

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem (u jednotlivých 35 žadatelů budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: identifikace žadatele, výše dotace, účel dotace, termíny čerpání a vyúčtování dotace)
1.
2. Moje divadlo, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov, IČO 652 67 729
3. Divadelním spolkem HISTORIA, nám. Spojenců 10, Prostějov, IČO 479 19 736
4. Divadlem Plyšového Medvídka, Krasická 43, Prostějov, IČO 227 71 379
5. Fotoklubem Prostějov, Školní 24, IČO 229 05 634
6.
7.
8. Klubem přátel výtvarného umění v Prostějově, Bezručova 254, Kostelec na Hané, IČO 686 88 229
9. Loutkovým divadlem STAROST, Vápenice 3, Prostějov, IČO 479 22 168
10. Muzeem a galerii v Prostějově, p. o., nám. T. G. Masaryka 21/2, IČO 000 91 405
11. Mužským pěveckým sborem Orlice Prostějov, Vojáčkovo nám. 1, IČO 652 68 491
12. Národopisným souborem MÁNES, Březinova 9, Prostějov, IČO 479 22 524
13. Občanským sdružením pro nezávislou kulturu, Olomoucká 186/222, Držovice,
IČO 015 65 788
14.
15.
16. Prostějovským klubem pro amatérský film a video, Palackého tř. 14, Prostějov,
IČO 628 58 998
17. Jindřichem Skácelem, IČO 658 34 470
18.
19. „Stopy paměti, o. s.“, Poupětova 69/3, Olomouc, IČO 270 42 839
20.
21.
22.
23. Pěveckým sdružením VLASTIMILA Prostějov, Vojáčkovo nám. 1, IČO 652 68 202
24. Oblastním spolkem ČČK Prostějov, Milíčova 3, IČO 004 26 369
25. Tělocvičnou jednotou Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 173/4, IČO 155 26 151
26. Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočkou Prostějov, Svatoplukova 15, IČO 653 99 447
27.
28.
29. Občanským sdružením KOKTEJL, Moravská 10, Prostějov, IČO 704 18 781
30. Cyrilometodějským gymnáziem a mateřskou školou v Prostějově, Komenského 17
IČO 440 53 916
31. AVATARKA s. r. o., nám. T. G. Masaryka 20, Prostějov, IČO 031 67 054
32.
33.
34. Svatolazarskou komendou Prostějov, Hacarova 4343/2, IČO 266 18 290
35. cine4net, s. r. o., Brněnská 1385/10, Prostějov, IČO 277 51 783

c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003319

5222

 

 

0200000004000

249 000

 

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům)

 

0020

003319

5493

 

 

0200000004000

151 500

 

(zvýšení položky 5493 – účelové transfery fyzickým osobám)

 

0020

003319

5212

 

 

0200000004000

11 000

 

(zvýšení položky 5212 – Jindřich Skácel - zajištění výstav v Galerii umění v Prostějově; - pořádání výstav autorských výtvarných prací)

 

0020

003319

5331

 

 

0200000004000

22 000

 

(zvýšení položky 5331 – Muzeum a galerie v Prostějově, p. o. - pořízení výstavních panelů s unikátními fotografiemi, tisk časopisu)

 

0020

003319

5223

 

 

0200000004000

20 000

 

(zvýšení položky 5223 – Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově – vánoční koncert, činnost Francouzského divadélka)

 

0020

003319

5213

 

 

0200000004000

46 000

 

(zvýšení položky 5213 – AVATARKA s. r. o. – Galerie na ulici, výstavy v ART kavárně; cine4net, s. r. o. - pořízení krátkometrážního dokumentu „Kostel Milosrdných bratří“)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003319

5909

 

 

0200000004000

499.500

 

(snížení položky 5909 – finanční prostředky komise pro kulturu a cestovní ruch)

25.4 Dotace – o.s. Žebřík Olomouc
chváleno usnesení č. 5298:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskynutí dotace ve výši 20.000,-- Kč Žebříku, o. s., Voskovcova 8, PSČ 779 00, Olomouc, IČO 270 19 896
- na podporu činnosti Multikulturního centra Mozaika v Prostějově (nájemné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2015.

25.5 Dotace - Oblast kultury
Nebyly schváleny návrhy poskytnout dotace:
- ve výši 15.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 291)
- ve výši 30 000,- Kč (poř. číslo žádosti 291)
- ve výši 50.000,-- Kč Keltské noci o. s., Dr. Horáka 2, Prostějov, IČO 226 88 188 (poř. číslo žádosti 212)

Schváleno usnesení č. 5299:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova z prostředků fondu rezerv a rozvoje

1. ve výši 50.000,-- Kč
(poř. číslo žádosti 267)
- na uspořádání fotografických výstav v Galerii Metro 70 s plnohodnotnou propagací a realizací výstavních tiskovin v roce 2015
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2015

2. ve výši 40.000,-- Kč
Hanáckému folklornímu sdružení se sídlem v Prostějově, o. s., Lužická 12, IČO 415 03 457 (poř. čísla žádostí 134 a 179)
- na nahrávku DVD „Hanácká svajba“, s podmínkou předání 10 kusů DVD statutárnímu městu Prostějovu v částce 30.000,-- Kč
- na pořádání akcí: Plkačky, odborná školení, O hanáckýho kohóta (pronájmy) v částce 10.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2015

3. ve výši 10.000,-- Kč
Historickým kočárům „MYLORD“, nám. Svobody 377, Čechy pod Kosířem, IČO 266 43 308 (poř. číslo žádosti 221)
- na doprovodný program k Hanáckým slavnostem (pronájem kočárových koní včetně dopravy, zapůjčení kočárů a vozů, propůjčení nářadí, materiálů a nástrojů včetně dopravy, účast řemeslníků)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

4. ve výši 39.000,-- Kč
Klubu vojenské historie - Dukla o. s., Belgická 4113/5, Prostějov, IČO 228 23 018 (poř. čísla žádostí 19 a 185)
- na vydání knižní publikace „Po stopách konce války na Prostějovsku ve vzpomínkách, dokumentech a živých obrazech“, s podmínkou předání 20 kusů výtisků statutárnímu městu Prostějovu v částce 30.000,-- Kč
- na akci Dobývání Plumlova (propagace, střelivo, pyrotechnika) v částce 9.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

5. ve výši 10.000,-- Kč
Ing. Bohumilu Moudrému, IČO 404 35 644 (poř. číslo žádosti 16)
- na uspořádání pěveckých soutěží Hanácký skřivan pro děti (17. ročník), Hanácký skřivan pro mládež (11. ročník) a Zpívající rodina (10. ročník) – pronájem sálu, ozvučení a osvětlení, propagace, plakáty, diplomy
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 6. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 6. 2015

6. ve výši 20.000,-- Kč
(poř. číslo žádosti 258)
- na činnost pěveckého sboru Proměny (pronájem zkušebny, nákup hudebních nástrojů a příslušenství, doprava, propagace, notový materiál)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2015

