Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2015 > Výpis z 23. schůze Rady města Prostějova

Výpis z 23. schůze Rady města Prostějova

konané 22.9.2015

 

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 5791:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 23. schůze, konané dne 22.9.2015, uvedený na pozvánce s rozšířením o materiály:
3.2 Doporučení Komise pro rozvoj města a podporu podnikání z 8. 9. 2015
3.3 Doporučení Komise životního prostředí z 14. 09. 2015
4.1 Žádost MVČR o vyjádření města k OZV č. 2/2012
4.2 Dotace na zpracování územně plánovací dokumentace (finanční podpora z Integrovaného regionálního operačního programu dále jen IROP)
4.3 Informace o aktuálním stavu přípravy Strategie ITI Olomoucké aglomerace
16.13 Souhlas s bezúplatným pronájmem cvičné kuchyňky ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 k pořádání kurzů bezlepkového pečení
17.3 Dotace 2015 – TJ Sokol Čechovice, z. s.
18.16 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Převod položek na kapitole 60 – komunitní domy)
18.17 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Převod položek na kapitole 60)
p o v ě ř u j e
Ing. Zdeňka Fišera, náměstka, ověřením zápisu.

K bodu 2. Prohlášení nových členů Zastupitelstva města Prostějova
Schváleno usnesení číslo 5792:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
1. rezignaci PhDr. Věry Palacké na mandát člena zastupitelstva s účinností ode dne 10.9.2015,
2. vzdání se funkce primátora statutárního města Prostějova Miroslava Pišťáka s účinností ode dne 15.9.2015,
3. rezignaci Mgr. Evy Zatloukalové na mandát člena zastupitelstva s účinností ode dne 17.9.2015,
4. vzdání se funkce člena Rady města Prostějova a rezignaci na mandát člena Zastupitelstva města Prostějova PhDr. Aloise Mačáka, MBA s účinností ode dne 18.9.2015,
5. rozhodnutí RNDr. Aleny Raškové, 1. náměstkyně, svolat zasedání Zastupitelstva města Prostějova v souladu s § 92 (1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) na 5.10.2015,
k o n s t a t u j e, že
1. dnem 17.9.2015 se stal členem Zastupitelstva města Prostějova Ing. Petr Lysek,
2. dnem 18.9.2015 se stal členem Zastupitelstva města Prostějova Ing. Jiří Pospíšil,
a pověřuje RNDr. Alenu Raškovou, 1. náměstkyni, aby dle ustanovení § 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů předala novým členům zastupitelstva osvědčení.

K bodu 3. Přehled úkolů ze schůzí Rady města Prostějova a zpráva o plnění úkolů ke dni 22.9.2015
Schváleno usnesení číslo 5793:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zprávu o plnění svých usnesení ke dni 22.9.2015 bez připomínek.

K bodu 3.1 Záležitosti komisí rady
Schváleno usnesení číslo 5794:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
1. Doporučení Komise architektury a urbanismu z 10.9.2015,
2. Doporučení Komise pro rozvoj města a podporu podnikání z 8. 9. 2015,
3. Doporučení Komise životního prostředí z 14. 09. 2015.

K bodu 4. Návrh změny organizačního řádu Magistrátu města Prostějova k 1. 10. 2015
Schváleno usnesení číslo 5795:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
I. změnu Organizačního řádu Magistrátu města Prostějova s účinností ode dne 1. 10. 2015 v části upravující činnost Odboru kanceláře primátora, spočívající

a) v začlenění nově zřízené pozice – referent mediální komunikace do Odboru kanceláře primátora, v souladu s usnesením Rady města Prostějova č. 5534 ze dne 16. 6. 2015,

b) v doplnění některých činností vykonávaných na nově zřízené pracovní pozici pomocný asistent - řidič, v souladu s usnesením Rady města Prostějova č. 5534 ze dne 16. 6. 2015,

c) v doplnění povinností při vedení agendy žádostí o udělení výjimky z OZV č. 12/2009, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností a z OZV 10/2009, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích,

dle textu obsaženého v Příloze č. 1,

II. změnu Organizačního řádu Magistrátu města Prostějova s účinností ode dne 1. 10. 2015 v části upravující činnost Odboru kanceláře tajemníka, spočívající ve vypuštění činnosti evidování a zajišťování preventivních lékařských prohlídek zaměstnanců v Dílu 6 Samostatné pracoviště asistent tajemníka článek 39 písm. k) a přenesení této činnosti do článku 34 Právní a personální oddělení odst. 2 písm. y),

dle textu obsaženého v Příloze č. 2 a s tím, že v Díle 10 SAMOSTATNÉ PRACOVIŠTĚ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ (REFERENT MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE) bude Článek 31 označen nově jako Článek 30.a).

K bodu 4.1 Žádost MVČR o vyjádření města k OZV č. 2/2012
Schváleno usnesení číslo 5796:
Rada města Prostějova
u k l á d á
vedoucímu Finančního odboru předložit na schůzi rady materiál ve variantách.
odpovídá: Ing. Radim Carda, vedoucí FO
k. termín: 6.10.2015

K bodu 4.2 Dotace na zpracování územně plánovací dokumentace (finanční podpora z Integrovaného regionálního operačního programu dále jen IROP)
Schváleno usnesení číslo 5797:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
podat žádosti o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pro územní studie,
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit pořízení Regulačního plánu Městské památkové zóny města Prostějova nebo jejích částí dle důvodové zprávy.

