Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2015 > Výpis z 22. schůze Rady města Prostějova

Výpis z 22. schůze Rady města Prostějova

konané 25.8.2015

K bodu 1. Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č. 5731:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 22. schůze, konané dne 25.8.2015, uvedený na pozvánce s tím, že z programu je stažen materiál č. 20.13 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice a s rozšířením o materiály:
2.1 Dotace 2015 – oblast sportu (1. SK PROSTĚJOV, Prostějovský volejbal)
2.2 Vybavení tělocvičny TK
13.1 Zadávací řízení veřejné zakázky „Regenerace sídliště Šárka v Prostějově“ – odůvodnění významné veřejné zakázky
20.24 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení neinvestičního příspěvku Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34 na vybavení a provoz nové třídy)
24.1 Schválení tuzemské pracovní cesty
24.2 Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na akci XXXIII. Prostějovské hanácké slavnosti ve dnech 12. 9. – 13. 9. 2015
p o v ě ř u j e
RNDr. Alenu Raškovou, 1. náměstkyni primátora, ověřením zápisu.

K bodu 2. Přehled úkolů ze schůzí Rady města Prostějova a zpráva o plnění úkolů ke dni 25.8.2015
Schváleno usnesení číslo 5732:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zprávu o plnění svých usnesení ke dni 25.8.2015 bez připomínek.

K bodu 2.1 Dotace 2015 – oblast sportu (1. SK PROSTĚJOV, Prostějovský volejbal)
Schváleno usnesení číslo 5733:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2015 z prostředků FRR

1. ve výši 615.000,-- Kč 1. SK PROSTĚJOV, Za Místním nádražím 4536/1, IČO 266 21 916 (poř. číslo žádostí 76 a 56)
- na zajištění činnosti mládežnických fotbalových družstev (doprava na utkání mládežnických mužstev, údržba
hracích ploch, energie – Olympijská ul., nájmy sportovišť) v částce 575.000,-- Kč
- na účast mužstev přípravek při akci „Ondrášovka Cup 2015“ (cestovné, ubytování) v částce 40.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015 a vyúčtování
dotace odevzdat do 31. 12. 2015

2. ve výši 800.000,-- Kč Prostějovský volejbal s. r. o., Za Kosteleckou 4161/49, IČO 291 92 277 (poř. číslo žádosti 80)
- na náklady spojené s účastí klubu v nejprestižnější evropské volejbalové soutěži Champions League (ubytování,
doprava, letenky, poplatky CEV)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015 a vyúčtování
dotace odevzdat do 31. 1. 2016

b)
1. uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem 1. SK PROSTĚJOV, Za Místním nádražím 4536/1, IČO 266 21 916 dle přílohy č. 1
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy v režimu de minimis mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem Prostějovský volejbal s. r. o., Za Kosteleckou 4161/49, IČO 291 92 277 dle přílohy č. 2

c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003419

5222

1

0200000000000

615.000,--

(zvýšení položky 5222 - 1. SK PROSTĚJOV – činnost mládežnických fotbalových družstev, Ondrášovka Cup 2015)

0020

003419

5213

1

0200000000000

800.000,--

(zvýšení položky 5213 Prostějovský volejbal s. r. o. – ubytování, doprava, letenky, poplatky CEV)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

1.415.000,--

(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)

K bodu 2.2 Dotace - TK Prostějov
Schváleno usnesení číslo 5734:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 900 000,-- Kč Tenisovému klubu Prostějov, spolek, se sídlem Sportovní 1, 796 01 Prostějov, IČ 00205061 (poř. číslo žádosti 34);
- dotace bude použita na dovybavení letní tělocvičny v Prostějově, Za Kosteleckou ulicí, sportovně technickým materiálem; příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015;

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6322

1

0600000000000

900 000

Dotace - Tenisový klub Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

1

0700000000000

900 000

Snížení rezervy FRR


c) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a Tenisovým klubem Prostějov, spolkem, se sídlem Sportovní 1, 796 01 Prostějov, IČ 00205061, dle přílohy.

K bodu 3. Příprava zasedání Zastupitelstva města Prostějova
Schváleno usnesení číslo 5735:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rámcový návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 7.9.2015 v jednací místnosti radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

K bodu 4. Organizační řád Městské policie Prostějov
Schváleno usnesení číslo 5736:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Organizační řád Městské policie Prostějov podle předloženého návrhu.K bodu 5. Odpis pohledávek – kapitola 13 – Městská policie Prostějov
Schváleno usnesení číslo 5737:
Rada města Prostějova
s e v z d á v á
práva na pohledávky v.s. 1310140006 a 1310120010 spočívající v nezaplacení nákladů na dopravu do protialkoholní záchytné stanice ve výši 3000,-Kč spolu s úroky z prodlení případně dalším příslušenstvím.

