Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2015 > Výpis ze 7. schůze Rady města Prostějova

Výpis ze 7. schůze Rady města Prostějova

konané 3.2.2015

 

V ý p i s
ze 7. schůze Rady města Prostějova, konané 3.2.2015 v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 5084:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 7. schůze, konané dne 3.2.2015, dle návrhu na pozvánce s rozšířením o materiály:
1.1 Udělení plné moci Mgr. Tomáši Kotrysovi – zastupování ve věci žaloby o určení neplatnosti smlouvy, žalobce PRIOR
13.1 Veřejná zakázka „Regenerace panelového sídliště Brněnská, ulice Tylova, úsek Libušinka - Tetín“ – návrh na rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
16.1 Žádost Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14, Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79, Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4 a Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov o souhlas s nabytím majetku nad stanovený limit
500 tis. Kč ročně
16.2 Žádost Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52 o schválení čerpání investičního fondu
17.5 VFP – oblast sportu (Orli Prostějov o. s.; LHK Jestřábi Prostějov o. s.; LHK Jestřábi s. r. o.; DTJ Prostějov; VK Prostějov o. s.; Tenisový klub Prostějov, 1. SK PROSTĚJOV)
17.6 VFP – oblast sportu
25.12 GALVA s.r.o. – schválení podmínek přijetí peněz do notářské úschovy
27.1 Návrh kulturních, společenských a sportovních akcí k 625. výročí udělení výsady prvního výročního trhu městu – povýšení Prostějova na město
27.2 Vyhlášení grantů na kulturní projekty města Prostějova na rok 2015;
p o v ě ř u j e
RNDr. Alenu Raškovou, 1. náměstkyni primátora, ověřením zápisu.

1.1 Udělení plné moci Mgr. Tomáši Kotrysovi – zastupování ve věci žaloby o určení neplatnosti smlouvy, žalobce PRIOR
Usnesení č. 5085:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
- udělit Mgr. Tomáši Kotrysovi, samostatnému advokátovi, sídlem Vrahovická 7, 796 01 Prostějov, č. reg.: 08692, IČ: 662 47 543 plnou moc k poskytnutí právních služeb – právního zastoupení ve věci žaloby o určení neplatnosti smlouvy, žalobce PRIOR, obchodní domy, a.s., IČ: 469 62 344, Prostějov, Dukelská brána 7, PSČ 796 01, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn.: 7 C 446/2014, a to v rozsahu celého soudního řízení;
- pověřit Miroslava Pišťáka, primátora města, podepsáním plné moci k zastupování města Mgr. Kotrysovi.

2. Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 5086:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Domovní správy Prostějov, s.r.o.
b e r e n a v ě d o m í
informaci o problematice tepelného hospodářství a souhlasí s navrženým postupem.

3. Kontrola usnesení rady
Usnesení č. 5087:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zprávu o plnění svých usnesení ke dni 3.2.2015 bez připomínek.

4. Příprava zasedání zastupitelstva města
Usnesení č. 5088:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rámcový návrh programu 4. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 16.2.2015 v jednací místnosti radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

5. Osadní výbory
Usnesení č. 5089:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova

1.1 zřídit osadní výbor v částech města Čechovice, Domamyslice, Krasice v počtu 11 členů,
1.2 určit členy Osadního výboru Čechovice, Domamyslice, Krasice tyto občany města:
1. Blahu Vojtěcha,
2. Hynka Josefa,
3. Kotka Vlastimila,
4. Mináta Zdeňka,
5. Pospíšila Jiřího,
6. Pospíšila Jiřího, Ing.,

7. Průšovou Janu,
8. Přikryla Mojmíra,
9. Stropkovou Hanu,
10. Zakopala Jiřího,
11. Závodského Jana,
1.3 zvolit předsedou Osadního výboru Čechovice, Domamyslice, Krasice Jana Závodského,

2.1 zřídit osadní výbor v části města Vrahovice, Čechůvky v počtu 9 členů,
2.2 určit členy Osadního výboru Vrahovice, Čechůvky tyto občany města:
1. Cimbálníkovou Marii,
2. Galářovou Miladu, Mgr.,
3. Hrbatovou Martinu, JUDr.,
4. Knotka Ivo,
5. Marinovovou Zdeňku,
6. Odložila Pavla, PaedDr.,
7. Rozehnala Jiřího, Ing.,
8. Švancaru Jiřího,
9. Vyškovského Pavla, Mgr.,
2.3 zvolit předsedkyní Osadního výboru Vrahovice, Čechůvky Mgr. Miladu Galářovou,

3.1 zřídit osadní výbor v části města Žešov v počtu 8 členů,
3.2 určit členy Osadního výboru Žešov tyto občany města:
1. Kleinera Jana,
2. Koutného Františka,
3. Krásenskou Marii,
4. Kýra Miroslava,
5. Kytlicu Pavla,
6. Letochu Aleše,
7. Odehnala Pavla,
8. Zelenou Petru,
3.3 zvolit předsedou Osadního výboru Žešov Jana Kleinera.

6. Jmenování pracovní skupiny pro udělení Ceny města Prostějova 2014
Usnesení č. 5090:
Rada města Prostějova
j m e n u j e
pracovní skupinu pro udělení Ceny města Prostějova 2014 ve složení:
předseda: Miroslav Pišťák, primátor
členové: RNDr. Alena Rašková, 1. náměstkyně
Ing. Zdeněk Fišer, náměstek
Mgr. Ivana Hemerková, náměstkyně
Mgr. Jiří Pospíšil, náměstek
PaedDr. Jaroslav Šlambor, uvolněný člen rady
tajemnice: RNDr. Jaroslava Tatarkovičová, vedoucí Odboru kancelář primátora.

7. Zpráva o činnosti Městské policie Prostějov a analýza stavu veřejného pořádku ve statutárním městě
Prostějov za rok 2014
Usnesení č. 5091:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Zprávu o činnosti Městské policie Prostějov a analýzu stavu veřejného pořádku ve statutárním městě Prostějov za rok 2014.

8. Informace o přípravě návrhu Zadání I. změny Územního plánu Prostějov
Usnesení č. 5092:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
návrh zadání I. změny Územního plánu Prostějov.

9. Zdravé město – zpráva projektu Zdravé město Prostějov 2014
Usnesení č. 5093:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit zprávu projektu „Zdravé město a místní Agenda 21“ v Prostějově za rok 2014 dle přílohy.

10. Návrh na pořizování přímého přenosu ze zasedání zastupitelstva včetně návrhu změn Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova
Usnesení č. 5094:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
I. pořizování přímého přenosu ze zasedání Zastupitelstva města Prostějova a následné uchovávání (archivaci) videozáznamu včetně jeho umístění na webové stránky města do konce volebního období zastupitelstva města, z jehož zasedání byl pořízen,
II. změny Jednacího řádu Zastupitelstvaměsta Prostějova podle předloženého návrhu, kterým se jednací řád s účinností dnem 16. 2. 2015 mění takto:

1. V článku 7 se na konci textu vkládají nové odstavce 7 a 8 tohoto znění:
„7) Ze zasedání zastupitelstva města pořizuje magistrát přímý videopřenos včetně pořízení videozáznamu a zajišťuje splnění podmínek pro jeho archivaci na webových stránkách města. Videozáznam přesným a úplným způsobem zachycuje průběh jednání zastupitelstva města za účelem informování veřejnosti o činnosti města a jeho orgánu - zastupitelstva města a o průběhu jeho zasedání. Nahrávací a záznamové zařízení je napojené na hlasovací zařízení členů zastupitelstva města a kamera zabírá osobu mající slovo, celé zastupitelstvo města nebo výsledek hlasování zobrazený na plátně.
8) Prostor, kde probíhá zasedání zastupitelstva města, i prostory určené pro hosty, veřejnost a zástupce veřejných prostředků, jsou označeny informacemi o přímém videopřenosu a pořizování videozáznamu a o jeho účelu.“

