Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2015 > Výpis z 15. schůze Rady města Prostějova

Výpis z 15. schůze Rady města Prostějova

konané 16.6.2015

 

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 5531:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 15. schůze, konané dne 16.6.2015, uvedený na pozvánce s rozšířením o materiály:
10.1 Nařízení statutárního města Prostějova, kterým se mění nařízení statutárního města Prostějova č. 1/2015, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD,
18.1 Zadávací řízení veřejné zakázky „Reklamní služby pro statutární město Prostějov v rámci hokejových utkání klubu LHK Jestřábi s.r.o.“ - zahájení řízení,
19.10 Rozhodnutí o ocenění akcií obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s. ve vlastnictví statutárního města Prostějova,
p o v ě ř u j e
RNDr. Alenu Raškovou, 1. náměstkyni primátora, ověřením zápisu.

K bodu 2. Přehled úkolů ze schůzí Rady města Prostějova a zpráva o plnění úkolů ke dni 16.6.2015
Schváleno usnesení číslo 5532:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zprávu o plnění svých usnesení ke dni 16.6.2015 bez připomínek.

K bodu 3. Nákup uměleckých děl
Schváleno usnesení číslo 5533:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
nákup uměleckých děl z rozpočtu města Prostějova
1. Jaroslav Franc – „Beskydy – Soláň“ – tempera - cena 8 000 K
2. František Tříska – „Říčka Hloučela v Prostějově“ – olej na plátně - cena 18 000 Kč
3. Dušan Janoušek – „Modrá kompozice“ – olej na plátně - cena 40 000 Kč
4. Vilém Topinka – „Socha v parku“ – olej - cena 3 500 Kč
5. Richard Kaňák – „Stará cihelna u Prostějova“ – akvarel - cena 3 500 Kč
6 Viktor Hohaus – „Prostějov“ – olej - cena 16 000 Kč
7. Jaroslav Franc – „Rybník“ – akvarel - cena 5 000 Kč
8.Jaroslav Franc – „Vesnice“ – akvarel - cena 7 000 Kč.

K bodu 3.1 Návrh změny organizační struktury Magistrátu města Prostějova
Schváleno usnesení číslo 5534:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
s účinností od 1. 7. 2015 změny v organizační struktuře a systematizaci pracovních míst Magistrátu města Prostějova, a to v Odboru kancelář primátora takto:

1. zřizuje 1 nové pracovní místo v Odboru kancelář primátora Magistrátu města Prostějova, vykonávané zaměstnancem v pracovním poměru na dobu neurčitou od 1. 7. 2015 se zařazením referent mediální komunikace,

2. zřizuje 1 nové pracovní místo v Odboru kancelář primátora Magistrátu města Prostějova, oddělení sekretariátu vykonávané zaměstnancem v pracovním poměru na dobu neurčitou od 1. 7. 2015 se zařazením pomocný asistent – řidič,

3. schvaluje systemizaci pracovních míst v Odboru kancelář primátora Magistrátu města Prostějova podle předloženého návrhu a zvyšuje celkový počet pracovních míst v Odboru kancelář primátora Magistrátu města Prostějova od 1. 7. 2015 na 19.

II. s t a n o v í
celkový počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Magistrátu města Prostějova od 1. 7. 2015 na 291.

III. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6171

5011

 

 

0140000000000

340.000,-

Platy zaměstnanců v pracovním poměru – navýšení dvou zaměstnanců – referent mediální komunikace, pomocný asistent/ řidič.

14

6171

5031

 

 

0140000000000

86.000,-

Povinné pojištění na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti

14

6171

5032

 

 

0140000000000

32.000,-

Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění

14

6171

5038

 

 

0140000000000

1.400,-

Povinné pojistné na úrazové pojištění

14

6171

5179

 

 

0140000000000

5.000,-

Ostatní nákupy j.n. – ošatné pro nově navýšené zaměstnance

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

464.400,-

FRR - snížení fondu rezerv a rozvoje města


K bodu 4. Odpis pohledávek – kapitola 13 – Městská policie Prostějov
Schváleno usnesení číslo 5535:
Rada města Prostějova
s e v z d á v á
práva na pohledávku spočívající v nezaplacení poplatku v. s. 1310130048, za dopravu do protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice v Olomouci ve výši 1500,- Kč spolu s úroky z prodlení.

