Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2016 > Usnesení z 33. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 33. schůze Rady města Prostějova

konané 19.1.2016 

Ke stažení: ikona souboru33 RM 19 01 2016 zápis

K bodu 1. Zahájení, schválení  programu

Schváleno usnesení č. 6028:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

program své 33. schůze, konané dne 19.1.2016, uvedený na pozvánce

- s rozšířením o body:

3.1 Zápis Komise architektury a urbanismu z 14.1.2016

3.2 Rezignace Ing. Petra Šilhánka na členství ve Finančním výboru a Komisi pro rozvoj města

a podporu podnikání

3.3. Jmenování předsedy Sportovní komise,

13.1 Revokace části usnesení č. 51061 RMP ze dne 24. 11. 2015 (Cyklistika bez hranic) - partnerství

v projektu Evropské územní spolupráce v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko

13.2 Stanovisko Rady města Prostějova k finanční spoluúčasti v případě schválení dotace MŠMT

na rekonstrukci budovy sokolovny v Čechovicích

13.3 Stanovisko Rady města Prostějova k finanční spoluúčasti v případě schválení dotace MŠMT

na rekonstrukci šaten a tribuny velodromu v Prostějově

14.3 Zadávací řízení veřejné zakázky „Správa, opravy a údržba místních komunikací města Prostějova 2017-2024“ – změna Výzvy k podání žádostí o účast a kvalifikační dokumentace

14.4 Zadávací řízení veřejné zakázky „Sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrných dvorů města Prostějova 2017–2024“ – změna Výzvy k podání žádostí o účast a kvalifikační dokumentace

14.5 Zadávací řízení veřejné zakázky „Správa a údržba veřejného osvětlení města Prostějova 2017-2024“ – změna Výzvy k podání žádostí o účast a kvalifikační dokumentace

14.6 Zadávací řízení veřejné zakázky „Správa a údržba veřejné zeleně, dětských hřišť, sportovišť, mobiliáře a botanické zahrady města Prostějova 2017–2024“ – změna Výzvy k podání žádostí o účast

a kvalifikační dokumentace

14.7 Veřejná zakázka „Regenerace sídliště Šárka v Prostějově“ – návrh na rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

17.7 ROZOP kapitoly 60 - rozvoj a investice (Národní dům - PD)

17.8 ROZOP kapitoly 60 - rozvoj a investice (Stavební úpravy sociálního zařízení v ND - PD - změna položek)

p o v ě ř u j e

Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

K bodu  2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 19.1.2016

Schváleno usnesení č. 6029:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

zprávu o plnění svých usnesení ke dni 19.1.2016 bez připomínek.


 

K bodu  3. Záležitosti komisí rady

Schváleno usnesení č. 6030:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

1. Zápis Komise architektury a urbanismu ze dne 14.1.2016,

2. rezignace Ing. Petra Šilhánka na členství ve Finančním výboru a Komisi pro rozvoj města a podporu podnikání, které byly doručeny Magistrátu města Prostějova dne 11.1.2016,

j m e n u j e

Bc. Pavla Smetanu předsedou Sportovní komise Rady města Prostějova.

K bodu  4. Jmenování pracovní skupiny pro udělení Ceny města Prostějova 2015

Schváleno usnesení č. 6031:

Rada města Prostějova 

j m e n u j e

pracovní skupinu pro udělení Ceny města Prostějova 2015 ve složení:

předsedkyně: RNDr. Alena Rašková, primátorka

členové:

Ing. Zdeněk Fišer, 1. náměstek

Mgr. Ivana Hemerková, náměstkyně

Miroslav Pišťák, člen zastupitelstva, pověřený řízením Městské policie Prostějov

Mgr. Jiří Pospíšil, náměstek

Bc. Pavel Smetana, náměstek

PaedDr. Jaroslav Šlambor, uvolněný člen rady

JUDr. Josef Augustin, člen rady

tajemnice: RNDr. Jaroslava Tatarkovičová, vedoucí Odboru kancelář primátora

K bodu  5. Strategie ITI Olomoucké aglomerace

Schváleno usnesení č. 6032:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova vzít na vědomí zpracovanou Strategii ITI Olomoucké aglomerace.

K bodu  6. Náhrada majetkové újmy (škody)

Schváleno usnesení č. 6033:

Rada města Prostějova 

b e r e  n a  v ě d o m í

informace o požadavku manželů ……. a paní ……. na náhrady škody, způsobené poškozením rodinných domů v jejich vlastnictví, včetně dalšího postupu v této věci.

