Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2016 > Usnesení z 34. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 34. schůze Rady města Prostějova

konané 2.2.2016

Ke stažení: ikona souboruZápis z 34. schůze Rady města Prostějova

K bodu 1. Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č. 6082:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

program své 34. schůze, konané dne 2.2.2016, uvedený na pozvánce s rozšířením o materiály:

4.2 Doporučení Komise pro dopravu ze dne 16.12.2015

6.1 Zřízení pamětní medaile k 25. výročí vzniku Městské policie Prostějov

16.7 Dotace - TJ Sokol II Prostějov

21.11 Rozpočtové opatření kapitoly 50 - správa a nakládání s majetkem města

p o v ě ř u j e

Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

K bodu  2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 2.2.2016

Schváleno usnesení č. 6083:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

zprávu o plnění svých usnesení ke dni 2.2.2016 bez připomínek.

K bodu  3. Příprava zasedání zastupitelstva města

Schváleno usnesení č. 6084:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rámcový návrh programu 13. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 15.2.2016 v jednací místnosti radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14 dle předloženého návrhu a s připomínkami v diskusi.

K bodu  4. Záležitosti komisí rady

Schváleno usnesení č. 6085:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

1. doporučení Komise životního prostředí ze dne 25.1.2016,

2. doporučení Komise pro dopravu ze dne 16.12.2015.

K bodu  5. Akční plán zlepšování projektu Zdravé město a místní Agenda 21 na rok 2016

Schváleno usnesení č. 6086:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

s obsahem Akčního plánu zlepšování projektu Zdravé město a místní Agenda 21 na rok 2016 dle předloženého návrhu.


K bodu  6. Zpráva o činnosti MP Prostějov a analýza stavu veřejného pořádku ve statutárním městě Prostějov za rok 2015

Schváleno usnesení č. 6087:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit Zprávu o činnosti Městské policie Prostějov a analýzu stavu veřejného pořádku ve statutárním městě Prostějov za rok 2015 dle předloženého návrhu.

 

K bodu  6.1 Zřízení pamětní medaile k 25. výročí vzniku Městské policie Prostějov

Schváleno usnesení č. 6088:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit zřízení „Pamětní medaile k 25. výročí vzniku Městské policie Prostějov“

1. zmocnit primátorku statutárního města Prostějova RNDr. Alenu Raškovou k rozhodnutí o udělení pamětních medailí,

2. udělit „Pamětní medaili k 25. výročí vzniku Městské policie Prostějov“ RNDr. Aleně Raškové, primátorce statutárního města Prostějova.

 

K bodu  7. ROZOP kapitoly 13 – městská policie

Schváleno usnesení č. 6089:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

 1. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000013

005311

6122

 

 

0130013000000

192.000

Modernizace  elektronické zabezpečovací signalizace (dále jen EZS) a elektronické požární signalizace (dále jen EPS) objektů v majetku města Prostějova připojených na pult centrální ochrany (dále jen PCO) městské policie včetně servisu EZS a EPS na dobu 8 let.

 1. Snižuje limit na ostatní investice

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

6909

 

 

0700396000000

192.000

Snížení limitu na ostatní investice.

 

K bodu  8. Informace o přijaté žádosti o nové tržní místo – Zábavní park „NA BOUDĚ“

Schváleno usnesení č. 6090:

Rada města Prostějova

n e s o u h l a s í

se zřízením nového tržního místa - Zábavní park "NA BOUDĚ", na pozemku parc. č. 6036/1, k. ú. a obec Prostějov, Cyrila Boudy, Prostějov.

 

K bodu  9. Petice občanů z ulice Bohumíra Šmerala

Schváleno usnesení č. 6091:

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e

návrh odpovědi na petici občanů z ulice Bohumíra Šmerala uvedený v důvodové zprávě.

 

K bodu 10. ROZOP kapitoly 10 – kancelář primátora

Schváleno usnesení č. 6092:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000010

006171

5229

 

 

0100000103100

8.513

(zvýšení položky – 5229 – členský příspěvek do Sdružení historických sídel ČMS)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

5901

 

 

0700000707100

8.513

(rezerva RMP pro ROZOP – snížení finančních prostředků v rezervě z důvodu navýšení členského příspěvku)

 

K bodu 10.1 ROZOP kapitoly 15 – informační technologie

Schváleno usnesení č. 6093:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

 • zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6111

 

 

0150329000000

113.450,-

Programové vybavení - IS Ginis – doplnění licencí – 2x webové rozhraní pro příjmy

15

6171

6111

 

 

0150331000000

68.970,-

Programové vybavení – Vita – doplnění licencí - propojení s příjmy Ginis

 • snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

 

 

0700396000000

182.420,-

Limit ostatních investic

 

K bodu 11. Informativní materiál – územní členění města Prostějova

Schváleno usnesení č. 6094:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í 

předložený informativní materiál,

n e s o u h l a s í

s územním členěním města Prostějova,

r o z h o d l a

předložit informativní materiál na nejbližší zasedání Zastupitelstva města Prostějova s doporučením nadále se touto problematikou nezabývat.

 

K bodu 12. Delegování zástupce statutárního města Prostějova na VH společnosti VaK Prostějov, a. s.

Schváleno usnesení č. 6095:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

1. delegovat na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s., sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, IČO: 494 51 723, konanou dne 9. 3. 2016 v sídle společnosti, v souladu s § 84 odst. 1 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, RNDr. Alenu Raškovou, primátorku města, a v případě její neúčasti Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátorky, jako zástupce akcionáře statutárního města Prostějova,

 

2. pověřit delegovaného zástupce, aby na valné hromadě obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s. hlasoval pro volbu …….., členem dozorčí rady této obchodní společnosti.

 

K bodu 13. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům ZMP a zvýšení stravného

Schváleno usnesení č. 6096:

Rada města Prostějova

a) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Prostějova dle předloženého návrhu s účinností od 1. 3. 2016,

b) r o z h o d l a

o zvýšení stravného poskytnutého zaměstnancům města Prostějova při pracovní cestě o 6% s účinností od 1. 3. 2016.

 

K bodu 14. Žádosti o užití znaku města

Schváleno usnesení č. 6097:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

1. s užitím znaku města Prostějova na týmovém oblečení, vlajce týmu, na facebookovém profilu a videích souvisejících s činností týmu ……. Souhlas se uděluje …… v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

2. s užitím znaku města Prostějova pro reklamní brožury. Souhlas se uděluje ……, v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

3. s užitím znaku města Prostějova pro účely obrazové přílohy vědecké publikace Klíč ke znakům měst České republiky. Souhlas se uděluje ……, v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

 

K bodu 15. Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy

Schváleno usnesení č. 6098:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

1. s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy dle přílohy na dobu určitou do 30. 6. 2019 mezi statutárním městem Prostějovem a obcí Dětkovice,

2. s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy dle přílohy na dobu určitou do 30. 6. 2019 mezi statutárním městem Prostějovem a obcí Myslejovice.

 

K bodu 15.1 Akční plán Strategie rozvoje zeleně ve městě Prostějově na rok 2016

Schváleno usnesení č. 6099:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

Akční plán Strategie rozvoje zeleně ve městě Prostějově na rok 2016.

 

K bodu 16.1 Dotace - Komise životního prostředí

Schváleno usnesení č. 6100:

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2016 z prostředků komise životního prostředí

1. ve výši 7.000 Kč Českému svazu včelařů, o.s., základní organizaci Prostějov, Mánesova 26, Prostějov, IČO 163 67 812 (poř. č. žádosti 77)

- na boj proti nebezpečným nemocím včel

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem  do 30. 11. 2016

 

2. ve výši 13.000 Kč Českému svazu včelařů, o.s., základní organizaci Prostějov, Mánesova 26, Prostějov, IČO 163 67 812 (poř. č. žádosti 78)

- na vzdělávání a zvyšování odbornosti členské základny

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016

 

3. ve výši 5.000 Kč Českému svazu chovatelů Základní organizaci Prostějov, Plumlovská 525/50, Prostějov, IČO 708 45 549 (poř. č. žádosti 98)

- na pořádání Hanácké výstavy holubů a holubů rysů 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 16. 12. 2016

 

4. ve výši 12.000 Kč Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody ORIOLUS, Husovo nám. 2299/67, Prostějov, IČO 657 60 301 (poř. č. žádosti 215)

- na celoroční podporu oddílu mladých ochránců přírody Rejsci

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016

 

5. ve výši 6.500 Kč Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody Bělozářka, Melantrichova 602/26, Prostějov, IČO 720 27 266 (poř. č. žádosti 213)

- na obnovu studánek na Prostějovsku 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016

 

6. ve výši 3.000 Kč Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody Bělozářka, Melantrichova 602/26, Prostějov, IČO 720 27 266 (poř. č. žádosti 214)

- na doplnění ptačích budek do biokoridoru Hloučela 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016

 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659, a příjemci:

- Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Prostějov, Mánesova 26, Prostějov, IČO 163 67 812,

- Český svaz chovatelů Základní organizace Prostějov, Plumlovská 525/50, Prostějov, IČO 708 45 549,

- Základní organizace Českého svazu ochránců přírody ORIOLUS, Husovo nám. 2299/67, Prostějov, IČO 657 60 301,

- Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Bělozářka, Melantrichova 602/26, Prostějov, IČO 720 27 266, dle příloh

 

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5222

 

 

0400000404003

46.500

(Neinvestiční dotace spolkům)

 

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5909

 

