Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2015 > Výpis z 12. schůze Rady města Prostějova

Výpis z 12. schůze Rady města Prostějova

konané 28.4.2015

 

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení číslo 5341:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 12. schůze, konané dne 28.4.2015, uvedený na pozvánce
- s tím, že z programu jsou staženy materiály:
14.2 Bezúplatné užívání majetku – části střechy ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1
19.2 Prodej nepotřebného stavebního materiálu – betonových panelů
- s rozšířením o materiály:
4.4 Doporučení Komise dopravy z 14.4.2015
4.5 Doporučení Komise pro rozvoj města a podporu podnikání z 14.4.2015
17.10 ROZOP kapitoly 10 – kancelář primátora
21.1 Jezdecká kasárna – návrhy na další využití
21.2 Pracovní cesta členů Kulturní komise do Kroměříže
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, náměstka primátora, ověřením zápisu.

K bodu 2. Valná hromada Lesů města Prostějova, s. r. o.
Schváleno usnesení číslo 5342:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o.
b e r e n a v ě d o m í
zprávu dozorčí rady společnosti o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku,
s c h v a l u j e
- výroční zprávu o hospodaření společnosti za rok 2014,
- zprávu auditora ze dne 19.3.2015,
- řádnou účetní závěrku,
- hospodářský výsledek společnosti za rok 2014,
- rozdělení zisku společnosti dle návrhu jednatele,
- zprávu statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi propojenými osobami podle § 82 zákona 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech,
- odměnu jednateli společnosti Lesy města Prostějova s.r.o. Ing. Tomáši Vrbovi za dosažené hospodářské výsledky a výši nájemného vůči MP v roce 2015 dle návrhu dozorčí rady.

K bodu 3. Přehled úkolů ke dni 28.4.2015
Schváleno usnesení číslo 5343:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zprávu o plnění svých usnesení ke dni 28.4.2015 bez připomínek.

K bodu 4. Záležitosti komisí rady
Schváleno usnesení číslo 5344:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
1. doporučení Komise sportovní z 09. 04. 2015;
2. doporučení Komise architektury a urbanismu z 16. 04. 2015;
3. doporučení Komise životního prostředí z 20. 04.2015;
4. doporučení Komise dopravy z 14.4.2015;
5. doporučení Komise pro rozvoj města a podporu podnikání z 14.4.2015 a informaci o změně příjmení jejího člena Bc. Tomáše Vysloužila na Weber;
u k l á d á
připravit akci křižovatka ul. E. Valenty a ul. Olomoucká pro projednání technických možností a následnou realizaci a v případě kladného projednání realizaci zařadit do plánu investic na rok 2016.
odpovídá: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic
k. termín: 25.8.2015
j m e n u j e
Bc. Pavla Smetanu členem Komise pro rozvoj města a podporu podnikání.

K bodu 5. Setkání s občany okrajových částí a s představiteli podnikatelské veřejnosti
Schváleno usnesení číslo 5345:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a 
- uskutečnit setkání s občany okrajových částí města v roce 2015 v měsíci říjnu,
- uskutečnit setkání s představiteli podnikatelské veřejnosti v roce 2015 v měsíci září, resp. říjnu ve spolupráci s OHK.

K bodu 6. Udělení výjimky z OZV č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Schváleno usnesení číslo 5346:
Rada města Prostějova
u d ě l u j e
podle obecně závazné vyhlášky č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku Tělovýchovné jednotě, Sokol Čechovice takto:
1. hudební produkce u příležitosti oslav 70. výročí založení oddílu kopané na hřišti kopané Čechovice ve dnech 19. – 20.6.2015, a to dne 19.6. do 24:00 hod. a dne 20.6.2015 do 01:00 hod.
2. hodová taneční zábava na hřišti za sokolovnou ve dnech 25.7.- 26.7.2015, a to dne 25.7. do 24:00 hod. a dne 26.7.2015 do 02:00 hod.

K bodu 7. Smlouva o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Energeticky úsporná opatření na MŠ Moravská v Prostějově“
Schváleno usnesení číslo 5347:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1. schválit přijetí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Energeticky úsporná opatření na MŠ Moravská v Prostějově“ ve výši 2 062 079,10 Kč a
2. schválit Smlouvu č. 14199993 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve znění dle přiloženého návrhu.

K bodu 8. Smlouva o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Energeticky úsporná opatření na MŠ Smetanova v Prostějově“
Schváleno usnesení číslo 5348:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1. schválit přijetí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Energeticky úsporná opatření na MŠ Smetanova v Prostějově“ ve výši 5 654 331,00 Kč a
2. schválit Smlouvu č. 14203083 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve znění dle přiloženého návrhu.

K bodu 9. Smlouva o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Energeticky úsporná opatření na MŠ Fanderlíkova v Prostějově “
Schváleno usnesení číslo 5349:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1. schválit přijetí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Energeticky úsporná opatření na MŠ Fanderlíkova v Prostějově“ ve výši 2 070 468,00 Kč
2. schválit Smlouvu č. 14200243 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve znění dle přiloženého návrhu.

K bodu 10.1 Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy - dodatek č. 1 o prodloužení platnosti smlouvy
Schváleno usnesení číslo 5350:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 1 o změně obsahu článku V. – Doba trvání smlouvy stávající veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Mořice.

K bodu 10.2 Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy - dodatek č. 2 o prodloužení platnosti smlouvy
Schváleno usnesení číslo 5351:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 2 o změně obsahu článku V. – Doba trvání smlouvy stávající veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupkové agendy
uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Výšovice.

K bodu 10.3 Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy - dodatky č. 3 o prodloužení platnosti smluv
Schváleno usnesení číslo 5352.
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 3 o změně obsahu článku V. – Doba trvání smlouvy stávajících veřejnoprávních smluv o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy
uzavřených mezi městem Prostějov a obcemi Vícov, Tvorovice.

