Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2016 > Usnesení z 32. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 32. schůze Rady města Prostějova

konané 5.1.2016

ikona souboruKe stažení: Zápis z 32. schůze Rady města Prostějova

K bodu 1. Zahájení, schválení  programu

Schváleno usnesení č. 6001:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

program své 32. schůze, konané dne 5.1.2016, uvedený na pozvánce,

p o v ě ř u j e

Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

K bodu  2.1 Zadávací řízení veřejné zakázky „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Prostějov 2017-2018“ - zahájení řízení

Schváleno usnesení č. 6002:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

1. zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Prostějov 2017-2018“ zadávané v otevřeném řízení v souladu s § 27 a dalších zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon),

2. rozdělení veřejné zakázky na dvě části, dle druhů energií:

- část 1 Dodávka elektrické energie

- část 2 Dodávka zemního plynu

s možností samostatných dílčích plnění obou částí,

3. základní hodnoticí kritérium pro obě části zakázky shodně, kdy tímto je nejnižší nabídková cena, v Kč bez DPH, hodnocené v elektronické aukci,

4. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Prostějov 2017-2018“ včetně obchodních podmínek pro jednotlivé druhy dodávek energií, dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu, přičemž smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou,

5. odůvodnění veřejné zakázky „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Prostějov 2017-2018“, zveřejňované v souladu se zákonem na profilu zadavatele, dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,

6. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova,

7. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti hodnotící komise (komise pro posouzení a hodnocení nabídek) složení komise pro otevírání obálek a složení hodnotící komise veřejné zakázky „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Prostějov 2017-2018“. Složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise je jmenovitě uvedeno v uzavřené příloze k zápisu ze schůze Rady města Prostějova ze dne 5. 1. 2016.


p o v ě ř u j e

primátorku města RNDr. Alenu Raškovou jmenovat tři členy a tři náhradníky členů komise pro otevírání obálek a alespoň pět členů a alespoň pět náhradníků členů Komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem ze schůze Rady města Prostějova ze dne 5. 1. 2016,

u k l á d á

zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka vyhlášení a administraci veřejné zakázky „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Prostějov 2017-2018“ s použitím výše zmíněné Zadávací dokumentace a za použití výše uvedených hodnoticích kritérií.

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT

k. termín: 30. 6. 2016

K bodu  2.2 Zadávací řízení veřejné zakázky „Sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrných dvorů města Prostějova 2017–2024“ – zahájení řízení

Schváleno usnesení č. 6003:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

1. zahájení zadávacího řízení významné nadlimitní veřejné zakázky na služby „Sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrných dvorů města Prostějova 2017–2024“ zadávané v užším řízení v souladu s § 28 a dalších zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon),

2. základní hodnoticí kritérium - ekonomická výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnotící kritéria a jejich váhy takto:

A. nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH 60%,

B. vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí – využití odpadů

a emisní úrovně vozidel zapojených do realizace veřejné zakázky 25%,

C. kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky,

které mají významný dopad na její plnění 5%,

D. lhůta plnění – garantované doby pro zabezpečení mimořádného svozu

a odstranění směsného komunálního odpadu z velkokapacitních kontejnerů

od doručení objednávky a pro zahájení likvidace černých skládek na území

města Prostějova od doručení objednávky 10 %,

3. Výzvu k podání žádostí o účast a kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky „Sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrných dvorů města Prostějova 2017–2024“ dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,

4. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova,

5. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti členů komise složení komise pro otevírání obálek s žádostmi o účast a pro posouzení kvalifikace uchazečů ve veřejné zakázce „Sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrných dvorů města Prostějova 2017–2024“ v počtu nejméně pěti členů a pěti náhradníků. Složení komise je jmenovitě uvedeno v uzavřené příloze k zápisu z jednání schůze Rady města Prostějova ze dne 5. 1. 2016;

p o v ě ř u j e

primátorku města RNDr. Alenu Raškovou jmenovat alespoň pět členů a alespoň pět náhradníků členů komise pro otevírání obálek s žádostmi o účast a pro posouzení kvalifikace uchazečů v souladu se zápisem z jednání Rady města Prostějova ze dne 5. 1. 2016,

u k l á d á

zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka vyhlášení a administraci veřejné zakázky „Sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrných dvorů města Prostějova 2017–2024“ s použitím výše zmíněné Výzvy k podání žádostí o účast a kvalifikační dokumentace a za použití výše uvedených hodnoticích kritérií.