K bodu  7. Změna vnitřní úpravy postupu při zadávání veřejných zakázek

Schváleno usnesení č. 6034:

Rada města Prostějova

v y d á v á

Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 2/2015, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek statutárním městem Prostějovem s účinností k 22. 1. 2016 podle předloženého návrhu a se změnami dle diskuse.

K bodu  8. Schválení tuzemské pracovní cesty do Uničova a do Žatce

Schváleno usnesení č. 6035:

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e

tuzemskou pracovní cestu JUDr. Josefa Augustina do Uničova dne 21. 1. 2016 a do Žatce ve dnech 31. 3.

– 2. 4. 2016 dle důvodové zprávy.

K bodu  9. Finanční zajištění nově zřízené kapitoly 62 – územní plánování a památková péče

Schváleno usnesení č. 6036:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

  1. Snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000061

006171

5139

0610000000000000

17.640

Nákup materiálu – snížení finančních prostředků na položce z důvodu přesunu na nově vzniklou kapitolu 62 - územní plánování a památková péče

0000000061

006171

5166

0610000000000000

100.000

Konzultační, poradenské a právní služby – snížení finančních prostředků na položce z důvodu přesunu na nově vzniklou kapitolu 62 - územní plánování a památková péče

0000000061

003639

5169

0610000000000000

100.000

Nákup služeb – snížení finančních prostředků na položce z důvodu přesunu na nově vzniklou kapitolu 62 - územní plánování a památková péče

0000000061

003322

5909

0610000000000000

500.000

Program regenerace MPZ a MPR – spoluúčast města – snížení finančních prostředků na položce z důvodu přesunu na nově vzniklou kapitolu 62 - územní plánování a památková péče

  1. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000062

006171

5139

0610000000000000

17.640

Nákup materiálu – zvýšení finančních prostředků na položce z důvodu přesunu z kapitoly 61 – stavební úřad

0000000062

006171

5166

0610000000000000

100.000

Konzultační, poradenské a právní služby – zvýšení finančních prostředků na položce z důvodu přesunu z kapitoly 61 – stavební úřad

0000000062

003639

5169

0610000000000000

100.000

Nákup služeb – zvýšení finančních prostředků na položce z důvodu přesunu z kapitoly 61 – stavební úřad

0000000062

003322

5909

0610000000000000

500.000

Program regenerace MPZ a MPR – spoluúčast města – zvýšení finančních prostředků na položce z důvodu přesunu z kapitoly 61 – stavební úřad

K bodu 10. Nařízení statutárního města Prostějova, kterým se mění nařízení statutárního města Prostějova

č. 1/2015, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD, ve znění nařízení statutárního města Prostějova č. 4/2015

Schváleno usnesení č. 6037:

Rada města Prostějova

v y d á v á

Nařízení statutárního města Prostějova, kterým se mění nařízení statutárního města Prostějova č. 1/2015, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD, ve znění nařízení statutárního města Prostějova č. 4/2015, to dle předloženého materiálu.

K bodu 11. Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy

- Bousín

Schváleno usnesení č. 6038:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy dle přílohy na dobu určitou do 30. 6. 2019 - mezi statutárním městem Prostějovem a obcí Bousín.

K bodu 12. Dotace zařazená v rozpočtu města Prostějova na rok 2016 (Azylové centrum)

Schváleno usnesení č. 6039:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2016 ve výši 500.000,-- Kč Azylovému centru Prostějov, o. p. s., Určická 3124/101, Prostějov, IČO 270 11 801 (pořadové č. žádosti 9)

- na dofinancování provozu Azylového centra Prostějov pro rok 2016

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659, a příjemcem Azylovým centrem Prostějov, o. p. s., Určická 3124/101, Prostějov, IČO 270 11 801, dle přílohy.