K bodu 11. Stanovisko k udělení souhlasu obce pro Úřad práce ČR v případě posuzování nároku na doplatek na bydlení
Schváleno usnesení číslo 5353:
Rada města Prostějova
l. s v ě ř u j e
Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova zajišťování agendy podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v udělování souhlasu statutárního města Prostějova v případě posuzování nároku na doplatek na bydlení u žadatele o dávku, který užívá bydlení v ubytovacím zařízení nacházejícím se v katastrálním území statutárního města Prostějova,
2. s c h v a l u j e
návrh úpravy postupu v souvislosti se zajišťováním agendy dle bodu l usnesení.

K bodu 12. Poskytnutí věcného daru – přebytečného majetku (nábytku) pobočnému spolku Junák – český skaut, středisko Járy Kaštila Prostějov, z. s.
Schváleno usnesení číslo 5354:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
poskytnutí věcného daru – přebytečného majetku (1 ks šatní skříně, 2 ks skříněk, 2 ks stolových nástaveb a 1 ks police) pobočnému spolku Junák – český skaut, středisko Járy Kaštila Prostějov, z. s.

K bodu 13. Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 9469490 v platném znění
Schváleno usnesení číslo 5355:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 9469490 (Smlouva o poskytování mobilních telekomunikačních služeb se společností T-Mobile Czech Republic a.s.) v platném znění – změna výše poskytované slevy, změna sjednané doby trvání smlouvy.

K bodu 14.1 Konkurzní řízení na obsazení pozice ředitele, ředitelky příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14
Schváleno usnesení číslo 5356:
Rada města Prostějova
j m e n u j e
do funkce ředitele Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 s nástupem od 1. 8. 2015, na dobu určitou po dobu výkonu veřejné funkce Mgr. Jiřího Pospíšila, ředitele školy Mgr. Janu Prokopovou,
u k l á d á
do 31.7.2015 zajistit administrativní úkony spojené se jmenováním Mgr. Jany Prokopové do funkce ředitelky Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 s nástupem od 1. 8. 2015 na dobu určitou po dobu výkonu veřejné funkce Mgr. Jiřího Pospíšila, ředitele školy.
odpovídá: Mgr. Petr Ivánek, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu
k. termín: 31. 7. 2015

K bodu 14.3 Žádost o schválení ceny pronájmu zahrady na části nevyužitého školního pozemku Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2 v rámci doplňkové činnosti
Schváleno usnesení číslo 5357:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
cenu pronájmu zahrady o výměře 200 m² na části nevyužitého školního pozemku Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2, parcela č. 3155, ve výši 5 Kč/m² za rok pro zájemce z řad zaměstnanců nebo obyvatel sousedních parcel v rámci doplňkové činnosti.

K bodu 14.4 Žádost o změnu kalkulací režijních nákladů v doplňkové činnosti Městského divadla v Prostějově
Schváleno usnesení číslo 5358:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu kalkulací režijních nákladů v doplňkové činnosti Městského divadla v Prostějově z důvodu navýšení odpisového plánu v souvislosti s převedením části budovy divadla formou svěřeného majetku k hospodaření:
divadlo 2 209,--Kč
bufet 21,--Kč
klub 97,--Kč
jeviště 215,--Kč
přednáškový sál 250,--Kč
Červený salonek 97,--Kč
Modrý salonek 67,--Kč
Zelený salonek 43,--Kč

K bodu 14.5 Úprava finančních plánů a odvod příspěvkových organizací z fondu investic (nemovitý majetek předaný k hospodaření)
Schváleno usnesení číslo 5359:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
úpravu finančních plánů – navýšení závazného ukazatele 551 - odpisy zřízeným příspěvkovým organizacím v souvislosti s nemovitým majetkem svěřeným k hospodaření takto:
- Mateřské škole Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace ve výši 121.097,- Kč
- Mateřské škole Prostějov, ul. Šárka 4a ve výši 295.800,- Kč
- Mateřské škole Prostějov, Partyzánská ul. 34 ve výši 387.354,- Kč
- Mateřské škole Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace ve výši 129.833,- Kč
- Mateřské škole Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace ve výši 92.620,- Kč
- Základní škole a mateřské škole Prostějov, Palackého tř. 14 ve výši 625.669,- Kč
- Základní škole a mateřské škole Prostějov, Kollárova ul. 4 ve výši 442.134,- Kč
- Základní škole a mateřské škole Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79 ve výši 1.036.442,- Kč
- Základní škole a mateřské škole Prostějov, Melantrichova ul. 60 ve výši 1.027.010,- Kč
- Základní škole Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 ve výši 1.130.437,- Kč
- Reálnému gymnáziu a základní škole města Prostějova, Studentská ul. 2 ve výši 841.753,- Kč
- Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 ve výši 1.181.364,- Kč
- Základní škole Prostějov, ul. E. Valenty 52 ve výši 715.154,- Kč
- Sportcentru – domu dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace ve výši 1.829.157,- Kč
- Základní umělecké škole Vladimíra Ambrose Prostějov ve výši 594.302,- Kč
- Městskému divadlu v Prostějově, příspěvková organizace ve výši 360.000,- Kč
- Městské knihovně Prostějov, příspěvková organizace ve výši 276.300,- Kč
u k l á d á
ředitelům zřízených příspěvkových organizací odvod z fondu investic v souvislosti s nemovitým majetkem svěřeným k hospodaření takto:
- Mateřské škole Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace ve výši 121.097,- Kč
- Mateřské škole Prostějov, ul. Šárka 4a ve výši 295.800,- Kč
- Mateřské škole Prostějov, Partyzánská ul. 34 ve výši 387.354,- Kč
- Mateřské škole Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace ve výši 129.833,- Kč
- Mateřské škole Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace ve výši 92.620,- Kč
- Základní škole a mateřské škole Prostějov, Palackého tř. 14 ve výši 625.669,- Kč
- Základní škole a mateřské škole Prostějov, Kollárova ul. 4 ve výši 442.134,- Kč
- Základní škole a mateřské škole Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79 ve výši 1.036.442,- Kč
- Základní škole a mateřské škole Prostějov, Melantrichova ul. 60 ve výši 1.027.010,- Kč
- Základní škole Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 ve výši 1.130.437,- Kč
- Reálnému gymnáziu a základní škole města Prostějova, Studentská ul. 2 ve výši 841.753,- Kč
- Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 ve výši 1.181.364,- Kč
- Základní škole Prostějov, ul. E. Valenty 52 ve výši 715.154,- Kč
- Sportcentru – domu dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace ve výši 1.829.157,- Kč
- Základní umělecké škole Vladimíra Ambrose Prostějov ve výši 594.302,- Kč
- Městskému divadlu v Prostějově, příspěvková organizace ve výši 360.000,- Kč
- Městské knihovně Prostějov, příspěvková organizace ve výši 276.300,- Kč.