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT

k. termín: 31. 12. 2016

K bodu  2.3 Zadávací řízení veřejné zakázky „Správa, opravy a údržba místních komunikací města Prostějova 2017-2024“ – zahájení řízení

Schváleno usnesení č. 6004:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

1. zahájení zadávacího řízení významné nadlimitní veřejné zakázky na služby „Správa, opravy a údržba místních komunikací města Prostějova 2017-2024“ zadávané v užším řízení v souladu s § 28 a dalších zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon),

2. základní hodnoticí kritérium - ekonomická výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnotící kritéria a jejich váhy takto:

A. nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH 60%,

B. vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí – emisní

úrovně vozidel zapojených do realizace veřejné zakázky 20%,

C. kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky,

které mají významný dopad na její plnění 5%,

D. lhůta plnění – garantované doby pro zmírnění závad ve schůdnosti či sjízdnosti

v rámci provádění zimní údržby, garantované doby pro zahájení odstraňování

havarijních stavů na místních komunikacích a garantované doby pro odstranění

uhynulých zvířat 15 %,

3. Výzvu k podání žádostí o účast a kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky „Správa, opravy  a údržba místních komunikací města Prostějova 2017-2024“ dle návrhu předloženého v příloze k materiálu,

4. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova,

5. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti členů komise složení komise pro otevírání obálek s žádostmi o účast a pro posouzení kvalifikace uchazečů ve veřejné zakázce „Správa, opravy a údržba místních komunikací města Prostějova 2017-2024“ v počtu nejméně pěti členů a pěti náhradníků. Složení komise je jmenovitě uvedeno v uzavřené příloze k zápisu ze schůze Rady města Prostějova ze dne 5. 1. 2016.

p o v ě ř u j e

primátorku města RNDr. Alenu Raškovou jmenovat alespoň pět členů a alespoň pět náhradníků členů komise pro otevírání obálek s žádostmi o účast a pro posouzení kvalifikace uchazečů v souladu se zápisem ze schůze Rady města Prostějova ze dne 5. 1. 2016,

u k l á d á

zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka vyhlášení a administraci veřejné zakázky „Správa, opravy a údržba místních komunikací města Prostějova 2017-2024“ s použitím výše zmíněné Výzvy k podání žádostí o účast a kvalifikační dokumentace a za použití výše uvedených hodnoticích kritérií.

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT

k. termín: 31. 12. 2016

K bodu  2.4 Zadávací řízení veřejné zakázky „Správa a údržba veřejné zeleně, dětských hřišť, sportovišť, mobiliáře a botanické zahrady města Prostějova 2017–2024“ - zahájení řízení

Schváleno usnesení č. 6005:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

1. zahájení zadávacího řízení významné nadlimitní veřejné zakázky na služby „Správa a údržba veřejné zeleně, dětských hřišť, sportovišť, mobiliáře a botanické zahrady města Prostějova 2017–2024“ zadávané v užším řízení v souladu s § 28 a dalších zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon),

2. základní hodnoticí kritérium - ekonomická výhodnost nabídky, a stanovuje dílčí hodnotící kritéria a jejich váhy takto:

A. nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH 60%,

B. vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí – využití odpadů

a emisní úrovně vozidel zapojených do realizace veřejné zakázky 10%,

C. kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky, které

mají významný dopad na její plnění 20%,

D. lhůta plnění – garantované doby pro zahájení prací na odstranění havarijních stavů

na veřejné zeleni a pro zahájení mimořádné mobilní zálivky zeleně 10 %,

3. Výzvu k podání žádosti o účast a kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky „Správa a údržba veřejné zeleně, dětských hřišť, sportovišť, mobiliáře a botanické zahrady města Prostějova 2017–2024“ dle návrhu předloženého v příloze k materiálu,

4. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova,

5. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti členů komise složení komise pro otevírání obálek s žádostmi o účast a pro posouzení kvalifikace uchazečů ve veřejné zakázce „Správa a údržba veřejné zeleně, dětských hřišť, sportovišť, mobiliáře a botanické zahrady města Prostějova 2017–2024“ zápisu v počtu nejméně pěti členů a pěti náhradníků. Složení komise je jmenovitě uvedeno v uzavřené příloze k zápisu ze schůze Rady města Prostějova ze dne 5. 1. 2016.