 

0400000404003

46.500

(Prostředky komise životního prostředí)

 

K bodu 16.2 Dotace - Sociální oblast

Schváleno usnesení č. 6101:

Rada města Prostějova

I. s c h v a l u j e

 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2016 z prostředků Komise sociální a zdravotní a z prostředků zařazených v kapitole 21 – sociální věci

 

1. ve výši 20.000 Kč SOS dětským vesničkám, z. s., Revoluční 764/17, Praha – Staré Město, IČO 004 07 933 (pořadové č. žádosti 155)

- na udržení a rozvoj nové sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SOS Kompas v Prostějově a celém ORP Prostějov – pronájem prostor a energie;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2016

 

2. ve výši 20.000 Kč Člověku v tísni, o. p. s., Šafaříkova 24, Praha, IČO 257 55 277 (pořadové č. žádosti 71, 72)

- na podporu služeb Terénní programy, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Podpora vzdělávání – služby, cestovné, osobní náklady (hrubá mzda, zákonné pojištění);

- na realizaci Probačního a dluhového programu v Prostějově – mzdy a dohody o provedení práce, materiály pro realizaci kurzu;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2016

 

3. ve výši 10.000 Kč Středisku rané péče SPRP Olomouc, Střední novosadská 52, Olomouc, IČO 750 95 009 (pořadové č. žádosti 79)

- na částečné pokrytí nákladů spojených s poskytováním rané péče rodinám s dítětem se zrakovým, mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením – materiálové zabezpečení (speciální pomůcky, materiál na výrobu pomůcek, pohonné hmoty, kancelářské potřeby), služby (energie, nájemné, spoje, ekonomické služby, opravy a servis aut, ostatní služby), cestovné zaměstnanců, mzdové náklady;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2016

 

4. ve výši 45.000 Kč Svazu tělesně postižených v České republice, z. s., okresní organizaci Prostějov, Kostelecká 4165/17, Prostějov, IČO 628 58 602 (pořadové č. žádosti 120)

- na nájem kanceláře, telefon, kancelářské potřeby, elektřinu, právní a ekonomické služby, nákup kompenzačních pomůcek, kulturní a společenské akce – doprava a vstupné, DHM, údržbu a opravy;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2016

 

5. ve výši 30.000 Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky, Krakovská 1695/21, Praha, IČO 653 99 447 (pořadové č. žádosti 152)

- na úhradu provozních nákladů spojených s poskytováním služeb pro osoby se zrakovým postižením v prostějovském regionu v rámci oblastní odbočky Prostějov a na pokrytí nákladů projektu „Tvořivé dílny pro nevidomé“ – služby, nájem a elektrická energie, telefon a internet, kancelářské potřeby, keramická hlína, glazury a výpal výrobků, pedig;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2016

 

6. ve výši 10.000 Kč Podaným rukám – osobní asistenci, Zborovská 465, Frýdek-Místek, IČO 706 32 596 (pořadové č. žádosti 114)

- na částečné pokrytí osobních nákladů zaměstnanců v přímé péči – osobních asistentů pro klienty v Prostějově – hrubé mzdy včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2016

 

7. ve výši 40.000 Kč Žebříku, o. s., Voskovcova 754/8, Olomouc, IČO 270 19 896 (pořadové č. žádosti 148, 149, 150)

- na Multikulturní klub rodičů a dětí – kancelářské potřeby, účetní služby a mzdová agenda, inzerce, tisk propagačních materiálů, internet, pojištění prostor, poštovné, výroční zprávy, poplatky osa a intergram, mzdové náklady (DPP)

- na rozvoj komunitních aktivit v multikulturním centru Mozaika – kancelářský a režijní materiál, materiál na tvořivé dílny a kulinářské podvečery, nájemné – podíl, účetní a mzdová agenda, pojištění vybavení, jiné služby – inzerce, internet, tisk, telefony, poštovné, grafické práce;

- na poskytování sociální služby PORADNA PRO CIZINCE – odborné sociální poradenství pro cizince – energie, internet, telefony, poštovné, nájemné, právní a ekonomické služby, školení a kurzy, kancelářské potřeby;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2016

 

8. ve výši 10.000 Kč Sdružení obrany spotřebitelů – Asociaci, z. s., Mečová 368/5, Brno, IČO 228 32 793 (pořadové č. žádosti 29)

- na projekt „Obrana spotřebitele“ – spotřebitelské poradenství pro občany Prostějova – provoz osobní bezplatné poradny včetně zajištění tištěných materiálů a výstupů – mzdy, tisk, odborná literatura, telefony, kancelářské potřeby, zajištění přednášek pro veřejnost včetně dětí – mzdy, tisk, kancelářské potřeby;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2016

 

9. ve výši 10.000 Kč Sdružení nájemníků České republiky, nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha-Žižkov, IČO 481 33 281 (pořadové č. žádosti 41)

- na provoz kanceláře místní organizace Prostějov, se sídlem Kostelecká 17, Prostějov – právní poradenství, kancelářské potřeby, tiskárna – toner, počítač – údržba, papíry do tiskárny, cestovné, odborné publikace;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2016

 

10. ve výši 10.000 Kč Středisku sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizaci, Na Vozovce 26, Olomouc, IČO 750 04 437 (pořadové č. žádosti 45)

- na provozní náklady odloučeného pracoviště Střediska sociální prevence, příspěvkové organizace, Poradny pro rodinu Prostějov, Bezručovo nám. 9, Prostějov – materiál, energie, služby (softwarové práce, odvoz odpadu);

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2016

 

11. ve výši 10.000 Kč Centru sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizaci, Lidická 86, Prostějov, IČO 479 21 293 (pořadové č. žádosti 46)

- na rekondiční pobyt klientů Denního stacionáře Pivoňka pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením – ubytování a pobyt v tuzemském rekreačním objektu;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2016

 

12. ve výši 5.000 Kč  Klubu stomiků Prostějov, o. s., Mathonova 291/1, Prostějov, IČO 479 21 447 (pořadové č. žádosti 60)

- na pronájem místností na členské schůze, tiskoviny, webové stránky – webhostin, webmaster, kancelářské potřeby, provoz tiskárny, poštovné, Zpravodaj pro stomiky;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2016

 

13. ve výši 10.000 Kč Střední zdravotnické škole, Prostějov, Vápenice 3, Vápenice 2985/3, Prostějov, IČO 005 99 212 (pořadové č. žádosti 61)

- na nákup zdravotnických potřeb – materiálu pro poskytování první pomoci a na nákup materiálu pro realistické znázorňování poranění;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2016

 

14. ve výši 10.000 Kč Seniorům Prostějova, o. s., sídl. Svobody 3512/13, Prostějov, IČO 227 41 127 (pořadové č. žádosti 62)

- na pořádání pravidelných setkání v přednáškovém sále a červeném salonku Národního domu Prostějov, příspěvek na jízdné při poznávacích nebo relaxačních zájezdech, příspěvek na vstupy do kulturních a historických památek;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2016

 

15. ve výši 12.000 Kč Poradně při finanční tísni, o. p. s., Americká 22, Praha 2, IČO 281 86 869 (pořadové č. žádosti 65)

- na dluhovou poradnu v Prostějově – měsíční poradenská činnost – návštěva poradce (min. od 13.30 do 16.00 hod.);

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2016

 

16. ve výši 11.900 Kč Prostějovským vozíčkářům, Kostelecká 4165/17, Prostějov, IČO 266 78 748 (pořadové č. žádosti 105)

- na spolkovou činnost – celoroční pravidelná činnost s doplňkovými aktivitami – jednodenní zájezd, nájem, provozní náklady;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2016

 

17. ve výši 10.000 Kč spolku YMCA T. S., o. s., Na Řádku 307/21, Břeclav, IČO 265 32 859 (pořadové č. žádosti 107)

- na obnovu sportovního a táborového vybavení pro 11. skautský oddíl Prostějov – stan Bergans Lavvo PRO;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2016

 

18. ve výši 15.000 Kč Junáku – českému skautu, středisku Děti přírody Prostějov, z. s., Bohumíra Šmerala 4427/24, Prostějov,  IČO 657 62 932 (pořadové č. žádosti 110, 111)

- na Dětský den v Kolářových sadech – výtvarný materiál, lékárnička na akci, odměny pro účastníky, prezentace střediska, OSA, tisk materiálů, banner;

- na pokračování v obnově táborového vybavení – táborové stany, sportovní vybavení, věci pro táborový provoz, stan Tee-pee, nářadí, kuchyňské vybavení;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2016

 

19. ve výši 10.000 Kč Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., Klub Radost, Barákova 23, Prostějov,  IČO 479 22 281 (pořadové č. žádosti 135)

- na provozní výdaje – cartridge do tiskárny, poštovné a poštovní známky, telefonní poplatky, poplatek za připojení k internetu, údržba PC, roční poplatek do střešní organizace ARPZPD v ČR v Praze, poplatek do ARPZPD v ČR  za zpracování dotace na plavání u MZ, pronájem přednáškového sálu v Národním domě Prostějov;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2016

 

20. ve výši 30.000 Kč TyfloCentru Olomouc, o. p. s., I. P. Pavlova 184/69, Olomouc, IČO 258 62 294 (pořadové č. žádosti 137, 138, 139)

- na akci Bílý den v Hamrech – pronájem zvukové aparatury, dovoz a odvoz účinkujících, odměna účinkujícím, propagace, pronájem areálu;