7. ve výši 30.000,- -Kč
Keltské noci o. s., Dr. Horáka 2, Prostějov, IČO 226 88 188 (poř. číslo žádosti 212)
- na realizaci mezinárodního hudebního festivalu Keltská noc 2015
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem,
IČO 002 88 659 a příjemcem (u jednotlivých 7 žadatelů budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: identifikace žadatele, výše dotace, účel dotace, termíny čerpání a vyúčtování dotace)
1.
2. Hanáckým folklorním sdružením se sídlem v Prostějově, o. s., Lužická 12, IČO 415 03 457
3. Historické kočáry „MYLORD“, nám. Svobody 377, Čechy pod Kosířem, IČO 266 43 308
4. Klubem vojenské historie - Dukla o. s., Belgická 4113/5, Prostějov, IČO 228 23 018
5. Ing. Bohumilem Moudrým, IČO 404 35 644
6.
7. Keltskou nocí o. s., Dr. Horáka 2, Prostějov, IČO 226 88 188

c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003319

5222

 

1

0200000004000

119 000

 

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům)

 

0020

003319

5493

 

1

0200000004000

70 000

 

(zvýšení položky 5493 – Jiří Andrýsek - na uspořádání fotografických výstav v Galerii Metro 70; na činnost pěveckého sboru Proměny)

 

0020

003319

5212

 

1

0200000004000

10 000

 

(zvýšení položky 5212 – Ing. Bohumil Moudrý – na uspořádání pěveckých soutěží Hanácký skřivan pro děti (17. ročník), Hanácký skřivan pro mládež (11. ročník) a Zpívající rodina (10. ročník)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

199 000

 

(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)

25.6 Dotace - Komise sportovní
Schváleno usnesení č. 5300:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise sportovní

1. ve výši 5.000,-- Kč
Adrenalinsport klubu Prostějov, Floriánské nám. 206, IČO 266 60 865 (poř. č. žádosti 27)
- na pořádání akce „Sportovní den na kolečkách“ (časomíra)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

2. ve výši 12.000,-- Kč
Okresní radě Asociace školních sportovních klubů České republiky Prostějov, Česká 15, IČO 709 44 172 (poř. č. žádosti 296)
- na organizaci sportovních a pohybových aktivit pro žáky základních a středních škol (nájemné sportovišť, ceny)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

3. ve výši 35.000,-- Kč
Janě Bálešové, IČO 657 68 850 (poř. č. žádosti 219)
- na podporu činnosti tanečního studia FREE DANCE (taneční obuv, materiál na zhotovení kostýmů, doprava, pronájmy, ubytování)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

4. ve výši 10.000,- Kč
FbC Playmakers Prostějov, o. s., B. Šmerala 9, IČO 266 58 658 (poř. č. žádosti 152)
- na podporu činnosti florbalového oddílu (nájemné, startovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

5. ve výši 20.000,-- Kč
Junáku - svazu skautů a skautek ČR, středisku Děti přírody Prostějov, B. Šmerala 27, Prostějov, IČO 657 62 932 (poř. č. žádosti 118)
- na pořízení táborových stanů, sportovního vybavení a zdravotnický materiál
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

6. ve výši 15.000,-- Kč
(poř. č. žádosti 192)
- na účast na cyklistických závodech pro neslyšící (náhradní materiál, silniční rám)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

7. ve výši 10.000,-- Kč
(poř. č. žádosti 137)
- na podporu činnosti hádankářského kroužku HANÁCI (doprava, ubytování)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

8. ve výši 30.000,-- Kč
Mažoretkám Hvězdičkám Prostějov, C. Boudy 2, IČO 265 81 019 (poř. č. žádostí 23, 24)
- na podporu činnosti (pořízení kostýmů, pronájmy, startovné a registrace) v částce 20.000,-- Kč
- na organizaci oblastního kola Národního šampionátu mažoretek asociace NBTA v částce 10.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

9. ve výši 25.000,-- Kč
Oddílu horolezeckému Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 1, IČO 228 97 518 (poř. č. žádosti 287)
- na podporu činnosti (materiální vybavení, oprava lezecké obuvi, nájemné, startovné, cestovné na závody)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

10. ve výši 40.000,-- Kč
Oddílu korfbalu Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 1, IČO 228 97 500 (poř. č. žádosti 290)
- na podporu činnosti (pronájmy, doprava na utkání, rozhodčí)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

11. ve výši 25.000,-- Kč
Oddílu orientačního sportu Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 1, IČO 228 97 488 (poř. č. žádosti 307)
- na podporu činnosti (příprava a tisk map, zřízení areálu pevných kontrol v lesoparku Hloučela)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

12. ve výši 9.000,-- Kč
Oddílu šachů Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 1, IČO 228 97 496 (poř. č. žádosti 228)
- na podporu činnosti (energie, nájemné, startovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

13. ve výši 7.000,-- Kč
Orel jednotě Prostějov, Vápenice 21, IČO 027 58 326 (poř. č. žádosti 229)
- na podporu činnosti mládežnických sportovních oddílů (energie, nájem, materiální vybavení)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

14. ve výši 3.000,-- Kč
Prostějovským vozíčkářům, Kostelecká 17, Prostějov, IČO 266 78 748 (poř. č. žádosti 154)
- na sportovní aktivity tělesně postižených (pronájmy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

15. ve výši 15.000,-- Kč
Sdružení na podporu mladých talentů v krasobruslení, Určická 66, Prostějov, IČO 227 24 281 (poř. č. žádosti 30)
- na podporu přípravy mladých krasobruslařů (startovné, kostým, bruslařské nože, lekcovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

16. ve výši 10.000,-- Kč
SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS DOMAMYSLICE, Prostějov, Domamyslická 60, IČO 628 60 046 (poř. č. žádosti 160)
- na podporu družstva mladých hasičů (ubytování, startovné, nákup a oprava materiálně-technického vybavení)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

17. ve výši 10.000,-- Kč
Sboru dobrovolných hasičů Krasice, Na Brachlavě 60, Prostějov, IČO 628 60 372 (poř. č. žádosti 295)
- na podporu družstva mladých hasičů (vybavení pro hasičský sport, doplnění sportovní obuvi a oděvu pro požární sport, poháry, ceny)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

18. ve výši 10.000,-- Kč
SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS VRAHOVICE, Prostějov, Čs. Armádního sboru 72, IČO 657 62 096 (poř. č. žádosti 135)
- na podporu družstva mladých hasičů (nákup vybavení pro požární sport, pronájmy, startovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

19. ve výši 40.000,-- Kč
SK Hanácká volejbalová liga Prostějov, Česká 15, IČO 270 15 599 (poř. č. žádosti 1)
- na podporu činnosti (nájemné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