2. V článku 8 odstavec 1 nově zní takto:
„ 1) V zahajovací části zasedání předsedající prohlásí, zda zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů a oznámí jména členů, kteří požádali o omluvení neúčasti na jednání. Předsedající dále informuje přítomné členy zastupitelstva města a další osoby o tom, že
a) ze zasedání zastupitelstva města bude pořizován přímý videopřenos za účelem informování veřejnosti o činnosti města a jeho orgánu – zastupitelstva města a průběhu jeho zasedání,
b) videopřenos bude následně formou videozáznamu archivován na webových stránkách města a uchován tak pro jeho pozdější zhlédnutí, přitom ve videozáznamu budou anonymizovány osobní údaje třetích osob, které při jednání zastupitelstva města zaznějí při projednávání jednotlivých bodů; povinnost anonymizovat osobní údaje se nevztahuje na osobní údaje členů zastupitelstva města či jiných úředních osob, ani osob z řad veřejnosti, které aktivně na zastupitelstvu vystupují;
c) videozáznam bude na webových stránkách umístěn do konce volebního období zastupitelstva města, z jehož zasedání byl pořízen, a se záznamem bude zacházeno tak, aby nebylo možné jej jakkoliv neoprávněně pozměnit či jinak zasáhnout do jeho obsahu,
d) přítomné osoby mají právo na námitku proti takovému zpracování ve smyslu § 21 zákona o ochraně osobních údajů (blíže viz článek 10 odstavce 9 a 10 jednacího řádu).“

3. V článku 10 se na konci textu vkládají nové odstavce 9 a 10 tohoto znění:
„9) Pokud člen zastupitelstva města nebo jiná osoba přítomná zasedání zastupitelstva města zjistí nebo se domnívá, že zpracování jeho nebo jejích osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů podle § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tedy může
a) požádat předsedajícího o vysvětlení,
b) požadovat, aby město odstranilo takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
10) Předsedající poté uloží tajemníkovi magistrátu, aby před zveřejněním videozáznamu zajistil vyhodnocení, zda zveřejněním záznamu nedojde v konkrétním případě k nepřiměřenému zásahu do soukromí osoby, a zda není důvod záznam částečně upravit a nad rámec běžného postupu dále anonymizovat. Je-li žádost osoby podle odstavce 9 shledána oprávněnou, magistrát odstraní závadný stav před zveřejněním videozáznamu. Pokud je jako oprávněná posouzena námitka, která byla podána až po zveřejnění videozáznamu, je magistrát povinen bez zbytečného odkladu informovat na webových stránkách o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.“

4. Článek 19 včetně nadpisu nově zní:
„čl. 19
Zveřejnění videozáznamu ze zasedání zastupitelstva města
1) Videozáznam o průběhu zasedání zastupitelstva města je archivován na webových stránkách města a uchován tak pro jeho pozdější zhlédnutí. Magistrát je povinen zajistit anonymizaci osobních údajů třetích osob, které při jednání zastupitelstva města zaznějí při projednávání jednotlivých bodů, a to před zveřejněním videozáznamu na webových stránkách města; povinnost anonymizovat osobní údaje se nevztahuje na osobní údaje členů zastupitelstva města či jiných úředních osob, ani osob z řad veřejnosti, které aktivně na zastupitelstvu vystupují.
2) Videozáznam je na webových stránkách města archivován do konce volebního období zastupitelstva města, z jehož zasedání byl pořízen, a magistrát je povinen zajistit záznam tak, aby nebylo možné jej jakkoliv neoprávněně pozměnit či jinak zasáhnout do jeho obsahu po celou dobu jeho archivace.“

5. Dosavadní článek 19 se nově označuje jako článek 20.

11. Odpisový plán města Prostějova na rok 2015
Usnesení č. 5095:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
odpisový plán města Prostějova na rok 2015 jako přílohu č. 1 směrnice č. 16/2014 Dlouhodobý majetek, jeho evidence a odpisový plán.

12. Program regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2015
Usnesení č. 5096:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit dle návrhu Komise pro regeneraci městské památkové zóny ze dne 22. 01. 2015 zařazení obnovy níže uvedených objektů do Programu regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2015

kulturní památka

vlastník kulturní památky

druh prací

Mariánský sloup

statutární město Prostějov

restaurování sloupu

kostel sv.Jana Nepomuckého

Českomoravské provincie Hospitálského řádu sv.Jana z Boha-Milosrdných bratří

restaurování nástěnných maleb na římsách, pilastrech vítězného oblouku, segmentů na oratoři, špaletách, záklencích oken v presbytáři

dům T.G.M. 24

 

restaurování oken

zámek

statutární město Prostějov

obnova kovaného plotu kolem zámeckého příkopu

dům Sv.Čecha 2


 

restaurování vstupního portálu, schodiště bez zábradlí

část Demelova 4

restaurování vstupního portálu a vnitřní omítky

sokolovna

Tělocvičná jednota SOKOL I Prostějov

restaurování schodišťového zábradlí1. poskytnutí příspěvků na obnovu kulturních památek v rámci Programu regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2015 (spoluúčast – závazný podíl statutárního města Prostějova na provedení obnovy kulturních památek v Programu regenerace MPR a MPZ ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 2015) u kulturních památek, kde není statutární město Prostějov vlastníkem:

a) vlastník kulturní památky: Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří, Vídeňská 7, Brno
statutární zástupce: Richard Martin Macek O.H., provinciál
IČ: 44995776
kulturní památka:kostel sv. Jana Nepomuckého
akce obnovy: pokračování v obnově maleb v kostele, restaurování nástěnných maleb na římsách, pilastrech vítězného oblouku, segmentů na oratoři, špaletách, záklencích oken v presbytáři
závazný podíl města: 220.000,00 Kč
použití příspěvku do: 31.08.2015
vyúčtování poskytnutého příspěvku do: 15.09.2015

b) vlastník kulturní památky:
datum narození:

kulturní památka: Onšův dům, nám. T. G. Masaryka 24
akce obnovy: restaurování tří oken na uliční fasádě domu
závazný podíl města: 50.000,00 Kč
použití příspěvku do: 31.08.2015
vyúčtování poskytnutého příspěvku do: 15.09.2015

c) vlastník kulturní památky:
datum narození:
kulturní památka: dům, nám. Sv. Čecha 2
akce obnovy: stavební úpravy domu – restaurování vstupního portálu, schodiště bez zábradlí
závazný podíl města: 50.000,00 Kč
kulturní památka: část Demelova 4
akce obnovy: stavební úpravy domu – restaurování vstupního portálu a vnitřní omítky
závazný podíl města: 50.000,00 Kč
použití příspěvku do: 31.08.2015
vyúčtování poskytnutého příspěvku do: 15.09.2015

d) vlastník kulturní památky: Tělocvičná jednota SOKOL I Prostějov, Skálovo nám. 4, Prostějov
statutární zástupce: Ing. Jitka Vitásková, starosta jednoty
Petra Kohoutová, jednatel jednoty
IČ: 15526151
kulturní památka: sokolovna
akce obnovy: restaurování schodišťového zábradlí
závazný podíl města: 30.000,00 Kč
použití příspěvku do: 31.08.2015
vyúčtování poskytnutého příspěvku do: 15.09.2015

2. pověření Miroslava Pišťáka, primátora statutárního města Prostějova, podepsáním žádosti o poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2015.

13. Zadávací řízení veřejné zakázky „Stroj na úpravu ledové plochy - rolba“ - zahájení řízení
Usnesení č. 5097:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
1. zahájenízadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávku zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízeníStroj na úpravu ledové plochy - rolbav souladu s § 25 písm. a) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon),

2. základní hodnotící kritérium, kterým je ekonomická výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnotící kritéria a jejich váhu takto:

A. Celková nabídková cena v Kč bez DPH ……………… s váhou 80 %

B. Délka záruční doby na stroj v měsících …..………..… s váhou 20 %
(Přípustná délka záruky stroje je nejméně 36 měsíců a nejvýše 60 měsíců.)

3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Stroj na úpravu ledové plochy - rolba“ včetně vzoru Kupní smlouvy, dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,

4. seznam vybraných zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky:

PERFECT ICE s. r. o., Ostrava - Martinov IČ 278 60 221
Einar Bareš – stroje na úpravu ledu, Panenské Břežany IČ 425 16 153
Mátl & Bula spol. s r. o., Rajhrad u Brna IČ 253 13 568
HOKEJ-SPORT CZ s. r. o., Třebechovice pod Orebem IČ 259 16 165
TRANSTECHNIK CS spol. s r. o., Praha 10 IČ 452 75 718

5. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova,

6. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu sedm členů a minimálně sedm náhradníků veřejné zakázky „Stroj na úpravu ledové plochy - rolba“.
Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v zápise z jednání schůze Rady města Prostějova.

u k l á d á
Odboru kancelář tajemníka, zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek vyhlášení a administraci veřejné zakázky „Stroj na úpravu ledové plochy - rolba“ s použitím výše zmíněné Zadávací dokumentace a za použití výše uvedených hodnoticích kritérií.
odpovídá: Ing. Jiří Novák, vedoucí Odboru kancelář tajemníka
k. termín: 27. 2. 2015
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova, jmenováním tří členů a tří náhradníků komise pro otevírání obálek a sedmi členů a sedmi náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem z jednání Rady města Prostějova.

