Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2016 > Usnesení z 35. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 35. schůze Rady města Prostějova

konané 15.2.2016

Ke stažení: ikona souboruZápis z 35. schůze Rady města Prostějova

K bodu 1. Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č. 6140:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

program své 35. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 15.2.2016, uvedený na pozvánce

p o v ě ř u j e

Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

K bodu 2. Personální záležitosti Magistrátu města Prostějova – Odbor územního plánování a památkové péče

Schváleno usnesení č. 6141:

Rada města Prostějova

I. bere na vědomí

informaci o výsledku výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa - funkce vedoucího Odboru územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova;

II. souhlasí

se jmenováním Ing. arch. Jana Mlčocha, ……, do funkce vedoucího Odboru územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova k 1.3.2016.

 

K bodu 3. Plán prevence kriminality ve městě Prostějově na léta 2016 – 2017 a Program prevence kriminality

ve městě Prostějově na rok 2016 a spoluúčast Statutárního města Prostějova ve výši minimálně 10% podílu z celkové ceny každého realizovaného projektu v případě obdržení dotace

Schváleno usnesení č. 6142:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

1. Plán prevence kriminality ve městě Prostějově na léta 2016 – 2017 dle předloženého materiálu;

2. Program prevence kriminality ve městě Prostějově pro rok 2016 a spoluúčast Statutárního města Prostějova ve výši minimálně 10% podílu z celkové ceny každého realizovaného projektu v případě obdržení dotace.

 

K bodu 4. Podpora Olomouckého kraje na výstavbu cyklostezek – projektový námět

Schváleno usnesení č. 6143:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

I. projektový námět „Vybudování cyklistické stezky Letecká v Prostějově“;

II. podání žádosti o dotaci na realizaci tohoto projektu v rámci dotačního programu Olomouckého kraje Podpora výstavby a oprav cyklostezek ve výši 0,780 mil. Kč.

 

K bodu 5. Dotační program Efekt 2016 – projektový námět

Schváleno usnesení č. 6144:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

projektový námět „Rekonstrukce systému vytápění na MŠ Smetanova v Prostějově“ a podání žádosti o dotaci na realizaci tohoto projektu v rámci Programu Efekt pro rok 2016 Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

K bodu 6. Deklarace zájmu jednat o nabytí areálu koupaliště ve Vrahovicích od Tělocvičné jednoty Sokol Vrahovice do vlastnictví Statutárního města Prostějova

Schváleno usnesení č. 6145:

Rada města Prostějova

d e k l a r u j e

zájem jednat o nabytí areálu koupaliště ve Vrahovicích od Tělocvičné jednoty Sokol Vrahovice do vlastnictví Statutárního města Prostějova.

RNDr. Alena R a š k o v á Ing. Zdeněk F i š e r

primátorka města Prostějova 1. náměstek primátorky

Prostějov 15.2.2016

Zpracovala: Věra Krejčí

 
Vytvořeno 19.2.2016 7:25:55 | přečteno 305x | Anna Kajlíková
load