K bodu 14.6 Podmínky pořádání kulturních akcí v prostorách nádvoří prostějovského zámku
Schváleno usnesení číslo 5360:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pořádání komorních kulturních akcí nekomerčního charakteru na venkovních prostorách nádvoří prostějovského zámku, Pernštýnském nám. 176/8, Prostějov, 796 01 na základě uzavřené smlouvy o krátkodobém nájmu pozemku mezi společností Domovní správa Prostějov, s. r. o. a žadatelem o pořádání kulturní akce.

K bodu 15. Revokace části usnesení č. 5297 RMP ze dne 31. 3. 2015 bod 21. a 35.; dotace 2015 – komise pro kulturu a cestovní ruch
Schváleno usnesení číslo 5361:
Rada města Prostějova
r e v o k u j e
a) část usnesení č. 5297 bod 21. a bod 35. Rady města Prostějova ze dne 31. 3. 2015, kterým Rada města Prostějova schválila poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro kulturu a cestovní ruch
21. ve výši 20.000,-- Kč  (poř. číslo žádosti 190)
- na prezentaci výtvarného umění v prostorách kavárny GALERIE (grafická příprava a tisk pozvánek, plakátů, katalogů, poštovné, květiny, kulturní vystoupení)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2015

35. ve výši 25.000,-- Kč
cine4net, s. r. o., Brněnská 1385/10, Prostějov, IČO 277 51 783 (poř. číslo žádosti 47)
- na pořízení krátkometrážního dokumentu „Kostel Milosrdných bratří“, s podmínkou předání 20 kusů DVD statutárnímu městu Prostějovu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2015

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem (u jednotlivých 2 žadatelů budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: identifikace žadatele, výše dotace, účel dotace, termíny čerpání a vyúčtování dotace)

21.
35. cine4net, s. r. o., Brněnská 1385/10, Prostějov, IČO 277 51 783

c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003319

5493

 

 

0200000004000

20 000

 

(zvýšení položky 5493 – – kavárna Galerie)

 

0020

003319

5213

 

 

0200000004000

25 000

 

(zvýšení položky 5213 – cine4net, s. r. o. - pořízení krátkometrážního dokumentu „Kostel Milosrdných bratří“)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003319

5909

 

 

0200000004000

45 000

 

(snížení položky 5909 – finanční prostředky komise pro kulturu a cestovní ruch)


s c h v a l u j e
a) poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro kulturu a cestovní ruch

1. ve výši 30.000,-- Kč  (poř. číslo žádosti 190)
- na prezentaci výtvarného umění v prostorách kavárny GALERIE (grafická příprava a tisk pozvánek, plakátů, katalogů, poštovné, květiny, kulturní vystoupení)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2015

2. ve výši 32.000,-- Kč
cine4net, s. r. o., Brněnská 1385/10, Prostějov, IČO 277 51 783 (poř. číslo žádosti 47)
- na pořízení krátkometrážního dokumentu „Kostel Milosrdných bratří“, s podmínkou předání 20 kusů DVD statutárnímu městu Prostějovu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2015

3. ve výši 6.000,-- Kč
ESPERANTO KLUBO PROSTĚJOV, Husovo nám. 91, IČO 657 63 092 (poř. číslo žádosti 125)
- na podporu činnosti (nájem, poštovné, kancelářské potřeby, pojištění, poplatky na akcích, cestovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2015

4. ve výši 1.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 318)
- na pořádání autorských fotografických výstav (tisk výstavních fotografií)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

5. ve výši 500,-- Kč (poř. číslo žádosti 133)
- na pořádání autorských fotografických výstav (tisk výstavních fotografií)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

6. ve výši 500,-- Kč (poř. číslo žádosti 159)
- na pořádání autorských fotografických výstav (tisk výstavních fotografií)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

7. ve výši 1.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 186)
- na pořádání výstav v Galerii RIC a v Galerii AVATARKA v Prostějově (doprava a cestovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

8. ve výši 1.000,-- Kč
HIT trade s. r. o., Svatoplukova 46, Prostějov, IČO 253 19 973 (poř. číslo žádosti 13)
- na pořádání koncertu Velikonoční rock III (pronájem prostor, ozvučení, osvětlení)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 6. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 6. 2015

9. ve výši 3.500,-- Kč
Římskokatolické farnosti Prostějov – Vrahovice, Majakovského 3, IČO 479 22 613 (poř. číslo žádosti 166)
- na tisk publikace farního kostela sv. Bartoloměje, s podmínkou předání 10 kusů výtisků statutárnímu městu Prostějovu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2015

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem (u jednotlivých 9 žadatelů budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: identifikace žadatele, výše dotace, účel dotace, termíny čerpání a vyúčtování dotace)

2. cine4net, s. r. o., Brněnská 1385/10, Prostějov, IČO 277 51 783
3. ESPERANTO KLUBO PROSTĚJOV, Husovo nám. 91, IČO 657 63 092
8. HIT trade s. r. o., Svatoplukova 46, Prostějov, IČO 253 19 973
9. Římskokatolickou farností Prostějov – Vrahovice, Majakovského 3, IČO 479 22 613

c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003319

5493

 

 

0200000004000

33 000

 

(zvýšení položky 5493 – účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám)

 

0020

003319

5213

 

 

0200000004000

33 000

 