K bodu 6. Návrh změny organizační struktury Magistrátu města Prostějova
Schváleno usnesení číslo 5738:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
s účinností od 1. 10. 2015 změny v organizační struktuře a systematizaci pracovních míst Magistrátu města Prostějova, a to v Odboru správy a údržby majetku města:
1. zřizuje 1 nové pracovní místo v Oddělení nakládání s majetkem města, vykonávané zaměstnancem v pracovním poměru na dobu určitou od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2018 se zařazením odborný referent,
2. zvyšuje celkový počet pracovních míst v Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova od 1. 10. 2015 na 40.
II. s t a n o v í
celkový počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Magistrátu města Prostějova od 1. 10. 2015 na 302.
III. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6171

5011

   

0140000000000

82.800,-

Platy zaměstnanců v pracovním poměru – navýšení 1 zaměstnance na odboru správy a údržby majetku města

14

6171

5031

   

0140000000000

20.700,-

Povinné pojištění na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti pro navýšené zaměstnance

14

6171

5032

   

0140000000000

7.500,-

Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění pro navýšené zaměstnance

14

6171

5038

   

0140000000000

400,-

Povinné pojistné na úrazové pojištění pro navýšené zaměstnance

14

6171

5179

   

0140000000000

900,-

Ostatní nákupy j. n. – navýšení položky pro nového zaměstnance na ošatné

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

112.200,-

FRR - snížení fondu rezerv a rozvoje města

K bodu 7. Dovolání proti rozsudku ve věci Partyzánská 19, Prostějov
Schváleno usnesení číslo 5739:
Rada města Prostějova
1. b e r e n a v ě d o m í
informace o průběhu soudního řízení včetně rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. května 2015, č. j. 17 Co 465/203-408,kterým bylo rozhodnuto ve věci žaloby o uzavření dohody o vydání věci podle zák. č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, o odvoláních žalovaných proti rozsudku Okresního soudu v Prostějově ze dne 20.03.2013 č.j. 8 C 216/95-364,
2. r o z h o d l a 
podat dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. května 2015, č. j. 17 Co 465/203-408.

K bodu 8. Plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžné hospodaření jím zřízených a založených právnických osob k 30.6.2015
Schváleno usnesení číslo 5740:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
- zprávu o „Plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžné hospodaření jím zřízených a založených právnických osob k 30.6.2015“,
- rozpočtová opatření za I. pololetí 2015 podléhající na základě usnesení ZMP č. 14268 ze dne 15.12.2014 dodatečnému schválení ZMP při pololetních rozborech hospodaření statutárního města Prostějova v roce 2015, kterými se v rámci upraveného rozpočtu zvyšují celkové příjmy a výdaje o částku 22.724.829,94 Kč tak, jak jsou uvedená v důvodové zprávě na straně č. 7 a 8,
- skutečnost, že k zabezpečení úkolů roku 2015 a k odstranění zjištěných dílčích nedostatků byla přijata na pololetních kontrolních dnech k průběžným výsledkům hospodaření za I. pololetí roku 2015 konkrétní opatření na úrovni příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Prostějov a příslušných odvětvových odborů MMPv,
u k l á d á
- správcům kapitol a ředitelům zřízených příspěvkových organizací zajistit čerpání výdajových (nákladových) položek tak, aby nedošlo k jejich překročení nad rámec aktuálního rozpočtu (finančního plánu) k 31.12.2015 a rovněž zajistit plnění příjmových položek rozpočtu (finančního plánu),
- správcům kapitol v průběhu II. pololetí 2015 provádět důslednou měsíční analýzu příjmových a výdajových položek a pružně reagovat na možné vzniklé disproporce v plnění příjmových a v čerpání výdajových položek rozpočtu včasným podáním návrhu na jejich úpravu orgánům města prostřednictvím rozpočtových opatření,
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
- k projednání zprávu o „Plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžné hospodaření jím zřízených a založených právnických osob k 30.6.2015“,
- schválit rozpočtová opatření za I. pololetí 2015 podléhající na základě usnesení ZMP č. 14268 ze dne 15.12.2014 dodatečnému schválení ZMP při pololetních rozborech hospodaření statutárního města Prostějova v roce 2015, kterými se v rámci upraveného rozpočtu zvyšují celkové příjmy a výdaje o částku 22.724.829,94 Kč tak, jak jsou uvedená v důvodové zprávě na straně č. 7 a 8.

K bodu 9. Pokyny k sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2016
Schváleno usnesení číslo 5741:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Pokyny k sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2016, včetně harmonogramu prováděných prací a termínů stanovených k projednání návrhu rozpočtu v orgánech města, dle předloženého návrhu,
s t a n o v u j e
pro rok 2016 následující kapitoly rozpočtu města:

Číslo kapitoly


Název kapitoly


Správce

10

Kancelář primátora

RNDr. Tatarkovičová Jaroslava

11

Správa a zabezpečení

Bc. Nevrtal František

12

Krizové řízení

Ing. Jakubský Vincent

13

Městská policie

Mgr. Nagy Jan

14

Kancelář tajemníka

Ing. Novák Jiří

15

Informační technologie

Ing. Števko Jan

16

Občanské záležitosti

Mgr. Javůrková Marie

19

DUHA KK u hradeb

Mgr. Ivánek Petr

20

Školství, kultura a sport

Mgr. Ivánek Petr

21

Sociální věci

Mgr. Svozil Jaroslav

30

Obecní živnostenský úřad

Ing. Bc. Orálková Antonie

40

Životní prostředí

Ing. Cetkovská Martina

41

Doprava

Ing. Nakládal Miroslav

50

Správa a nakládání s majetkem města

Bc. Vojtek Libor

60

Rozvoj a investice

Ing. Zajíček Antonín

61

Stavební úřad

Ing. Košťál Jan

70

Finanční

Ing. Carda Radim

71

Sociální fond

Ing. Novák Jiří

90

Správa a údržba majetku města

Bc. Vojtek Libor

K bodu 10. Oprava usnesení ZMP č. 14268 ze dne 15.12.2014 v bodě C) oprávnění užít prostředky rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření
Schváleno usnesení číslo 5742:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit opravu usnesení ZMP č. 14268 ze dne 15.12.2014 v bodě C) oprávnění užít prostředky rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření takto:
s v ě ř u j e
C. Radě města Prostějova oprávnění užít prostředky rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření takto:
- k pokrytí požadavků na navýšení neinvestičních výdajů jednotlivých kapitol rozpočtu k zajištění nezbytných potřeb kapitoly v průběhu rozpočtového roku 2015 (do 5 000 000 Kč včetně),
- poskytnutí veřejné finanční podpory v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zásadami poskytování veřejné finanční podpory, které schválilo Zastupitelstvo města Prostějova,
- k zařazení nových investičních akcí včetně pořízení dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku do výše 5 000 000 Kč včetně v jednotlivém případě, vyjma nabytí nemovitého majetku, akcií a majetkových podílů.