K bodu 13. Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství, kultura a sport a kapitoly 60 - rozvoj a investice (odvod finančních prostředků z investičního fondu Základní umělecké školy Vl. Ambrose Prostějov a převod na kapitolu 60 – rozvoje a investic)

Schváleno usnesení č. 6040:

Rada města Prostějova

a) u k l á d á

ředitelce Základní umělecké školy Vl. Ambrose Prostějov odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 150.000,- Kč na opravu koupelny v bytové jednotce školy,

b) s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3231

5171

0600000600400

150.000,-

(zvýšení položky 5171 – oprava koupelny v bytové jednotce ZUŠ Vl. Amrose Prostějov)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3231

2122

0200000020400

  150.000,-

(odvod z investičního fondu ZUŠ Vl. Amrose Prostějov)

K bodu 13.1 Revokace části usnesení č. 51061 RMP ze dne 24. 11. 2015 (Cyklistika bez hranic) - partnerství

v projektu Evropské územní spolupráce v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko

Schváleno usnesení č. 6041:

Rada města Prostějova

I. r e v o k u j e

část usnesení č. 51061 Rady města Prostějova ze dne 24. 11. 2015 bod č. 3, který se týká projektu Evropské územní spolupráce v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko „Cyklistika bez hranic“, kterým Rada města Prostějova rozhodla o dalším postupu tak, že v případě schválení tohoto projektu doporučí Zastupitelstvu města Prostějova schválit částku potřebnou ke kofinancování projektu ve výši 2 128 500,- Kč.

II. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit částku potřebnou ke kofinancování projektu ve výši 1.125.000,-- Kč

v případě schválení projektu „Cyklistika bez hranic“ v rámci Programu česko-polské spolupráce na rekonstrukci povrchu velodromu včetně vnitřního prostoru a na další neinvestiční aktivity.

K bodu 13.2 Stanovisko Rady města Prostějova k finanční spoluúčasti v případě schválení dotace MŠMT na rekonstrukci budovy sokolovny v Čechovicích

Schváleno usnesení č. 6042:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit částku potřebnou ke kofinancování projektu ve výši 5.000.000,-- Kč v případě schválení projektu Podpora materiálně technické základny sportovních organizací Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na rekonstrukci budovy sokolovny v Čechovicích.

 

K bodu 13.3 Stanovisko Rady města Prostějova k finanční spoluúčasti v případě schválení dotace MŠMT na rekonstrukci šaten a tribuny velodromu v Prostějově

Schváleno usnesení č. 6043:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit částku potřebnou ke kofinancování projektu maximálně ve výši 3.000.000,-- Kč v případě schválení projektu Podpora materiálně technické základny sportu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na rekonstrukci šaten a tribuny velodromu v Prostějově.

K bodu 14.1 Náhrada ušlého výdělku některým neuvolněným členům zastupitelstva města

Schváleno usnesení č. 6044:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova stanovit na rok 2016 náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, paušální částku ve výši 220,- Kč za hodinu. Náhrada bude poskytována v rozsahu doby potřebné k výkonu funkce v konkrétním případě, maximálně však v rozsahu 20 pracovních dnů v kalendářním roce. Náhrada je splatná v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém člen zastupitelstva města nárok na náhradu ušlého výdělku uplatnil. Náhradu ušlého výdělku poukazuje město Prostějov na svůj náklad a nebezpečí na účet označený členem zastupitelstva města.


 

K bodu 14.2 Odměna za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Prostějova

Schváleno usnesení č. 6045:

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit výši odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 352/2015 Sb., v částkách stanovených v uvedeném nařízení vlády pro členy zastupitelstva statutárního města, snížené o 30%, takto:

- člen rady 3.903,-- Kč

- předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady 2.932,-- Kč

- člen výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu 2.708,-- Kč

- člen zastupitelstva 1.328,-- Kč

Měsíční odměna neuvolněného člena zastupitelstva města se podle tohoto rozhodnutí poskytuje

od 15. 2. 2015 v souhrnu odměn za jednotlivé funkce vykonávané členem zastupitelstva města. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne vzniku mandátu. V případě personální změny v obsazování jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (člena rady, předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady, člena výboru zastupitelstva, člena komise rady nebo zvláštního orgánu) bude odměna v souvislosti s výkonem funkce náležet ode dne zvolení.

K bodu 14.3 Zadávací řízení veřejné zakázky „Správa, opravy a údržba místních komunikací města Prostějova 2017-2024“ – změna Výzvy k podání žádostí o účast a kvalifikační dokumentace

Schváleno usnesení č. 6046:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

změnu usnesení č. 6004 k bodu 2.3 Zadávací řízení veřejné zakázky na služby „Správa, opravy a údržba místních komunikací města Prostějova 2017-2024“ – zahájení řízení  v části schvaluje ad 3.  z 32. schůze Rady města Prostějova konané dne 5. 1. 2016 takto:

s c h v a l u j e

3. Výzvu k podání žádostí o účast a kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky „Správa, opravy a údržba místních komunikací města Prostějova 2017-2024“ dle upraveného návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,

u k l á d á

zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka vyhlášení
a administraci veřejné zakázky „Správa, opravy a údržba místních komunikací města Prostějova 2017-2024“ s použitím výše zmíněné upravené Výzvy k podání žádostí o účast a kvalifikační dokumentace a za použití schválených hodnoticích kritérií, přičemž jako prostředek k hodnocení dílčího kritéria nejnižší nabídková cena

v Kč bez DPH bude použita elektronická aukce.

