Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2015 > Výpis z 25. schůze Rady města Prostějova

Výpis z 25. schůze Rady města Prostějova

konané 20.10.2015

 

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 5894:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 25. schůze, konané dne 20.10.2015, uvedený na pozvánce s rozšířením o materiály:
1.1 Příprava realizace projektu (stavby) – přeložky silnice II/366
5.1 Doporučení Komise pro rozvoj města a podporu podnikání z 13.10.2015
10.1 Návrh na způsob zajištění realizace dodatečných stavebních prací – víceprací v rámci veřejné zakázky „Nová radnice Prostějov – oprava fasády a střechy“
11.1 Dotace 2015 – oblast sportu
11.2 Dotace 2015 - komise životního prostředí
12.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Dr. Horáka – chemická úprava stávajícího vodovodního potrubí)
14.15 Příprava významné nadlimitní veřejné zakázky na služby – „Komunální služby pro město Prostějov“ – konečná úprava zadávací dokumentace,
p o v ě ř u j e
Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

K bodu 1.1 Příprava realizace projektu (stavby) – přeložky silnice II/366
Schváleno usnesení číslo 5895:
Rada města Prostějova:
b e r e n a v ě d o m í
a) aktuální stav majetkoprávních záležitostí, spojených s přípravou realizace projektu (stavby) – přeložky silnice II/366 (Severní obchvat Prostějova);
b) povinnost statutárního města Prostějova zajistit v maximální možné míře smluvní ujednání s majiteli stavbou Severního obchvatu Prostějov dotčených pozemků spadajících do povinnosti zajištění odkupu městem Prostějovem, vedoucí k odkupu těchto pozemků;
c) nezbytnost součinnosti města Prostějova s Olomouckým krajem ve věci realizace projektu Severního obchvatu Prostějova;
d) skutečnost, že projekt Severní obchvat Prostějova je zařazen do registru (databáze) projektových námětů ITI Olomoucké aglomerace, přičemž nositelem projektu bude Olomoucký kraj;

u k l á d á
příslušným náměstkům primátorky, uvolněnému členu rady a tajemníkovi magistrátu v součinnosti s Olomouckým krajem:
a) připravit smlouvu o spolupráci mezi městem Prostějovem a Olomouckým krajem k zajištění vzájemné součinnosti při realizaci investiční akce Severní obchvat Prostějova (dále jen Smlouva);
b) zajistit odborně způsobilou pracovní sílu k zajištění komplexní agendy majetkoprávních záležitostí (výkup pozemků pro město Prostějov) projektu Severní obchvat Prostějova, vyplývajících ze závazku na straně města Prostějova, zakotveného ve Smlouvě;
c) zajistit posouzení dotačních možností ve vztahu k nákladům spojeným s problematikou výkupu pozemků pro Severní obchvat Prostějova, včetně nákladů na výkon činností odborné pracovní síly.
odpovídá: Mgr. Pospíšil, Ing. Fišer, PaedDr. Šlambor, Ing. Baláš
k. termín: 10.11.2015

K bodu 2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 20.10.2015
Schváleno usnesení číslo 5896:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zprávu o plnění svých usnesení ke dni 20.10.2015 bez připomínek.

K bodu 3. Příprava zasedání zastupitelstva města dne 2.11.2015
Schváleno usnesení číslo 5897:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rámcový návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 2.11.2015 v jednací místnosti radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

K bodu 4. Personální změny
Schváleno usnesení číslo 5898:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit RNDr. Alenu Raškovou, primátorku města, jako političku zodpovědnou za realizaci Projektu „Zdravé město a místní Agenda 21“;
b e r e n a v ě d o m í
a) informace Bc. Pavla Smetany o jeho rezignaci
- na funkci člena DR DSP, s. r.o.,
- na funkci člena DR VaK Prostějov, a. s.
- na funkci člena školské rady RG a ZŠ
b) rezignaci Mgr. Milady Galářové na funkci předsedkyně Osadního výboru Vrahovice a Čechůvky.

K bodu 5. Záležitosti komisí rady
Schváleno usnesení číslo 5899:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
a)rezignaci Bc. Pavla Smetany na funkci předsedy Komise sportovní,
b)rezignaci Bc. Zuzany Bratterová, LLM na funkci členky Komise sociální a zdravotní.

K bodu 5.1 Doporučení Komise pro rozvoj města a podporu podnikání z 13.10.2015
Schváleno usnesení číslo 5900:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
Doporučení Komise pro rozvoj města a podporu podnikání z 13.10.2015.

K bodu 6. Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2016 – I. návrh
Schváleno usnesení číslo 5901:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e

návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2016 – I. návrh dle předloženého materiálu s následujícími hlavními ukazateli:
Příjmy: 784.079,29 tis. Kč
Neinvestiční výdaje bez výdajů na opravy a údržbu
stavební povahy: 631.612,61 tis. Kč
Investiční výdaje a výdaje na opravy a údržbu
stavební povahy: 148.649,52 tis. Kč
Výdaje celkem: 780.262,13 tis. Kč
Financování: -3.817,16 tis. Kč
Požadavky správců kapitol na index max. 1,00: 14.128,77 tis. Kč

