Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2015 > Výpis z 9. schůze Rady města Prostějova

Výpis z 9. schůze Rady města Prostějova

konané 3.3.2015

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 5147:
Rada města Prostějova
a) s c h v a l u j e
program své 9. schůze, konané dne 3.3.2015 dle návrhu, uvedeného na pozvánce a s rozšířením o materiály:
6.1 Personální záležitosti Magistrátu města Prostějova – Odbor informačních technologií
13.2 Dotace (veřejná finanční podpora) na rok 2015 – sociální oblast (TAXI SENIOR)
18.1 Informace o aktuálním stavu projektu ITI Olomoucké aglomerace;
b) p o v ě ř u j e
RNDr. Alenu Raškovou, 1. náměstkyni primátora, ověřením zápisu.

2. Přehled úkolů ze schůzí Rady města Prostějova a zpráva o plnění úkolů ke dni 3.3.2015
Usnesení č. 5148:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zprávu o plnění svých usnesení ke dni 3.3.2015 bez připomínek.

3. Záležitosti komisí rady:
3.1 Doporučení Komise architektury a urbanismu z 11.2.2015
Usnesení č. 5149:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
doporučení Komise architektury a urbanismu z 11.2.2015.

3.2 Informace a doplnění Sportovní komise
Usnesení č. 5150:
Rada města Prostějova
j m e n u j e
členy Sportovní komise Rady města Prostějova Mgr. Antonín Duška a Mgr. Miloše Sklenku.

4. Akční plán zlepšování projektu Zdravé město a místní Agenda 21 na rok 2015
Usnesení č. 5151:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s obsahem Akčního plánu zlepšování projektu Zdravé město a místní Agenda 21 na rok 2015,
r o z h o d l a 
- uskutečnit setkání s občany okrajových částí města 2 x ročně,
- uskutečnit setkání s představiteli podnikatelské veřejnosti 2 x ročně.

4.1.1 Návrh akcí k 625. výročí povýšení Prostějova na město
Usnesení č. 5152:
Rada města Prostějova
a) s c h v a l u j e
postup zajištění realizace akcí u příležitosti 625. výročí povýšení Prostějova na město,
b) u k l á d á
zajistit realizaci schválených akcí u příležitosti 625. výročí povýšení Prostějova na město.
                                   odpovídá: Mgr. Ivana Hemerková, JUDr. Josef Augustin
                                   k. termín: 31.3.2015

5. Odpis pohledávek – kapitola 13 – Městská policie Prostějov
Usnesení č. 5153:
Rada města Prostějova
s e v z d á v á
práva na pohledávku spočívající v nezaplacení poplatku za přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla ve výši 600,- Kč spolu s úroky z prodlení.

6. Úprava Organizační struktury Magistrátu města Prostějova
Usnesení č. 5154:
Rada města Prostějova
1. r o z h o d l a
o změně systemizace pracovních míst na Odboru dopravy Magistrátu Prostějova s účinností od 4. 3. 2015 takto:
v oddělení vozidel se dosavadní 4 pracovní místa „referent registru vozidel“ mění na 4 pracovní místa „referent registru vozidel – technik“;
2. s c h v a l u j e
organizační schéma Odboru dopravy a Odboru informačních technologií Magistrátu města Prostějova dle přiloženého návrhu s účinností od 4. 3. 2015.

6.1 Personální záležitosti Magistrátu města Prostějova – Odbor informačních technologií
Usnesení č. 5155:
Rada města Prostějova
I. bere na vědomí
informaci o výsledku výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa - funkce vedoucí Odboru informačních technologií Magistrátu města Prostějova;
II. souhlasí
se jmenováním Bc. Jana Števka do funkce vedoucího Odboru informačních technologií Magistrátu města Prostějova k 1. 4. 2015.

