Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2015 > Výpis z 20. schůze Rady města Prostějova

Výpis z 20. schůze Rady města Prostějova

konané 28.7.2015

 

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 5644:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 20. schůze, konané dne 28.7.2015, uvedený na pozvánce s rozšířením o materiály:
2.1 Doporučení Komise výstavby ze dne 23. 6. 2015
2.2 Schválení postupu ve věci investičních záměrů v sociální oblasti s dotační podporou
16.1 Informace k investiční akci Parkoviště za obchodním domem KUBUS
22.1 Žádost o užití znaku města - Rotary klub Prostějov
28.15 ROZOP kapitoly 15 - Informační technologie,
p o v ě ř u j e
RNDr. Alenu Raškovou, 1. náměstkyni primátora, ověřením zápisu.

K bodu 2. Přehled úkolů ze schůzí Rady města Prostějova a zpráva o plnění úkolů ke dni 28.7.2015
Schváleno usnesení číslo 5645:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zprávu o plnění svých usnesení ke dni 28.7.2015 bez připomínek.

K bodu 2.1 Doporučení Komise výstavby ze dne 23. 6. 2015
Schváleno usnesení číslo 5646:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
doporučení Komise výstavby ze dne 23. 6. 2015.

K bodu 2.2 Schválení postupu ve věci investičních záměrů v sociální oblasti s dotační podporou
Schváleno usnesení číslo 5647:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) navržený postup ve věci investičních záměrů v sociální oblasti s dotační podporou ve znění dle důvodové zprávy;
b) v případě komunitního domu zpracování projektové dokumentace v lokalitách ul. Sušilova – Sádky (var. A důvodové zprávy) a ul. Holandská.

K bodu 3. Poskytnutí daru na revitalizaci památníku Josefa Krapky – Náchodského v Náchodě
Schváleno usnesení číslo 5648:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a)poskytnutí peněžního daru ve výši 15 000,- Kč městu Náchodu se sídlem Masarykovo náměstí 40, IČO 00272868, zastoupenému starostou Janem Birke na revitalizaci památníku Josefa Krapky
– Náchodského v Náchodě,
b)darovací smlouvu mezi statutárním městem Prostějovem a městem Náchodem dle přílohy a pověřuje Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova podpisem této smlouvy,
c)rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3326

5321

 

 

0100000000000

15 000,00

(zvýšení položky 5321 - neinvestiční transfery obcím – zachování a obnova kulturních památek)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5901

 

 

0700000707100

15 000,00

(snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova)

K bodu 4. Návrh změny organizační struktury Magistrátu města Prostějova
Schváleno usnesení číslo 5649:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
s účinností od 1. 9. 2015 změny v organizační struktuře a systematizaci pracovních míst Magistrátu města Prostějova, a to v Odboru sociálních věcí takto:
1. zřizuje 7 nových pracovních míst v Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, vykonávané zaměstnanci v pracovním poměru na dobu neurčitou od 1. 9. 2015 se zařazením referent sociálních věcí,
2. zřizuje 1 nové pracovní místo v Oddělení sociální prevence, vykonávané zaměstnancem v pracovním poměru na dobu neurčitou od 1. 9. 2015 se zařazením referent sociálních věcí,
3. zvyšuje celkový počet pracovních míst v Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova od 1. 9. 2015 na 43.

II. s t a n o v í
celkový počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Magistrátu města Prostějova od 1. 9. 2015 na 301.

III. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6171

5011

 

 

0140000000000

960.000,-

Platy zaměstnanců v pracovním poměru – navýšení 8 zaměstnanců na odboru sociálních věcí

14

6171

5031

 

 

0140000000000

240.000,-

Povinné pojištění na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti pro navýšené zaměstnance

14

6171

5032

 

 

0140000000000

43.200,-

Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění pro navýšené zaměstnance

14

6171

5038

 

 

0140000000000

4.000,-

Povinné pojistné na úrazové pojištění pro navýšené zaměstnance

14

6171

5179

 

 

0140000000000

11.500,-

Ostatní nákupy j. n. – navýšení položky pro nové zaměstnance na ošatné

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

1.258.700,-

FRR - snížení fondu rezerv a rozvoje města

K bodu 5. Průzkum spokojenosti obyvatel 2015
Schváleno usnesení číslo 5650:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
Průzkum spokojenosti obyvatel 2015.

K bodu 6. Informace o finančním zajištění projektu „Aktivní senioři“ – soutěž
Schváleno usnesení číslo 5651:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o finančním zajištění projektu „Aktivní senioři“.K bodu 7. Informace o odměně advokáta při zastupování města Prostějova v soudním sporu - Manthellan, a.s.
Schváleno usnesení číslo 5652:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
předložené informace o odměně advokáta Mgr. Tomáše Kotryse, samostatného advokáta, sídlem Vrahovická 7, 796 01 Prostějov, č. reg.: 08692, IČ: 662 47 543 při zastupování statutárního města Prostějova v soudním sporu vedeném ve věci žaloby o určení neplatnosti smlouvy uzavřené se společností MANTHELLAN, a.s., IČ: 282 05 618, Olomouc, tř. Svobody 856/31, PSČ: 779 00 (Smlouva o budoucích smlouvách ze dne 16. 7. 2010), vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn.: 7 C 446/2014.

K bodu 8. Informace o připomínkách k průběhu zasedání ZMP a ke změnám jednacího řádu ZMP
Schváleno usnesení číslo 5653:
Rada města Prostějova
1)b e r e n a v ě d o m í
předložené informace k připomínkám k průběhu jednání zastupitelstva města a změnám jednacího řádu ZMP
2.)r o z h o d l a
předložit Zastupitelstvu města Prostějova změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova spočívající pouze v tom, že v článku 2 odstavci 3 písmeno c) nově zní takto: „c) poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí“.

K bodu 9. Schválení přijetí účelové neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH
Schváleno usnesení číslo 5654:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
a) s c h v á l i t
I. přijetí účelové neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH města Prostějova z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 120 000 Kč,
II. smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Olomouckým krajem a Statutárním městem Prostějovem dle přílohy,
b) p o v ě ř i t
primátora statutárního města Prostějova Miroslava Pišťáka podpisem této smlouvy.