13.1 Veřejná zakázka „Regenerace panelového sídliště Brněnská, ulice Tylova, úsek Libušinka - Tetín“ – návrh na rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Usnesení č. 5098:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
1. v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon) a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „Regenerace panelového sídliště Brněnská, ulice Tylova, úsek Libušinka - Tetín“ a jako ekonomicky nejvhodnější nabídku vybrala nabídku společnosti FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s., se sídlem Mlýnská 68,
602 00 Brno, IČ: 25317628. Nabídka společnosti FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s. vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení, jak je uvedeno v důvodové zprávě,


2. zadat zakázku „Regenerace panelového sídliště Brněnská, ulice Tylova, úsek Libušinka - Tetín“ společnosti FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s., se sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno, IČ: 25317628, a uzavřít se společností FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s. Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky,

3. v případě neposkytnutí součinnosti, potřebné k uzavření Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku vítězným uchazečem, zadat zakázku „Regenerace panelového sídliště Brněnská, ulice Tylova, úsek Libušinka - Tetín“ a uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s uchazečem dalším v pořadí dle důvodové zprávy v souladu s § 82 odst. 4 zákona.

u k l á d á
Odboru rozvoje a investic zajistit ve lhůtách stanovených zákonem uzavření Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Regenerace panelového sídliště Brněnská, ulice Tylova, úsek Libušinka - Tetín“ s vybraným uchazečem FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.
odpovídá: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic
k. termín: 31. 03. 2015

14. Prodloužení platnosti veřejnoprávních smluv o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy
Usnesení č. 5099:
Rada města Prostějova
1. s o u h l a s í
s prodloužením platnosti veřejnoprávních smluv o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy, které město Prostějov uzavřelo s obcemi ve správním obvodu Prostějova - obce s rozšířenou působností s platností do 30. 6. 2015, a to formou dodatku o další 4 roky do 30. 6. 2019;

2. r o z h o d l a
o zachování odměny ve výši 1.000,- Kč, která náleží městu Prostějovu za každý přestupek, k jehož projednání je příslušná obec a který bude obcí nebo třetí osobou oznámen městu Prostějovu.

15. Bezúplatné užívání majetku - tělocvičny ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60
Usnesení č. 5100:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatné užívání majetku – tělocvičny Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 k ubytování účastníků soustředění gymnastického oddílu TJ Chropyně a TJ Sokol Horní Počernice ve dnech
21. 2. – 27. 2. 2015 a 7. 8. – 23. 8. 2015

16. Konkurzní řízení na obsazení pozice ředitel – ředitelka ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14
Usnesení č. 5101:
Rada města Prostějova
1. b e r e n a v ě d o m í
dohodu o rozvázání pracovního poměru ke dni 31. 7. 2015 Mgr. Dagmar Přikrylové na pozici statutární zástupkyně ředitele Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14;

2. v y h l a š u j e
konkurzní řízení a stanoví požadavky dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení na obsazení funkce ředitel – ředitelka Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 s nástupem od 1. 8. 2015 na dobu určitou po dobu výkonu veřejné funkce ředitele školy Mgr. Jiřího Pospíšila;

3. u k l á d á
Odboru školství, kultury a sportu, konkurzní řízení organizačně zajistit.
odpovídá: Mgr. Petr Ivánek, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu
k. termín: 28.4.201516.1 Žádost Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14, Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79, Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4 a Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov o souhlas s nabytím majetku nad stanovený limit 500 tis. Kč ročně
Usnesení č. 5102:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s nabytím majetku nad stanovený limit 500 tis. Kč ročně za kalendářní rok 2014 do vlastnictví:

Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14ve výši 199 039,95 Kč:
- 2x dataprojektor (ZŠ Skálovo nám.) 38 139,-- Kč
- 2x herní prvek housenka (MŠ Čechovice) 77 054,-- Kč
- 1x herní prvek Hrotík (MŠ Čechovice) 35 695,-- Kč
- 5x houpadlo na zahradu (MŠ Čechovice) 48 151,95 Kč
(motorka, veterán, ovečka, šašek, beruška)

Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79 ve výši 368 320,50 Kč:
- skříně, skříňky, učitelské stoly, skříně na lůžkoviny pro MŠ 124 740,-- Kč
- stoly pracovní, skříňky, police, kontejnery pro MŠ 63 641,-- Kč
- hrací koutek pro MŠ 35 574,-- Kč
- počítače (6ks), tiskárna pro MŠ 95 527,50 Kč
- zabezpečovací zařízení – vrátný 23 445,-- Kč
- počítače – 2 ks (školní jídelna) 25 393,-- Kč

Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4 ve výši 97 815,-- Kč:
- skříňky na uložení hraček a pomůcek pro MŠ 97 815,-- Kč

Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov ve výši 1 081 087,54 Kč:
- hudební nástroje 928 141,54 Kč
(housle, flétny, tenory, akustická, elektrická kytara, el. bicí souprava)
- potřeby pro výtvarný obor 102 953,-- Kč
(grafický list, nástěnný list, hrnčířský kruh, keramická pec)
- elektronika (fotoaparát Nicon, videokamera, počítač – výtvarný obor) 49 993,-- Kč.

16.2 Žádost Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52 o schválení čerpání investičního fondu
Usnesení č. 5103:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
čerpání investičního fondu Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52 ve výši Kč 470 690,-- na nákup konvektomatu RETIGO do školní kuchyně pořízeného v roce 2014.

17. Veřejná finanční podpora:
17.1 Veřejná finanční podpora - odbor kancelář primátora
Usnesení č. 5104:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 (finanční)

1. ve výši 40.000 Kč Klubu výsadkových veteránů Prostějov, VÚ 8280, Letecká 3, IČ 26650355 (poř. č. žádosti 181)
- VFP bude užita na činnost Klubu výsadkových veteránů (na účast klubu na pietním aktu operace ANTHROPOID v Praze, na kulturní představení pro členy klubu, organizování střelecké soutěže, na účast na Memoriálu zákl. výs. vojsk, výroční setkání v Hamrech)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015

2. ve výši 10.000 Kč Československé obci legionářské, jednotě Prostějov, Kostelecká 17, IČ 45247455 (poř. č. žádosti 323)
- VFP bude užita na činnost organizace - zachování, rozvíjení a předávání demokratických
a humanistických tradic čsl. a české státnosti, připomínání významných dějinných událostí našeho státu
a jeho armády, na organizační záležitosti, zajišťující činnost organizace (kancelářské potřeby, poštovné, květiny)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015

3. ve výši 22.000 Kč Spolku „Červené barety“, Anenská 482, Držovice, IČ 01385739 (poř. č. žádosti 304)
- VFP bude užita na organizační zajištění 3. ročníku pochodu „Po stopách 22. výsadkové brigády“ (moderování a ozvučení akce, fotodokumentace, účastnické listy, propagace akce, doprovodný kulturní program)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 7. 2015

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5222

 

 

0100000000000

72.000,00

zvýšení položky 5222 – poskytnutí VFP (Klub výsadkových veteránů, Československá obec legionářská, Spolek „Červené barety)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

0700000708000

72.000,00

snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora


II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 (finanční) ve výši 60.000 Kč Okresní hospodářské komoře v Prostějově, Lidická 6, Prostějov, IČ 48532517 (poř. č. žádosti 261)
- VFP bude užita na realizaci projektu „Informační a internetové místo při OHK v Prostějově“ (částečné pokrytí provozu)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3299

5229

 

 

0100000000000

60.000,00

zvýšení položky 5229 – poskytnutí VFP (Okresního hospodářská komora)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

0700000708000

60.000,00

snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora


17.2 Veřejná finanční podpora - oblast kultury (Studentské divadlo POINT)
Usnesení č. 5105:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční podpory všeobecné v kapitole 70 ve výši 100.000,-- Kč Gymnáziu Jiřího Wolkera Prostějov, Kollárova 3, IČ 479 22 206 (poř. číslo žádosti 150)
- na podporu činnosti Studentského divadla POINT (služby související s pronájmem, energie, nájemné, materiál,
scéna)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003319

5339

 

 

0200000000000

100.000

 

(zvýšení položky 5339 – Gymnázium Jiřího Wolkera – Studentské divadlo POINT)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

