Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2015 > Výpis z 13. schůze Rady města Prostějova

Výpis z 13. schůze Rady města Prostějova

konané 12.5.2015

 

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení číslo 5399:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 13. schůze, konané dne 12.5.2015, uvedený na pozvánce a s rozšířením o materiály:
28.8 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství, kultura a sport
29.1 Informace o stavu výtahu na ulici Kostelecká 17 v Prostějově
30.8 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.číslo 6055/126 v k.ú. Prostějov
31.1 Uložení aktuálních materiálů do makovice věže radnice
31.2 Cenová kalkulace tisku vedut
31.3 Výsadba záhonů na nám. T. G. Masaryka
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, náměstka primátora, ověřením zápisu.

K bodu 2. Prostějov olympijský, zapsaný spolek
Schváleno usnesení číslo 5400:
Rada města Prostějova
1. b e r e n a v ě d o m í
informace uvedené v důvodové zprávě
2. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) založení spolku s názvem Prostějov olympijský, z. s. podle návrhu uvedeného v příloze tohoto materiálu,
b) text stanov spolku podle důvodové zprávy a příloh tohoto materiálu, s tím, že zároveň deleguje zástupce statutárního města do prvních orgánů spolku Prostějov olympijský, z. s., a to do 
- statutárního orgánu spolku - představenstva spolku pana Miroslava Pišťáka,
- do kontrolního výboru spolku paní Mgr. Ivanu Hemerkovou.

K bodu 3. Přehled úkolů ze schůzí Rady města Prostějova a zpráva o plnění úkolů ke dni 12.5.2015

Schváleno usnesení číslo 5401:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zprávu o plnění svých usnesení ke dni 12.5.2015 bez připomínek.

K bodu 4. Pověření zástupce města na jednání Svazu měst a obcí
Schváleno usnesení číslo 5402:
Rada města Prostějova
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova, aby na XIV. Sněmu Svazu měst a obcí České republiky konaném ve dnech 21. – 22. 5. 2015 zastupoval statutární město Prostějov.

K bodu 5. Delegování hosta na valnou hromadu FTL, a. s.
Schváleno usnesení číslo 5403:
Rada města Prostějova
d e l e g u j e
na valnou hromadu obchodní korporace FTL – First Transport Lines, a.s., se sídlem Prostějov, Letecká 8, PSČ 79601, IČ 46345850, která se bude konat dne 22. května 2015 jako hosta PaedDr. Jaroslava Šlambora.

K bodu 6. Návrhy na pořízení změn Územního plánu Prostějov
Schváleno usnesení číslo 5404:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova neschválit pořízení změn Územního plánu Prostějov dle návrhů číslo 1 a 2 dle důvodové zprávy.

K bodu 7. Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy - dodatek č. 1 o prodloužení platnosti smlouvy

Schváleno usnesení číslo 5405:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s uzavřením dodatku číslo 1 o změně obsahu článku V. – Doba trvání smlouvy stávající veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Hrdibořice.

K bodu 8. Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy - dodatek č. 2 o prodloužení platnosti smlouvy

Schváleno usnesení číslo 5406:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s uzavřením dodatku číslo 2 o změně obsahu článku V. – Doba trvání smlouvy stávající veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupkové agendy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Pavlovice u Kojetína.

K bodu 9. Schválení účetní závěrky statutárního města Prostějova sestavené ke dni 31. 12. 2014

Schváleno usnesení číslo 5407:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1. účetní závěrku statutárního města Prostějova sestavenou ke dni 31. 12. 2014, která je uvedená v přílohách číslo 1 až 5 tohoto materiálu
2. celkový výsledek hospodaření ve výši 72.654.255,08 Kč a jeho převedení na účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.

K bodu 10. Schválení řádných účetních závěrek příspěvkových organizací statutárního města Prostějova sestavených ke dni 31. 12. 2014

Schváleno usnesení číslo 5408:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Prostějov, Rumunská ul. 23, IČ 70982821, sestavenou k 31. 12. 2014, která je uvedena v příloze číslo 1.

2. účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30, IČ 70982945, sestavenou k 31. 12. 2014, která je uvedena v příloze číslo 2.

3. účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34, IČ 47922427, sestavenou k 31. 12. 2014, která je uvedena v příloze číslo 3.

4. účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a, IČ 47922435, sestavenou k 31. 12. 2014, která je uvedena v příloze číslo 4.

5. účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24, IČ 70287431, sestavenou k 31. 12. 2014, která je uvedena v příloze číslo 5.

6. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14, IČ 47922486, sestavenou k 31. 12. 2014, která je uvedena v příloze číslo 6.

7. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79, IČ 47922770, sestavenou k 31. 12. 2014, která je uvedena v příloze číslo 7.

8. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60, IČ 62860500, sestavenou k 31. 12. 2014, která je uvedena v příloze číslo 8.

9. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4, IČ 47922494, sestavenou k 31. 12. 2014, která je uvedena v příloze číslo 9.

10. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52, IČ 47922303, sestavenou k 31. 12. 2014, která je uvedena v příloze číslo 10.

11. a) účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ 47922516, sestavenou k 31. 12. 2014, která je uvedena v příloze
číslo 11.
b) bere na vědomí informaci o odstranění nedostatků zjištěných nezávislým auditorem, která je uvedena v příloze číslo 11.

12. účetní závěrku příspěvkové organizace Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2, IČ 44159960, sestavenou k 31. 12. 2014, která je uvedena v příloze číslo 12.

13. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, IČ 62859056, sestavenou k 31. 12. 2014, která je uvedena v příloze číslo 13.

14. účetní závěrku příspěvkové organizace Jesle sídliště Svobody v Prostějově, IČ 47920360, sestavenou k 31. 12. 2014, která je uvedena v příloze číslo 14.

15. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov, IČ 00402338, sestavenou k 31. 12. 2014, která je uvedena v příloze číslo 15.

16. a) účetní závěrku příspěvkové organizace Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov, IČ 00840173, sestavenou k 31. 12. 2014, která je uvedena v příloze číslo 16.
b) bere na vědomí informaci o odstranění nedostatků zjištěných nezávislým auditorem, která je uvedena v příloze číslo 16.

17. účetní závěrku příspěvkové organizace Městské divadlo v Prostějově, IČ 00402362, sestavenou k 31. 12. 2014, která je uvedena v příloze číslo 17.

18. účetní závěrku příspěvkové organizace Městská knihovna Prostějov, IČ 67008976, sestavenou k 31. 12. 2014, která je uvedena v příloze číslo 18.

K bodu 11. Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2014

Schváleno usnesení číslo 5409:
Rada města Prostějova
schvaluje

1. rozdělení zlepšených výsledků hospodaření dosažených v roce 2014 příspěvkovými organizacemi dle následující tabulky:

Příspěvková organizace

Aktiva netto a pasiva v Kč

Náklady celkem v Kč

Výnosy celkem v Kč

Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti v Kč

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti v Kč

Příděl do rezervního fondu v Kč

Příděl do fondu odměn v Kč

Odvod na účet zřizovatele v Kč

   

MŠ PV, Rumunská ul. 23, PO

1 388 899,94

7 074 034,41

7 168 078,17

0,00

94 043,76

84 043,76

10 000,00

0,00

94 043,76

 

MŠ PV, ul. Šárka 4a, PO

2 261 936,59

11 480 080,51

11 583 785,64

0,00

103 705,13

73 705,13

0,00

30 000,00

103 705,13

 

MŠ PV, Partyzánská ul. 34, PO

3 063 986,04

16 610 517,23

16 726 217,97

77 229,40

38 471,34

105 700,74

10 000,00

0,00

115 700,74

 

MŠ PV, Smetanova ul. 24, PO

2 439 371,64

11 754 277,38

11 953 429,66

8 740,00

190 412,28

189 152,28

10 000,00

0,00

199 152,28

 

MŠ PV, Moravská ul. 30, PO

1 187 581,04

5 995 400,58

6 048 882,86

4 000,00

49 482,28

49 923,81

3 558,47

0,00

53 482,28

 

ZŠ a MŠ PV, Palackého tř. 14 *)

4 348 395,61

33 221 083,59

33 618 659,75

300 878,00

96 698,16

34 771,68

0,00

0,00

397 576,16

 

ZŠ a MŠ PV, Kollárova ul. 4

2 825 413,95

21 816 989,50

22 002 585,58

52 588,00

133 008,08

185 596,08

0,00

0,00

185 596,08

 

ZŠ a MŠ J.Ž. PV, Sídliště svobody 24/79

9 057 122,29

46 144 481,35

46 269 562,77

79 030,71

46 050,71

125 081,42

0,00

0,00

125 081,42

 

ZŠ a MŠ PV, Melantrichova ul. 60

7 287 597,32

27 179 836,07

27 417 774,67

196 404,38

41 534,22

176 404,38

20 000,00

41 534,22

237 938,60

 

ZŠ PV, ul. Vl. Majakovského 1

1 846 053,24

11 348 868,73

11 490 719,36

66 876,00

74 974,63

66 876,00

0,00

74 974,63

141 850,63

 

RG a ZŠ města PV, Studentská ul. 2

8 331 956,57

42 539 679,37

42 803 617,49

216 693,00

47 245,12

166 693,00

50 000,00

47 245,12

263 938,12

 

ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24

8 371 668,37

41 471 311,60

41 882 184,41

185 622,09

225 250,72

410 872,81

0,00

0,00

410 872,81

410 872,81

ZŠ PV, ul. E. Valenty 52 **)

