Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2015 > Výpis z 24. schůze Rady města Prostějova

Výpis z 24. schůze Rady města Prostějova

konané 6.10.2015

 

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 5856:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 24. schůze, konané dne 6.10.2015, uvedený na pozvánce
- s tím, že z programu jsou staženy body:
12.1 Vnitřní platový předpis pro ředitele škol a školských zařízení, vedoucí sestru jeslí a ředitele příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Prostějovem
12.2 Projednání výsledků periodické revize hospodaření v organizaci Sportcentrum – DDM
- s rozšířením o materiály:
3.1 Prodej movitého majetku – notebooku užívaného bývalým členem zastupitelstva města PhDr. Aloisem Mačákem, MBA
11.4 Rozpočtové opatření kapitoly 40 – životní prostředí
12.9 Žádost ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 o souhlas s přijetím účelově určeného peněžitého daru a o schválení čerpání rezervního fondu
14.7 Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemku p.č. 479/1 v k.ú. Krasice
15.2 Schválení tuzemské pracovní cesty do Náchoda
15.3 Informace o výběrovém řízení na vydávání Prostějovských radničních listů 2016,
15.4 Informace - uložení pokuty v souvislosti s výstavbou Aquaparku Prostějov
15.5 Dotace z programu na podporu Podnikatelských nemovitostí a infrastruktury
p o v ě ř u j e
Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátorky, ověřením zápisu.

K bodu 2. Přehled úkolů ze schůzí Rady města Prostějova a zpráva o plnění úkolů ke dni 6.10.2015
Schváleno usnesení číslo 5857:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zprávu o plnění svých usnesení ke dni 6.10.2015 bez připomínek.

K bodu 3. Informace o žádosti Sdružení chatařů Záhoří Čechovice II.
Schváleno usnesení číslo 5858:
Rada města Prostějova
u k l á d á
tajemníkovi Magistrátu města Prostějova, zajistit vypracování odborného stanoviska včetně právního posouzení k žádosti Sdružení chatařů Záhoří Čechovice II.
odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, tajemník MMPv
k. termín: 20.10.2015

K bodu 3.1 Prodej movitého majetku – notebooku užívaného bývalým členem
Schváleno usnesení číslo 5859:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. prodej movitého majetku – notebooku, užívaného bývalým členem zastupitelstva města k výkonu jeho funkce v Zastupitelstvu města Prostějova ve volebním období 2014 – 2018 za cenu 16 600,- Kč s DPH včetně Office Business. Konfigurace notebooku a instalovaný software jsou specifikovány v příloze č. 1 materiálu,
2. uzavření kupní smlouvy podle předloženého vzoru uvedeného v příloze č. 3  materiálu s kupujícím PhDr. Aloisem Mačákem, MBA.

K bodu 4. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací
Schváleno usnesení číslo 5860:
Rada města Prostějova
A) r o z h o d l a, že
statutární město Prostějov bude po žadateli o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, požadovat úhradu nákladů za poskytnutí informace v případě, že celková výše těchto nákladů přesáhne 50 Kč.
B) s c h v a l u j e
Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dle návrhu uvedeného v příloze materiálu.
C) s c h v a l u j e
výši nákladů podle § 82 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a ceny za laminování dokumentů na Magistrátu města Prostějova.

K bodu 4.1 Revokace usnesení a schválení přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu OlK pro JSDH města Prostějova
Schváleno usnesení číslo 5861:
Rada města Prostějova
1) r e v o k u j e
usnesení Rady města číslo 5654 ze dne 28. 7. 2015, kterým se :
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
a) s c h v á l i t
I. přijetí účelové neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH města Prostějova z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 120 000 Kč,
II. smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Olomouckým krajem a statutárním městem Prostějovem dle přílohy,
b) p o v ě ř i t
primátora statutárního města Prostějova Miroslava Pišťáka podpisem této smlouvy.

2) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
I) revokovat usnesení Zastupitelstva města číslo 15195 ze dne 7. 9. 2015, kterým se :
a) schvaluje
1. přijetí účelové neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH města Prostějova z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 120 000 Kč,
2. smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, Olomouc a 
statutárním městem Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov dle přílohy,
b) pověřuje primátora statutárního města Prostějova Miroslava Pišťáka podpisem této smlouvy.