(zvýšení položky 5213 – cine4net, s. r. o. - pořízení krátkometrážního dokumentu „Kostel Milosrdných bratří“; HIT trade s. r. o. - Velikonoční rock III)

 

0020

003319

5222

 

 

0200000004000

6 000

 

(zvýšení položky 5222 – ESPERANTO KLUBO PROSTĚJOV – podpora činnosti)

 

0020

003319

5223

 

 

0200000004000

3 500

 

(zvýšení položky 5223 – Římskokatolická farnost Prostějov – Vrahovice - tisk publikace farního kostela sv. Bartoloměje)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003319

5909

 

 

0200000004000

75 500

 

(snížení položky 5909 – finanční prostředky komise pro kulturu a cestovní ruch)

K bodu 16.1 Dotace - Oblast kultury
Schváleno usnesení číslo 5362:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova z prostředků fondu rezerv a rozvoje

1. ve výši 50.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 46)
- na vydání pohádkové knihy „Jakub a copatá Miki“ (grafické zpracování, ilustrace) s tím, že 50 ks knih bude darováno městu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2015

2. ve výši 25.000,-- Kč
Domovu důchodců Prostějov, příspěvkové organizaci, Nerudova 70, Prostějov, IČO 71197699 (p.č. žádosti 53)
- na realizaci kulturních akcí pro klienty domova důchodců (honoráře za kulturní vystoupení, pohoštění 30 žáků)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2015

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem (u jednotlivých 2 žadatelů budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: identifikace žadatele, výše dotace, účel dotace, termíny čerpání a vyúčtování dotace)

2. Domovem důchodců Prostějov, příspěvkovou organizací, Nerudova 70, Prostějov, IČO 711 97 699

c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003319

5493

 

1

0200000000000

50 000

 

(zvýšení položky 5493 –  - na tisk pohádkové publikace)

 

0020

003319

5339

 

1

0200000000000

25 000

 

(zvýšení položky 5339 – Domov důchodců Prostějov, příspěvková organizace – na kulturní akce pro klienty domova)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

75 000

 

(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)

K bodu 16.2 Dotace nedoporučené – oblast kultury
Schváleno usnesení číslo 5363:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 25.000,-- Kč Jitce Bláhové, IČO 147 87 725 (poř. číslo žádosti 37) z důvodu, že akce se koná mimo lokalitu města Prostějova
- na pořádání benefičního Galavečeru v Dubu (honoráře účinkujících),
n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 125.000,-- Kč
Tomáši Frausovi, IČO 746 81 338 (poř. číslo žádosti 291) z důvodu, že obdobný videodokument o Otokaru Hořínkovi byl vyhotoven již v roce 2010 u příležitosti jeho diamantové svatby
- na zhotovení videodokumentu o Otokaru Hořínkovi.

K bodu 16.3 Dotace - Oblast sportu
Schváleno usnesení číslo 5364:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova z prostředků FRR
1. ve výši 2.000,-- Kč ZO DAR ČR Prostějov, Šárka 11, IČO 226 10 685 (poř. č. žádosti 257)
- na podporu činnosti fotbalového mužstva (dresy, startovné), protože žadatel je v současné době dlužníkem města,
2. ve výši 2.000,-- Kč  (poř. č. žádosti 17)
- na účast na závodech v parkurovém skákání (startovné, doprava), protože žadatelka není zletilá,

s c h v a l u j e
a) poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova z prostředků FRR
1. ve výši 5.000,-- Kč
Mgr. Janu Machálkovi,  IČO 738 50 888 (poř. č. žádosti 26)
- na podporu činnosti lyžařské školy SNOWFOX (doprava)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

2. ve výši 7.000,-- Kč
SK Chaloupka Prostějov, Olomoucká 27, IČO 266 06 372 (poř. č. žádosti 269)
- na podporu činnosti fotbalového klubu (pronájmy, startovné, nákup sportovního vybavení)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

3. ve výši 1.000,-- Kč
Tělovýchovné jednotě Prostějov, Anenská 17, IČO 441 59 919 (poř. č. žádosti 216)
- na pořádání závodů ve sportovní gymnastice mládeže (odměny, diplomy, medaile)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

4. ve výši 1.000,-- Kč
Oddílu sport pro všechny Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 1, IČO 226 11 037 (poř. č. žádosti 264)
- na podporu činnosti (pronájem)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze č. 1) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem (u jednotlivých čtyř žadatelů budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: identifikace žadatele, výše dotace, účel dotace, termíny čerpání a vyúčtování dotace)
1. Mgr. Janem Machálkem,  IČO 738 50 888;
2. SK Chaloupka Prostějov, Olomoucká 27, IČO 266 06 372;
3. Tělovýchovnou jednotou Prostějov, Anenská 17, IČO 441 59 919;
4. Oddílem sportu pro všechny Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 1, IČO 226 11 037;

c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

1

0200000000000

9.000

 

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům)

 

0020

003419

5212

 

1

0200000000000

5.000

 

(zvýšení položky 5212 – Mgr. Jan Machálek – podpora činnosti lyžařské školy SNOWFOX)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

 

14.000

 

(snížení FRR)

o d l o ž i l a
projednání žádosti sdružení Orli Prostějov o. s., Za Kosteleckou 51, IČO 017 95 660 (poř. č. žádosti 44) o dotaci na náklady související s postupem na Final 4 Českého Poháru a play-off Kooperativy Národní basketbalové ligy na příští schůzi rady.

