Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2015 > Výpis z 14. schůze Rady města Prostějova

Výpis z 14. schůze Rady města Prostějova

konané 26.5.2015

 

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 5446:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 14. schůze, konané dne 26.5.2015, uvedeného na pozvánce
- s rozšířením o materiály
1.1 Smlouva o reklamě
3.1 Memorandum o spolupráci při tvorbě místního akčního plánu vzdělávání správního obvodu ORP Prostějov
29.5 Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku – Spolek rodičů a přátel školy Jana Železného Prostějov
29.6 Žádost o souhlas se zahraniční pracovní cestou PaedDr. Aleny Hekalové, ředitelky Mateřské školy Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace do Itálie
31.7 Revokace části usnesení č. 5297 z 31.3.2015
32.21 ROZOP kapitoly 60 - rozvoj a investice (Oprava fasády Nové radnice - zlacení prvků)
32.22 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (demolice objektů Jezdeckých kasáren)
32.23 Zadávací řízení veřejné zakázky „Prostějov, kruhová křižovatka II/366 a II/150A“(Okružní křižovatka na Přikrylově náměstí v Prostějově)“- zahájení řízení
33.11 Sportovní klub SPORT TREND Prostějov, o.s. – žaloba na určení neexistence zástavních práv.
- s tím, že z programu je stažen materiál č. 8. Určení členů OV Vrahovice, Čechůvky a OV Žešov
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, náměstka primátora, ověřením zápisu.

K bodu 1.1 Schválení Smlouvy o reklamě
Schváleno usnesení č. 5447:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) Smlouvu o reklamě mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 00288659 a LHK Jestřábi, s. r. o., IČO 28931181 dle předloženého návrhu a pověřit primátora města Prostějova podpisem této smlouvy,
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003419

5169

1

0200000000000

3.630.000,--

(zvýšení položky 5169 – reklama statutárního města Prostějova obchodní společností LHK Jestřábi s. r. o.)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

3.630.000,--

(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)

K bodu 2. Přehled úkolů ze schůzí Rady města Prostějova
Schváleno usnesení č. 5448:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zprávu o plnění svých usnesení ke dni 26.5.2015 bez připomínek.

K bodu 3. Příprava zasedání zastupitelstva města
Schváleno usnesení č. 5449:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rámcový návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 8.6.2015 v jednací místnosti radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

K bodu 3.1 Memorandum o spolupráci při tvorbě místního akčního plánu vzdělávání správního obvodu ORP Prostějov
Schváleno usnesení č. 5450:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Memorandum o spolupráci při tvorbě místního akčního plánu vzdělávání správního obvodu ORP Prostějov dle přiloženého návrhu.

K bodu 4. Záležitosti komisí rady
Schváleno usnesení č. 5451:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
1. doporučení Komise výstavby z 14.4.2015
2. doporučení Komise životního prostředí z 18.5.2015.

K bodu 5. Udělení Čestné stuhy statutárního města Prostějov Okresnímu sdružení SDH ČMS Prostějov
Schváleno usnesení č. 5452:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova udělit Čestnou stuhu statuárního města Prostějova Okresnímu sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska.

K bodu 6. Zimní stadion v Prostějově
Schváleno usnesení č. 5453:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace o připravených projektech pro objekt zimního stadionu a souhlasí s navrženou strategií.

K bodu 6.1 Příprava významné nadlimitní veřejné zakázky na služby – „Komunální služby pro město Prostějov“
Schváleno usnesení č. 5454:
Rada města Prostějova
1) b e r e n a v ě d o m í
informaci pracovní skupiny pro přípravu významné nadlimitní veřejné zakázky na služby – „Komunální služby pro město Prostějov“,
2) u k l á d á
pracovní skupině pro přípravu významné nadlimitní veřejné zakázky na služby – „Komunální služby pro město Prostějov“ zpracovat zadávací dokumentaci veřejné zakázky na jediného dodavatele veškerých komunálních služeb.
odpovídá: Mgr. Jiří Pospíšil, předseda pracovní skupiny
k. termín: 30.6.2015

K bodu 7. Návrh změny organizačního řádu Magistrátu města Prostějova k 1. 6. 2015
Schváleno usnesení č. 5455:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
I. změnu Organizačního řádu Magistrátu města Prostějova s účinností ode dne 1. 6. 2015 v části upravující činnost Odboru sociálních věcí, spočívající v doplnění nově svěřené působnosti v souvislosti se zajišťováním agendy dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, vše v souladu s usnesením Rady města Prostějova č. 5353 ze dne 28. 4. 2015,

II. změnu Organizačního řádu Magistrátu města Prostějova s účinností od 1. 6. 2015 spočívající v tom, že v části upravující činnost Právního a personálního oddělení se vypouští v článku 34 odst. 2 písmeno „o)“ – tzn. příprava podkladů pro jednání Komise pro projednávání škod a posuzování odpovědnosti za vzniklé škody (škodní komise) a zajišťování činnosti tajemníka škodní komise. Tato odpovědnost je nově přenesena do části upravující činnost Finančního odboru, Oddělení poplatků a plateb do článku 45 jako písm. i). Stávající písmeno i) se mění na písm. j).

I. s c h v a l u j e
1. s účinností od 1. 6. 2015 do 31. 12. 2015 změnu v organizační struktuře a systemizaci pracovních míst Magistrátu města Prostějova, a to v Odboru občanských záležitostí takto:

- zřizuje 1 nové pracovní místo v Oddělení registru obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů Odboru občanských záležitostí Magistrátu města Prostějova, vykonávané zaměstnancem v pracovním poměru omezeném trváním na dobu určitou – tj. od 1. 6. 2015 do 31. 12. 2015 se zařazením referent evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, a zvyšuje celkový počet pracovních míst v Odboru občanských záležitostí Magistrátu města Prostějova v období od 1. 6. 2015 do 31. 12. 2015 na 32,

2. systemizaci pracovních míst v Odboru občanských záležitostí Magistrátu města Prostějova podle předloženého návrhu organizačního schématu.

II. stanoví
celkový počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Magistrátu města Prostějova v období od 1. 6. 2015 do 31. 12. 2015 na 288.

III. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6171

5011

0140000000000

190.000,-

Platy zaměstnanců v pracovním poměru – navýšení jednoho zaměstnance na odd. evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů.

14

6171

5031

0140000000000

47.500,-

Povinné pojištění na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti – navýšení

14

6171

5032

0140000000000

17.100,-

Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění – navýšení

14

6112

5038

0140000000000

800,-

Povinné pojistné na úrazové pojištění – navýšení

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

255.400,-

FRR - snížení fondu rezerv a rozvoje města

K bodu 9. Udělení výjimky z OZV č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Schváleno usnesení č. 5456:
Rada města Prostějova
u d ě l u j e
výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností společnosti Mubea IT Spring Wire, s.r.o., Dolní 100 797 11 Prostějov při pořádání hudební produkce, která bude probíhat na firemním pozemku společnosti na adrese U Spalovny 4436, Prostějov dne 13. 6. 2015 do 24:00 hod.

K bodu 10. Centrální pojištění města
Schváleno usnesení č. 5457:
Rada města Prostějova
1) r o z h o d l a
- podat výpověď Pojistné smlouvy č. 0014246465, Pojistné smlouvy č. 3107197033 a Pojistné smlouvy č. 0016048660, k datu 30. 6. 2015,
- vypsat výběrové řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Centrální pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel statutárního města Prostějova,
2) b e r e n a v ě d o m í
informace uvedené v důvodové zprávě.K bodu 11. Pokyny pro kontrolu plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžného hospodaření jím zřízených a založených právnických osob k 30.6.2015
Schváleno usnesení č. 5458:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Pokyny pro kontrolu plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžného hospodaření jím zřízených a založených právnických osob k 30.6.2015.