K bodu 5. Smlouva o zajištění ostrahy objektu
Schváleno usnesení číslo 5536:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
smlouvu o zajištění ostrahy objektu dle předloženého návrhu.

K bodu 6. Vyřazení movitého majetku - služební zbraně městské policie
Schváleno usnesení číslo 5537:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
vyřazení 16 ks služebních zbraní formou prodeje přímým zájemcům, uvedeným v důvodové zprávě.

K bodu 7. Povinnosti člena rady města podle zákona o střetu zájmů
Schváleno usnesení číslo 5538:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace o povinnostech a pokyny pro dodržení povinností, které pro člena rady města vyplývají ze zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

K bodu 8. Stanovisko k Právnímu výkladu MVČR k obecně závazným vyhláškám regulujícím provozování některých sázkových her, loterií a jiných podobných her na území obce
Schváleno usnesení číslo 5539:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
postup dle var. A), tj. rozhodla vyčkat na výsledek správního řízení z podnětu společnosti SYNOT TIP a.s.

K bodu 9. Valná hromada společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o. v likvidaci - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce likvidátora
Schváleno usnesení číslo 5540:
Rada města Prostějova v působnosti valné hromady Společenského domu, s. r. o., v likvidaci:
1) s c h v a l u j e
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce likvidátora ve znění uvedeném v příloze tohoto materiálu
2) u k l á d á
likvidátorovi Společenského domu, s. r. o., v likvidaci, uzavřít výše uvedenou smlouvu
3) s c h v a l u j e
další postup k ukončení likvidace a k výmazu obchodní společnosti Společenský dům, s. r. o., v likvidaci, tak jak je navržený v důvodové zprávě tohoto materiálu.

K bodu 10. Žádost o povolení výjimky z OZV č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Schváleno usnesení číslo 5541:
Rada města Prostějova
u d ě l u j e
výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností TJ Sokol Vrahovice při pořádání hudebních produkcí v areálu koupaliště ve Vrahovicích, a to
- zahájení letní sezóny dne 3.7.2015 do 24:00 hod. a dne 4.7.2015 do 02:00 hod.,
- taneční vystoupení Bena Cristovala dne 17.7.2015 do 24:00 hod. a dne 18.7.2015 do 02:00 hod.,
- rozloučení s létem dne 28.8.2015 do 24:00 hod. a dne 29.8.2015 do 02:00 hod.

K bodu 10.1 Nařízení statutárního města Prostějova, kterým se mění nařízení statutárního města Prostějova č. 1/2015, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD
Schváleno usnesení číslo 5542:
Rada města Prostějova
v y d á v á
Nařízení statutárního města Prostějova, kterým se mění nařízení statutárního města Prostějova č. 1/2015, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD, a to dle předloženého materiálu.

K bodu 11. Informace o výsledku ankety o změnách v MHD
Schváleno usnesení číslo 5543:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o výsledcích ankety, týkající se úpravy linek MHD obsluhujících obchodní zónu v Konečné ulici a o změnách v MHD od 28.6.2015.

K bodu 12. Poskytnutí věcného daru – přebytečného majetku (nábytku) Městské knihovně Prostějov
Schváleno usnesení číslo 5544:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
poskytnutí věcného daru – přebytečného majetku (kancelářský stůl, 2 pracovní stoly, skříň a 2 knihovny) Městské knihovně Prostějov, příspěvkové organizaci.

K bodu 13. Poskytnutí věcného daru – přebytečného majetku ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4
Schváleno usnesení číslo 5545:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
poskytnutí věcného daru – přebytečného majetku (kancelářský stůl, pracovní stůl, 4 ks skříněk a knihovna) Základní škole a mateřské škole Prostějov, Kollárova ul. 4.