 

 

0700000708000

100.000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora všeobecná)


17.3 Veřejná finanční podpora - oblast školství
Nebyl schválen návrh: poskytnout VFP ve výši 10 tis. Kč pro Gaudeamus o. p. s., Prostějov, Kollárova 3, IČ 255 45 558 (poř. číslo žádosti 153) na Studentský majáles 2015 – materiálně-technické zabezpečení akce, kulturní vystoupení, ceny.
Usnesení č. 5106:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené
veřejné finanční podpory všeobecné v kapitole 70

1. ve výši 45 000,-- Kč
ART ECON – Střední škole, s. r. o., Prostějov, Husovo nám. 2061/91, IČ 255 00 783 (poř. číslo žádosti 211)
- na projekt Prostějovská zlatá jehla 2015 – pronájem, osvětlení a ozvučení sálu, moderování, odměny do soutěže,
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015

2. ve výši 45 000,-- Kč
Střední škole designu a módy, Prostějov, Vápenice 2986/1, IČ 479 22 061 (poř. číslo žádosti 167)
- na projekt Doteky módy – moderování, kulturní vystoupení, marketing, reklama
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015

3. ve výši 45 000,-- Kč
Střední zdravotnické škole, Prostějov, Vápenice 2985/3, IČ 005 99 212 (poř. číslo žádosti 172)
- na školení dvou skupin seniorů ve zdravém životním stylu a v ochraně obyvatel při mimořádných událostech –
kancelářské potřeby pro přípravu studijních a pracovních materiálů, lektorné, zdravotnický materiál, úhrada
provozních nákladů
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015

4. ve výši 45 000,-- Kč
Střednímu odbornému učilišti obchodnímu Prostějov, nám. E. Husserla 1, IČ 005 44 612 (poř. číslo žádosti 155)
- na Amundsen cup Prostějov 2015 – pronájem Společenského domu Prostějov, aparatura, propagační materiály, provozní náklady
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015

5. ve výši 25 000,- Kč
Gaudeamus o. p. s., Prostějov, Kollárova 3, IČ 255 45 558 (poř. číslo žádosti 153)
- na Studentský majáles 2015 – materiálně-technické zabezpečení akce, kulturní vystoupení, ceny,
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003299

5213

 

 

0200000000000

45 000,--

(zvýšení položky 5213 – Prostějovská zlatá jehla – ART ECON – Střední škola, s. r. o., Prostějov)

0020

003299

5339

 

 

0200000000000

135 000,--

(zvýšení položky 5339 – Doteky módy – Střední škola designu a módy, Prostějov; Amundsen cup Prostějov 2015 - SOU obchodní Prostějov; Školení seniorů ve zdravém životním stylu – SZŠ Prostějov)

0020

003299

5221

 

 

0200000000000

25 000,--

(zvýšení položky 5221 – Studentský majáles 2015 – Gaudeamus o. p. s., Prostějov)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

 

 

0700000708000

205 000,--

 

(snížení položky 5909 – veřejná finanční podpora nerozdělená všeobecná)

 17.4 Veřejná finanční podpora - sociální oblast
Nebyl schválen návrh: doporučit zastupitelstvu VFP ve výši 300.000,-- Kč Společnosti Podané ruce o. p. s., Vídeňská 3, Brno, IČ 605 57 621 (pořadové č. žádosti 246, 247, 248, 249, 250)
- na provozní a osobní náklady služeb Kontaktního centra Prostějov, Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Prostějov, projektu Terénní programy Prostějov, projektu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Prostějov – Romský projekt Tajsaskero v částce 250.000,-- Kč;
- na provozní a osobní náklady služeb Ambulance adiktologie Prostějov v částce 50.000,-- Kč.
Usnesení č. 5107:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2015 z prostředků Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova

1. ve výši 10.000,-- Kč
Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, o. p. s., Tetín 1, Prostějov, IČ 253 42 924 (pořadové č. žádosti 141)
- na rehabilitace do Výšovic
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

2. ve výši 10.000,-- Kč
Středisku rané péče SPRP Olomouc, Střední novosadská 52, Olomouc, IČ 750 95 009 (pořadové č. žádosti 146)
- na částečné pokrytí nákladů spojených s poskytováním rané péče rodinám s dítětem se zrakovým, mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením – materiálové zabezpečení (speciální pomůcky, materiál na výrobu pomůcek, pohonné hmoty, kancelářské potřeby), služby (energie, nájemné, spoje, ekonomické služby, opravy
a servis aut, ostatní služby), cestovné zaměstnanců, mzdové náklady

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

3. ve výši 45.000,-- Kč
Svazu tělesně postižených v České republice, o. s., okresní organizaci Prostějov, Kostelecká 4165/17, Prostějov, IČ 628 58 602 (pořadové č. žádosti 220)
- na nájem kanceláře, telefon, kancelářské potřeby, elektřinu, právní a ekonomické služby, nákup pomůcek – půjčovna, kulturní a společenské akce (doprava, vstupné), DHM, údržba a opravy
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

4. ve výši 40.000,-- Kč
Žebříku, o. s., Voskovcova 8, Olomouc, IČ 270 19 896 (pořadové č. žádosti 174, 188, 189)
- na Multikulturní centrum Mozaika (Multikulturní klub rodičů a dětí) – úhrada odpovídajícího podílu nájemného na 12 měsíců, materiál na rukodělné činnosti rodičů a dětí, úhrada části nákladů na účetní služby;
- na poskytování sociální služby PORADNA PRO CIZINCE, odborné sociální poradenství, č. r. 8969620 – provozní náklady – účetní a mzdové služby, evidenční poradenský program, nájemné, elektřina, informační materiály, odborná literatura;
- na dofinancování projektu „Doučování českého jazyka pro děti – cizince“ – mzdové náklady (DPP lektoři českého jazyka), materiální náklady (pracovní sešity, didaktické pomůcky, učebnice), kancelářské potřeby, nemateriální náklady (mzdová agenda, cestovné terénních pracovníků), nájemné
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

5. ve výši 20.000,-- Kč
spolku Podané ruce – osobní asistence, Zborovská 465, Frýdek-Místek, IČ 706 32 596 (pořadové č. žádosti 259)
- na částečné pokrytí osobních nákladů – mzdy včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění pracovníků v přímé péči – osobních asistentů pracujících pro klienty v Prostějově
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

6. ve výši 30.000,-- Kč
Člověku v tísni, o. p. s., Šafaříkova 24, Praha, IČ 257 55 277 (pořadové č. žádosti 260)
- na projekty „Terénní programy“, „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ a „Podpora vzdělávání“, které realizuje kontaktní místo Prostějov – služby, cestovné, osobní náklady – hrubá mzda včetně odvodů, zákonné pojištění
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

7. ve výši 50.000,-- Kč
Fondu ohrožených dětí, Na Poříčí 6, Praha 1, IČ 004 99 277 (pořadové č. žádosti 317)
- na pomoc sociálně ohroženým dětem a rodinám v regionu Prostějov – intervenční nákupy na podporu sociálně slabých rodin s dětmi, jejichž případy řeší pobočka FOD v Prostějově s cílem poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a s cílem pomoci zajistit potřebnou péči o děti – intervenční nákupy potravin, potřeby pro děti (školní potřeby, stravné, volnočasové aktivity), platby spojené s bydlením, jiné platby
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

8. ve výši 10.000,-- Kč
Centru sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizaci, Lidická 86, Prostějov, IČ 479 21 293 (pořadové č. žádosti 3)
- na rekondiční pobyt klientů Denního stacionáře pro osoby s mentálním postižením – ubytování a pobyt v tuzemském rekreačním objektu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

9. ve výši 15.000,-- Kč
Centru sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizaci, Lidická 86, Prostějov, IČ 479 21 293 (pořadové č. žádosti 4)
- na zajištění provozu pečovatelské služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – pohonné hmoty pro provoz vozidel pečovatelské služby, potřeby pro výkon pečovatelské služby – nástroje, hygienický materiál, desinfekční prostředky, kancelářský materiál, energie – voda, plyn, elektřina, služby – telefon, poštovné, odpady, revize, školení, software
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