K bodu 12. Návrh OZV o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Schváleno usnesení č. 5459:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vydat Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2011, obecně závazné vyhlášky č. 4/2011, obecně závazné vyhlášky č. 9/2013 a obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 dle přílohy.

K bodu 13. Návrh na pořízení změny Územního plánu Prostějov
Schváleno usnesení č. 5460:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova neschválit pořízení změny Územního plánu Prostějov podle předloženého návrhu dle důvodové zprávy.

K bodu 14. Zadání I. změny Územního plánu Prostějov
Schváleno usnesení č. 5461:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit zadání I. změny Územního plánu Prostějov dle důvodové zprávy.

K bodu 15. Program pro poskytování dotací - Program regenerace MPZ Prostějov na rok 2016
Schváleno usnesení č. 5462:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Program určující účel pro poskytování dotací
- Program regenerace městské památkové zóny Prostějov na rok 2016.

K bodu 16. Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy-dodatek č. 3 o prodloužení platnosti smlouvy - Ivaň
Schváleno usnesení č. 5463:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 3 o změně obsahu článku V. – Doba trvání smlouvy stávající veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Ivaň.

K bodu 17. Tarifní dohoda o stanovení podílu tržeb mezi dopravci v zóně 41 Prostějov IDSOK
Schváleno usnesení č. 5464:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření Tarifní dohody o stanovení podílu tržeb mezi dopravci České dráhy, a.s. a FTL - First Transport Lines, a.s. v zóně 41 Prostějov Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK) mezi statutárním městem Prostějov, Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, p.o. a dopravci uvedenými v dohodě.

K bodu 18. Stanovisko OD k petičnímu požadavku – přesun autobusové zastávky
Schváleno usnesení č. 5465:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
a) informaci o stanovisku OD k petičnímu požadavku občanů nerealizovat přesun autobusových zastávek MHD ve Vrahovicích - Trpínkách.
b) rozhodnutí projednat tuto záležitost v Komisi pro dopravu a v osadním výboru Vrahovice, Čechůvky.

K bodu 19. Vyřazení neupotřebitelných studií – projektové dokumentace elektronické požární signalizace budovy Školní 4 a projektu interiéru místností číslo 22 a 27 budovy radnice
Schváleno usnesení č. 5466:
Schváleno usnesení číslo
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
vyřazení neupotřebitelných studií – projektové dokumentace elektronické požární signalizace budovy Školní 4 (datum pořízení 16. 7. 2007) a projektu interiéru místností číslo 22 a 27 budovy radnice (datum pořízení 1. 11. 2007).

K bodu 20. Strategie rozvoje zeleně ve městě Prostějově
Schváleno usnesení č. 5467:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Strategii rozvoje zeleně ve městě Prostějově na období 2015 – 2025 podle předloženého návrhu.

K bodu 21. Dešťová kanalizace a komunikace v ul. J. Köhlera a Hrázky, Prostějov – Vrahovice
Schváleno usnesení č. 5468:
Rada města Prostějova
p o v ě ř u j e
vedoucího Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova zadat vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení – „Dešťová kanalizace a komunikace v ul. J. Köhlera a Hrázky, Prostějov - Vrahovice“ formou výzvy jednomu zájemci – Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČO: 274 66 868.

K bodu 22. Dopracování přestupního terminálu na ulici Janáčkova v Prostějově (investice v rámci ITI)
Schváleno usnesení č. 5469:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zadání vypracování předmětné projektové dokumentace na dopracování přestupního terminálu na ulici Janáčkova v Prostějově formou výzvy jednomu zájemci, a to společnosti CAD PROJEKT PLUS, s.r.o., Riegrova 2, 796 01 Prostějov, IČO: 25587293.

K bodu 23. Schválení smlouvy o realizaci přeložky sítě elektronických komunikací na akci Obratiště pro autobusy MHD v průmyslové zóně
Schváleno usnesení č. 5470:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2015/00067 mezi statutárním městem Prostějovem a společností O2 Czech Republic a.s., na investiční akci „Obratiště pro autobusy MHD v průmyslové zóně v Prostějově“ dle předloženého návrhu.

K bodu 24. Schválení smlouvy o dílo na pořízení nového majetku Městský hřbitov v Prostějově – urnové hroby, kolumbárium a ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice
Schváleno usnesení č. 5471:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
I. smlouvu o dílo na pořízení nového majetku – na zhotovení nové stavby „Městský hřbitov v Prostějově - kolumbária“, se zhotovitelem Kamenosochařství Emil Müller, se sídlem Ludmírov 35, 798 55 Ludmírov,
II. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3632

6121

1

0600044000000

1 320 000

Městský hřbitov v Prostějově – urnové hroby, kolumbárium

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

1 320 000

Snížení rezervy RMP

K bodu 25. Smlouva o poskytnutí dotace na akci „SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov - Parkoviště v areálu nemocnice“ a ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice
Schváleno usnesení č. 5472:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
I. Smlouvu o poskytnutí dotace na částečnou úhradu nákladů na investiční akci „SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov - Parkoviště v areálu nemocnice“, dle předloženého návrhu,
II. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6342

1

0600000000000

3 000 000

Zvýšení položky investiční transfery krajům na částečnou úhradu nákladů na investiční akci
„SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov - Parkoviště v areálu nemocnice“

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

3 000 000

Snížení Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 26.1 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu OlK na akci Cyklistická stezka Šmeralova – Anenská v Prostějově
Schváleno usnesení č. 5473:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1. přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na projekt „Cyklistická stezka Šmeralova – Anenská v Prostějově“ ve výši 1 965 000,- Kč,
2. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve znění dle přiloženého návrhu.

26.2 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu OlK na akci Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce ve městě Prostějov
Schváleno usnesení č. 5474:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova
1. schválit přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na částečnou úhradu nákladů na vybudování a rekonstrukce přechodů pro chodce v rámci realizace stavby „Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce ve městě Prostějov“ ve výši 307 000,- Kč a
2. schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje dle přiloženého návrhu.

26.3 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu OlK na akci Vybudování autobusových zastávek ve Vrahovicích, Prostějov
Schváleno usnesení č. 5475:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova
1. schválit přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na akci „Vybudování autobusových zastávek ve Vrahovicích, Prostějov“ ve výši 230 430,00 Kč a
2. schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje dle přiloženého návrhu.

K bodu 27. Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějovem
Schváleno usnesení č. 5476:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějovem ve výši dle přílohy a se změnou dle diskuse.

K bodu 28. Zásady řízení příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Prostějovem
Schváleno usnesení č. 5477:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Zásady řízení příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Prostějovem.

K bodu 29.1 Bezúplatné užívání majetku - tělocvičny ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60
Schváleno usnesení č. 5478:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatné užívání majetku – tělocvičny Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 k ubytování účastníků auto modelářských závodů pořádaných RC Drift Team PV ve dnech 26. 6. – 28. 6. 2015 a účastníků soustředění gymnastického oddílu SK Hradčany Praha v termínu 2. 8. – 7. 8. 2015.