- na činnost Regionálního střediska TyfloCentra Olomouc, o. p. s., v Prostějově – nájem, služby, energie, telefon, internet, poštovné, kopírování, tisk, cestovné, materiál do kurzů pro klienty, pedig, studijní podklady do vzdělávacích kurzů, náklady na tisk v Braillově bodovém písmu, kancelářské potřeby, tonery, spotřební materiál, opravy a údržba, vzdělávací kurzy v rámci povinného dalšího vzdělávání sociálních pracovníků, zajištění supervize;

- na kurz anglického a německého jazyka pro osoby se zrakovým postižením – klienty TyfloCentra Olomouc, o. p. s., regionálního pracoviště v Prostějově – odměna lektorovi anglického jazyka a odměna lektorovi německého jazyka;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2016

 

21. ve výši 10.000 Kč Centru pro rodinu Prostějov, z. s., Lidická 1894/1a, Prostějov, IČO 228 44 597 (pořadové č. žádosti 153, 154)

- na pobytový tábor pro maminky s dětmi – příspěvek na nájemné tábora;

- na projekt „Rodiče a děti na dobré cestě“ – komplexní nabídka vzdělávacích, poradenských a rodičovských programů na podporu pozitivního rodičovství, mezigeneračních vztahů a etických hodnot – nájem, sportovní,

terapeutické a didaktické pomůcky pro programy, výtvarné potřeby, spotřební kancelářský materiál, tiskárna, toner;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2016

 

22. ve výši 8.000 Kč Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring „Sedmikráska“, Kostelecká 17, Prostějov, IČO 644 39 178 (pořadové č. žádosti 161)

- na poradenské centrum „SEDMIKRÁSKA“ – pomoc lidem, kterým byla diagnostikována celiakie a duhringova dermatitida – nájemné, telefon, internet, poštovné, kancelářské potřeby, zřízení a provoz webových stránek, přednášky, osvěta veřejnosti, cestovné, zájezd do Luhačovic;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2016

 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze č. 1) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659, a příjemcem (v jednotlivých veřejnoprávních smlouvách uzavřených s níže uvedenými příjemci budou upřesněny tyto údaje: identifikace příjemce, výše poskytnuté dotace, účel dotace, termíny čerpání a vyúčtování dotace):

 1. SOS dětskými vesničkami, z. s., Revoluční 764/17, Praha – Staré Město, IČO 004 07 933;

 2. Člověkem v tísni, o. p. s., Šafaříkova 24, Praha, IČO 257 55 277;

 3. Střediskem rané péče SPRP Olomouc, Střední novosadská 52, Olomouc, IČO 750 95 009;

 4. Svazem tělesně postižených v České republice, z. s., okresní organizací Prostějov, Kostelecká 4165/17, Prostějov, IČO 628 58 602;

 5. Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky, Krakovská 1695/21, Praha, IČO 653 99 447;

 6. Podanými rukami – osobní asistencí, Zborovská 465, Frýdek-Místek, IČO 706 32 596;

 7. Žebříkem, o. s., Voskovcova 754/8, Olomouc, IČO 270 19 896;

 8. Sdružením obrany spotřebitelů – Asociací, z. s., Mečová 368/5, Brno, IČO 228 32 793;

 9. Sdružením nájemníků České republiky, nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha-Žižkov, IČO 481 33 281;

 10. Střediskem sociální prevence Olomouc, příspěvkovou organizací, Na Vozovce 26, Olomouc, IČO 750 04 437;

 11. Centrem sociálních služeb Prostějov, příspěvkovou organizací, Lidická 86, Prostějov, IČO 479 21 293;

 12. Klubem stomiků Prostějov, o. s., Mathonova 291/1, Prostějov, IČO 479 21 447;

 13. Střední zdravotnickou školou, Prostějov, Vápenice 3, Vápenice 2985/3, Prostějov, IČO 005 99 212;

 14. Seniory Prostějova, o. s., sídl. Svobody 3512/13, Prostějov, IČO 227 41 127;

 15. Poradnou při finanční tísni, o. p. s., Americká 22, Praha 2, IČO 281 86 869;

 16. Prostějovskými vozíčkáři, Kostelecká 4165/17, Prostějov, IČO 266 78 748;

 17. spolkem YMCA T. S., o. s., Na Řádku 307/21, Břeclav, IČO 265 32 859;

 18. Junákem – českým skautem, střediskem Děti přírody Prostějov, z. s., Bohumíra Šmerala 4427/24, Prostějov, IČO 657 62 932;

 19. Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., Klubem Radost, Barákova 23, Prostějov, IČO 479 22 281;

 20. TyfloCentrem Olomouc, o. p. s., I. P. Pavlova 184/69, Olomouc, IČO 258 62 294;

 21. Centrem pro rodinu Prostějov, z. s., Lidická 1894/1a, Prostějov, IČO 228 44 597;

 22. Sdružením rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring „Sedmikráska“, Kostelecká 17, Prostějov, IČO 644 39 178

   

  c) rozpočtové opatření, kterým se

1. zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0021

4339

5222

 

 

0210000210100

35.000

neinvestiční transfery spolkům (zvýšení finančních prostředků na položce z důvodu poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova – YMCA – obnova sportovního a táborového vybavení pro 11. oddíl Prostějov; Junák – český skaut, středisko Děti přírody Prostějov – Dětský den v Kolářových sadech, obnova táborového vybavení; Centrum pro rodinu Prostějov – pobytový tábor pro maminky s dětmi a projekt „Rodiče a děti na dobré cestě“)

0021

4342

5222

 

 

0210000210100

40.000

neinvestiční transfery spolkům (zvýšení finančních prostředků na položce z důvodu poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova – Žebřík – Multikulturní klub rodičů a dětí, poskytování sociální služby Poradna pro cizince, rozvoj komunitních aktivit v multikulturním centru Mozaika)

0021

4351

5222

 

 

0210000210100

10.000

neinvestiční transfery spolkům (zvýšení finančních prostředků na položce z důvodu poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova – Podané ruce – osobní asistence – částečné pokrytí osobních nákladů zaměstnanců v přímé péči – osobních asistentů pro klienty v Prostějově – hrubé mzdy včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění)

0021

4359

5222

 

 

0210000210100

103.000

neinvestiční transfery spolkům (zvýšení finančních prostředků na položce z důvodu poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova – Senioři Prostějova – pořádání pravidelných setkání v přednáškovém sále a červeném salonku Národního domu v Prostějově, příspěvek na jízdné při poznávacích nebo relaxačních zájezdech, příspěvek na vstupy do kulturních a historických památek; Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring „Sedmikráska“ – poradenské centrum „Sedmikráska“; Svaz tělesně postižených v České republice – nájem kanceláře, telefon, kancelářské potřeby, elektřinu, právní a ekonomické služby, nákup kompenzačních pomůcek, kulturní a společenské akce – doprava a vstupné, DHM, údržbu a opravy; Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky – úhrada provozních nákladů spojených s poskytováním služeb pro osoby se zrakovým postižením v prostějovském regionu v rámci oblastní odbočky Prostějov a na pokrytí nákladů projektu „Tvořivé dílny pro nevidomé“; Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR – Klub Radost – provozní výdaje)

0021

4371

5222

 

 

0210000210100

30.000

neinvestiční transfery spolkům (zvýšení finančních prostředků na položce z důvodu poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova – SOS dětské vesničky – udržení a rozvoj nové sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SOS Kompas v Prostějově a celém ORP Prostějov;  Středisko rané péče SPRP Olomouc – poskytování rané péče rodinám s dítětem se zrakovým, mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením)

0021

4399

5222

 

 

0210000210100

20.000

neinvestiční transfery spolkům (zvýšení finančních prostředků na položce z důvodu poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova – Sdružení obrany spotřebitelů – projekt „Obrana spotřebitele“ – spotřebitelské poradenství pro občany Prostějova; Sdružení nájemníků České republiky – provoz kanceláře místní organizace Prostějov, se sídlem Kostelecká 17, Prostějov – právní poradenství, kancelářské potřeby, tiskárna – toner, počítač – údržba, papíry do tiskárny, cestovné, odborné publikace)

0021

4399

5333

 

 

0210000210100

10.000

neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi (zvýšení finančních prostředků na položce z důvodu poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova – Střední zdravotnická škola – nákup zdravotnických potřeb – materiálu pro poskytování první pomoci a na nákup materiálu pro realistické znázorňování poranění)

021

4359

5221

 

 

0210000210100

30.000

neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (zvýšení finančních prostředků na položce z důvodu poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova – TyfloCentrum Olomouc – akce Bílý den v Hamrech, činnost Regionálního střediska TyfloCentra Olomouc v Prostějově, kurz anglického a německého jazyka pro osoby se zrakovým postižením)

0021

4379

5221

 

 

0210000210100

20.000

neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (zvýšení finančních prostředků na položce z důvodu poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova – Člověk v tísni – podpora služeb Terénní programy, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Podpora vzdělávání, realizace Probačního a dluhového programu v Prostějově)

0021

4399

5221

 

 

0210000210100

12.000

neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (zvýšení finančních prostředků na položce z důvodu poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova – Poradna při finanční tísni – dluhová poradna v Prostějově – měsíční poradenská činnost)

0021

4339

5339

 

 

0210000210100

10.000

neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím (zvýšení finančních prostředků na položce z důvodu poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova – Středisko sociální prevence Olomouc – provozní náklady odloučeného pracoviště Střediska sociální prevence, příspěvkové organizace, Poradny pro rodinu Prostějov)