p o v ě ř u j e

primátorku města RNDr. Alenu Raškovou jmenovat alespoň pět členů a alespoň pět náhradníků členů komise pro otevírání obálek s žádostmi o účast a pro posouzení kvalifikace uchazečů v souladu se zápisem z jednání Rady města Prostějova ze dne 5. 1. 2016,

u k l á d á

zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka vyhlášení a administraci veřejné zakázky „Správa a údržba veřejné zeleně, dětských hřišť, sportovišť, mobiliáře a botanické zahrady města Prostějova 2017–2024“ s použitím výše zmíněné Výzvy k podání žádostí o účast a kvalifikační dokumentace a za použití výše uvedených hodnoticích kritérií.

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT

k. termín: 31. 12. 2016

K bodu  2.5 Zadávací řízení veřejné zakázky „Správa a údržba veřejného osvětlení města Prostějova 2017-2024“ – zahájení řízení

Schváleno usnesení č. 6006:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

1. zahájení zadávacího řízení významné nadlimitní veřejné zakázky na služby „Správa a údržba veřejného osvětlení města Prostějova 2017-2024“ zadávané v užším řízení v souladu s § 28 a dalších zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon),

2. základní hodnoticí kritérium - ekonomická výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnotící kritéria a jejich váhy takto:

A. nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH 60%,

B. vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí – využití odpadů

a emisní úrovně vozidel zapojených do realizace veřejné zakázky 10%,

C. kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky, které

mají významný dopad na její plnění 10%,

D. lhůta plnění – garantované doby pro zahájení prací na odstranění havárie

nebo poruchy, při níž může dojít k ohrožení zdraví nebo života elektrickým

proudem a odstranění poruchy světelného signalizačního zařízení od doručení

objednávky a pro zahájení prací na odstranění havárie nebo poruchy, která má

za následek výpadek osvětlení města od doručení objednávky 20%,

3. Výzvu k podání žádostí o účast a kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky „Správa a údržba veřejného osvětlení města Prostějova 2017-2024“ dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,

4. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova,

5. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti členů komise složení komise pro otevírání obálek s žádostmi o účast a pro posouzení kvalifikace uchazečů ve veřejné zakázce „Správa a údržba veřejného osvětlení města Prostějova 2017-2024“ v počtu nejméně pěti členů a pěti náhradníků. Složení komise je jmenovitě uvedeno v uzavřené příloze k zápisu ze schůze Rady města Prostějova ze dne 5. 1. 2016.

p o v ě ř u j e

primátorku města RNDr. Alenu Raškovou jmenovat alespoň pět členů a alespoň pět náhradníků členů komise pro otevírání obálek s žádostmi o účast a pro posouzení kvalifikace uchazečů v souladu se zápisem ze schůze Rady města Prostějova ze dne 5. 1. 2016,

u k l á d á

zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka vyhlášení a administraci veřejné zakázky „Správa a údržba veřejného osvětlení města Prostějova 2017-2024“ s použitím výše zmíněné Výzvy k podání žádostí o účast a kvalifikační dokumentace a za použití výše uvedených hodnoticích kritérií.

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT

k. termín: 31. 12. 2016

K bodu  3. Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy - Vrchoslavice

Schváleno usnesení č. 6007:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy dle přílohy na dobu určitou do 30. 6. 2019 - mezi statutárním městem Prostějovem a obcí Vrchoslavice.

K bodu  4. Úhrada vícenákladů v MHD za rok 2015

Schváleno usnesení č. 6008:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

1. úhradu vícenákladů ve výši 97.433,- Kč společnosti FTL – First Transport Lines a.s., Letecká 8, Prostějov, IČ 46 34 58 50, které vznikly provozem MHD po objízdných trasách v roce 2015 a s tím souvisejícím navýšením ujetých kilometrů oproti schváleným jízdním řádům,

2. uzavření dodatku č. 12 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a Smlouvě o kompenzaci z plnění závazku veřejné služby uzavřené dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících se společnosti FTL – First Transport Lines a.s., Letecká 8, Prostějov, IČ 46 34 58 50, podle předloženého návrhu.