K bodu 10. Žádost o udělení výjimky z OZV č. 12/2009 – Vrahovice
Schváleno usnesení číslo 5655:
Rada města Prostějova
r e v o k u j e
část usnesení č. 5541 ze dne 16. 6. 2015 ve věci výjimky z Obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností TJ Sokol Vrahovice při pořádání hudebních produkcí v areálu koupaliště ve Vrahovicích, a to rozloučení s létem dne 28.8.2015 do 24:00 hod. a dne 29.8.2015 do 02:00 hod.,
s c h v a l u j e
výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností TJ Sokol Vrahovice při pořádání dvou hudebních produkcí v areálu koupaliště ve Vrahovicích takto:
- dne 7.8.2015 do 24:00 hodin a dne 8.8.2015 do 02:00 hodin
- dne 4.9. 2015 do 24: 00 hodin a dne 5.9.2015 do 02:00 hodin.

K bodu 11. Žádost o udělení výjimky z OZV č. 12/2009 – Pod Lipami
Schváleno usnesení číslo 5656:
Rada města Prostějova
u d ě l u j e
výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností „Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Prostějově, a to na festival „ Pod Lipami“ na dny 31. 7. 2015 do 23 hodin a 1. 8. 2015 do 24 hodin.K bodu 12. Návrh obecně závazné vyhlášky k regulaci používání zábavní pyrotechniky
Schváleno usnesení číslo 5657:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vydat Obecně závaznou vyhlášku, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky dle přílohy.

K bodu 13. Inventarizace majetku a závazků statutárního města Prostějova k 31. 12.2015
Schváleno usnesení číslo 5658:
Rada města Prostějova
1. j m e n u j e
hlavní inventarizační komisi k provedení inventarizace majetku a závazků statutárního města Prostějova k 31. 12. 2015 ve složení:
předseda komise: Ing. Radim Carda, vedoucí Finančního odboru MMPv
členové komise: Bc. Libor Vojtek, vedoucí Odboru správy a údržby majetku města MMPv
Bc. František Nevrtal, vedoucí Odboru správy a zabezpečení MMPv
Ing. Jan Števko, vedoucí Odboru informačních technologií MMPv
Mgr. Jan Nagy, ředitel Městské policie Prostějov
Mgr. Aneta Lešanská, právnička Finančního odboru MMPv
tajemník komise: Ing. Hana Adamová, referentka fiskální politiky, rozpočtu a evidence
majetku odd. rozpočtu a evidence majetku Finančního odboru MMPv

2. s c h v a l u j e
předložené navrhované znění Plánu inventur na rok 2015, uvedené v příloze,

3. u k l á d á
vedoucímu Finančního odboru, předložit zápis hlavní inventarizační komise Radě města Prostějova jako nedílnou součást projednání závěrečného účtu statutárního města Prostějova za rok 2015.
odpovídá: Ing. Radim Carda
k. termín: 31.3.2016

K bodu 14. Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 16/2014 Dlouhodobý majetek, jeho evidence a odpisový plán
Schváleno usnesení číslo 5659:
Rada města Prostějova
v y d á v á
s účinností od 1. 8. 2015 Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 16/2014 Dlouhodobý majetek, jeho evidence a odpisový plán dle předloženého návrhu.

K bodu 15. Ocenění akcií obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s.
Schváleno usnesení číslo 5660:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o možnostech ocenění akcií obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s.

K bodu 16. Ověřování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem
Schváleno usnesení číslo 5661:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a ,
že za účetní období let 2015 a 2016 využije statutární město Prostějov pro schvalování účetních závěrek jím zřízených příspěvkových organizací služeb externího auditora,
u k l á d á
vedoucímu Finančního odboru, zajistit výběr externího auditora pro posouzení účetních závěrek příspěvkových organizací.
odpovídá: Ing. Radim Carda
k. termín: 31.12.2015K bodu 16.1 Informace k investiční akci Parkoviště za obchodním domem KUBUS
Schváleno usnesení číslo 5662:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
postup uvedený v bodu II. důvodové zprávy,
u k l á d á
vedoucímu Odboru rozvoje a investic, uzavřít dodatek smlouvy s firmou Jamastav Moravia, s. r. o. z důvodu změny režimu uplatnění DPH.
odpovídá: Ing. Antonín Zajíček
k. termín: 25.8.2015

K bodu 17. Stanovení poplatků za umístění stánků na XXXIII. Prostějovských hanáckých slavnostech
Schváleno usnesení číslo 5663:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
výši poplatků za umístění stánků na XXXIII. Prostějovských hanáckých slavnostech, konaných ve dnech 12. a 13. 9. 2015, dle varianty A, tj. poplatek ve stejné výši, jak byl vybírán v minulých letech.

K bodu 18. Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy s obcí Rozstání
Schváleno usnesení číslo 5664:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy dle přílohy na dobu určitou do 30. 6. 2019 mezi statutárním městem Prostějovem a obcí Rozstání.

K bodu 19. Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy s obcí Vrbátky
Schváleno usnesení číslo 5665:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy dle přílohy na dobu určitou do 30. 6. 2019 mezi statutárním městem Prostějovem a obcí Vrbátky.

K bodu 20. Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy s obcemi Bedihošť, Slatinky a městysy Nezamyslice, Tištín
Schváleno usnesení číslo 5666:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy dle přílohy na dobu určitou do 30. 6. 2019 mezi statutárním městem Prostějovem a 
1. obcemi Bedihošť, Slatinky
2. městysy Nezamyslice, Tištín.