r o z h o d l a
doplnit materiál o neinvestiční výdaje takto:
1. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na poskytnutí dotace (veřejné finanční podpory) u kapitoly 21 – Sociální věci – azylové centrum Prostějov v celkové výši Kč 500.000,-,
2. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na poskytnutí dotací (veřejné finanční podpory) u kapitoly 21 – Sociální věci jako nerozdělené prostředky dotací (veřejné finanční podpory) v celkové výši Kč 675.000,-,
3. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na poskytnutí dotací (veřejné finanční podpory) u kapitoly 70 – Finanční jako nerozdělené prostředky dotací (veřejné finanční podpory) v celkové výši Kč 21.545.000,-,
4. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na poskytnutí dotací (veřejné finanční podpory) u kapitoly 61 – Stavební úřad na regeneraci MPZ a MPR v celkové výši Kč 500.000,-,
5. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 RMP v rámci kapitoly 10 – Kancelář primátora ve výši Kč 90.000,-,
6. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi pro kulturu a cestovní ruch RMP v rámci kapitoly 20 - Školství, kultura a sport ve výši Kč 530.000,-,
7. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi školskou RMP v rámci kapitoly 20 – Školství, kultura a sport ve výši Kč 150.000,-,
8. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi sportovní RMP v rámci kapitoly 20 - Školství, kultura a sport ve výši Kč 500.000,-,
9. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi sociální a zdravotní RMP v rámci kapitoly 21 - Sociální věci ve výši Kč 330.000,-,
10. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi životního prostředí RMP v rámci kapitoly 40 - Životní prostředí ve výši Kč 140.000,-,
11. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi pro bezpečnost a prevenci kriminality RMP v rámci kapitoly 41 - Doprava ve výši Kč 40.000,-,
12. snížit celkové prostředky na nerozdělené dotace (veřejnou finanční podporu) zařazenou do návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2016 – I. návrhu o částku doplněnou do jednotlivých kapitol v rámci bodů 1. až 11 v celkové výši Kč 20.425.000,-,
13. zřídit u kapitoly 70 - Finanční rezervu pro rozpočtová opatření RMP ve výši Kč 30.000.000,- (v návrhu rozpočtu kapitoly 70 již zohledněno),
14. zřídit u kapitoly 70 - Finanční rezervu pro škodní a havarijní události ve výši Kč 2.500.000,- (v návrhu rozpočtu kapitoly 70 již zohledněno),
15. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na konzultační, poradenské a právní služby (studie, analýzy apod.) pro jednotlivé odbory u kapitoly 70 – Finanční jako nerozdělené prostředky v celkové výši Kč 300.000,- (v návrhu rozpočtu kapitoly 70 již zohledněno),
16. zařadit do návrhu rozpočtu neinvestiční požadavky správců kapitol nad index 1,0 takto:
a) do kapitoly 10 – Kancelář primátora v částce Kč 489.600,-,
b) do kapitoly 11 – Správa a zabezpečení v částce Kč 1.450.000,-,
c) do kapitoly 13 – Městská policie v částce Kč 504.030,-,
d) do kapitoly 14 – Kancelář tajemníka v částce Kč 4.197.000,-,
e) do kapitoly 19 – DUHA KK u hradeb v částce Kč 1.500.000,-,
f) do kapitoly 20 – Školství, kultura a sport v částce Kč 715.000,-,
g) do kapitoly 41 – Doprava v částce Kč 150.000,-,
h) do kapitoly 71 – Sociální fond v částce Kč 57.000,-,
i) do kapitoly 90 – Správa a údržba majetku města v částce Kč 4.686.140,-.
17. snížit investiční výdaje a výdaje na opravy a údržbu stavebního charakteru návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2016 – I. návrhu o celkovou částku Kč 23.323,77,-, která byla v rámci bodů 3. (navýšení dotací - veřejné finanční podpory - u kapitoly 70 – Finanční, jako nerozdělené prostředky dotací - veřejné finanční podpory o částku 4.575 tis. Kč) a bodu 13. (navýšení rezervy RMP pro ROZOP o 5 mil. Kč),
18. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na investiční výdaje „ostatní“, a to:
a) do kapitoly 10 – Kancelář primátora částku Kč 400.000,- na nákup uměleckých děl a
b) do kapitoly 70 – Finanční částku Kč 15.000.000,- Kč jako limit ostatních investic bez jmenovitého určení celkem; limit bude v průběhu roku 2016 rozpouštěn do investičních výdajů jednotlivých kapitol na základě projednání a schválení v orgánech města,
u k l á d á
1. správcům kapitol zapracovat do návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2016 všechny doplňky na základě rozhodnutí o doplnění předloženého návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2016 – I. návrhu,
2. vedoucímu Finančního odboru MMPv předložit doplněný souhrnný návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2016 jako II. návrh k projednání na příští schůzi RMP.

K bodu 7. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012
Schváleno usnesení číslo 5902:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova, aby rozhodlo, že se přijaté znění OZV č. 2/2012, kterou se stanoví místa na území města Prostějova, na kterých lze provozovat sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, nebude měnit.

K bodu 8. Pověření člena Zastupitelstva města Prostějova k provádění sňatečných obřadů
Schváleno usnesení číslo 5903:
Rada města Prostějova
p o v ě ř u j e
člena Zastupitelstva města Prostějova Miroslava Pišťáka k provádění sňatečných obřadů v přítomnosti matrikáře v souladu s ustanovením § 657 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, při občanských sňatcích ve správním obvodu zdejšího matričního úřadu.

K bodu 9. Odměna za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
Schváleno usnesení číslo 5904:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1) stanovit, že odměna v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve výši dle usnesení zastupitelstva č. 15081 ze dne 13. 4. 2015 se členům Zastupitelstva města Prostějova panu Miroslavu Pišťákovi, panu Ing. Petru Lyskovi, panu Ing. Jiřímu Pospíšilovi poskytuje ode dne 2. 11. 2015
a odměna v souvislosti s výkonem funkce člena Rady města Prostějova ve výši dle usnesení zastupitelstva č. 15081 ze dne 13. 4. 2015 se členům Rady města Prostějova panu Ing. Jiřímu Pospíšilovi a paní Mgr. Miladě Galářové poskytuje ode dne 2. 11. 2015. Celková měsíční odměna člena zastupitelstva se poskytuje v souhrnu odměn za jednotlivé funkce vykonávané členem zastupitelstva města.
2) stanovit pro všechny budoucí případy, že v případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne vzniku mandátu. V případě personální změny v obsazování jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (člena rady, předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady, člena výboru, člena komise rady nebo zvláštního orgánu) bude odměna v souvislosti s výkonem funkce náležet ode dne zvolení.