K bodu 16.4 Dotace nedoporučené – oblast sportu
Schváleno usnesení číslo 5365:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 40.000,-- Kč
Jaromíru Vápeníkovi, IČO 120 21 822 (poř. číslo žádosti 33) z důvodu přímé podpory místního spolku mažoretek
- na organizaci postupového kola 2. ročníku Mezinárodní soutěže mažoretek států Evropské unie (pronájem tělocvičny, technické zabezpečení, poháry, medaile, diplomy, samolepky na medaile, propagace)

2. ve výši 23.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 122) z důvodu, že zájmová činnost (kroužky) je především podporována městem prostřednictvím organizací města
- na nákup sportovního vybavení pro kroužek Spartan Kids k rozvoji výkonnosti, motoriky dětí

n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova
1. ve výši 80.000,-- Kč
Sportovnímu klubu Prostějov, Sportovní 1, IČO 005 44 264 (poř. číslo žádosti 265) z důvodu přímé podpory oddílů, které využívají prostory posilovny a minitělocvičny sportovního klubu
- na náklady na energie, nákup nářadí a náčiní do posilovny a minitělocvičny

2. ve výši 215.000,-- Kč
M+M zfp s. r. o., Sadová 44, Prostějov, IČO 263 07 219 (poř. číslo žádosti 21) z důvodu, že se jedná se o ziskový podnikatelský subjekt
- na podporu činnosti jezdeckého oddílu (poplatky, licence, propagace stáje, vybavení pro výcvik, odměny při soutěžích, volnočasové aktivity pro děti a mládež, doprava a cestovné).

K bodu 16.5 Dotace nedoporučené – oblast školství
Schváleno usnesení číslo 5366:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova
1. ve výši 25 000,-- Kč
Střednímu odbornému učilišti obchodnímu Prostějov, nám. E. Husserla 1, IČO 005 44 612
(poř. číslo žádostí 156 a 157) z důvodu: při rozhodování o přidělení dotací byly upřednostněny žádosti, které předkládají organizace zřizované Magistrátem města Prostějova, dobrovolnické organizace města a akce, které jsou dynamičtěji spjaté s životem města Prostějova a směřují k dětem, nemají formu pohoštění či občerstvení
- na akci Gastroden 2015 – pronájem Národního domu, přípravu občerstvení pro zkoušející a pozvané hosty,
kancelářské potřeby pro tisk plakátů – ve výši 15 000,-- Kč
- na akci Těšíme se na prázdniny – plakáty, pozvánky, ceny, pronájem, suroviny na zajištění akce – ve výši
10 000,-- Kč

2. ve výši 50 000,-- Kč
Občanskému sdružení Koktejl, Moravská 10, Prostějov, IČO 704 18 781 (poř. číslo žádosti 40) z důvodu:
žádosti o dotaci s velmi podobným zaměřením byly podány zároveň i na komisi sportovní – obdrželi Kč 5 000,--
a na komisi pro kulturu a cestovní ruch – obdrželi Kč 23 000,--
- na akci Radost pro všechny – pronájem prostor, poplatky za užití veřejného prostoru, moderace, technické
zabezpečení, poplatky OSA, Intergram, materiální zabezpečení, výtvarné potřeby, propagace, výlepy, ceny, diplomy, medaile, instruktoři, venkovní hry, profesionální kouzelník, cestovné, přepravné

3. ve výši 5 000,-- Kč
Nadačnímu fondu Gaudeamus, Nerudova 7, Cheb, IČO 252 28 633 (poř. číslo žádosti 52) z důvodu:
soutěž není akcí statutárního města Prostějova
- na akci 24. ročník dějepisné soutěže studentů gymnázií v Chebu – odborná literatura pro účastníky soutěže

K bodu 16.6 Dotace nedoporučené – sociální oblast
Schváleno usnesení číslo 5367:

Rada města Prostějova


I. s c h v a l u j e
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2015
ve výši 5.000,-- Kč ASOCIACI REIKI MORAVA, o. s., Plumlovská 700/79, Prostějov, IČ 229 02 881 (pořadové č. žádosti 319)
- na zdravý životní styl prostřednictvím šíření léčebných metod s využitím filozofie a energie REIKI – propagace, certifikáty, tisk, semináře, konference, schůze, charitativní akce (nemocnice, důchodci, dětské domovy aj.)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2015;

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČ 002 88 659, a příjemcem ASOCIACE REIKI MORAVA, o. s., Plumlovská 700/79, Prostějov, IČ 229 02 881;

c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0021

4339

5222

 

1

0210000000000

5.000,00

neinvestiční transfery spolkům (poskytnutí dotace – ASOCIACE REIKI MORAVA – zdravý životní styl prostřednictvím šíření léčebných metod s využitím filozofie a energie REIKI)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

5.000,00

čerpání Fondu rezerv a rozvoje


II. o d k l á d á
projednání ostatních žádostí o dotace na příští schůzi rady.

K bodu 17. 1 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení
Schváleno usnesení číslo 5368:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5152

0

0

0110000000000

56.555,37

Teplo – Regionální informační centrum

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5153

0

0

0110000000000

56.555,37

Plyn - Regionální informační centrum

K bodu 17. 2 Rozpočtové opatření kapitoly 15 – informační technologie (Pořízení 5 ks kopírovacích strojů (4 ks barevných, 1 ks černobílý)
Schváleno usnesení číslo 5369:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6122

 

 

0150333000000

400.000,-

Nákup kopírovacích strojů

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

 

 

0700396000000

400.000,-

Limit ostatních investic

K bodu 17. 3 Rozpočtové opatření kapitoly 15 – Informační technologie (Nákup licencí SW VITA - Stavební úřad, Vodoprávní úřad, Přestupky, Propojení modulů VITA do SSL Ginis)
Schváleno usnesení číslo 5370:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6111

 

 

0150331000000

78.844,-

Nákup licencí software Vita

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

0700396000000

78.844,-

Limit ostatních investic

K bodu 17. 4 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (nákup stroje na úpravu ledové plochy – rolby)
Schváleno usnesení číslo 5371:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

003412

6122

 

 

0500000000000

3.375.900

zvýšení pol. 6122 – stroje, přístroje, zařízení; nákup stroje na úpravu ledové plochy – rolby pro zimní stadion

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

6909

 

 

0700396000000

3.375.900

snížení pol. 6909 – rezerva na ostatní investice

K bodu 17. 5 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (nákup zámků k urnovým schránkám v kolumbáriu na hřbitově ve Vrahovicích - převod prostředků v rámci kapitoly)
Schváleno usnesení číslo 5372:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