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT

k. termín: 31. 12. 2016

 

K bodu 14.4 Zadávací řízení veřejné zakázky „Sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrných dvorů města Prostějova 2017–2024“ – změna Výzvy k podání žádostí o účast a kvalifikační dokumentace

Schváleno usnesení č. 6047:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

změnu usnesení č. 6003 k bodu 2.2 Zadávací řízení veřejné zakázky na služby „Sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrných dvorů města Prostějova 2017–2024“ – zahájení řízení, části schvaluje ad 3. z 32. schůze Rady města Prostějova konané dne 5. 1. 2016 takto:

s c h v a l u j e

3. Výzvu k podání žádostí o účast a kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky „Sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrných dvorů města Prostějova 2017–2024“ dle upraveného návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,

u k l á d á

zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka vyhlášení a administraci veřejné zakázky „Sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrných dvorů města Prostějova 2017–2024“ s použitím výše zmíněné upravené


Výzvy k podání žádostí o účast a kvalifikační dokumentace a za použití schválených hodnoticích kritérií, přičemž jako prostředek k hodnocení dílčího kritéria nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH bude použita elektronická aukce.

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT

k. termín: 31. 12. 2016

 

K bodu 14.5 Zadávací řízení veřejné zakázky „Správa a údržba veřejného osvětlení města Prostějova 2017

-2024“ – změna Výzvy k podání žádostí o účast a kvalifikační dokumentace

Schváleno usnesení č. 6048:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

změnu usnesení č. 6006 k bodu 2.5 Zadávací řízení veřejné zakázky na služby „Správa a údržba veřejného osvětlení města Prostějova 2017-2024“ – zahájení řízení, v části schvaluje ad 3. z 32. schůze Rady města Prostějova konané dne 5. 1. 2016 takto:

s c h v a l u j e

3. Výzvu k podání žádostí o účast a kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky „Správa a údržba veřejného osvětlení města Prostějova 2017-2024“ dle upraveného návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,

u k l á d á

zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka vyhlášení
a administraci veřejné zakázky „Správa a údržba veřejného osvětlení města Prostějova 2017-2024“ s použitím výše zmíněné upravené Výzvy k podání žádostí o účast a kvalifikační dokumentace a za použití schválených hodnoticích kritérií, přičemž jako prostředek k hodnocení dílčího kritéria nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH  bude použita elektronická aukce. 

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT

k. termín: 31. 12. 2016

 

K bodu 14.6 Zadávací řízení veřejné zakázky „Správa a údržba veřejné zeleně, dětských hřišť, sportovišť, mobiliáře a botanické zahrady města Prostějova 2017–2024“ – změna Výzvy k podání žádostí o účast a kvalifikační dokumentace

Schváleno usnesení č. 6049:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

změnu usnesení č. 6005 k bodu 2.4 Zadávací řízení veřejné zakázky na služby „Správa a údržba veřejné zeleně, dětských hřišť, sportovišť, mobiliáře a botanické zahrady města Prostějova 2017–2024“ – zahájení řízení, v části  schvaluje ad 3. z 32. schůze Rady města Prostějova konané dne 5. 1. 2016 takto:

s c h v a l u j e

3. Výzvu k podání žádostí o účast a kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky „Správa a údržba veřejné zeleně, dětských hřišť, sportovišť, mobiliáře a botanické zahrady města Prostějova 2017–2024“ dle upraveného návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,

u k l á d á

zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka vyhlášení a administraci veřejné zakázky „Správa a údržba veřejné zeleně, dětských hřišť, sportovišť, mobiliáře a botanické zahrady města Prostějova 2017–2024“ s použitím výše zmíněné upravené Výzvy k podání žádostí o účast a kvalifikační dokumentace a za použití schválených hodnoticích kritérií, přičemž jako prostředek k hodnocení dílčího kritéria nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH bude použita elektronická aukce. 