K bodu 10. Zadávací řízení veřejné zakázky „Regenerace sídliště Šárka v Prostějově“ - zahájení řízení
Schváleno usnesení číslo 5905:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
materiál č. 10. Zadávací řízení veřejné zakázky „Regenerace sídliště Šárka v Prostějově“ - zahájení řízení odložit na příští schůzi rady, která se bude konat mimo schválený harmonogram dne 22.10.2015.

K bodu 10.1 Návrh na způsob zajištění realizace dodatečných stavebních prací – víceprací v rámci veřejné zakázky „Nová radnice Prostějov – oprava fasády a střechy“
Schváleno usnesení číslo 5906:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
materiál č. 10.1 Návrh na způsob zajištění realizace dodatečných stavebních prací – víceprací v rámci veřejné zakázky „Nová radnice Prostějov – oprava fasády a střechy“ odložit na příští schůzi rady, která se bude konat mimo schválený harmonogram dne 22.10.2015.

K bodu 11. Pořízení 1 ks barevného kopírovacího stroje
Schváleno usnesení číslo 5907:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pořízení 1ks barevného kopírovacího stroje pro Odbor kancelář primátorky.

K bodu 11.1 Dotace 2015 – oblast sportu
Schváleno usnesení číslo 5908:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova z prostředků FRR
1. ve výši 1.750,-- Kč Oddílu šachů Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 1, IČO 228 97 496 (p. č. žádosti 95)
- na pořádání Okresního kola přeboru družstev škol v šachu Prostějov (pronájem)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2015

2. ve výši 10.000,-- Kč SKI KLUBU HANÁ, o. s., Riegrova 793/2, Prostějov, IČO 227 15 657 (p. č. žádosti 97)
- na podporu činnosti (startovné, pronájmy, cestovné, sportovní vybavení)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2015

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem (u jednotlivých 2 žadatelů budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: identifikace žadatele, výše dotace, účel dotace, termíny čerpání a vyúčtování dotace)
1. Oddílem šachů Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 1, IČO 228 97 496;
2. SKI KLUBEM HANÁ, o. s., Riegrova 793/2, Prostějov, IČO 227 15 657.

c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

1

0200000000000

11.750

 

(zvýšení položky 5222 – Oddíl šachů Sportovního klubu Prostějov – Okresní kolo přeboru družstev škol v šachu Prostějov, SKI KLUB HANÁ, o. s. – podpora činnosti)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

11.750

 

(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)

K bodu 11.2 Dotace 2015 - komise životního prostředí
Schváleno usnesení číslo 5909:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2015 z prostředků komise životního prostředí
1.ve výši 9.000 Kč Junáku – českému skautu, středisku Dětí přírody Prostějov, z.s., Bohumíra Šmerala
4427/27, Prostějov, IČO 657 62 932 (poř. č. žádosti 93)
- na podporu výchovy k poznání a ochraně přírody a životního prostředí ve městě
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 10. 12. 2015

2. ve výši 8.000 Kč Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody Bělozářka, Melantrichova 602/26, Prostějov, IČO 720 27 266 (poř. č. žádosti 94)
- na projekt „Pomáháme přírodě Prostějova“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 10. 12. 2015

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659, a příjemci:
- Junák – český skaut, středisko Dětí přírody Prostějov, z. s., Bohumíra Šmerala 4427/27, Prostějov, IČO 657 62 932,
- Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Bělozářka, Melantrichova 602/26, Prostějov, IČO 720 27 266, dle příloh

c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5222

 

 

0400000404003

17.000

(Neinvestiční dotace občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5909

 

 

0400000404003

17.000

(Prostředky komise životního prostředí)

K bodu 12.1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář primátora
Schváleno usnesení č. 5910:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a)rozšíření vysílání zpravodajských bloků Prostějovského informačního kanálu prostřednictvím pozemních vysílačů
b)rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3341

5169

 

 

0100000000000

24 200,00

(zvýšení položky – 5169 – vysílání zpravodajských bloků)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

24 200,00

(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)

K bodu 12.2 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení
Schváleno usnesení č. 5911:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

6121

 

000000001

0110000000000

242.000,00

Zřízení elektrické přípojky a dodávka rozvaděče

11

6171

5164

 

000000001

0110000000000

1.597.200,00

Pronájem kluziště

11

6171

5169

 

000000001

0110000000000

57.000,00

Zajištění provozu kluziště (SIDA)

11

6171

5139

 

000000001

0110000000000

40.000,00

Guma protiskluzová, sedáky na lavičky, reflektory, desinfekce do bruslí

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

0000

8115

0

000000001

0700000000000

1.936.200,00

FRR – snížení fondu rezerv a rozvoje města

K bodu 12.3 Rozpočtové opatření kapitoly 19 – Duha KK u hradeb
Schváleno usnesení č. 5912:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0019

003319

5041

 

 

0190000190100

95.000

(zvýšení položky 5041 – odměny za užití duševního vlastnictví (úhrada odměn účinkujícím na akcích: taneční večery pro seniory, divadelní kavárna, poplatky Ochrannému svazu autorskému za užití hudebních děl)