10. ve výši 20.000,-- Kč
TyfloCentru Olomouc, o. p. s., I. P. Pavlova 184/69, Olomouc, IČ 258 62 294 (pořadové č. žádosti 194)
- na poskytování sociálních služeb osobám se zrakovým postižením v regionálním středisku TyfloCentra v Prostějově v roce 2015 – nájem, služby, energie, telefon, internet, poštovné, kopírování, tisk, cestovné, materiál do kurzů pro klienty, pedig, studijní podklady do vzdělávacích kurzů, náklady na tisk v Braillově bodovém písmu, kancelářské potřeby, tonery, technické a materiální zajištění vzdělávacích kurzů a odborných přednášek pro klienty, vzdělávací kurzy v rámci povinného dalšího vzdělávání sociálních pracovníků (zákon č. 108/2006 Sb.), zajištění supervize – individuální a skupinová
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

11. ve výši 10.000,-- Kč
TyfloCentru Olomouc, o. p. s., I. P. Pavlova 184/69, Olomouc, IČ 258 62 294 (pořadové č. žádosti 196)
- na akci „Bílý den v Hamrech“ – pronájem zvukové aparatury, dovoz a odvoz účinkujících, odměna účinkujícím, propagace, pronájem areálu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

12. ve výši 31.000,-- Kč
Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky, Oblastní odbočce Prostějov, Svatoplukova 15, Prostějov, IČ 653 99 447 (pořadové č. žádosti 238, 239, 241)
- na úhradu nákladů spojených s poskytováním služeb pro osoby se zrakovým postižením, služby pro osoby se zrakovým postižením v prostějovském regionu a provoz kanceláře a klubovny SONS v Prostějově – služby, nájem, el. energie, telefon, internet, kancelářské potřeby;
- na projekt „Tvořivé dílny pro nevidomé“ – keramika, hlína a glazury, vypálení výrobků, korálkování – korálky, drátky, nářadí apod., pedig, nájem, služby, telefon, internet
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

13. ve výši 12.000,-- Kč
Poradně při finanční tísni, o. p. s., Americká 22, Praha 2, IČ 281 86 869 (pořadové č. žádosti 222)
- na měsíční poradenskou činnost – návštěvu poradce ve výjezdní poradně Prostějov (návštěva poradce min. od 14.00 do 16.00 hod.)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

14. ve výši 10.000,-- Kč
Středisku sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizaci, Na Vozovce 26, Olomouc, IČ 750 04 437 (pořadové č. žádosti 223)
- na provozní náklady odloučeného pracoviště Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace – Poradny pro rodinu Prostějov, Bezručovo nám. 9, Prostějov – materiál, energie, služby (odpady, softwarové práce, školení, ostatní), mzdy a odvody
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

3124

5221

 

 

0210000210100

10.000,00

zvýšení položky 5221 – neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (poskytnutí VFP – SŠ, ZŠ a MŠ JISTOTA – rehabilitace do Výšovic)

21

4371

5222

 

 

0210000210100

10.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (poskytnutí VFP – Středisko rané péče SPRP Olomouc – poskytování rané péče rodinám s dítětem se zrakovým, mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením)

21

4359

5222

 

 

0210000210100

76.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (poskytnutí VFP – Svaz tělesně postižených – nájem kanceláře, telefon, kancelářské potřeby, elektřina, právní a ekonomické služby aj. provozní náklady; SONS ČR – poskytování služeb pro osoby se zrakovým postižením, léčebně ozdravné procedury v Lázních Skalka, Tvořivé dílny pro nevidomé)

21

4342

5222

 

 

0210000210100

40.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (poskytnutí VFP – Žebřík – Multikulturní centrum Mozaika, Poradna pro cizince, Doučování českého jazyka pro děti – cizince)

21

4351

5222

 

 

0210000210100

20.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (poskytnutí VFP – Podané ruce – osobní asistence)

21

4379

5221

 

 

0210000210100

52.000,00

zvýšení položky 5221 – neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (poskytnutí VFP – Člověk v tísni – Terénní programy, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Podpora vzdělávání; TyfloCentrum – Bílý den v Hamrech; Poradna při finanční tísni – měsíční poradenská činnost)

21

4339

5222

 

 

0210000210100

50.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (poskytnutí VFP – Fond ohrožených dětí – pomoc sociálně ohroženým dětem a rodinám v regionu Prostějov – intervenční nákupy)

21

4356

5339

 

 

0210000210100

10.000,00

zvýšení položky 5339 – neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím (poskytnutí VFP – Centrum sociálních služeb Prostějov – rekondiční pobyt klientů Denního stacionáře pro osoby s mentálním postižením)

21

4351

5339

 

 

0210000210100

15.000,00

zvýšení položky 5339 – neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím (poskytnutí VFP – Centrum sociálních služeb Prostějov – zajištění provozu pečovatelské služby)

21

4359

5221

 

 

0210000210100

20.000,00

zvýšení položky 5221 – neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (poskytnutí VFP – TyfloCentrum – sociální služby pro osoby se zrakovým postižením v regionálním středisku Tyflocentra v Prostějově)

21

4339

5339

 

 

0210000210100

10.000,00

zvýšení položky 5339 – neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím (poskytnutí VFP – Středisko sociální prevence Olomouc – Poradna pro rodinu Prostějov)


- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5909

 

 

0210000210100

313.000,00

snížení položky 5909 – ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (Komise sociální a zdravotní)II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2015 z prostředků zařazených v kapitole 21 – sociální věci a z nerozdělené veřejné finanční podpory všeobecné v kapitole 70

1. ve výši 70.000,-- Kč
Občanskému sdružení „Pomocná ruka“ na pomoc starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým
a handicapovaným občanům, Školní 32, Prostějov, IČ 697 46 338 (pořadové č. žádosti 210)

- na provozní náklady služeb osobní asistence – nájemné, energie, telekomunikace (telefon, internet)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

2. ve výši 200.000,-- Kč
Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, Tetín 1506/1, Prostějov, IČ 440 53 991 (pořadové č. žádosti 236, 237)
- na zajištění sociálně aktivizačních služeb pro seniory OS LIPKA v Prostějově – energie, telefony, materiál na činnost a terapeutické aktivity;
- na zajištění provozu sociální služby denní stacionář OS LIPKA v Prostějově – spotřeba plynu, spotřeba elektrické energie, materiál na činnost a terapeutické aktivity denního stacionáře
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

3. ve výši 180.000,-- Kč
Občanskému sdružení Mateřské centrum Prostějov, Žešov 101, Prostějov, IČ 686 85 017 (pořadové č. žádosti 263)
- na spolufinancování provozu Mateřského centra Cipísek – provozní náklady
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

4. ve výši 250.000,-- Kč
Společnosti Podané ruce o. p. s., Vídeňská 3, Brno, IČ 605 57 621 (pořadové č. žádosti 246, 247, 248, 249, 250)
- na provozní náklady služeb Kontaktního centra Prostějov, Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Prostějov, projektu Terénní programy Prostějov, projektu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Prostějov – Romský projekt Tajsaskero v částce 200.000,-- Kč;
- na provozní náklady služeb Ambulance adiktologie Prostějov v částce 50.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

5. ve výši 80.000,-- Kč
Fondu ohrožených dětí, Na Poříčí 6, Praha 1, IČ 004 99 277 (pořadové č. žádosti 316)
- na další rozvoj v roce 2014 vytvořené nové služby pro rodiny s dětmi v regionu Prostějovsko – mediační centrum, poskytující bezplatně službu mediace – v rámci poskytování sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4351

5222

 

 

0210000000000

70.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (poskytnutí VFP – Pomocná ruka – provozní náklady služeb osobní asistence)

21

4359

5222

 

 

0210000000000

200.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (poskytnutí VFP – Lipka – sociálně aktivizační služby pro seniory OS LIPKA v Prostějově, sociální služba denní stacionář OS LIPKA v Prostějově)

21

4339

5222

 

 

0210000000000

180.000,00

zvýšení položky 5222 - neinvestiční transfery spolkům (poskytnutí VFP – Mateřské centrum – Mateřské centrum Cipísek)

21

4379

5221

 

 

0210000000000

250.000,00

zvýšení položky 5221 - neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (poskytnutí VFP - Podané ruce – Kontaktní centrum Prostějov, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Prostějov, Terénní programy Prostějov, Romský projekt Tajsaskero, Ambulance adiktologie Prostějov)

21

4339

5222

 

 

0210000000000

80.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (poskytnutí VFP – Fond ohrožených dětí – mediační centrum)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

6409

5909

 

 

0210000000000

675.000,00

snížení položky 5909 – ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená veřejná finanční podpora (na kapitole 21 – sociální věci)

70

6409

5909

 

 

0700000708000

105.000,00

snížení položky 5909 – ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – veřejná finanční podpora nerozdělená všeobecná


III. o d k l á d á
na příští schůzi rady projednání nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2015 ve výši 108.000,-- Kč Janě Šmudlové – Filemon & Baucis, IČ 427 76 511 (pořadové č. žádosti 312)
- na výlety pro seniory – tisk a zajištění tisku informačních materiálů, příspěvek na dopravu, příspěvek na vstupné.