7. Zastupování města Prostějova v soudním sporu o určení neplatnosti smlouvy uzavřené se společností Manthellan, a.s.
Usnesení č. 5156:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a 
uzavřít s Mgr. Tomášem Kotrysem, samostatným advokátem, sídlem Vrahovická 7, 796 01 Prostějov, č. reg.: 08692, IČ: 662 47 543 příkazní smlouvu o poskytnutí právních služeb – právního zastoupení ve věci žaloby o určení neplatnosti smlouvy uzavřené se společností MANTHELLAN, a.s., IČ: 282 05 618, Olomouc, tř. Svobody 856/31, PSČ: 779 00 (Smlouva o budoucích smlouvách ze dne 16. 7. 2010), vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn.: 7 C 446/2014, a to v rozsahu celého soudního řízení, podle návrhu, předloženého advokátem, který tvoří přílohu materiálu a se změnou dle diskuse (výpovědní lhůta bude jednoměsíční).

8. Komunikace a chodník v Žešově – U Palírny
Usnesení č. 5157:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
zadat vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení „Komunikace a chodník v Žešově – U Palírny“ formou výzvy jednomu zájemci – Dopravní projektování spol. s r.o., Křížkovského 5 Olomouc,
IČ 253 61 520.

9. Rekonstrukce nám. Spojenců - komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, úprava hrací plochy, zeleň v Prostějově
Usnesení č. 5158:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
zadat vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení „Rekonstrukce nám. Spojenců - komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, úprava hrací plochy, zeleň v Prostějově“ formou výzvy jednomu zájemci – Alfaprojekt Olomouc a. s., Tylova 1136/4, 772 00 Olomouc, IČ 258 49 280.

10. Úprava mostu na ulici Čechovická
Usnesení č. 5159:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
zadat vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení „Prostějov, Úprava mostu na ulici Čechovická“ formou výzvy jednomu zájemci – Designtec s.r.o., Uhelná 1186/8, 779 00 Olomouc, IČ 285 72 327.

11. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:
11.1 Bezúplatné užívání majetku - tělocvičny ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60
Usnesení č. 5160:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatné užívání majetku – tělocvičny Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 k ubytování účastníků soustředění gymnastické žákovské a juniorské reprezentace ve dnech 10. – 12. 4. 2015 a gymnastických závodů v termínu 17. – 19. 4. 2015.

11.2 Bezúplatné užívání nebytových prostor - učebny ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 k výuce hudební výchovy
Usnesení č. 5161:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatné užívání nebytových prostor - učebny Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 k výuce hudební výchovy od 1. 4. 2015 pro Základní uměleckou školu Vl. Ambrose Prostějov, Kravařova ul. 14.

11.3 Konkurzní řízení na obsazení pozice ředitel – ředitelka ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14
Usnesení č. 5162:
Rada města Prostějova
1. j m e n u j e
konkurzní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 ve složení:
předseda: Mgr. Petr Ivánek - zástupce zřizovatele
členové: Mgr. Ivana Hemerková - zástupce zřizovatele
PaedDr. Iveta Stonawská - zástupce KrÚ Olomouckého kraje
Mgr. Michal Hlaváček - zástupce za ČŠI
PaedDr. František Říha - zástupce za státní správu
Mgr. Dagmar Přikrylová - zástupce pedagogických pracovníků školského zařízení
Žaneta Urbanovská - zástupce Školské rady
2. p o v ě ř u j e
funkcí tajemnice konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 Dagmar Bindasovou – referentku samosprávy Odboru školství, kultury a sportu.

11.4 Návrh odměny řediteli ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul., ředitelce MŠ Prostějov, Partyzánská ul.
Usnesení č. 5163:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
přiznání mimořádných odměn
1) RNDr. Josefu Hrachovcovi, řediteli Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4
2) Martině Hošťálkové, ředitelce Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34
ve výši dle přílohy, která je součástí usnesení.

11.5 Převod movitého majetku ze ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 na zřizovatele a následně část majetku na ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 a část majetku na ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4
Usnesení č. 5164:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
a) s převodem movitého majetku (viz příloha č. 1) v pořizovací hodnotě 98.014,01 Kč z majetku Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52 na zřizovatele – statutární město Prostějov
b) s bezúplatným převodem movitého majetku v pořizovací hodnotě 72.901,29 Kč ze zřizovatele – statutárního města Prostějova na Základní školu Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 dle přiložené smlouvy o bezúplatném převodu (příloha č. 2)
c) s bezúplatným převodem movitého majetku v pořizovací hodnotě 25.112,72 Kč ze zřizovatele – statutárního města Prostějova na Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Kollárova ul. 4 dle přiložené smlouvy o bezúplatném převodu (příloha č. 3).