II) schválit
I. přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 129 231 Kč pro JSDH města Prostějova
II. smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Olomouckým krajem a statutárním městem Prostějovem dle přílohy,
a) pověřit primátorku statutárního města Prostějova RNDr. Alenu Raškovou podpisem této smlouvy.

K bodu 4.2 Nákup uměleckého díla
Schváleno usnesení číslo 5862:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
nákup uměleckého díla z rozpočtu města Prostějova
1. PhDr. Miroslav Šmíd – „Svatá noc“ – olej na plátně - cena 12 000 Kč.K bodu 5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory v rámci OPŽP na projekt „EÚO na MŠ Moravská v Prostějově“
Schváleno usnesení číslo 5863:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14199993 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve znění dle přiloženého návrhu.

K bodu 6. Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace a Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14200243 o poskytnutí podpory v rámci OPŽP u projektu „EÚO na MŠ Fanderlíkova v Prostějově“
Schváleno usnesení číslo 5864:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1. vzít na vědomí změnu termínů v Rozhodnutí o poskytnutí dotace u akce „Energeticky úsporná opatření na MŠ Fanderlíkova v Prostějově“,
2. schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14200243 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve znění dle přiloženého návrhu.

K bodu 7. Smlouva o poskytnutí podpory v rámci OPŽP na projekt „Revitalizace školních zahrad v Prostějově – II. etapa“
Schváleno usnesení číslo 5865:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1. schválit přijetí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Revitalizace školních zahrad v Prostějově – II. etapa“ ve výši 1 186 436,25 Kč a
2. schválit Smlouvu č. 14188496 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve znění dle přiloženého návrhu.

K bodu 8. Stanovisko k dalšímu provozování služby Senior Taxi
Schváleno usnesení číslo 5866:
Rada města Prostějova
I. r o z h o d l a
o realizaci zadávacího řízení dle čl. 15 odst. 3 Směrnice č. 2/2015, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek statutárním městem Prostějovem (dále jen „Směrnice č. 2/2015“) pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Provozování služby Senior taxi“ s předpokládanou hodnotou do 400.000 Kč bez DPH

II. s c h v a l u j e
1. Předmět zakázky, kterým je provozování služby Senior taxi pro občany s trvalým pobytem na území města Prostějova, kteří dovršili 65 let a starších. Služba bude provozována v rámci katastrálního území města Prostějova a v jeho městských částech každý pracovní den od 6.30 do 14.30 hod. na období 1 roku (12 kalendářních měsíců).

2. Kritéria pro hodnocení nabídky:
Základní hodnotící kritérium je ekonomická výhodnost zakázky s dílčími kritérii
a) ekonomická výhodnost (cena za 1 km jízdy v Kč) – s váhou 80 %
b) kvalita a přístupnost objednávkového systému – s váhou 20 %

3. Zaslání výzvy k podání nabídky těmto zájemcům:
Zdravotní doprava, s. r. o., Lidická 86, 796 01 Prostějov, IČO 634 85 052
Komfort Logistik s. r. o., Obrovského 1877/17, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČO 294 47 496
Lukáš Krpálek,
Jan Spáčil, A. Krále 2641/12, Prostějov, IČO 038 17 407;

4. Složení komise pro hodnocení nabídek:
členové: Mgr. Jaroslav Svozil, OSV MMPv
Mgr. Renata Grulichová, OSV MMPv
Ing. Zuzana Navrátilová, OSV MMPv
RNDr. Bc. Roman Sedláček, OKT MMPv

K bodu 9. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na uživatele sociálních služeb
Schváleno usnesení číslo 5867:
Rada města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Prostějova na rok 2015 ve výši 8.000,-- Kč Centru pro dětský sluch Tamtam, o. p. s., Hábova 1571/22, Praha 5 – Stodůlky, IČO 004 99 811
- na proplacení části nákladů Centra pro dětský sluch Tamtam, o. p. s., Rané péče pro Moravu a Slezsko, se sídlem Jungmannova 25, Olomouc, potřebných k zajištění služby pro 1 rodinu s dítětem se sluchovým postižením ve městě Prostějov – pohonné hmoty, cestovné, mzdy
z důvodu, že na tento účel nebyl v roce 2015 poskytnut finanční příspěvek ani jiným žadatelům.