17.5 VFP – oblast sportu (Orli Prostějov o. s.; LHK Jestřábi Prostějov o. s.; LHK Jestřábi s. r. o.; DTJ Prostějov; VK Prostějov o. s.; Tenisový klub Prostějov, 1. SK PROSTĚJOV)
Usnesení č. 5108:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční podpory všeobecné v kapitole 70 a z FRR

1. ve výši 1.200.000,-- Kč
Orli Prostějov o. s., Za Kosteleckou 51, IČ 017 95 660 (poř. číslo žádosti 251)
- na podporu činnosti klubu (pronájem tělocvičen, doprava, ubytování, sportovní vybavení, rozhodčí, startovné do soutěží a poplatky ČBF a ALK)
- termíny čerpání: do 31. 3. 2015 částku 1.000.000,-- Kč; do 30. 4. 2015 částku 200.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

2. ve výši 2.800.000,-- Kč
LHK Jestřábi Prostějov o. s., U Stadionu 4452, IČ 228 66 388 (poř. číslo žádosti 123)
- na pronájem ledové plochy a nebytových prostor pro mládežnická družstva v částce 1.800.000,-- Kč
- na dopravu mládežnických družstev v částce 500.000,-- Kč
- na výzbroj a výstroj mládežnických družstev v částce 500.000,-- Kč
- termíny čerpání
· na pronájmy - čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
· na dopravu - bude proplaceno na základě předložených faktur
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2016

3. ve výši 1.000.000,-- Kč
LHK Jestřábi s. r. o., U Stadionu 4452, Prostějov, IČ 289 31 181 (poř. číslo žádosti 129)
- na podporu a rozvoj činnosti ledního seniorského hokejového klubu v Prostějově (pronájem ledové plochy a
nebytových prostor) v částce 800.000,-- Kč
- na dopravu v částce 200.000,-- Kč
- termíny čerpání:
· na pronájem ledové plochy včetně nebytových prostor dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2016

4. ve výši 1.900.000,-- Kč
VK Prostějov o. s., Za Kosteleckou 51, IČ 270 57 518 (poř. číslo žádostí 205, 31)
- na provozní náklady spojené se sportovní činností mládežnických družstev klubu (pronájem sportovišť,
sportovní vybavení a výstroj, doprava) v částce 800.000,-- Kč
- nájemné, doprava a ubytování A týmu žen v částce 1.100.000,-- Kč
- termíny čerpání: do 31. 3. 2015 částku 1.000.000,-- Kč; do 30. 4. 2015 částku 900.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2016

5. ve výši 1.600.000,-- Kč
Tenisovému klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 002 05 061 (poř. číslo žádosti 206)
- celoroční činnost mládežnických týmů (pronájmy a nájemné, energie, doprava, sportovní vybavení a výstroj,poplatky ČTS a ITF)
- termíny čerpání: do 31. 3. 2015 částku 1.000.000,-- Kč; do 30. 4. 2015 částku 600.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2016

6. ve výši 650.000,-- Kč
1. SK PROSTĚJOV, Za Místním nádražím 4536/1, IČ 266 21 916 (poř. číslo žádosti 177)
- na zajištění činnosti mládežnických fotbalových družstev (nájmy, doprava, rozhodčí, poplatky FAČR,
materiální zabezpečení mužstev, energie)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

 

0200000000000

8.150.000,--

 

(zvýšení položky 5222 - neinvestiční transfery spolkům)

 

0020

003419

5213

 

 

0200000000000

1.000.000,--

 

(zvýšení položky 5213 – LHK Jestřábi s. r. o. – pronájem ledové plochy a nebytových prostor, doprava)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

 

 

0700000708000

8.208.000,--

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora všeobecná)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

942.000,--

 

(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)


o d k l á d á
projednání žádosti DTJ Prostějov, Netušilova 7, IČ 709 18 309 (poř. číslo žádosti 244) o VFP na podporu extraligového oddílu boxu a oddílu juniorů (cestovné, startovné, náklady trenérů, výchovné, rozhodčí, stavění ringu, ozvučení sálu, hlasatel, lékař, praní dresů, pronájem sálu na ligová utkání, sportovní vybavení).

17.6 VFP – oblast sportu
Nebyly schváleny návrhy:
- VFP ve výši 50.000,-- Kč SVAZU VODÁKŮ ČESKÉ REPUBLIKY KLUB PROSTĚJOV, Kravařova 1, Prostějov, IČ 657 62 274 (poř. č. žádostí 126) na podporu činnosti (startovné, doprava, ubytování, materiální vybavení)
- doporučit zastupitelstvu VFP ve výši 600.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Prostějov, Anenská 17, IČ 441 59 919 (poř. č. žádosti 215) na podporu činnosti (pronájmy, doprava, ubytování).
Usnesení č. 5109:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční podpory všeobecné v kapitole 70

1. ve výši 120.000,-- Kč
Atletickému klubu Prostějov, z. s., Sportovní 1, IČ 479 20 866 (poř. č. žádosti 235)
- na podporu činnosti (doprava, startovné, pronájmy, ubytování, nákup materiálu, provoz budovy, pořádání 69.ročníku Velké ceny města Prostějova na 110 m překážek) v částce 100.000,-- Kč
- na pořádání školních závodů „Prostějovská laťka“ v částce 20.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015

2. ve výši 200.000,-- Kč
KRASO-bruslení Prostějov, Za Kosteleckou 1, IČ 266 36 433 (poř. č. žádosti 271)
- na podporu činnosti (nájem ledové plochy a šatny)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

3. ve výši 60.000,-- Kč
Ricardo-Racing teamu, Plumlovská 89, Prostějov, IČ 687 28 395 (poř. č. žádosti 180)
- na organizaci mezinárodního závodu v dráhové cyklistice „Grand Prix Prostějov – Memoriál Otmara
Malečka“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 10. 2015

4. ve výši 300.000,-- Kč
SKC Prostějov z. s., Kostelecká 49, IČ 155 27 395 (poř. č. žádosti 197)
- na podporu činnosti (startovné, doprava, ubytování, cyklistický materiál, sportovní oblečení, energie)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

5. ve výši 100.000,-- Kč
SVAZU VODÁKŮ ČESKÉ REPUBLIKY KLUB PROSTĚJOV, Kravařova 1, Prostějov, IČ 657 62 274 (poř. č. žádosti 126)
- na podporu činnosti (startovné, doprava, ubytování, materiální vybavení)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015

6. ve výši 150.000,-- Kč
TJ Haná Prostějov, Brněnská 10, IČ 163 67 995 (poř. č. žádostí 305, 28)
- na podporu činnosti oddílů dálkového a zimního plavání (pronájem bazénu, doprava, startovné) v částce
70.000,-- Kč
- na podporu činnosti oddílu kopané (pronájmy sportovních zařízení, sportovní materiál, startovné, cestovné)
v částce 80.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

7. ve výši 500.000,-- Kč
TJ OP Prostějov, Kostelecká 47, IČ 005 47 409 (poř. č. žádosti 207)
- na podporu činnosti (ubytování, nákup sportovního materiálu, startovné, pronájmy, cestovné na turnaje)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

8. ve výši 700.000,-- Kč
Tělovýchovné jednotě Prostějov, Anenská 17, IČ 441 59 919 (poř. č. žádosti 215)
- na podporu činnosti (pronájmy, doprava, ubytování)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

9. ve výši 300.000,-- Kč
Tělovýchovné jednotě Sokol Čechovice, Čechovická 55, Prostějov, IČ 163 67 855 (poř. č. žádosti 199)
- na podporu činnosti (údržba fotbalového hřiště, startovné, doprava, energie, pohonné hmoty, materiálně
technické vybavení, pronájmy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

10. ve výši 150.000,-- Kč
Tělocvičné jednotě SOKOL I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ 155 26 151 (poř. č. žádostí 277, 276, 274)
- na podporu činnosti (energie, pronájmy) v částce 80.000,-- Kč
- na podporu činnosti oddílu nohejbalu (cestovné) v částce 30.000,-- Kč
- na pořádání turnaje Velká cena Zdeňka Ludvíka v judu (pronájmy, ceny, reklama) v částce 20.000,-- Kč
- na pořádání 28. ročníku Memoriálu Gustava Frištenského (ceny, rozhodčí, ubytování hráčů, propagace) v částce 20.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