11.6 Žádost o souhlas s přijetím věcných darů RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2
Usnesení č. 5165:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím věcných darů v celkové hodnotě 57 509,--Kč Reálným gymnáziem a základní školou města Prostějova, Studentská ul. 2 dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení. Dárcem je Klub přátel RG a ZŠ města Prostějova.

11.7 Žádost o schválení kalkulační ceny za pronájmy nebytových prostor v rámci doplňkové činnosti na ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul.
Usnesení č. 5166:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
kalkulační ceny za pronájmy nebytových prostor v rámci doplňkové činnosti na Základní škole
a mateřské škole Prostějov, Melantrichova ul. 60, a sice:
- herna – stolní tenis 100 Kč/1 hodinu
- místnost za gymnastickým sálem 360 Kč/1 měsíc.

11.8 Žádost o schválení čerpání fondu investic Městského divadla v Prostějově na opravy majetku
Usnesení č. 5167:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
čerpání fondu investic Městského divadla v Prostějově ve výši 50 000,-- Kč na opravy majetku:
- profilace rozvodny a elektrických rozvodných skříní
- opravy jevištních technologií: inspicientský pult, osvětlovací jednotky, reproduktory, kamera pro inspicii v orchestřišti a na balkoně, napájení DMXled osvětlení, nastavení stageboxu 1-9 in/out vstupů.

11.9 Žádost o schválení čerpání fondu investic ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov na nákup keramické pece
Usnesení č. 5168:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
čerpání fondu investic Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov ve výši Kč 55 000,-- na nákup keramické pece RAKU.

11.10 Žádost o souhlas s přijetím věcných darů ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14
Usnesení č. 5169:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím věcných darů Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Palackého tř. 14 v celkové hodnotě
Kč 2 000,-- pro pracoviště mateřské školy Mánesova ul., a sice:
- domeček pro panenky s doplňky v hodnotě Kč 1 000,--
- laminátor v hodnotě Kč 1 000,--.

11.11 Žádost o úpravu finančního plánu MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a
Usnesení č. 5170:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
úpravu finančního plánu Mateřské školy Prostějov, ul. Šárka 4a takto:
- navýšení závazného ukazatele 528 – zákonné a jiné ostatní náklady ve výši Kč 6 295,--
- snížení položky 518 – ostatní služby ve výši Kč 6 295,--.

11.12 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Prostějovem
Usnesení č. 5171:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
Postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Prostějovem dle přílohy č. 1.

12. Žádosti o užití znaku města:
12.1 Žádosti o užití znaku města na propagačním banneru – žadatel Hanácký klub plastikových modelářů Prostějov
Usnesení č. 5172:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s užitím znaku města Prostějova na propagačním banneru. Souhlas se uděluje Hanáckému klubu plastikových modelářů Prostějov, v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

12.2 Žádosti o užití znaku města na mapě Prostějov a okolí – žadatel Ing. Miroslav Hartman
Usnesení č. 5173:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s užitím znaku města Prostějova na mapové publikaci „Prostějov a okolí“. Souhlas se uděluje Ing. Miroslavu Hartmanovi, v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

12.3 Žádosti o užití znaku města v rámci bakalářské práce v oboru heraldiky – žadatel Petr Houzar
Usnesení č. 5174:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s užitím znaku města Prostějova pro účely bakalářské práce. Souhlas se uděluje Petru Houzarovi, v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

13. Veřejná finanční podpora:
13.1 Veřejná finanční podpora - Český svaz chovatelů
Usnesení č. 5175:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2015 ve výši 50 000,-- Kč Českému svazu chovatelů, okresní organizaci, se sídlem Plumlovská 50, Prostějov, IČ 004 48 770;
- VFP bude použita na zakoupení materiálu pro dostavbu klubovny mladých chovatelů v I. patře domu Plumlovská 50;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 15. 11. 2015 (ev. č. 286);
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3429

5213

 

1

0600000000000

50.000,--

Český svaz chovatelů – veřejná finanční podpora

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

50.000,--

 