K bodu 4.3 Informace o aktuálním stavu přípravy Strategie ITI Olomoucké aglomerace
Schváleno usnesení číslo 5798:
Rada města Prostějova
I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o aktuálním stavu přípravy Strategie ITI Olomoucké aglomerace,
II. u k l á d á
uvolněnému členu rady zajistit odeslání verze 3 Strategie ITI Olomoucké aglomerace zastupitelům města Prostějova prostřednictvím elektronické pošty.
odpovídá: PaedDr. Jaroslav Šlambor, uvolněný člen rady
k. termín: 6.10.2015

K bodu 5. Žádost o udělení výjimky z OZV č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Schváleno usnesení číslo 5799:
Rada města Prostějova
u d ě l u j e
výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností  na konání PIVNÍCH SLAVNOSTÍ v roce 2016 a koncert skupiny INE kafe, a to na dny:
pátek 13. 5. 2016 do 23.00 hodin
sobota 14. 5. 2016 do 23.00 hodin.

K bodu 6. Informace o nabytí majetku v rámci dědického řízení – hrob
Schváleno usnesení číslo 5800:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace o dědictví po zemřelém, a to pomníku na Městském hřbitově v Prostějově, uvedené v důvodové zprávě,
n e s o u h l a s í
s nabytím pomníku na Městském hřbitově v Prostějově v rámci uvedeného dědictví a dědictví odmítá.

K bodu 7. Zadávací řízení veřejné zakázky „Komplexní pojištění statutárního města Prostějov, včetně příspěvkových organizací a vybraných obchodních společností“ – jmenování náhradníka člena hodnotící komise
Schváleno usnesení číslo 5801:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. v souladu s § 74 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti hodnotící komise (komise pro posouzení a hodnocení nabídek) vyřazení jmenovaného náhradníka člena hodnotící komise – Ing. Miloše Kotulka – a určení nového náhradníka člena hodnotící komise veřejné zakázky „Komplexní pojištění statutárního města Prostějov, včetně příspěvkových organizací a vybraných obchodních společností“;
p o v ě ř u j e
RNDr. Alenu Raškovou, 1. náměstkyni primátora statutárního města Prostějova, jmenováním nového náhradníka člena hodnotící komise tak, jak je jmenovitě uveden v zápisu ze schůze Rady města Prostějova.

K bodu 8. Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy - Přemyslovice
Schváleno usnesení číslo 5802:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy dle přílohy na dobu určitou do 30. 6. 2019 - mezi statutárním městem Prostějovem a obcí Přemyslovice.

K bodu 9. Návrh na navýšení zastavěnosti pozemku (p. Večerka)
Schváleno usnesení číslo 5803:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
postupovat při zvýšení procenta zastavěnosti pozemku parcelní číslo 307/2 v katastrálním území Čechovice u Prostějova dle návrhu řešení č. 1.

K bodu 10. CS Vrahovická – okružní křižovatka, nám. Padlých hrdinů
Schváleno usnesení číslo 5804:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
zadat vypracování projektu ve stupni pro stavební povolení formou výzvy jednomu zájemci a to zpracovateli projektu ve stupni pro územní rozhodnutí, společnosti Atelier malých okružních křižovatek Ing. Petra NOVOTNÉHO, Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí IČ 150 14 886, jednající Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA.K bodu 11. Projektová dokumentace - „Prostějov – regenerace panelového sídliště Brněnská, ulice Tylova, úsek Libušinka – Tetín“ Křižovatka ulic Tylova – Libušinka – Studentská
Schváleno usnesení číslo 5805:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
zadat rozšíření předmětné projektové dokumentace o změnu plánované okružní křižovatky ulic Tylova – Libušinka – Studentská na křižovatku průsečnou, a to formou výzvy jednomu zájemci uchazeči Ing. Rudolfu Nečasovi, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín, IČO: 18172466.

K bodu 12. Narušení ochranného pásma STL plynovodu – Husovo náměstí
Schváleno usnesení číslo 5806:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o stávajícím stavu narušení ochranného pásma plynovodu ve vlastnictví společnosti RWE na Husově náměstí,
s o u h l a s í
s uzavřením dohody o strpění veřejného osvětlení v ochranném pásmu plynovodu za dohodnutých podmínek dle důvodové zprávy.

K bodu 13. Prodej movitého majetku – vozidla FORD TRANZIT 350 L, r.z. PVI 00-79
Schváleno usnesení číslo 5807:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej vozidla FORD TRANZIT 350 L, r.z. PVI 00-79, za cenu 4 000,-- Kč.

K bodu 14. Souhlas s umístěním komunikačního zařízení na části střechy budovy hasičské zbrojnice Vrahovice, Čs. armádního sboru 184/72 (PVfree.net, z.s.)
Schváleno usnesení číslo 5808:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s umístěním komunikačního zařízení spolku PVfree.net, z.s., se sídlem Daliborka 3009/33, 796 01 Prostějov, IČO: 26656787, na části střechy budovy hasičské zbrojnice Vrahovice, Čs. armádního sboru 184/72, na základě smlouvy o souhlasu s umístěním zařízení.

K bodu 15. Souhlas s umístěním komunikačního zařízení na části střechy budovy hasičské zbrojnice Vrahovice, Čs. armádního sboru 184/72 (Bc. Vymazal)
Schváleno usnesení číslo 5809:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s umístěním komunikačního zařízení žadatele Bc. Radka Vymazala, IČO: 01089820, na části střechy budovy hasičské zbrojnice Vrahovice, Čs. armádního sboru 184/72, na základě smlouvy o souhlasu s umístěním zařízení.