20. ve výši 50.000,-- Kč
Sportovnímu klubu K2 Prostějov, E. Beneše 15/21, IČO 266 66 596 (poř. č. žádosti 2)
- na podporu činnosti (pronájmy, startovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

21. ve výši 9.000,-- Kč
Sportovnímu klubu plavání TAURUS, Tylova 79, Prostějov, IČO 708 63 041 (poř. č. žádosti 294)
- na podporu činnosti (pronájem bazénu, startovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

22. ve výši 50.000,-- Kč
Taneční škole PIROUETTE, Vápenice 7, Prostějov, IČO 227 25 156 (poř. č. žádosti 113)
- na podporu činnosti (nájemné, kostýmy, startovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

23. ve výši 50.000,-- Kč
Tělocvičné jednotě Sokol Centrum Haná, Krasická 57, Prostějov, IČO 014 68 286 (poř. č. žádosti 12)
- na podporu činnosti mládežnické házené (doprava, pronájmy, startovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

24. ve výši 10.000,-- Kč
Vrahovické dračí jednotce, o. s., Jaselská 6, Prostějov, IČO 024 11 415 (poř. č. žádosti 124)
- na podporu činnosti (startovné, dresy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem (u jednotlivých 24 žadatelů budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: identifikace žadatele, výše dotace, účel dotace, termíny čerpání a vyúčtování dotace)

1. Adrenalinsport klubem Prostějov, Floriánské nám. 206, IČO 266 60 865;
2. Okresní radou Asociace školních sportovních klubů České republiky Prostějov, Česká 15, IČO 709 44 172;
3. Janou Bálešovou, IČO 657 68 850;
4. FbC Playmakers Prostějov, o. s., B. Šmerala 9, IČO 266 58 658;
5. Junákem - svazem skautů a skautek ČR, střediskem Děti přírody Prostějov, B. Šmerala 27, Prostějov,
IČO 657 62 932;
6.
7.
8. Mažoretkami Hvězdičkami Prostějov, C. Boudy 2, IČO 265 81 019;
9. Oddílem horolezeckým Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 1, IČO 228 97 518;
10. Oddílem korfbalu Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 1, IČO 228 97 500;
11. Oddílem orientačního sportu Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 1, IČO 228 97 488;
12. Oddílem šachů Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 1, IČO 228 97 496;
13. Orel jednotou Prostějov, Vápenice 21, IČO 027 58 326;
14. Prostějovskými vozíčkáři, Kostelecká 17, Prostějov, IČO 266 78 748;
15. Sdružením na podporu mladých talentů v krasobruslení, Určická 66, Prostějov, IČO 227 24 281;
16. SDRUŽENÍM HASIČŮ ČMS DOMAMYSLICE, Prostějov, Domamyslická 60, IČO 628 60 046;
17. Sborem dobrovolných hasičů Krasice, Na Brachlavě 60, Prostějov, IČO 628 60 372;
18.SDRUŽENÍM HASIČŮ ČMS VRAHOVICE, Prostějov, Čs. Armádního sboru 72, IČO 657 62 096;
19. SK Hanácká volejbalová liga Prostějov, Česká 15, IČO 270 15 599;
20. Sportovním klubem K2 Prostějov, E. Beneše 15/21, IČO 266 66 596;
21. Sportovním klubem plavání TAURUS, Tylova 79, Prostějov, IČO 708 63 041;
22. Taneční školou PIROUETTE, Vápenice 7, Prostějov, IČO 227 25 156;
23. Tělocvičnou jednotou Sokol Centrum Haná, Krasická 57, Prostějov, IČO 014 68 286;
24. Vrahovickou dračí jednotkou, o. s., Jaselská 6, Prostějov, IČO 024 11 415;

c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

 

0200000003900

440.000

 

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům)

 

0020

003419

5493

 

 

0200000003900

25.000

 

(zvýšení položky 5493 - na účast na cyklistických závodech pro neslyšící,
– činnost hádankářského kroužku)

 

0020

003419

5212

 

 

0200000003900

35.000

 

(zvýšení položky 5212 – Jana Bálešová – činnost TS FREE DANCE)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5909

 

 

0200000003900

500.000

 

(snížení položky 5909 – komise sportovní)

25.7 Dotace - Oblast sportu
Nebyly schváleny návrhy poskytnout dotace:
- ve výši 5.000,-- Kč (poř. č. žádosti 163)
- ve výši 30.000,-- Kč JACHT KLUBU Prostějov, Sportovní 1, IČO 163 67 863 (poř. č. žádosti 169)
- Mgr. Janu Machálkovi, IČO 738 50 888 (poř. č. žádosti 26)
- SK Chaloupka Prostějov, Olomoucká 27, IČO 266 06 372 (poř. č. žádosti 269)
- Squashovému klubu mládeže Prostějov, o. s., Na trávníku 414, Držovice, IČO 228 34 656 (poř. č. žádosti 10)
- Tělovýchovné jednotě Prostějov, Anenská 17, IČO 441 59 919 (poř. č. žádosti 216)

Schváleno usnesení č. 5301:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova z prostředků FRR

1. ve výši 20.000,-- Kč
Mgr. Pavlíně Radičové, IČO 755 98 795 (poř. č. žádostí 226, 227)
- na podporu činnosti Aerobik klubu Pavlíny Radičové (materiál a zhotovení závodních dresů, pronájem)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

2. ve výši 40.000,-- Kč
Aeroklubu Josefa Františka Prostějov o. s., letiště Prostějov č. p. 4510, IČO 005 44 051 (poř. č. žádosti 11)
- na podporu činnosti (údržba areálu, opravy a nákup letecké techniky)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

3. ve výši 50.000,-- Kč
ART ECON – Střední škole, s. r. o., Husovo nám. 91, IČO 255 00 783 (poř. č. žádosti 245)
- na zajištění provozu školního hřiště pro veřejnost
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

4. ve výši 30.000,-- Kč
AT Production s. r. o., Úvoz 4, Brno, IČO 634 71 604 (poř. č. žádosti 29)
- na uspořádání Mistrovství České republiky neregistrovaných hráčů v tenisu s mezinárodní účastí (technicko-materiální zabezpečení areálu, materiální vybavení)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

5. ve výši 10.000,-- Kč
Bc. Veronice Bašné, IČO 887 97 031 (poř. č. žádosti 200)
- na podporu taneční činnosti (kostýmy, startovné, cestovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

6. ve výši 40.000,-- Kč
Dušanu Běhalovi, IČO 468 92 931 (poř. č. žádosti 209)
- na zajištění provozu tenisových kurtů (materiální zabezpečení, ceny)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

7. ve výši 5.000,-- Kč
(poř. č. žádosti 292)
- na přípravu a účast na mistrovství České republiky a mistrovství světa ve společenském tanci syna Michala Bureše (trenér, startovné, cestovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

8. ve výši 8.000,-- Kč
Cyrilometodějskému gymnáziu a mateřské škole v Prostějově, Komenského 17, IČO 440 53 916 (poř. č. žádosti 256)
- na realizaci plavecké soutěže „O plavecký pohár CMG“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 9. 2015

