Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2015 > Výpis z 17. schůze Rady města Prostějova

Výpis z 17. schůze Rady města Prostějova

konané 30.6.2015

 

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení číslo 5584:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 17. schůze, konané dne 30.6.2015, uvedený na pozvánce
- s tím, že z programu jsou staženy materiály:
2. Valná hromada Společenského domu, s.r.o., v likvidaci
3. Valná hromada Domovní správy Prostějov, s. r. o.
- s rozšířením o materiály:
4.2 Návrh změny organizační struktury Magistrátu města Prostějova
4.3 Příprava významné nadlimitní veřejné zakázky na služby - "Komunální služby pro město Prostějov"
5.5 Doporučení Komise pro rozvoj města a podporu podnikání z 23.6.2015
17.13 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace zeleně - Husovo náměstí)
17.14 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Klimatizace a stavební úpravy dílčích tepelně exponovaných částí budov magistrátu)
19.8 Sportovní klub SPORT TREND Prostějov o.s. – žaloba na uložení povinnosti uzavřít kupní smlouvu
p o v ě ř u j e
RNDr. Alenu Raškovou, 1. náměstkyni primátora, ověřením zápisu.

K bodu 4. Přehled úkolů ze schůzí Rady města Prostějova a zpráva o plnění úkolů ke dni 30.6.2015
Schváleno usnesení číslo 5585:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zprávu o plnění svých usnesení ke dni 30.6.2015 dle písemného materiálu a se změnou dle diskuse.

K bodu 4.1 Veřejné osvětlení na ulici Zahradní
Schváleno usnesení číslo 5586:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zpracování projektové dokumentace na doplnění veřejného osvětlení ulice Zahradní a následné zařazení akce do plánu investic na rok 2016.

K bodu 4.2 Návrh změny organizační struktury Magistrátu města Prostějova
Schváleno usnesení číslo 5587:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
s účinností od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 změnu v organizační struktuře a systemizaci pracovních míst Magistrátu města Prostějova, a to v Odboru občanských záležitostí takto:
- zřizuje 2 nová pracovní místa v Oddělení registru obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů Odboru občanských záležitostí Magistrátu města Prostějova, vykonávané zaměstnanci v pracovním poměru omezeném trváním na dobu určitou – tj. od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 se zařazením referent evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, a zvyšuje celkový počet pracovních míst v Odboru občanských záležitostí Magistrátu města Prostějova v období od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 na 34,

II. s t a n o v í
celkový počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Magistrátu města Prostějova v období od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 na 293,

III. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6171

5011

 

 

0140000000000

326.000,-

Platy zaměstnanců v pracovním poměru – navýšení o 2 nové zaměstnance na odd. evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů.

14

6171

5031

 

 

0140000000000

82.000,-

Povinné pojištění na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti – navýšení pro 2 nové zaměstnance

14

6171

5032

 

 

0140000000000

30.000,-

Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění – navýšení pro 2 nové zaměstnance

14

6171

5038

 

 

0140000000000

1.400,-

Povinné pojistné na úrazové pojištění – navýšení pro 2 nové zaměstnance

14

6171

5179

 

 

0140000000000

3.600,-

Ostatní nákupy j. n. – navýšení položky na ošatné pro 2 nové zaměstnance

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

443.000,-

FRR - snížení fondu rezerv a rozvoje města

K bodu 4.3 Příprava významné nadlimitní veřejné zakázky na služby - "Komunální služby pro město Prostějov"
Schváleno usnesení číslo 5588:
Rada města Prostějova
1) b e r e n a v ě d o m í
informaci pracovní skupiny pro přípravu významné nadlimitní veřejné zakázky na služby – „Komunální služby pro město Prostějov“,
2) r e v o k u j e
usnesení Rady města Prostějova č. 5454 ze dne 26.05.2015,
3) u k l á d á
pracovní skupině pro přípravu významné nadlimitní veřejné zakázky na služby – „Komunální služby pro město Prostějov“ zpracovat zadávací dokumentaci veřejné zakázky na čtyři samostatné a odděleně soutěžené okruhy služeb:
- správa a údržba komunikací a čištění města
- správa a údržba zeleně a hřbitovů
- správa a údržba veřejného osvětlení
- nakládání s odpady
odpovídá: Mgr. Pospíšil
k. termín: 28.7.2015