K bodu 16. 1 Pověření k udělování souhlasu ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějovem s uzavíráním pracovně právního vztahu k vlastní organizaci
Schváleno usnesení číslo 5810:
Rada města Prostějova
p o v ě ř u j e
Mgr. Petra Ivánka, vedoucího odboru školství, kultury a sportu udělovat souhlas ředitelům příspěvkových organizací k uzavírání pracovně právního vztahu k vlastní organizaci.

K bodu 16.2 Žádost o souhlas s uzavřením dohody o provedení práce ředitele RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 a ředitelky ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1
Schváleno usnesení číslo 5811:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
a)s uzavřením dohody o provedení práce na výchovnou činnost po dobu studijního pobytu studentů RG
a ZŠ města Prostějova na ústavech Akademie věd ČR ve dnech 20. – 25. 9. 2015 mezi RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 a RNDr. Ing. Rostislavem Halašem, ředitelem Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2;
b)s uzavřením dohody o provedení práce v rámci projektu „Jazyků se nebojíme“ a „Rozvoj technických dovedností“ na období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 mezi Základní školou Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 a Mgr. Martinou Rozsypalovou, ředitelkou Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1.

K bodu 16.3 Převod movitého majetku z RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 na zřizovatele a následně na Sportcentrum DDM Prostějov
Schváleno usnesení číslo 5812:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
a) s převodem movitého majetku (florbalové hřiště Arrow – přenosné mantinely viz příloha č. 1) v zůstatkové hodnotě 7.404,-- Kč z majetku Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2 na zřizovatele – statutární město Prostějov;
b) s bezúplatným převodem movitého majetku v zůstatkové hodnotě 7.404,-- Kč (florbalové hřiště Arrow – přenosné mantinely (viz příloha č. 1) ze zřizovatele – statutárního města Prostějova na Sportcentrum DDM Prostějov, příspěvkovou organizaci dle přiložené smlouvy o bezúplatném převodu (viz příloha č. 2).

K bodu 16.4 Žádost o schválení čerpání rezervního fondu MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23
Schváleno usnesení číslo 5813:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
čerpání rezervního fondu Mateřské školy Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace v celkové výši Kč 57 301,-- na pořízení:
- herního prvku „Dobrodružný most se stupínky“ pro pracoviště Rumunská ul. v hodnotě Kč 37 329,--
- herního prvku „Pejsek MINI“ pro pracoviště Mozartova ul. v hodnotě v hodnotě Kč 19 972,--.

K bodu 16.5 Žádost o souhlas s přijetím věcných darů MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23
Schváleno usnesení číslo 5814:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím věcných darů od dárce Vzdělávacího institutu, spol. s r. o., Prostějov, Vápenice 7:
- hraček a didaktických pomůcek v rámci projektu „Šikulkové“ v hodnotě Kč 17 745,-- Mateřskou školou Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace dle přílohy.

K bodu 16.6 Žádost o souhlas s přijetím účelově určených peněžitých darů ZŠ a MŠ, Kollárova ul. 4
Schváleno usnesení číslo 5815:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím účelově určených peněžitých darů, a sice:
- ve výši Kč 14 700,-- Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Kollárova ul. 4 od otce na úhradu osobních nákladů pro asistenta pedagoga žáka 2. třídy  na období září – prosinec 2015 (4 měsíce školního roku);
- ve výši Kč 2 250,-- Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Kollárova ul. 4 od matky  na úhradu osobních nákladů pro asistenta pedagoga žáka 2. třídy  na období září – prosinec 2015 (4 měsíce školního roku).

K bodu 16.7 Žádost o souhlas s přijetím věcného daru ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4
Schváleno usnesení číslo 5816:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím věcného daru od dárce Vzdělávacího institutu, spol. s r. o., Prostějov, Vápenice 7, a to keramická pece v hodnotě Kč 36 312,-- Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Kollárova ul. 4.

K bodu 16.8 Žádost o souhlas s přijetím věcného daru ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52
Schváleno usnesení číslo 5817:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím věcného daru – kamerového systému se záznamem obrazu v hodnotě Kč 11 546,-- Základní školou Prostějov, ul. E. Valenty 52 (dárce Klub přátel školy při Základní škole Prostějov, ul. E. Valenty 52).

K bodu 16.9 Žádost o úpravu finančního plánu MŠ Prostějov, Moravská ul. 30
Schváleno usnesení číslo 5818:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
úpravu finančního plánu Mateřské školy Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace:
- snížení závazného ukazatele účet 528 – zákonné a jiné ostatní náklady ve výši Kč 7.000,--
- navýšení závazného ukazatele účet 527 – zákonné a jiné ostatní pojištění ve výši Kč 7.000,--.

K bodu 16.10 Žádost o úpravu kalkulační ceny za pronájem horolezecké stěny na ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
Schváleno usnesení číslo 5819:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e
1.kalkulační cenu 50,- Kč/hod. za pronájem horolezecké stěny pro činnost horolezeckého oddílu Adrenalin určenou pro veřejnost na Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24,
2.bezúplatný pronájem pro horolezecký kroužek školy pro žáky školy a žáky ostatních základních škol zřízených městem Prostějovem.

K bodu 16.11 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace OŠKS/Cás/128-15 (Miroslav Švancara)
Schváleno usnesení číslo 5820:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠKS/Cás/128–15) o poskytnutí dotace, který se týká upřesnění názvu prostor vztahující se k použití a účelu dotace textem „v prostorách kavárny GALERIE Národního domu v Prostějově“.