5 924 701,05

29 479 055,14

27 966 816,87

78 334,59

-1 590 572,86

0,00

0,00

0,00

-1 512 238,27

 

Sportcentrum DDM PV, PO, Olympijská 4

5 361 167,52

18 604 337,36

19 191 774,12

261 487,88

325 948,88

487 436,76

100 000,00

0,00

587 436,76

 

ZUŠ Vl. Ambrose PV, Kravařova ul. 14

5 253 565,25

28 856 608,34

29 006 658,09

6 752,00

143 297,75

137 828,75

0,00

12 221,00

150 049,75

 

Městské divadlo v PV, PO, Vojáčkovo nám. 1

6 605 219,91

10 801 541,36

10 874 603,73

73 062,37

0,00

73 062,37

0,00

0,00

73 062,37

73 062,37

Městská knihovna PV, PO, Skálovo nám. 6

1 363 033,38

9 842 630,47

9 988 038,56

0,00

145 408,09

120 408,09

25 000,00

0,00

145 408,09

 

Jesle, sídliště Svobody, PV

580 355,74

2 508 883,62

2 558 716,42

0,00

49 832,80

41 832,80

8 000,00

0,00

49 832,80

 

Celkem

77 498 025,45

376 729 616,61

378 552 106,12

1 607 698,42

214 791,09

2 529 389,86

236 558,47

205 974,97

   
                     

 

   

2. přeúčtování finančními prostředky nekrytého investičního fondu ZŠ a MŠ PV, Palackého tř. 14 ve výši 362.804,48 Kč do výnosů organizace a následně do výsledku hospodaření (účtová skupina 43); převod části zlepšeného výsledku hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti ve výši 34.771,68 Kč za rok 2014 do rezervního fondu organizace,
3. ponechání finančních prostředků ze zlepšeného výsledku hospodaření ZŠ PV, ul. E. Valenty 52 vytvořeného v roce 2014 z hlavní a doplňkové činnosti ve vztahu k zřizovateli ve výši 91.358,73 Kč na běžném účtu příspěvkové organizace k případné úhradě předepsaného odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
u účelového dotačního titulu uloženého Finančním úřadem pro Olomoucký kraj.


rozhodla

1. o převodu finančních částek ve sloupci „Odvod na účet zřizovatele v Kč“ jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Prostějovem do rezervních fondů těchto organizací,
2. o převodu finančních částek dle bodu 1. jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Prostějovem z rezervních fondů do investičních fondů těchto organizací,
3. o provedení odvodu finančních částek dle bodu 2. jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Prostějovem z investičních fondů těchto organizací na účet zřizovatele po schválení závěrečného účtu statutárního města Prostějova,

ukládá

1. vedoucím odborů MMPv - správcům kapitol a ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Prostějov, k zabezpečení úkolů v roce 2015, důsledně realizovat opatření přijatá na základě poznatků z rozborů hospodaření za rok 2014 a pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat jejich plnění v průběhu roku 2015,
2. příslušným vedoucím metodicky řídícího odboru, kontrolovat během roku 2015 oprávněnost prováděných úprav finančních plánů příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Prostějov a v případě zjištění porušení rozpočtové kázně, dát návrh na odvod neinvestičního, popř. investičního příspěvku o částku neoprávněného užití,
3. vedoucím odborů, kteří metodicky řídí příspěvkové organizace zřízené městem, seznámit písemnou formou ředitele těchto příspěvkových organizací s finančními částkami přídělů do peněžních fondů organizací a případnými odvody z investičních fondů na základě rozhodnutí RMP ihned po schválení závěrečného účtu statutárního města Prostějova za rok 2014,
4. ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Prostějov, realizovat příděly peněžním fondům organizací a případné odvody z investičních fondů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem na účet zřizovatele do 1 týdne po schválení závěrečného účtu statutárního města Prostějova za rok 2014,

bere na vědomí

1. Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2014,
2. Závěrečnou inventarizační zprávu z provedené inventarizace majetku a závazků za rok 2014.

doporučuje Zastupitelstvu města Prostějova

schválit

1. Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2014 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad s tím, že:
a. rozpočtové hospodaření statutárního města Prostějova v roce 2014 skončilo kladným saldem příjmů a výdajů ve výši 87.689.130,08 Kč,
b. zlepšený výsledek rozpočtového hospodaření statutárního města Prostějova v roce 2014 vykázal oproti upravenému rozpočtu k 31.12.2014 hodnotu plus 164.099.509,71 Kč (upravený rozpočet k 31.12.2014 a z toho vyplývající úspora nečerpaných finančních prostředků rozpočtu ve výši 76.410.379,63 Kč + kladné saldo příjmů a výdajů ve výši 87.689.130,08 Kč),
2. převod finančních prostředků ze základního běžného účtu
a. do trvalého peněžního fondu statutárního města Prostějova – fondu rezerv a rozvoje ve výši 167.711.398,25 Kč,
b. do trvalého peněžního fondu statutárního města Prostějova – fondu zeleně ve výši 369.504 Kč na základě statutu fondu.
Zůstatky jednotlivých účtů k 31.12.2014, včetně základního běžného účtu jsou uvedeny na straně 11 a 12 důvodové zprávy),
3. rozpočtové opatření (odvody příspěvkových organizací z investičního fondu – finanční vypořádání roku 2014), kterým se:

Zvyšuje rozpočet příjmů

 

 

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

   

0000000070

003111

2122

000000001

0700000000000

30 000,00

   

0000000070

003113

2122

000000001

0700000000000

116 508,85

   

0000000070

003121

2122

000000001

0700000000000

47 245,12

   

0000000070

003231

2122

000000001

0700000000000

12 221,00

   

Odvody příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem z investičních fondů těchto organizací

   

Zvyšuje stav rezerv města

 

 

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0000000070

 

8115

000000001

0700000000000

205 974,97

 

Fond rezerv a rozvoje

 


4. finanční hospodaření – finanční vypořádání – peněžní prostředky tak, jak je uvedeno na straně 18 v Závěrečném účtu statutárního města Prostějova za rok 2014,
5. rozpočtové opatření v celkové navrhované výši 6.558.670 Kč (viz strana 4 a strana 18 - "Schválené nerealizované nebo částečně realizované akce roku 2014 – požadavek zařadit do rozpočtu roku 2015" -důvodové zprávy) dle předložených požadavků správců kapitol na akce, které byly finančně zajištěny rozpočtem roku 2014, ale prostředky v roce 2014 nebyly plně nebo vůbec čerpány a jsou nutné pro dokončení jmenovitých akcí v roce 2015, popř. jejich pokračování v letech následujících, kterým se:

Zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

Částka v Kč

Název akce

0000000010

006409

5169

000000001

0100000100300

1 058 750,00

Propagační služby – TK PLUS, s.r.o.

0000000050

003639

6130

000000001

0500000000000

3 269 120,00

Pozemek Galva s.r.o.

0000000050

006409

6130

000000001

0500000000000

2 023 500,00

Výkupy pozemků – schváleno v roce 2014

0000000050

006409

6130

000000001

0500263000000

207 300,00

Výkupy pozemků – CS Žešov


Snižuje stav rezerv města

 

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

Částka v Kč

Název akce

0000000070

 

8115

000000001

0700000000000

6 558 670,00

Požadavky kapitoly 10 a 50

Trvalý peněžní fond města Prostějova - fond rezerv a rozvoje

 


6. rozpočtové opatření finančního vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje, Státním fondem životního prostředí ČR, rozpočtem Olomouckého kraje a Národním divadlem Brno (viz strana 4, 15 až 17 a strana 18 – bod 6. a 8.) kterým se:

Zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

Poznámka

0000000070

003799

5365

000000001

0700000000000

250 000,00

Ekologický poplatek SFŽP ČR za měsíc 12/2014

0000000070

003311

5902

000000001

0700000000000

1 323,00

Předprodej vstupenek realizovaný pro ND Brno za měsíc 12/2014

Pasivní finanční vypořádání roku 2014

 

 

Zvyšuje rozpočet příjmů

 

 

 

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

Poznámka

0000000070

006402

2222

 

0700000000000

198 487,36

Volby do 1/3 Senátu PČR a do zastupitelstev obcí

0000000070

006402

2222

 

0700000000000

226 297,42

Volby do Evropského parlamentu

0000000021

 

4116

000013011

0210000000000

57 206,00

Výkon sociálně - právní ochrany dětí

Aktivní finanční vypořádání roku 2014

 

 

 

Zvyšuje stav rezerv města

 

 

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

Poznámka

0000000070

 

8115

000000001

0700000000000

230 667,78

Aktivní a pasivní finanční vypořádání roku 2014

Trvalý peněžní fond města Prostějova - fond rezerv a rozvoje

 