K bodu  5.1 Prodej movitého majetku Škoda Fabia r.z. 3M6 0955

Schváleno usnesení č. 6009:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

s prodejem movitého majetku Škoda Fabia r.z. 3M6 0955, Automechanice a.s., Letecká 2, 796 01 Prostějov, IČO: 25529889, za prodejní cenu 31.000,- Kč, mimo postup Směrnice č. 17/2014, která stanovuje postup při vyřazování majetku z užívání a z účetní evidence a vyřazení pohledávek z účetní evidence statutárního města Prostějova,

u k l á d á

Odboru správy a zabezpečení, vyřadit movitý majetek vozidlo Škoda Fabia, r.z. 3M6 0955 z účetní evidence v souladu s čl. 6 (Vyřazení hmotného majetku z účetní evidence v důsledku škodní události) Směrnice č. 17/2014,  která stanovuje postup při vyřazování majetku z užívání a z účetní evidence a vyřazení pohledávek z účetní evidence statutárního města Prostějova.

odpovídá: Bc. František Nevrtal, vedoucí OSZ

k. termín: 31.3.2016

K bodu  5.2 Žádost o užití znaku města – reklamní mapy Prostějova

Schváleno usnesení č. 6010:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

s  užitím znaku města Prostějova na reklamních nástěnných a skládacích mapách Prostějova. Souhlas se uděluje …….. v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

K bodu  5.3 ROZOP kapitoly 11 – správa a zabezpečení (pronájem mobilního kluziště)

Schváleno usnesení č. 6011:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3631

5154

0900000900800

50.000,-

Elektrická energie na provoz kluziště

11

6171

5164

0110000000000

378.000,-

Pronájem kluziště, pronájem mobilních WC

11

6171

5169

0110000000000

54.000,-

Zajištění provozu kluziště (SIDA)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

0700000707100

482.000,-

Rezerva RMP pro ROZOP

K bodu  6.1 Požadavek na uznání závazku společnosti VaK a.s. - Dešťová kanalizace a komunikace v ul. J. Köhlera a Hrázky, Prostějov - Vrahovice

Schváleno usnesení č. 6012:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

informaci o požadavku společnosti VaK a.s. v rámci zpracovávání projektové dokumentace na akci: „Dešťová kanalizace a komunikace v ul. J. Köhlera a Hrázky, Prostějov - Vrahovice“ a souhlasí s uzavřením závazku o strpění veřejného osvětlení v ochranném pásmu splaškové kanalizace za dohodnutých podmínek dle důvodové zprávy.

K bodu  6.2 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Chodník ulice Žitná, Čechovice – PD)

Schváleno usnesení č. 6013:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

0600541000000

40 000

Chodník ulice Žitná, Čechovice - projektová dokumentace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

40 000

Snížení rezervy RMP

K bodu  6.3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Osvětlení a oplocení hřiště v Žešově - PD)

Schváleno usnesení č. 6014:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3631

6121

0600562000000

50 000

Osvětlení a oplocení hřiště v Žešově – projektová dokumentace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

50 000

Snížení rezervy RMP


 

K bodu  6.4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Odkanalizování MŠ Žešov - PD)

Schváleno usnesení č. 6015:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

6121

0600561000000

30 000

odkanalizování MŠ Žešov – Projektová dokumentace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

30 000

Snížení rezervy RMP

K bodu  6.5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Veřejné osvětlení u hřiště v Čechovicích – PD)

Schváleno usnesení č. 6016:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3631

6121

0600563000000

40 000

Veřejné osvětlení u hřiště v Čechovicích – projektová dokumentace 

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

40 000

Snížení rezervy RMP

K bodu  6.6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Úprava a rozšíření příjezdové cesty na ulici Moravská - PD)

Schváleno usnesení č. 6017:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

0600565000000

150 000

Úprava a rozšíření příjezdové cesty na ulici Moravská – projektová dokumentace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

150 000

Snížení rezervy RMP

K bodu  6.7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Fotbalové hřiště Čechovice - zabezpečení šaten – PD)

Schváleno usnesení č. 6018:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

6121

0600564000000

20 000

Zabezpečení šaten u fotbalového hřiště v Čechovicích – projektová dokumentace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

20 000

Snížení rezervy RMP


 

K bodu  7.1 Vyhlášení záměru prodeje 2 částí pozemku p.č. 467 v k.ú. Domamyslice

Schváleno usnesení č. 6019:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr prodeje 2 částí pozemku p.č. 467 – ostatní plocha v k.ú. Domamyslice o celkové výměře cca 50 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá), a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu  7.4 Vyhlášení záměru změny Smlouvy o nájmu č. 2010/50/315 ze dne 22.11.2010

Schváleno usnesení č. 6020:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr změny Smlouvy o nájmu č. 2010/50/315 ze dne 22.11.2010 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a …….. , jako nájemcem v části týkající se osoby nájemce následovně:

a) novým nájemcem bude společnost Pavel Makový-Pohřební služba, s.r.o., se sídlem Prostějov, Drozdovice 1169/79, PSČ: 796 01, IČ: 282 91 417,

b) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o nájmu č. 2010/50/315 ze dne 22.11.2010.