K bodu 16.12 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory OŠKS/Hyb/19-15 – TJ OP Prostějov
Schváleno usnesení číslo 5821:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠKS/Hyb/19–15) o poskytnutí veřejné finanční podpory organizaci Tělovýchovná jednota OP Prostějov, Kostelecká 47, IČO 005 47 409, který se se týká rozšíření účelu o: náklady na rozhodčí dle přílohy.

K bodu 16.13 Souhlas s bezúplatným pronájmem cvičné kuchyňky ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 k pořádání kurzů bezlepkového pečení
Schváleno usnesení číslo 5822:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e
bezúplatný pronájem cvičné kuchyňky Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 pro sdružení „Sedmikráska“ od měsíce září do prosince 2015 vždy ve čtvrtek od 15:00 do 19:00 hod. k pořádání kurzů bezlepkového pečení

K bodu 17.1 Dotace 2015 - Oblast kultury
Schváleno usnesení číslo 5823:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro kulturu a cestovní ruch již rozpočtované na kapitole 20 a z prostředků rezervy RMP pro ROZOP

1. ve výši 7.000,-- Kč - Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Prostějově, U Kalicha 2574/1, IČO 479 19 507 (poř. číslo žádosti 71)
- na uskutečnění koncertu v Prostějově pěveckého sboru Andreasschotten chor z Erfurtu (ubytování, propagace)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

2. ve výši 10.000,-- Kč -
Nota Bene Prostějov, z. s., Mozartova 3806/8, IČO 042 34 723 (poř. číslo žádosti 84)
- na činnost pěveckého sboru Nota Bene Prostějov a pořádání koncertů (pronájem, noty, propagace, ošacení)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2015

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem (u jednotlivých žadatelů budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: identifikace žadatele, výše dotace, účel dotace, termíny čerpání a vyúčtování dotace)
1. Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Prostějově, U Kalicha 2574/1, IČO 479 19 507
2. Nota Bene Prostějov, z. s., Mozartova 3806/8, IČO 042 34 723

c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003319

5223

 

 

0200000004000

7.000

 

(zvýšení položky 5223 – Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Prostějově - koncert)

 

0020

003319

5222

 

 

0200000000000

10.000

 

(zvýšení položky 5222 – Nota Bene Prostějov, z. s. – činnost a pořádání koncertů)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003319

5493

 

 

0200000004000

1.000

 

(snížení položky 5493)

 

0020

003319

5212

 

 

0200000004000

5.000

 

(snížení položky 5212)

 

0020

003319

5213

 

 

0200000004000

1.000

 

(snížení položky 5213)

 

0070

006409

5901

 

 

0700000707100

10.000

 

(snížení položky 5901 – rezerva RMP pro ROZOP)


n e s c h v a l u j e
dotaci ve výši 30.000,-- Kč Muzeu a galerii v Prostějově, příspěvkové organizaci, nám. T. G. Masaryka 21/2, IČO 000 91 405 (poř. číslo žádosti 74) na podporu významné mezinárodní výstavy výtvarného umění „Near to Reality“ malíře Martena Welbergena (transport děl z Amsterdamu do Prostějova a zpět, pojištění uměleckých předmětů, inzerce a propagace v tisku), důvodem je skutečnost, že akce již probíhá a není možno zajistit propagaci v plném rozsahu dle článku VI. Práva a povinnosti příjemce odst. 1. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova.

K bodu 17.2 Dotace 2015 - Oblast sportu
Schváleno usnesení číslo 5824:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z prostředků rezervy RMP pro ROZOP ve výši 5.000,-- Kč
Squashovému klubu mládeže Prostějov, o. s., Na trávníku 414, Držovice, IČO 228 34 656 (poř. č. žádosti 10)
- na podporu činnosti (pronájmy, sportovní pomůcky, kurzovné pro trenéra)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem Squashovým klubem mládeže Prostějov, o. s., Na trávníku 414, Držovice, IČO 228 34 656;

c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

 

0200000000000

5.000

 

(zvýšení položky 5222 – Squashový klub mládeže Prostějov – podpora činnosti)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5901

 

 

0700000707100

5.000

 

(snížení položky 5901 – rezerva RMP pro ROZOP)

o d k l á d á
projednání žádostí poř. č. 77 (TJ Sokol I Prostějov,) a poř. č. 85 s tím, že budou radě předloženy po projednání ve Sportovní komisi.

K bodu 17.3 Dotace 2015 – TJ Sokol Čechovice, z. s.
Schváleno usnesení číslo 5825:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z prostředků FRR ve výši 50.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Čechovice, z. s., Čechovická 270/55, Prostějov, IČO 163 67 855 (poř. č. žádosti 88)
- na doplnění a obnovu sítí a oplocení pozemku
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem Tělovýchovnou jednotou Sokol Čechovice, z. s., Čechovická 270/55, Prostějov, IČO 163 67 855 dle přílohy

c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

1

0200000000000

50.000

 

(zvýšení položky 5222 – TJ Sokol Čechovice, z. s. – doplnění a obnova sítí a oplocení pozemku)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

50.000

 

(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)

K bodu 18. 1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – Kancelář primátora
Schváleno usnesení číslo 5826:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5229

 

 

0100000000000

54 094,00

zvýšení položky 5229 – ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

000000001

0700000000000

54 094,00

Fond rezerv a rozvoje

K bodu 18. 2 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení (poštovné)
Schváleno usnesení číslo 5827:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5161