7. rozpočtová opatření za II. pololetí roku 2014 na základě usnesení ZMP číslo 13250 až 13254 ze dne 17.12.2013 dodatečnému schválení ZMP při projednávání závěrečného účtu statutárního města Prostějova po ukončení rozpočtového roku, a kterými se v rámci upraveného rozpočtu zvyšují celkové příjmy a výdaje rozpočtu města roku 2014 o částku 52 735 452,27 Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě na straně 9 až 11,
8. upravený rozpočet statutárního města Prostějova pro rok 2014 na základě provedených rozpočtových opatření roku 2014 (viz strana 8 důvodové zprávy), která jsou evidována na Finančním odboru Magistrátu města Prostějova,

vzít na vědomí

1. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření zpracovanou podle zákona číslo93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu číslo 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení §10 zákona číslo 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon číslo 420/2004 Sb.“) pro územní samosprávný celek statutární město Prostějov za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 auditorskou korporací AGIS, s.r.o. se sídlem, Most, Moskevská 1/14, PSČ 434 01 (zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření bude projednána u pana primátora dne 27.5.2015),
2. pasivní finanční vypořádání se Státním fondem životního prostředí ČR a Národním divadlem Brno v celkové výši 251.323 Kč (viz strana 4, 15 až 17 a strana 18 – bod 6. a 8.) jako odvod přijatých finančních prostředků ekologického poplatku Státnímu fondu životního prostředí ČR za měsíc 12/2014 (250.000 Kč) a odvod přijatých finančních prostředků z předprodeje vstupenek realizovaného pro Národní divadlo Brno za měsíc 12/2014 (1.323 Kč). Odvody budou hrazeny, na základě rozhodnutí orgánů města z krátkodobých prostředků uložených na bankovních účtech města (fond rezerv a rozvoje),
3. aktivní finanční vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje a rozpočtem Olomouckého kraje v celkovém objemu 481.990,78 Kč (viz strana 4, 15 až 17 a strana 18 – bod 6. a 8.) jako kompenzace účelových prostředků výdajů na volby do 1/3 Senátu PČR a do zastupitelstev obcí s ÚZ 98178 (198.487,36 Kč), výdajů na volby do Evropského parlamentu s ÚZ 98348 (226.297,42 Kč) a výdajů na výkon sociálně – právní ochrany dětí s ÚZ 13011 (57.206 Kč). Finanční prostředky budou po obdržení, na základě rozhodnutí orgánů města, zaúčtovány do krátkodobých prostředků uložených na bankovních účtech města (fond rezerv a rozvoje). Finanční vypořádání dotací bylo v řádném termínu zasláno na Olomoucký kraj,
4. závěrečnou inventarizační zprávu o výsledku z provedené inventarizace majetku a závazků za rok 2014 a stav majetkových účtů statutárního města Prostějova a jím zřízených příspěvkových organizací, s vykázanými zůstatky na základě účetních výkazů a řádné inventarizace finančních a hmotných hodnot k 31.12.2014, tak jak jsou uvedeny v předložené důvodové zprávě na straně 40 a 41 v části „Majetek statutárního města Prostějova a jím zřízených příspěvkových organizací (vybrané rozvažné ukazatele)“ a v „Závěrečné inventarizační zprávě o výsledku z provedené inventarizace majetku a závazků za rok 2014" ze dne 23.2.2015,

uložit

1. vedoucímu Finančního odboru MMPv převést v roce 2015 finanční prostředky ze základního běžného účtu
a. do trvalého peněžního fondu statutárního města Prostějova – fondu rezerv a rozvoje ve výši 167.711.398,25 Kč,
b. do trvalého peněžního fondu statutárního města Prostějova – fondu zeleně ve výši 369.504 Kč na základě statutu fondu.

K bodu 12. Možnost odpočtu DPH u investiční akce Plavecký bazén a koupaliště Za Kosteleckou ulicí

Schváleno usnesení číslo 5410:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
po ukončení investiční akce o pronájmu plaveckého bazénu a koupaliště Za Kosteleckou ulicí společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o. za nájemné zdaněné platnou sazbou DPH.

K bodu 13. Zrušení nepoužívaných trvalých peněžních fondů města Prostějova
Schváleno usnesení číslo 5411:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova zrušit s okamžitou platností tyto nepoužívané trvalé peněžní fondy města Prostějova:
• Fond Národního domu
• Fond městských lázní
• Fond městských hřbitovů
• Fond strategického rozvoje.

K bodu 14. Žádost o příspěvek na vybudování komunikace k RD na jižním kraji Vrahovic

Schváleno usnesení číslo 5412:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace o žádosti o příspěvek na spolufinancování komunikace v ulici Kopečného.

K bodu 15. CS Vrahovická - mostní objekt přes říčku Hloučelu

Schváleno usnesení číslo 5413:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zadání vypracování předmětné projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení formou výzvy jednomu zájemci, a to společnosti Projekční kanceláři PRIS spol. s r.o., Osová 20, Brno, Ing. Martinu Řehulkovi, IČO: 46974806.

K bodu 16. Projekt regenerace části panelového sídliště Brněnská, Okružní a Tylova v Prostějově - schválení projektové dokumentace

Schváleno usnesení číslo 5414:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Projekt regenerace části panelového sídliště Brněnská, Okružní a Tylova v Prostějově.