003632

6121

 

 

0500399000000

36.337

zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby; pokračování investiční akce – doplnění zámků k urnovým schránkám v novém kolumbáriu na hřbitově ve Vrahovicích

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006171

5171

 

 

0500000000000

36.337

snížení pol. 5171 – opravy, udržování; vzhledem k částečné rezervě na položce lze provést převod prostředků na pořízení zámků

K bodu 17. 6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Strategické materiály pro čerpání dotací EU)
Schváleno usnesení číslo 5373:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3636

5169

 

 

0600455000000

200 000

Zvýšení položky - Strategické materiály pro čerpání dotací EU – neinvestiční studie

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3636

6119

 

 

0600455000000

200 000

Snížení položky - Strategické materiály pro čerpání dotací EU – investiční studie

K bodu 17. 7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace vnitrobloku ulic Bulharská, Okružní a Waitova – vícepráce)
Schváleno usnesení číslo 5374:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

1

0600420000000

230 000

Revitalizace vnitrobloku ulic Bulharská, Okružní a Waitova

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

230 000

Snížení rezervy FRR

K bodu 17. 8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Sanace zídky dvorního oplocení nové radnice v Prostějově)
Schváleno usnesení č. 5375:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3326

5171

 

 

0600000000000

570 000

Sanace zídky dvorního oplocení nové radnice v Prostějově

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

570 000

Snížení rezervy RMP

K bodu 17. 9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Dotace – Český svaz chovatelů - změna položky)
Schváleno usnesení číslo 5376:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3429

5222

 

1

0600000000000

50 000

Zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (Český svaz chovatelů – dotace)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3429

5213

 

1

0600000000000

50 000

 

Snížení položky 5213 - neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům (Český svaz chovatelů – dotace)

K bodu 17.10 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář primátora
Schváleno usnesení číslo 5377:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5169

 

 

0100000100300

52 000,00

(zvýšení položky 5169 – nákup propagačních služeb – vysílání spotů o městě Radiem Haná)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5139

 

 

0100000100300

52 000,00

(snížení položky 5139 – nákup propagačních předmětů)

K bodu 18.1 Vyhlášení záměru výpůjčky areálu velodromu
Schváleno usnesení číslo 5378:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr výpůjčky pozemků:
- p.č. 5999/3 – ostatní plocha o výměře 5872 m2,
- p.č. 5999/4 – ostatní plocha o výměře 2112 m2 včetně stavby cyklistického oválu,
- p.č. 5997/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 628 m2 včetně stavby občanského vybavení bez č.p. nebo č.e.,
- p.č. 5997/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 339 m2 včetně stavby občanského vybavení č.p. 4468, mimo bytu správce,
- p.č. 5999/1 – ostatní plocha o výměře 3791 m2 včetně stavby bikrosové dráhy,
to vše v k.ú. Prostějov,
spolku „SKC Prostějov z.s.“, se sídlem Prostějov, Kostelecká 4468/49, PSČ: 796 01, IČO: 15527395, za účelem provozování sportovní cyklistiky. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou 15-ti roků.

K bodu 18.2 Návrh na schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 725 v domě na ul. Kostelecká č. 17/4165, Prostějov.
Schváleno usnesení číslo 5379:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 725 o celkové rozloze 22,25 m2 v domě na ul. Kostelecká č. 17/4165
v Prostějově Sdružení SOS dětských vesniček se sídlem U Prašného mostu 50/4, 118 00 Praha - Hradčany, a to:
- záměr využití: kancelář
- za nabídnuté nájemné včetně služeb ve výši 1.200,- Kč/měsíc.

K bodu 19. 1 Informace o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 0587 ze dne 28.06.2011 a č. 4126 ze
dne 05.02.2014 (přehled o materiálech projednávaných Odborem správy a údržby majetku města
v průběhu I. čtvrtletí 2015)
Schváleno usnesení číslo 5380:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 0587 ze dne 28.06.2011 a č. 4126 ze dne 04.02.2014 (přehled o materiálech projednávaných Odborem správy a údržby majetku města v průběhu I. čtvrtletí 2015).

K bodu 19. 3 Revokace bodu 1) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12197 ze dne 18.09.2012 a vyhlášení
záměru bezúplatného převodu části pozemku p.č. 7691 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení číslo 5381:
Rada města Prostějova
1) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova revokovat bod 1) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12197 ze dne 18.09.2012, kterým byl schválen bezúplatný převod části pozemku p.č. 7691 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 50 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) a stavby odbočovacího pruhu umístěné na části pozemku p.č. 7691 v k.ú. Prostějov, z vlastnictví statuárního města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ: 772 11, IČ: 709 60 399,
2) v y h l a š u j e
záměr bezúplatného převodu části pozemku p.č. 7691 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 32 m2 (dle geometrického plánu č. 5192-777/2012 ze dne 29.10.2012 označena jako díl „a“, který je nově součástí pozemku p.č. 7692 v k.ú. Prostějov) z vlastnictví Statuárního města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ: 779 11, IČ: 606 09 460, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ: 772 11, IČ: 709 60 399, s tím, že nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

K bodu 19. 4 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 6088 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení číslo 5382:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 6088 – zahrada v k.ú. Prostějov o výměře 5 m2 společnosti outdoor akzent s.r.o., se sídlem Štětkova 1638/18, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, IČ: 005 45 911, za účelem umístění reklamního poutače o velikosti 5,1 x 2,4 metru za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 12.240 Kč ročně bez DPH a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