9. ve výši 5.000,-- Kč
(poř. č. žádosti 187)
- na účast v zahraničních i republikových turnajích ve squashi dcery Michaely Čepové (doprava, ubytování)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

10. ve výši 50.000,-- Kč
Českému tenisovému svazu vozíčkářů, Sv. Čecha 1607/40, Brno, IČO 638 31 180 (poř. číslo žádosti 43)
- na uspořádání mezinárodního turnaje v tenise na vozíku v Prostějově Wheelchair Czech Open 2015 (pronájem tenisového areálu, ubytování)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 9. 2015

11. ve výši 50.000,-- Kč
DELTAKLUBU STICHOVICE, z. s., sídl. E. Beneše 15/21, Prostějov, IČO 652 68 954 (poř. č. žádosti 162)
- na podporu činnosti (pořádání dětského dne, oprava a údržba areálu letiště, materiální vybavení areálu letiště)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

12. ve výši 15.000,-- Kč
Gymnáziu Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3, IČO 479 22 206 (poř. č. žádosti 151)
- na výměnu a doplnění materiálního vybavení cvičné horolezecké stěny (horolezecká lana; jistící prostředky; úvazky; výměna, obnova a doplnění části stěny)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

13. ve výši 2 000,-- Kč
(poř. č. žádosti 163)
- na účast v závodech horských kol (startovné, výstroj, výzbroj)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

14. ve výši 45.000,-- Kč
Horolezeckému oddílu Adrenalin Prostějov, Vrlova 38, IČO 227 33 655 (poř. č. žádosti 7)
- na podporu činnosti (výstroj a výzbroj, startovné, nájemné, cestovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

15. ve výši 50.000,-- Kč
Jiřímu Hubenému, IČO 133 84 198 (poř. č. žádosti 302)
- na podporu činnosti taneční školy (nájemné, doprava)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

16. ve výši 20 000,-- Kč
JACHT KLUBU Prostějov, Sportovní 1, IČO 163 67 863 (poř. č. žádosti 169)
- na podporu činnosti (nákup plachetnice Optimist)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

17. ve výši 5.000,-- Kč
Klubu biatlonu Prostějov, Čehovice 23, IČO 440 53 436 (poř. č. žádosti 283)
- na podporu činnosti (startovné, doprava, spotřební a sportovní materiál, ceny)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

18. ve výši 15.000,-- Kč
Klubu orientačního běhu Železárny Prostějov, Sportovní 1, IČO 441 60 186 (poř. č. žádosti 148)
- na účast závodníků na soutěžích v orientačním běhu (startovné, doprava na soutěže, ubytování)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

19. ve výši 10.000,-- Kč
L.A.SPORTS, z. s., Brněnská 10, Prostějov, IČO 033 28 520 (poř. č. žádosti 320)
- na pořádání závodů „Běh okolo Plumlovské přehrady“ a „Prostějovský městský běh“ (pronájem časomíry, propagace, ceny)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

20. ve výši 50.000,-- Kč
Lukostřelbě Prostějov, z. s., Mozartova 13, IČO 227 12 615 (poř. č. žádostí 138, 324)
- na podporu činnosti (startovné, nákup lukostřeleckého materiálu, nákup materiálu na výrobu terčovnic) v částce 40.000,-- Kč
- na účast člena klubu na Mistrovství světa juniorů v lukostřelbě (doprava) v částce 10.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

21. ve výši 5.000,-- Kč
Občanskému sdružení KOKTEJL, Moravská 10, Prostějov, IČO 704 18 781 (poř. č. žádosti 39)
- na projekt Pohyb pro všechny (pronájmy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

22. ve výši 15.000,-- Kč
Občanskému sdružení „PV SPORT CLUB“, Žižkovo nám. 11, Prostějov, IČO 266 47 460 (poř. č. žádosti 149)
- na pořádání turnajů ve squashi, badmintonu a stolním tenise (pronájmy, ceny)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

23. ve výši 10.000,-- Kč
Občanskému sdružení Veřejná lyžařská škola Prostějov, B. Němcové 11, IČO 226 71 366 (poř. č. žádosti 164)
- na lyžařskou a snowboardovou výuku dětí a mládeže (doprava, parkovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

24. ve výši 30.000,-- Kč
Odboru Klubu českých turistů „Kosíř“, Husovo nám. 55, Prostějov, IČO 479 21 641 (poř. č. žádosti 293)
- na pořádání turistických poznávacích akcí (doprava)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

25. ve výši 30.000,-- Kč
OKČT SENIOR 2000, V. Škracha 44, Prostějov, IČO 751 37 585 (poř. č. žádosti 143)
- na podporu seniorských aktivit (doprava)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

26. ve výši 10.000,-- Kč
Okresnímu sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s., Česká 15, IČO 004 35 937 (poř. č. žádosti 315)
- na podporu činnosti komise Malé kopané (pořádání ligové soutěže O Pohár města Prostějova – ceny, diplomy, nájmy, rozhodčí)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

27. ve výši 30.000,-- Kč
Paramotor klubu Prostějov, nám. Padlých hrdinů 8, IČO 265 50 725 (poř. č. žádosti 284)
- na organizaci soutěží v motorovém paraglidingu (ceny, poháry, pohonné hmoty na sečení trávy, pronájmy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

28. ve výši 5.000,-- Kč
(poř. č. žádosti 171)
- na účast na motocyklových silničních závodech (pneumatiky, náhradní díly)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

29. ve výši 25.000,-- Kč
SK ROŠÁDA Prostějov, Melantrichova 18, IČO 266 28 911 (poř. č. žádosti 32)
- na podporu činnosti šachového klubu (cestovné, ubytování, startovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

30. ve výši 10.000,-- Kč
Sport a věda, Za Kosteleckou 51, Prostějov, IČO 269 99 757 (poř. č. žádosti 268)
- na akci „Minitenis do škol prostějovského okresu“ (pronájmy, poháry, ceny, medaile)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

31. ve výši 10.000,-- Kč
Sportovnímu klubu Junior Prostějov, sídl. E. Beneše 4, IČO 441 60 178 (poř. č. žádosti 6)
- na pořádání šachového turnaje „Chess Prostějov 2015 Open“ (nájemné, ceny)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

32. ve výši 5.000,-- Kč
Sportovnímu klubu policie Moravan Prostějov, Újezd 12, IČO 479 21 463 (poř. č. žádosti 208)
- na pořádání turnajů pro policisty (pronájmy, ceny)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

33. ve výši 50.000,-- Kč
Střední odborné škole podnikání a obchodu, spol. s r. o., Rejskova 4, Prostějov, IČO 253 48 418 (poř. č. žádosti 214)
- na zajištění provozu školního hřiště pro veřejnost
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