0021

4356

5339

 

 

0210000210100

10.000

neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím (zvýšení finančních prostředků na položce z důvodu poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova – Centrum sociálních služeb Prostějov – rekondiční pobyt klientů Denního stacionáře Pivoňka pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením)

0021

4359

5222

 

 

0210000000000

16.900

neinvestiční transfery spolkům (zvýšení finančních prostředků na položce z důvodu poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova – Klub stomiků Prostějov – pronájem místnosti na členské schůze, tiskoviny, webové stránky, kancelářské potřeby, provoz tiskárny, poštovné, Zpravodaj pro stomiky; Prostějovští vozíčkáři – celoroční pravidelná činnost s doplňkovými aktivitami – jednodenní zájezd, nájem, provozní náklady)

 

2. snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0021

4339

5909

 

 

0210000210100

330.000

ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – Komise sociální a zdravotní (snížení finančních prostředků na položce z důvodu poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova)

0021

6409

5909

 

 

0210000000000

16.900

ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená dotace na kapitole 21 – sociální věci (snížení finančních prostředků na položce z důvodu poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova)

 

d) navýšení neinvestičního příspěvku z prostředků kapitoly 21 – sociální věci ve výši 8.000 Kč Základní škole Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, Vl. Majakovského 131/1, Prostějov, IČO 628 59 056 (pořadové č. žádosti 156)

- na společné akce dětí a seniorů „Společně se nenudíme“ – kancelářské a výtvarné potřeby, drobné dárky a knihy pro účastníky (seniory a děti) společných akcí a soutěží;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016

 

e) rozpočtové opatření, kterým se

1. zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

3113

5331

 

 

0200000020339

8.000

neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (zvýšení finančních prostředků na položce z důvodu navýšení neinvestičního příspěvku – Základní škola Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 – společné akce dětí a seniorů „Společně se nenudíme“)

2. snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0021

6409

5909

 

 

0210000000000

8.000

ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená dotace na kapitole 21 – sociální věci (snížení finančních prostředků na položce z důvodu navýšení neinvestičního příspěvku zřízené příspěvkové organizaci)

 

II.  d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2016 z prostředků zařazených v kapitole 21 – sociální věci a z nerozdělené dotace všeobecné v kapitole 70 – finanční

 

1. ve výši 60.000 Kč SOS dětským vesničkám, z. s., Revoluční 764/17, Praha – Staré Město, IČO 004 07 933 (pořadové č. žádosti 30)

- na udržení a rozvoj nové služby pro rodiny s dětmi v regionu Prostějovsko – mediačního centra v Prostějově, poskytujícího bezplatně službu mediace – v rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (mzdové náklady pro mediátory, supervize pro mediátory);

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2016

 

2. ve výši 80.000 Kč Pomocné ruce na pomoc starým a handicapovaným občanům, z. s., Školní 32, Prostějov, IČO 697 46 338 (pořadové č. žádosti 86)

- na provozní náklady služeb osobní asistence – spotřeba energie, nájemné, telefon a internet, školení a vzdělávací kurzy;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2016

 

3. ve výši 250.000 Kč Společnosti Podané ruce, o. p. s., Vídeňská 3, Brno, IČO 605 57 621 (pořadové č. žádosti 92, 93, 94)

- na projekt Terapeutického centra v Olomouckém kraji – pobočka Prostějov – provozní náklady (kancelářské potřeby, drobný majetek a jiné materiálové náklady, energie, nájemné, ostatní provozní náklady) a osobní náklady (mzdové náklady s odvody, zákonné pojištění) ve výši 50.000 Kč;

- na projekt Kontaktního centra v Prostějově a Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Prostějově – provozní náklady (zdravotnický materiál, kancelářské potřeby, drobný majetek a jiné materiálové náklady, energie, nájemné, ostatní provozní náklady) a osobní náklady (mzdové náklady s odvody, zákonné pojištění) ve výši 200.000 Kč;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2016

 

4. ve výši 200.000 Kč spolku LIPKA, z. s., Tetín 1506/1, Prostějov, IČO 440 53 991 (pořadové č. žádosti 129, 130, 131)

- na zajištění sociální služby Denní stacionář pro děti, mládež a dospělé osoby se zdravotním postižením – energie, služby, materiál na činnost a terapeutické aktivity;

- na zajištění sociálně aktivizačních služeb pro seniory – osobní náklady, energie, telefony, služby, materiál na činnost a terapeutické aktivity;

- na zajištění provozu sociálně terapeutické dílny pro mládež a dospělé osoby se zdravotním postižením v Prostějově-Vrahovicích – energie, telefony, služby, materiál na činnost a terapeutické aktivity;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2016

 

5. ve výši 180.000 Kč Mateřskému centru Prostějov, z. s., sídl. Svobody 3520/21, Prostějov, IČO 686 85 017 (pořadové č. žádosti 151)

- na spolufinancování provozu Mateřského centra Cipísek – programový a provozní materiál, knihy a pomůcky, nájemné, energie, ostatní služby, mzdové náklady a odvody;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2016

 

6. ve výši 100.000 Kč Charitě Prostějov, Martinákova 9, Prostějov, IČO 441 59 854 (pořadové č. žádosti 141, 142, 143, 144)

- na Domov Daliborka – odlehčovací službu – provozní náklady (energie – elektřina)

- na Denní stacionář pro osoby s psychickým onemocněním – úhrada provozních nákladů (nájemné, školení a vzdělávání, spotřeba energie – teplo, elektřina, spoje – telefonní hovory);

- na Domov Daliborka – chráněné bydlení – provozní náklady (energie);

- na pečovatelskou službu – provozní náklady (nájem, pohonné hmoty, opravy automobilů);

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2016

 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze č. 2) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659, a příjemcem (v jednotlivých veřejnoprávních smlouvách uzavřených s níže uvedenými příjemci budou upřesněny tyto údaje: identifikace příjemce, výše poskytnuté dotace, účel dotace, termíny čerpání a vyúčtování dotace):

1. SOS dětskými vesničkami, z. s., Revoluční 764/17, Praha – Staré Město, IČO 004 07 933;

2. Pomocnou rukou na pomoc starým a handicapovaným občanům, z. s., Školní 32, Prostějov, IČO 697 46 338;

3. Společností Podané ruce, o. p. s., Vídeňská 3, Brno, IČO 605 57 621;

4. spolkem LIPKA, z. s., Tetín 1506/1, Prostějov, IČO 440 53 991;

5. Mateřským centrem Prostějov, z. s., sídl. Svobody 3520/21, Prostějov, IČO 686 85 017;

6. Charitou Prostějov, Martinákova 9, Prostějov, IČO 441 59 854;

 

c) rozpočtové opatření, kterým se

1. zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0021

4339

5222

 

 

0210000000000

60.000

neinvestiční transfery spolkům (zvýšení finančních prostředků na položce z důvodu poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova – SOS dětské vesničky – udržení a rozvoj nové služby pro rodiny s dětmi v regionu Prostějovsko – mediačního centra v Prostějově, poskytujícího bezplatně službu mediace)

0021

4351

5222

 

 

0210000000000

80.000

neinvestiční transfery spolkům (zvýšení finančních prostředků na položce z důvodu poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova – Pomocná ruka – osobní asistence – provozní náklady služeb osobní asistence)

0021

4379

5221

 

 

0210000000000

250.000

neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (zvýšení finančních prostředků na položce z důvodu poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova – Společnost Podané ruce – projekt Terapeutického centra v Olomouckém kraji, Kontaktního centra Prostějov a Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Prostějově)

0021

4359

5222

 

 

0210000000000

200.000

neinvestiční transfery spolkům (zvýšení finančních prostředků na položce z důvodu poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova – LIPKA – zajištění sociální služby Denní stacionář pro děti, mládež a dospělé osoby se zdravotním postižením, sociálně aktivizačních služeb pro seniory a provozu sociálně terapeutické dílny pro mládež  a dospělé osoby se zdravotním postižením v Prostějově-Vrahovicích)

0021

4339

5222

 

 

0210000000000

180.000

neinvestiční transfery spolkům (zvýšení finančních prostředků na položce z důvodu poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova – Mateřské centrum Prostějov – spolufinancování provozu Mateřského centra Cipísek)

0021

4359

5223

 

 

0210000000000

100.000

neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (zvýšení finančních prostředků na položce z důvodu poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova – Charita Prostějov – Domov Daliborka – odlehčovací služba, Denní stacionář pro osoby s psychickým onemocněním, Domov Daliborka – chráněné bydlení, pečovatelská služba – provozní náklady)

2. snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0021

6409

5909

 

 

0210000000000

650.100

ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená dotace na kapitole 21 – sociální věci (snížení finančních prostředků na položce z důvodu poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova)

0070

6409

5909

 

 

0700000708000

219.900

ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – dotace nerozdělená všeobecná (snížení finančních prostředků na položce z důvodu poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova)

 

K bodu 16.4 Dotace - Oblast kultury

Schváleno usnesení č. 6102:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 100.000,-- Kč

Gymnáziu Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3, IČO 479 22 206 (poř. číslo žádosti 6)

- na studentské divadlo POINT (služby související s pronájmem, energie, materiál, kulisy, scéna, letní dětský tábor)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem Gymnáziem Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3, IČO 479 22 206

 