K bodu 21. Informace k problematice mobilního kluziště
Schváleno usnesení číslo 5667:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace k problematice pronájmu mobilního kluziště (umístění v zimním období na nám. T. G. Masaryka – plocha u muzea),
r o z h o d l a 
- o realizaci kluziště o rozměrech 15 x 30 m (tímto se nahrazuje původní rozhodnutí o rozměrech 20 x30 m)
- po dobu 6 týdnů v termínu od 27. 11. 2015
u k l á d á
vedoucímu odboru správy a zabezpečení, zajistit realizaci pronájmu mobilního kluziště.
odpovídá: Bc. František Nevrtal
k. termín: 22.9.2015

K bodu 22. Žádost o užití znaku města – Junák – český skaut, středisko Járy Kaštila Prostějov, z.s.
Schváleno usnesení číslo 5668:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s užitím znaku města Prostějova na praporu organizační jednotky Junáka. Souhlas se uděluje spolku Junák – středisko Járy Kaštila Prostějov, z.s., Sokolská 2307/30, Prostějov, IČO: 65762959 v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

K bodu 22.1 Žádost o užití znaku města – Rotary klub Prostějov
Schváleno usnesení číslo 5669:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s užitím znaku města Prostějova na reklamní plachtě k prezentaci Rotary klubu Prostějov na pravidelných i jednorázových akcích. Souhlas se uděluje spolku Rotary klub Prostějov, registrovaný spolek, nám. E. Husserla 1634/15, Prostějov, IČO: 47922591 v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

K bodu 23. Přijetí investiční dotace z rozpočtu OlK z Dotačního programu pro sociální oblast v souladu se Specifikací oblasti podpory Prevence kriminality na rok 2015 a uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace
Schváleno usnesení číslo 5670:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
s c h v á l i t
a) přijetí investiční dotace od Olomouckého kraje z Dotačního programu pro oblast Prevence kriminality na rok 2015 ve výši 150.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů projektu „Prostějov – Digitální IP záznamové zařízení s enkodérem pro analogové kamery“ v rámci Programu prevence kriminality ve městě Prostějově pro rok 2015

b) uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a Statutárním městem Prostějov (jako příjemcem) ve výši 150.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Prostějov – Digitální IP záznamové zařízení s enkodérem pro analogové kamery“.

K bodu 24. Žádost OS LIPKA o prominutí smluvní pokuty
Schváleno usnesení číslo 5671:
Rada města Prostějova
p r o m í j í
smluvní pokutu ve výši 7.800,-- Kč za nedodržení termínu vrácení bezúročné půjčky ve výši 1.000.000,--Kč, poskytnuté na základě Smlouvy o půjčce SOP/13/21/01 uzavřené dne 29. 10. 2013.

K bodu 25. Žádost o poskytnutí dotace – sociální oblast – nedoporučená
Schváleno usnesení číslo 5672:
Rada města Prostějova
n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova na rok 2015 ve výši 1.000.000,-- Kč
- na založení nového spolku pro právní, psychologickou a ekonomickou poradnu – provozní a mzdové náklady (pronájem kancelářských prostor včetně energií a internetu, mzdové náklady pro členy spolku a praktikanty, nákup vybavení kanceláře, advokátní zastoupení, náklady na hosty k odborným prezentacím) z důvodu, že spolek není v souladu s § 226 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zapsán ve veřejném rejstříku – spolek není právnickou osobou a nemá právní subjektivitu.

K bodu 26. Revitalizace Kolářových sadů – můstky pro pěší
Schváleno usnesení číslo 5673:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zadání vypracování předmětné projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby (RDS) formou výzvy jednomu zájemci, a to společnosti Projekční kanceláři PRIS spol. s r.o., Osová 20, Brno, Ing. Martinu Řehulkovi, IČO: 46974806.

K bodu 27. Návrh možných lokalit pro vybudování Komunitního domu pro seniory
Schváleno usnesení číslo 5674:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace o možných lokalitách pro vybudování Komunitního domu pro seniory.

K bodu 28. 1 ROZOP kapitoly 10 - kancelář primátora a kapitoly 14 - kancelář tajemníka
Schváleno usnesení číslo 5675:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6171

5021

 

 

0140000000000

72.000,00

(zvýšení položky 5021 - ostatní osobní výdaje - odměny z dohod na Prostějovské radniční listy)

14

6171

5031

 

 

0140000000000

18.000,00

(zvýšení položky 5031 - odvody sociálního pojištění – zákonné pojištění z dohod na Prostějovské radniční listy)

14

6171

5032

 

 

0140000000000

6.500,00

(zvýšení položky 5032 - odvody zdravotního pojištění - zákonné pojištění z dohod na Prostějovské radniční listy)

14

6171

5038

 

 

0140000000000

300,00

(zvýšení položky 5038 – odvody na úrazové pojištění - zákonné pojištění z dohod na Prostějovské radniční listy)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5021

 

 

0100000100800

96.800,00

(snížení položky 5021 – ostatní osobní výdaje – odměny z dohod na Prostějovské radniční listy)

K bodu 28. 2 ROZOP kapitoly 10 – kancelář primátora
Schváleno usnesení číslo 5676:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5194

 

 

0100000000000

15 000,00

(zvýšení položky 5194 – věcné dary – nákup květin na připomenutí významných událostí a pracovních nebo životních výročí zaměstnanců)

- snižuje výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5175

 

 

0100000000000

15 000,00

(snížení položky 5175 – nákup pohoštění – položka bude snížena na základě správného účetního členění)

K bodu 28. 3 ROZOP kapitoly 13 – městská policie (přesun položek)
Schváleno usnesení číslo 5677:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5169

 

 

0130000000000

40.000

 

(nákup ostatních služeb – úspora na úklidových službách - firma vybrána v rámci města)

 

13

5311

5156

 

 

0130000000000

50.000

 

(pohonné hmoty a maziva – úspora provozu na LPG a benzínu)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5163

 

 

0130000000000

3.000

 

(služby peněžních ústavů – doplnění částky pro úhradu pojištění v II. pololetí 2015)

 

13

5311

5139

 

 

0130000000000

83.000

 

(nákup materiálu – zabezpečení drobného nákupu pro II. pololetí 2015

 

13

5311

5179

 

 

0130000000000

4.000

 

(ostatní nákupy j.n – dálniční známka, ošatné ostatního zaměstnance MP II. pol roku 2015)

K bodu 28. 4 ROZOP kapitoly 13 – městská policie (prevence)
Schváleno usnesení číslo 5678:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

6909

 

 

0700396000000

280.000

 

(limit ostatních investic - dofinancování projektu )

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

6122

 

 

013001100000

280.000

 

(strojní investice - „Digitální IP záznamové zařízení s enkodérem pro analogové kamery“

K bodu 28. 5 ROZOP kapitoly 15 – Informační technologie
Schváleno usnesení číslo 5679:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6119

 

 