0

0

0110000000000

380.000

Poštovní služby

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5162

0

0

0110000000000

200.000

Služby telekomunikací a radiokomunikací

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

0000

8115

0

000000001

0700000000000

180.000

Fond rezerv a rozvoje

K bodu 18. 3 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení (kartotéka pro OOZ)
Schváleno usnesení číslo 5828:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

6122

0

0

0110000000000

800.000,00

Stroje, přístroje a zařízení - pořízení rotační kartotéky pro oddělení registru obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

0

0

0700396000000

800.000,00

Limit ostatních investic

K bodu 18. 4 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení (pořízení vozidel)
Schváleno usnesení číslo 5829:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

6123

0

0

0110000000000

861.000,00

Dopravní prostředky: pořízení vozidel

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

0

0

0700396000000

861.000,00

Limit ostatních investic

K bodu 18. 5 Rozpočtové opatření kapitoly 15 – Informační technologie
Schváleno usnesení číslo 5830:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

5171

 

 

0150000000000

70 000,-

Opravy a udržování

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

5137

 

 

0150000000000

70 000,-

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

K bodu 18. 6 Rozpočtové opatření kapitoly 16 - Občanské záležitosti
Schváleno usnesení číslo 5831:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

16

000000

1361

 

 

0160000000000

23.000,-

Správní poplatky – z výběru za cestovní doklady

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

16

6171

5169

 

 

0160000000000

23.000,-

Paušál za poskytování služby v rámci rozšíření pracovišť CDBP

K bodu 18. 7 Rozpočtové opatření kapitoly 19 – Duha KK u hradeb
Schváleno usnesení číslo 5832:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
-zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0019

003313

5169

 

1

0190000190100

750.000

(zvýšení položky 5169 - nákup ostatních služeb kino Metro 70 na úhradu distributorům filmů, odvody ze vstupného, aj.)

0019

003319

5169

 

 

0190000190100

295.000

(zvýšení položky 5169 – nákup ostatních služeb, tj. úhrada pronájmu prostor Společenského domu na závěrečné kolony tanečních kurzů, úhrada služeb spojených s výukou společenských tanců, pořadatelská služba)

0019

003319

5139

 

1

0190000190100

16.400

(zvýšení položky 5139 - nákup materiálu – květiny pro matky novorozenců, památníčky pro novorozence města)

0019

003319

5492

 

1

0190000190100

190.000

(zvýšení položky 5492 dary obyvatelstvu – peněžitý dar při slavnostní akci Vítání občánků města PV – navýšení počtu těchto vítání)

0019

003319

5169

 

 

0190000190102

65.000

(zvýšení položky 5169 - nákup ostatních služeb LED projekce koncertu M. Hrůzy v rámci akce PV léto 2015)

0019

003319

5169

 

 

0190000190103

65.000

(zvýšení položky 5169 - nákup ostatních služeb LED projekce koncertu skupiny Čechomor s cimbálovou muzikou v rámci akce Hanácké slavnosti 2015)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0019

003319

5041

 

 

0190000190100

295.000

(snížení položky 5041 – odměny za užití duševního vlastnictví Duha KK u hradeb – přesun finančních prostředků z důvodu správného účtování na pol. 5169 základní kurzy společenského tance pro středoškolskou mládež)

0019

003319

5041

 

 

0190000190101

65.000

(snížení položky 5041 - odměny za užití duševního vlastnictví - akce Wolkrův Prostějov 2015, úspora vznikla přijetím dotace z Min. kultury a Ol. kraje na tuto akci)

0019

003319

5041

 

 

0190000190103

65.000

(snížení položky 5041 - odměny za užití duševního vlastnictví - akce Hanácké slavnosti 2015, úspora vznikla přijetím dotace z Ol. kraje na tuto akci)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

0700000000000

956.400

 

(snížení Fondu rezerv a rozvoje)

K bodu 18. 8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ITI – strategické materiály – převod položek)
Schváleno usnesení číslo 5833:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3636

5169

 

 

0600455000000

71 000

Strategické materiály pro čerpání dotací EU - neinvestiční studie

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3636

6121

 

 

0600455000000

71 000

Strategické materiály pro čerpání dotací EU – investice

K bodu 18. 9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Oprava havarijního stavu plynového kotle pro přípravu teplé užitkové vody v objektu Čs. arm. sboru 72/184 Vrahovice)
Schváleno usnesení číslo 5834:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3123

5171

 

 

0600000508029

180 000

Oprava havarijního stavu plynového kotle pro přípravu teplé užitkové vody v objektu
Čs. Armádního sboru 72/184, Vrahovice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707600

180 000

Rezerva na havarijní situace

K bodu 18.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Parkování ve dvoře domu na nároží ul. Knihařská a U spořitelny - PD)
Schváleno usnesení číslo 5835:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

1

0600539000000

50 000

Parkování ve dvoře domu na nároží ul. Knihařská a U spořitelny – projektová dokumentace

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

50 000

Snížení rezervy FRR

K bodu 18.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Převod položek na kapitole 60)
Schváleno usnesení číslo 5836:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

5171

 

 

0600462000000

450 000

Zóna G – doplnění komunikací, úprava ostrůvku

0060

2219

6121

 

 

0600468000000

100 000

Parkovací stání Okružní ulice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

 

0600263000000

550 000

CS Žešov

K bodu 18.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce budovy Jezdeckých kasáren – doplnění studie)
Schváleno usnesení číslo 5837:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3612

5169

 

 

0600535000000

20 000

Rekonstrukce budovy Jezdeckých kasáren – neinvestiční studie - doplnění

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3612

6119

 

 