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003319

5339

 

 

0200000000000

100.000

 

(zvýšení položky 5339 – Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3 – divadlo POINT)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

 

 

0700000708000

 100.000

 

(snížení položky 5909 – dotace nerozdělené)

 

K bodu 16.5 Dotace - Oblast sportu

Schváleno usnesení č. 6103:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 50.000,-- Kč

Ricardo-Racing teamu, Plumlovská 89, Prostějov, IČO 687 28 395 (poř. č. žádosti 89)

- na organizaci mezinárodního závodu v dráhové cyklistice „Grand Prix Prostějov – Memoriál Otmara

Malečka“

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 10. 2016 a vyúčtování

dotace odevzdat do 31. 10. 2016

 

b)  uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659

a příjemcem Ricardo-Racing teamem, Plumlovská 89, Prostějov, IČO 687 28 395

 

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

 

0200000000000

50.000

 

(zvýšení položky 5222 – Ricardo-Racing team – Grand Prix Prostějov – Memoriál Otmara Malečka)

 - snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

 

 

0700000708000

 50.000

 

(snížení položky 5909 – dotace nerozdělené)

 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70

1. ve výši 180.000,-- Kč  Atletickému klubu Prostějov, z. s., Sportovní 1, IČO 479 20 866 (poř. č. žádostí 172, 173)

- na podporu činnosti (doprava, startovné, pronájmy, ubytování, nákup materiálu, provoz budovy, 70. ročník

Velké ceny města Prostějova na 110 m překážek) v částce 160.000,-- Kč

- na pořádání školních závodů „Prostějovská výška“ v částce 20.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování

dotace odevzdat do 31. 12. 2016

2. ve výši 400.000,-- Kč KRASO-bruslení Prostějov, Za Kosteleckou 1, IČO 266 36 433 (poř. č. žádosti 70)

- na podporu činnosti (nájem ledové plochy a šatny)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

3. ve výši 300.000,-- Kč SKC Prostějov z. s., Kostelecká 49, IČO 155 27 395 (poř. č. žádostí 51, 52)

- na podporu činnosti družstva mužů ELITE a U23 (registrační poplatek UCI – kat. Continental teams na rok

2017, povinné pojištění závodníků a doprovodu družstva na rok 2017) v částce 170.000,-- Kč

- na podporu činnosti družstva mládeže (energie, startovné, doprava, ubytování) v částce 130.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování

dotace odevzdat do 31. 12. 2016

4. ve výši 100.000,-- Kč SVAZU VODÁKŮ ČESKÉ REPUBLIKY KLUB PROSTĚJOV, Kravařova 1, Prostějov, IČO 657 62 274 (poř. č. žádosti 115)

- na podporu činnosti (startovné, doprava, ubytování)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování

dotace odevzdat do 31. 12. 2016

5. ve výši 230.000,-- Kč TJ Haná Prostějov, Brněnská 10, IČO 163 67 995 (poř. č. žádostí 100, 99, 159)

- na podporu činnosti oddílu dálkového a zimního plavání (pronájem bazénu, pořádání závodu „Vánoční

koupel“) v částce 70.000,-- Kč

- na podporu činnosti fotbalového oddílu (pronájmy, cestovné, startovné) v částce 150.000,-- Kč

- na podporu činnosti veřejné lyžařské školy pro děti (cestovné) v částce 10.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování

dotace odevzdat do 31. 12. 2016

6. ve výši 900.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Prostějov, z. s.,  Anenská 17, IČO 441 59 919 (poř. č. žádosti 81)

- na podporu činnosti (pronájmy, doprava, ubytování)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování

dotace odevzdat do 31. 12. 2016

7. ve výši 550.000,-- Kč TJ OP Prostějov, Kostelecká 47, IČO 005 47 409 (poř. č. žádosti 69) 

- na podporu činnosti (cestovné na turnaje, ubytování, startovné, pronájmy, odměny rozhodčím) v částce

300.000,-- Kč

- na podporu činnosti oddílu basketbalu (pronájmy, rozhodčí, cestovné) v částce 250.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování

dotace odevzdat do 31. 12. 2016

8. ve výši 400.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Čechovice, z. s., Čechovická 55, Prostějov, IČO 163 67 855 (poř. č. žádosti 192)

- na podporu činnosti (údržba fotbalového hřiště, startovné, cestovné, doprava, energie, pohonné hmoty,

materiálně technické vybavení, pronájmy)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování

dotace odevzdat do 31. 12. 2016

9. ve výši 300.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČO 155 26 151 (poř. č. žádostí

178, 179)

- na podporu činnosti (energie) v částce 220.000,-- Kč

- podporu činnosti oddílu nohejbalu (cestovné) v částce 30.000,-- Kč

- podporu činnosti oddílu juda (cestovné, pořádání turnaje Velká cena Zdeňka Ludvíka v judu - ceny) v částce

30.000,-- Kč

- podporu činnosti oddílu zápasu (cestovné) v částce 20.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování

dotace odevzdat do 31. 12. 2016

10. ve výši 300.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL II Prostějov, U Kalicha 2, IČO 479 20 653 (poř. č. žádosti 57) 

- na podporu činnosti (pronájmy, doprava, startovné)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování

dotace odevzdat do 31. 12. 2016

11. ve výši  350.000,-- Kč TĚLOCVIČNÉ JEDNOTĚ SOKOL PROSTĚJOV - VRAHOVICE, M. Alše 85, Prostějov,  IČO 479 20 025 (poř. č. žádostí 75, 74)

- na úhradu nákladů na provoz koupaliště (energie, revize, bazénová chemie, rozbory vody, odvoz odpadků,

opravy a údržba areálu a zařízení, opravy bazénu, nátěry) v částce 250.000,-- Kč

- na činnost sportovních oddílů (energie, revize, nájmy, doprava, startovné, údržba hřiště, opravy, rozhodčí)

v částce 100.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování

dotace odevzdat do 31. 12. 2016

12. ve výši 120.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Centrum Haná, Krasická 57, IČO 014 68 286 (poř. č. žádosti 85) 

- na podporu činnosti mládežnické házené (pronájmy, doprava, startovné)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování

dotace odevzdat do 31. 12. 2016

13. ve výši 100.000,-- Kč České parašutistické asociaci z. s., Příkop 4, Brno, IČO 228 17 930 (poř. č. žádosti 136)

- na organizaci mezinárodního závodu „Pokus o skupinový rekord ve skydivingu“ (pronájem letounu)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování

dotace odevzdat do 30. 11. 2016

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659

a příjemcem (u jednotlivých žadatelů budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje:

identifikace žadatele, výše dotace, účel dotace, termíny čerpání a vyúčtování dotace)

 

1. Atletickým klubem Prostějov, z. s., Sportovní 1,  IČO 479 20 866;

2. KRASO-bruslení Prostějov, Za Kosteleckou 1, IČO 266 36 433;

3. SKC Prostějov z. s., Kostelecká 49, IČO 155 27 395;

4. SVAZEM VODÁKŮ ČESKÉ REPUBLIKY KLUBEM PROSTĚJOV, Kravařova 1, Prostějov,

IČO 657 62 274;

5. TJ Haná Prostějov, Brněnská 10, IČO 163 67 995;

6. Tělovýchovnou jednotou Prostějov, z. s.,  Anenská 17, IČO 441 59 919;

7. TJ OP Prostějov, Kostelecká 47, IČO 005 47 409; 

8. Tělovýchovnou jednotou Sokol Čechovice, z. s., Čechovická 55, Prostějov, IČO 163 67 855;

9. Tělocvičnou jednotou SOKOL I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČO 155 26 151; 

10. Tělocvičnou jednotou SOKOL II Prostějov, U Kalicha 2, IČO 479 20 653;

11. TĚLOCVIČNOU JEDNOTOU SOKOL PROSTĚJOV - VRAHOVICE, M. Alše 85, Prostějov, 

IČO 479 20 025;

12. Tělocvičnou jednotou Sokol Centrum Haná, Krasická 57, IČO 014 68 286;

13. ČeskOU parašutistickOU asociacÍ z. s., Příkop 4, Brno, IČO 228 17 930.

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

 

0200000000000

4.230.000

 

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

 

 

0700000708000

 4.230.000

 

(snížení položky 5909 – dotace nerozdělené)

 

K bodu 16.6 Dotace - Oblast sportu (Orli, LHK, s.r.o., DTJ, VK, TK, 1. SK, LHK o. s.)