K bodu 11. Poskytnutí protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace zastupiteli města
Schváleno usnesení číslo 5743:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a,
že Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace bude zastupiteli města na základě jeho žádosti poskytován v upravené verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných osobních údajů (tj. po odstranění osobních údajů) podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

K bodu 12. Stanovení závazných pravidel pro tvorbu finančních zdrojů na opravy a údržbu bytového a nebytového fondu statutárního města Prostějova ve správě obchodní korporace DSP, s.r.o.
Schváleno usnesení číslo 5744:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
každoroční tvorbu finančních zdrojů na opravy a údržbu bytového a nebytového fondu statutárního města Prostějova ve správě obchodní korporace DSP, s.r.o. na dané rozpočtové období, počínaje rozpočtovým rokem 2016, procentuální částkou z příjmů z pronájmů bytových a nebytových prostor, a to ve výši 45% těchto příjmů z uzavřeného roku, který předchází roku, kdy je tvořen rozpočet na příští období (pro tvorbu rozpočtu v roce 2016 se bude vycházet z uzávěrky roku 2014) a částkou ve výši 100% vymožených pohledávek z pronájmů bytových a nebytových prostor, které pro statutární město Prostějov spravuje obchodní korporace DSP, s.r.o. U pohledávek se bude vycházet, obdobně jako u příjmů z pronájmů bytových a nebytových prostor, a to z uzavřeného roku, který předchází roku, kdy je tvořen rozpočet na příští období (pro tvorbu rozpočtu v roce 2016 se bude vycházet z vymožených pohledávek roku 2014),
u k l á d á
vedoucímu odboru správy a údržby majetku města zařadit každoročně do výdajů návrhu rozpočtu města na příslušné rozpočtové období, počínaje rozpočtovým rokem 2016, částku ve výši 45% příjmů z pronájmů bytových a nebytových prostor uzavřeného roku, který předchází roku, kdy je tvořen rozpočet na příští období (pro tvorbu rozpočtu v roce 2016 se bude vycházet z uzávěrky roku 2014) a částkou ve výši 100% vymožených pohledávek z pronájmů bytových a nebytových prostor, které pro statutární město Prostějov spravuje obchodní korporace DSP, s.r.o., a to uzavřeného roku, který předchází roku, kdy je tvořen rozpočet na příští období (pro tvorbu rozpočtu v roce 2016 se bude vycházet z vymožených pohledávek roku 2014) na financování oprav a údržby bytového a nebytového fondu statutárního města Prostějova ve správě obchodní korporace DSP, s.r.o.
odpovídá: Bc. Vojtek, vedoucí Odboru správy a údržby majetku města
k. termín: 31.12.2015

K bodu 13. Zadávací řízení veřejné zakázky „Komplexní pojištění statutárního města Prostějov, včetně příspěvkových organizací a vybraných obchodních společností“ - zahájení řízení
Schváleno usnesení číslo 5745:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby „Komplexní pojištění statutárního města Prostějov, včetně příspěvkových organizací a vybraných obchodních společností“ zadávané v otevřeném řízení v souladu s § 27 a dlaších zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon),

2. rozdělení veřejné zakázky na tři části, dle souhrnných oblastí pojištění:
- část 1 * Pojištění majetku, včetně odpovědnosti a vozidel
- část 2 * Skupinové úrazové pojištění městských strážníků
- část 3 * Cestovní pojištění zaměstnanců magistrátu a zastupitelů statutárního města Prostějov
s možností samostatných dílčích plnění jednotlivých částí,

3. základní hodnoticí kritéria pro jednotlivé části zakázky:
- část 1 „Pojištění majetku, včetně odpovědnosti a vozidel“ ekonomická výhodnost nabídky s dílčími hodnoticímí kritérii
- nabídková cena v Kč bez DPH ……………………… s váhou 70%
- poskytnutí vyššího procenta podpojištění ………..…… s váhou 20 %
- poskytnutí bonifikace za škodní průběh ……………… s váhou 10 %
- část 2 „Skupinové úrazové pojištění městských strážníků“ nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH (za jednoroční pojištění jednoho strážníka)
- část 3 „Cestovní pojištění zaměstnanců a zastupitelů statutárního města Prostějova“ nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH (za osoboden v rozsahu Evropa s váhou 65% a osoboden v rozsahu Svět s váhou 35%),

4. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Komplexní pojištění statutárního města Prostějov, včetně příspěvkových organizací a vybraných obchodních společností“ včetně obchodních podmínek pro jednotlivé oblasti pojištění, dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu, přičemž pojistné smlouvy budou uzavřeny na dobu neurčitou,

5. odůvodnění veřejné zakázky „Komplexní pojištění statutárního města Prostějov, včetně příspěvkových organizací a vybraných obchodních společností“, zveřejňované v souladu
se zákonem na profilu zadavatele, dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,

6. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova,

7. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti hodnotící komise (komise pro posouzení a hodnocení nabídek) složení komise pro otevírání obálek a složení hodnotící komise veřejné zakázky „Komplexní pojištění statutárního města Prostějov, včetně příspěvkových organizací a vybraných obchodních společností“. Složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise je jmenovitě uvedeno v zápise z jednání schůze Rady města Prostějova;

p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora statutárního města Prostějova, jmenováním členů a náhradníků členů komise pro otevírání obálek a hodnotící komise tak, jak jsou jmenovitě uvedeni v zápisu ze schůze Rady města Prostějova;

u k l á d á
zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka vyhlášení a administraci veřejné zakázky „Komplexní pojištění statutárního města Prostějov, včetně příspěvkových organizací a vybraných obchodních společností“ s použitím výše zmíněné Zadávací dokumentace a za použití výše uvedených hodnoticích kritérií.
odpovídá: Ing. Jiří Novák, vedoucí Odboru kancelář tajemníka
k. termín: 31. 12. 2015

K bodu 13.1 Zadávací řízení veřejné zakázky „Regenerace sídliště Šárka v Prostějově“ – odůvodnění významné veřejné zakázky
Schváleno usnesení číslo 5746:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Odůvodnění významné podlimitní veřejné zakázky s názvem „Regenerace sídliště Šárka v Prostějově“ zadávané v otevřeném řízení, zpracované v souladu s § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon“) a vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „vyhláška“), a to ve znění dle přílohy č. 1 k tomuto materiálu.

K bodu 14. Povolení výjimky z počtu žáků ve třídách ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov
Schváleno usnesení číslo 5747:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
výjimku z počtu žáků ve třídách základní školy v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 pro Základní školu a mateřskou školu Jana Železného Prostějov, po 32 žácích v jedné třídě 8. ročníku ZŠ a po 33 žácích v jedné třídě 8. ročníku ZŠ.

K bodu 15. Revokace usnesení rady z 26. 5. 2015
Schváleno usnesení číslo 5748:
Rada města Prostějova
r e v o k u j e
usnesení Rady města Prostějova č. 5494 ze dne 26. 5. 2015, kterým bylo schváleno
a) navýšení neinvestičních příspěvků a úprava finančních plánů – závazného ukazatele 551 – odpisy zřízeným příspěvkovým organizacím v souvislosti s užíváním části pravého křídla budovy na Husově nám. 91
- Základní škole a mateřské škole Prostějov, Kollárova ul. 4 ve výši 108.000,- Kč
- Městské knihovně Prostějov, příspěvková organizace ve výši 56.000,- Kč
b) rozpočtové opatření, kterým se
-zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

003113

5331

0200000020336

108.000

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ PV, Kollárova ul. 4 – odpisy svěřeného nemovitého majetku)

20

003314

5331

0200000020402

56.000

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek Městská knihovna Prostějov, příspěvková organizace – odpisy svěřeného nemovitého majetku)

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

003113

2122

0200000020336

108.000

(odvod z fondu investic ZŠ a MŠ PV, Kollárova ul. 4)

20

003314

2122

0200000020402

56.000

(odvod z fondu investic Městské knihovny Prostějov, příspěvková organizace)

c) uložení odvodu ředitelům organizací z fondu investic v položce odpisy v souvislosti s užíváním části pravého křídla budovy na Husově nám. 91
- Základní škole a mateřské škole Prostějov, Kollárova ul. 4 ve výši 108.000,- Kč
- Městské knihovně Prostějov, příspěvková organizace ve výši 56.000,- Kč
d) uložení úkolu vedoucímu odboru školství, kultury a sportu zajistit realizaci odvodu finančních prostředků z fondu investic Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4 ve výši 108.000,- Kč a Městské knihovny Prostějov, příspěvková organizace ve výši 56.000,- Kč s kontrolním termínem do 31. 12. 2015.

K bodu 16. Revokace usnesení RMP č. 5340 z 31. 3. 2015 a ZMP č. 15092 z 13. 4. 2015
Schváleno usnesení číslo 5749:
Rada města Prostějova
1. r e v o k u j e
usnesení Rady města Prostějova č. 5340 ze dne 31. 3. 2015, kterým bylo doporučeno ZMP schválit Dodatky č. 2 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem s účinností od 1. 5. 2015 dle příloh
- Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4, se sídlem Prostějov, PSČ 796 01,
Kollárova 4, IČO 479 22 494
- Městská knihovna Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, PSČ 796 01, Skálovo nám. 6, IČO 670 08 976
2. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova revokovat usnesení č. 15092 ze dne 13. 4. 2015, kterým byly schváleny Dodatky č. 2 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem s účinností od 1. 5. 2015 dle příloh
- Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4, se sídlem Prostějov, PSČ 796 01, Kollárova 4, IČO 479 22 494
- Městská knihovna Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, PSČ 796 01, Skálovo nám. 6, IČO 670 08 976.

K bodu 17. Žádost o souhlas s přijetím věcných darů MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34 a MŠ Prostějov, Moravská ul. 30
Schváleno usnesení číslo 5750:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím věcných darů od dárce Vzdělávací institut, spol. s r. o., Prostějov, Vápenice 7:
- hraček a didaktických pomůcek v rámci projektu „Šikulkové“ v hodnotě Kč 35 486,-- Mateřskou školou
Prostějov, Partyzánská ul. 34 dle přílohy;
- hraček a didaktických pomůcek v rámci projektu „Šikulkové“ v hodnotě Kč 70 972,-- Mateřskou školou
Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace dle přílohy.