K bodu 29.2 Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřských škol a z počtu žáků ve třídách základních škol
Schváleno usnesení č. 5479:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
výjimku z počtu dětí ve třídách mateřských škol a výjimku z počtu žáků ve třídách základních škol v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 pro
- Mateřskou školu Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace, po 26 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště Moravská ul. 30 a po 28 dětech ve dvou třídách MŠ, pracoviště Raisova ul. 6,
- Mateřskou školu Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace, po 26 dětech ve dvou třídách a po 27 dětech ve dvou třídách MŠ, pracoviště Rumunská ul. 23 a po 25 dětech v jedné třídě MŠ, pracoviště Mozartova ul. 43,
- Mateřskou školu Prostějov, ul. Šárka 4a, po 25 dětech v jedné třídě a po 27 dětech v jedné třídě MŠ, pracoviště Šárka 4a; po 27 dětech ve dvou třídách MŠ, pracoviště Dvořákova ul. 5; po 27 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště ul. Libušinka 18 a po 25 dětech v jedné třídě MŠ, pracoviště Žešov 81,
- Mateřskou školu Prostějov, Partyzánská ul. 34, po 27 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště Partyzánská ul. 34; po 25 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště Květná ul. 4; po 25 dětech ve dvou
třídách MŠ, pracoviště ul. A. Krále 16; po 25 dětech ve dvou třídách a po 27 dětech v jedné třídě MŠ, pracoviště Hanačka 3,
- Mateřskou školu Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace, po 28 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště Smetanova ul. 24,
- Základní školu a mateřskou školu Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79, po 28 dětech ve dvou třídách a po 25 dětech ve čtyřech třídách MŠ,
- Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Palackého tř. 14, po 25 dětech ve dvou třídách MŠ,
pracoviště Mánesova ul. 15 a po 28 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště ul. 5. května 7,
- Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Melantrichova ul. 60, po 28 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště Fanderlíkova ul. 69; po 34 žácích ve dvou třídách 4. ročníku ZŠ a po 31 žácích v jedné třídě 1. ročníku ZŠ,
- Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Kollárova ul. 4, po 28 dětech ve dvou třídách MŠ,
pracoviště Husovo nám. 94; po 32 žácích v jedné třídě 1. ročníku ZŠ; po 32 žácích v jedné třídě 5. ročníku ZŠ a po 33 žácích v jedné třídě 8. ročníku ZŠ,
- Základní školu Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, po 32 žácích v jedné třídě 5. ročníku ZŠ
- Základní školu Prostějov, ul. E. Valenty 52, po 31 žácích v jedné třídě 9. ročníku ZŠ,
Reálné gymnázium a základní školu města Prostějova, Studentská ul. 2, po 33 žácích ve dvou třídách 8. ročníku ZŠ.

K bodu 29.3 Žádost o souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic, schválení čerpání fondu investic MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34 na zakoupení gastrotechniky a zahradní průlezové sestavy
Schváleno usnesení č. 5480:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s převodem Kč 100 000,-- z rezervního fondu Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34 do fondu investic,
s c h v a l u j e
čerpání fondu investic Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34 v celkové výši Kč 158 028,-- na zakoupení gastrotechniky – el. smažící pánve sklopné v hodnotě Kč 68 970,-- do školní jídelny Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34 a zahradní průlezové sestavy v hodnotě Kč 89 058,-- pro pracoviště Květná ul. 4.

K bodu 29.4 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 

Schváleno usnesení č. 5481:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠKS/Cás/117–15) o poskytnutí dotace, který se týká rozšíření účelu o pronájem nádvoří zámku, poplatky OSA, honoráře pro účinkující, honorář pro moderátora.

K bodu 29.5 Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku – Spolek rodičů a přátel
Schváleno usnesení č. 5482:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s umístěním sídla a s činností administrativně-organizačního charakteru – Spolku rodičů a přátel školy Jana Železného Prostějov v nemovitostech na pozemku parc. č. 6169/134 v k. ú. Prostějov, na adrese Prostějov, Sídliště svobody 24/79

K bodu 29.6 Žádost o souhlas se zahraniční pracovní cestou PaedDr. Aleny Hekalová
Schváleno usnesení č. 5483:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
se zahraniční pracovní cestou PaedDr. Aleny Hekalové, ředitelky Mateřské školy Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace do Itálie ve dnech 5. – 14. 6. 2015

K bodu 30. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na uživatele služeb sociální péče
Schváleno usnesení č. 5484:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Prostějova na rok 2015 Domovu u rybníka Víceměřice, příspěvkové organizaci, Víceměřice 32, IČO 711 97 729
- na uživatele služeb sociální péče Domova pro seniory (4 osoby) a Domova se zvláštním režimem (1 osoba) Domova u rybníka Víceměřice, příspěvkové organizace, kteří mají trvalý pobyt ve městě Prostějově
z důvodu, že žádost nebyla podána v souladu se Zásadami poskytování dotace a návratné finanční výpomoci, schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 13. 4. 2015 (usnesení č. 15086).

K bodu 30.1 Žádost Občanského sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA o prodloužení termínu splatnosti půjčky
Schváleno usnesení č. 5485:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit uzavření dodatku ke Smlouvě o půjčce uzavřené dne 29. 10. 2013 mezi statutárním městem Prostějovem a Občanským sdružením na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, kterým bude změněn termín splatnosti půjčky do 31. 12. 2015.

K bodu 31.1 Dotace - projekty Zdravé město Prostějov
Schváleno usnesení č. 5486:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí dotace z prostředků projektu Zdravé město Prostějov v kapitole 10

1. ve výši 7 .000,-- Kč
Klubu přátel školy při ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, IČO 266 59 158
- na úklid parčíku na ul. Čs. arm. sboru ve Vrahovicích, strava a drobné odměny brigádníkům, výlet pro děti jako odměna za práci
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 10. 2015;

2. ve výši 8.000,-- Kč

- na nákup holí NW k nácviku chůze pro veřejnost
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 11. 2015;

3. ve výši 7.000,-- Kč
ČSOP RS Iris, Husovo nám. 67, 796 01 Prostějov, IČO 001 16 670
- na organizační zajištění akce NNO pro všechny věkové kategorie, občerstvení, propagační materiál, na zajištění vystoupení kapely
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2015;

4. ve výši 6.000,-- Kč
Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring „Sedmikráska“, Kostelecká 17, 796 01 Prostějov, IČO 644 39 178
- na organizační zajištění přednášek a osvětových akcí, nákup potravin pro praktické ukázky přípravy bezlepkové stravy, pronájem kuchyňky
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2015;

5. ve výši 37.000,-- Kč

- na organizaci jednodenních výletů pro seniory s exkurzemi
- na zajištění dopravy, vstupného, propagačních a informativních materiálů
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 11. 2015;

6. ve výši 5.000,-- Kč
Střední odborné škole podnikání a obchodu spol. s r. o., Rejskova 2987/4, 796 01 Prostějov, IČO 441 59 862
- na realizaci workshopů, které napomohou rozvoji mediální gramotnosti u žáků základních škol
- na vzdělávání v oblasti reklamy a ovlivňování spotřebitele, jak se bránit tlaku ze strany reklamy
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 11. 2015;

7. ve výši 12.000,-- Kč
Národnímu domu o.p.s., Vojáčkovo nám. 1, 796 01 Prostějov, IČO 255 76 313
- na organizaci tanečních odpoledních čajů, na honorář pro hudbu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 10. 2015;

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem (u jednotlivých 8 žadatelů budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: identifikace žadatele, výše dotace, účel dotace, termíny čerpání a vyúčtování dotace)