Schváleno usnesení č. 6104:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70

 

1. ve výši 700.000,-- Kč LHK Jestřábi Prostějov A - team s. r. o., U Stadionu 4452, Prostějov, IČO 289 31 181 (poř. číslo žádosti 39)

- na podporu a rozvoj činnosti ledního seniorského hokeje v Prostějově (pronájem ledové plochy a nebytových prostor, doprava, výstroj a výzbroj)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 1. 2017

 

2. ve výši 250.000,-- Kč DTJ Prostějov, Netušilova 7, IČO 709 18 309 (poř. číslo žádosti 22)

- na náklady na interligu, extraligu a mistrovství republiky jednotlivců, mužů a mládeže v boxu (cestovné, startovné, ubytování, náklady rozhodčích, ozvučení sálu, hlasatel, stavění ringu, nájmy, výzbroj a výstroj boxerů)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

 

3. ve výši 800.000,-- Kč VK Prostějov o. s., Za Kosteleckou 51, IČO 270 57 518 (poř. číslo žádosti 160)

- na náklady spojené se sportovní činností mládežnických družstev klubu (ubytování, doprava, pronájmy, sportovní vybavení)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 1. 2017

 

4. ve výši 1.100.000,-- Kč Prostějovskému volejbalu s. r. o., Za Kosteleckou 49, IČO 291 92 277 (poř. číslo žádosti 163)

- na náklady spojené se sportovní činností A týmu žen (poplatky ČVS, CEV, doprava, pronájmy, ubytování) 

- termíny čerpání: do 15. 4. 2016 částku 1.000.000,-- Kč; do 31. 5. 2016 částku 100.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 1. 2017

 

5. ve výši 1.600.000,-- Kč Tenisovému klubu Prostějov, spolku; Sportovní 1, IČO 002 05 061 (poř. číslo žádosti 162)

- celoroční činnost mládežnických týmů (pronájmy a nájemné, energie, doprava, sportovní vybavení a výstroj, poplatky ČTS a ITF)

- termíny čerpání: do 15. 4. 2016 částku 1.000.000,-- Kč; do 31. 5. 2016 částku 600.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 1. 2017

 

6. ve výši 1.400.000,-- Kč 1. SK PROSTĚJOV, Sportovní 1,  IČO 266 21 916 (poř. číslo žádosti 190)

- na zajištění činnosti mládežnických fotbalových družstev (nájmy, doprava, rozhodčí, poplatky, údržba hracích ploch, energie)

- termíny čerpání: do 15. 4. 2016 částku 1.000.000,-- Kč; do 31. 5. 2016 částku 400.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

 

7. ve výši 2.800.000,-- Kč LHK Jestřábi Prostějov o. s., U Stadionu 4452, IČO 228 66 388 (poř. číslo žádosti 64)

- na pronájem ledové plochy a nebytových prostor pro mládežnická družstva v částce 2.100.000,-- Kč

- na dopravu mládežnických družstev v částce 600.000,-- Kč

- na výzbroj a výstroj mládežnických družstev v částce 100.000,-- Kč

- termíny čerpání:

 • na pronájmy - čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)

 • na dopravu - bude proplaceno na základě předložených faktur

  - příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování

  dotace odevzdat do 31. 1. 2017

   

  b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659

  a příjemcem (u jednotlivých žadatelů budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje:

  identifikace žadatele, výše dotace, účel dotace, termíny čerpání a vyúčtování dotace)

   

 1. LHK Jestřábi Prostějov A - team s. r. o., U Stadionu 4452, Prostějov, IČO 289 31 181
 2. DTJ Prostějov, Netušilova 7, IČO 709 18 309
 3. VK Prostějov o. s., Za Kosteleckou 51, IČO 270 57 518
 4. Prostějovským volejbalem s. r. o., Za Kosteleckou 49, IČO 291 92 277
 5. Tenisovým klubem Prostějov, spolkem; Sportovní 1, IČO 002 05 061

6. 1. SK PROSTĚJOV, Sportovní 1,  IČO 266 21 916

7. LHK Jestřábi Prostějov o. s., U Stadionu 4452, IČO 228 66 388

 

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

 

0200000000000

6.850.000,--

 

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům)

 

0020

003419

5213

 

 

0200000000000

1.800.000,--

 

(zvýšení položky 5213 – LHK Jestřábi Prostějov A - team s. r. o. – na činnost ledního seniorského hokeje; Prostějovský volejbal s. r. o. – na náklady spojené se sportovní činností A týmu žen)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

 

 

0700000708000

 8.650.000,--

 

(snížení položky 5909 – dotace nerozdělené)

 

K bodu 16.7 Dotace - TJ Sokol II Prostějov

Schváleno usnesení č. 6105:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 248 442,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol II Prostějov, se sídlem U Kalicha 2, 796 01 Prostějov, IČ 479 20 653 (poř. číslo žádosti 56);

- dotace bude použita na rekonstrukci topného systému budovy tělocvičné jednoty U Kalicha 2, Prostějov;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 15. 12. 2016;

 

b)  rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0060

3419

6322

 

0600000000000

248 442

 

zvýšení položky – Tělocvičná jednota Sokol II Prostějov – dotace

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

 

 

0700000708000

 248 442

 

snížení položky 5909 – dotace nerozdělené

 

c) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a Tělocvičnou

jednotou Sokol II Prostějov, se sídlem U Kalicha 2, 796 01 Prostějov, IČ 479 20 653, dle přílohy.

 

K bodu 17.1 Zadávací řízení veřejné zakázky „Nová radnice Prostějov, budova A – oprava střechy“ zahájení řízení

Schváleno usnesení č. 6106:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

1. zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení „Nová radnice Prostějov, budova A – oprava střechy“ dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon),

 

2. základní hodnoticí kritérium ekonomická výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnoticí kritéria a jejich váhu takto:

A. Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH s váhou 80 %

B. Délka záruky za jakost díla v měsících s váhou 20 %

(uchazeč je oprávněn učinit nabídku v rozsahu min. 60 měsíců a max. 120 měsíců)

 

3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Nová radnice Prostějov, budova A – oprava střechy“ a Odůvodnění veřejné zakázky, dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,

 

4. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova (dále jen Oddělení veřejných zakázek),

 

5. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu alespoň pěti členů a alespoň pěti náhradníků veřejné zakázky „Nová radnice Prostějov, budova A – oprava střechy“. Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v uzavřené příloze k zápisu z jednání schůze Rady města Prostějova ze dne 2. 2. 2016.

 

u k l á d á

zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci veřejné zakázky „Nová radnice Prostějov, budova A – oprava střechy“ s použitím výše zmíněné Zadávací dokumentace a za použití výše uvedených hodnoticích kritérií.

 

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT

k. termín: 30. 4. 2016

 

p o v ě ř u j e

primátorku města RNDr. Alenu Raškovou jmenovat tři členy a tři náhradníky členů komise pro otevírání obálek a alespoň pět členů a alespoň pět náhradníků členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem z jednání Rady města Prostějova ze dne 2.2. 2016.

 

K bodu 17.2 Veřejná zakázka „Stavební úpravy vybraných interiérů prostějovského zámku“ – výběr nejvhodnější nabídky

Schváleno usnesení č. 6107:

Rada města Prostějova

r o z h o d l a

1. v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v z.p.p. (dále jen „zákon“) a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „Stavební úpravy vybraných interiérů prostějovského zámku“ a jako ekonomicky nejvhodnější nabídku vybrala nabídku společnosti POZEMSTAV Prostějov, a.s., se sídlem Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov, IČO: 25527380. Nabídka jmenované společnosti vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení a nejlépe naplnila hodnotící kritéria, jak je uvedeno v důvodové zprávě,

 

2. zadat zakázku „Stavební úpravy vybraných interiérů prostějovského zámku“ společnosti POZEMSTAV Prostějov, a.s., se sídlem Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov, IČO: 25527380, a uzavřít se jmenovanou společností smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky,

 

3. v případě neposkytnutí součinnosti, potřebné k uzavření smlouvy o dílo vítězným uchazečem, zadat zakázku „Stavební úpravy vybraných interiérů prostějovského zámku“ a uzavřít smlouvu o dílo s dalším uchazečem v pořadí dle důvodové zprávy v souladu s § 82 odst. 4 zákona.

 

u k l á d á

Odboru rozvoje a investic zajistit ve lhůtě stanovené zákonem uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy vybraných interiérů prostějovského zámku“ s vybraným uchazečem POZEMSTAV Prostějov, a.s., se sídlem Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov, IČO: 25527380.

odpovídá: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí ORI

k. termín: 29. 2. 2016

 

K bodu 17.3 ROZOP kapitoly 14 - kancelář tajemníka (Odbor dopravy)

Schváleno usnesení č. 6108:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000014

6171

5011

 

 

0140000000000

362.000,--

Platy zaměstnanců v pracovním poměru – navýšení o 1 nového zaměstnance na odd. dopravy
a komunikací (referent silničního správního úřadu a speciálního správního úřadu).

0000000014

6171

5031

 

 

0140000000000

91.000,--

Povinné pojištění na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti – navýšení pro 1 nového zaměstnance

0000000014

6171

5032

 

 

0140000000000

33.000,--

Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění – navýšení pro 1 nového zaměstnance

0000000014

6171

5038

 

 

0140000000000

1.600,--

Povinné pojistné na úrazové pojištění – navýšení pro 1 nového zaměstnance

0000000014

6171

5179

 

 

0140000000000

3.600,--

Ostatní nákupy j. n. – navýšení položky na ošatné pro 1 nového zaměstnance

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

5901

 

 

0700000707100

491.200,--

Rezerva RMP pro ROZOP - snížení finančních prostředků z důvodu navýšení o 1 nového zaměstnance.

 

K bodu 17.4 ROZOP kapitoly 14 - kancelář tajemníka (Odbor občanských záležitostí)

Schváleno usnesení č. 6109:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000014

6171

5011

 

 

0140000000000

1.005.000,--

Platy zaměstnanců v pracovním poměru – navýšení o 3 nové zaměstnance na odd. registru obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů (referenti evidence obyvatel, OP a cestovních dokladů)

0000000014

6171

5031

 

 

0140000000000

254.000,--

Povinné pojištění na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti – navýšení pro 3 nové zaměstnance

0000000014

6171

5032

 

 

0140000000000

92.000,--

Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění – navýšení pro 3 nové zaměstnance

0000000014

6171

5038

 

 

0140000000000

4.300,--

Povinné pojistné na úrazové pojištění – navýšení pro 3 nové zaměstnance

0000000014

6171

5179

 

 

0140000000000

10.800,--

Ostatní nákupy j. n. – navýšení položky na ošatné pro 3 nové zaměstnance

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

5901

 

 

0700000707100

1.366.100,--

Rezerva RMP pro ROZOP - snížení finančních prostředků z důvodu navýšení o 3 nové zaměstnance.