K bodu 17. Smlouva o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Regenerace zeleně vybraných lokalit v Prostějově – Husovo náměstí“

Schváleno usnesení číslo 5415:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1. schválit přijetí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Regenerace zeleně vybraných lokalit v Prostějově – Husovo náměstí“ ve výši 673 838,25 Kč
2. schválit Smlouvu číslo 14188666 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve znění dle přiloženého návrhu.

K bodu 18. Schválení smlouvy o dílo na pořízení nového majetku Vybudování parkoviště za obchodním domem KUBUS v Prostějově a rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice

Schváleno usnesení číslo 5416:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
I. smlouvu o dílo na pořízení nového majetku – na zhotovení nové stavby „Vybudování parkoviště za obchodním domem KUBUS v Prostějově“ se zhotovitelem JAMASTAV MORAVIA s. r. o., Hvozd, IČ: 015 86 548

II. rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

1

0600447000000

3 260 000

Vybudování parkoviště za obchodním domem KUBUS v Prostějově

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

3 260 000

Snížení rezervy FRR

K bodu 19. Smlouva o společném postupu zadavatelů Okružní křižovatka na Přikrylově náměstí v Prostějově

Schváleno usnesení číslo 5417:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Smlouvu o společném postupu zadavatelů na akci „Okružní křižovatka na Přikrylově náměstí v Prostějově“ dle předloženého návrhu.

K bodu 20. Bezúplatné užívání majetku – části střechy Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1
Schváleno usnesení číslo 5418:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatné užívání majetku - části střechy Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 společností Sprintel s. r. o. Prostějov, Svatoplukova 60a pro umístění stožáru s anténami a technologickým příslušenstvím na základě smlouvy o nájmu.

K bodu 21. Převod movitého majetku ze Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 na zřizovatele a následně část majetku na Základní školu Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 a část majetku na Základní školu Prostějov, ul. E. Valenty 52
Schváleno usnesení číslo 5419:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
a) s převodem movitého majetku (viz příloha číslo 1) v pořizovací hodnotě 56.448,-- Kč z majetku Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 na zřizovatele – statutární město Prostějov

b) s bezúplatným převodem movitého majetku v pořizovací hodnotě 11.065,-- Kč (pracovní stůl nerez – zásuvky) ze zřizovatele – statutárního města Prostějova na Základní školu Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 dle přiložené smlouvy o bezúplatném převodu (viz příloha číslo 2)

c) s bezúplatným převodem movitého majetku v pořizovací hodnotě 45.383,-- Kč (univerzální stroj – Lipsia, pracovní stůl nerez – zásuvky a manipulační stůl) ze zřizovatele – statutárního města Prostějova na Základní školu Prostějov, ul. E. Valenty 52 dle přiložené smlouvy o bezúplatném převodu (viz příloha číslo 3).

K bodu 22. Udělení výjimky ze zákazu rušení nočního klidu při pořádání akce Prostějovské léto 2015
Schváleno usnesení číslo 5420:
Rada města Prostějova
u d ě l u j e
podle obecně závazné vyhlášky číslo 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku statutárnímu městu Prostějovu, zastoupenému Odborem školství, kultury a sportu, oddělení Duha – Kulturní klub u hradeb Magistrátu města Prostějova při pořádání akce Prostějovské léto 9+1 na náměstí T. G. Masaryka, a to ve dnech: 2. 7., 16. 7., 30. 7., 13. 8., a 27. 8. 2015 od 22.00 do 24.00 hodin a při promítání filmů na zahrádce Národního domu, a to ve dnech 9. 7., 23. 7., 6. 8. a 20. 8. 2015 od 22.00 – 24.00 hodin.

K bodu 23. Udělení výjimky ze zákazu rušení nočního klidu při pořádání akce Wolkrův Prostějov

Schváleno usnesení číslo 5421:
Rada města Prostějova

u d ě l u j e

podle obecně závazné vyhlášky číslo 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku statutárnímu městu Prostějovu, zastoupenému Odborem školství, kultury a sportu, oddělení Duha – Kulturní klub u hradeb Magistrátu města Prostějova při pořádání akce Wolkrův Prostějov na zahrádce Národního domu, a to ve dnech 16. 6., 18. 6. a 19. 6. 2015 od 22.00 do 24.00 hodin.

K bodu 24. Žádost o souhlas s přijetím věcného daru Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Palackého tř. 14

Schváleno usnesení číslo 5422:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím věcného daru – magnetické bílé tabule Vision Board v hodnotě Kč 3 913,-- Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Palackého tř. 14 (dárce Klub přátel Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14).

K bodu 25. Žádost o užití znaku města – ART ECON – Střední škola Prostějov, s.r.o.