0600535000000

20 000

Rekonstrukce budovy Jezdeckých kasáren – investiční studie

K bodu 18.13 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Úprava komunikace v ulici Říční – PD)
Schváleno usnesení číslo 5838:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

 

1

0600539000000

200 000

Úprava komunikace v ulici Říční – projektová dokumentace

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

200 000

Snížení Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 18.14 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (použití finančních prostředků Fondu zeleně)
Schváleno usnesení číslo 5839:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a)použití finančních prostředků z Fondu zeleně na výsadbu zeleně ve vybraných lokalitách města Prostějova
b)rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

003745

5169

 

6

0900000900400

229.800

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; výsadba zeleně ve vybraných lokalitách města Prostějova

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

6

0700000000000

229.800

Fond zeleně

K bodu 18.15 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (nákup světelných řetězů na rozšíření vánoční výzdoby nám. T. G. Masaryka)
Schváleno usnesení číslo 5840:
Rada města Prostějova
s ch v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

003631

6122

 

 

0900000900600

114.950

zvýšení pol. 6122 – stroje, přístroje, zařízení; nákup světelných řetězů na rozšíření vánoční výzdoby na nám. T. G. Masaryka

-snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

6909

 

 

0700396000000

114.950

Limit ostatních investic

K bodu 18.16 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Převod položek na kapitole 60 – komunitní domy)
Schváleno usnesení číslo 5841:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3612

5169

 

 

0600534000000

200 000

Komunitní domy pro seniory – variantní řešení

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3612

6119

 

 

0600534000000

200 000

Komunitní domy pro seniory – investiční studie

K bodu 18.17 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Převod položek na kapitole 60)
Schváleno usnesení číslo 5842:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

5171

 

 

0600514000000

1 700 000

Severní obslužná komunikace – protihlukové opatření (tichý asfalt)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

 

0600490000000

1 700 000

Parkoviště na Anenské ulici

u k l á d á
vedoucímu Odboru rozvoje a investic, zařadit investiční akci Parkoviště na Anenské ulici do plánu investic na rok 2016 na přední místo.
odpovídá: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí ORI
k. termín: 20.10.2015

K bodu 19.1 Vyhlášení záměru změny smlouvy č. 295 o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 158 v domě na nám. T. G. M. 111/6 v Prostějově
Schváleno usnesení číslo 5843:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr změny smlouvy č. 295 o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 158 o celkové rozloze 207,50 m2 v domě na nám. T. G. M. 111/6 v Prostějově. Tímto vyhlášeným záměrem se mění platnost smlouvy č. 295 z doby určité, do 31.12.2015 na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Ostatní podmínky smlouvy č. 295 o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 158 zůstávají nezměněny.

K bodu 19.2 Vyhlášení záměru změny smlouvy č. 637 o nájmu prostoru sloužícího podnikání
Schváleno usnesení číslo 5844:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr změny smlouvy č. 637 o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 204 o celkové rozloze 145,76 m2 v domě na sídlišti Svobody č. 3552 v Prostějově. Tímto vyhlášeným záměrem se mění název nájemce takto:
- původní: Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově
- nový: Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově.
Ostatní podmínky smlouvy č. 637 o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 204 zůstávají nezměněny.

K bodu 19.3 Schválení pronájmu garážového stání č. 807 v domě na ul. Polišenského č. 3/4467
Schváleno usnesení číslo 5845:
Rada města Prostějova
s ch v a l u j e
pronájem garážového stání č. 807 o celkové rozloze 26,39 m2 v domě na ul. Polišenského č. 3/4467 v Prostějově

- za nabídnuté nájemné ve výši 650,- Kč měsíčně s inflační doložkou
- za účelem využití pro garážování vozidla ve vlastním užívání
- nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou.K bodu 20. 1 Prodej dřevěných soch ze sochařských sympozií Hany Wichterlové
Schváleno usnesení číslo 5846:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
1) prodej dřevěných soch s názvy
· Drak, autor Diana Helene Neagu, s ohledem na faktický stav sochy za nabídnutou kupní cenu ve výši 500 Kč včetně DPH,
· Jádra, autor PhDr. Tomáš Kůs, s ohledem na faktický stav sochy za nabídnutou kupní cenu ve výši 300 Kč včetně DPH,
· Přesýpací hodiny, autor Aleksandre Phophkhadze, MoA., s ohledem na faktický stav sochy za nabídnutou kupní cenu ve výši 800 Kč včetně DPH,


2) prodej dřevěných soch s názvy
· Adam a Eva, autor Boris Kjullenen st., s ohledem na faktický stav sochy za nabídnutou kupní cenu ve výši 5.000 Kč včetně DPH,
· Průnik, autor Hanuš Lamr, s ohledem na faktický stav sochy za nabídnutou kupní cenu ve výši 3.000 Kč včetně DPH,
· Rodinka, autor MgA. Hynek Schreiber, s ohledem na faktický stav sochy za nabídnutou kupní cenu ve výši 5.000 Kč včetně DPH,


za následujících podmínek:
a) kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na odvoz soch uhradí kupující,

II. n e s c h v a l u j e
prodej dřevěných soch s názvy Manželé, autor Prof. Ugo Antinori, a Nakloněná, autor Petr Stanický, z důvodu jejich umístění na veřejném prostranství, a sochy s názvem Černá Mahulena, autor PhDr. Tomáš Kůs z důvodu jejího umístění v prostorách Magistrátu města Prostějova,

III. r o z h o d l a
ponechat dřevěné sochy, které nejsou v současné době umístěny na veřejném prostranství, ve skladu v Jezdeckých kasárnách a neprovádět žádnou jejich údržbu a opravy.