K bodu 5. Záležitosti komisí rady
Schváleno usnesení číslo 5589:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
1. Doporučení Komise sociální a zdravotní z 15.6.2015 a změnu příjmení členky této komise Zuzany Gálové na Pilátová,
2. Doporučení Komise architektury a urbanismu z 18.6.2015 a odvolává z funkce člena této komise Tomáše Vincence na základě jeho vlastní rezignace,
3. Doporučení Komise pro dopravu z 18.6.2015,
4. Doporučení Komise životního prostředí z 22.6.2015,
5. Doporučení Komise pro rozvoj a podporu podnikání z 23.6.2015.

K bodu 6. Souhlas se zastavením řízení - soudní spor se společností MANTHELLAN a.s.
Schváleno usnesení číslo 5590:
Rada města Prostějova
1. b e r e n a v ě d o m í
informace o stavu soudního řízení ve věci žaloby o náhradu škody a plnění povinností ze smlouvy, žalobce MANTHELLAN, a.s., IČ: 282 05 618, Olomouc, tř. Svobody 856/31, PSČ: 779 00, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn.: 8 C 305/2014 , včetně usnesení č.j. 8 C 305/2014-547 ze dne 12. 6. 2015 o zastavení řízení,
2. s o u h l a s í
s ukončením soudního řízení za podmínek stanovených usnesením vydaným Okresním soudem v Prostějově č. j. 8 C 305/2014-547 dne 12. 6. 2015 o zastavení řízení.

K bodu 7. Návrh obecně závazné vyhlášky k regulaci používání zábavní pyrotechniky
Schváleno usnesení číslo 5591:
Rada města Prostějova
o d k l á d á
projednání návrhu obecně závazné vyhlášky k regulaci používání zábavní pyrotechniky na příští schůzi rady.

K bodu 8. Schválení přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje
Schváleno usnesení číslo 5592:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
a) schválit
I. přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 47 000,- Kč pro JSDH
města Prostějova,
II. spolufinancování statutárního města Prostějova minimálně ve výši 60 % z celkových nákladů,
III. smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Olomouckým krajem a statutárním
městem Prostějov dle přílohy,

b) pověřit primátora statutárního města Prostějova Miroslava Pišťáka podpisem této smlouvy.

K bodu 9. Návrh odměny vedoucí sestře jeslí PV Marii Bittnerové
Schváleno usnesení číslo 5593:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
poskytnutí finanční odměny pro vedoucí sestru Jeslí sídliště Svobody v Prostějově, příspěvkové organizace, Marii Bittnerovou dle předloženého návrhu.

K bodu 10. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na uživatele služeb sociální péče
Schváleno usnesení číslo 5594:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Prostějova na rok 2015 ve výši 12.000,-- Kč Sociálním službám města Kroměříže, příspěvkové organizaci, Riegrovo nám. 159, Kroměříž, IČO 711 93 430
- na částečnou úhradu nákladů na provoz zařízení na rok 2015 pro 2 uživatele služeb sociální péče, kteří byli původně občany města Prostějova z důvodu, že sociální služba je poskytována mimo území města Prostějova a dále z důvodu, že na tento účel nebyl finanční příspěvek poskytnut ani jiným žadatelům.

K bodu 10.1 Žádost o souhlas s převodem finančních prostředků z RF do IF a schválení čerpání IF Jeslí sídliště Svobody v Prostějově, příspěvkové organizace, na provedení oprav
Schváleno usnesení číslo 5595:
Rada města Prostějova
a) s o u h l a s í
s převodem finančních prostředků z rezervního fondu Jeslí sídliště Svobody v Prostějově, příspěvkové organizace, ve výši Kč 44.590,-- do investičního fondu této příspěvkové organizace,
b) s c h v a l u j e
čerpání investičního fondu Jeslí sídliště Svobody v Prostějově, příspěvkové organizace, ve výši Kč 44.590,-- na opravu podlahy a výměnu krytu radiátoru v umývárně dětí a opravu zastínění pískoviště.