K bodu 10.1 Dotace 2015 - Charita Prostějov
Schváleno usnesení číslo 5868:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2015 z prostředků Fondu rezerv a rozvoje ve výši 30.000,-- Kč
Charitě Prostějov, Martinákova 9, Prostějov, IČO 441 59 854 (pořadové č. žádosti 89)
- na Domov Daliborka – chráněné bydlení – provozní náklady (spotřeba energie – elektřina, voda)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659, a příjemcem Charitou Prostějov, Martinákova 9, Prostějov, IČO 441 59 854, dle přílohy

c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0021

4354

5223

 

1

0210000000000

30.000,00

neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (poskytnutí dotace – Charita Prostějov – Domov Daliborka – chráněné bydlení)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

30.000,00

čerpání Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 10.2 Dotace 2015 - Sociální oblast
Schváleno usnesení číslo 5869:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2015 z prostředků Fondu rezerv a rozvoje ve výši 50.000,-- Kč „Sdružení SOS dětských vesniček“, U Prašného mostu 50/4, Praha-Hradčany, IČO 004 07 933 (pořadové č. žádosti 78)
- na projekt „SOS Kompas – mediace“ – mediační centrum v Prostějově, poskytující bezplatně službu mediace pro rodiny s dětmi v regionu Prostějovsko v rámci sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659, a příjemcem „Sdružení SOS dětských vesniček“, U Prašného mostu 50/4, Praha-Hradčany, IČO 004 07 933, dle přílohy

c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0021

4339

5222

 

1

0210000000000

50.000,00

neinvestiční transfery spolkům (poskytnutí dotace – Sdružení SOS dětských vesniček – SOS Kompas – mediace – mediační centrum v Prostějově)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

50.000,00

čerpání Fondu rezerv a rozvoje


d) navýšení neinvestičního příspěvku z prostředků Fondu rezerv a rozvoje ve výši 10.000,-- Kč
Základní škole Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, Majakovského 131/1, Prostějov, IČO 628 59 056 (pořadové č. žádosti 86)
- na společné akce dětí a seniorů „Spirála života“ – kancelářské a výtvarné potřeby, stolní hry, služby (kopírování a fotografie)

e) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

3113

5331

 

1

0200000020339

10.000,00

neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 – společné akce dětí a seniorů „Spirála života“)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

10.000,00

čerpání Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 10.3 Dotace 2015 - Sociální oblast – nedoporučená
Schváleno usnesení číslo 5870:
Rada města Prostějova
a) n e s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2015 ve výši 50.000,-- Kč Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, Tetín 1506/1, Prostějov, IČO 440 53 991 (pořadové č. žádosti 82)
- na zajištění sociálně aktivizačních služeb pro seniory OS LIPKA v Prostějově – osobní náklady, energie
z důvodu, že žadatel v roce 2015 již obdržel dotaci z rozpočtu města Prostějova na tento účel;

b) n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2015 ve výši 170.000,-- Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, o. p. s., Tetín 1506/1, Prostějov, IČO 253 42 924 (pořadové č. žádosti 140)
- na úhradu energií školy, provoz ergoterapeutických dílen (keramická pec) ve škole pro handicapované žáky – zemní plyn, elektřina
z důvodu, že žadatel je příjemcem dotací ze státního rozpočtu (MŠMT ČR) na provoz zařízení a příjemcem poplatků od rodičů.

K bodu 10.4 Dotace 2015 - Oblast sportu
Schváleno usnesení číslo 5871:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova z prostředků FRR

1. ve výši 5.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČO 155 26 151 (poř. č. žádosti 77)
- na pořádání Mistrovství ČR starších žáků v nohejbale v singlu (poháry, ceny, pronájem)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

2. ve výši 14.000,-- Kč Mgr. Pavlíně Radičové,  IČO 755 98 795 (poř. č. žádosti 85)
- na pořádání postupového kola AEROBIC TOUR – ONE IN GROUP (pronájem, rozhodčí)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