1. Klubu přátel školy při ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, IČO 266 59 158
2.
3. ČSOP RS Iris, Husovo nám. 67, 796 01 Prostějov, IČ 001 16 670
4. Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring „Sedmikráska“, Kostelecká 17, 796 01 Prostějov, IČO 644 39 178
5. 6. Střední odborné škole podnikání a obchodu spol. s r. o., Rejskova 2987/4, 796 01 Prostějov, IČO 441 59 862
7. Národnímu domu o.p.s., Vojáčkovo nám. 1, 796 01 Prostějov, IČO 255 76 313

c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0010

003299

5222

101400

7 000,00

(zvýšení položky 5222 - Klubu přátel školy při ZŠ Majakovského – úklid parčíku)

0010

006409

5493

101400

45 000,00

(zvýšení položky 5493  – organizace akcí)

0010

006409

5222

101400

12 000,00

(zvýšení položky 5222 – Národní dům o.p.s. – na honorář pro hudbu)

0010

006409

5222

101400

6 000,00

(zvýšení položky 5222 -Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitits herpetiformis Duhring „Sedmikráska“, přednášky a osvětové akce, příprava bezlepkové diety a jídel)

0010

006409

5222

101400

7 000,00

(zvýšení položky 5222 - ČSOP RS Iris – zajištění akce nestátních neziskových organizací pro všechny věkové kategorie)

0010

006409

5222

101400

5 000,00

(zvýšení položky 5222 - Střední odborná škola podnikání a obchodu spol. s r.o., realizace workshopů na rozvoj mediální gramotnosti)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0010

006409

5909

101400

82 000,00

(projekt Zdravé město – Komise ZM a MA21)


d) navýšení neinvestičního příspěvku z prostředků projektu „Zdravé město Prostějov“
ve výši 8.000,-- Kč ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79, 796 01, IČO 479 22 770
- na úhradu nákladů spojených s organizací projektu Zdravé město – Štafeta přátelství a zdraví
6. ročník
- nákup občerstvení, odměn a dárků pro děti a sportovce, zajištění pitného režimu
- na zdravotnický materiál, na propagaci akce a nákup kancelářských potřeb;

e) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

3113

5331

8 000,00

(navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79 z prostředků projektu „Zdravé město Prostějov“)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0010

006409

5909

101400

8 000,00

(snížení položky projektu Zdravé město 5909 – Komise ZM a MA21)


K bodu 31.2 Dotace nedoporučená Komisí Zdravého města Prostějov
Schváleno usnesení č. 5487:
Rada města Prostějova
n e s ch v a l u j e
poskytnutí dotace z rozpočtu Zdravého města Prostějova ve výši 10.000,-- Kč SONS ČR, o. s., Svatoplukova č. 15, 796 01 Prostějov, IČO 653 99 447 na nákup materiálu pro tvořivé dílny hlíny, glazury, korálků, proutí, telefon, nájem klubovny.

K bodu 31.3 Dotace - DTJ Prostějov
Schváleno usnesení č. 5488:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a)poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2015 z prostředků FRR ve výši 250.000,-- Kč
DTJ Prostějov, Netušilova 7, IČO 709 18 309 (poř. číslo žádosti 244)
- na náklady na interligu, extraligu a mistrovství republiky jednotlivců, mužů a mládeže v boxu (cestovné, startovné, ubytování, nájmy, náklady rozhodčích, lékař a lékařské prohlídky, ozvučení sálu, hlasatel, stavění ringu, výzbroj a výstroj boxerů, sportovní vybavení tělocvičny, energie)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2015

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem a příjemcem dotace DTJ Prostějov, Netušilova 7, IČO 709 18 309, dle přílohy

c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003419

5222

1

0200000000000

250.000,--

(zvýšení položky 5222 – DTJ Prostějov – na náklady na interligu, extraligu a mistrovství republiky jednotlivců, mužů a mládeže v boxu)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

250.000,--

(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)


K bodu 31.4 Dotace - Orli Prostějov, o. s.
Schváleno usnesení č. 5489:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a)poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2015 z prostředků FRR ve výši 300.000,-- Kč
Orli Prostějov o. s., Za Kosteleckou 51, IČO 017 95 660 (poř. č. žádosti 44)
- na náklady související s postupem na Final 4 Českého Poháru a play-off Kooperativy Národní basketbalové ligy (pronájmy, doprava, ubytování, startovné do soutěží a poplatky ČBF a ALK, rozhodčí, sportovní materiál)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2015

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem Orli Prostějov o. s., Za Kosteleckou 51, IČO 017 95 660 dle přílohy

c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003419

5222

1

0200000000000

300.000

(zvýšení položky 5222 – Orli Prostějov o. s. – náklady související s postupem na Final 4 Českého Poháru a play-off Kooperativy Národní basketbalové ligy)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

300.000

(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)

K bodu 31.5 Dotace - sociální oblast
Schváleno usnesení č. 5490:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2015 z prostředků Fondu rezerv a rozvoje

1. ve výši 50.000,-- Kč
Charitě Prostějov, Martinákova 9, Prostějov, IČO 441 59 854 (pořadové č. žádosti 62)
- na Denní stacionář pro osoby s psychickým onemocněním – úhrada provozních nákladů – nájemné, školení
a vzdělávání pracovníků, pořízení drobného hmotného majetku, spotřeba materiálu, spotřeba energie – teplo
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

2. ve výši 5.000,-- Kč
Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, o. p. s., Tetín 1506/1, Prostějov, IČO 253 42 924 (pořadové č. žádosti 57)
- na hiporehabilitace, zdravý pohyb – sportovní činnost pro zkvalitnění zdravotního a psychického stavu handicapovaných dětí
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

3. ve výši 4.000,-- Kč
Centru pro rodinu Prostějov, o. s., nám. J. V. Sládka 2, Prostějov-Krasice, IČO 228 44 597 (pořadové č. žádosti 58, 59)
- na tábor pro maminky s malými dětmi „Indiánské léto“ – nájemné tábora
- na projekt „Rodiče a děti v centru“ – odborná literatura, příručky a pracovní listy přímo související s programy projektu, výtvarné potřeby a didaktické pomůcky pro programy, externí pevný disk pro přednášky
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659, a příjemcem (v jednotlivých veřejnoprávních smlouvách uzavřených s žadateli budou upřesněny tyto údaje: identifikace příjemce, výše dotace, účel dotace, termíny čerpání dotace)
1. Charitou Prostějov, Martinákova 9, Prostějov, IČO 441 59 854
2. Střední školou, základní školou a mateřskou školou JISTOTA, o. p. s., Tetín 1506/1, Prostějov, IČO 253 42 924
3. Centrem pro rodinu Prostějov, o. s., nám. J. V. Sládka 2, Prostějov-Krasice, IČO 228 44 597

c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0021

4356

5223

1

0210000000000

50.000,00

neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (poskytnutí dotace – Charita Prostějov – Denní stacionář pro osoby s psychickým onemocněním – úhrada provozních nákladů)

0021

3124

5221

1

0210000000000

5.000,00

neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (poskytnutí dotace – SŠ, ZŠ a MŠ JISTOTA – hiporehabilitace, zdravý pohyb)

0021

4339

5222

1

0210000000000

4.000,00

neinvestiční transfery spolkům (poskytnutí dotace – Centrum pro rodinu Prostějov – tábor pro maminky s malými dětmi „Indiánské léto“ a projekt „Rodiče a děti v centru“)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