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT

k. termín: 31. 12. 2016

K bodu 14.7 Veřejná zakázka „Regenerace sídliště Šárka v Prostějově“ – návrh na rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Schváleno usnesení č. 6050:

Rada města Prostějova

r o z h o d l a

1. v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v z.p.p. (dále jen „zákon“) a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „Regenerace sídliště Šárka v Prostějově“ a jako ekonomicky nejvhodnější nabídku vybrala nabídku společnosti HORSTAV OLOMOUC, spol. s r.o., se sídlem Tovární 41A, 772 00 Olomouc, IČO: 45195706. Nabídka jmenované společnosti vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení a nejlépe naplnila hodnotící kritéria, jak je uvedeno

v důvodové zprávě,

2. zadat zakázku „Regenerace sídliště Šárka v Prostějově“ společnosti HORSTAV OLOMOUC, spol. s r.o., se sídlem Tovární 41A, 772 00 Olomouc, IČO: 45195706, a uzavřít se jmenovanou společností smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky,

3. v případě neposkytnutí součinnosti, potřebné k uzavření smlouvy o dílo vítězným uchazečem, zadat zakázku „Regenerace sídliště Šárka v Prostějově“ a uzavřít smlouvu o dílo s dalším uchazečem v pořadí dle důvodové zprávy v souladu s § 82 odst. 4 zákona.

u k l á d á

Odboru rozvoje a investic zajistit ve lhůtě stanovené zákonem uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Regenerace sídliště Šárka v Prostějově“ s vybraným uchazečem HORSTAV OLOMOUC, spol. s r.o.,

se sídlem Tovární 41A, 772 00 Olomouc, IČO: 45195706.

odpovídá: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí ORI

k. termín: 29. 2. 2016

K bodu 15.1 Zrušení Územního plánu zóny části centra města Prostějova

Schváleno usnesení č. 6051:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

předložit Zastupitelstvu města Prostějova návrh ke zrušení Územního plánu zóny části centra města Prostějova dle důvodové zprávy.

K bodu 15.2 Návrh na změnu územního plánu Prostějov

Schváleno usnesení č. 6052:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova neschválit pořízení změny územního plánu Prostějov dle důvodové zprávy.

K bodu 16.1 Pokyn zřizovatele č. 1/2016 pro příspěvkové organizace statutárního města Prostějova - Závazné skupiny analytických účtů pro účtování nákladů a výnosů a další podmínky pro vedení účetnictví

Schváleno usnesení č. 6053:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

Pokyn zřizovatele č. 1/2016 pro příspěvkové organizace statutárního města Prostějova - Závazné skupiny analytických účtů pro účtování nákladů a výnosů a další podmínky pro vedení účetnictví dle přílohy č. 1.

K bodu 16.2 Rozpočtová opatření schválená RMP v roce 2015 v souladu s usnesením ZMP č. 18148 ze dne 16.9.2008 a usnesením ZMP č. 14268

Schváleno usnesení č. 6054:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

Rozpočtová opatření schválená RMP v roce 2015 v souladu s usnesením ZMP č. 18148 ze dne 16.9.2008 a usnesením ZMP č. 14268 (Rozpočet statutárního města Prostějova pro rok 2015) ze dne 15.12.2014,

u k l á d á

vedoucímu FO MMPv předložit Zastupitelstvu města Prostějova informaci o provedených rozpočtových opatřeních schválených RMP v roce 2015 v souladu s usnesením ZMP č. 18148 ze dne 16.9.2008 a usnesením ZMP č. 14268 (Rozpočet statutárního města Prostějova pro rok 2015) ze dne 15.12.2014.

odpovídá: Ing. Radim Carda, vedoucí FO

k. termín: 15.2.2016

 

K bodu 16.3 ROZOP kapitoly 70 – finanční (Úhrada platebního výměru)

Schváleno usnesení č. 6055:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

5363

0700000708200

143.001,-

Úhrada platebního výměru – Odvod do Národního fondu

- snižuje rezerva RMP pro ROZOP

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

5901

0700000707100

143.001,-

Rezerva RMP pro ROZOP – snížení finančních prostředků v rezervě rady

K bodu 16.4 ROZOP kapitoly 70 – finanční (Komplexní pojištění města Prostějova v roce 2016)

Schváleno usnesení č. 6056:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006171

5163

0700000708200

250.000

Komplexní pojištění města Prostějova v roce 2016 – zvýšení finančních prostředků na položce z důvodu nově uzavřené rozšířené smlouvy na pojištění

- snižuje rezerva RMP pro ROZOP

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

5901

0700000707100

250.000

Rezerva RMP pro ROZOP – snížení finančních prostředků v rezervě z důvodu nově uzavřené rozšířené smlouvy na komplexní pojištění města Prostějova v roce 2016

K bodu 17.1 Informace o postupu přípravy výstavby Komunitních domů seniorů

Schváleno usnesení č. 6057:

Rada města Prostějova

r o z h o d l a

pokračovat v přípravě dalších stupňů projektové dokumentace Komunitních domů seniorů dle studie CAD PROJEKT PLUS, s.r.o.