K bodu 14. Dotace ze státního rozpočtu statutárnímu městu Prostějovu v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2015 na obnovu kulturních památek
Schváleno usnesení číslo 5546:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí dotace na obnovu níže uvedených nemovitých kulturních památek, uvedených v Rozpisu účelové dotace, poskytnuté statutárnímu městu Prostějovu ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2015:
a) kulturní památka: kostel sv. Jana Nepomuckého
akce obnovy: obnova (restaurování) nástěnných maleb v presbytáři a další související práce
dotace MK ČR: 40.000,00 Kč
použití dotace do: 27.11.2015
vyúčtování poskytnuté dotace do: 4.12.2015

b) kulturní památka: Onšův dům, nám. T. G. Masaryka 24
akce obnovy: obnova 3 ks oken uliční fasády domu a další související práce
dotace MK ČR: 25.000,00 Kč
použití dotace do: 27.11.2015
vyúčtování poskytnuté dotace do: 4.12.2015

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy s vlastníky nemovitých kulturních památek uvedených v „Rozpisu účelové dotace“:
a) vlastník kulturní památky: Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří, Vídeňská 7, Brno
statutární zástupce: Richard Martin Macek O.H., provinciál
IČO: 44995776
kulturní památka: kostel sv. Jana Nepomuckého

b) vlastník kulturní památky:
datum narození: 09.01.1947
kulturní památka: Onšův dům, nám. T. G. Masaryka 24

3. převedení části účelové dotace ze státního rozpočtu:
na kapitolu 61 (památky v jiném vlastnictví) ve výši 65.000,- Kč.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1. poskytnutí dotace na obnovu níže uvedených nemovitých kulturních památek, uvedených v Rozpisu účelové dotace, poskytnuté statutárnímu městu Prostějovu ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2015:
a) kulturní památky: zámek
akce obnovy: obnova (restaurování) kovaného plotu umístěného kolem zámeckého příkopu na p.č. 243 a 244 a další související práce
dotace MK ČR: 240.000,- Kč
použití dotace : 2015
vyúčtování poskytnuté dotace : MK ČR s vyúčtováním dotace jako celku

b) kulturní památky: sloup se sochou Panny Marie
akce obnovy: obnova (restaurování) sloupu a další související práce
dotace MK ČR: 100.000,- Kč
použití dotace : 2015
vyúčtování poskytnuté dotace : MK ČR s vyúčtováním dotace jako celku

2. převedení části účelové dotace ze státního rozpočtu:
na kapitolu 60 (památky ve vlastnictví statutárního města) ve výši 340.000,- Kč.

K bodu 15. 1 Návrh platového zařazení ředitelky ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14
Schváleno usnesení číslo 5547:
Rada města Prostějova
s t a n o v í
Mgr. Janě Prokopové, ředitelce Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 plat s účinností od 1. 8. 2015 dle přiloženého návrhu, který tvoří nedílnou součást zápisu.

K bodu 15. 2 Udělení výjimky ze zákazu rušení nočního klidu při úklidu techniky dne 4. 7. 2015
Schváleno usnesení číslo 5548:
Rada města Prostějova
u d ě l u j e
podle obecně závazné vyhlášky č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku statutárnímu městu Prostějovu, zastoupenému Odborem školství, kultury a sportu, oddělení Duha – Kulturní klub u hradeb Magistrátu města Prostějova dne 4. 7. 2015 na úklid techniky při pořádání akce „625 let povýšení Prostějova na město“ od 22.00 do 24.00 hodin.

K bodu 15. 3 Žádost o schválení čerpání fondu investic, žádost o úpravu finančního plánu a žádost o investiční příspěvek ZŠ a MŠ J. Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79 - pořízení automobilu pro rozvoz stravy pro základní a mateřské školy v Prostějově
Schváleno usnesení číslo 5549:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1) čerpání fondu investic Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79 ve výši Kč 150 000,-- na pořízení automobilu na rozvoz stravy pro mateřské a základní školy v Prostějově

2) úpravu finančního plánu Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79
- snížení položky 502 – energie Kč 150 000,--
- navýšení závazného ukazatele 551 – odpisy ve výši Kč 150 000,-- z důvodu jednorázového odpisu automobilu Mazda SR-E 2 200 VAN určeného pro rozvoz stravy

3) investiční příspěvek ve výši Kč 450 000,-- na pořízení automobilu na rozvoz stravy pro základní a mateřské školy v Prostějově

4) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003113

6351

 

 

0200000020337

450.000,-

 