K bodu 19. 5 Schválení výpůjčky pozemků v k.ú. Prostějov pro umístění LTZ v době Hanáckých slavností v roce 2015
Schváleno usnesení číslo 5383:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
výpůjčku následujících pozemků v k.ú. Prostějov:
- p.č. 7910 - ostatní plocha o výměře 1.270 m2,
- části p.č. 100 - ostatní plocha o výměře 685 m2,
- p.č. 101/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 303 m2,
- p.č. 101/2 - ostatní plocha o výměře 38 m2,
- p.č. 103 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 266 m2,
- p.č. 112/2 - ostatní plocha o výměře 46 m2,
- p.č. 7907/2 - ostatní plocha o výměře 1.101 m2,
- p.č. 2892/1 - ostatní plocha o výměře 2.113 m2,
- p.č. 2870 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 449 m2,
- p.č. 2890 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 387 m2,
- p.č. 2898 - ostatní plocha o výměře 233 m2,
- p.č. 2899/1 - ostatní plocha o výměře 647 m2,
- p.č. 2899/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 71 m2,
- p.č. 2899/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 43 m2,
- p.č. 2899/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m2 a 
- p.č. 2900 – zahrada o výměře 118 m2,
od společnosti MANTHELLAN a.s., se sídlem Olomouc, tř. Svobody 956/31, PSČ 779 00, IČ: 282 05 618, Statutárnímu městu Prostějovu za účelem zajištění umístění lidové technické zábavy a dalších atrakcí po dobu Hanáckých slavností roku 2015 za následujících podmínek:
a) doba výpůjčky - určitá od 07.09.2015 do 21.09.2015,
b) vypůjčitel bude oprávněn dát předmět výpůjčky do užívání jinému bez souhlasu půjčitele,
c) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz a údržbu předmětu výpůjčky,
d) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé na předmětu výpůjčky třetím osobám,
e) vypůjčitel se zaváže nahradit půjčiteli veškerou škodu jemu vzniklou v případě, že jakákoliv třetí osoba uplatní vůči půjčiteli nárok na náhradu škody vzniklé této třetí osobě na předmětu výpůjčky po doby výpůjčky.

K bodu 19. 6 Schválení změny Smlouvy o nájmu č. 2010/50/308 ze dne 30.11.2010
Schváleno usnesení číslo 5384:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu Smlouvy o nájmu č. 2010/50/308 ze dne 30.11.2010 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a Kamilem Kroupou, se sídlem Prostějov, Kostelecká 364/37, PSČ: 796 01, IČ: 628 03 298 (fyzická osoba podnikající), jako nájemcem v části týkající se osoby nájemce následovně:
a) novým nájemcem bude společnost Stavebniny Kroupa s.r.o., se sídlem Prostějov, Za drahou 4507/6, PSČ: 796 01, IČ: 023 50 602,
b) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o nájmu č. 2010/50/308 ze dne 30.11.2010.

K bodu 19. 7 Ukončení Smlouvy o nájmu vodní plochy – rybníka ze dne 04.01.1999 a vyhlášení záměru pachtu, příp. výpůjčky, pozemku p.č. 51 v k.ú. Krasice včetně stavby rybníka
Schváleno usnesení číslo 5385:
Rada města Prostějova
1) s c h v a l u j e
ukončení Smlouvy o nájmu vodní plochy – rybníka ze dne 04.01.1999 uzavřené mezi předchozími vlastníky rybníka jako pronajímateli (právní předchůdci Statutárního města Prostějov) a Moravským rybářským svazem, o.s. místní organizací Prostějov, se sídlem Prostějov, Mánesova 1, IČ: 005 57 218, na pronájem pozemku p.č. 51 v k.ú. Krasice včetně stavby rybníka za účelem provozování jako rybochovného zařízení, dohodou nebo výpovědí,
2) v y h l a š u j e
záměr pachtu pozemku p.č. 51 – vodní plocha o výměře 9 588 m2 v k.ú. Krasice, včetně všech součástí a příslušenství (tj. zejména stavby rybníka, břehů, vpustí a výpustí včetně soustavy česel), společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o., se sídlem Školní 3643/4, Prostějov, PSČ 796 01, IČ: 253 21 692, za účelem chovu ryb, za následujících podmínek:
a) doba pachtu - neurčitá s šestiměsíční výpovědní lhůtou,
b) výše pachtovného 3 Kč/m2/rok, tj. celkem 28.764 Kč ročně,
c) způsob placení pachtovného – ročně předem,
d) výše pachtovného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

K bodu 19. 8 Vyhlášení záměru prodeje bytové jednotky č. 3660/3 v domě na ul. Dolní 2, 4 a 6 v Prostějově
Schváleno usnesení číslo 5386:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje bytové jednotky č. 3660/3 o výměře 92,25 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 92/3733 na společných částech bytového domu č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, bytového domu č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, bytového domu č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov,z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu za nabídnutou kupní cenu ve výši 850.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy, přičemž náklady na zpracování znaleckého posudku, správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující. Při prodeji předmětného majetku se analogicky použije postup dle Směrnice č. 4/2013, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku Statutárního města Prostějova; kauce bude činit 85.000 Kč.

K bodu 19. 9 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 5984/7 v k.ú. Prostějov a spoluvlastnického podílu o
velikosti 1/11 na pozemku p.č. 5985/1 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení číslo 5387:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemku p.č. 5984/7 – orná půda o výměře 952 m2 v k.ú. Prostějov a spoluvlastnického podílu o velikosti 1/11 na pozemku p.č. 5985/1 – orná půda o výměře 1228 m2 v k.ú. Prostějov  za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu ve výši 863.433 Kč a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 19.10 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 6055/126 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení číslo 5388:
Rada města Prostějova
o d k l á d á
materiál č. 19.10 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 6055/126 v k.ú. Prostějov s tím, že bude projednána připomínka v diskusi.

K bodu 19.11 Vyhlášení záměru pronájmu stavby podzemního krytu CO na ul. Francouzská v Prostějově (kryt CO sídliště Západ) umístěné na části pozemku p.č. 6083/32 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení číslo 5389:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu stavby podzemního krytu CO na ul. Francouzská v Prostějově (kryt CO sídliště Západ), vyjma místnosti velitelského stanoviště, umístěné na části pozemku p.č. 6083/32 v k.ú. Prostějov, za účelem provozování podzemního parkoviště o max. kapacitě 74 parkovacích míst a dále k provádění drobných služeb pro motoristy, a to formou obálkové metody za následujících podmínek:
a) za nabídnuté nájemné s DPH,
b) nájemné bude každoročně navyšováno o míru inflace,
c) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
d) nájemce bude na své náklady zajišťovat provoz, opravy a pravidelnou údržbu krytu CO a technologických zařízení umístěných v krytu CO dle ČSN 73 9050 – Údržba stálých úkrytů civilní obrany,
e) nájemce umožní provádění pravidelných cvičení záchranných složek v krytu CO.