K bodu 20. 2 Příprava zadávacího řízení veřejné zakázky „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Prostějov“
Schváleno usnesení číslo 5847:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e

1. zahájení přípravy zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Prostějov“ v souladu s § 86 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon),

2. odůvodnění účelnosti předmětné veřejné zakázky, které je uvedeno v důvodové zprávě,

3. uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Prostějov“ ve znění dle přílohy s následujícími subjekty:

1. Základní školou Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, příspěvkovou organizací, se sídlem ul. Dr. Horáka 24, 796 01 Prostějov, IČO 479 22 516
2. Základní školou Prostějov, ul. E. Valenty 52, příspěvkovou organizací, se sídlem ul. E. Valenty 52, 796 03 Prostějov, IČO 479 22 303
3. Základní a mateřskou školou Prostějov, Kollárova ul. 4, příspěvkovou organizací, se sídlem Kollárova ul. 4, 796 01 Prostějov, IČO : 479 22 494
4. Základní školou Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, příspěvkovou organizací, se sídlem ul. Vl. Majakovského 1, 798 11 Prostějov, IČO 628 59 056
5. Základní a mateřskou školou Prostějov, Melantrichova ul. 60, příspěvkovou organizací, se sídlem Melantrichova ul. 60, 796 04 Prostějov, IČO 628 60 500
6. Základní a mateřskou školou Prostějov, Palackého tř. 14, příspěvkovou organizací, se sídlem, Palackého tř. 14, 796 40 Prostějov, IČO 479 22 486
7. Základní a mateřskou školou Jana Železného Prostějov, příspěvkovou organizací, se sídlem sídliště Svobody 3578/79, 796 01 Prostějov, IČO 479 22 770
8. Reálným gymnáziem a základní školou města Prostějova, Studentská ul. 2, příspěvkovou organizací, se sídlem Studentská ul. 4/2, 796 04 Prostějov, IČO: 441 59 960
9. Mateřskou školou Prostějov, Partyzánská ul. 34, příspěvkovou organizací, se sídlem Partyzánská ul. 34, 796 01 Prostějov, IČO 479 22 427
10. Mateřskou školou Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvkovou organizací, se sídlem Moravská ul. 30, 796 01 Prostějov, IČO 709 82 945
11. Mateřskou školou Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvkovou organizací, se sídlem Rumunská ul. 23, 796 01 Prostějov, IČO 709 82 821
12. Mateřskou školou Prostějov, ul. Šárka 4a, příspěvkovou organizací, se sídlem ul. Šárka 4348/4a 796 01 Prostějov, IČO 479 22 435
13. Mateřskou školou Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvkovou organizací, se sídlem Smetanova ul. 24, 798 11 Prostějov, IČO 702 87 431
14. Sportcentrem – domem dětí a mládeže Prostějov, příspěvkovou organizací, se sídlem Olympijská 4228/4, 79601 Prostějov, IČO: 00840173
15. Základní uměleckou školou Vladimíra Ambrose Prostějov, příspěvkovou organizací, se sídlem Kravařova 168/14, 796 01 Prostějov, IČO: 004 02 338
16. Domovní správou Prostějov, s.r.o., se sídlem Pernštýnské nám. 176/8, 796 01 Prostějov, IČO 262 59 893
17. Národním domem Prostějov o.p.s, se sídlem Vojáčkovo nám. 218/1, 796 01 Prostějov, IČO 255 76 313
18. Městským divadlem Prostějov, příspěvkovou organizací, se sídlem Vojáčkovo nám. 218/1, 796 01 Prostějov, IČO 004 02 362
19. Městskou knihovnou Prostějov, příspěvkovou organizací, se sídlem Skálovo nám. 6, 797 33 Prostějov, IČO 670 08 976

4. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova, přičemž technické podmínky zakázky specifikuje Odbor správy a údržby majetku města,

u k l á d á
1. vedoucímu Odboru kancelář tajemníka, zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek přípravu a zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Prostějov“,
odpovídá: Ing. Jiří Novák, vedoucí OKP
k. termín: 31.1.2016

2. vedoucímu Odboru správy a údržby majetku města, specifikovat technické podmínky této zakázky,
odpovídá: Mgr. Libor Vojtek, vedoucí OSUMM
k. termín: 30.11.2015

p o v ě ř u j e
Mgr. Jiří Pospíšila, náměstka primátora statutárního města Prostějova, uzavřením Smluv o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Prostějov“ za statutární město Prostějov.

K bodu 20. 3 Schválení pronájmu nebytových prostor v objektu na Husově nám. 91
Schváleno usnesení číslo 5848:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:
1) pronájem nebytových prostor ve stavbě občanského vybavení č.p. 2061 (Husovo nám. 91 v Prostějově) na pozemku p.č. 3791 v k.ú. Prostějov, a to prostor umístěných v pravém křídle 1. nadzemního podlaží o celkové výměře 473,15 m2 a prostor umístěných v pravém křídle 2. nadzemního podlaží o celkové výměře 468,59 m2, Základní škole a mateřské škole Prostějov, Kollárova ul. 4, příspěvkové organizaci, se sídlem Prostějov, Kollárova ul. 4, PSČ: 796 01, IČ: 479 22 494, za účelem výkonu činnosti nájemce dle zřizovací listiny za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 01.05.2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno v symbolické výši 1.000 Kč ročně,
c) nájemné bude placeno ročně předem,
d) výše nájemného nebude každoročně upravena inflačním koeficientem,
2) pronájem nebytových prostor ve stavbě občanského vybavení č.p. 2061 (Husovo nám. 91 v Prostějově) na pozemku p.č. 3791 v k.ú. Prostějov, a to prostor umístěných v pravém křídle 3. nadzemního podlaží o celkové výměře 487,27 m2, Městské knihovně Prostějov, příspěvkové organizaci, se sídlem Prostějov, Skálovo nám. 6, PSČ: 797 33, IČ: 670 08 976, za účelem výkonu činnosti nájemce dle zřizovací listiny za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 01.05.2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno v symbolické výši 1.000 Kč ročně,
c) nájemné bude placeno ročně předem,
d) výše nájemného nebude každoročně upravena inflačním koeficientem.