Snížení Fondu rezerv a rozvoje

13.2 Dotace (veřejná finanční podpora) na rok 2015 – sociální oblast (Jan Spáčil – TAXI SENIOR)
Usnesení č. 5176:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2015 z prostředků Fondu rezerv a rozvoje ve výši 40.000,-- Kč Janu Spáčilovi, IČ 038 17 407 (pořadové č. žádosti 45)
- na projekt TAXI SENIOR – převozy seniorů dopravním prostředkem, který je ve vlastnictví příjemce, dle jejich potřeby v rámci Prostějova a okolí – pohonné hmoty na provoz služby v délce 4 měsíců
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 7. 2015

b) veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi statutárním městem Prostějov, IČ 002 88 659, a příjemcem Janem Spáčilem, IČ 038 17 407, dle přílohy,

c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0021

4359

5212

 

 

0210000000000

40.000,00

neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám (poskytnutí dotace – Jan Spáčil – TAXI SENIOR)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

40.000,00

čerpání Fondu rezerv a rozvoje


14. Rozpočtová opatření:
14.1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – Kancelář primátora
Usnesení č. 5177:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) navýšení počtu stran v Prostějovských radničních listech na 40 s tím, že v tomto rozsahu bude do konce roku 2015 vydáno maximálně 10 čísel,
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5136

 

 

0100000100800

25 000,00

(zvýšení položky – 5136 – tisk - Prostějovské radniční listy)

10

6171

5169

 

 

0100000100800

30 000,00

(zvýšení položky – 5169 – distribuce Prostějovských radničních listů)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

0700000707100

55 000,00

(snížení položky Rezerva Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření)


14.2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – Rozvoj a investice (PD – MŠ Partyzánská – zvýšení kapacity)
Usnesení č. 5178:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

6121

 

 

0600510000000

70 000

Mateřská škola na ulici Partyzánská – zvýšení kapacity - projektová dokumentace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

70 000

Snížení rezervy RMP


14.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – Rozvoj a investice (PD – Stavební úpravy Veleslavínská)
Usnesení č. 5179:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

 

 

0600524000000

150 000

Stavební úpravy ulice Veleslavínská - projektová dokumentace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

150 000

Snížení rezervy RMP


14.4 Rozpočtové opatření kapitoly 70 – Finanční
Usnesení č. 5180:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006399

5362

 

00000001

0700000708300

1.000.000

zvýšení pol. 5362 – platby daní a poplatků stát. rozpočtu; prostředky určené k úhradě daně z přidané hodnoty

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

00000001

0700000000000

1.000.000

snížení Fondu rezerv a rozvoje


14.5 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – Správa a údržba majetku města (Sloupy el. vedení)
Usnesení č. 5181:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

003631

5171

 

 

0900000900600

179.970

zvýšení pol. 5171 – opravy a udržování; středisko veř.osvětlení - oprava (výměna) sloupů el. vedení k překladišti TKO (odstranění havarijního stavu)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

5901

 

 

0500000507076

179.970

snížení pol. 5901 – nespecifikované rezervy – havarijní situace


14.6 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – Správa a údržba majetku města (DSP)
Usnesení č. 5182:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

003619

5171

 

 

0900000910100

5.000.000

zvýšení pol. 5171 – opravy a udržování; opravy bytů a nebytových prostor spravovaných DSP, s.r.o.

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5901

 

 

0700000707100

5.000.000

snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova


15. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
15.1 Vyhlášení záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání - Svatoplukova č. 15/2598
Usnesení č. 5183:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 214 o celkové rozloze 48,23m² v domě na ul. Svatoplukova č. 15/2598 v Prostějově přímému zájemci Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Poradenského centra Krajské organizace Olomouckého kraje, IČO : 44053924, za těchto podmínek:
- za nabídnuté nájemné dle důvodové zprávy
- za účelem zřízení poradenského centra.

15.2 Vyhlášení záměru pronájmu garážového stání č. 807 - Polišenského č. 3/4467
Usnesení č. 5184:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu garážového stání č. 807 o celkové rozloze 26,39 m2 v domě na ul. Polišenského č. 3/4467 v Prostějově, za těchto podmínek:
- pro garážování vozidla ve vlastním užívání
- s předností parkování vozidla nájemníků domu na ul. Polišenského č. 3/4467 v Prostějově
- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP)
- za nabídnuté měsíční nájemné v minimální výši 650,-Kč s inflační doložkou
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s. r. o., Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov.