K bodu 18. Schválení Dodatku č. 1 na pořízení nového majetku - Vybudování parkoviště za obchodním domem KUBUS v Prostějově
Schváleno usnesení číslo 5751:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na pořízení nového majetku – na zhotovení nové stavby „Vybudování parkoviště za obchodním domem KUBUS v Prostějově“ se zhotovitelem JAMASTAV MORAVIA s. r. o., Hvozd, IČ: 015 86 548.

K bodu 19. Schválení smlouvy o dílo na pořízení nového majetku Cyklistická stezka, komunikace vč. parkovacích míst ulice Anglická - Holandská, Prostějov a ROZOP kapitoly 60
Schváleno usnesení číslo 5752:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) smlouvu o dílo na pořízení nového majetku – na zhotovení nové stavby „Cyklistická stezka, komunikace vč. parkovacích míst ulice Anglická - Holandská, Prostějov“, se zhotovitelem STRABAG a. s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

1

0600458000000

700 000

Cyklistická stezka, komunikace vč. parkovacích míst ulice Anglická - Holandská, Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

700 000

Snížení rezervy FRR


K bodu 20. 1 Rozpočtové opatření kapitoly 40 – životní prostředí (Oprava biologického filtru na skládce v Určické ulici)
Schváleno usnesení číslo 5753:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3728

5171

0400000000000

59 500

(oprava koksokompostového filtru na skládce)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

1014

5169

0400000000000

35 000

(péče o toulavé psy - útulek)

40

3728

5169

0400000000000

24 500

(monitoring skládky)

K bodu 20. 2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce - osvětlení)
Schváleno usnesení číslo 5754:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3631

6121

1

0600521000000

540 000

Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce - osvětlení

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

540 000

Snížení rezervy FRR

K bodu 20. 3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v oblasti města Prostějova - osvětlení přechodů na ulici Jungmannova a na ulici Dr. Horáka)
Schváleno usnesení číslo 5755:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3631

6121

1

0600533000000

360 000

Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v oblasti města Prostějova - osvětlení přechodů na ulici Jungmannova a na ulici Dr. Horáka

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

360 000

Snížení rezervy FRR

K bodu 20. 4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce – zastávky Vrahovice)
Schváleno usnesení číslo 5756:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

1

0600521000000

695 000

Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce - zastávky Vrahovice

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

695 000

Snížení rezervy FRRK bodu 20. 5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Městský hřbitov v Prostějově – urnové hroby, kolumbárium)
Schváleno usnesení číslo 5757:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3632

6121

1

0600044000000

300 000

Městský hřbitov v Prostějově – urnové hroby, kolumbárium

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

300 000

Snížení rezervy FRR

K bodu 20. 6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (městské hradby Prostějov - oprava)
Schváleno usnesení číslo 5758:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

5171

0600424000000

300 000

Městské hradby Prostějov - oprava

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

300 000

Snížení rezervy RMP

K bodu 20. 7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Statické zajištění komínu ve dvorním traktu domu na nám. T.G.M. č. 22 - PD)
Schváleno usnesení číslo 5759:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

5169

0600000000000

40 000

Statické zajištění komínu ve dvorním traktu domu na nám. T.G.M. č. 22 – projektová dokumentace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

40 000

Snížení rezervy RMP

K bodu 20. 8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (dopracování částí strategie ITI Olomoucké aglomerace)
Schváleno usnesení číslo 5760:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3636

5169

0600455000000

130 000

Strategické materiály pro čerpání dotací EU - neinvestiční studie

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

130 000

Snížení rezervy RMP

K bodu 20. 9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Muzeum - oprava podlah napadených dřevokaznými houbami – projektová dokumentace)
Schváleno usnesení číslo 5761:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3315

5169

0600000508025

65 000

Muzeum - oprava podlah napadených dřevokaznými houbami – projektová dokumentace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

65 000

Snížení rezervy RMP

b) zadání vypracování předmětné projektové dokumentace formou výzvy jednomu zájemci, a to společnosti Ing. Josef Kolář – PRINS, Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov, IČO: 106 37 028.

K bodu 20.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (parkovací stání na ulici Okružní)
Schváleno usnesení číslo 5762:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

1

0600468000000

250 000

Parkovací stání na ulici Okružní, Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

250 000

Snížení rezervy FRR

K bodu 20.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (kino Metro - oprava střešního pláště)
Schváleno usnesení číslo 5763:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3313

5171

1

0600505000000

580 000

Kino Metro - oprava střešního pláště

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

580 000

SníženírezervyFRR

K bodu 20.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Komunikace a chodník Čechovice, propojení Luční - Plumlovská)
Schváleno usnesení číslo 5764:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

1

0600461000000

3 100 000

Komunikace a chodník Čechovice, propojení Luční - Plumlovská

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

3 100 000

Snížení rezervy FRR

K bodu 20.14 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Oprava oken tělocvičny ZŠ Prostějov, ul. V. Majakovského 1)
Schváleno usnesení číslo 5765:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

5171

 

0600000600339

10 890

Oprava oken tělocvičny ZŠ Prostějov, ul. V. Majakovského 1

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

6409

5901

0600000607076

10 890

Rezerva na havarijní a škodní události

K bodu 20.15 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (oprava oplocení ZŠ na ul. Čechovická - PD)
Schváleno usnesení číslo 5766:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