11. ve výši 250.000,-- Kč
Tělocvičné jednotě SOKOL II Prostějov, U Kalicha 2, IČ 479 20 653 (poř. č. žádosti 191)
- na podporu činnosti (pronájmy, doprava, startovné, rozhodčí, energie)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

12. ve výši 390.000,-- Kč
Tělocvičné jednotě SOKOL Vrahovice, M. Alše 85, Prostějov, IČ 479 20 025 (poř. č. žádostí 288, 289)
- na úhradu nákladů na provoz koupaliště (energie, revize, bazénová chemie, opravy a údržba areálu, rozbory
vody, odvoz odpadků, opravy bazénu, nátěry) v částce 290.000,-- Kč
- na činnost sportovních oddílů (energie, revize, nájmy, doprava, startovné, údržba hřiště, opravy, rozhodčí)
v částce 100.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

 

0200000000000

3.220.000

 

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

 

 

0700000708000

3.220.000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora všeobecná)


18. Rozpočtová opatření:
18.1 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Objekt Kostelecká 17 – PD)
Usnesení č. 5110:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3612

6121

 

 

0600522000000

100 000

Objekt Kostelecká 17 – zateplení - projektová dokumentace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

100 000

Snížení rezervy RMP


18.2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „RPS – Prostějov, Regenerace sídliště Šárka I. etapa“)
Usnesení č. 5111:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
I. projektový námět „RPS – Prostějov, Regenerace sídliště Šárka I. etapa“ a podání žádosti o dotaci na realizaci tohoto projektu v programu Podpora bydlení podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2015 Ministerstva pro místní rozvoj ČR;
II. v případě získání finanční podpory projektu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR spolufinancování realizace projektu z vlastních zdrojů do výše celkových nákladů akce;

d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

 

1

0600523000000

8 900 000

RPS – Prostějov, Regenerace sídliště Šárka I. etapa

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

8 900 000

Snížení Fondu rezerv a rozvoje


18.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO MŠ Smetanova)
Usnesení č. 5112:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

6121

 

1

0600464000000

1 950 000

EÚO MŠ Smetanova

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

1 950 000

Snížení Fondu rezerv a rozvoje


18.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Využití volné plochy na ulici Zahradní)
Usnesení č. 5113:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3429

5166

 

 

0600000000000

20 000

Využití volné plochy na ulici Zahradní – variantní studie – řešení

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

20 000

Snížení rezervy RMP


18.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Martinákova - Pod Kosířem)
Usnesení č. 5114:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

1

0600400000000

700 000

CS Martinákova - Pod Kosířem

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

700 000

Snížení Fondu rezerv a rozvoje


18.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace nám. TGM - kuželna)
Usnesení č. 5115:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3745

6121

 

1

0600434000000

3 000 000

Revitalizace nám. TGM - kuželna

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

3 000 000

Snížení Fondu rezerv a rozvoje


18.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace zeleně - Husovo náměstí)
Usnesení č. 5116:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3745

5169

 

1

0600444000000

600 000

Revitalizace zeleně - Husovo náměstí

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

600 000

Snížení Fondu rezerv a rozvoje


18.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Okružní křižovatka Dolní)
Usnesení č. 5117:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

 

 

0600392000000

30 000

Okružní křižovatka Dolní

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

30 000

Snížení rezervy RMP


18.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Podzemní kontejnerová stanoviště)
Usnesení č. 5118:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3722

6121

 

 

0600449000000

50 000

Podzemní kontejnerová stanoviště – projektová dokumentace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

50 000

Snížení rezervy RMP


18.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Okružní)
Usnesení č. 5119:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

1

0600407000000

285 956

CS Okružní

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

285 956

Snížení Fondu rezerv a rozvoje


18.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce hřiště ZŠ Palackého ul.)
Usnesení č. 5120:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

6121

 

1

0600000600332

1 150 000

Rekonstrukce hřiště ZŠ Palackého ul.

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

1 150 000

Snížení Fondu rezerv a rozvoje


18.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Radnice - převod položek)
Usnesení č. 5121:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

5171

 

1

0600051000000

13 900 000

0060

3322

5169

 

1

0600051000000

100 000

Radnice – fasáda, střecha

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

6121

 

1

0600051000000

14 000 000

Radnice – fasáda, střecha


19. Schválení smlouvy o dílo na pořízení nového majetku VO u chodníku podél Romže směrem k ulici Kap. Nálepky
Usnesení č. 5122:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit smlouvu o dílo na pořízení nového majetku – na zhotovení nové stavby „VO u chodníku podél Romže směrem k ulici Kap. Nálepky“ se zhotovitelem KULATÝ – ELEKTRO, spol. s.r.o., Ibsenova 496/19, Povel, 779 00 Olomouc, IČ 29459419, jehož nabídka byla ve výběrovém řízení vybrána jako nejvhodnější, a to dle předloženého návrhu.

20. Projekt pro stavební povolení – „Radnice Prostějov - interiér jednacích prostor v přízemí objektu“
Usnesení č. 5123:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zadání vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení „Radnice Prostějov – interiér jednacích prostor v přízemí objektu“ formou výzvy jednomu zájemci, společnosti CAD PROJEKT PLUS, s.r.o., Riegrova 793/2, 796 01 Prostějov, IČ 255 87 293.

21. Schválení podání žádosti o příspěvek na projekt „Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce ve městě Prostějov“
Usnesení č. 5124:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
projektový námět a podání žádosti o příspěvek na realizaci projektu „Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce ve městě Prostějov“ z rozpočtu Olomouckého kraje v rámci příspěvků na vybudování a rekonstrukce přechodů pro chodce.

22. Schválení podání žádosti o příspěvek na projekt „Vybudování autobusových zastávek v Prostějově Vrahovicích“
Usnesení č. 5125:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
projektový námět a podání žádosti o příspěvek na realizaci projektu „Vybudování autobusových zastávek v Prostějově Vrahovicích“ z rozpočtu Olomouckého kraje v rámci příspěvků na zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích.

23. Cyklistická stezka Šmeralova - Anenská – projektový námět
Usnesení č. 5126:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
projektový námět „Cyklistická stezka Šmeralova - Anenská“ a podání žádosti o dotaci Olomouckému kraji.24. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
24.1 Vyhlášení záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 200 v domě na sídl. Svobody – pav. I 3520/6 v Prostějově
Usnesení č. 5127:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 200 o celkové rozloze 60,84 m2 v domě na sídl. Svobody – pav. I 3520/6 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově
- nabídky je možné podat v písemné formě osobně nebo poštou v uzavřené obálce zřetelně označené nápisy „sídl. Svobody – pav. I 3520/6“ a „NEOTVÍRAT“ společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o., Pernštýnské nám. 176/8 Prostějov.

24.2 Žádost o snížení nájemného společnosti VITRUM spol. s.r.o.
Usnesení č. 5128:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o řešení žádosti společnosti VITRUM spol.s.r.o. o snížení nájemného.

25. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
25.1 Ceny pro soutěž škol ve sběru separovaného papíru ve školním roce 2014-15
Usnesení č. 5129:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
ceny za účast v soutěži ve sběru papíru:

1. pro prvních 10 žáků z každé zúčastněné školy formou poukázek Dárkový Pass Sodexo
1. cena 1 000,- Kč
2. cena 900,- Kč
3. cena 800,- Kč
4. – 5. cena 500,- Kč
6. – 7. cena 400,- Kč
8. – 10. cena 300,- Kč

2. pro vítězné 4 školy peněžní odměna
1. cena 15 000,- Kč
2. cena 12 000,- Kč
3. cena 9 000,- Kč
4. cena 5 000,- Kč.

25.2 Informace o nabídce bezúplatného převodu pozemků p.č. 5410, p.č. 5411 a p.č. 5412, vše v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 5130:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace o nabídce bezúplatného převodu pozemků p.č. 5410, p.č. 5411 a p.č. 5412, vše v k.ú. Prostějov a neakceptuje tuto nabídku.