Schváleno usnesení číslo 5423:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s užitím znaku města Prostějova na 14. ročníku soutěže „Prostějovská zlatá jehla“. Souhlas se uděluje společnosti ART ECON – Střední škola Prostějov, s.r.o., Husovo nám. 2061/91, Prostějov, v souladu se Zákonem číslo 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

K bodu 26. Nové znění Statutu Fondu zeleně
Schváleno usnesení číslo 5424:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
a) schválit s účinností ke dni 1. 7. 2015 nové znění Statutu Fondu zeleně
b) schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje stav Fondu zeleně

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

 

0700000000000

2 000 000

(Fond zeleně)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

2 000 000

(FRR)

K bodu 27. Dotace nedoporučené – sociální oblast
Schváleno usnesení číslo 5425:
Rada města Prostějova
o d k l á d á
materiál č. 27. Dotace nedoporučené – sociální oblast na příští schůzi rady.

K bodu 28.1 Rozpočtové opatření kapitoly 14 - kancelář tajemníka
Schváleno usnesení číslo 5426:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6112

5023

 

 

0140000000000

160.000,-

Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů – navýšení v souladu s NV č. 52/2015 Sb., u uvolněných zastupitelů a usnesením Zastupitelstva města u neuvolněných zastupitelů, zvýšení odměny za výkon funkce člena ZMP.

14

6112

5031

 

 

0140000000000

29.000,-

Povinné pojištění na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti – navýšení jen pro uvolněné zastupitele

14

6112

5032

 

 

0140000000000

15.000,-

Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění – navýšení pro všechny členy zastupitelstva města

14

6112

5038

 

 

0140000000000

1.000,-

Povinné pojistné na úrazové pojištění – navýšení jen pro uvolněné zastupitele města

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

205.000,-

FRR - snížení fondu rezerv a rozvoje města

K bodu 28.2 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice
Schváleno usnesení číslo 5427:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

5171

 

 

0600051000000

4 950 000

Nová radnice – oprava fasády – zvýšení položky 5171 – opravy a udržování

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

4 950 000

Snížení rezervy RMP

K bodu 28.3 ROZOP kapitoly 61 – Stavební úřad (I. změna územního plánu Prostějov)
Schváleno usnesení číslo 5428:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000061

003635

6119

 

 

0610005000000

300.000

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – I. změna územního plánu Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

6909

 

 

0700396000000

300.000

Limit ostatních investic

28.4 ROZOP kapitoly 61 – Stavební úřad (II. změna územního plánu Prostějov)
Schváleno usnesení číslo 5429:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000061

003635

6119

 

 

0610003000000

60.000

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – II. změna územního plánu Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

6909

 

 

0700396000000

60.000

Limit ostatních investic

 

28.5 ROZOP kapitoly 61 – stavební úřad (Vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí (SEA) v rámci II. změny územního plánu Prostějov)

Schváleno usnesení číslo 5430:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000061

003635

6119

 

 

0610004000000

61.000

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí (SEA) v rámci II. změny územního plánu Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

6909

 

 

0700396000000

61.000

Limit ostatních investic


28.6 ROZOP kapitoly 61 – Stavební úřad (Územní studie subcentrum Krasice – východ)
Schváleno usnesení číslo 5431:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000061

003635

6119

 

 

0610002000000

62.000

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku - územní studie subcentrum Krasice - východ

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

6909

 

 

0700396000000

62.000

Limit ostatních investic

K bodu 28.7 ROZOP kapitoly 70 – Finanční
Schváleno usnesení číslo 5432:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006399

5362

 

00000001

0700000708300

2.000.000

zvýšení pol. 5362 – platby daní a poplatků stát. rozpočtu; prostředky určené k úhradě daně z přidané hodnoty

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

00000001

0700000000000

2.000.000

snížení Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 28.8 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (dotisk publikace Sto let prostějovské radnice)

Schváleno usnesení číslo 5433:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003319

5139

 

 

0200000000000

205.000,-

 

(zvýšení položky 5139 – dotisk publikace Sto let prostějovské radnice)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5901

 

 

0700000707100

205.000,-

 

(snížení rezervy pro ROZOP RMP - 70)

K bodu 29. Pronájem prostoru sloužícího podnikání - Kostelecká 17
Schváleno usnesení číslo 5434:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem prostoru sloužícího podnikání číslo 726 o celkové rozloze 26,98 m2 v domě na ul. Kostelecká číslo 17/4165 v Prostějově Lesy města Prostějova, s. r. o. se sídlem Školní 3643/4, 796 01 Prostějov, a to:
- záměr využití: kancelář
- za nabídnuté nájemné včetně služeb ve výši 2 000,-Kč/měsíc.

K bodu 29.1 Informace o stavu výtahu na ulici Kostelecká 17 v Prostějově

Schváleno usnesení číslo 5435:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o aktuálním stavu výtahu na ulici Kostelecká 17 v Prostějově.