59.000,00

čerpání Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 31.6 Dotace nedoporučená – sociální oblast
Schváleno usnesení č. 5491:
Rada města Prostějova
a) n e s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2015
1. ve výši 10.000,-- Kč
Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky, Oblastní odbočce Prostějov, Svatoplukova 15, Prostějov, IČO 653 99 447 (pořadové č. žádosti 239)
- na léčebně ozdravné procedury v Lázních Skalka – 20 permanentek na sirné koupele z důvodu, že na tento účel nebyla dotace poskytnuta ani jiným žadatelům;

2. ve výši 10.000,-- Kč
DC 90, o. p. s., Nedbalova 36/27, Olomouc-Topolany, IČO 005 60 618 (pořadové č. žádosti 9)
- na Denní stacionář DC 90, o. p. s. – energie (el. energie, plyn, vodné), opravy a udržování, spoje, pohonné hmoty z důvodu, že sociální služba je poskytována mimo území města Prostějova;

3. ve výši 16.000,-- Kč
Středisku rané péče EDUCO Zlín z. s., tř. T. Bati 385, Zlín, IČO 269 86 728 (pořadové č. žádosti 18)
- na zajištění provozu služby rané péče – materiální zajištění (didaktické pomůcky, materiál pro práci s dětmi, zařízení a vybavení, kancelářské potřeby), služby (energie, nájem, opravy a údržby, služby pro rodiny, semináře, ekonomické služby, spoje, cestovné) z důvodu, že s obdobným zaměřením poskytované služby působí na území města Prostějova také jiné organizace;

4. ve výši 20.000,-- Kč
Občanskému sdružení KOKTEJL, Moravská 10, Prostějov, IČO 704 18 781 (pořadové č. žádosti 42)
- na projekt „Umění žít“ s cílem udržitelnosti seniorské populace a osob se specifickými potřebami v dění společnosti nabídkou zájmové činnosti a podpora klubového zázemí při řešení běžných záležitostí – pronájem kluboven a sálů, materiální zabezpečení akcí, lektorné, výtvarné potřeby, rukodělné potřeby, propagace
z důvodu, že žadatel v roce 2015 již obdržel dotaci z rozpočtu města Prostějova na obdobný účel;

5. ve výši 13.000,-- Kč
Klubu studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově, Komenského 17, Prostějov, IČO 441 59 862 (pořadové č. žádosti 253)
- na aktualizaci brožury „Chci být dobrovolníkem (v Olomouckém kraji)“ v roce 2015 – tisk aktualizované brožury, grafické práce (DPP) z důvodu, že brožura je bez poplatku volně dostupná na internetu;

6. ve výši 7.200,-- Kč
Romodromu o. p. s., Rybná 716/24, Praha 1, IČO 265 37 036 (pořadové č. žádosti 61)
- na nákup didaktických pomůcek pro sociokulturně znevýhodněné romské děti navštěvující Centrum předškolního vzdělávání v Hradčanech-Kobeřicích – kinetický písek (2x 5 kg balení), stavebnice SEVA III JUMBO, hra Tik Tak BUM, hra Jungle SPEED, Sqoap, Matematické kostky, Zvukové kostky, Abeceda, Komín, globus, pracovní sešity a písanky pro děti s poruchami učení, sada kouzelné čtení + el. tužka Albi z důvodu, že tato služba je poskytována mimo území města Prostějova – zařízení neslouží pro občany města Prostějova

b) n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2015

1. ve výši 170.000,-- Kč
Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, o. p. s., Tetín 1506/1, Prostějov, IČO 253 42 924 (pořadové č. žádosti 140)
- na úhradu energií školy, provoz ergoterapeutických dílen ve škole pro handicapované žáky – zemní plyn, elektřina z důvodu, že žadatel již obdržel v roce 2015 dotaci z rozpočtu města Prostějova na tento účel;

2. ve výši 355.100,-- Kč
Charitě Prostějov, Martinákova 9, Prostějov, IČO 441 59 854 (pořadové č. žádosti 49)
- na Domov Daliborka – chráněné bydlení – roční osobní náklady pracovníka v přímé péči a pracovníka zajišťujícího stravování (hrubé mzdy, zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění)
z důvodu, že tato služba je registrovanou sociální službou chráněného bydlení s primárním zdrojem financování z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a z úhrad od uživatelů služby;

3. ve výši 225.000,-- Kč
Charitě Prostějov, Martinákova 9, Prostějov, IČO 441 59 854 (pořadové č. žádosti 50)
- na Domov Daliborka – odlehčovací služba – roční osobní náklady pracovníka v přímé péči a pracovníka zajišťujícího stravování (hrubé mzdy, zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění) z důvodu, že tato služba je registrovanou sociální službou odlehčovací služby s primárním zdrojem financování z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a z úhrad od uživatelů služby;

4. ve výši 69.000,-- Kč
Charitě Prostějov, Martinákova 9, Prostějov, IČO 441 59 854 (pořadové č. žádosti 51)
- na činnost pečovatelské služby – pořízení nového automobilu vč. příslušenství pro rozvoz obědů z důvodu, že zřizovatel je povinen zajistit finanční prostředky na úhradu investičních nákladů na provoz služby z vlastních zdrojů.

K bodu 31.7 Revokace části usnesení č. 5297 z 31.3.2015
Schváleno usnesení č. 5492:
Rada města Prostějova
r e v o k u j e
část usnesení Rady města Prostějova č. 5297 a) poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro kulturu a cestovní ruch bod 19. ze dne 31. 3. 2015
19. ve výši 10.000,-- Kč
„Stopy paměti, o. s“., Poupětova 3, Olomouc, IČO 270 42 839 (poř. číslo žádosti 272)
- na vydání publikace „Stopy paměti“, s podmínkou předání 10 kusů výtisků statutárnímu městu Prostějovu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015
s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro kulturu a cestovní ruch ve výši 10.000,-- Kč „Stopy paměti, o. s“., Poupětova 3, Olomouc, IČO 270 42 839 (poř. číslo žádosti 272)
- na vydání publikace „Stopy paměti“, s podmínkou předání 3 kusů výtisků statutárnímu městu Prostějovu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015.K bodu 32. 1 Rozpočtové opatření kapitoly 14 – kancelář tajemníka a 70 – finanční
Schváleno usnesení č. 5493:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000014

006112

5023

0140000000000

91.500

zvýšení pol. 5023 – odměny členů zastupitelstev obcí a krajů; zvýšení odměn členů komisí a výborů

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

5901

0700000707100

91.500

snížení rezervy RMP pro ROZOP

K bodu 32. 2 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství, kultura a sport
Schváleno usnesení č. 5494:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a)úpravu finančních plánů a navýšení neinvestičních příspěvků – závazného ukazatele 551 – odpisy zřízeným příspěvkovým organizacím v souvislosti s užíváním části pravého křídla budovy na Husově nám. 91, které bylo svěřeno k hospodaření
- Základní škole a mateřské škole Prostějov, Kollárova ul. 4ve výši 108.000,- Kč
- Městské knihovně Prostějov, příspěvková organizace ve výši 56.000,- Kč
b)rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

003113

5331

0200000020336

108.000

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ PV, Kollárova ul. 4 – odpisy svěřeného nemovitého majetku)

20

003314

5331

0200000020402

56.000

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek Městská knihovna Prostějov, příspěvková organizace – odpisy svěřeného nemovitého majetku)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

003113

2122

0200000020336

108.000

(odvod z fondu investic ZŠ a MŠ PV, Kollárova ul. 4)