K bodu 11. Informace k problematice mobilního kluziště
Schváleno usnesení číslo 5596:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace k problematice pronájmu mobilního kluziště (umístění v zimním období na nám. T. G. Masaryka – plocha u muzea),
r o z h o d l a
o realizaci kluziště o rozměrech 20 x 30 m na dobu šesti týdnů,
u k l á d á
vedoucímu odboru správy a zabezpečení činit kroky, vedoucí ke zpracování harmonogramu jednotlivých úkonů, nutných pro realizaci pronájmu a následného provozování mobilního kluziště.
odpovídá: Bc. František Nevrtal
k. termín: 28.7.2015

K bodu 12. Zvýšení oplocení hřiště ZŠ Palackého
Schváleno usnesení číslo 5597:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o možnosti zvýšení oplocení hřiště ZŠ Palackého.

K bodu 13. „Obratiště pro autobusy MHD v průmyslové zóně v Prostějově“ – návrh Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2015/00067 – revokace usnesení a schválení smlouvy
Schváleno usnesení číslo 5598:
Rada města Prostějova
a) r e v o k u j e
č. usnesení 5470 ze dne 26. 5. 2015, kterým byla schválena Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2015/00067 s odůvodněním v přiloženém materiálu,
b) s c h v a l u j e
Smlouvu o realizaci přeložky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2015/00067 mezi statutárním městem Prostějovem a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na investiční akci „Obratiště pro autobusy MHD v průmyslové zóně v Prostějově“ dle předloženého návrhu.

K bodu 14.1 Dotace - Konfederace politických vězňů
Schváleno usnesení číslo 5599:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2015 z prostředků Fondu rezerv a rozvoje
ve výši 5.000,-- Kč Konfederaci politických vězňů, pobočce č. 50 Prostějov, IČO 00417581
- dotace bude užita na dopravu na „pouť muklů“ na sv. Hostýnu v září 2015
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem,
IČO 00288659 a příjemcem Konfederací politických vězňů, pobočka č. 50 Prostějov, IČO 00417581
(ve veřejnoprávní smlouvě uzavřené s žadatelem bude upřesněna výše dotace)

c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5222

 

 

0100000000000

5.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (Konfederace politických vězňů)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

5.000,00

čerpání Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 14.2 Dotace - Rotary klub Prostějov
Schváleno usnesení číslo 5600:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z prostředků FRR ve výši 50.000,-- Kč Rotary klubu Prostějov, nám. E. Husserla 15, IČO 479 22 591 (poř. číslo žádosti 68)
- na dofinancování akce Mezinárodní astronomický kemp 2015 – odměna lektorům a průvodcům (24 000 Kč zaplacení přednášek v AJ a prohlídek měst s výkladem v AJ), náklady na doprovod a instruktory (15 000 Kč strava, cestovné, odměna), astronomické pomůcky 11 000 Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem
Rotary klubem Prostějov, nám. E. Husserla 15, IČO 479 22 591, dle přílohy

c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů


 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003299

5222

 

1

0200000000000

50 000,--

 

(zvýšení položky 5222 – Rotary klub Prostějov – dofinancování akce Mezinárodní astronomický kemp 2015)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

50 000,--

(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)

K bodu 15. Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací za podíl na zlepšeném hospodářském výsledku v doplňkové činnosti za kalendářní rok 2014
Schváleno usnesení číslo 5601:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějovem ve výši dle přílohy za podíl na zlepšeném hospodářském výsledku v doplňkové činnosti za kalendářní rok 2014.