K bodu 30. 1 Návrh na předání nemovitostí do správy společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o.
Schváleno usnesení číslo 5436:
Rada města Prostějova
1) b e r e n a v ě d o m í
návrh na předání nemovitostí do správy společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o.,
2) u k l á d á
Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova postupovat v souladu s návrhem uvedeným v důvodové zprávě.
odpovídá: Bc. Libor Vojtek, vedoucí Odboru správy a údržby majetku města
k. termín: 31.10.2015

K bodu 30. 2 Prodej nepotřebného stavebního materiálu – betonových panelů z manipulační plochy mezi ul. Průmyslová a ul. Kojetínská u nájezdu na R46

Schváleno usnesení číslo 5437:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje nepotřebného stavebního materiálu – betonových panelů, umístěných na pozemku p.číslo 7416/9 v k.ú. Prostějov za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena na základě nejvyšší předložené cenové nabídky a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na vytěžení a odvoz betonových panelů uhradí kupující.

K bodu 30. 3 Schválení změny nájemní smlouvy číslo 159N07/53 ze dne 30.11.2007
Schváleno usnesení číslo 5438:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu Nájemní smlouvy číslo 159N07/53 ze dne 30.11.2007 uzavřené mezi Českou republikou - Pozemkovým fondem České republiky, se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ: 130 00, IČ: 457 97 072, jako pronajímatelem a městem Prostějovem jako nájemcem na pronájem pozemku p.číslo 212/1 v k.ú. Domamyslice, a to v části týkající se výše nájemného následovně:
a) nájemné bude s účinností od 01.10.2014 nově činit 761 Kč ročně,
b) změna bude provedena formou dodatku k Nájemní smlouvě číslo 159N07/53 ze dne 30.11.2007.

K bodu 30. 4 Správa a údržba sportovního areálu na sídl. E. Beneše – návrh dalšího postupu
Schváleno usnesení číslo 5439:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o průběhu jednání k dalšímu provozování sportovního areálu na sídl. E. Beneše.

K bodu 30. 5 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1612/1 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení číslo 5440:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemku p.číslo 1612/1 – ostatní plocha o výměře 431 m2 v k.ú. Prostějov společnosti ECO Finance Group s.r.o., se sídlem Mánesova 887/12, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 276 93 953, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě se kupující zaváže provést na převáděném pozemku výstavbu bytového domu včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do 3 let po uzavření kupní smlouvy; pro případ prodlení kupujícího se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000 za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba bytového domu nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost Statutárního města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,

c) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo Statutárního města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zaváže tento pozemek nebo jeho část v případě svého úmyslu tento prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi Statutárnímu městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemku z vlastnictví Statutárního města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání bytového domu na převáděném pozemku,
d) v kupní smlouvě bude současně zřízeno věcné právo zákazu zcizení nebo zatížení převáděného pozemku; toto právo zanikne dnem zahájení stavby bytového domu,
e) v kupní smlouvě bude současně zřízena na části pozemku p.číslo 1612/1 v k.ú. Prostějov služebnost stezky a cesty pro veřejnost a služebnost spočívající v právu umístit a užívat stavbu cyklostezky ve prospěch Statutárního města Prostějova; služebnosti budou zřízeny na dobu neurčitou a bezúplatně,
f) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,
g) náklady na zpracování geometrického plánu na zaměření služebností uhradí Statutární město Prostějov,
h) při prodeji předmětného pozemku bude uplatněn postup dle Směrnice číslo 4/2013, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku Statutárního města Prostějova; kauce bude činit 70.000 Kč.

K bodu 30. 6 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.číslo 2464/6 v k.ú. Prostějov
Nebyl schválen návrh:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.číslo 2464/6 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 20 m2  za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 30. 7 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.číslo 7872/1 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení číslo 5441:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.číslo 7872/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 19 m2 za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 30. 8 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.číslo 6055/126 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení číslo 5442:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.číslo 6055/126 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 206 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu), společnosti R & G ZESTA, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Brněnská 4498/67, PSČ 796 01, IČ 634 86 270, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 31.1 Uložení aktuálních materiálů do makovice věže radnice
Schváleno usnesení číslo 5443:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

uložení aktuálních materiálů do makovice věže radnice dle důvodové zprávy.


K bodu 31.2 Cenová kalkulace tisku vedut
Schváleno usnesení číslo 5444:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
tisk kolekce čtyř vedut k 625. výročí povýšení Prostějova na město v počtu 100 kusů.

K bodu 31.3 Výsadba záhonů na nám. T. G. Masaryka
Schváleno usnesení číslo 5445:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e ,
že výsadba záhonů na nám. T. G. Masaryka bude hrazena z prostředků Odboru správy a údržby majetku města.

Miroslav Pišťák v.r.
primátor města Prostějova

Prostějov 14.5.2015
Zpracovala: Věra Krejčí

 

 

Vytvořeno 19.5.2015 9:46:13 | přečteno 474x | Věra Krejčí
load