3. ve výši 8 500,-- Kč Sportovnímu klubu K2 Prostějov, E. Beneše 15/21, IČO 266 66 596 (poř. č. žádosti 91)
- na přípravu soutěže Sportovní fotografie Prostějova roku 2016 (rámy, vyhotovení fotografií)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem (u jednotlivých 3 žadatelů budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: identifikace žadatele, výše dotace, účel dotace, termíny čerpání a vyúčtování dotace)

1. Tělovýchovnou jednotou Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČO 155 26 151;
2. Mgr. Pavlínou Radičovou, IČO 755 98 795;
3. Sportovním klubem K2 Prostějov, E. Beneše 15/21, IČO 266 66 596.

c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

1

0200000000000

13.500

 

(zvýšení položky 5222 – TJ Sokol I Prostějov – MČR v nohejbale, Sportovní klub K2 Prostějov – příprava soutěže Sportovní fotografie Prostějova roku 2016)

 

0020

003419

5212

 

1

0200000000000

14.000

 

(zvýšení položky 5212 – Mgr. Pavlína Radičová – pořádání Aerobic tour – one in group)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

27.500

 

(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)

K bodu 11.1 Rozpočtové opatření kapitoly 21 – sociální věci
Schváleno usnesení číslo 5872:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

5311

5175

 

 

0210000000000

17.000 Kč

Zvýšení položky „pohoštění“ – Bezpečnost a veřejný pořádek – nákup pohoštění v rámci „Programu prevence kriminality ve městě Prostějově“

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5021

 

 

0210000210200

14.000 Kč

Snížení položky „ostatní osobní výdaje“ – Tábory sociální prevence (úspora z titulu získání dotace)

21

4339

5175

 

 

0210000210300

3.000 Kč

Snížení položky „pohoštění“ – Výlety sociální prevence (úspora z titulu získání dotace)

K bodu 11.2 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení číslo 5873:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006171

5137

 

 

0500000000000

25.000

zvýšení pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek; nákup dřevěného stánku

-snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

25.000

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 11.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice
Schváleno usnesení číslo 5874:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

5171

 

 

0600000600336

185 000

Oprava havarijního stavu výměníků teplé užitkové vody v budovách ZŠ Prostějov,
Kollárova ul. 4

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707600

185 000

Rezerva na havarijní situace

K bodu 11.4 Rozpočtové opatření kapitoly 40 – životní prostředí
Schváleno usnesení číslo 5875:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3753

5169

 

 

0400000000000

55 000

(Měření hluku)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

1014

5169

 

 

040000000000

55 0000

(Péče o toulavé psy – útulek)

K bodu 12.3 Žádost o souhlas s přijetím věcného daru Sportcentrem – DDM
Schváleno usnesení číslo 5876:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím věcného daru - keramická pec v hodnotě Kč 36.312,-- ( včetně DPH 21% ) Sportcentrem – domem dětí a mládeže Prostějov, příspěvkovou organizací od dárce Vzdělávacího institutu, spol. s r. o., Prostějov, Vápenice 2980/7.

K bodu 12.4 Žádost o schválení čerpání fondu investic a žádost o investiční příspěvek MŠ Prostějov, Šárka 4a
Schváleno usnesení číslo 5877:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1) čerpání fondu investic Mateřské školy Prostějov, ul. Šárka 4a ve výši Kč 100 000,-- na pořízení univerzálního hnětacího a šlehacího stroje, včetně redukční sady, přípojného mlýnku na mák, na maso, krouhač zeleniny a příslušenství (dále jen robot) do školní jídelny Libušinka

2) investiční příspěvek ve výši Kč 140 000,-- Mateřské škole Prostějov, ul. Šárka 4a na dokrytí finančních prostředků při pořízení nového robotu

3) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003111

6351

 

 

0200000020325

140.000,-

 

(zvýšení položky 6351- investiční příspěvek pro Mateřskou školu Prostějov, ul. Šárka 4ana pořízení robotu do školní jídelny Libušinka)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

000000

8115

 

 

0700000000000

140.000,-

 

(snížení FRR)

K bodu 12.5 Žádost o úpravu finančního plánu ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14
Schváleno usnesení číslo 5878:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
úpravu finančního plánu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14:
- snížení závazného ukazatele účet 528 – zákonné a jiné sociální náklady ve výši Kč 8.000,--
- navýšení závazného ukazatele účet 524 – zákonné a jiné sociální pojištění ve výši Kč 8.000,--.