34. ve výši 10.000,-- Kč
Středomoravskému sdružení orientačních sportů, Sportovní 1, Prostějov, IČO 016 07 171 (poř. č. žádosti 306)
- na pořádání závodů v orientačním běhu (příprava a tisk map, pronájmy, zdravotní zabezpečení)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

35. ve výši 10.000,-- Kč
SVAZU LETCŮ ČSFR, ODBOČKA Č. 21, PROSTĚJOV, V. Špály 4, Prostějov, IČO 163 67 723 (poř. č. žádosti 285)
- na podporu pořádání akcí pro děti - den dětí, modelářská soutěž, Zavírání nebe (ceny, vyhlídkové lety, pronájmy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

36. ve výši 20.000,-- Kč
Židovské obci Olomouc, Komenského 7, Olomouc, IČO 410 31 717 (poř. č. žádosti 8)
- na pořádání akce Maccabiáda 2015 CZ (ceny, pronájmy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

37. ve výši 10.000,-- Kč
HKKH Haná, Sportovní 870, Kostelec na Hané, IČO 01554832 (poř. č. žádosti 321)
- na účast na turnaji v házené (dopravné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem (u jednotlivých 37 žadatelů budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: identifikace žadatele, výše dotace, účel dotace, termíny čerpání a vyúčtování dotace)

1. Mgr. Pavlínou Radičovou, IČO 755 98 795;
2. Aeroklubem Josefa Františka Prostějov o. s., Letiště Prostějov p. p. 119, IČO 005 44 051;
3. ART ECON – Střední školou, s. r. o., Husovo nám. 91, IČO 255 00 783;
4. AT Production s. r. o., Úvoz 4, Brno, IČO 634 71 604;
5. Bc. Veronikou Bašnou, IČO 887 97 031;
6. Dušanem Běhalem, IČO 468 92 931;
7. ;
8. Cyrilometodějským gymnáziem a mateřskou školou v Prostějově, Komenského 17, IČO 440 53 916;
9.
10. Českým tenisovým svazem vozíčkářů, Sv. Čecha 1607/40, Brno, IČO 638 31 180;
11. DELTAKLUBEM STICHOVICE, z. s., sídl. E. Beneše 15/21, Prostějov, IČO 652 68 954;
12. Gymnáziem Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3, IČO 479 22 206;
13.
14. Horolezeckým oddílem Adrenalin Prostějov, Vrlova 38, IČO 227 33 655;
15. Jiřím Hubeným, IČO 133 84 198;
16. JACHT KLUBEM Prostějov, Sportovní 1, IČO 163 67 863;
17. Klubem biatlonu Prostějov, Čehovice 23, IČO 440 53 436;
18. Klubem orientačního běhu Železárny Prostějov, Sportovní 1, IČO 441 60 186;
19. L.A.SPORTS, z. s., Brněnská 10, Prostějov, IČO 033 28 520;
20. Lukostřelbou Prostějov, z. s., Mozartova 13, IČO 227 12 615;
21. Občanským sdružením KOKTEJL, Moravská 10, Prostějov, IČO 704 18 781;
22. Občanským sdružením „PV SPORT CLUB“, Žižkovo nám. 11, Prostějov, IČO 266 47 460;
23. Občanským sdružením Veřejná lyžařská škola Prostějov, B. Němcové 11, IČO 226 71 366;
24. Odborem Klubu českých turistů „Kosíř“, Husovo nám. 55, Prostějov, IČO 479 21 641;
25. OKČT SENIOR 2000, V. Škracha 44, Prostějov, IČO 751 37 585;
26. Okresním sdružením České unie sportu Prostějovska, z. s., Česká 15, IČO 004 35 937;
27. Paramotor klubem Prostějov, nám. Padlých hrdinů 8, IČO 265 50 725;
28.;
29. SK ROŠÁDA Prostějov, Melantrichova 18, IČO 266 28 911;
30. Sport a věda, Za Kosteleckou 51, Prostějov, IČO 269 99 757;
31. Sportovním klubem Junior Prostějov, sídl. E. Beneše 4, IČO 441 60 178;
32. Sportovním klubem policie Moravan Prostějov, Újezd 12, IČO 479 21 463;
33. Střední odbornou školou podnikání a obchodu, spol. s r. o., Rejskova 4, Prostějov, IČO 253 48 418;
34. Středomoravským sdružením orientačních sportů, Sportovní 1, Prostějov, IČO 016 07 171;
35. SVAZEM LETCŮ ČSFR, ODBOČKA Č. 21 PROSTĚJOV, V. Špály 4, Prostějov, IČO 163 67 723;
36. Židovskou obcí Olomouc, Komenského 7, Olomouc, IČO 410 31 717;
37. HKKH Haná, Sportovní 870, Kostelec na Hané, IČO 015 54 832.

c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

1

0200000000000

495.000

 

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům)

 

0020

003419

5493

 

1

0200000000000

17.000

 

(zvýšení položky 5493 – účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám)

 

0020

003419

5339

 

1

0200000000000

15.000

 

(zvýšení položky 5339 – Gymnázium J. Wolkera – výměna a doplnění materiálního vybavení cvičné horolezecké stěny)

 

0020

003419

5213

 

1

0200000000000

130.000

 

(zvýšení položky 5213 – Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o – provoz školního hřiště pro veřejnost; ART ECON – Střední škola, s. r. o. – provoz školního hřiště pro veřejnost; AT Production s. r. o. – MČR neregistrovaných hráčů v tenise)

 

0020

003419

5212

 

1

0200000000000

120.000

 

(zvýšení položky 5212 – neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám)

 

0020

003419

5223

 

1

0200000000000

28.000

 

(zvýšení položky 5223 – Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově – plavecká soutěž „O plavecký pohár CMG“; Židovská obec Olomouc – pořádání akce Maccabiáda 2015 CZ)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

 

805.000

 

(snížení FRR)

25.8 Dotace - Revokace části usnesení č. 15033 a č. 15035 ZMP ze dne 16. 2. 2015; dotace LHK Jestřábi s. r. o.
Schváleno usnesení č. 5302:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova revokovat
a) usnesení č. 15033 Zastupitelstva města Prostějova ze dne 16. 2. 2015, kterým Zastupitelstvo města Prostějova schválilo poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční podpory všeobecné v kapitole 70 a z FRR

ve výši 1.500.000,-- Kč LHK Jestřábi s. r. o., U Stadionu 4452, Prostějov, IČ 289 31 181 (poř. číslo žádosti 129)
- na podporu a rozvoj činnosti ledního seniorského hokejového klubu v Prostějově (pronájem ledové plochy a
nebytových prostor) v částce 800.000,-- Kč
- na dopravu v částce 200.000,-- Kč
- na výstroj a výzbroj v částce 500.000,-- Kč
- termíny čerpání:
• na pronájem ledové plochy včetně nebytových prostor dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2016

b) část usnesení č. 15035 Zastupitelstva města Prostějova ze dne 16. 2. 2015, kterým Zastupitelstvo města Prostějova schválilo rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5213