K bodu 17.2 Cyklistická stezka Kostelecká – projektová dokumentace pro stavební povolení

Schváleno usnesení č. 6058:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

zadání vypracování projektové dokumentace „Cyklistická stezka Kostelecká“ ve stupni pro stavební povolení formou výzvy jednomu zájemci, a to společnosti ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., Tylova 1136/4, Olomouc,  IČ 258 49 280.

K bodu 17.3 Projektová dokumentace - Křižovatka E. Valenty a ulice Olomoucká

Schváleno usnesení č. 6059:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

zadat projektovou dokumentaci „Křižovatka E. Valenty a ulice Olomoucká“ formou výzvy jednomu zájemci,

a to společnosti ATELIER DPK, s.r.o., Žižkova 5, 602 00 Brno, IČ 253 48 817.

K bodu 17.4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Osvětlení přechodu Jiráskovo náměstí PD)

Schváleno usnesení č. 6060:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3631

6121

0600567000000

30 000

Osvětlení přechodu Jiráskovo náměstí – projektová dokumentace 

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

30 000

Snížení rezervy RMP

K bodu 17.5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Podchod pod mostem v Olomoucké ulici PD)

Schváleno usnesení č. 6061:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

0600566000000

90 000

Podchod pod mostem v Olomoucké ulici – projektová dokumentace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

90 000

Rezerva RMP pro ROZOP

K bodu 17.6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Realizace dětských hřišť při MŠ v PV v přírodním stylu

- změna položek)

Schváleno usnesení č. 6062:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

5169

0600516000001

100 000

Realizace dětských hřišť při MŠ v PV v přírodním stylu – udržitelnost

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

6121

0600516000001

100 000

Realizace dětských hřišť při MŠ v PV v přírodním stylu – udržitelnost

K bodu 17.7 ROZOP kapitoly 60 - rozvoj a investice (Národní dům - PD)

Schváleno usnesení č. 6063:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

5169

1

0600000000000

1 000 000

Národní dům – projektová dokumentace

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

1 000 000

Snížení rezervy FRR

K bodu 17.8 ROZOP kapitoly 60 - rozvoj a investice (Stavební úpravy sociálního zařízení v ND - PD - změna položek)

Schváleno usnesení č. 6064:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

5169

0600549000000

200 000

Stavební úpravy sociálního zařízení v ND – projektová dokumentace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

6121

0600549000000

200 000

Rekonstrukce sociálního zařízení v ND  - projektová dokumentace

K bodu 18. 1 Přehled o materiálech projednávaných OSÚMM v průběhu IV. čtvrtletí 2015

Schváleno usnesení č. 6065:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

informaci o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 4126 ze dne 04.02.2014 (přehled o materiálech projednávaných Odborem správy a údržby majetku města v průběhu IV. čtvrtletí 2015).

K bodu 18. 2 Schválení neuplatnění navýšení nájemného a pachtovného pro rok 2016 o míru inflace

Schváleno usnesení č. 6066:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

1) neuplatnění navýšení nájemného pro rok 2016 o míru inflace (index spotřebitelských cen) vyhlašovanou Českým statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok u všech nájemních smluv na pronájem majetku ve vlastnictví Statutárního města Prostějova,

2) neuplatnění navýšení pachtovného pro rok 2016 o míru inflace (index spotřebitelských cen) vyhlašovanou Českým statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok u všech pachtovních smluv na užívání a požívání majetku ve vlastnictví Statutárního města Prostějova.