K bodu 12.6 Žádost o schválení navýšení poplatku za školní družinu ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52
Schváleno usnesení číslo 5879:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
navýšení poplatku za školní družinu Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52 na částku 70,-- Kč měsíčně s účinností od 1. 11. 2015.

K bodu 12.7 Čerpání fondu investic ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 na pořízení elektrického kotle 80 L do školní jídelny
Schváleno usnesení číslo 5880:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
čerpání fondu investic Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 ve výši Kč 96.800,-- na pořízení elektrického kotle 80 L do školní jídelny.

K bodu 12.8 Kino METRO 70 - přehled nákladů a výnosů za období 2010 – 2014
Schváleno usnesení číslo 5881:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
přehled nákladů a výnosů kina Metro 70 za období 2010 – 2014.

K bodu 12.9 Žádost ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 o souhlas s přijetím účelově určeného peněžitého daru a o schválení čerpání rezervního fondu
Schváleno usnesení číslo 5882:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím účelově určeného peněžitého daru Kč 6 732,-- od společnosti Women for Women, o. p. s.,
Praha Základní školou Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 na úhradu měsíčních záloh stravného pro vybrané 2 žáky základní školy se sociálním znevýhodněním pro školní rok 2015/2016, a sice od 1. 11. 2015 do 30. 6. 2016;
s c h v a l u j e
čerpání rezervního fondu Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 ve výši Kč 6 732,-- na úhradu měsíčních záloh stravného pro vybrané 2 žáky základní školy se sociálním znevýhodněním pro školní rok 2015/2016 (dar od společnosti Women for Women, o. p. s., Praha).

K bodu 13.1 Vyhlášení záměru pronájmu nebytového prostoru - Fanderlíkova č. 38/393
Schváleno usnesení číslo 5883:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytového prostoru č. 120 o celkové rozloze 16,87 m2 v domě na ul. Fanderlíkova č. 38/393 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.

K bodu 13.2 Schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání - Pernštýnské nám. 183/4
Schváleno usnesení číslo 5884:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 185 o celkové rozloze 94,40 m2 v domě na Pernštýnském nám. 183/4 v Prostějově Vendule Dopitové,
- za účelem prodeje dámských oděvů a spodního prádla
- za nabídnuté nájemné ve výši 13.500,-Kč/měsíc
- opravy provede na vlastní náklady.

K bodu 14.1 Přehled o materiálech projednávaných OSÚMM v průběhu III. čtvrtletí 2015
Schváleno usnesení číslo 5885:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 4126 ze dne 04.02.2014 (přehled o materiálech projednávaných Odborem správy a údržby majetku města v průběhu III. čtvrtletí 2015).