K bodu 16.1 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace 
Schváleno usnesení číslo 5602:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠKS/bin/299-15) o poskytnutí dotace , který se týká rozšíření účelu o: odbornou literaturu, materiál pro účastníky, honoráře přednášejícím.

K bodu 16.2 Vyřazení neupotřebitelného majetku vozidla Mazda SR-E 2 200 VAN (SPZ PVA 13-68) z majetku ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79
Schváleno usnesení číslo 5603:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s vyřazením neupotřebitelného majetku vozidla Mazda SR-E 2 200 VAN (SPZ PVA 13-68), rok výroby 1997 v zůstatkové ceně k 31. 5. 2015 ve výši 185.329,-- Kč z majetku Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79, který příspěvková organizace získala bezúplatným převodem k 1. 1. 2015
od zřizovatele.

K bodu 16.3 Schválení ceny pronájmu nebytových prostor ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60
Schváleno usnesení číslo 5604:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
s účinností od 1. 9. 2015
a) ceny pronájmu nebytových prostor v rámci doplňkové činnosti na Základní škole a mateřské škole
Prostějov, Melantrichova ul. 60 pro TJ Prostějov, Anenská ul. 17 takto:
- malá tělocvična 65 Kč/1 hodinu
- přístavba tělocvičny 55 Kč/1 hodinu
- gymnastický sál 50 Kč/1 hodinu

b) ceny pronájmu nebytových prostor v rámci doplňkové činnosti na Základní škole a mateřské škole
Prostějov, Melantrichova ul. 60 pro ostatní subjekty takto:
- malá tělocvična 160 Kč/1 hodinu
- přístavba tělocvičny 150 Kč/1 hodinu
- gymnastický sál 150 Kč/1 hodinu.

K bodu 16.4 Schválení změny účelu čerpání rezervního fondu ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4
Schváleno usnesení číslo 5605:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu účelu čerpání rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4 ve výši Kč 133 000,-- na úpravu a přebudování učebny speciální třídy 2. stupně (osvětlení, nové rozvody vody a elektřiny, stavební úpravy).

K bodu 16.5 Souhlas s přijetím věcného daru ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1
Schváleno usnesení číslo 5606:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím věcného daru – interaktivní učebnice „Prevence rizikového chování dětí a mládeže“ v hodnotě Kč 7 990,-- Základní školou Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 (dárce Nadace GCP, Na Pankráci 1658/121, Praha 4).

K bodu 16.6 Souhlas se změnou účelu čerpání z RF a čerpáním FI MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24
Schváleno usnesení číslo 5607:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) změnu účelu čerpání rezervního fondu Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24 ve výši Kč 120 000,-- na opravu podlahové krytiny ve spojovací chodbě mateřské školy výměnou včetně pokládky; původní účel čerpání byl malování školy po rekonstrukci,
b) čerpání rezervního fondu Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24 ve výši Kč 120 000,-- na opravu podlahové krytiny ve spojovací chodbě mateřské školy výměnou včetně pokládky,
c) čerpání fondu investic Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24 ve výši Kč 422 000,-- na nákup konvektomatu do školní vývařovny.

K bodu 17. 1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – Kancelář primátora
Schváleno usnesení číslo 5608:

Rada města Prostějova

s ch v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0010

006171

5139

 

 

0100000100300

190.000

zvýšení pol. 5139 – nákup propagačních předmětů na prezentaci města Prostějova

0010

006171

5169

 

 

0100000100300

80.000

zvýšení pol. 5169 – nákup propagačních služeb na prezentaci města Prostějova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5901

 

 

0700000707100

270.000

snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova

K bodu 17. 2 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – Městská policie
Schváleno usnesení číslo 5609:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

6909

 

 

0700396000000

58.000

 

(limit ostatních investic- nákup 16 kanálového IP převodníku pro záznam kamer MKDS)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

6122

 

 

013000900000

58.000

 

(strojní investice - rozšíření MKDS- nákup, instalace nového převodníku IP pro záznam analogových kamer)

K bodu 17. 3 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – Školství, kultura a sport
Schváleno usnesení číslo 5610:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