15.3 Vyhlášení záměru pronájmu nebytového prostoru /kóje/ č. 755 – sídl. Svobody č. 9012
Usnesení č. 5185:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytového prostoru /kóje/ č. 755 o celkové rozloze 21 m2 v objektu bývalé kotelny na sídlišti Svobody 9012 v Prostějově, přímému zájemci Aloisovi Buriánkovi, bytem Dolní č. 2/3658, Prostějov za těchto podmínek:
- za nabídnuté měsíční nájemné dle důvodové zprávy
- za účelem využití prostor jako skladu.

15.4 Schválení pronájmu garážového stání č. 802 - Polišenského č. 3/4467
Usnesení č. 5186:
Rada města Prostějova
s ch v a l u j e
pronájem garážového stání č. 802 o celkové rozloze 26,39 m2 v domě na ul. Polišenského č. 3/4467 v Prostějově
- za nabídnuté nájemné ve výši 650,- Kč měsíčně s inflační doložkou
- za účelem využití pro garážování vozidla ve vlastním užívání
- nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou.

15.5 Schválení pronájmu garážového stání č. 809 - Polišenského č. 3/4467
Usnesení č. 5187:
Rada města Prostějova
s ch v a l u j e
pronájem garážového stání č. 809 o celkové rozloze 26,39 m2 v domě na ul. Polišenského č. 3/4467 v Prostějově
- za nabídnuté nájemné ve výši 650,- Kč měsíčně s inflační doložkou
- za účelem využití pro garážování vozidla ve vlastním užívání
- nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou.

15.6 Schválení pronájmu nebytového prostoru č. 277 - nám. T. G. Masaryka č. 199/22
Usnesení č. 5188:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytového prostoru č. 277 o celkové rozloze 45,02 m2 v domě na nám. T. G. Masaryka č. 199/22 v Prostějově , a to:
- záměr využití: sklad
- za nabídnuté nájemné ve výši 1 500,-Kč/měsíc.

15.7 Schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 257 - Žižkovo nám. č. 132/21
Usnesení č. 5189:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 257 o celkové rozloze 98,55 m2 v domě na ul. Žižkovo nám. č. 132/21 v Prostějově, a to:
- za účelem provozování apatyky
- za nabídnuté nájemné ve výši 8.000,- Kč/měsíc
- opravy provede na vlastní náklady.

15.8 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt na opravu vlastním nákladem – Pernštýnské nám. č. 177/7
Usnesení č. 5190:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na byt na opravu vlastním nákladem s níže uvedeným žadatelem:
- stanovené pořadí na byt č. 8, o velikosti 3+1, Pernštýnské nám. č. 177/7, Prostějov
 je uvedeno v důvodové zprávě.


16. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
16.1 Plán oprav chodníků v Prostějově v roce 2015
Usnesení č. 5191:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
plán oprav chodníků v Prostějově v roce 2015 dle předloženého návrhu.

16.2 Revokace usnesení ZMP č. 10248 ze dne 20.12.2011 a č. 14133 ze dne 10.06.2014 a bezúplatné nabytí pozemků p.č. 413/2 a p.č. 413/4, oba v k.ú. Domamyslice
Usnesení č. 5192:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1) r e v o k o v a t
usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 10248 ze dne 20.12.2011 týkající se schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 413/2 v k.ú. Domamyslice a usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 14133 ze dne 10.06.2014 týkající se schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 413/4 v k.ú. Domamyslice,
2) s c h v á l i t
bezúplatné nabytí pozemků p.č. 413/2 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 394 m2 a p.č. 413/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 233 m2, oba v k.ú. Domamyslice, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví Statutárního města Prostějova a zřízení věcného práva zákazu jejich zatížení nebo zcizení za podmínek dle přiložené Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva č. UZSVM/BPV/2619/2014-BPVM.