K bodu 14.2 Revokace bodu 1) usnesení ZM č. 14095 ze dne 13.05.2014, majetkoprávní dořešení pozemků v souvislosti se stavbou: „Prostějov – ulice Dolní, provizorní křižovatka“
Schváleno usnesení číslo 5886:
Rada města Prostějova
v souvislosti se stavbou „Prostějov, ulice Dolní – provizorní křižovatka“ z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:
A) v y h l a š u j e
1) záměr bezúplatného převodu části pozemku p.č. 3700/1 v k.ú. Prostějov o výměře 4 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 7892/16 v k.ú. Prostějov), pozemku p.č. 3700/11 o výměře 123 m2 v k.ú. Prostějov a části pozemku p.č. 3700/12 v k.ú. Prostějov o výměře 4 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 3700/11 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 3700/1 v k.ú. Prostějov o výměře 32 m2 a části pozemku p.č. 3700/12 v k.ú. Prostějov o výměře 39 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 8318/30 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 8317/1 v k.ú. Prostějov o výměře 3 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 7892/15 v k.ú. Prostějov) a části pozemku p.č. 8317/1 v k.ú. Prostějov o výměře 111 m2 a části pozemku p.č. 8317/5 v k.ú. Prostějov o výměře 14 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 8317/7 v k.ú. Prostějov), včetně všech jejich součástí a příslušenství, z vlastnictví Statuárního města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ: 779 11, IČ: 606 09 460, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ: 772 11, IČ: 709 60 399, s tím, že náklady na zpracování geometrického plánu uhradí Statutární město Prostějov a veškeré ostatní náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí nabyvatel,
2) záměr směny části pozemku p.č. 3700/1 v k.ú. Prostějov o výměře 10 m2 a části pozemku p.č. 3700/12 v k.ú. Prostějov o výměře 11 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 8318/31 v k.ú. Prostějov), včetně všech jejich součástí a příslušenství, ve vlastnictví Statutárního města Prostějova za část pozemku p.č. 8318/19 v k.ú. Prostějov o výměře 38 m2 a část pozemku p.č. 8318/22 v k.ú. Prostějov o výměře 4 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 8318/32 v k.ú. Prostějov), včetně všech jejich součástí a příslušenství, ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 546/56, PSČ: 145 05, IČ: 659 93 390, za následujících podmínek:
a) směna pozemků bude provedena s finančním vyrovnáním ve prospěch ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR s tím, že výše finančního vyrovnání bude stanovena na základě znaleckého posudku,
b) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí Statutární město Prostějov,
c) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí Ředitelství silnic a dálnic ČR,
B) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova:
1) revokovat bod 1) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 14095 ze dne 13.05.2014 týkající se zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v strpění uložení kabelu veřejného osvětlení, vedení vodovodu a vedení kanalizace na části pozemku p.č. 7892/8 v k.ú. Prostějov,
2) schválit bezúplatné nabytí 2 částí pozemku p.č. 7892/8 v k.ú. Prostějov o celkové výměře 45 m2 (dle geometrického plánu nově pozemky p.č. 7892/9 a p.č. 7892/11, oba v k.ú. Prostějov), včetně všech jejich součástí a příslušenství, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, IČ: 709 60 399, do vlastnictví Statutárního města Prostějova s tím, že nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí,
3) rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

0500000000000

21.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; směna části pozemku p.č. 3700/1 v k.ú. Prostějov a části pozemku p.č. 3700/12 v k.ú. Prostějov za část pozemku p.č. 8318/19 v k.ú. Prostějov a část pozemku p.č. 8318/22 v k.ú. Prostějov (finanční vyrovnání)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

21.000

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 14.3 Vyhlášení záměru pronájmu pozemku p.č. 7495 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení číslo 5887:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu pozemku p.č. 7495 – vodní plocha, vodní nádrž umělá, o výměře 2 593 m2 v k.ú. Prostějov, včetně všech jeho součástí a příslušenství (tj. zejména vodního díla, které sestává z výpusti, potrubí a jezu), za účelem zajištění provozu a údržby, za následujících podmínek:
a) doba nájmu - neurčitá s šestiměsíční výpovědní lhůtou,
b) výše nájemného 3 Kč/m2/rok, tj. celkem 7.779 Kč ročně,
c) způsob placení nájemného – ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

K bodu 14.4 Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemků v k.ú. Prostějov
Nebyl schválen návrh:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu částí pozemků p.č. 8070/1 – vodní plocha o výměře 185 m2, p.č. 8070/2 – vodní plocha o výměře 201 m2, p.č. 7898/1 – ostatní plocha o výměře 717 m2 a p.č. 7898/3 – ostatní plocha o výměře 657 m2, vše v k.ú. Prostějov, za účelem užívání jako placené parkoviště:
a) doba nájmu – neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) roční nájemné bude stanoveno minimálně ve výši obvyklého nájemného určeného znaleckým posudkem navýšené o DPH,
c) způsob placení nájemného – ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

K bodu 14.5 Vyhlášení záměru změn Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2002/16/001 z 12.03.2002
Nebyl schválen návrh:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr změn Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2002/16/001 ze dne 12.03.2002 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností Český Mobil, a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 167, PSČ: 100 00, IČ: 257 88 001 (v současnosti společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 5, Stodůlky, náměstí Junkových 2808/2, PSČ: 155 00) jako nájemcem v těchto částech:
a) účelem nájmu bude nově zřízení nové stanice veřejné sítě elektronických komunikací nebo nástupnické telekomunikační normy,
b) doba nájmu bude nově sjednána na dobu určitou do 28.02.2027,
c) nájemné bude nově činit 85.556 Kč ročně bez DPH a bude placeno čtvrtletně,
d) výše nájemného:
var. A) nově nebude každoročně navyšována inflačním koeficientem,
var. B) nově nebude každoročně navyšována inflačním koeficientem v období od nabytí účinnosti dodatku ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2002/16/001 ze dne 12.03.2002 do 31.12.2020,
var. C) nově bude každoročně navyšována inflačním koeficientem pouze v případě, že inflační koeficient v předcházejícím kalendářním roce převýší 4%,
e) nájemce bude nově oprávněn dát předmět nájmu do podnájmu třetí osobě bez souhlasu pronajímatele,
f) změny budou provedeny formou dodatku ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2002/16/001 ze dne 12.03.2002.