0019

003319

5175

 

 

0190000190100

3.000

(zvýšení položky 5175 – pohoštění při akci Setkání jubilantů města Prostějova)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0019

003319

5169

 

 

0190000190101

98.000

(snížení položky 5169 – nákup ostatních služeb – akce Wolkrův Prostějov 2015, úspora vznikla přijetím účelové dotace z Ministerstva kultury na tuto akci)


 


K bodu 12.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Majakovského – komunikace)
Schváleno usnesení č. 5913:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

5169

 

 

0600174000000

1 800

ZŠ Majakovského – plocha pro výstup žáků – užívání komunikace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

1 800

Snížení rezervy RMP

K bodu 12.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (převod položek)
Schváleno usnesení č. 5914:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3745

5169

 

 

0600435000000

150 000

Regenerace parku u kostela sv. Petra a Pavla v Prostějově

0060

2219

5169

 

 

0600263000000

100 000

CS Žešov

0060

2219

5169

 

 

0600447000000

50 000

Parkoviště za obchodním domem "KUBUS"

0060

3745

5169

 

 

0600077000000

48 000

Smetanovy sady – studna

0060

2334

5169

 

 

0600274000001

30 000

Revitalizace Kolářových sadů - rozšíření parku

0060

2219

5171

 

 

0600454000000

250 000

Oprava chodníků ve vnitrobloku Kostelecká 9 – 15, Prostějov

0060

2219

6121

 

 

0600503000000

500 000

Vybudování chodníků v ul. Na Brachlavě

0060

5512

5171

 

 

0600501000000

100 000

Výměna oken hasičské zbrojnice ve Vrahovicích

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3745

5171

 

 

0600435000000

150 000

Regenerace parku u kostela sv. Petra a Pavla v Prostějově

0060

2219

6121

 

 

0600263000000

650 000

CS Žešov

0060

2219

6121

 

1

0600447000000

50 000

Parkoviště za obchodním domem "KUBUS"

0060

3745

6121

 

 

0600077000000

48 000

Smetanovy sady – studna

0060

2334

6121

 

 

0600274000001

30 000

Revitalizace Kolářových sadů - rozšíření parku

0060

2219

6121

 

 

0600404000000

300 000

Vybudování chodníků a komunikace v lokalitě Čechovice - Domamyslice

K bodu 12.6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Dr. Horáka – chemická úprava stávajícího vodovodního potrubí)
Schváleno usnesení č. 5915:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

5169

 

1

0600000600341

400 000

ZŠ Dr. Horáka – chemická úprava stávajícího vodovodního potrubí

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

400 000

Snížení Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 13. 1 Vnitřní platový předpis pro ředitele škol a školských zařízení a ředitele dalších příspěvkových organizací
Schváleno usnesení číslo 5916:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Vnitřní platový předpis pro ředitele škol a školských zařízení a ředitele dalších příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Prostějovem s účinností od 1. 11. 2015 dle předloženého návrhu.

K bodu 13. 2 Návrh osobních příplatků ředitelům škol a školských zařízení, ředitelce MD a řediteli MK od 1. 11. 2015
Schváleno usnesení číslo 5917:
Rada města Prostějova
s t a n o v í
ředitelům škol a školských zařízení, ředitelce městského divadla a řediteli městské knihovny zřizovaných statutárním městem Prostějovem s účinností od 1. 11. 2015 osobní příplatek dle přílohy, která tvoří nedílnou součást materiálu.

K bodu 13. 3 Povolení výjimky z počtu žáků ve třídě ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov
Schváleno usnesení číslo 5918:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
výjimku z počtu žáků ve třídě základní školy v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) od 1. 11. 2015 do 31. 8. 2016 pro Základní školu a mateřskou školu Jana Železného Prostějov, po 31 žácích v jedné třídě 4. ročníku ZŠ.

K bodu 13. 4 Projednání výsledků periodické revize hospodaření v organizaci Sportcentrum - DDM Prostějov
Schváleno usnesení číslo 5919:
Rada města Prostějova ve funkci zřizovatele organizace Sportcentrum - dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace, IČO 008 40 173, na základě zjištění kontrolního oddělení Finančního odboru Magistrátu města Prostějova – zjištění dílčích nedostatků při výkonu řídící kontroly Mgr. Ivana Nedvěda, ředitele organizace Sportcentrum - dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace, IČO 008 40 173
r o z h o d l a 
v souvislosti s výsledky veřejnosprávní kontroly - periodické revize hospodaření v organizaci Sportcentrum - dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace, IČO 008 40 173, odejmout řediteli organizace Mgr. Ivanu Nedvědovi v měsících listopad a prosinec 2015, leden 2016 osobní příplatek.

K bodu 13.5 Žádost ředitele RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 o souhlas s pracovní
cestou do zahraničí
Schváleno usnesení číslo 5920:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
se zahraniční pracovní cestou RNDr. Ing. Rostislava Halaše, ředitele Reálného gymnázia a základní školy
města Prostějova, Studentská ul. 2 do Finska ve dnech 5. – 11. 12. 2015 za účelem studijní návštěvy v rámci programu Erasmus+.

K bodu 13.6 Žádost o schválení čerpání fondu investic ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov na nákup
hudebního nástroje
Schváleno usnesení číslo 5921:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
čerpání fondu investic Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov ve výši Kč 70 000,-- na nákup hudebního nástroje V. F. Červený B tuba (junior).