 

 

0200000000000

1.500.000,--

 

(zvýšení položky 5213 – LHK Jestřábi s. r. o. – pronájem ledové plochy a nebytových prostor, doprava)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

 

 

0700000708000

58.000,--

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora všeobecná)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

1 442.000,--

 

(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)


d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2015 z prostředků z nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 a z FRR
ve výši 1.150.000,-- Kč
LHK Jestřábi s. r. o., U Stadionu 4452, Prostějov, IČ 289 31 181 (poř. číslo žádosti 129)
- na podporu a rozvoj činnosti ledního seniorského hokejového klubu v Prostějově (pronájem ledové plochy a
nebytových prostor, na dopravu a výstroj a výzbroj)
- termíny čerpání: do 15. 5. 2015 částku 1.000.000,-- Kč; do 15. 6. 2015 částku 150.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít dotaci v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 1. 2016

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem a příjemcem dotace LHK Jestřábi
s. r. o., U Stadionu 4452, Prostějov, IČ 289 31 181, dle přílohy č. 1

c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5213

 

1

0200000000000

1.092.000,--

 

(zvýšení položky 5213 – LHK Jestřábi s. r. o. – pronájem ledové plochy a nebytových prostor, doprava, výstroj a výzbroj)

 

0020

003419

5213

 

 

0200000000000

58.000,--

 

(zvýšení položky 5213 – LHK Jestřábi s. r. o. – pronájem ledové plochy a nebytových prostor, doprava, výstroj a výzbroj)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

 

 

0700000708000

58.000,--

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

1.092.000,--

 

(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)


25.9 Dotace - Komise životního prostředí
Schváleno usnesení č. 5303:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2015 z prostředků komise životního prostředí ve výši 60.000 Kč Českému svazu ochránců přírody Regionálnímu sdružení IRIS, Husovo nám. 2299/67, Prostějov, IČO: 001 16 670, (poř. č. 311)
- na zajištění péče o prostějovské handicapované živočichy
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659, a příjemcem Českým svazem ochránců přírody Regionálním sdružením IRIS, Husovo nám. 2299/67, Prostějov, IČO: 001 16 670, dle přílohy č. 1;

c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5222

   

0400000404003

60.000

(Český svaz ochránců přírody Regionální sdružení IRIS-handicapovaní živočichové)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5909

   

0400000404003

60.000

(Prostředky komise životního prostředí)


25.10 Dotace - Příspěvek na provoz srážecích stanic
Schváleno usnesení č. 5304:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2015 z prostředků kapitoly 40 - životní prostředí
ve výši 50.000 Kč Povodí Moravy s.p.,Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČO: 708 90 013 (poř. č. 54)
- opatření na zlepšení jakosti vod – provoz srážecích stanic na přítocích
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659, a příjemcem, Povodím Moravy s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČO: 708 90 013 dle přílohy č. 1;

c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

2331

5229

     

50.000

(prostředky na provoz srážecích stanic – VD Plumlov)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

2331

5169

     

50.000

(prostředky na provoz srážecích stanic – VD Plumlov)


26. Rozpočtová opatření:
26.1 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – Městská policie
Schváleno usnesení č. 5305:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

6909

   

0700396000000

67.000

 

(limit ostatních investic- inv. akce, modernizace a rozšíření ukládacího prostoru záznamů MKDS)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

6122

   

013000800000

67.000

 

(strojní investice - oprava, modernizace a rozšíření ukládacího prostoru záznamů MKDS)


26.2 Rozpočtové opatření kapitoly 15 – Informační technologie
Schváleno usnesení č. 5306:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6125

   

0150347000000

79.013,-

El. hlasovací systém pro Radu města Prostějova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

5137

   

0150000000000

79.013,-

Drobný hmotný dlouhodobý majetek


26.3 Rozpočtové opatření kapitoly 19 – Duha KK u hradeb (koncert skupiny Čechomor)
Schváleno usnesení č. 5307:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0019

003319

5041

 

1

0190000190103

285.000

(zvýšení položky 5041 – odměny za užití duševního vlastnictví – koncert hudební skupiny Čechomor s cimbálovou muzikou Martina Hrbáče v rámci programu XXXIII. Prostějovských hanáckých slavností a u příležitosti 625. výročí povýšení Prostějova na město

- snižuje stav rezerv města - FRR

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

285.000

(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)


26.4 Rozpočtové opatření kapitoly 19 – Duha KK u hradeb (zachování kulturního dědictví - akce k 625. výročí)
Schváleno usnesení č. 5308:
Rada města Prostějova
a) s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0019

003319

5041

 

1

0190000190100

180.000

(zvýšení položky 5041 – odměny za užití duševního vlastnictví – celodenní kulturně společenská akce s lidově historickou tematikou v rámci oslav 625. výročí povýšení Prostějova na město)

- snižuje stav rezerv města - FRR

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

180.000

(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)


b) r o z h o d l a,
že celodenní kulturně společenská akce s lidově historickou tematikou v rámci oslav 625. výročí povýšení Prostějova na město se uskuteční dne 4.7.2015.

26.5 Rozpočtové opatření kapitoly 41 – Doprava
Schváleno usnesení č. 5309:

Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) použití finančních prostředků kapitoly 41 – doprava v celkové výši 40.000,- Kč na zajištění dopravně výchovných akcí pořádaných odborem dopravy v roce 2015

b) rozpočtové opatření v kapitole 41 – doprava, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

 
 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 
 

41

5311

5909

   

0410000416000

40.000,-

 
 

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
Jedná se o prostředky komise prevence kriminality

 
   

- zvyšuje rozpočet výdajů

 
 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 
 

41

2223

5139

   

0410000416000

30.000,-

 
 

Nákup materiálu jinde nezařazený
Jedná se o nákup materiálu a cen pro vítěze, potřebných pro zajištění dopravně výchovných akcí BESIP (Dopravní soutěž mladých cyklistů - okresního kola, výtvarná soutěž Děti, pozor, červená a preventivní akce Zachraň život) a dále propagačních předmětů preventivního charakteru pro výchovné akce.