 

K bodu 17.5 ROZOP kapitoly 14 - kancelář tajemníka (zřízení Odboru územního plánování a památkové péče)

Schváleno usnesení č. 6110:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000014

6171

5011

 

 

0140000000000

835.000,--

Platy zaměstnanců v pracovním poměru – navýšení o 2 nové zaměstnance na Odboru územního plánování a památkové péče (vedoucí odboru, asistent vedoucího).

0000000014

6171

5031

 

 

0140000000000

212.000,--

Povinné pojištění na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti – navýšení pro 2 nové zaměstnance

0000000014

6171

5032

 

 

0140000000000

76.000,--

Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění – navýšení pro 2 nové zaměstnance

0000000014

6171

5038

 

 

0140000000000

3.600,--

Povinné pojistné na úrazové pojištění – navýšení pro 2 nové zaměstnance

0000000014

6171

5179

 

 

0140000000000

9.600,--

Ostatní nákupy j. n. – navýšení položky na ošatné pro 2 nové zaměstnance

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

5901

 

 

0700000707100

1.136.200,--

Rezerva RMP pro ROZOP - snížení finančních prostředků z důvodu navýšení o 1 nového zaměstnance.

 

K bodu 18. 1 Projektová dokumentace - „Dešťová kanalizace a komunikace J. Köhlera a Hrázky“

Schváleno usnesení č. 6111:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

zadání projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby „Dešťová kanalizace a komunikace J. Köhlera a Hrázky formou výzvy jednomu zájemci – společnosti Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČ 274 66 868.

 

K bodu 18. 2 EÚO panelového domu Kostelecká 4165/17, Prostějov (Objekt Kostelecká 17 - zateplení objektu)

Schváleno usnesení č. 6112:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

1. přepracování projektu pro stavební povolení a pro provádění stavby EÚO panelového domu Kostelecká 4165/17, Prostějov (Objekt Kostelecká 17 - zateplení objektu) včetně prefabrikovaných lodžií;

2. zadání vypracování projektu ve stupni pro provádění stavby formou výzvy jednomu zájemci, a to zpracovateli projektu ve stupni pro stavební povolení, Projektové středisko, Žeranovská 4156/7, 796 01 Prostějov, Ing. Ivana Hynková, IČ 644 98 557.

 

K bodu 18. 3 Projektová dokumentace - „Křižovatka Poděbradovo náměstí“

Schváleno usnesení č. 6113:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

zadání projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby „Křižovatka Poděbradovo náměstí“ formou výzvy jednomu zájemci – společnosti Atelier malých okružních křižovatek Ing. Petra NOVOTNÉHO, Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice, IČ 150 148 86.

 

K bodu 18. 4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Parkoviště u Zimního stadionu – PD)

Schváleno usnesení č. 6114:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

1. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

1

0600568000000

290 000

Parkoviště u Zimního stadionu – projektová dokumentace 

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

290 000

Snížení rezervy FRR

 

2. zadání vypracování projektu ve stupni pro provádění stavby formou výzvy jednomu zájemci, a to zpracovateli projektu ve stupni DÚR, projekční kanceláři Atelier –r, s.r.o. Olomouc.

 

K bodu 18. 5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce ulice Plumlovská – PD)

Schváleno usnesení č. 6115:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

1

0600570000000

400 000

Rekonstrukce ulice Plumlovská – projektová dokumentace 

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

400 000

Snížení rezervy FRR

 

K bodu 18. 6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Návrh užití prostředků z FRN)

Schváleno usnesení č. 6116:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3122

5171

 

5

06300355000000

75 000

Střední škola automobilní – výměna vstupních dveří

60

3122

6121

 

5

0600000508029

10 000

Střední odborná škola – kanalizační přípojka objektu Vrahovice – PD

60

3122

5171

 

5

0600000508029

10 000

Střední odborná škola – oprava radiátorů

60

3122

5171

 

5

0600000508028

600 000

Střední odborná škola podnikání a obchodu -  výměna oken a dveří

60

3122

5169

 

 

0600000508028

40 000

Střední odborná škola podnikání a obchodu – oprava sociálního zařízení tělocvičny - PD

60

3122

5171

 

5

0600000508027

25 000

ART ECON - Střední škola Prostějov, s. r. o. – výměna  PVC podlah   

60

3123

6121

 

5

0600000607030

200 000

SOŠp a SOUs Lidická 4 – výměna oken

60

3123

5171

 

5

0600000607030

100 000

SOŠp a SOUs Lidická 4 – nátěr oken

60

3123

5171

 

5

0600000607030

100 000

SOŠp a SOUs Lidická 4 – oprava podlahy v učebně

60

3122

5171

 

5

0600000607027

35 000

Střední zdravotnická škola – výměna PVC podlah

60

3122

5171

 

5

0600000607027

30 000

Střední zdravotnická škola – výměna osvětlení učeben

60

3122

5171

 

5

0600000607008

289 365

Střední škola designu a módy – výměna oken včetně nových žaluzií

60

3122

5169

 

5

0600000607008

20 000

Střední škola designu a módy – odstranění soklu ve dvorní části objektu – PD

60

 

5171

 

 

0600000508025

552 527

Muzeum a galerie v Prostějově – oprava oken administrativní budovy

60

5171

 

5

0600000508025

50 000

Muzeum a galerie v Prostějově – oprava sociálního zařízení – PD

60

3122

5171

 

5

0600000000000

50 268

Opravy, které nezajišťuje nájemce dle smlouvy

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

5

0700000000000

2 187 160

Fond reinvestic nájemného

 

K bodu 18. 7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Prostějov, ul. Šárka 4 – havárie vodoinstalace)

Schváleno usnesení č. 6117:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

5171

 

0600000600325

24 968

 MŠ Prostějov, ul. Šárka 4 - oprava havárie vodoinstalace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

6409

5901

 

 

0600000607076

24 968

 Snížení rezervy na havarijní a škodní události

 

K bodu 18. 8 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Výstavba venkovní posilovny na ul. Kostelecká)

Schváleno usnesení č. 6118:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

 

1

0600569000000

500 000

Výstavba venkovní posilovny Street Workout

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

500 000

Snížení rezervy FRR

 

K bodu 18. 9 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Dolní -Kralická, úsek Letecká)

Schváleno usnesení č. 6119:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

1

0600392000000

3 000 000

Cyklistická stezka Dolní -Kralická, úsek Letecká

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

3 000 000

Snížení rezervy FRR

 

K bodu 18.10 Projektová dokumentace - „Stavební úpravy ulice Veleslavínská“

Schváleno usnesení č. 6120:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

zadání projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení „Stavební úpravy ulice Veleslavínská“ formou výzvy jednomu zájemci – společnosti Atelier malých okružních křižovatek Ing. Petra NOVOTNÉHO, Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice, IČ 150 148 86.

 


 

K bodu 19. 1 Informace o darech získaných příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Prostějovem v roce 2015

Schváleno usnesení č. 6121:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

informaci vedoucího odboru školství, kultury a sportu Mgr. Petra Ivánka o peněžitých darech účelově neurčených do 50 tis. Kč, přijatých v roce 2015 příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Prostějovem.

 

K bodu 19.2 Převod movitého majetku – keramické pece ze Sportcentra – DDM na MŠ Prostějov, pracoviště Žešov 81

Schváleno usnesení č. 6122:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

a) s převodem movitého majetku – keramické pece (viz příloha č. 1) v pořizovací hodnotě 30.753,-- Kč  z majetku Sportcentra – domu dětí a mládeže Prostějov, příspěvkové organizace na zřizovatele – statutární město Prostějov;

b) s bezúplatným převodem movitého majetku – keramické pece v pořizovací hodnotě 30.753,-- Kč ze zřizovatele – statutárního města Prostějova na Mateřskou školu Prostějov, ul. Šárka 4a, pracoviště

Žešov 81 dle přiložené smlouvy o bezúplatném převodu (příloha č. 2).

 

K bodu 19.3 Žádost o schválení bezúplatného užívání majetku - tělocvičny ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60

Schváleno usnesení č. 6123:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

bezúplatné užívání majetku – tělocvičny Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 k ubytování účastníků soustředění gymnastického oddílu TJ Prostějov ve dnech 6. – 7. 2. 2016 a oddílu TJ Chropyně ve dnech 28. 2. – 6. 3. 2016.

 

K bodu 19.4 Žádost o souhlas s přijetím věcných darů ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

Schváleno usnesení č. 6124:

Rada města Prostějova 

s o u h l a s í

s přijetím věcných darů – 3 ks televizorů LG Smart TV 55LF58 v celkové hodnotě Kč 47 970,-- Základní školou Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 od dárce Moravská sportovní a. s., Brno.