0150331000000

80.707,-

Pořízení právního informačního systému Beck-online

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

 

 

0700396000000

80.707,-

Limit ostatních investic


K bodu 28. 6 ROZOP kapitoly 16 - Občanské záležitosti
Schváleno usnesení číslo 5680:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
I.
- snižuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

16

000000

1361

 

 

0160000000001

2.550.000,-

Správní poplatky –občanské průkazy, pasy- položka nebyla plněna z důvodu náročnosti zpracování při účtování dle agendy, ve které byl vybrán

16

000000

1361

 

 

0160000000002

340.000,-

Správní poplatky –matrika- položka nebyla plněna z důvodu náročnosti zpracování při účtování dle agendy, ve které byl vybrán

16

000000

1361

 

 

0160000000003

100.000,-

Správní poplatky – položka nebyla plněna í z důvodu náročnosti zpracování při účtování dle agendy, ve které byl vybrán

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

16

000000

1361

 

 

0160000000000

2.990.000,-

Správní poplatky – navýšení rozpočtované položky z důvodu sloučení výše uvedených položek do jedné a zjednodušení zpracování náročného rozúčtování dle agendy, ve které byl správní poplatek vybrán


II.
- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

16

000000

1361

 

 

0160000000000

80.000,-

Správní poplatky – navýšení rozpočtované položky z důvodu placení měsíčního paušálu za poskytování služby při rozšíření pracovišť CDBP

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

16

6171

5169

 

 

0160000000000

80.000,-

Paušál za poskytování služby v rámci rozšíření pracovišť CDBP

K bodu 28. 7 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport
Schváleno usnesení číslo 5681:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) navýšení neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím na dovybavení prostor ICT technikou
b) v pravém křídle budovy na Husově nám. 91 v souvislosti s vykonáváním činnosti od září 2015
- Základní škole a mateřské škole Prostějov, Kollárova ul. 4ve výši 244.800,- Kč
- Městské knihovně Prostějov, příspěvková organizace ve výši 70.000,- Kč
c) rozpočtové opatření, kterým se
-zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

003113

5331

 

1

0200000020336

244.800

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ PV, Kollárova ul. 4 na dovybavení prostor v pravém křídle budovy na Husově nám. 91 v souvislosti s vykonáváním činnosti od září 2015)

20

003314

5331

 

1

0200000020402

70.000

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek Městské knihovně Prostějov, příspěvková organizace na dovybavení prostor v pravém křídle budovy na Husově nám. 91 v souvislosti s vykonáváním činnosti od září 2015)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

000000

8115

 

1

0700000000000

314.800,-

 

(snížení FRR)

d) úpravu finančních plánů takto:
- Základní škole a mateřské škole Prostějov, Kollárova ul. 4
navýšení účtu 672 – výnosy z transferů (neinv. příspěvek) + 244.800 Kč,
navýšení účtu 558 - DDHM (pořízení ICT techniky) + 244.800 Kč
- Městské knihovně Prostějov, příspěvková organizace
navýšení účtu 672 – výnosy z transferů (neinv. příspěvek) + 70.000 Kč,
navýšení účtu 558 - DDHM (pořízení ICT techniky) + 70.000 Kč.

K bodu 28. 8 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD - informační systém a mobiliář na hřbitově)
Schváleno usnesení číslo 5682:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
I. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3632

5169

 

 

0600044000000

30 000

Projektová dokumentace Informační systém a mobiliář na městském hřbitově v Prostějově

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

30 000

Snížení rezervy RMP

II. zadání vypracování předmětné projektové dokumentace formou výzvy jednomu zájemci, a to uchazeči společnosti CAD PROJEKT PLUS, s.r.o., Riegrova 793/2, 796 01 Prostějov, IČ 255 87 293.

K bodu 28. 9 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (lávka pro pěší v lokalitě Močidýlka)
Schváleno usnesení číslo 5683:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
I. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3744

6121

 

 

0600414000000

120 000

Biocentrum Močidýlka – lávka pro pěší (Dokumentace pro provedení stavby)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

000

Snížení rezervy RMP

II. zadání vypracování dokumentace pro provedení stavby – lávka pro pěší v lokalitě Močidýlka v Prostějově formou výzvy jednomu zájemci, a to uchazeči společnosti ZAHRADA Olomouc s.r.o., Železniční 469/4, 772 11 Olomouc, IČ 483 95 013.

K bodu 28.10 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (vodovodní přípojka RG a ZŠ)
Schváleno usnesení číslo 5684:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3121

5171

 

 

0600000600340

400 000

Oprava havarijního stavu vodovodní přípojky pro RG a ZŠ Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707600

400 000

Snížení rezervy na havarijní situace

K bodu 28.11 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (převod položek)
Schváleno usnesení číslo 5685:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

5171

 

 

0600000000000

100 000

Zvýšení položky – zachování a obnova kulturních památek

0060

2212

5169

 

 

0600514000000

25 000

Severní obslužná komunikace

0060

3322

5169

 

 

0600051000000

100 000

Nová radnice – střecha, fasáda

0060

3745

5171

 

 

0600435000000

170 000

Regenerace parku u kostela sv. Petra a Pavla v Prostějově

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3326

5171

 

 

0600000000000

100 00

Snížení položky – zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

0060

2212

5171

 

 

0600514000000

25 000

Severní obslužná komunikace

0060

3322

5171

 

 

0600051000000

100 000

Nová radnice – střecha, fasáda

0060

3745

6121

 

 

0600435000000

170 000

Regenerace parku u kostela sv. Petra a Pavla v Prostějově

K bodu 28.12 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (technické řešení - zastávky Vrahovice - PD)
Schváleno usnesení číslo 5686:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

 

0600538000000

80 000

Technické řešení zastávek před domem služeb ve Vrahovicích – projektová dokumentace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

6119

 

 

0700000707100

80 000

Snížení rezervy RMP

K bodu 28.13 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (VO ul. Zahradní)
Schváleno usnesení číslo 5687:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3631

6121

 

 

0600537000000

25 000

Projektová dokumentace Veřejné osvětlení v ulici Zahradní, Prostějov - Krasice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

25 000

Snížení rezervy RMP

K bodu 28.14 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD - přivaděč vody – průmyslová zóna)
Schváleno usnesení číslo 5688:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
I. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2310