K bodu 14.6 Výkup pozemků p.č. 3710/18 a p.č. 6757/8, oba v k.ú. Prostějov, a ROZOP kapitoly 50
Schváleno usnesení číslo 5888:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1. výkup pozemků p.č. 3710/18 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 3 m2 a p.č. 6757/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 143 m2, oba v k.ú. Prostějov, od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2, tj. celkem ve výši 51.100 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
2. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

050000000000

52.100

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků p.č. 3710/18 a p.č. 6757/8, oba v k.ú. Prostějov (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

52.100

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje

K bodu 14.7 Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemku p.č. 479/1 v k.ú. Krasice
Nebyl schválen návrh:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu 5 částí pozemku p.č. 479/1 – ostatní plocha v k.ú. Krasice o celkové výměře 62,5 m2 (jednotlivé výměry činí 12,5 m2) za účelem zřízení a užívání odstavných ploch za následujících podmínek:
a) nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 200 Kč/m2/ročně bez DPH, tj. 12.500 Kč ročně bez DPH,
c) nájemné bude placeno ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

K bodu 15.1 Informativní materiál – reakce na dotazy na 9. zasedání ZM
Schváleno usnesení číslo 5889:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
odpovědi zastupitelům z 9.ZM,
u k l á d á
vedoucímu Odboru rozvoje a investic, vypracovat technické řešení zpevnění krajnice jako místa pro průchod chodců kolem objektu obchodu v Čechovicích směrem k fotbalovému hřišti.
odpovídá: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí ORI
k. termín: 10.11.2015

K bodu 15.2 Schválení tuzemské pracovní cesty do Náchoda
Schváleno usnesení číslo 5890:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
tuzemskou pracovní cestu JUDr. Josefa Augustina do Náchoda dne 13. 10. 2015 dle důvodové zprávy.

K bodu 15.3 Informace o výběrovém řízení na vydávání Prostějovských radničních listů 2016
Schváleno usnesení číslo 5891:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu – Vydávání tiskoviny Prostějovské radniční listy v roce 2016.

K bodu 15.4 Informace - uložení pokuty v souvislosti s výstavbou Aquaparku Prostějov
Schváleno usnesení číslo 5892:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
vzít zpět správní žalobu, která byla podána statutárním městem Prostějovem ke Krajskému soudu v Brně proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. ÚOHS-S140/2006/VZ-2183/2014/523/MSc ze dne 31. 1. 2014 ve spojení s rozhodnutím předsedy ÚOHS č.j. ÚOHS-R45,46/2014/VZ-11852/2015/323/RBu ze dne 21. 5. 2015.

K bodu 15.5 Dotace z programu na podporu Podnikatelských nemovitostí a infrastruktury
Schváleno usnesení číslo 5893:
Rada města Prostějova
a) b e r e n a v ě d o m í
informace o programu na podporu Podnikatelských nemovitostí a infrastruktury,
b) p o v ě ř u j e
uvolněného člena rady PaedDr. Jaroslava Šlambora koordinací přípravy podkladů pro získání dotace na revitalizaci průmyslové zóny na pozemcích po bývalém OP,
c) u k l á d á
tajemníkovi Magistrátu města Prostějova, připravit podkladové materiály pro získání dotace dle přílohy.
odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, tajemník MMPv
termín: do 31.10. 2015

RNDr. Alena R a š k o v á v.r.
primátorka města Prostějova

Prostějov 6.10.2015
Zapsala: Věra Krejčí

Vytvořeno 9.10.2015 6:39:55 | přečteno 623x | Věra Krejčí
load