 

K bodu 19.5 Žádost o souhlas s umístěním sídla spolků

Schváleno usnesení č. 6125:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

s umístěním sídla a s činností administrativně-organizačního charakteru

- Klubu přátel Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2, IČO 265 41 785

  v budově RG a ZŠ města Prostějova na adrese Prostějov, Studentská ul. 4/2;

- Klubu přátel školy při Základní škole Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, IČO 266 59 158 v budově

  Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 na adrese Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1;

- Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČO 440 53 851 v budově

  Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 na adrese Prostějov, ul. Dr. Horáka 24;

- Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, základní organizace v budově Základní školy

Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 na adrese Prostějov, ul. Dr. Horáka 24;

- Školního sportovního klubu při RG a ZŠ, Prostějov, Studentská 4/2, IČO 687 30 233 na adrese

  Prostějov, Studentská ul. 4/2.

 

K bodu 19.6 Žádosti o schválení kalkulačních cen stravného pro zaměstnance a bezúplatného užívání tělocvičen pro zaměstnance - ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

Schváleno usnesení č. 6126:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

 1. kalkulační cenu stravného pro zaměstnance Základní školy PV, ul. Dr. Horáka v hlavní činnosti

 • cena potravin včetně 21% DPH je 26,40 Kč, příspěvek FKSP  5 Kč, tj. celková cena bude 31,40 Kč

 • plná cena potravin, osobních a režijních nákladů včetně 21% DPH  je 57,70 Kč

 1. bezúplatné užívání malé tělocvičny pro sportovní vyžití zaměstnanců školy 1,5 hod. 1x za týden

 2. bezúplatné užívání velké tělocvičny pro sportovní vyžití zaměstnanců školy 1,5 hod. 1x za týden.

 

K bodu 20.1 Vyhlášení záměru na uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu na opravu vlastním nákladem – Palackého  2/145, Prostějov,  byt č. 1

Schváleno usnesení č. 6127:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr na uzavření nájemní smlouvy přímému zájemci na byt na opravu vlastním nákladem s …… za podmínek dle vyhlášeného záměru s počtem měsíců kompenzace    73 měsíců.

 

K bodu 20.2 Vyhlášení záměru pronájmu nebytového prostoru č. 701 v domě na nám. T. G. Masaryka č. 199/22 v Prostějově

Schváleno usnesení č. 6128:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr pronájmu nebytového prostoru č. 701 o celkové rozloze 52,70 m2 v domě na nám. T. G. Masaryka č. 199/22 v Prostějově, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.

 

K bodu 20.3 Vyhlášení záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 166 v domě na nám. T. G. Masaryka č. 121/11  v Prostějově

Schváleno usnesení č. 6129:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 166 o celkové rozloze 63,80 m2 v domě na nám. T. G. Masaryka č. 121/11 v Prostějově, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.

 

K bodu 20.4 Žádost o prominutí poplatků a úroků z prodlení

Schváleno usnesení č. 6130:

Rada města Prostějova 

b e r e  n a  v ě d o m í

informaci o žádosti  ……  a souhlasí s navrženým postupem dle důvodové zprávy.

 

K bodu 21. 1 Ceny pro soutěž škol ve sběru separovaného papíru ve školním roce 2015-16

Schváleno usnesení č. 6131:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

ceny za účast v soutěži ve sběru papíru:

1. pro prvních 10 žáků z každé zúčastněné školy formou poukázek Dárkový Pass Sodexo

1. cena 1 000,- Kč

2. cena 900,- Kč

3. cena 800,- Kč

4. – 5. cena 500,- Kč

6. – 7. cena 400,- Kč

8. – 10. cena 300,- Kč


 

 

2. pro vítězné 4 školy peněžní odměna

1. cena 15 000,- Kč

2. cena 12 000,- Kč

3. cena 9 000,- Kč

4. cena 5 000,- Kč.

 

K bodu 21. 2 Informace o předaném technickém zhodnocení majetku svěřeného příspěvkovým organizacím Statutárního města Prostějova k hospodaření za rok 2015

Schváleno usnesení č. 6132:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova vzít na vědomí informace o předaném technickém zhodnocení majetku svěřeného příspěvkovým organizacím Statutárního města Prostějova k hospodaření za rok 2015. 

 

K bodu 21. 3 Prominutí smluvní pokuty za prodlení s placením nájemného za užívání části pozemku p.č. 6055/1 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 6133:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit prominutí smluvní pokuty ve výši 49.773 Kč za prodlení s placením nájemného za užívání části pozemku p.č. 6055/1 v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 za účelem umístění reklamního poutače o rozměrech 3,5 x 1,5 metru pro bar Camel vyplývající z ujednání čl. IV odst. 2 Smlouvy o nájmu č. 2009/16/291 ze dne 07.09.2009 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a ……, jako nájemcem.

 

K bodu 21. 4 Provozování veřejných WC

Schváleno usnesení č. 6134:

Rada města Prostějova

u k l á d á

Odboru správy a údržby majetku města řešit provozování veřejných WC samostatnou veřejnou podlimitní zakázkou na služby.

odpovídá: Mgr. Vojtek, vedoucí OSÚMM

k. termín: 29.3.2016

 

K bodu 21. 5 Schválení změny Smlouvy o nájmu č. 2010/50/315 ze dne 22.11.2010

Schváleno usnesení č. 6135:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

změnu Smlouvy o nájmu č. 2010/50/315 ze dne 22.11.2010 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a ……, jako nájemcem v části týkající se osoby nájemce následovně:

a) novým nájemcem bude společnost …... ,

b) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o nájmu č. 2010/50/315 ze dne 22.11.2010.

 

K bodu 21. 9 Výkup pozemku p.č. 748/2 v k.ú. Vrahovice a staveb komunikace a veřejného osvětlení na částech pozemků v k.ú. Vrahovice a ROZOP kapitoly 50

Schváleno usnesení č. 6136:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:

1) výkup pozemku p.č. 748/2 – ostatní plocha o výměře 1 404 m2 v k.ú. Vrahovice, stavby komunikace na částech pozemků p.č. 748/2 a p.č. 748/15, oba v k.ú. Vrahovice, a stavby veřejného osvětlení na pozemku p.č. 748/2 v k.ú. Vrahovice, od společnosti Česko – švýcarská InterInvest Prostějov, s.r.o., se sídlem Jihoslovanská 2197/26, Prostějov, PSČ 796 01, IČ: 618 58 382, do vlastnictví Statutárního města Prostějova za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena v celkové symbolické výši 1.000 Kč včetně DPH (z toho 500 Kč včetně DPH za pozemek, 250 Kč včetně DPH za stavbu komunikace a 250 Kč včetně DPH za stavbu veřejného osvětlení) a bude zaplacena do 14 dnů po povedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy na převod pozemku p.č. 748/2 v k.ú. Vrahovice do katastru nemovitostí,

b) při předání staveb komunikace a veřejného osvětlení umístěných na pozemcích p.č. 748/2 a p.č. 748/15, oba v k.ú. Vrahovice, do správy budoucího správce komunikace a veřejného osvětlení předá společnost Česko – švýcarská InterInvest Prostějov, s.r.o., veškerou dokumentaci včetně technických zpráv s uvedením skladby komunikace,

c) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,

 

2) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

050000000000

1.500

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 748/2 v k.ú.  (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

0050

006409

6121

 

1

050000000000

500

zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby; výkup stavby komunikace na částech pozemků p.č. 748/2 a p.č. 748/15, oba v k.ú. Vrahovice, a stavby veřejného osvětlení na pozemku p.č. 748/2 v k.ú. Vrahovice

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

2.000

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje

 

K bodu 21.10 Výkup pozemků pro realizaci části stavby „Silnice II/366 Prostějov - přeložka silnice“

Schváleno usnesení č. 6137:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit výkup částí pozemků uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu určených pro realizaci části stavby „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“ od jejich vlastníků do vlastnictví Statutárního města Prostějova za následujících podmínek:

a) kupní ceny budou stanoveny ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) zpracovaného dle právních předpisů o oceňování majetku účinných v době uzavření kupních smluv,

b) kupní smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání stavby „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“, za podmínky, že předmětné pozemky budou dotčeny uvedenou stavbou; do této doby budou mezi vlastníky předmětných pozemků a Statutárním městem Prostějovem uzavřeny smlouvy o budoucích kupních smlouvách, jejichž součástí bude ujednání o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu,

c) veškeré náklady spojené s uzavřením budoucích kupních smluv a kupních smluv včetně správních poplatků k návrhům na vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov.

 

K bodu 21.11 Rozpočtové opatření kapitoly 50 - správa a nakládání s majetkem města

Schváleno usnesení č. 6138:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

0500263000000

577.900

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup částí pozemků p.č. 287/2, p.č. 287/1, p.č. 286 a p.č. 285, vše v k.ú. Žešov, pro výstavbu cyklostezky do Žešova (kupní ceny a správní poplatky spojené s podáním návrhů na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

577.900

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

 


 

K bodu 22. Různé

Nabídka agentury GRYFF Ostrava na zajištění programu k 700. výročí narození Karla IV. (ústní informace Mgr. Hemerkové)

Hlasování: pro většina

Schváleno usnesení č. 6139:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

konání celodenního programu na nám. T. G. Masaryka v rámci oslav 700. výročí narození Karla IV. dne 28.5.2016 ve spolupráci s agenturou GRYFF Ostrava.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Alena R a š k o v á Ing. Zdeněk F i š e r

primátorka města Prostějova 1. náměstek primátorky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostějov 2.2.2016

Zpracovala: Věra Krejčí


Vytvořeno 8.2.2016 8:11:42 | přečteno 796x | Anna Kajlíková
load