6121

 

 

0600536000000

590 000

Přivaděč vody do průmyslové zóny, Prostějov – projektová dokumentace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

590 000

Snížení rezervy RMP

II. zadání vypracování předmětné projektové dokumentace formou výzvy jednomu zájemci, a to uchazeči VODIS Olomouc s.r.o., Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc, IČ: 25835815.K bodu 28.15 ROZOP kapitoly 15 - Informační technologie
Schváleno usnesení číslo 5689:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6119

 

 

0150331000000

164.562,-

Nové webové stránky Statutárního města Prostějova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

 

 

0700396000000

164.562,-

Limit ostatních investic

K bodu 29.1 Dotace - oblast sportu
Schváleno usnesení číslo 5690:
Rada města Prostějova
o d l o ž i l a
projednání poskytnutí dotace ve výši 10.000,-- Kč Squashovému klubu mládeže Prostějov, o. s., Na trávníku 414, Držovice, IČO 228 34 656 (poř. č. žádosti 10) na podporu činnosti (pronájmy).

Schváleno usnesení číslo 5691:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a)poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z prostředků FRR ve výši 25.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Čechovice, Čechovická 55, Prostějov, IČO 163 67 855 (poř. č. žádosti 64)
- na uspořádání oslavy 70. výročí založení oddílu kopané TJ Sokol Čechovice (medaile, diplomy, věcné ceny, poháry, rozhodčí, propagace, pronájmy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 10. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 10. 2015

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a
příjemcem (ve veřejnoprávní smlouvě budou upřesněny tyto konkrétní údaje: identifikace žadatele, výše dotace,
účel dotace, termíny čerpání a vyúčtování dotace) Tělovýchovnou jednotou Sokol Čechovice, Čechovická 55,
Prostějov, IČO 163 67 855.

Schváleno usnesení číslo 5692:
Rada města Prostějova
o d k l á d á
projednání poskyntutí dotace ve výši 40.000,-- Kč 1. SK PROSTĚJOV, Za Místním nádražím 4536/1, IČO 266 21 916 (poř. číslo žádosti 56) na účast nejmladších oddílů fotbalového klubu na turnaji „Ondrášovka Cup 2015“ (cestovné, ubytování).

Schváleno usnesení číslo 5693:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a)poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z prostředků FRR ve výši 10.000,-- Kč Františku Vlachovi, IČO 742 78 291 (poř. č. žádosti 63)
- na pořádání festivalu závodů dračích lodí „Plumlovský drak 2015“ (pronájmy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 10. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 10. 2015
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a
příjemcem (ve veřejnoprávní smlouvě budou upřesněny tyto konkrétní údaje: identifikace žadatele, výše dotace,
účel dotace, termíny čerpání a vyúčtování dotace) Františkem Vlachem,  IČO 742 78 291.

Schváleno usnesení číslo 5694:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a)poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z prostředků FRR ve výši 1.000,-- Kč Jiřímu Kastnerovi, IČO 100 75 216 (poř. č. žádosti 60)
- na pořádání srazu cyklistů na Kosíři „Horská kola spojme se“ (tisk propagačních tiskovin)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 10. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 10. 2015
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a
příjemcem (ve veřejnoprávní smlouvě budou upřesněny tyto konkrétní údaje: identifikace žadatele, výše dotace,
účel dotace, termíny čerpání a vyúčtování dotace) Jiřím Kastnerem, IČO 100 75 216.

Schváleno usnesení číslo 5695:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a)poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z prostředků FRR ve výši 10.000,-- Kč Jakubu Veselému, IČO 041 84 661 (poř. č. žádosti 72)
- na přípravu a účast na kulturistické soutěži Olympia Amateur Europe Prague 2015 (startovné, doprava, ubytování)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a
příjemcem (ve veřejnoprávní smlouvě budou upřesněny tyto konkrétní údaje: identifikace žadatele, výše dotace,
účel dotace, termíny čerpání a vyúčtování dotace) Jakubem Veselým, IČO 041 84 661.

Schváleno usnesení číslo 5696:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a)poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z prostředků FRR ve výši 8.000,-- Kč (poř. č. žádosti 65)
- na účast taneční skupiny Extension dance Prostějov na mezinárodních tanečních soutěžích (doprava, startovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a
příjemcem (ve veřejnoprávní smlouvě budou upřesněny tyto konkrétní údaje: identifikace žadatele, výše dotace,
účel dotace, termíny čerpání a vyúčtování dotace) .

Schváleno usnesení číslo 5697:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a)poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z prostředků FRR ve výši 5.000,-- Kč(poř. č. žádosti 67)
- na účast na mistrovství světa v Rusku ve střelbě z kuše (letenka)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a
příjemcem (ve veřejnoprávní smlouvě budou upřesněny tyto konkrétní údaje: identifikace žadatele, výše dotace,
účel dotace, termíny čerpání a vyúčtování dotace) .

Schváleno usnesení číslo 5698:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a)poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z prostředků FRR ve výši 7.000,-- Kč (poř. č. žádosti 73)
- na účast na Mistrovství Evropy Masters ve squashi (cestovné, startovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a
příjemcem (ve veřejnoprávní smlouvě budou upřesněny tyto konkrétní údaje: identifikace žadatele, výše dotace,
účel dotace, termíny čerpání a vyúčtování dotace) ;

c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

1

0200000000000

25.000

 

(zvýšení položky 5222 – TJ Sokol Čechovice – 70. výročí založení kopané TJ Sokol Čechovice)

 

0020

003419

5493

 

1

0200000000000

20.000

 

(zvýšení položky 5493 – účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám)

 

0020

003419

5212

 

1

0200000000000

21.000

 

(zvýšení položky 5212 – neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

66.000

 

(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)

K bodu 29.2 Dotace - oblast školství
Schváleno usnesení číslo 5699:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z prostředků FRR ve výši 8 000,-- Kč Obchodní akademii, Prostějov, Palackého 18, IČO 479 22 117 (poř. číslo žádosti 66)
- na akci Mistrovství světa v grafických disciplínách v Budapešti – základní účastnický poplatek, startovné,
závěrečný večer s vyhodnocením soutěže, doprava, ubytování
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem
Obchodní akademií, Prostějov, Palackého 18, IČO 479 22 117, dle přílohy

c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů


 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003299

5339

 