16.3 Revokace usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12199 ze dne 18.09.2012
Usnesení č. 5193:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12199 ze dne 18.09.2012 týkající se schválení prodeje stavby technického vybavení bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 1732/13, stavby technického vybavení bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 1732/4, pozemků p.č. 1732/13 – zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1732/4 – zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1732/2 – ostatní plocha a částí pozemků p.č. 1732/14 – ostatní plocha o a p.č. 1732/1 – ostatní plocha, vše v k.ú. Prostějov.

16.4 Revokace části usnesení Rady města Prostějova č. 4913 ze dne 21.10.2014 a zřízení služebnosti na 
částech pozemků v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 5194:
Rada města Prostějova
1) r e v o k u j e
bod 2) usnesení Rady města Prostějova č. 4913 ze dne21.10.2014 týkající se schválení zřízení služebnosti spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení na částech pozemků p.č. 305/1, p.č. 316/4 a p.č. 316/2, vše v k.ú. Prostějov, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o.,
2) s c h v a l u j e
zřízení služebnosti spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení na částech pozemků Statutárního města Prostějova p.č. 305/1, p.č. 316/4 a p.č. 316/2, vše v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemků je stanoven geometrickým plánem č. 5487-18/2014 ze dne 07.03.2014), a v právu vstupovat a vjíždět na uvedené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ: 272 95 567, za následujících podmínek:
a) služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč navýšenou o DPH podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího služebnosti do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov.

16.5 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 7977 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 5195:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 7977 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 0,9 m2 společnosti WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o., se sídlem Praha 9 - Kbely, Vrchlabská 145/6, PSČ: 197 00, IČ: 255 65 010, za účelem umístění navigačního poutače o velikosti 1,3 x 0,3 metru za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 390 Kč ročně bez DPH a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

16.6 Schválení změny Smlouvy o nájmu č. 2005/16/305 ze dne 25.10.2005
Usnesení č. 5196:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu Smlouvy o nájmu č. 2005/16/305 ze dne 25.10.2005 v části týkající se osoby nájemce následovně:
a) novým nájemcem bude společnost VK - srot company s.r.o., se sídlem Prostějov, Joštovo nám. 4525/3, PSČ: 796 01, IČ: 035 74 261,
b) ostatní podmínky Smlouvy o nájmu č. 2005/16/305 ze dne 25.10.2005 zůstanou nezměněny,
c) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o nájmu č. 2005/16/305 ze dne 25.10.2005.

16.7 Ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 2014/50/002 ze dne 14.01.2014 a vyhlášení záměru pachtu pozemku p.č. 1645 v k.ú. Prostějov včetně stavby rybníka
Nebyl schválen návrh:
Rada města Prostějova
1) s c h v a l u j e
ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 2014/50/002 ze dne 14.01.2014 uzavřené mezi Statutárním městem Prostějovem jako půjčitelem a Moravským rybářským svazem, o.s. místní organizací Prostějov, se sídlem Prostějov, Mánesova 4290/1, PSČ 796 01, IČ: 005 57 218, jako vypůjčitelem, na bezplatné užívání pozemku p.č. 1645 v k.ú. Prostějov včetně stavby rybníka za účelem provozování jako rybochovného zařízení, dohodou nebo výpovědí,
2) v y h l a š u j e
záměr pachtu pozemku p.č. 1645 – vodní plocha, rybník, o výměře 13 889 m2 v k.ú. Prostějov, včetně stavby rybníka, Janu Migotovi, se sídlem Prostějov, Jana Zrzavého 3989/14, PSČ 796 04, IČ: 028 84 909 (fyzická osoba podnikající), za účelem chovu ryb, za následujících podmínek:
a) doba pachtu - neurčitá s šestiměsíční výpovědní lhůtou,
b) výše pachtovného 6.000 Kč ročně,
c) způsob placení pachtovného – ročně předem,
d) výše pachtovného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

16.8 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 371/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova
Nebyl schválen návrh:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemku p.č. 371/1 – orná půda o výměře 4.580 m2 v k.ú. Čechovice u Prostějova společnosti KORDEK s.r.o., se sídlem Západní 67/27, Krasice, 796 04 Prostějov, IČ: 268 89 129, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

16.9 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 62/1 v k.ú. Krasice
Usnesení č. 5197:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
odložit materiál č. 16.9 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 62/1 v k.ú. Krasice.