20

003314

2122

0200000020402

56.000

(odvod z fondu investic Městské knihovny Prostějov, příspěvková organizace)


u k l á d á
a)ředitelům zřízených příspěvkových organizací odvod z fondu investic v položce odpisy v souvislosti s užíváním části pravého křídla budovy na Husově nám. 91, které bylo svěřeno k hospodaření
- Základní škole a mateřské škole Prostějov, Kollárova ul. 4ve výši 108.000,- Kč
- Městské knihovně Prostějov, příspěvková organizace ve výši 56.000,- Kč
b)vedoucímu odboru školství, kultury a sportu zajistit realizaci odvodu finančních prostředků z fondu investic Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4ve výši 108.000,- Kč a Městské knihovny Prostějov, příspěvková organizace ve výši 56.000,- Kč
odpovídá: Mgr. Petr Ivánek, vedoucí odboru školství, kultury a sportu
k. termín: 31. 12. 2015K bodu 32. 3 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení č. 5495:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

003412

6122

0500000000000

34.945

zvýšení pol. 6122 – stroje, přístroje, zařízení; nákup doplňkového příslušenství k rolbě (STOP ventil, zpětná zrcátka)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

6909

0700396000000

34.945

snížení pol. 6909 – limit ostatních investic


K bodu 32. 4 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (převod položek)
Schváleno usnesení č. 5496:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

002219

5169

0900000900100

11.880,39

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb – provozovna komunikace; zajištění posypu (zimní údržba komunikací)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

002219

5171

0900000900100

11.880,39

snížení pol. 5171 – opravy a udržování – provozovna komunikace; materiál s atestem – písek (zimní údržba komunikací)


K bodu 32. 5 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (pojistné události)
Schváleno usnesení č. 5497:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

003631

5171

0900000900600

36.845

zvýšení pol. 5171 – opravy a udržování - provozovna veřejného osvětlení; opravy poškozených sloupů veřejného osvětlení (4 případy)

0090

003722

5171

0900000900200

49.500

zvýšení pol. 5171 – opravy a udržování - provozovna komunálního odpadu; opravy městského mobiliáře, odpadkové koše

0090

003745

5169

0900000900300

6.061

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb - provozovna čištění města; údržba autobusových zastávek a čekáren

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006171

2322

0700000000000

92.406

zvýšení pol. 2322 – přijaté pojistné náhrady; prostředky z likvidace pojistného plnění


K bodu 32. 6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Martinákova - Pod Kosířem)
Schváleno usnesení č. 5498:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

0600400000000

120 000

CS Martinákova - Pod Kosířem (projektová dokumentace II. část)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

120 000

Snížení rezervy RMP


K bodu 32. 7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Dvorní fasáda Vápenice 3)
Schváleno usnesení č. 5499:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3122

5171

0600000607027

400 000

Dvorní fasáda budovy Vápenice 3

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

400 000

Snížení rezervy RMP


K bodu 32. 8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Hřiště Anenská)
Schváleno usnesení č. 5500:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

6121

0600436000000

300 000

Hřiště Anenská

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

300 000

Snížení rezervy RMP


K bodu 32. 9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Klimatizace dílčích částí budov magistrátu)
Schváleno usnesení č. 5501:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

6171

6121

0600520000000

550 000

Klimatizace a stavební úpravy dílčích tepelně exponovaných částí budov magistrátu

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

550 000

Snížení rezervy RMP


K bodu 32.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Muzeum-zázemí pro společenské akce)
Schváleno usnesení č. 5502:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3315

5171

060000000000

90 000

Muzeum – zázemí pro společenské akce

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

90 000

Snížení rezervy RMP


K bodu 32.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (rekonstrukce vnitrobloku)
Schváleno usnesení č. 5503:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

0600532000000

120 000

Rekonstrukce vnitrobloku ulic Waitova, St. Manharda, Bulharská a Dr. Horáka - projektová dokumentace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

120 000

Snížení rezervy RMP


K bodu 32.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Přikrylovo nám.)
Schváleno usnesení č. 5504:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

1

0600467000000

3 220 000,-

Přikrylovo náměstí - okružní křižovatka

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

3 220 000,-

Snížení Fondu rezerv a rozvoje


K bodu 32.13 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (regenerace parku u kostela sv. Petra a Pavla)
Schváleno usnesení č. 5505:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3745

6121

0600435000000

480 000

Regenerace parku u kostela sv. Petra a Pavla v Prostějově

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

480 000

Snížení rezervy RMP


K bodu 32.14 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (revitalizace nám. T.G.Masaryka)
Schváleno usnesení č. 5506:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3745

6121

1

0600434000000

4 100 000

Revitalizace náměstí TGM v Prostějově

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

4 100 000

Snížení Fondu rezerv a rozvoje


K bodu 32.15 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (vnitroblok Bulharská, Okružní, Waitova)
Schváleno usnesení č. 5507:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

0600420000000

130 000

Revitalizace vnitrobloku ulic Bulharská, Okružní a Waitova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

130 000

Snížení rezervy RMP


K bodu 32.16 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Lidická 4 – rekonstrukce kotelny)
Schváleno usnesení č. 5508:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3123

6121

1

0600000607030

2 730 000

SOŠP a SOUS Lidická 4 – rekonstrukce kotelny

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

2 730 000

Snížení Fondu rezerv a rozvoje


K bodu 32.17 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Vnější okruh)
Schváleno usnesení č. 5509:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

1

0600055000000

1 500 000

Vnější okruh Anglická – Brněnská v Prostějově

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

1 500 000

Snížení Fondu rezerv a rozvoje


K bodu 32.18 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Dr. Horáka - potrubí)
Schváleno usnesení č. 5510:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

6121

0600488000000

100 000

ZŠ Dr. Horáka – rekonstrukce vodovodního potrubí

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

100 000

Snížení rezervy RMP


K bodu 32.19 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Smetanova – rekonstrukce vytápění)
Nebyl schválen návrh:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

6121

1

0600526000000

4 000 000

MŠ Smetanova – rekonstrukce systému vytápění a přípravy teplé užitkové vody

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

4 000 000

Snížení Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 32.20 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (převod finančních prostředků)
Schváleno usnesení č. 5511:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

0600523000000

8 900 000

RPS Regenerace panelového sídliště Šárka

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

0600432000000

400 000

Regenerace Sídliště Svobody bloky 7, 8, 9, 10 a 11

0060

3412

6121

0600483000000

1 500 000

Rekonstrukce šaten a sociálního zázemí – Zimní stadion Prostějov

0060

3111

6121

0600510000000

7 000 000

MŠ Partyzánská – zvýšení kapacity


K bodu 32.21 ROZOP kapitoly 60 - nová radnice - zlacení prvků
Schváleno usnesení č. 5512:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

5171

0600000000000

260 000

Oprava fasády Nové radnice - zlacení prvků

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

260 000

Snížení rezervy RMP

K bodu 32.22 ROZOP kapitoly 60 - demolice Jezdeckých kasáren
Schváleno usnesení č. 5513:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3639

5169

0600517000000

2 500 000

Demolice objektů Jezdeckých kasáren v Prostějově

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

2 500 000

Snížení rezervy RMP


K bodu 32.23 Zadávací řízení veřejné zakázky „Prostějov, kruhová křižovatka II/366 a II/150A“(Okružní křižovatka na Přikrylově náměstí v Prostějově)“- zahájení řízení
Schváleno usnesení č. 5514:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. zahájení zadávacího řízení zjednodušené podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Prostějov, kruhová křižovatka II/366 a II/150A“(Okružní křižovatka na Přikrylově náměstí
v Prostějově)“ dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon),

2. základní hodnoticí kritérium ekonomická výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnoticí kritéria a jejich váhu takto:

A. Výše nabídkové ceny díla v Kč bez DPH s váhou 80 %
B. Doba realizace stavby v kalendářních dnech s váhou 20 %
(uchazeč poskytne záruku 60 měsíců)

3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Prostějov, kruhová křižovatka II/366 a II/150A“(Okružní křižovatka na Přikrylově náměstí v Prostějově)“.

4. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím SSOK na základě smlouvy o společném postupu zadavatelů schválené usnesením č. 5360 na radě konané dne 12.5.2015.

p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města, jmenováním jednoho člena a jednoho náhradníka komise pro otevírání obálek a jednoho člena a jednoho náhradníka Komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se smlouvou o společném postupu zadavatelů schválenou usnesením č. 5360 na radě konané dne 12.5.2015.

K bodu 33. 1 Bezúplatné nabytí 3 částí pozemku p.č. 893 v k.ú. Vrahovice a zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p.č. 893 v k.ú. Vrahovice
Schváleno usnesení č. 5515:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) bezúplatné nabytí 3 částí pozemku p.č. 893 v k.ú. Vrahovice o celkové výměře cca 138 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, IČ: 709 60 399, do vlastnictví Statutárního města Prostějova za následujících podmínek:
a) darovací smlouva bude uzavřena po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude umožněno užívání stavby „Stavební úpravy autobusových zastávek – nástupních ploch a komunikací ve Vrahovicích“; do uzavření darovací smlouvy budou vzájemné vztahy mezi Olomouckým krajem a Statutárním městem Prostějovem ošetřeny smlouvou o budoucí darovací smlouvě,
b) náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
2) zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v strpění uložení kabelového vedení veřejného osvětlení včetně chráničky, v strpění provádění veškerých oprav a běžné údržby kabelového vedení veřejného osvětlení a v strpění vstupu oprávněných osob za tímto účelem na části pozemku p.č. 893 v k.ú. Vrahovice (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování geometrického plánu) ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, zastoupeného hospodářem se svěřeným majetkem kraje Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, IČ: 709 60 399, ve prospěch Statutárního města Prostějova, za podmínek uvedených v přiložené Nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Do zaměření služebnosti geometrickým plánem bude mezi Olomouckým krajem, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, a Statutárním městem Prostějovem uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.

K bodu 33. 2 Prodej staveb v areálu zahradnictví na ul. Brněnská v Prostějově
Schváleno usnesení č. 5516:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej staveb v areálu zahradnictví na ul. Brněnská v Prostějově, a to stavby rozdělovny květin č. 19 na pozemku p.č. 6677/5 (inventární číslo MPV012258), stavby uhelny č. 20 na pozemku p.č. 6677/3 (inventární číslo MPV012718), stavby kotelny č. 21 na pozemku p.č. 6677/3 (inventární číslo MPV012719), stavby skleníku č. 14 na pozemku p.č. 6677/2 (inventární číslo MPV012256) a stavby skleníku č. 15 na pozemku p.č. 6677/4 (inventární číslo MPV012257), vše v k.ú. Prostějov, vlastníkovi pozemků pod těmito stavbami, z důvodů uvedených v důvodové zprávě za kupní cenu v symbolické výši 1.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

K bodu 33. 3 Revokace usnesení ZMP č. 13217 ze dne 05.11.2013 a bezúplatné nabytí pozemku p.č. 7519/28 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 5517:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1) r e v o k o v a t
usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 13217 ze dne 05.11.2013 týkající se schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 7519/28 v k.ú. Prostějov,
2) s c h v á l i t
bezúplatné nabytí pozemku p.č. 7519/28 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1.439 m2 v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví Statutárního města Prostějova a zřízení věcného práva zákazu jeho zatížení nebo zcizení za podmínek dle přiložené Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č.j. UZSVM/BPV/764/2015-BPVH.

K bodu 33. 4 Schválení ukončení Smlouvy o využívání sportoviště č. 2013/50/346 ze dne 25.09.2013
Schváleno usnesení č. 5518:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
ukončení Smlouvy o využívání sportoviště č. 2013/50/346 uzavřené mezi Statutárním městem Prostějovem a občanským sdružením VK Prostějov o.s., se sídlem Prostějov, Za Kosteleckou ul. 51, PSČ 796 01, IČ: 270 57 518, dne 25.09.2013 za účelem provozování sportovní činnosti, dohodou nebo výpovědí.

K bodu 33. 5 Schválení změny Nájemní smlouvy č. 2004/16/067 ze dne 02.03.2004
Schváleno usnesení č. 5519:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu Nájemní smlouvy č. 2004/16/067 ze dne 02.03.2004 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností Domovní správa Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, jako nájemcem v části týkající se výše nájemného následovně:
a) nájemné bude nově stanoveno ve výši obvyklého nájemného dle znaleckého posudku, tj. ve výši 237.559 Kč bez DPH ročně,
b) změna bude provedena formou dodatku k Nájemní smlouvě č. 2004/16/067 ze dne 02.03.2004, a to s účinností ode dne 01.07.2015.

K bodu 33. 6 Vyhlášení záměru prodeje dřevěných soch ze sochařských sympozií Hany Wichterlové
Schváleno usnesení č. 5520:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje dřevěných soch vytvořených v rámci deseti ročníků Mezinárodních sochařských sympozií Hany Wichterlové v Prostějově s názvy:
1. Adam a Eva, autor - Boris Kjullenen st.,
2. Anděl, autor Valeri Moskov,
3. Drak, autor Diana Helene Neagu,
4. Drak, autor MgA. Emil Adamec,
5. Energie života, autor Sašo Sazdovski,
6. Evoluce, autor Nikolay Zlatanov,
7. Houslista, autor Alojz Machaj,
8. Jádra, autor PhDr. Tomáš Kůs,
9. Kinetický objekt, autor Rumen Dimitrov,
10. Konečná brána, autor Stefan Emil Curelaru,
11. Křesťanem v poslední chvíli, autor MgA. Miroslava Špačková,
12. Manželé, autor Prof. Ugo Antinori,
13. Marný boj, autor Mgr. Václav Kyselka,
14. Myslitel, autor Valeriano Hernández,
15. Nakloněná, autor Petr Stanický,
16. Návrat starých bohů, autor Mgr. Daniel Klose,
17. Plamen, autor Kamen Simon,
18. Průnik, autor Hanuš Lamr,
19. Přesýpací hodiny, autor Aleksandre Phophkhadze, MoA.,
20. Příroda, autor Lidia Rosińska, MoA,
21. Rodinka, autor MgA. Hynek Schreiber,
22. Schody do nebe, autor Jaroslav Řehna,
23. Sloup, autor Mgr. David Medek,
24. Trilobit, autor Stanislav Jenčo,
25. Trojice, autor MgA. Jiří Marek,
26. Vzlet, autor Daniele Leyssen,
27. Věž, autor Mgr. Tomáš Medek,
28. Zazářit a odejít, autor MgA. Václav Kyselka,
29. Černá Mahulena, autor PhDr. Tomáš Kůs,
za následujících podmínek:
a) s ohledem na faktický stav předmětných soch za nabídnutou kupní cenu včetně DPH za jednotlivé sochy,
b) kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
c) náklady na odvoz soch uhradí kupující.