1

0200000000000

8 000,--

 

(zvýšení položky 5339 – Obchodní akademie, Prostějov – Mistrovství světa v grafických disciplínách v Budapešti)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

8 000,--

(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)

K bodu 29.3 Dotace - SKC Prostějov z.s.
Schváleno usnesení číslo 5700:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a)poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2015 z prostředků FRR ve výši 170.000,-- Kč
SKC Prostějov z. s., Kostelecká 49, IČO 155 27 395 (poř. č. žádosti 70)
- na úhradu licenčního poplatku UCI (světová cyklistická federace) v kategorii kontinentálních týmů a povinného pojištění závodníků a doprovodu pro rok 2016
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015,

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem SKC Prostějov z. s., Kostelecká 49, IČO 155 27 395 dle přílohy,

c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

1

0200000000000

170.000

 

(zvýšení položky 5222 – SKC Prostějov z. s. – licenční poplatky a pojištění)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

170.000

 

(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)

K bodu 29.4 Dotace – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Schváleno usnesení číslo 5701:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši Kč 50.000 Kč Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, IČ: 70885940
- na zakoupení nízkotlakého zvedacího vaku k záchraně zavalených osob
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015,

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc dle přílohy,

c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5522

6331

 

 

0120000000000

50 000

(zvýšení pol. 6331)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

6409

5901

 

 

0120000000000

50 000

(snížení rezervy na havarijní situace)

K bodu 30. 1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace OŠKS/Cás/126-15
Schváleno usnesení číslo 5702:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠKS/Cás/126–15) o poskytnutí dotace, který se týká rozšíření účelu o: pořízení sborových stejnokrojů.

K bodu 30. 2 Přijetí dotace od OlK na částečnou úhradu nákladů na zajištění slavnostního koncertu Moravské filharmonie Olomouc v Prostějově v rámci oslav státního svátku 28. října
Schváleno usnesení číslo 5703:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) přijetí dotace od Olomouckého kraje ve výši 190.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů na zajištění slavnostního koncertu Moravské filharmonie Olomouc v Prostějově v rámci oslav státního svátku 28. října

b) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a statutárním městem Prostějovem (jako příjemcem) ve výši 190.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů na zajištění slavnostního koncertu Moravské filharmonie Olomouc v Prostějově v rámci oslav státního svátku 28. října dle předloženého návrhu.

K bodu 30. 3 Žádost o souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic, schválení čerpání fondu investic Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2 na opravu systému jednotného času
Schváleno usnesení číslo 5704:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s převodem Kč 50 000,-- z rezervního fondu Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2 do fondu investic,
s c h v a l u j e
čerpání fondu investic Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2 ve výši Kč 50 000,-- na opravu systému jednotného času.

K bodu 30. 4 Žádost Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2 o souhlas s přijetím účelově určeného peněžitého daru a o schválení čerpání rezervního fondu
Schváleno usnesení číslo 5705:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím účelově určeného peněžitého daru Kč 55 000,-- od společnosti Women for Women, o. p. s., Praha na úhradu měsíčních záloh stravného pro vybraných 15 žáků základní školy se sociálním znevýhodněním pro školní rok 2015/2016;
s c h v a l u j e
čerpání rezervního fondu Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2 ve výši Kč 55 000,-- na úhradu měsíčních záloh stravného pro vybraných 15 žáků základní školy se sociálním znevýhodněním pro školní rok 2015/2016 (dar od společnosti Women for Women, o. p. s., Praha).

K bodu 30. 5 Žádost ředitele RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 o souhlas s pracovní cestou do zahraničí
Schváleno usnesení číslo 5706:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
se zahraniční pracovní cestou RNDr. Ing. Rostislava Halaše, ředitele Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2 do Finska ve dnech 17. – 22. 8. 2015 za účelem účasti na vzdělávací stáži pořádané Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně.

K bodu 30. 6 Čerpání fondu investic ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 na výměnu oken
Schváleno usnesení číslo 5707:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
čerpání fondu investic Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 ve výši Kč 98 000,-- na výměnu oken na budově školy v Čechovicích.

K bodu 30. 7 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 o úpravu finančního plánu
Schváleno usnesení číslo 5708:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
úpravu finančního plánu Základní škole a mateřské škole Prostějov, Kollárova ul. 4 takto:
navýšení závazného ukazatele - účtu 527 Zákonné a jiné sociální náklady (příděl do FKSP) + 600 Kč
snížení účtu 518 Ostatní služby (úspora za tel. služby) - 600 Kč.

K bodu 30. 8 Žádost o schválení čerpání fondu investic ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60
Schváleno usnesení číslo 5709:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
čerpání fondu investic Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 ve výši Kč 90 000,- na pořízení zahradního traktoru.

K bodu 31.1 Žádost o schválení podnájmu části prostoru sloužícího podnikání - Žižkovo nám. 134/19
Schváleno usnesení číslo 5710:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
podnájem firmě Provident, a.s., části prostoru sloužícího podnikání č. 255 pronajatých MUDr. Pavle Šamánkové – TASAM smlouvou o nájmu evidenčního č. 302 ze dne 01.04.2002.

K bodu 31.2 Návrh na schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání - nám. T. G. Masaryka 112/7
Schváleno usnesení číslo 5711:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 161 o celkové rozloze 59,80 m2 v domě na nám. T. G. Masaryka č. 112/7, 796 01 Prostějov Kamile Špičákové se sídlem Pernštýnské nám. č. 190/3, 796 01 Prostějov, a to:
- záměr využití: prodejna Farmářských produktů
- za nabídnuté nájemné ve výši 9.000,-Kč/měsíc.

K bodu 32. 1 Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 6231/63 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení číslo 5712:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí pozemku p.č. 6231/63 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 417 m2 v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví Statutárního města Prostějova.

K bodu 32.2 Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 270/1 a p.č. 270/3, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova
Schváleno usnesení číslo 5713:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí pozemků p.č. 270/1 – orná půda o výměře 4.102 m2 a p.č. 270/3 – trvalý travní porost o výměře 315 m2, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 013 12 774, do vlastnictví Statutárního města Prostějova.