5169

0600000000000

40 000

Oprava oplocení ZŠ na ulici Čechovická - projektová dokumentace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

40 000

Snížení rezervy RMP

K bodu 20.16 Rozpočtové opatření kapitoly 61 – Stavební úřad (Územní studie US-09 sídliště Hloučela)
Schváleno usnesení číslo 5767:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000061

003635

6119

0610007000000

61.000

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku - územní studie US-09 sídliště Hloučela

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

6909

0700396000000

61.000

Limit ostatních investic

K bodu 20.17 Rozpočtové opatření kapitoly 61 – Stavební úřad (Územní studie subcentrum Vrahovice)
Schváleno usnesení číslo 5768:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000061

003635

6119

0610006000000

50.000

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku - územní studie subcentrum Vrahovice

- snižuje stav rezerv města

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

6909

0700396000000

50.000

Limit ostatních investic

K bodu 20.18 Rozpočtové opatření kapitoly 71 - Sociální fond (převod zůstatku sociálního fondu)
Schváleno usnesení číslo 5769:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0071

006171

5499

0710000710050

147.000,-

Zvýšení položky „Kultura, tělovýchova a sport“ po převodu zůstatku nad plánovaný objem prostředků sociálního fondu

- snižují prostředky sociálního fondu

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0071

8115

0710000000000

147.000,-

Snížení prostředků sociálního fondu o zůstatek sociálního fondu z roku 2014 nad plánovaný objem prostředků fondu

K bodu 20.19 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (úhrada za zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích v k.ú. Čechůvky)
Schváleno usnesení číslo 5770:
Rada města Prostějova
s c h v a l u je
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006171

6121

0500479000000

17.202

zvýšení pol. 6121– budovy, haly, stavby; úhrada za zřízení služebnosti na pozemcích v k.ú. Čechůvky a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu služebnosti do katastru nemovitostí

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5901

0700000707100

17.202

snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova

K bodu 20.20 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města a 90 – správa a údržba majetku města (úprava položek, navýšení rezerv města)
Schváleno usnesení číslo 5771:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

003612

3112

0500000000000

37.479

zvýšení pol. 3112 – příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí; příjem z prodeje bytových jednotek a domů

0050

003639

2119

0500000000000

506.477

zvýšení pol. 2119 – ostatní příjmy z vlastní činnosti; úhrady za zřízení služebnosti na pozemcích v majetku města

0050

003639

3111

0500000000000

6.486.883

zvýšení pol. 3111 – příjmy z prodeje pozemků; příjmy z realizovaných prodejů pozemků z majetku statutárního města Prostějova

0050

006171

2310

0500000000000

1.144.660

zvýšení pol. 2310 – příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob. majetku; prodej technolog. zařízení kotelen a prodej panelů na ul. Kralická

0090

003745

2310

0900000000000

71.220

zvýšení pol. 2310 – příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob. majetku; příjmy z prodeje palivového dříví

0090

006171

2212

0900000000000

600.000

zvýšení pol. 2212 – sankční platby přijaté od jiných subjektů; úhrada části smluvní pokuty společností GALVA s.r.o.

- snižuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

003634

2132

0500000000000

407.429

snížení pol. 2132 - příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí a jejich částí; pronájem tepelného hospodářství společnosti DSP, s.r.o.

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006171

5362

0500000505053

10.888

snížení pol. 5362 – platby daní a poplatků státnímu rozpočtu; daň z převodu nemovitostí mimo k.ú. Prostějov

0050

003639

6130

0000000001

0500000000000

3.269.120

snížení pol. 6130 – pozemky; fin.prostředky na zpětný odkup pozemku od spol. GALVA s.r.o.

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006171

5362

0500000000000

250.000

zvýšení pol. 5362 – platby daní a poplatků státnímu rozpočtu; úhrada daně z nabytí nemovitých věci v případě prodeje nemovitých věcí z majetku statutárního města Prostějova

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

000000001

0700000000000

11.469.298

zvýšení pol. 5115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 20.21 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (Fond zeleně)
Schváleno usnesení číslo 5772:
Rada města Prostějova
s ch v a l u j e
a) použití finančních prostředků z Fondu zeleně na výsadbu zeleně ve vybraných lokalitách města Prostějova
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

003745

5169

6

0900000900400

1.980.702

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; výsadba zeleně ve vybraných lokalitách města Prostějova

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

6

0700000000000

1.980.702

Fond zeleně

K bodu 20.22 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (rozšíření plánu oprav chodníků 2015 – ul. Havlíčkova)
Schváleno usnesení číslo 5773:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

002219

5171

0900000900100

480.000

zvýšení pol. 5171 – opravy a údržba – středisko komunikace; opravy chodníků dlážděním

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

480.000

snížení pol. 8115 – fond rezerv a rozvoje

K bodu 20.23 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (záhony na nám. T. G. Masaryka a mimořádná zálivka zeleně)
Schváleno usnesení číslo 5774:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

003745

5169

0900000900400

422.000

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb – veřejná zeleň; zálivka stromů, keřů, záhonů

0090

003745

5169

0900000900400

223.431

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb – veřejná zeleň; sečení travnatých ploch

0090

003745

5169

0900000900400

221.681

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb – veřejná zeleň; pletí, okopávka nových záhonů na nám. T. G. Masaryka

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

867.112

snížení pol. 8115 – fond rezerv a rozvoje

K bodu 20.24 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení neinvestičního příspěvku Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34 na vybavení a provoz nové třídy)
Schváleno usnesení číslo 5775:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34 ve výši
Kč 400 000,-- na vybavení a provoz nové třídy
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

003111

5331

1

0200000020327

400 000,--

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34 na vybavení nové třídy)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

000000

8115

1

0700000000000

400 000,--

(snížení FRR)

K bodu 21. Křižovatka ulic E. Valenty a Olomoucká, Prostějov – usnesení č. 5344
Schváleno usnesení číslo 5776:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a 
zařadit do návrhu rozpočtu Statutárního města Prostějova na rok 2016 provedení světelně řízené křižovatky ulic E. Valenty a Olomoucká včetně zadání vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a to dle předložené projektové dokumentace pro územní rozhodnutí vypracované v roce 2011 společností Ateliér DPK, s.r.o., Žižkova 5, 602 00 Brno, IČ 253 48 817.