K bodu 13.7 Žádost o schválení čerpání rezervního fondu ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1
na pořízení učebny v přírodě
Schváleno usnesení číslo 5922:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
čerpání rezervního fondu Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 ve výši Kč 60 000,--
na pořízení učebny v přírodě (na školním pozemku)
- 9 ks dřevěných masívních laviček
- 3 ks venkovních tabulí (na psaní, dendrofon – ukázka různých druhů dřeva, interaktivní otáčecí pole).

K bodu 13.8 Žádost o souhlas s převodem finančních prostředků z RF do FI schválení čerpání FI
ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 na opravu učebny speciální třídy
Schváleno usnesení číslo 5923:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s převodem Kč 94 600,-- z rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4
do fondu investic,
s c h v a l u j e
čerpání fondu investic Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4 ve výši Kč 94 600,--
na opravu učebny speciální třídy 2. stupně

K bodu 13.9 Žádost o úpravu finančního plánu ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14
Schváleno usnesení číslo 5924:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
úpravu finančního plánu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14:
- snížení ukazatele účet 511 – opravy a udržování ve výši Kč 3.700,--
- navýšení závazného ukazatele účet 551 – odpisy dlouhodobého majetku ve výši Kč 3.700,--.

K bodu 13.10 Žádost o souhlas s přijetím věcných darů ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14
Schváleno usnesení číslo 5925:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím věcných darů Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Palackého tř. 14
- pro pracoviště mateřské školy Mánesova ul.: hračky pro děti v hodnotě Kč 2 000,--
- pro pracoviště mateřské školy Čechovice: elektrická trouba ET 3333 v hodnotě Kč 1 999,--.

K bodu 13.11 Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku – Klub přátel ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14
Schváleno usnesení číslo 5926:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s umístěním sídla a s činností administrativně-organizačního charakteru – spolku Klubu přátel Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14, IČO 479 22 079 v budově Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 na adrese Prostějov, Palackého tř. 152/14.

K bodu 13.12 Žádost o souhlas s umístěním sídla spolků: Ochotnický spolek Divadla Hanácká obec, Moje divadlo, Pěvecké sdružení Vlastimila Prostějov, Mužský pěvecký sbor Orlice Prostějov
Schváleno usnesení číslo 5927:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
a) s umístěním sídla a s činností amatérských divadel (zkoušky za režijní pronájem dle usnesení Rady
města Prostějova) - spolků: Ochotnický spolek Divadla Hanácká obec, Prostějov, Vojáčkovo nám. 218/1,
IČO 479 20 858 a Moje divadlo, Prostějov, Vojáčkovo nám. 218/1, IČO 652 67 729 v budově Městského
divadla v Prostějově, příspěvkové organizace na adrese Prostějov, Vojáčkovo nám. 218/1;
b) s umístěním sídla a s činností pěveckých sborů (zkoušky dle zvykového práva na základě odkazu Karly Vojáčkové) - spolků: Pěvecké sdružení Vlastimila Prostějov, IČO 652 68 202 a Mužský pěvecký sbor Orlice Prostějov, Vojáčkovo nám. 218/1, IČO 652 68 491 v budově Městského divadla v Prostějově, příspěvkové organizace na adrese Prostějov, Vojáčkovo nám. 218/1.

K bodu 14.1 Přijetí finančního daru pro mateřské školy od společnosti TextilEko, a.s.
Schváleno usnesení číslo 5928:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím finančního daru ve výši 50.000 Kč od společnosti TextilEko, a.s., Za Mototechnou 1114/4, Praha 5, IČO: 281 01 776 a jeho rozdělením mezi mateřské školy :
- příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14 12.500 Kč
- příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4 12.500 Kč
- příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov 12.500 Kč
- příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60 12.500 Kč

K bodu 14. 2 Plán zimní údržby místních komunikací Statutárního města Prostějova na zimní období 2015 –2016
Schváleno usnesení číslo 5929:
Rada města Prostějova
1. s c h v a l u j e
Plán zimní údržby místních komunikací Statutárního města Prostějova na zimní období 2015 – 2016 dle předloženého návrhu s tím, že Mgr. Vojtek zajistí změnový list plánu zimní údržby na údržbu komunikací v okolí Úřadu práce na nám. Spojenců,
2. u k l á d á
a) ředitelům příspěvkových organizací zajistit vlastními silami zmírnění následků zimy u vstupů do budov jimi řízených organizací v zimním období od 01. 11. 2015 do 31. 03. 2016,