(zvýšení položky 6351- investiční příspěvek pro Základní školu a mateřskou školu Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79 na pořízení automobilu pro rozvoz stravy pro základní a mateřské školy v Prostějově)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

000000

8115

 

 

0700000000000

450.000,-

 

(snížení FRR)

K bodu 15. 4 Žádost o schválení čerpání fondu investic Městského divadla v Prostějově
Schváleno usnesení číslo 5550:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
čerpání fondu investic Městského divadla v Prostějově v celkové výši Kč 90 365,--, a sice:
- na opravu hlavního rozvaděče hledištního osvětlení „RSH“ ve výši 46 500,-- Kč
- na opravu nátěrů všech profilovaných dveří ve spolkové části v 1. patře Národního domu ve výši 43 865,-- Kč.

K bodu 15. 5 Žádost o schválení čerpání fondu investic Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
Schváleno usnesení číslo 5551:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
čerpání fondu investic Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 ve výši Kč 448 000,-- na opravu podhledu, sloupů a jejich obkladů ve školní jídelně.

K bodu 15. 6 Žádost o schválení čerpání rezervního fondu Sportcentra - DDM Prostějov
Schváleno usnesení číslo 5552:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
čerpání rezervního fondu Sportcentra - DDM Prostějov, příspěvková organizace v celkové výši Kč 170 000,-- na:
- nákup 4 ks počítačů na pracoviště Vápenice v hodnotě Kč 30 000,--
- vybavení sálu a prostor haly novými stoly a židlemi v hodnotě Kč 30 000,--
- pořízení materiálu na akci „Burza volného času“ (plastové stoly a židle, altány a přístřešky pro stanoviště) v hodnotě Kč 30 000,--
- skříně, regály a psací stoly do kanceláří na pracovišti Vápenice v hodnotě Kč 15 000,--
- nákup na provoz pro nejmenší (káry, tříkolky, koloběžky) ve výši Kč 40 000,--
- nákup počítače na provoz údržby v částce Kč 25 000,--.

K bodu 15. 7 Žádost o souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic, schválení čerpání fondu investic Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov na opravu chodby a výmalbu ve sklepních prostorách
Schváleno usnesení číslo 5553:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s převodem Kč 75 859,74 z rezervního fondu Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov do fondu investic,
s c h v a l u j e
čerpání fondu investic Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov ve výši Kč 75 859,74 na opravu chodby a výmalbu ve sklepních prostorách.

K bodu 15. 8 Žádost o souhlas s přijetím účelově určeného peněžitého daru Základní školou Prostějov, ul. E. Valenty 52
Schváleno usnesení číslo 5554:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši Kč 5 000,-- Základní školou Prostějov, ul. E. Valenty 52 na nákup sporáku do žákovské kuchyňky od Ing. Milady Sokolové.

K bodu 16. 1 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ kapitoly 10 – Kancelář primátora
Schváleno usnesení číslo 5555:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5169

 

 

0100000100300

30 000,00

(zvýšení položky 5169 – nákup propagačních služeb – vizualizace investičních akcí ve městě)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5139

 

 

0100000100300

30 000,00

(snížení položky 5139 – nákup propagačních předmětů)

K bodu 16. 2 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ kapitoly 14 - Kancelář tajemníka
Schváleno usnesení číslo 5556:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6171

5011

 

 

0140000000000

216.000,-

Platy zaměstnanců v pracovním poměru – ponížení čerpání na platy zaměstnanců z důvodů nemocnosti

14

6171

5031

 

 

0140000000000

54.000,-

Povinné pojištění na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti – ponížení čerpání pojištění z důvodu nemocnosti

14

6171

5032

 

 

0140000000000

19.000,-

Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění – ponížení čerpání pojištění z důvodu nemocnosti

14

6171

5038

 

 

0140000000000

1.000,-

Povinné pojistné na úrazové pojištění – ponížení čerpání pojištění z důvodu nemocnosti

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6171

5424

 

 

0140000000000

290.000,-

Náhrady mezd v době nemoci – navýšení rozpočtované položky z důvodu nečekaného zvýšení nemocnosti zaměst.