K bodu 33. 7 Vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Prostějov
Nebyl schválen návrh:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr směny pozemků p.č. 7901/1 – ostatní plocha, o výměře 397 m2, p.č. 7901/2 – ostatní plocha, o výměře 6 m2 a části pozemku p.č. 7659/2 – ostatní plocha, o výměře cca 190 m2 (přesná výměra bude známá po vypracování geometrického plánu), vše v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví Statutárního města Prostějova za část pozemku p.č. 688/2 – ostatní plocha, o výměře cca 120 m2 v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) směna bude provedena s finančním vyrovnáním ve prospěch Statutárního města Prostějova ve výši rozdílu obvyklých cen směňovaných pozemků stanovených znaleckým posudkem,
b) ve směnné smlouvě bude současně zřízena na směňovaných pozemcích Statutárního města Prostějova služebnost stezky pro veřejnost ve prospěch Statutárního města Prostějova; služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a bezúplatně,
c) náklady spojené s vypracováním geometrických plánů, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov a ...rovným dílem,
d) směnná smlouva bude uzavřena teprve poté, co bude zrušeno zástavní právo váznoucí na převáděné části pozemku p.č. 688/2 v k.ú. Prostějov; do té doby budou vzájemné vztahy mezi Statutárním městem Prostějovem a ... ošetřeny budoucí směnnou smlouvou.

K bodu 33. 8 Výkup spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemku p.č.6560/6 v k.ú.Prostějov a ROZOP kapitoly 50
Schváleno usnesení č. 5521:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:
1) výkup spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemku p.č. 6560/6 – orná půda o výměře 3.720 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto spoluvlastnického podílu do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 370 Kč/m2, tj. celkem 688.200 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

1

0500000000000

689.200

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemku p.č. 6560/6 v k.ú. Prostějov a správní poplatek

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

689.200

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje


K bodu 33. 9 Zřizování služebností inženýrské sítě ve prospěch spolku PVfree.net, z.s.
Nebyl schválen návrh:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1) ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 2011/50/181 ze dne 04.07.2011 uzavřené mezi městem Prostějovem jako budoucím zavázaným z věcného břemene a občanským sdružením PVfree.net, o.s. (v současnosti spolek PVfree.net, z.s.), se sídlem Daliborka 3, Prostějov, PSČ 796 01, IČ 266 56 787, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, jehož předmětem je závazek budoucího zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě (optický kabel včetně chráničky) včetně jeho ochranného pásma na částech pozemků Statutárního města Prostějova p.č. 6723/4, p.č. 6735, p.č. 6736/8 a p.č. 6752/5, vše v k.ú. Prostějov, dohodou,
2) zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě (optický kabel včetně chráničky) na částech pozemků Statutárního města Prostějova p.č. 6723/4, p.č. 6735, p.č. 6736/8 a p.č. 6752/5, vše v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemků je stanoven geometrickým plánem č. 5578-796/2014 ze dne 04.11.2014), ve prospěch spolku PVfree.net, z.s., se sídlem Daliborka 3009/3, Prostějov, PSČ 796 01, IČ 266 56 787, za následujících podmínek:
a) služebnost je vymezena geometrickým plánem č. 5578-796/2014 ze dne 04.11.2014 v šíři manipulačního pásu 0,50 m kolem vedení veřejné komunikační sítě,
b) služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o DPH podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího služebnosti do katastru nemovitostí uhradí oprávněný z věcného břemene,
3) výjimku při budoucím zřizování služebností inženýrských sítí ve prospěch spolku PVfree.net, z.s., se sídlem Daliborka 3009/3, Prostějov, PSČ 796 01, IČ 266 56 787, tak, že služebnosti budou vymezeny geometrickými plány v šíři manipulačního pásu 0,5 m kolem vedení veřejné komunikační sítě.

K bodu 33.10 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků p.č. 7653/1, p.č. 7653/2 a p.č. 7666/3, vše v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 5522:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v strpění uložení kabelového vedení veřejného osvětlení, v strpění provádění veškerých oprav a běžné údržby kabelového vedení veřejného osvětlení a v strpění vstupu oprávněných osob za tímto účelem na částech pozemků p.č. 7653/1, p.č. 7653/2 a p.č. 7666/3, vše v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemků bude znám po vypracování geometrického plánu) ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, zastoupeného hospodářem se svěřeným majetkem kraje Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, IČ: 709 60 399, ve prospěch Statutárního města Prostějova, za podmínek uvedených v přiložené Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Do zaměření služebnosti geometrickým plánem bude mezi Olomouckým krajem, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, a Statutárním městem Prostějovem uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.

K bodu 33.11 Sportovní klub SPORT TREND Prostějov, o.s. – žaloba na určení neexistence zástavních práv.
Schváleno usnesení č. 5523:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s podáním žaloby proti spolku Sportovní klub SPORT TREND Prostějov o.s., i na určení neexistence zástavních práv váznoucích na pozemcích p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice.

K bodu 34. Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.
Schváleno usnesení č. 5524:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Domovní správy Prostějov, s.r.o.
b e r e n a v ě d o m í
informaci o problematice tepelného hospodářství.

K bodu 35.1 Schválení výpůjčky areálu velodromu
Schváleno usnesení č. 5525:
Rada města Prostějova
a) s c h v a l u j e
vypovězení smlouvy o výpůjčce č. 2005/16/371 ze dne 21.12.2005, uzavřené s Českým občanským klubem cyklistů, dohodou ke dni 31.5.2015.
b) s c h v a l u j e
vypovězení smlouvy o bezúplatném užívání ze dne 1.10.2007, uzavřené se Sportovním klubem cyklistů Prostějov, dohodou ke dni 31.5.2015.
c) s c h v a l u j e
výpůjčku pozemků od 1.6.2015:
- p.č. 5999/3 – ostatní plocha o výměře 5872 m2,
- p.č. 5999/4 – ostatní plocha o výměře 2112 m2 včetně stavby cyklistického oválu,
- p.č. 5997/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 628 m2 včetně stavby občanského vybavení bez č.p. nebo č.e.,
- p.č. 5997/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 339 m2 včetně stavby občanského vybavení č.p. 4468, mimo bytu správce
- p.č. 5999/1 – ostatní plocha o výměře 3791 m2 včetně stavby bikrosové dráhy
to vše v k.ú. Prostějov,
spolku „SKC Prostějov z.s.“, se sídlem Prostějov, Kostelecká 4468/49, PSČ: 796 01, IČO: 15527395, za účelem provozování sportovní cyklistiky. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou 15-ti roků.

K bodu 35.2 Schválení dodatku ke smlouvě o výpůjčce areálu velodromu
Schváleno usnesení č. 5526:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce areálu velodromu, uzavřené s SKC Prostějov z.s. podle přílohy.

K bodu 35.3 Žádost o snížení nájemného u prostoru sloužícího podnikání - nám. T. G. Masaryka 112/7
Schváleno usnesení č. 5527:
Rada města Prostějova
o d l o ž i l a
projednání materiálu č. 35.3 Žádost o snížení nájemného u prostoru sloužícího podnikání - nám. T. G. Masaryka 112/7.

K bodu 35.4 Návrh na schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání - sídl. E. Beneše 4181
Schváleno usnesení č. 5528:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 179 o celkové rozloze 10,97 m2 v domě na sídl. E. Beneše 4181 - DS v Prostějově, a to:
- záměr využití: prodejna potravin
- za nabídnuté nájemné ve výši 1 000,-Kč/měsíc.K bodu 36.1 Schválení žadatelů o pronájem bytů v DPS
Schváleno usnesení č. 5529:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na pronájem bytů zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku města Prostějova.

K bodu 36.2 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města Prostějova
Schváleno usnesení č. 5530:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města Prostějova.

Miroslav Pišťák v.r.
primátor města Prostějova

Prostějov 27.5.2015
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 27.5.2015 15:16:09 | přečteno 360x | Věra Krejčí
load