006409

5169

 

1

0200000000001

75.000,-

 

(zvýšení položky 5169 - služby v oblasti revizí technických zařízení, BOZP, PO a OŽP v budově Husovo nám. 91 – činnost zde bude vykonávat ZŠ a MŠ PV, Kollárova ul. 4 a Městská knihovna PV)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

000000

8115

 

1

0700000000000

75.000,-

 

(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)

K bodu 17. 4 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – Správa a nakládání s majetkem města (energetické audity budov)
Schváleno usnesení číslo 5611:
Rada města Prostějova
s ch v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006171

5169

 

 

0500000505054

311.000

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; zpracování energetických auditů budov

-snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5901

 

 

0700000707100

311.000

snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova

K bodu 17. 5 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – Správa a nakládání s majetkem města (kovové zábrany k soše TGM)
Schváleno usnesení číslo 5612:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006171

5139

 

 

0500000000000

28.789

zvýšení pol. 5139 – nákup materiálu; zakoupení 14 ks přenosných kovových zábran (zabezpečení sochy TGM při pořádaných akcích)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006171

5171

 

 

0500000000000

28.789

snížení pol. 5171 – opravy, udržování; finanční prostředky schválené na opravy a údržbu objektů a nemovitostí spravovaných OSÚMM

K bodu 17. 6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Komunitní domy pro seniory – studie)
Schváleno usnesení číslo 5613:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3612

6119

 

 

0600534000000

200 000

Komunitní domy pro seniory – studie

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

200 000

Snížení rezervy RMP

K bodu 17. 7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Stavební úpravy ulice Veleslavínská – PD
Nebyl schválen návrh:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

   

0600524000000

55 000

Stavební úpravy ulice Veleslavínská – projektová dokumentace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

   

0700000707100

55 000

Snížení rezervy RMP

K bodu 17. 8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – Rozvoj a investice (převod položek v rámci kapitoly)
Schváleno usnesení číslo 5614:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

5169

 

 

0600282000001

350 000

Revitalizace školních zahrad – realizace (bez dotace)

0060

3113

5169

 

 

0600415000000

50 000

ZŠ a MŠ Palackého - repase a výměna oken ZŠ Skálovo - nákup služeb (technologický dozor)

0060

3412

6121

 

 

0600516000001

85 000

Realizace dětských hřišť při mateřských školách v PV v přírodním stylu – realizace (bez dotace)

0060

3313

5169

 

 

0600505000000

12 000

Kino Metro - oprava střechy – nákup služeb (výkaz výměr)

0060

3313

5171

 

 

0600505000000

1 118 000

Kino Metro 70 – opravy a udržování (oprava střechy)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

5169

 

 

0600282000000

350 000

Revitalizace školních zahrad – realizace (s dotací)

0060

3113

5171

 

 

0600415000000

50 000

ZŠ a MŠ Palackého - repase a výměna oken ZŠ Skálovo – realizace

0060

3412

6121

 

 

0600516000000

85 000

Realizace dětských hřišť při mateřských školách v PV v přírodním stylu – realizace

0060

3313

6121

 

 

0600505000000

1 130 000

Kino Metro – rekonstrukce střechy

K bodu 17. 9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – Rozvoj a investice (rekonstrukce šaten a sociálního zázemí – ZS)
Schváleno usnesení číslo 5615:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

6121

 

1

0600483000000

190 000

Rekonstrukce šaten a sociálního zázemí – Zimní stadion Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

190 000

Snížení rezervy FRR

K bodu 17.10 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – Správa a údržba majetku města (nákup EÚO u veřejného osvětlení)
Schváleno usnesení číslo 5616:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

003631

6122

 

 

0900000900600

82.817

zvýšení pol. 6122 – stroje, přístroje, zařízení; nákup Energy Saver – ES 25 za účelem realizace energeticky úsporných opatření u VO na sídl. Hloučela

-snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5901

 

 