K bodu 18. 4 Vyhlášení záměru směny pozemku p.č. 350 za část pozemku p.č. 351/3, oba v k.ú. Čechovice

u Prostějova, revokace usnesení ZMP č. 15226 z 07.09.2015 a ROZOP kapitoly 50

Schváleno usnesení č. 6067:

Rada města Prostějova

A) v y h l a š u j e

záměr směny části pozemku p.č. 351/3 – orná půda v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře 2.299 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 351/5 v k.ú. Čechovice u Prostějova) ve vlastnictví Statutárního města Prostějova za pozemek p.č. 350 – orná půda o výměře 3.274 m2 v k.ú. Čechovice u Prostějova ve vlastnictví ……., za následujících podmínek:

a) z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu bude směna pozemků provedena s finančním vyrovnáním ve prospěch ……. ve výši rozdílu výměr směňovaných pozemků vynásobeného sazbou 390 Kč/m2, tj. 380.250 Kč,

b) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu, znaleckého posudku, správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí Statutární město Prostějov,

B) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

1) revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 15226 ze dne 07.09.2015, kterým byla schválena směna části pozemku p.č. 351/3 v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře cca 2.200 m2 ve vlastnictví Statutárního města Prostějova za pozemek p.č. 350 v k.ú. Čechovice u Prostějova a rozpočtové opatření kapitoly 50,

2) schválit rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

1

0500000000000

381.250

zvýšení pol. 6130 – pozemky; směna části pozemku p.č. 351/3 v k.ú. Čechovice u Prostějova za pozemek p.č. 350 v k.ú. Čechovice u Prostějova (finanční vyrovnání a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

381.250

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 18. 5 Výkup pozemků v k.ú. Prostějov a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání

Schváleno usnesení č. 6068:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:

1. výkup pozemků p.č. 3700/33 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 14 m2, p.č. 3700/34 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 9 m2, p.č. 3702/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 67 m2, p.č. 3710/24

- ostatní plocha, zeleň, o výměře 175 m2, p.č. 3710/25 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 25 m2 a p.č. 6753/37

– ostatní plocha, zeleň, o výměře 80 m2, vše v k.ú. Prostějov, od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 400 Kč/m2, tj. celkem ve výši 148.000 Kč, za následujících podmínek:

a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,

b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,

2. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

1

050000000000

149.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků p.č. 3700/33, p.č. 3700/34, p.č. 3702/6, p.č. 3710/24, p.č. 3710/25 a p.č. 6753/37, vše v k.ú. Prostějov (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

1

0700000000000

149.000

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje

K bodu 18. 6 Zrušení předkupního práva Statutárního města Prostějova k pozemku p.č. 1724 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 6069:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit zrušení předkupního práva Statutárního města Prostějova k pozemku p.č. 1724 – ostatní plocha o výměře 247 m2 v k.ú. Prostějov.

K bodu 18. 7 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p.č. 310/14 v k.ú. Kralice na Hané

Schváleno usnesení č. 6070:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

v souvislosti s realizací stavby Statutárního města Prostějova „VPI Prostějov, ul. Háj, obratiště MHD“ zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě včetně vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení včetně jeho ochranného pásma na části pozemku Statutárního města Prostějova p.č. 310/14 v k.ú. Kralice na Hané (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování geometrického plánu), ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, PSČ: 130 00, IČ: 040 84 063, za následujících podmínek:

a) služebnost bude vymezena geometrickým plánem v rozsahu podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě včetně vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení a jeho ochranného pásma dle příslušných ustanovení zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění,

b) služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč navýšenou o daň z přidané hodnoty podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,

c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího služebnosti do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,

d) do zaměření služebnosti geometrickým plánem bude mezi Statutárním městem Prostějovem a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

K bodu 18. 8 Správa a údržba hřbitovů

Schváleno usnesení č. 6071:

Rada města Prostějova

1) b e r e n a v ě d o m í

informace Odboru správy a údržby majetku města a revokuje své usnesení č. 5940 z 20.10.2015, kterým uložila pracovní skupině pro přípravu významné nadlimitní veřejné zakázky na služby – „Komunální služby pro město Prostějov“ řešit oblast správy a údržby hřbitovů zařazením do organizační struktury OSÚMM a pořízením vlastní techniky a prostředků,

2) r o z h o d l a

správu a údržbu hřbitovů realizovat jako nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Správa a údržba hřbitovů města Prostějova 2017-2024“.