K bodu 14. 3 Předkupní právo Statutárního města Prostějova k nemovitým věcem v k.ú. Krasice ve vlastnictví FOD
Schváleno usnesení číslo 5930:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1) nevyužít předkupního práva Statutárního města Prostějova k pozemku st. p.č. 110 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 424 m2, jehož součástí je stavba občanského vybavení č.p. 99 (Západní 72 v Prostějově), a k pozemkům p.č. 1 – ostatní plocha o výměře 288 m2 a p.č. 3/1 – zahrada o výměře 744 m2, vše v k.ú. Krasice, ve vlastnictví Fondu ohrožených dětí, se sídlem Praha 1, Nové Město, Na poříčí 1038/6, PSČ: 110 00, IČ: 004 99 277,
2) schválit zrušení předkupního práva Statutárního města Prostějova k pozemku st. p.č. 110 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 424 m2, jehož součástí je stavba občanského vybavení č.p. 99 (Západní 72 v Prostějově), a k pozemkům p.č. 1 – ostatní plocha o výměře 288 m2 a p.č. 3/1 – zahrada o výměře 744 m2, vše v k.ú. Krasice, ve vlastnictví Fondu ohrožených dětí, se sídlem Praha 1, Nové Město, Na poříčí 1038/6, PSČ: 110 00, IČ: 004 99 277, s tím, že správní poplatek spojený s výmazem předkupního práva z katastru nemovitostí uhradí Fond ohrožených dětí,
3) schválit změnu podmínek bezúplatného převodu stavby občanského vybavení č.p. 99 (Západní 72 v Prostějově) umístěné na pozemku p.č. st. 110, pozemku p.č. st. 110 - zastavěná plocha o nádvoří o výměře 424 m2, pozemku p.č. 1 - ostatní plocha o výměře 288 m2 a pozemku p.č. 3/1 - zahrada o výměře 744 m2, vše v k.ú. Krasice, dle Smlouvy o bezúplatném převodu č. 2012/50/402 ze dne 28.11.2012 uzavřené mezi Statutárním městem Prostějovem jako převodcem a Fondem ohrožených dětí, se sídlem Praha 1, Nové Město, Na poříčí 1038/6, PSČ: 110 00, IČ: 004 99 277, jako nabyvatelem spočívající ve zrušení závazku nabyvatele uvedeného v písm. b) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12195 ze dne 18.09.2012, tj. že převáděné nemovitosti bude obdarovaný po dobu minimálně 20 let využívat výhradně pro účely činnosti sdružení Fond ohrožených dětí v souladu se stanovami tohoto sdružení a pro případ porušení tohoto závazku bude ve smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 500.000 Kč a možnost Statutárního města Prostějova od smlouvy odstoupit, tj. vypuštění čl. IV odst. 1 až 3 Smlouvy o bezúplatném převodu č. 2012/50/402 ze dne 28.11.2012. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o bezúplatném převodu č. 2012/50/402 ze dne 28.11.2012. Ostatní podmínky Smlouvy o bezúplatném převodu č. 2012/50/402 ze dne 28.11.2012 zůstanou nezměněny.K bodu 14. 4 Revokace usnesení ZMP č. 11127 ze dne 21.09.2010 a schválení vkladu majetku Statutárního města Prostějova do základního kapitálu společnosti VaK Prostějov, a.s.
Schváleno usnesení číslo 5931:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1) revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 11127 ze dne 21.09.2010 týkající se navýšení podílu akcionáře města Prostějov v obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., nepeněžitým vkladem,
2) schválit podle § 85 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, provedení vkladu majetku Statutárního města Prostějova, sestávajícího se z inženýrských sítí uvedených v příloze č. 2 tohoto materiálu, a jejich cen zjištěných metodou stanovení ceny obvyklé podle znaleckého posudku č. 5313/2015 ze dne 07.05.2015 vyhotoveného Znaleckým a oceňovacím ústavem s.r.o., se sídlem Přemyslovka 3, Prostějov, do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., se sídlem Krapkova 1635/26, Prostějov, PSČ 796 01, IČ 494 51 723, oproti vydání akcií Statutárnímu městu Prostějov v úhrnném emisním kursu v hodnotě 24.186.000,- Kč za předpokladu, že valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., se sídlem Krapkova 1635/26, Prostějov, PSČ 796 01, IČ 494 51 723, rozhodne o zvýšení základního kapitálu společnosti výše uvedeným nepeněžitým vkladem Statutárního města Prostějova.

K bodu 14. 5 Schválení pronájmu nebytových prostor v objektu na ul. Vápenice 3 v Prostějově a části pozemku p.č. 5480 v k.ú. Prostějov a ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor a pozemku č. 2009/16/341 ze dne 31.07.2009 dohodou
Schváleno usnesení číslo 5932:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. pronájem nebytových prostor ve stavbě občanského vybavení č.p. 2985 (Vápenice 3 v Prostějově) na pozemku p.č. 5480 v k.ú. Prostějov, a to veškerých prostor umístěných ve 4. nadzemním podlaží o celkové výměře 477,95 m2, veškerých prostor umístěných ve 3. nadzemním podlaží o celkové výměře 873,42 m2, 1 učebny umístěné ve 2. nadzemním podlaží o výměře 69 m2 a prostor umístěných v 1. nadzemním podlaží o výměře 303,87 m2, a pronájmu části pozemku p.č. 5480 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Prostějov o výměře 1.675 m2, Střední zdravotnické škole, Prostějov, Vápenice 3, se sídlem Prostějov, Vápenice 3, PSČ: 796 01, IČ: 005 99 212, za účelem provozování střední školy za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 298.000 Kč ročně (z toho nájemné za pozemek bude činit 1.675 Kč ročně) a bude placeno čtvrtletně,
c) nájemné bude pronajímatel formou reinvestice používat na opravy a údržbu stavby občanského vybavení č.p. 2985 (Vápenice 3 v Prostějově) na pozemku p.č. 5480 v k.ú. Prostějov,
d) náklady na běžnou údržbu a drobné opravy předmětu nájmu bude po dobu nájmu hradit nájemce; veškeré ostatní náklady na opravy a údržbu předmětu nájmu, včetně zajištění a úhrady nákladů na zpracování revizí vyhrazených zařízení, bude po dobu nájmu hradit pronajímatel,
e) výše nájemného nebude každoročně upravena inflačním koeficientem,
f) s nájmem bude spojeno právo užívat společné prostory v objektu Vápenice 3 v Prostějově,

2. ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor a pozemku č. 2009/16/341 uzavřené dne 31.07.2009 mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a Střední zdravotnickou školou, Prostějov, Vápenice 3, příspěvkovou organizací, se sídlem Prostějov, Vápenice 2985/3, PSČ: 796 01, IČ: 005 99 212, jako nájemcem, na pronájem nebytových prostor ve stavbě občanského vybavení č.p. 2985 (Vápenice 3 v Prostějově) na pozemku p.č. 5480 v k.ú. Prostějov, a to veškerých prostor umístěných ve 4. nadzemním podlaží o celkové výměře 477,95 m2, veškerých prostor umístěných ve 3. nadzemním podlaží o celkové výměře 873,42 m2, 1 učebny umístěné ve 2. nadzemním podlaží o výměře 69 m2 a prostor umístěných v 1. nadzemním podlaží o výměře 303,87 m2, a části pozemku p.č. 5480 v k.ú. Prostějov o výměře 1.675 m2 za účelem provozování střední školy, dohodou.