K bodu 16. 3 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ kapitoly 15 - Informační technologie
Schváleno usnesení číslo 5557:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

5172

 

 

0150000000000

120 000,-

Prodloužení licencí antiviru ESET o 3 roky. Přeúčtování z pol. 5137 (Drobný hmotný dlouhodobý majetek) na položku 5172 (Programové vybavení)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

5137

 

 

0150000000000

120 000,-

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

K bodu 16. 4 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ kapitoly 19 – Duha KK u hradeb
Schváleno usnesení číslo 5558:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0019

003319

5169

 

 

0190000190102

54.000

(zvýšení položky 5169 – nákup ostatních služeb (úhrada dopravy a ubytování účinkujících)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0019

003319

5041

 

 

0190000190102

54.000

(snížení položky 5041 – odměny za užití duševního vlastnictví

K bodu 16. 5 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ kapitoly 50 – Správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení číslo 5559:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006171

5137

 

 

0500000000000

40.283

zvýšení pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek; pořízení pamětní desky TJ Sokol I a pietní desky k vsypové loučce

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5901

 

 

0700000707100

40.283

snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova

K bodu 16. 6 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže-osvětlení)
Schváleno usnesení číslo 5560:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3631

6121

 

 

0600533000000

40 000

Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v oblasti města Prostějov – osvětlení přechodů - PD

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

40 000

Snížení rezervy RMP

K bodu 16. 7 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Průzkum dřevěných konstrukcí budovy muzea - dřevomorka)
Schváleno usnesení číslo 5561:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3315

5169

 

 

0600000000000

20 000

Průzkum dřevěných konstrukcí budovy muzea (dřevomorka)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

20 000

Snížení rezervy RMP

K bodu 16. 8 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Revitalizace zeleně - Husovo náměstí)
Schváleno usnesení číslo 5562:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3745

5169

 

 

0600444000000

150 000

Revitalizace zeleně - Husovo náměstí

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

150 000

Snížení rezervy RMP

K bodu 16. 9 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Rozšíření zadání projektové dokumentace – „EÚO Křížkovského 36/7 a Demelova 35/6a, Prostějov“
Schváleno usnesení číslo 5563:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
I. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

6171

6121

 

 

0600525000000

20 000

EÚO Křížkovského 36/7 a Demelova 35/6a, Prostějov – rozšíření zadání projektové dokumentace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

20 000

Snížení rezervy RMP


II. zadání vypracování předmětné projektové dokumentace formou výzvy jednomu zájemci, a to uchazeči Ing. Ivaně Hynkové, DIČ: CZ5861251462.

K bodu 16.10 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ kapitoly 90 – Správa a údržba majetku města
Schváleno usnesení číslo 5564:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

002219

5171

 

 

0900000900100

200.000

zvýšení pol. 5171 – opravy a udržování – provozovna komunikace; opravy chodníků dlážděním

- snižuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

002219

5169

 

 

0900000900100

200.000

snížení pol. 5169 – nákup ostatních služeb – provozovna komunikace; zimní údržba komunikací

K bodu 17. Dopracování částí strategie ITI Olomoucké aglomerace
Schváleno usnesení číslo 5565:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
zadat zpracování dokumentu „Dopracování částí strategie ITI OA“ Regionální agentuře pro rozvoj střední Moravy, z.s.p.o., se sídlem Horní náměstí 367/5, 772 00 Olomouc dle příkazní smlouvy ve znění dle přiloženého návrhu.

K bodu 18. Rákosníčkovo hřiště – schválení uzavření smlouvy o obstarání díla
Schváleno usnesení číslo 5566:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o obstarání díla – Rákosníčkova hřiště na Husově nám. v Prostějově (na části pozemku parc.č. 7950/1 v k.ú. Prostějov) mezi společností Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 158 00, IČ: 261 78 541, a Statutárním městem Prostějovem za podmínek dle přiložené Smlouvy o obstarání díla.