 
 

41

2223

5175

   

0410000416000

10.000,-

 
 

Pohoštění
Občerstvení pro účastníky dopravně výchovných akcí BESIP

 


26.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – Rozvoj a investice (PD – EÚO MŠ budova A. Krále 16)
Schváleno usnesení č. 5310:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

6121

   

0600531000000

200 000

Projektová dokumentace – EÚO MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34 / budova A. Krále 16

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

   

0700000707100

200 000

Snížení rezervy RMP


26.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Dětská hřiště)
Schváleno usnesení č. 5311:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3421

6121

   

0600499000000

100 000

Vybudování dětského hřiště na sídlišti E. Beneše

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3421

6121

   

0600484000000

100 000

Hřiště Kostelecká


26.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – Rozvoj a investice (PD – EÚO MŠ budova Dvořákova 5)
Schváleno usnesení č. 5312:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

6121

   

060053000000

150 000

Projektová dokumentace – EÚO MŠ Prostějov, ul. Šárka 4 / budova Dvořákova 5

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

   

0700000707100

150 000

Snížení rezervy RMP


26.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – Rozvoj a investice (PD – EÚO ZŠ a MŠ budova Erbenova 5)
Schváleno usnesení č. 5313:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

6121

   

0600527000000

100 000

Projektová dokumentace – EÚO ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4/ budova Erbenova 5

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

   

0700000707100

100 000

Snížení rezervy RMP


26.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Návrh užití prostředků z FRN)
Schváleno usnesení č. 5314:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3123

5171

 

5

0600000607030

100 000

SOŠp a SOUs Lidická 4 - nátěr oken

0060

3123

5171

 

5

0600000607030

100 000

SOŠp a SOUs Lidická 4 - oprava podlahy v tělocvičně

0060

3122

5171

 

5

0600000607008

280 000

Střední škola designu a módy – výměna oken včetně nových žaluzií

0060

3122

5171

 

5

0600000607027

150 000

Střední zdravotnická škola – výměna zabezpečovacího systému

0060

3122

6121

 

5

0600000508027

600 000

ART ECON - Střední škola Prostějov, s.r.o. - rekonstrukce sociálního zařízení

0060

3315

5171

 

5

0600000508025

250 000

Muzeum a galerie v Prostějově - oprava oken administrativní budovy

0060

3122

5171

 

5

0600000508028

500 000

Střední odborná škola podnikání a obchodu - výměna oken

0060

3122

5171

 

5

 

207 160

Opravy, které nezajišťuje nájemce dle smlouvy

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

5

0700000000000

2 187 160

Snížení Fondu reinvestic nájemného


26.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Cestní síť - Rákosníčkovo hřiště)
Schváleno usnesení č. 5315:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

1

0600529000000

200 000

Projektová dokumentace a realizace cestní sítě v souvislosti s vybudováním Rákosníčkova hřiště (LIDL)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

200 000

Snížení rezervy FRR


26.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – Rozvoj a investice (PD – Rekonstrukce budovy Vápenice 27)
Schváleno usnesení č. 5316:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

5311

6121

   

0600528000000

200 000

Rekonstrukce budovy Vápenice 27, Prostějov - projektová dokumentace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

   

0700000707100

200 000

Snížení rezervy RMP


26.13 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Úprava křižovatek na Poděbradově náměstí)
Schváleno usnesení č. 5317:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

   

0600354000000

65 000

Úprava křižovatek na Poděbradově náměstí v Prostějově (dvě malé okružní křižovatky) – projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

   

0700000707100

65 000

Snížení rezervy RMP

b) zadání vypracování předmětné projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení formou výzvy jednomu zájemci, a to společnosti Ing. Petr Novotný, Ph.D., nábřeží Závodu míru 2739, 530 02, Pardubice - Zelené Předměstí, IČO: 15014886.

26.14 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Úprava zeleně na Pernštýnském náměstí - PD)
Schváleno usnesení č. 5318:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3745

5169

   

0600000000000

60 000

Úprava zeleně na Pernštýnském náměstí – projektová dokumentace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

   

0700000707100

60 000

Snížení rezervy RMP

b) zadání vypracování předmětné projektové dokumentace formou výzvy jednomu zájemci, a to společnosti Ateliér BONMOT, spol. s r.o., Járy da Cimrmana 718, 779 00, Olomouc, IČO: 25870343.

26.15 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Revitalizace nám. T. G. Masaryka)
Schváleno usnesení č. 5319:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
I. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3745

6121

 

1

0600434000000

530 000

Revitalizace náměstí T. G. Masaryka

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

530 000

Snížení rezervy FRR

II. zadání provedení prací společnosti SKANSKA a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 – Chodov,
IČO: 262 71 303.

26.16 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Chodníky na sídl. Hloučela, pojížděný chodník S. Suchardy)
Schváleno usnesení č. 5320:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

1

0600443000000

400 000

Chodníky na sídlišti Hloučela, pojížděný chodník S. Suchardy

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

400 000

Snížení rezervy FRR


27. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
27.1 Návrh na prominutí poplatků a úroků z prodlení
Schváleno usnesení č. 5321:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit prominutí poplatků a úroků z prodlení ve výši 252.919,- Kč s podmínkou uzavření dohody o úhradě nákladů exekuce s exekutorským úřadem.

27.2 Vyhlášení záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání - ul. Brněnská č. 34/4208
Schváleno usnesení č. 5322:
Rada města Prostějova
a) s c h v a l u j e
ukončení nájemní smlouvy dohodou dle předložené žádosti,

b) v y h l a š u j e
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 102 o celkové rozloze 97,80 m² v domě na ul. Brněnská č. 34/4208 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově
- nabídky je možné podat v písemné formě osobně nebo poštou v uzavřené obálce zřetelně označené nápisy „Brněnská č. 34/4208 “ a „NEOTVÍRAT“ společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o., Pernštýnské nám. 176/8 Prostějov.

27.3 Návrh na schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání - Žižkovo nám. č. 134/19
Schváleno usnesení č. 5323:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 252 o celkové rozloze 47,40 m2 v domě na ul. Žižkovo nám. č. 134/19 v Prostějově fě Mačkalstav, s. r. o., se sídlem Žižkovo nám. č. 134/19 Prostějov, a to:
- záměr využití: pronájem vibračních plošin
- za nabídnuté nájemné ve výši 2 700,-Kč/měsíc.

27.4 Vyhlášení záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání - ul. Brněnská č. 32/4207
Schváleno usnesení č. 5324:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 101 o celkové rozloze 48,90 m2 v domě na ul. Brněnská č. 32/4207 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově
- nabídky je možné podat v písemné formě osobně nebo poštou v uzavřené obálce zřetelně označené nápisy „Brněnská č. 32/4207 a „NEOTVÍRAT“ společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o., Pernštýnské nám. 176/8 Prostějov.

28. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
28.1 Petice za odstranění části stromů na ul. Krasická
Schváleno usnesení č. 5325:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
stanovisko Odboru správy a údržby majetku města a Odboru životního prostředí MMPv.

28.2 Lokalita Čechovice – Domamyslice (nová infrastruktura pro rodinné domy)
Schváleno usnesení č. 5326:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci předloženou Odborem správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova k problematice lokality Čechovice – Domamyslice (nová infrastruktura pro rodinné domy).