K bodu 19.12 Vyhlášení záměru směny části pozemku p.č. 1005/6 za část pozemku p.č. 860/1, oba v k.ú. Vrahovice
Schváleno usnesení číslo 5390:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
z důvodu potřeby realizace investiční akce Statutárního města Prostějova „Dešťová kanalizace a komunikace v ulicích J. Köhlera a Hrázky, Prostějov, Vrahovice“ záměr směny části pozemku p.č. 1005/6 – ostatní plocha v k.ú. Vrahovice o výměře cca 50 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) ve vlastnictví Statutárního města Prostějova za část pozemku p.č. 860/1 – orná půda v k.ú. Vrahovice o výměře cca 50 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu)za následujících podmínek:
a) směna pozemků bude provedena bez finančního vyrovnání,
b) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu, znaleckého posudku, správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí Statutární město Prostějov.

K bodu 19.14 Vyhlášení záměru změny Nájemní smlouvy č. 2004/16/067 ze dne 02.03.2004 a schválení prodeje movitých věcí (technologická vybavení části blokových kotelen)
Schváleno usnesení číslo 5391:
Rada města Prostějova
1) v y h l a š u j e
záměr změny Nájemní smlouvy č. 2004/16/067 ze dne 02.03.2004 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností Domovní správa Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, jako nájemcem v části týkající se výše nájemného následovně:
a) nájemné bude nově stanoveno ve výši obvyklého nájemného dle znaleckého posudku, tj. ve výši 237.559 Kč bez DPH ročně,
b) změna bude provedena formou dodatku k Nájemní smlouvě č. 2004/16/067 ze dne 02.03.2004, a to s účinností ode dne 01.07.2015,
2) s c h v a l u j e
prodej movitých věcí (technologická vybavení části blokových kotelen) uvedených v příloze materiálu společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. ve výši 11.200 Kč bez DPH, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

K bodu 19.15 Výkup pozemku p.č. 847/3 v k.ú. Vrahovice včetně rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města a vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 847/1 v k.ú. Vrahovice
Schváleno usnesení číslo 5392:
Rada města Prostějova
A) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova z důvodu potřeby realizace investiční akce Statutárního města Prostějova „Dešťová kanalizace a komunikace v ulicích J. Köhlera a Hrázky, Prostějov, Vrahovice“ schválit:
1) výkup pozemku p.č. 847/3 – ostatní plocha o výměře 116 m2 v k.ú. Vrahovice do vlastnictví Statutárního města Prostějova za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 800 Kč/m2, celkem 92.800 Kč,
b) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
c) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
d) v kupní smlouvě se Statutární město Prostějov zaváže, že ve lhůtě do 6 měsíců ode dne nabytí vlastnického práva k pozemku p.č. 847/1 v k.ú. Vrahovice převede tento pozemek za podmínek uvedených v bodě B) návrhu usnesení,
2) rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

0500000000000

93.800

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 847/3 v k.ú. Vrahovice (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

93.800

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

B) v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemku p.č. 847/1 – zahrada o výměře 579 m2 v k.ú. Vrahovice za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 300 Kč/m2, celkem 173.700 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
c) kupní smlouva bude uzavřena ve lhůtě do 6 měsíců ode dne nabytí vlastnického práva Statutárního města Prostějova k předmětnému pozemku; do doby uzavření kupní smlouvy budou vzájemné vztahy ošetřeny smlouvou o budoucí kupní smlouvě.

K bodu 19.16 Výkup části pozemku p.č. 6022/12 v k.ú. Prostějov a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení číslo 5393:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:
1) výkup části pozemku p.č. 6022/12 – zahrada o výměře 6 m2 v k.ú. Prostějov (pozemek je dle geometrického plánu označen jako p.č. 6022/63 v k.ú. Prostějov), od vlastníků tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2, tj. celkem 6.000,- Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
2) rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

0500000000000

12.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup části pozemku p.č. 6022/12 v k.ú. Prostějov (kupní cena, úhrada nákladů na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

12.000

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 19.17 Čištění komunikací v majetku Olomouckého kraje v intravilánu města Prostějova
Schváleno usnesení číslo 5394:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
realizaci strojního čištění komunikací v majetku Olomouckého kraje v intravilánu města Prostějova prostřednictvím společnosti .A.S.A. TS Prostějov, Průmyslová 1b, Prostějov, za ceny dle platné Smlouvy pro správu, provoz a údržbu městského majetku a zajišťování dalších veřejně prospěšných služeb s tím, že při zadání této veřejné zakázky malého rozsahu nebude uplatněn postup stanovený směrnicí Rady města Prostějova č. 2/2015, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek statutárním městem Prostějovem.

K bodu 20.1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města Prostějova
Schváleno usnesení číslo 5395:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města Prostějova dle důvodové zprávy.

K bodu 20.2 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku města Prostějova
Schváleno usnesení číslo 5396:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na pronájem bytů zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku města Prostějova dle důvodové zprávy.

K bodu 21.1 Jezdecká kasárna - návrhy na další využití
Schváleno usnesení číslo 5397:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
návrhy ze strany veřejnosti na využití hlavní budovy a areálu bývalých Jezdeckých kasáren.

K bodu 21.2 Pracovní cesta členů Kulturní komise do Kroměříže
Schváleno usnesení číslo 5398:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pracovní cestu členů Kulturní komise dne 15.5.2015 do Kroměříže.

Miroslav Pišťák v.,r.
primátor města Prostějova

Prostějov 30.4.2015
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 30.4.2015 13:55:58 | přečteno 284x | Věra Krejčí
load