K bodu 32.3 Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 778/1 a p.č. 778/5, oba v k.ú. Vrahovice
Schváleno usnesení číslo 5714:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí pozemků p.č. 778/1 – orná půda o výměře 1.044 m2 a p.č. 778/5 – orná půda o výměře 383 m2, oba v k.ú. Vrahovice, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha – Žižkov, PSČ 130 00, IČ 013 12 774, do vlastnictví Statutárního města Prostějova.

K bodu 32. 4 Schválení výpůjčky pozemků p.č. 5998, p.č. 5999/6 a části pozemku p.č. 5999/7, vše v k. ú. Prostějov
Schváleno usnesení číslo 5715:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
výpůjčku pozemků p.č. 5998 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 308 m2, p.č. 5999/6 – ostatní plocha o výměře 870 m2 a části pozemku p.č. 5999/7 – ostatní plocha o výměře 3.200 m2, vše v k.ú. Prostějov, spolku Prostějov olympijský, z. s., se sídlem Za velodromem 4187/49A, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 042 08 480, za účelem realizace projektu „Národní olympijské tenisové a volejbalové centrum“ za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou 99 let,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na údržbu předmětu výpůjčky.

K bodu 32. 5 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 6031/8 v k.ú. Prostějov
Nebyl schválen návrh:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemku p.č. 6031/8 – orná půda o výměře 1.277 m2 v k.ú. Prostějov , za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 32. 6 Vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 5760/3 a p.č. 5760/5, oba v k.ú. Prostějov
Nebyl schválen návrh:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemků p.č. 5760/3 – ostatní plocha o výměře 549 m2 a p.č. 5760/5 – ostatní plocha o výměře 25 m2, oba v k.ú. Prostějov, společnosti SKA s.r.o., se sídlem Praha 9, Levobřežní 10/911, PSČ: 190 00, IČ: 257 60 769, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 32. 7 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 226/44 v k.ú. Domamyslice
Schváleno usnesení číslo 5716:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 226/44 – zahrada v k.ú. Domamyslice o výměře cca 2 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu ve výši 600 Kč/m2, tj. celkem cca 1.200 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 32. 8 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 710/2 v k.ú. Prostějov a prodej části pozemku p.č. 708/2 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení číslo 5717:
Rada města Prostějova
1) v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 710/2 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Prostějov o výměře cca 120 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 1.100 Kč/m2 (celkem cca 132.000 Kč), a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
2) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej části pozemku p.č. 708/2 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Prostějov o výměře cca 100 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 1.100 Kč/m2 (celkem cca 110.000 Kč), a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 32. 9 Vyhlášení záměru směny pozemků na ulici Říční v Prostějově
Schváleno usnesení číslo 5718:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr směny pozemku p.č. 7518/4 o výměře 265 m2 v k.ú. Prostějov  za část pozemku p.č. 7518/6 v k.ú. Prostějov o výměře 265 m2 ve vlastnictví Statutárního města Prostějova za následujících podmínek:
a) směna bude provedena bez finančního vyrovnání,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
c) ve směnné smlouvě se Statutární město Prostějov zaváže k tomu, že nejpozději do 12 měsíců ode dne podpisu směnné smlouvy provede na vlastní náklady instalaci nového oplocení směňované části pozemku p.č. 7518/6 v k.ú. Prostějov včetně dvou branek; v případě nesplnění uvedeného závazku mají spoluvlastníci právo od směnné smlouvy odstoupit.

K bodu 32.10 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 3030/1 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení číslo 5719:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr výpůjčky části pozemku p.č. 3030/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 12 m2  za účelem zřízení a užívání odstavné plochy pro osobní vozidlo, za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky a odstavné plochy umístěné na předmětu výpůjčky.

K bodu 32.11 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 5738/1 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení číslo 5720:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr výpůjčky části pozemku p.č. 5738/1 v k.ú. Prostějov o výměře 303 m2 spolku „Fotbal Prostějov o.s.“, se sídlem Prostějov, Za Místním nádražím 4536, PSČ: 796 01, IČ: 228 27 536, za účelem umístění a provozování tribuny pro diváky za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou 15 let,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na údržbu předmětu výpůjčky a tribuny pro diváky umístěné na předmětu výpůjčky.

K bodu 32.12 Výkup dvou částí pozemku p.č. 370 v k.ú. Čechovice u Prostějova a ROZOP kapitoly 50
Schváleno usnesení číslo 5721:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:
1) výkup dvou částí pozemku p.č. 370 – orná půda o celkové výměře cca 282 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) v k.ú. Čechovice u Prostějova, od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 84.600 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,

2) rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

0500000000000

85.600

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup dvou částí pozemku p.č. 370 v k.ú. Čechovice u Prostějova (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

85.600

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 32.13 Výkup pozemku p.č. 633 v k.ú. Vrahovice a ROZOP kapitoly 50
Nebyl schválen návrh:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:
1) výkup pozemku p.č. 633 – orná půda o výměře 2.632 m2 v k.ú. Vrahovice od vlastníků tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 780 Kč/m2, tj. celkem 2.052 960 Kč, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí Statutární město Prostějov.