K bodu 20. 4 Schválení pronájmu pozemku p.č. 51 v k.ú. Krasice včetně stavby rybníka
Schváleno usnesení číslo 5849:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem pozemku p.č. 51 – vodní plocha o výměře 9 588 m2 v k.ú. Krasice, včetně všech součástí a příslušenství (tj. zejména stavby rybníka, břehů, vpustí a výpustí včetně soustavy česel), společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o., se sídlem Školní 3643/4, Prostějov, PSČ 796 01, IČ: 253 21 692, za účelem zajištění provozu a údržby, za následujících podmínek:
a) doba nájmu - neurčitá s šestiměsíční výpovědní lhůtou,
b) výše nájemného 3 Kč/m2/rok, tj. celkem 28.764 Kč ročně,
c) způsob placení nájemného – ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem,
e) nájemce zajistí na vlastní náklady úklid okolních pozemků.

K bodu 20. 5 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 5405/1 v k.ú. Prostějov, příp. jeho části
Nebyl schválen návrh:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemku p.č. 5405/1 – ostatní plocha o výměře 342 m2 v k.ú. Prostějov za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

Nebyl schválen návrh:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 5405/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 80 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 20. 6 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 729/11 v k.ú. Čechovice-Záhoří
Schváleno usnesení číslo 5850:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemku p.č. 729/11 – ostatní plocha o výměře 47 m2 v k.ú. Čechovice-Záhoří za následujících podmínek:
a)kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b)náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 20. 7 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 7751 v k.ú. Prostějov
Nebyl schválen návrh:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 7751 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 12 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:
a)kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b)náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 20. 8 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemků p.č. 223/6 a p.č. 225/2, oba v k.ú. Domamyslice
Schváleno usnesení číslo 5851:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje částí pozemků p.č. 223/6 - zahrada a p.č. 225/2 – ostatní plocha, oba v k.ú. Domamyslice, o celkové výměře cca 185 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:
a)kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b)náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 20. 9 Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v objektu na ul. Vápenice 3 v Prostějově a části pozemku p.č. 5480 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení číslo 5852:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor ve stavbě občanského vybavení č.p. 2985 (Vápenice 3 v Prostějově) na pozemku p.č. 5480 v k.ú. Prostějov, a to veškerých prostor umístěných ve 4. nadzemním podlaží o celkové výměře 477,95 m2, veškerých prostor umístěných ve 3. nadzemním podlaží o celkové výměře 873,42 m2, 1 učebny umístěné ve 2. nadzemním podlaží o výměře 69 m2 a prostor umístěných v 1. nadzemním podlaží o výměře 303,87 m2, a pronájmu části pozemku p.č. 5480 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Prostějov o výměře 1.675 m2, za účelem provozování střední školy za následujících podmínek:
a)nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou,
b)nájemné bude stanoveno ve výši 298.000 Kč ročně (z toho nájemné za pozemek bude činit 1.675 Kč ročně) a bude placeno čtvrtletně,
c)nájemné bude pronajímatel formou reinvestice používat na opravy a údržbu stavby občanského vybavení č.p. 2985 (Vápenice 3 v Prostějově) na pozemku p.č. 5480 v k.ú. Prostějov,
d)náklady na běžnou údržbu a drobné opravy předmětu nájmu bude po dobu nájmu hradit nájemce; veškeré ostatní náklady na opravy a údržbu předmětu nájmu, včetně zajištění a úhrady nákladů na zpracování revizí vyhrazených zařízení, bude po dobu nájmu hradit pronajímatel,
e)výše nájemného nebude každoročně upravena inflačním koeficientem,
f)s nájmem bude spojeno právo užívat společné prostory v objektu Vápenice 3 v Prostějově.

K bodu 20.10 Vyčíslení výše pohledávek z dlužného nájemného za pronájem bytů a nebytových prostor
Schváleno usnesení číslo 5853:
Rada města Prostějova
1. b e r e n a v ě d o m í
předloženou informaci o vyčíslení výše odepsaných pohledávek z dlužného nájemného za pronájem bytů a nebytových prostor evidovaných Domovní správou Prostějov, s.r.o.,
2. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit vzdání se práva na odepsané pohledávky s příslušenstvím evidované Domovní správou Prostějov, s.r.o., a to v celkové výši 6.434.014,01 Kč dle důvodové zprávy.

K bodu 21.1 Návrh uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu v majetku města
Schváleno usnesení číslo 5854:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města Prostějova dle důvodové zprávy.

K bodu 21.2 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS
Schváleno usnesení číslo 5855:

Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na pronájem bytů zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku města Prostějova v pořadí dle důvodové zprávy.

RNDr. Alena R a š k o v á v.r.
1.náměstkyně primátora

Prostějov 24.9.2015
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 24.9.2015 12:04:18 | přečteno 671x | Věra Krejčí
load