16.10 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 854/1 v k.ú. Vrahovice
Usnesení č. 5198:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
odložit materiál č. 16.10 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 854/1 v k.ú. Vrahovice.

16.11 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemku p.č. 7655/1 v k.ú. Prostějov
Nebyl schválen návrh:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje dvou částí pozemku p.č. 7655/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o celkové výměře cca 103 m2 (přesná výměra bude známa po vypracování geometrického plánu), za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

16.12 Vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 445/5 a p.č. 445/6, oba v k.ú. Žešov
Usnesení č. 5199:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemků p.č. 445/5 – orná půda o výměře 18 m2 a pozemku p.č. 445/6 – orná půda o výměře 8 m2, oba v k.ú. Žešov, do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 546/56, PSČ: 145 05, IČ: 659 93 390, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši 4.784 Kč a bude zaplacena do 30 dnů ode dne, kdy kupující obdrží vyrozumění o provedeném vkladu vlastnického práva k převáděným pozemkům do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

16.13 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 7404/3 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 5200:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 7404/3 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 Jaroslavu Lehkému, se sídlem Klopotovice 91, PSČ: 798 21, IČ: 146 50 126 (fyzická osoba podnikající), za účelem umístění reklamního poutače o rozměrech 2 x 1,5 metru za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 3.000 Kč ročně bez DPH a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

16.14 Výkup pozemku p.č. 5927 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50
Usnesení č. 5201:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:
1) výkup pozemku p.č. 5927 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 3 395 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 150 Kč/m2, tj. celkem 509.250 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

0500000000000

510.250

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 5927 v k.ú. Prostějov (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

510.250

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje


16.15 Výkup pozemku p.č. 7495 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50
Usnesení č. 5202:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:
1) výkup pozemku p.č. 7495 – vodní plocha, vodní nádrž umělá, o výměře 2 593 m2 v k.ú. Prostějov včetně všech jeho součástí a příslušenství od společnosti BIRRA PROSTĚJOV, s.r.o., se sídlem Praha 4, náměstí bratří Synků 10/477, IČ 257 79 273, do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 100.000 Kč,za následujících podmínek:
a) kupní cena bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí Statutární město Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

0500000000000

101.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 7495 v k.ú. Prostějov (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

07000000000000

101.000

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje


16.16 Výkup pozemků v k.ú. Prostějov v ulici Kojetínská a ROZOP kapitoly 50
Usnesení č. 5203:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:
1) výkup pozemků p.č. 7291 – orná půda o výměře 835 m2 a p.č. 7292 – orná půda o výměře 1.512 m2, oba v k.ú. Prostějov, od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2, tj. celkem 586.750 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí prodávající,
2) rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

0500000000000

586.750

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků v k.ú. Prostějov – ul. Kojetínská

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

586.750

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje


16.17 Výkup spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 792 v k.ú. Vrahovice a ROZOP kapitoly 50
Nebyl schválen návrh:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:
1) výkup spoluvlastnického podílu o velikosti 1/10 na pozemku p.č. 792 – orná půda o výměře 1 988 m2 v k.ú. Vrahovice od spoluvlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 9.700 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

050000000000

10.700

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 792 v k.ú. Vrahovice (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

10.700

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje


17. Bytové záležitosti:
17.1 Schválení žadatele o pronájem bytu zvláštního určení v DPS
Usnesení č. 5204:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou v majetku města Prostějova se žadatelem uvedeným v důvodové zprávě.


17.2 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města
Usnesení č. 5205:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města Prostějova v pořadí se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.


18. Různé
18.1 Informace o aktuálním stavu projektu ITI Olomoucké aglomerace
Usnesení č. 5206:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace o aktuálním stavu projektu ITI Olomoucké aglomerace.


18.2 Spolek Lungta, Praha - žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 3. 2015 na budově úřadu
Nebyl schválen návrh: vyhovět žádosti a vyvěsit vlajku Tibetu na radnici.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                 RNDr. Alena R a š k o v á v.r.
primátor města Prostějova                       1. náměstkyně primátora

Prostějov 3.3.2015
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 5.3.2015 14:14:11 | přečteno 316x | Věra Krejčí
load