K bodu 14. 6 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 5467/3 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení číslo 5933:
Rada měst Prostějova
r o z h o d l a
odložit materiál č. 14. 6 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 5467/3 v k.ú. Prostějov a jednat o příp. směně za vhodný objekt.K bodu 14. 7 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 7404/3 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení číslo 5934:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 7404/3 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 2 m2 za účelem umístění reklamního poutače o rozměrech 2 x 3 metry za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 6.000 Kč ročně bez DPH a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

K bodu 14. 8 Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemku p.č. 7893/4 v k.ú. Prostějov
Nebyl schválen návrh:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu 4 částí pozemku p.č. 7893/4 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o celkové výměře 125 m2 (jednotlivé výměry činí 25 m2, 50 m2, 25 m2 a 25 m2, za účelem zřízení a užívání jako odstavné plochy za následujících podmínek:
a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) výše nájemného - 200 Kč/m2 ročně bez DPH, tj. 25.000 Kč/rok bez DPH,
c) způsob placení nájemného – ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem,
e) o prokazatelné náklady na vybudování odstavných ploch ze strany jednotlivých nájemců bude sníženo nájemné.

K bodu 14. 9 Vyhlášení záměru výpůjčky části p.č. 147/1 v k.ú. Domamyslice a schválení změny Smlouvy č. 2002/16/223 z 02.10.2002
Schváleno usnesení číslo 5935:
Rada města Prostějova
1)v y h l a š u j e
záměr výpůjčky části pozemku p.č. 147/1 v k.ú. Domamyslice o výměře 65 m2 za účelem údržby travnaté plochy, pořádání společenských akcí a provozování venkovního občerstvení za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na opravy a údržbu předmětu výpůjčky,

2)s c h v a l u j e
změnu Smlouvy o nájmu č. 2002/16/223 ze dne 02.10.2002 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sborem dobrovolných hasičů Domamyslice, se sídlem Prostějov, PSČ: 796 04, IČ: 628 60 046, jako nájemcem v části týkající se splatnosti nájemného tak, že nově bude nájemné splatné ročně vždy k 31.10. příslušného kalendářního roku, za který se nájemné platí.

K bodu 14.10 Výkup části pozemku p.č. 6482 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50
Schváleno usnesení číslo 5936:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:
1)výkup části pozemku p.č. 6482 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 200 m2 od spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 60.000 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,

2)rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

0500000000000

61.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup části pozemku p.č. 6482 v k.ú. Prostějov (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

61.000

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje

K bodu 14.11 Výkup částí pozemků v ulici M. Alše na výstavbu technické infrastruktury
Nebyl schválen návrh:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:

1. výkup částí pozemků p.č. 641/9 – orná půda o výměře cca 20 m2 a p.č. 640/5 – orná půda o výměře cca 10 m2, oba v k.ú. Vrahovice (přesná výměra pozemků bude známa po vyhotovení geometrického plánu), od vlastníků těchto pozemků do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 9.000 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,

2. výkup části pozemku p.č. 640/4 – orná půda v k.ú. Vrahovice o výměře cca 35 m2 (přesná výměra pozemku bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od vlastníků tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2, tj. celkem cca 35.000 Kč, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí Statutární město Prostějov,

3. výkup části pozemku p.č. 639/3 – orná půda v k.ú. Vrahovice o výměře cca 60 m2 od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2, tj. celkem cca 60.000 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající,
b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,

4. výkup části pozemku p.č. 638 – orná půda v k.ú. Vrahovice o výměře cca 65 m2 od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2, tj. celkem cca 32.500 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
c) v kupní smlouvě se Statutární město Prostějov zaváže k tomu, že v rámci výstavby technické infrastruktury na převáděné části pozemku vybuduje na vlastní náklady vjezd umožňující přístup na zbylou část pozemku p.č. 638 v k.ú. Vrahovice,

5. výkup částí pozemků p.č. 637/2 – orná půda o výměře cca 40 m2 a p.č. 637/1 – orná půda o výměře cca 35 m2, oba v k.ú. Vrahovice (přesná výměra pozemků bude známa po vyhotovení geometrického plánu), od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2, tj. celkem cca 37.500 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
c) v kupní smlouvě se Statutární město Prostějov zaváže k tomu, že v rámci výstavby technické infrastruktury na převáděných částech pozemků vybuduje na vlastní náklady vjezd umožňující přístup na zbylé části pozemků p.č. 637/1 a p.č. 637/2, oba v k.ú. Vrahovice,
d) kupní smlouva bude uzavřena teprve poté, co bude odstraněno zástavní právo váznoucí na převáděných částech pozemků,

6. výkup části pozemku p.č. 636 – orná půda v k.ú. Vrahovice o výměře cca 105 m2 (přesná výměra pozemku bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 780 Kč/m2, tj. celkem cca 81.900 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,

7. výkup části pozemku p.č. 632/7 – zahrada v k.ú. Vrahovice o výměře cca 17 m2 (přesná výměra pozemku bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2, tj. celkem cca 8.500 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
c) v kupní smlouvě se Statutární město Prostějov zaváže k tomu, že v rámci výstavby technické infrastruktury na převáděné části pozemku vybuduje na vlastní náklady vjezd umožňující přístup na zbylou část pozemku p.č. 632/7 v k.ú. Vrahovice, a zaručí funkčnost stávající přípojky NN.