K bodu 22.1 Vyhlášení záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání - Pernštýnské nám. 183/4
Schváleno usnesení číslo 5777:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 185 o celkové rozloze 94,40m2 v domě na ul. Pernštýnské nám. 183/4 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.

K bodu 22.2 Vyhlášení záměru pronájmu garážového stání - ul. Finská 4242/11
Schváleno usnesení číslo 5778:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu garážového stání č. 504 o celkové rozloze 7 m2 v domě na ul. Finská 4242/11 v Prostějově, za těchto podmínek:
- pro garážování vozidla ve vlastním užívání
- s předností parkování vozidla nájemníků domu na ul. Finská 4242/11 v Prostějově
- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP)
- za nabídnuté měsíční nájemné v minimální výši 650,-Kč s inflační doložkou
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s. r. o., Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov.

K bodu 22.3 Schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání - ul. Brněnská 4207/32
Schváleno usnesení číslo 5779:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 101 o celkové rozloze 48,90 m2 v domě na ul. Brněnská 4207/32 v Prostějově :
- záměr využití: prodejna sportovní výživy
- za nabídnuté nájemné ve výši 3.500,-Kč/měsíc.

K bodu 22.4 Schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání - sídl. Svobody – pav. I 3520/6
Schváleno usnesení číslo 5780:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 200 o celkové rozloze 60,84 m2 v domě na sídl. Svobody – pav. I 3520/6 v Prostějově :
- za účelem skladování a balení zboží
- za nabídnuté nájemné ve výši 3.000,-Kč/měsíc.

K bodu 23. 1 Informace ve věci výkupů částí pozemků v ulici M. Alše na výstavbu technické infrastruktury
Schváleno usnesení číslo 5781:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace ve věci výkupů částí pozemků v ulici M. Alše v souvislosti s uvažovanou investiční akcí Statutárního města Prostějova „Lokalita M. Alše, Prostějov – Vrahovice“ na výstavbu technické infrastruktury.

K bodu 23. 2 Informace ve věci Zapojení do Paktu starostů a primátorů vycházející z iniciativy Evropské komise Smart Cities
Schváleno usnesení číslo 5782:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci ve věci Zapojení do Paktu starostů a primátorů vycházející z iniciativy Evropské komise Smart Cities.

K bodu 23. 3 Prodej bytové jednotky č. 3660/3 v domě na ul. Dolní 2, 4 a 6 v Prostějově
Schváleno usnesení číslo 5783:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej bytové jednotky č. 3660/3 o výměře 92,25 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 92/3733 na společných částech bytového domu č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, bytového domu č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, bytového domu č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku, správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující,
c) při prodeji předmětného majetku bude uplatněn postup dle Směrnice č. 4/2013, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku Statutárního města Prostějova,
a pro uzavření kupní smlouvy stanovuje následující pořadí dle důvodové zprávy.

K bodu 23. 4 Revokace usnesení Rady města Prostějova č. 5571 ze dne 16.06.2015 a vyhlášení záměru pronájmu pozemku p.č. 51 v k.ú. Krasice včetně stavby rybníka
Schváleno usnesení číslo 5784:
Rada města Prostějova
1) r e v o k u j e
usnesení Rady města Prostějova č. 5571 ze dne 16.06.2015 týkající se schválení pachtu pozemku p.č. 51 – vodní plocha v k.ú. Krasice včetně všech součástí a příslušenství (tj. zejména stavby rybníka, břehů, vpustí a výpustí včetně soustavy česel) společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o.,
2) v y h l a š u j e
záměr pronájmu pozemku p.č. 51 – vodní plocha o výměře 9 588 m2 v k.ú. Krasice, včetně všech součástí a příslušenství (tj. zejména stavby rybníka, břehů, vpustí a výpustí včetně soustavy česel), společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o., se sídlem Školní 3643/4, Prostějov, PSČ 796 01, IČ: 253 21 692, za účelem zajištění provozu a údržby, za následujících podmínek:
a) doba nájmu - neurčitá s šestiměsíční výpovědní lhůtou,
b) výše nájemného 3 Kč/m2/rok, tj. celkem 28.764 Kč ročně,
c) způsob placení nájemného – ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem,
e) nájemce zajistí na vlastní náklady úklid okolních pozemků.