K bodu 18.1 Zadávací řízení veřejné zakázky „Reklamní služby pro statutární město Prostějov v rámci hokejových utkání klubu LHK Jestřábi s.r.o.“- zahájení řízení
Schváleno usnesení číslo 5567:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění s názvem „Reklamní služby pro statutární město Prostějov v rámci hokejových utkání klubu LHK Jestřábi s.r.o.“ v souladu s ust. § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon);

2. v souladu s ust. § 79 odst. 6 zákona postup, kdy se hodnocení nabídek neprovádí, neboť by byla hodnocena pouze nabídka jednoho uchazeče;

3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Reklamní služby pro statutární město Prostějov v rámci hokejových utkání klubu LHK Jestřábi s.r.o.“ – Výzvu k podání nabídky včetně vzoru Smlouvy o reklamě a dále Odůvodnění veřejné zakázky dle návrhu předloženého v příloze;

4. uchazeče, kterému bude zaslána výzva k podání nabídky:
LHK Jestřábi s.r.o.
se sídlem U Stadionu 4452, 796 01 Prostějov
korespondenční adresa: U Stadionu 4452, 796 01 Prostějov
IČO:28931181, DIČ: CZ28931181;

5. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova;

6. v souladu s § 74 zákona složení osob jednajících za zadavatele při předání nabídky v určeném termínu v počtu minimálně dvou osob, složení účastníků jednání za zadavatele je jmenovitě uvedeno v zápise ze schůze Rady města Prostějova;

u k l á d á
Odboru kancelář tajemníka, zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek vyhlášení a administraci veřejné zakázky „Reklamní služby pro statutární město Prostějov v rámci hokejových utkání klubu LHK Jestřábi s.r.o.“ s použitím výše zmíněné zadávací dokumentace.

odpovídá: Ing. Jiří Novák, vedoucí OKT
k. termín: 17. 07. 2015

K bodu 19. 1 Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 6083/72 a p.č. 6083/73, oba v k.ú. Prostějov,
Schváleno usnesení číslo 5568:
Rada města Prostějova
1) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí pozemků p.č. 6083/72 – ostatní plocha o výměře 9 m2 a p.č. 6083/73 – ostatní plocha o výměře 8 m2, oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, IČ: 709 60 399, do vlastnictví Statutárního města Prostějova s tím, že nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,
2) v y h l a š u j e
záměr bezúplatného převodu pozemku p.č. 7356 – ostatní plocha o výměře 12 m2 v k.ú. Prostějov z vlastnictví Statuárního města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ: 779 11, IČ: 606 09 460, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ: 772 11, IČ: 709 60 399, s tím, že nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

K bodu 19. 2 Bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 7692 v k.ú. Prostějov a vyhlášení záměru
Schváleno usnesení číslo 5569:
Rada města Prostějova
1) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 7692 v k.ú. Prostějov o výměře 27 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 7692/2 v k.ú. Prostějov) z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, IČ: 709 60 399, do vlastnictví Statutárního města Prostějova s tím, že nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,
2) v y h l a š u j e
záměr bezúplatného převodu části pozemku p.č. 7691 v k.ú. Prostějov o výměře 86 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 7691/6 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7693 v k.ú. Prostějov o výměře 222 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 7693/2 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7997 v k.ú. Prostějov o výměře 20 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 7997/2 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7600 v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 7600/2 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7584 v k.ú. Prostějov o výměře 2.191 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 7584/1 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7583 v k.ú. Prostějov o výměře 46 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 7583/2 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 5308 v k.ú. Prostějov o výměře 53 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 5308/2 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7607/2 v k.ú. Prostějov o výměře 24 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 7607/3 v k.ú. Prostějov), z vlastnictví Statuárního města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ: 779 11, IČ: 606 09 460, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ: 772 11, IČ: 709 60 399, s tím, že náklady na zpracování geometrických plánů uhradí Statutární město Prostějova veškeré ostatní náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí nabyvatel.