K bodu 32.14 Výkup pozemků p.č. 212/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova a p.č. 238/1 v k.ú. Domamyslice,
Nebyl schválen návrh:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:
1) výkup pozemku p.č. 212/1 – orná půda o výměře 1.052 m2 v k.ú. Čechovice u Prostějova od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu v symbolické výši 1.000 Kč, za následujících podmínek:
a) celá kupní cena bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
2) výkup pozemku p.č. 238/1 – orná půda o výměře 2.907 m2 v k.ú. Domamyslice od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu v symbolické výši 1.000 Kč včetně DPH, za následujících podmínek:
a) celá kupní cena bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
3) výkup staveb komunikace, zpevněných ploch a veřejného osvětlení umístěných na pozemcích p.č. 231/1, p.č. 237/2, p.č. 238/1, p.č. 238/4, p.č. 240/4, p.č. 434, p.č. 498/1 a p.č. 501, vše v k.ú. Domamyslice, a pozemcích p.č. 212/1, p.č. 212/3, p.č. 212/9 a p.č. 520/2, vše v k.ú. Čechovice u Prostějova, od vlastníka uvedených staveb do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu v symbolické výši 1.000 Kč včetně DPH, za následujících podmínek:
a) celá kupní cena bude zaplacena do 14 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě se prodávající zaváže, že po dobu pěti let od uzavření kupní smlouvy bude na své náklady zajišťovat opravy komunikace a zpevněných ploch umístěných na pozemcích p.č. 231/1, p.č. 237/2, p.č. 238/1, p.č. 238/4, p.č. 240/4, p.č. 434, p.č. 498/1 a p.č. 501, vše v k.ú. Domamyslice, a pozemcích p.č. 212/1, p.č. 212/3, p.č. 212/9 a p.č. 520/2, vše v k.ú. Čechovice u Prostějova, zejména opravy propadů a vyjetých kolejí a odstraňování náletového plevele, dle požadavků Statutárního města Prostějova a budoucího správce předmětné komunikace a zpevněných ploch; pro případ porušení uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč v každém jednotlivém případě,
c) při předávce komunikace, zpevněných ploch a veřejného osvětlení umístěných na pozemcích p.č. 231/1, p.č. 237/2, p.č. 238/1, p.č. 238/4, p.č. 240/4, p.č. 434, p.č. 498/1 a p.č. 501, vše v k.ú. Domamyslice, a pozemcích p.č. 212/1, p.č. 212/3, p.č. 212/9 a p.č. 520/2, vše v k.ú. Čechovice u Prostějova, do správy budoucího správce komunikace, zpevněných ploch a veřejného osvětlení předá prodávající veškerou dokumentaci včetně technických zpráv s uvedením skladby komunikace a zpevněných ploch.

K bodu 32.15 Výkup pozemků p.č. 6375/2, p.č. 6375/3, p.č. 6375/4, p.č. 6376/2 a části pozemku p.č. 6374/1, vše v k.ú. Prostějov, a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení číslo 5722:
Rada města Prostějova
o d l o ž i l a
materiál č. 32.15 Výkup pozemků p.č. 6375/2, p.č. 6375/3, p.č. 6375/4, p.č. 6376/2 a části pozemku p.č.
6374/1, vše v k.ú. Prostějov, a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města.K bodu 32.16 Výkup pozemků v k.ú. Prostějov v ulici Kojetínská a ROZOP kapitoly 50
Schváleno usnesení číslo 5723:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodů uvedených v důvodové zpráva k materiálu:
1) výkup pozemků p.č. 7310/1 - orná půda o výměře 2.446 m2, p.č. 7310/2 - orná půda o výměře 416 m2 a p.č. 7310/3 – ostatní plocha o výměře 62 m2, vše v k.ú. Prostějov, od spoluvlastníků těchto pozemků, do vlastnictví Statutárního města Prostějova, za kupní cenu ve výši 280 Kč/m2, tj. celkem 818.720 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

0500000000000

819.720

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků v k.ú. Prostějov – ul. Kojetínská (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

819.720

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 32.17 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p.č. 296/6 v k.ú. Domamyslice
Schváleno usnesení číslo 5724:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v strpění uložení kabelu veřejného osvětlení, včetně stožárů, v strpění provádění veškerých oprav a běžné údržby veřejného osvětlení, včetně stožárů, a v strpění vstupu oprávněných osob za tímto účelem na části pozemku p.č. 296/6 v k.ú. Domamyslice (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování geometrického plánu) ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00, IČ: 013 12 774, ve prospěch Statutárního města Prostějova, za podmínek uvedených v přiložené Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Do zaměření služebnosti geometrickým plánem bude mezi Českou republikou zastoupenou Stáním pozemkovým úřadem a Statutárním městem Prostějovem uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

K bodu 32.18 Zřízení služebnosti na částech pozemků p.č. 7978, p.č. 7975 a p.č. 7490, vše v k.ú. Prostějov, a p.č. 979
v k.ú. Vrahovice
Schváleno usnesení číslo 5725:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
v souvislosti s investičními akcemi Statutárního města Prostějova „CS Vrahovická – Okružní křižovatka, nám. Padlých hrdinů“ a „CS Vrahovická- mostní objekt přes říčku Hloučelu, lávka pro pěší“zřízení služebností spočívajících v právu zřídit a provozovat plynárenská zařízení na částech pozemků Statutárního města Prostějova p.č. 7978, p.č. 7975 a p.č. 7490, vše v k.ú. Prostějov, a p.č. 979 v k.ú. Vrahovice (rozsah zatížení pozemků bude znám po vypracování geometrických plánů) a v právu vstupovat a vjíždět na uvedené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenských zařízení, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ: 272 95 567, za následujících podmínek:
a) služebnosti budou vymezeny geometrickými plány v rozsahu vedení plynárenských zařízení a jejich ochranných pásem dle příslušných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění,
b) služebnosti budou zřízeny na dobu neurčitou za jednorázové úhrady ve výši 500 Kč navýšené o DPH podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v každém jednotlivém případě,
c) náklady spojené s vypracováním geometrických plánů a správní poplatky spojené s podáním návrhů na povolení vkladu práv odpovídajících služebnostem do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
d) do zaměření služebností geometrickými plány budou mezi Statutárním městem Prostějovem a společností RWE GasNet, s.r.o., uzavřeny smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen.

K bodu 32.19 Informace o záměru FOD prodat nemovité věci v k.ú. Krasice bezúplatně nabyté od statutárního města Prostějova
Schváleno usnesení číslo 5726:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace o záměru Fondu ohrožených dětí prodat nemovité věci v k.ú. Krasice bezúplatně nabyté od Statutárního města Prostějova.

K bodu 32.20 Informace - přehled o materiálech projednávaných OSÚMM v průběhu II. čtvrtletí 2015
Schváleno usnesení číslo 5727:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 4126 ze dne 04.02.2014 (přehled o materiálech projednávaných Odborem správy a údržby majetku města v průběhu II. čtvrtletí 2015).

K bodu 33. Bytové záležitosti - návrh uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu
Schváleno usnesení číslo 5728:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města Prostějova.

 

Miroslav Pišťák, primátor, v.r.

 

 

Prostějov 29.7.2015

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 30.7.2015 14:01:52 | přečteno 350x | Věra Krejčí
load