K bodu 18. 9 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (pořízení pietní desky pro vsypovou loučku na městském hřbitově na ul. Brněnská)

Schváleno usnesení č. 6072:

Rada města Prostějova 

s ch v á l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006171

5137

0500000000000

25.773

zvýšení pol. 5137 –  drobný hmotný dlouhodobý majetek; pořízení pietní desky pro vsypovou loučku na hřbitově na ul. Brněnská v Prostějově

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006171

5171

0500000000000

25.773

snížení pol. 5171 – opravy, udržování; prostředky na potřebné opravy a údržbu zajišťované OSÚMM v průběhu roku

K bodu 18.10 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (převod finančních prostředků

v rámci kapitoly – úhrada nákladů souvisejících s výkupy nemovitostí)

Schváleno usnesení č. 6073:

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

0500000000000

70.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; úhrada nákladů souvisejících s výkupy nemovitostí (geometrické plány, znalecké posudky, správní poplatky)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006171

5169

0500000000000

70.000

snížení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; náklady na služby, revize aj. v objektech spravovaných OSÚMM

K bodu 19.1 Schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání - ul. Kostelecká č. 17/4165

Schváleno usnesení č. 6074:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 725 o celkové rozloze 22,25 m2 v domě na ul. Kostelecká č. 17/4165 

v Prostějově fě  ……. , a to:

- za účelem provozování kanceláře

- za nabídnuté nájemné ve výši  1.200,-Kč/měsíc

- opravy provede na vlastní náklady.

K bodu 19.2 Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání (prodejní stánek) - ul. Plumlovská

Schváleno usnesení č. 6075:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání (prodejní stánek) o celkové rozloze 9 m2 v objektu stavby autobusové zastávky na ul. Plumlovská v Prostějově, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.

K bodu 19.3 Záměr pronájmu garáže č. 765 - sídl. Svobody 9012

Schváleno usnesení č. 6076:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr pronájmu garáže č. 765 o celkové rozloze 34,60 m2 v objektu kotelny na sídl. Svobody 9012 v Prostějově, za těchto podmínek:

- pro garážování osobního vozidla ve vlastním užívání

- za nabídnuté měsíční nájemné s inflační doložkou

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s. r. o., Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov.

K bodu 19.4 Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání - nám. T. G. Masaryka č. 112/7

Schváleno usnesení č. 6077:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 161 o celkové rozloze 59,80 m2 v domě na nám. T. G. Masaryka č. 112/7 v Prostějově, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.

K bodu 19.5 Schválení změny smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání - ul. Dukelská brána 210/1

Schváleno usnesení č. 6078:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

prodloužení platnosti stávající výše nájemného na dobu trvání nájemní smlouvy, s výjimkou zvyšování nájemného o meziroční inflaci. Ostatní podmínky smlouvy č. 3 2010 o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 119 zůstávají nezměněny.

K bodu 20. Různé - informace členů rady:

Ceny Olomouckého kraje za rok 2015 (ústní informace JUDr. Augustina)

Schváleno usnesení č: 6079:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

návrhy na udělení Cen Olomouckého kraje v oblasti kultury za rok 2015 v těchto oblastech:

– cena za celoživotní přínos v oblasti kultury (dvorana slávy)

  • Josef Dolívka  - za celoživotní přínos v oblasti výtvarného umění, za výstavní činnost doplněnou editorskou a vydavatelskou činností

– výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot v roce 2015

  • Národopisný soubor Mánes

– výjimečný počin roku 2015 v oblasti umění:

  • hudby - Dechový orchestr Základní umělecké školy Prostějov

  • divadla - Divadlo Point při Gymnáziu Jiřího Wolkera Prostějov

– výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot v roce 2015

  • Prostějovské hanácké slavnosti (33. ročník).

Žádost spolku Lukostřelba Prostějov o souhlas s užitím znaku města (ústní informace Mgr. Hemerkové)

Schváleno usnesení č: 6080:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

s  užitím znaku města Prostějova na halovém MČR v lukostřelbě dospělých, které se koná 12. – 13.3.2016 v Prostějově. Souhlas se uděluje spolku Lukostřelba Prostějov v souladu se zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

Velikonoční trhy na nám. T. G. Masaryka (ústní informace Mgr. Hemerkové)

Schváleno usnesení č: 6081:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

s konáním velikonočních trhů na nám. T. G. Masaryka.

RNDr. Alena R a š k o v á Ing. Zdeněk F i š e r

primátorka města Prostějova 1. náměstek primátorky

Prostějov 19.1.2016

Zpracovala: Věra Krejčí


Vytvořeno 25.1.2016 7:27:38 | přečteno 406x | Anna Kajlíková
load