K bodu 19. 3 Prodloužení lhůty pro dokončení výstavby místní komunikace v ul. Kopečného
Schváleno usnesení číslo 5570:
Rada města Prostějova
1) r e v o k u j e
usnesení Rady města Prostějova č. 4912 ze dne 21.10.2014 týkající se prodloužení lhůty pro dokončení stavby místní komunikace na částech pozemků p.č. 973/1, p.č. 973/2, p.č. 973/3, p.č. 740/13 s p.č. 748/11, vše v k.ú. Vrahovice,

2) s c h v a l u j e
prodloužení lhůty pro dokončení stavby místní komunikace na částech pozemků Statutárního města Prostějova p.č. 973/1, p.č. 973/2, p.č. 973/3, p.č. 740/13 a p.č. 748/11, vše v k.ú. Vrahovice, v ul. Kopečného včetně vydaného kolaudačního souhlasu stanovené v čl. II. odst. 1 a v čl. III. Smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 2007/16/155 ze dne 07.02.2008 uzavřené mezi městem Prostějovem jako budoucím obdarovaným a budoucími dárci, a to do 31.12. 2019. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o budoucí darovací smlouvě č. 2007/16/155 ze dne 07.02.2008. V souvislosti s prodlením budoucích dárců s výstavbou místní komunikace na částech pozemků Statutárního města Prostějova p.č. 973/1, p.č. 973/2, p.č. 973/3, p.č. 740/13 a p.č. 748/11, vše v k.ú. Vrahovice, v ul. Kopečného v období od 01.01.2015 do uzavření dodatku ke Smlouvě o budoucí darovací smlouvě č. 2007/16/155 ze dne 07.02.2008 uvedeného výše nebude ze strany Statutárního města Prostějova požadována úhrada smluvní pokuty.

K bodu 19. 4 Schválení pachtu pozemku p.č. 51 v k.ú. Krasice včetně stavby rybníka
Schváleno usnesení číslo 5571:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pacht pozemku p.č. 51 – vodní plocha o výměře 9 588 m2 v k.ú. Krasice, včetně všech součástí a příslušenství (tj. zejména stavby rybníka, břehů, vpustí a výpustí včetně soustavy česel), společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o., se sídlem Školní 3643/4, Prostějov, PSČ 796 01, IČ: 253 21 692, za účelem chovu ryb, za následujících podmínek:
a) doba pachtu - neurčitá s šestiměsíční výpovědní lhůtou,
b) výše pachtovného 3 Kč/m2/rok, tj. celkem 28.764 Kč ročně,
c) způsob placení pachtovného – ročně předem, výše pachtovného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

K bodu 19. 5 Schválení pronájmu stavby podzemního krytu CO na ul. Francouzská v Prostějově
Schváleno usnesení číslo 5572:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem stavby podzemního krytu CO na ul. Francouzská v Prostějově (kryt CO sídliště Západ), vyjma místnosti velitelského stanoviště, umístěné na části pozemku p.č. 6083/32 v k.ú. Prostějov, za účelem provozování podzemního parkoviště o max. kapacitě 74 parkovacích míst a dále k provádění drobných služeb pro motoristy, za následujících podmínek:
a) nájemné bude každoročně navyšováno o míru inflace,
b) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
c) nájemce bude na své náklady zajišťovat provoz, opravy a pravidelnou údržbu krytu CO a technologických zařízení umístěných v krytu CO dle ČSN 73 9050 – Údržba stálých úkrytů civilní obrany,
d) nájemce umožní provádění pravidelných cvičení záchranných složek v krytu CO,
a pro uzavření nájemní smlouvy stanovuje následující pořadí zájemců, uvedené v důvodové zprávě.

K bodu 19. 6 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu částí pozemků p.č. 3631/44, p.č. 3700/2 a p.č. 7881, vše v k. ú. Prostějov
Schváleno usnesení číslo 5573:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr bezúplatného převodu části pozemku p.č. 3631/44 v k.ú. Prostějov o výměře 23 m2 (dle geometrického plánu č. 5535-188/2014 ze dne 31.07.2014 označena jako díl „a“, který je nově součástí pozemku p.č. 7892/1 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 3700/2 v k.ú. Prostějov o výměře 60 m2 (dle geometrického plánu č. 5535-188/2014 ze dne 31.07.2014 označena jako díl „d“, který je nově součástí pozemku p.č. 7892/1 v k.ú. Prostějov) a části pozemku p.č. 7881 v k.ú. Prostějov o výměře 39 m2 (dle geometrického plánu č. 5535-188/2014 ze dne 31.07.2014 označena jako díl „c“, který je nově součástí pozemku p.č. 7892/1 v k.ú. Prostějov), z vlastnictví Statuárního města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ: 779 11, IČ: 606 09 460, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ: 772 11, IČ: 709 60 399, s tím, že náklady na zpracování geometrického plánu uhradí Statutární město Prostějov a veškeré ostatní náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí nabyvatel.