0700000707100

82.817

snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova

K bodu 17.11 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – Správa a údržba majetku města (rozšíření plánu oprav chodníků)
Schváleno usnesení číslo 5617:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

002219

5171

 

 

0900000900100

1.290.000

zvýšení pol. 5171 – opravy a údržba – středisko komunikace; opravy chodníků dlážděním

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5901

 

 

0700000707100

1.290.000

snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova

K bodu 17.12 Rozpočtové opatření kapitoly 21 – Sociální věci a 60 – Rozvoj a investice
Schváleno usnesení číslo 5618:

Rada města Prostějova

a) u k l á d á

vedoucí Jeslí sídliště Svobody v Prostějově, příspěvkové organizace, provést odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace na účet zřizovatele ve výši Kč 44.590,-- na opravu podlahy a výměnu krytu radiátoru v umývárně dětí a opravu zastínění pískoviště
b) s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5331

 

 

0600000600337

44.590,00

zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

3539

2122

 

 

0210000000000

44.590,00

zvýšení položky 2122 – odvody příspěvkových organizací (odvod z investičního fondu Jeslí sídliště Svobody v Prostějově)K bodu 17.13 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace zeleně - Husovo náměstí)
Schváleno usnesení číslo 5619:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3745

5169

 

 

0600444000000

150 000

Revitalizace zeleně - Husovo náměstí

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

150 000

Snížení rezervy RMP

K bodu 17.14 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Klimatizace a stavební úpravy dílčích tepelně exponovaných částí budov)
Schváleno usnesení číslo 5620:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

6171

6121

 

 

0600520000000

110 000

Klimatizace a stavební úpravy dílčích tepelně exponovaných částí budov magistrátu

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

110 000

Snížení rezervy RMP

K bodu 18.1 Návrh na prominutí poplatků z prodlení
Schváleno usnesení číslo 5621:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit prominutí poplatků z prodlení ve výši 32.340,- Kč.

K bodu 18.2 Návrh na schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 102 v domě na ul. Brněnská č. 34/4208
Schváleno usnesení číslo 5622:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 102 o celkové rozloze 97,80 m2 v domě na ul. Brněnská č. 34/4208, 796 01 Prostějov Ludmile Sedláčkové se sídlem Žižkovo nám. 132/21, 796 01 Prostějov, a to:
- záměr využití: zdravotní pilates, masérské služby
- za nabídnuté nájemné ve výši 1 800,-Kč/měsíc.

K bodu 18.3 Výpověď smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 161 v domě na nám. T. G. Masaryka č. 112/7
Schváleno usnesení číslo 5623:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 161 o celkové rozloze 59,80 m2 v domě na nám. T. G. Masaryka č. 112/7 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově
- nabídky je možné podat v písemné formě osobně nebo poštou v uzavřené obálce zřetelně označené nápisy „nám. T. G. Masaryka č. 112/7“ a „NEOTVÍRAT“ společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o., Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov.

K bodu 19. 1 Souhlas s přesunem plakátovací plochy umístěné na části pozemku p.č. 8204/1 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení číslo 5624:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přesunem plakátovací plochy ve vlastnictví Statutárního města Prostějova umístěné na části pozemku p.č. 8204/1 v k.ú. Prostějov (ul. Za Drahou v Prostějově) na část pozemku p.č. 6002/2 v k.ú. Prostějov (ul. U Stadionu v Prostějově).

K bodu 19. 2 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení číslo 5625:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr bezúplatného převodu pozemků p.č. 2834/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2110 m2, p.č. 2834/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 263 m2, p.č. 2834/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 345 m2, p.č. 2845/2 – ostatní plocha o výměře 353 m2 a p.č. 2845/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 169 m2, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví Statutárního města Prostějova, do vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 524/91, Olomouc, Povel, PSČ: 772 11, IČ: 708 85 940, s tím, že náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí nabyvatel.