K bodu  7.5 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích v k.ú. Prostějov (Okružní křižovatka Poděbradovo nám.)

Schváleno usnesení č. 6021:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souvislosti s realizací stavby Statutárního města Prostějova „Úprava křižovatek na Poděbradově náměstí v Prostějově (dvě malé okružní křižovatky)“ zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v strpění uložení kabelového vedení veřejného osvětlení včetně chráničky, v právu strpět provádění veškerých oprav a běžné údržby kabelového vedení veřejného osvětlení a strpět vstup oprávněných osob za tímto účelem na částech pozemků p.č. 7899/1, p.č. 7820/1 a p.č. 7818/2, vše v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, s právem hospodaření pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ: 772 11, IČ: 709 60 399, (rozsah zatížení pozemků bude znám po vypracování geometrického plánu), ve prospěch Statutárního města Prostějova za podmínek uvedených v přiložené Nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.

K bodu  8.1 Změna smlouvy č. 469 o nájmu nebytového prostoru č. 232, 233 v domě na ul. Vrahovická č. 83/329 v Prostějově

Schváleno usnesení č. 6022:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

změnu smlouvy č. 469 o nájmu  nebytového prostoru č. 232, 233 o celkové rozloze 119,58 m2 v domě na ul. Vrahovická č. 83/329 v Prostějově, a to změnu využití prostor

- z původního účelu: činnost kontaktního centra pro uživatele drog

- na nový účel: provozování sociálních služeb.

Ostatní podmínky smlouvy č. 469 o nájmu nebytového prostoru č. 232, 233 zůstávají nezměněny.

K bodu  8.2 Změna smlouvy č. 3 2015 o nájmu nebytového prostoru č. 756 - garáže v domě na sídl. Svobody 9012 – objekt bývalé kotelny v Prostějově

Schváleno usnesení č. 6023:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

změnu smlouvy č. 3 2015 o nájmu nebytového prostoru č. 756 o celkové rozloze 21,10 m2 v domě na sídl. Svobody 9012 v Prostějově, a to platnost smlouvy

- z původní platnosti smlouvy, která byla na dobu určitou do 31.12.2015

- na novou platnost smlouvy, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Ostatní podmínky smlouvy č. 3 2015 o nájmu nebytového prostoru č. 756 zůstávají nezměněny.

K bodu  8.3 Změna smlouvy č. 3 2010 o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 119 v domě na ul. Dukelská brána 210/1 v Prostějově

Schváleno usnesení č. 6024:

Rada města Prostějova

r o z h o d l a

odložit materiál č. 8.3 Změna smlouvy č. 3 2010 o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 119 v domě na ul. Dukelská brána 210/1 v Prostějově na příští schůzi rady.

K bodu  8.4 Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 131 v domě na nám. E. Husserla 1641/9 v Prostějově

Schváleno usnesení č. 6025:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 131 o celkové rozloze 111,45 m2 v domě na nám. E. Husserla 1641/9 v Prostějově, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,- Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.

K bodu  9. Různé

Strategie ITI Olomoucké aglomerace (ústní informace PaedDr. Šlambora)

Schváleno usnesení č. 6026:

Rada města Prostějova

p o v ě ř u j e

RNDr. Alenu Raškovou, primátorku, jednat s hejtmanem Olomouckého kraje o významu severního obchvatu jako priority pro město Prostějov.

Žádost o schválení pracovní cesty na Regiontour dne 14.1.2016 (ústní informace JUDr. Augustina)

Schváleno usnesení č. 6027:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

účast JUDr. Josefa Augustina na pracovní cestě do Brna na výstavu Regiontour dne 14.1.2016.

 

 

RNDr. Alena R a š k o v á Ing. Zdeněk F i š e r

primátorka města Prostějova 1. náměstek primátorky

Prostějov 5.1.2016

Zpracovala: Věra Krejčí

 
Vytvořeno 8.1.2016 9:23:52 | přečteno 304x | Anna Kajlíková
load