28.3 Prodej částí pozemků p.č. 708/2 a p.č. 710/2, oba v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 5327:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) prodej části pozemku p.č. 708/2 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Prostějov o výměře cca 100 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 1.100 Kč/m2 (celkem cca 110.000 Kč), a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
2) prodej části pozemku p.č. 710/2 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Prostějov o výměře cca 120 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 1.100 Kč/m2 (celkem cca 132.000 Kč), a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

28.4 Vyhlášení záměru prodeje majetku v k.ú. Krasice a schválení prodeje movitých věcí
Schváleno usnesení č. 5328:
Rada města Prostějova
o d k l á d á
projednání materiálu č. 28.4 Vyhlášení záměru prodeje majetku v k.ú. Krasice a schválení prodeje movitých věcí.

28.5 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 6055/126 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 5329:
Rada města Prostějova
o d k l á d á
materiál č. 28.5 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 6055/126 v k.ú. Prostějov.

28.6 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 854/1 v k.ú. Vrahovice
Schváleno usnesení č. 5330:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 854/1 – orná půda v k.ú. Vrahovice o výměře cca 31 m2 (přesná výměra bude známa po vypracování geometrického plánu), společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ: 370 49, IČ: 280 85 400, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu,znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

28.7 Vyhlášení záměru změny Smlouvy o nájmu č. 2010/50/308 ze dne 30.11.2010
Schváleno usnesení č. 5331:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr změny Smlouvy o nájmu č. 2010/50/308 ze dne 30.11.2010 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a Kamilem Kroupou, se sídlem Prostějov, Kostelecká 364/37, PSČ: 796 01, IČ: 628 03 298 (fyzická osoba podnikající), jako nájemcem v části týkající se osoby nájemce následovně:
a) novým nájemcem bude společnost Stavebniny Kroupa s.r.o., se sídlem Prostějov, Za drahou 4507/6, PSČ: 796 01, IČ: 023 50 602,
b) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o nájmu č. 2010/50/308 ze dne 30.11.2010.

28.8 Vzdání se práva na pohledávky Domovní správy Prostějov, s.r.o.
Schváleno usnesení č. 5332:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
vzdání se práva na pohledávky s příslušenstvím Domovní správy Prostějov, s.r.o. dle Příloh č. 1 a 2;
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit vzdání se práva na pohledávky s příslušenstvím Domovní správy Prostějov, s.r.o. dle Příloh č. 3 a 4.
Příloha č. 4 Neplatiči faktur Domovní správy Prostějov, s.r.o., nad 20 000,- Kč

počet

Jméno a příjmení

Dlužná částka v Kč

Důvod odpisu

1.

Plavecký oddíl Prostějov

36 298

exekuce zastavena pro nemajetnost, zánik občanského sdružení

2.

Plavecký oddíl Prostějov

144 115

exekuce zastavena pro nemajetnost, zánik občanského sdružení

3.

Plavecký oddíl Prostějov

184 380

exekuce zastavena pro nemajetnost, zánik občanského sdružení

 

Celkem

364 793

 


28.9 Výkup pozemků p.č. 5476, p.č. 5477, p.č. 5481/1 a p.č. 5481/2, vše v k.ú. Prostějov, a ROZOP kapitoly 50
Schváleno usnesení č. 5333:
Rada města Prostějova
o d k l á d á
materiál č. 28.9 Výkup pozemků p.č. 5476, p.č. 5477, p.č. 5481/1 a p.č. 5481/2, vše v k.ú. Prostějov, a ROZOP kapitoly 50.

28.10 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p.č. 7737/1 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 5334:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v strpění uložení kanalizační přípojky, v strpění provádění veškerých oprav a běžné údržby kanalizační přípojky a v strpění vstupu oprávněných osob za tímto účelem na části pozemku p.č. 7737/1 v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování geometrického plánu) ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, zastoupeného hospodářem se svěřeným majetkem kraje Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, IČ: 709 60 399, ve prospěch Statutárního města Prostějova, za podmínek uvedených v přiložené Nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Do zaměření služebnosti geometrickým plánem bude mezi Olomouckým krajem, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, a Statutárním městem Prostějovem uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.

28.11 Zřízení služebnosti stezky a cesty a služebnosti spočívající v právu umístit a užívat stavbu vjezdu na části pozemku p.č. 3725/1 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 5335:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zřízení služebnosti stezky a cesty a služebnosti spočívající v právu umístit a užívat stavbu vjezdu na části pozemku Statutárního města Prostějova p.č. 3725/1 v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemku bude stanoven na základě geometrického plánu) ve prospěch pozemku p.č. 7942/11 v k.ú. Prostějov, nově vzniklého dle geometrického plánu č. 5554-10183/2014 ze dne 31.07.2014, za následujících podmínek:
a) služebnost bude zřízena bezúplatně na dobu neurčitou,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího služebnostem do katastru nemovitostí bude hradit Statutární město Prostějov.

28.12 Ukončení Smlouvy o nájmu č. 071/2003/2011 ze dne 10.01.2011 dohodou a vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 6088 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 5336:
Rada města Prostějova
1) s c h v a l u j e
ukončení Smlouvy o nájmu č. 071/2003/2011 ze dne 10.01.2011 (Statutární město Prostějov je právním nástupcem pronajímatelů) a společností VR s.r.o., se sídlem Městská 543, Praha 10 – Dubeč, PSČ: 107 00, IČ: 264 38 976, jako nájemcem (v současné době v likvidaci) na pronájem části pozemku p.č. 6088 v k.ú. Prostějov o výměře 5 m2 za účelem umístění reklamního poutače o rozměrech 5,1 x 2,4 metru dohodou,
2) v y h l a š u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 6088 – zahrada v k.ú. Prostějov o výměře 5 m2 společnosti outdoor akzent s.r.o., se sídlem Štětkova 1638/18, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, IČ: 005 45 911, za účelem umístění reklamního poutače o velikosti 5,1 x 2,4 metru za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 12.240 Kč ročně bez DPH a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

28.13 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 7404/3 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 5337:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 7404/3 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 Jaroslavu Lehkému, se sídlem Klopotovice 91, PSČ: 798 21, IČ: 146 50 126 (fyzická osoba podnikající), za účelem umístění reklamního poutače o rozměrech 2 x 1,5 metru za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 3.000 Kč ročně bez DPH a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

29. Bytové záležitosti:
29.1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města Prostějova
Schváleno usnesení č. 5338:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města Prostějova v pořadí se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.

29.2 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS
Schváleno usnesení č. 5339:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na pronájem bytů zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku města Prostějova v pořadí se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.

30.1 Dodatky ke zřizovacím listinám ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova 4 a Městské knihovny Prostějov
Schváleno usnesení č. 5340:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Dodatky č. 2 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem s účinností od 1. 5. 2015 dle příloh
- Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4, se sídlem Prostějov, PSČ 796 01, Kollárova 4, IČO 479 22 494,
- Městská knihovna Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, PSČ 796 01, Skálovo nám. 6, IČO 670 08 976.


Miroslav Pišťák v.r.
primátor města Prostějova
Prostějov 3.4.2015
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 3.4.2015 12:01:08 | přečteno 506x | Věra Krejčí
load