25.3 Revokace usnesení Zastupitelstva města Prostějova, výkup pozemků v k.ú. Žešov a ROZOP kapitoly 50
Usnesení č. 5131:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1) r e v o k o v a t
body 5, 6 a 7 usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 10131 ze dne 14.06.2011, bod 7 usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 10258 ze dne 20.12.2011, body 4, 5 a 6 usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12248 ze dne 06.11.2012 a usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 13081 ze dne 16.04.2013, kterými byly schváleny výkupy částí pozemků v k.ú. Žešov v souvislosti s přípravou výstavby cyklostezky do Žešova, a úpravy jejich podmínek,
2) s c h v á l i t
a) výkup částí pozemků p.č. 252/1 – orná půda o výměře 221 m2 a p.č. 251/1 – orná půda o výměře 140 m2, oba v k.ú. Žešov, od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví Statutárního města Prostějova za podmínek uvedených ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě, která je přílohou materiálu, s tím, že do nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu cyklostezky do Žešova (investor: Statutární město Prostějov) budou vzájemné vztahy mezi vlastníkem pozemků p.č. 252/1 a p.č. 251/1, oba v k.ú. Žešov, a Statutárním městem Prostějovem ošetřeny smlouvou o budoucí kupní smlouvě ve znění dle přílohy materiálu,
b) výkup částí pozemků p.č. 253/1 – orná půda o výměře 99 m2, p.č. 254/1 – orná půda o výměře 82 m2, p.č. 255/1 – orná půda o výměře 271 m2 a p.č. 455/1 – orná půda o výměře 27 m2, vše v k.ú. Žešov, od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví Statutárního města Prostějova za podmínek uvedených ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě, která je přílohou materiálu, s tím, že do nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu cyklostezky do Žešova (investor: Statutární město Prostějov) a do odstranění zástavních práv váznoucích na převáděných částech pozemků, budou vzájemné vztahy mezi vlastníkem pozemků p.č. 253/1, p.č. 254/1, p.č. 255/1 a p.č. 455/1, vše v k.ú. Žešov, a Statutárním městem Prostějovem ošetřeny smlouvou o budoucí kupní smlouvě ve znění dle přílohy materiálu,
c) rozpočtové opatření, který se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

0500263000000

296.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup částí pozemků pro výstavbu cyklostezky do Žešova a správní poplatky

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

296.000

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje


25.4 Smlouva o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu - správy a provozu Společenského
domu Prostějov a ROZOP kapitoly 50
Usnesení č. 5132:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit:
1) uzavření Smlouvy o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu - správy a provozu Společenského domu Prostějov se společností Domovní správa Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, za podmínek uvedených ve smlouvě, která je přílohou materiálu,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

003613

5213

 

1

0500000000000

2.101.005

zvýšení pol. 5213 – neinv.transfery nefin.podnikat. subjektům; zajištění služeb obecného hospodářského zájmu – Společenský dům Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

2.101.005

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje


25.5 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu částí pozemků p.č. 6020/134 a p.č. 7642/1, oba v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 5133:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr bezúplatného převodu částí pozemků p.č. 6020/134 – ostatní plocha a p.č. 7642/1 – ostatní plocha, oba v k.ú. Prostějov, o celkové výměře cca 187 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) z vlastnictví Statutárního města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ: 779 11, IČ: 606 09 460, do hospodaření Domova důchodců Prostějov, příspěvkové organizace, se sídlem Prostějov, Nerudova 1666/70, PSČ: 796 01, IČ: 711 97 699, s tím, že nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

25.6 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 7783/1 v k.ú. Prostějov
Nebyl schválen návrh:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 7783/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 15 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu)za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena minimálně ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

25.7 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 803/22 v k.ú. Vrahovice, výkup části pozemku p.č. 803/21 v k.ú. Vrahovice a ROZOP kapitoly 50
Usnesení č. 5134:
Rada města Prostějova
o d k l á d á
materiál č. 25.7 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 803/22 v k.ú. Vrahovice, výkup části pozemku p.č. 803/21 v k.ú. Vrahovice a ROZOP kapitoly 50 s tím, že bude doplněn o informace v diskusi.

25.8 Využití předkupního práva, výkup stavby garáže na pozemku p.č. 1569/3 v k.ú. Prostějov (Vodní ul.)
a ROZOP kapitoly 50
Usnesení č. 5135:
Rada města Prostějova
o d k l á d á
materiál č. 25.8 Využití předkupního práva, výkup stavby garáže na pozemku p.č. 1569/3 v k.ú. Prostějov (Vodní ul.) a ROZOP kapitoly 50 s tím, že budou projednány připomínky v diskusi.

25.9 Výkup pozemku p.č. 6551/1 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50
Usnesení č. 5136:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) výkup pozemku p.č. 6551/1 – orná půda o výměře 3.401 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 370 Kč/m2, tj. celkem 1.258.370 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

0500000000000

1.259.370

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 6551/1 v k.ú. Prostějov a správní poplatek

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

1.259.370

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje


25.10 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009
Usnesení č. 5137:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/58 v k.ú. Čechovice u Prostějova dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009 spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/58 v k.ú. Čechovice u Prostějova včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 31.12.2015, za následujících podmínek:
a) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009,
b) ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009zůstanou nezměněny.

25.11 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p.č. 8009 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50
Usnesení č. 5138:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v strpění uložení chráničky s kabelem pro napájení veřejného osvětlení, v strpění provádění veškerých oprav a běžné údržby zařízení veřejného osvětlení a v strpění vstupu oprávněných osob za tímto účelem na části pozemku p.č. 8009 v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování geometrického plánu) ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, zastoupeného hospodářem se svěřeným majetkem kraje Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, IČ: 709 60 399, ve prospěch Statutárního města Prostějova, za podmínek uvedených v přiložené Nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Do zaměření služebnosti geometrickým plánem bude mezi Olomouckým krajem, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, a Statutárním městem Prostějovem uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti,
2) rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006171

5164

 

1

0500000000000

6.000

zvýšení pol. 5164 - nájemné; pronájem části pozemku p.č. 8009 v k.ú. Prostějov (akce: rekonstrukce veř. osvětlení v ul. Vrahovická)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

6.000

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje


25.12 GALVA s.r.o. – schválení podmínek přijetí peněz do notářské úschovy
Usnesení č. 5139:
Rada města Prostějova
1) s c h v a l u j e
obsah Protokolu o přijetí peněz do notářské úschovy č.j. N 113/2015, KNÚ 3/2015, ze dne 27.01.2015, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu,
2) p ř i j í m á
bez výhrad návrh na ujednání mezi společností GALVA s.r.o., se sídlem Na Trávníku 414, Držovice, PSČ: 796 07, IČ: 262 91 681, jako složitelem peněz a Statutárním městem Prostějovem jako příjemcem peněz obsažený v Protokolu o přijetí peněz do notářské úschovy č.j. N 113/2015, KNÚ 3/2015, ze dne 27.01.2015, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu,
3) s c h v a l u j e
uzavření dodatku k Protokolu o přijetí peněz do notářské úschovy č.j. N 113/2015, KNÚ 3/2015, ze dne 27.01.2015 o schválení obsahu protokolu za účasti Statutárního města Prostějova, jenž se stane součástí protokolu.

26. Bytové záležitosti:
26.1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města
Usnesení č. 5140:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města Prostějova v pořadí se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.

26.2 Schválení žadatele o pronájem bytu zvláštního určení v DPS
Usnesení č. 5141:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou v majetku města Prostějova se žadatelem uvedeným uvedeným v důvodové zprávě.

27.1 Návrh kulturních, společenských a sportovních akcí k 625. výročí udělení výsady prvního výročního trhu městu – povýšení Prostějova na město
Nebyly schváleny návrhy: uspořádat akce uvedené v odst. 1 a 6 důvodové zprávy.
Usnesení č. 5142:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uspořádání akcí uvedených v odst. č. 2, 3, 4 a 5 důvodové zprávy,
u k l á d á
předložit na příští schůzi rady konkrétní návrh akcí u příležitosti 625. výročí povýšení Prostějova na město včetně postupu zajištění jeho realizace.
odpovídá: Mgr. Ivana Hemerková, JUDr. Josef Augustin
k. termín: 3.3.2015

27.2 Vyhlášení grantů na kulturní projekty města Prostějova na rok 2015
Usnesení č. 5143:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
vyhlášení grantů na kulturní projekty statutárního města Prostějova pro rok 2015 s následujícím tematickým určením:
1. Představení umění prostějovské mládeže a studentů
2. Tisíc not na zámku
3. Oživení kulturního dění v Prostějově.


RNDr. Alena R a š k o v á v.r.
1. náměstkyně v zast. primátora města


Prostějov 5.2.2015
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 5.2.2015 13:48:51 | přečteno 292x | Věra Krejčí
load