K bodu 19. 7 Vyhlášení záměru prodeje bytové jednotky č. 3660/3 v domě na ul. Dolní 2, 4 a 6 v Prostějově
Schváleno usnesení číslo 5574:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje bytové jednotky č. 3660/3 o výměře 92,25 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 92/3733 na společných částech bytového domu č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, bytového domu č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, bytového domu č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov, formou obálkové metody za nabídnutou kupní cenu, minimálně však ve výši 860.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy, přičemž náklady na zpracování znaleckého posudku, správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující. Při prodeji předmětného majetku bude uplatněn postup dle Směrnice č. 4/2013, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku Statutárního města Prostějova; kauce bude činit 85.000 Kč.

K bodu 19. 8 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 6222/1 v k.ú. Prostějov
Nebyl schválen návrh:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 6222/1 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 900 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena minimálně ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 19. 9 Vyhlášení záměru výpůjčky pozemků p.č. 5998, p.č. 5999/6 a části pozemku p.č. 5999/7, vše v k.ú. Prostějov, a schválení souvisejících majetkoprávních jednání
Schváleno usnesení číslo 5575:
Rada města Prostějova
A) v y h l a š u j e
záměr výpůjčky pozemků p.č. 5998 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 308 m2, p.č. 5999/6 – ostatní plocha o výměře 870 m2 a části pozemku p.č. 5999/7 – ostatní plocha o výměře 3.200 m2, vše v k.ú. Prostějov, nově vznikajícímu spolku Prostějov olympijský, z.s., se sídlem Za Velodromem 4187/49a, Prostějov, PSČ: 796 01, za účelem realizace projektu „Národní olympijské tenisové a volejbalové centrum“ za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou 99 let,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na údržbu předmětu výpůjčky,
c) smlouva o výpůjčce bude uzavřena poté, co vznikne spolek Prostějov olympijský, z.s.,

B) s c h v a l u j e
1) ukončení Smlouvy o nájmu č. 2011/50/278 ze dne 22.09.2011 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a TJ Haná Prostějov, o.s., se sídlem Prostějov, Brněnská 1385/10, PSČ: 796 01, IČ: 163 67 995, jako nájemcem na pronájem nemovitostí ve sportovním areálu na ul. Kostelecká v Prostějově za účelem provozování pravidelné, organizované sportovní činnosti dohodou nebo výpovědí,
2) zúžení Přílohy č. 1 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu bytů a nebytových prostor a výkon dalších práv a povinností č. 2011/50/463 ze dne 02.01.2012 uzavřené mezi městem Prostějovem a Domovní správou Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8, PSČ: 796 01, o pozemky p.č. 5998, p.č. 5999/6 a část pozemku p.č. 5999/7 o výměře 3.200 m2, vše v k.ú. Prostějov.

K bodu 19.10 Rozhodnutí o ocenění akcií obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s. ve vlastnictví statutárního města Prostějova
Schváleno usnesení číslo 5576:
Rada města Prostějova
1. b e r e n a v ě d o m í
informace k možnosti ocenění akcií obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s., sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, IČO: 494 51 723, které vlastní akcionář statutární město Prostějov,

2. u k l á d á
zjistit podmínky pro ocenění akcií, včetně výběru znalce, časové a finanční náročnosti ocenění akcií a předložit radě města materiál k rozhodnutí v této věci.
odpovídá: Ing. Radim Carda, vedoucí FO
k. termín: 31.7.2015

K bodu 20. Různé
Schváleno usnesení číslo 5577:
Rada města Prostějova
u k l á d á
předložit na schůzi rady dne 30.6.2015 rozpočtové opatření na zpracování PD přivaděče vody do průmyslové zóny.
odpovídá: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí ORI
k. termín: 30.6.2015

Miroslav P i š ť á k v.r.
primátor města Prostějova

Prostějov 16.6.2015
Zpracovala: Věra Krejčí,
zaměstnankyně Odboru kancelář primátora

Vytvořeno 23.6.2015 12:13:20 | přečteno 266x | Věra Krejčí
load