K bodu 23. 5 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 5738/1 v k.ú. Prostějov a úprava Smlouvy pro správu,provoz a údržbu bytů a nebytových prostor a výkon dalších práv a povinností č. 2011/50/463 z 02.01.2012
Schváleno usnesení číslo 5785:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1) výpůjčku části pozemku p.č. 5738/1 v k.ú. Prostějov o výměře 303 m2 spolku „Fotbal Prostějov o.s.“, se sídlem Prostějov, Za Místním nádražím 4536, PSČ: 796 01, IČ: 228 27 536, za účelem umístění a provozování tribuny pro diváky za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou 15 let,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na údržbu předmětu výpůjčky a tribuny pro diváky umístěné na předmětu výpůjčky,
2) ukončení Smlouvy o správě sportovního areálu na sídl. E. Beneše v Prostějově č. 2010/50/067 ze dne 25.03.2010 uzavřené mezi městem Prostějovem a spolkem „Fotbal Prostějov o.s.“, se sídlem Prostějov, Za Místním nádražím 4536, PSČ: 796 01, IČ: 228 27 536, dohodou ke dni 31.12.2015,
3) rozšíření Přílohy č. 1 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu bytů a nebytových prostor a výkon dalších práv a povinností č. 2011/50/463 ze dne 02.01.2012 uzavřené mezi městem Prostějovem a Domovní správou Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, o nemovité věci uvedené v důvodové zprávě k materiálu, a s tím související úpravu Přílohy č. 2 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu bytů a nebytových prostor a výkon dalších práv a povinností č. 2011/50/463 ze dne 02.01.2012 dle důvodové zprávy k materiálu, a to s účinností od 01.01.2016.

K bodu 23. 6 Vyhlášení záměru prodeje majetku v k.ú. Krasice a schválení prodeje movitých věcí
Schváleno usnesení číslo 5786:
Rada města Prostějova
1. v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemků st. p.č. 59/15 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 932 m2 včetně jiné stavby bez čísla popisného nebo evidenčního, p.č. 200/5 – ostatní plocha o výměře 199 m2, p.č. 518/5 – vodní plocha o výměře 22 m2, p.č. 200/6 – ostatní plocha o výměře 119 m2, vše v k.ú. Krasice, společnosti ZELOS, spol. s r.o., se sídlem Radlická 76/1302, Praha 5 - Smíchov, PSČ: 150 00, IČ: 452 80 096, za následujících podmínek:
a) s ohledem na stavebně-technický stav předmětného majetku za nabídnutou kupní cenu ve výši 2.000.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
c) před uzavřením kupní smlouvy bude dořešeno umístění inženýrských sítí na pozemcích společnosti GALA, a.s., souvisejících s objektem na st. p.č. 59/15 v k.ú. Krasice a přístup k tomuto objektu přes areál společnosti GALA, a.s., zřízením služebností,
d) při prodeji předmětného majetku se analogicky použije postup dle Směrnice č. 4/2013, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku Statutárního města Prostějova; kauce bude činit 200.000 Kč,
e) kupní smlouva bude uzavřena až po dořešení umístění inženýrských sítí na pozemcích společnosti GALA, a.s., souvisejících s objektem na st. p.č. 59/15 v k.ú. Krasice a přístupu k tomuto objektu přes areál společnosti GALA, a.s., zřízením služebností a nejdříve 01.01.2016; do té doby budou vzájemné vztahy mezi Statutárním městem Prostějov a společností ZELOS, spol. s r.o., ošetřeny smlouvou o budoucí kupní smlouvě,
2. s c h v a l u j e
prodej movitých věcí uvedených v příloze materiálu, společnosti ZELOS, spol. s r.o., se sídlem Radlická 76/1302, Praha 5 - Smíchov, PSČ: 150 00, IČ: 452 80 096, za následujících podmínek:
a) za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku, tj. za 18.700 Kč bez DPH, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku uhradí kupující.

K bodu 23. 7 Výkup pozemku p.č. 170/9 v k.ú. Domamyslice a ROZOP kapitoly 50
Schváleno usnesení číslo 5787:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:
1) výkup pozemku p.č. 170/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 72 m2 v k.ú. Domamyslice od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 420 Kč/m2, tj. celkem 30.240 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

1

0500000000000

31.240

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 170/9 v k.ú. Domamyslice (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

31.240

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje

K bodu 23. 8 Výkup pozemků p.č. 6375/2, p.č. 6375/3, p.č. 6375/4, p.č. 6376/2 a části pozemku p.č. 6374/1, vše v k.ú. Prostějov, a ROZOP kapitoly 50
Schváleno usnesení číslo 5788:
Rada města Prostějova
o d k l á d á
materiál č. 23. 8 Výkup pozemků p.č. 6375/2, p.č. 6375/3, p.č. 6375/4, p.č. 6376/2 a části pozemku p.č. 6374/1, vše v k.ú. Prostějov s tím, že Mgr. Pospíšil bude s majitelem jednat o výši ceny.

K bodu 24. Různé:
24.1 Schválení pracovní cesty
Schváleno usnesení č. 5789:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
tuzemskou pracovní cestu JUDr. Josefa Augustina dne 27. 8. 2015 do Českého Krumlova.

24.2 Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na akci XXXIII. Prostějovské hanácké slavnosti ve dnech 12. 9. – 13. 9. 2015
Schváleno usnesení č. 5790:
Rada města Prostějova
u d ě l u j e
podle obecně závazné vyhlášky města č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2015 výjimku statutárnímu městu Prostějovu, zastoupenému Odborem školství, kultury a sportu, oddělení Duha – Kulturní klub u hradeb ve dnech dne 12. 9. – 13. 9. 2015 při pořádání akce XXXIII. Prostějovské hanácké slavnosti od 8.00 do 20.00 hodin.

Miroslav Pišťák v.r.
primátor města Prostějova

Prostějov 27.8.2015
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 27.8.2015 13:59:32 | přečteno 515x | Věra Krejčí
load