K bodu 19. 3 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 6398 v k.ú. Prostějov
Nebyl schválen návrh:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemku p.č. 6398 – zahrada o výměře 415 m2 v k.ú. Prostějov za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 19. 4 Vyhlášení záměru směny pozemku p.č. 350 za část pozemku p.č. 351/3, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova, a ROZOP kapitoly 50
Schváleno usnesení číslo 5626:
Rada města Prostějova
1) v y h l a š u j e
záměr směny části pozemku p.č. 351/3 – orná půda v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře cca 2.200 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) ve vlastnictví Statutárního města Prostějova za pozemek p.č. 350 – orná půda o výměře 3.274 m2 v k.ú. Čechovice u Prostějova ve vlastnictví Pavla Dašky, bytem Prostějov, Marie Pujmanové 753/5, PSČ: 798 11, za následujících podmínek:
a) z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu bude směna pozemků provedena s finančním vyrovnáním ve prospěch Pavla Dašky ve výši rozdílu výměr směňovaných pozemků vynásobeného sazbou 390 Kč/m2, tj. cca 418.860 Kč,
b) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
2) d o p o r u č u j e
schválit rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

0500000000000

419.860

zvýšení pol. 6130 – pozemky; směna části pozemku p.č. 351/3 v k.ú. Čechovice u Prostějova za pozemek p.č. 350 v k.ú. Čechovice u Prostějova (finanční vyrovnání a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

419.860

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 19. 5 Výkup pozemku p.č. 170/9 v k.ú. Domamyslice a ROZOP kapitoly 50
Schváleno usnesení číslo 5627:
Rada města Prostějova
o d l o ž i l a
materiál č. 19. 5 Výkup pozemku p.č. 170/9 v k.ú. Domamyslice a ROZOP kapitoly 50 na příští schůzi rady.

K bodu 19. 6 Prodej nepotřebného stavebního materiálu – betonových panelů z manipulační plochy mezi ul. Průmyslová a ul. Kojetínská u nájezdu na R46
Schváleno usnesení číslo 5628:
Rada města Prostějova
s ch v a l u j e
prodej nepotřebného stavebního materiálu – betonových panelů, umístěných na pozemku p.č. 7416/9 v k.ú. Prostějov, společnosti MORKUS Morava s.r.o, se sídlem Lazníky 163, Přerov – Veselíčko, IČ: 27848485, za cenu 1.131.108 Kč s DPH (934.800 Kč bez DPH) za podmínek:
a) kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na vytěžení a odvoz betonových panelů uhradí kupující.

K bodu 19. 7 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 3030/1 v k.ú. Prostějov
Nebyl schválen návrh:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 3030/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 20 m2 za účelem zajištění přístupu ke zděnému přístavku a údržby pozemku za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 10 Kč/m2/ročně, tj. 200 Kč ročně,
c) nájemné bude placeno ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

K bodu 19. 8 Sportovní klub SPORT TREND Prostějov o.s. – žaloba na uložení povinnosti uzavřít kupní smlouvu
Schváleno usnesení číslo 5629:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s podáním žaloby proti spolku Sportovní klub SPORT TREND Prostějov o.s., se sídlem Prostějov, Přemyslovka 2514/4, PSČ: 796 01, IČ: 226 71 668, na uložení povinnosti uzavřít se Statutárním městem Prostějovem kupní smlouvu na převod pozemků p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice.

K bodu 20.1 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS
Schváleno usnesení číslo 5630:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na pronájem bytů zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku města Prostějova.

K bodu 20.2 Návrh uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu v majetku města
Schváleno usnesení číslo 5631:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu v majetku města Prostějova.K bodu 21. Různé
Žádost Atletického klubu Prostějov o souhlas s kandidaturou na pořádání Mistrovstí České republiky v přespolním běhu v Prostějově
Schváleno usnesení číslo 5632:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
primátorovi vyslovit souhlas s pořádáním Mistrovství ČR v přespolním běhu v Prostějově.

Miroslav Pišťák v.r.
primátor města Prostějova

Prostějov 1.7.2015
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 2.7.2015 13:42:51 | přečteno 285x | Věra Krejčí
load