K bodu 14.12 Změna podmínek KS č. 2015/50/003 z 04.02.2015, výkup části p.č. 369/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova
Schváleno usnesení číslo 5937:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:
1)změnu podmínek výkupu částí pozemků p.č. 369/1, p.č. 369/2, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova, dle Kupní smlouvy č. 2015/50/003 ze dne 04.02.2015 uzavřené mezi spoluvlastníky těchto pozemků jako prodávajícími a Statutárním městem Prostějovem jako kupujícím spočívající v prodloužení lhůty pro vybudování komunikace mezi ulicí Luční a ulicí Plumlovská na převáděné části pozemku p.č. 369/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova (nově označené jako p.č. 369/8 v k.ú. Čechovice u Prostějova), a to do 30.06.2016, za následujících podmínek:
a) změna bude provedena formou dodatku ke Kupní smlouvě č. 2015/50/003 ze dne 04.02.2015,
b) ostatní podmínky Kupní smlouvy č. 2015/50/003 ze dne 04.02.2015 zůstanou nezměněny,

2)výkup části pozemku p.č. 369/1 – orná půda o celkové výměře cca 245 m2 v k.ú. Čechovice u Prostějova (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), od spoluvlastníků tohoto pozemku, do vlastnictví Statutárního města Prostějova, za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2, tj. celkem cca 49.000 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu na oddělení převáděné části pozemku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
c) kupní smlouva bude uzavřena až po vybudování komunikace mezi ulicí Luční a ulicí Plumlovská a geometrickém zaměření části pozemku p.č. 369/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova, která bude stavbou dotčena; do té doby budou vzájemné vztahy mezi spoluvlastníky pozemku p.č. 369/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova a Statutárním městem Prostějovem ošetřeny smlouvou o budoucí kupní smlouvě, a 

3) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

0500000000000

50.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup části pozemku p.č. 369/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

50.000

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje


K bodu 14.13 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/018 z 02.04.2009
Schváleno usnesení číslo 5938:
Rada města Prostějova
n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 100/21 v k.ú. Krasice dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/018 ze dne 02.04.2009 spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 100/21 v k.ú. Krasice včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 31.12.2016.

K bodu 14.14 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 z 10.11.2009
Schváleno usnesení č. 5939:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
odložit materiál č. 14.14 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 z 10.11.2009 na příští schůzi rady.

K bodu 14.15 Příprava významné nadlimitní veřejné zakázky na služby – „Komunální služby pro město Prostějov“ – konečná úprava zadávací dokumentace
Schváleno usnesení číslo 5940:
Rada města Prostějova
1) b e r e n a v ě d o m í
informaci pracovní skupiny pro přípravu významné nadlimitní veřejné zakázky na služby – „Komunální služby pro město Prostějov“

2) u k l á d á
pracovní skupině pro přípravu významné nadlimitní veřejné zakázky na služby – „Komunální služby pro město Prostějov“ pokračovat v přípravě zadávací dokumentace čtyř dílčích veřejných zakázek, zadávaných v samostatných zadávacích řízení členěných dle spojených okruhů služeb mimo oblast správy a údržby hřbitovů:
- správa a údržba komunikací a čištění města
- správa a údržba zeleně
- správa a údržba veřejného osvětlení
- nakládání s odpady
odpovídá: Mgr. Pospíšil
k. termín: 24.11.2015
3) u k l á d á
pracovní skupině pro přípravu významné nadlimitní veřejné zakázky na služby – „Komunální služby pro město Prostějov“ řešit oblast správy a údržby hřbitovů dle varianty a), tj. správa a údržba hřbitovů bude řešena zařazením do organizační struktury Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova a pořízením vlastní techniky a prostředků.
odpovídá: Mgr. Pospíšil
k. termín: 24.11.2015

K bodu 15.1 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 745 v domě na nám. T.G.Masaryka 11
Schváleno usnesení číslo 5941:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 745 o celkové rozloze 38,88 m2 v domě na nám. T. G. Masaryka č. 121/11 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.

K bodu 15.2 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 797 v domě na nám. T.G.Masaryka 11
Schváleno usnesení číslo 5942:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 797 o celkové rozloze 54,03 m2 v domě na nám. T. G. Masaryka č. 121/11 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.

K bodu 15.3 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 820 v domě na nám. T.G.Masaryka 11
Schváleno usnesení číslo 5943:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 820 o celkové rozloze 72,26 m2 v domě na nám. T. G. Masaryka č. 121/11 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.

K bodu 15.4 Vyhlášení záměru pronájmu NP č. 221 v domě na ul. Školní 49
Schváleno usnesení číslo 5944:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 221 o celkové rozloze 150 m2 v domě na ul. Školní – BAŠTA 9002/49 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.

K bodu 16.1 Schválení žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení v DPS
Schváleno usnesení č. 5945:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na pronájem bytů zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku města Prostějova dle důvodové zprávy.

K bodu 16.2 Návrh uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu v majetku města Prostějova
Schváleno usnesení č. 5946:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města Prostějova dle důvodové zprávy.

 

K bodu 17. Různé
Žádost DSP, s. r. o. o souhlas s výměnou výtahu v domě na ul. Norská 6
Schváleno usnesení č. 5947:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
výměnu výtahu v domě na ul. Norská 6 v Prostějově.

RNDr. Alena R a š k o v á v.r.
primátorka města Prostějova

Prostějov 20.10.2015
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 26.10.2015 9:09:27 | přečteno 537x | Věra Krejčí
load