Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2016 > Usnesení z 36. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 36. schůze Rady města Prostějova

konané 1.3.2016

Ke stažení: ikona souboruZápis z 36. schůze Rady města Prostějova

K bodu 1. Zahájení, schválení  programu

Schváleno usnesení č. 6146:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

program své 36. schůze, konané dne 1.3.2016, uvedený na pozvánce

- s tím, že z programu je stažen materiál č. 20. 1 Projednání výsledků veřejnosprávní kontroly zaměřené na vyhodnocení nastaveného vnitřního kontrolního systému v organizaci ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

- s rozšířením o materiály:

3.2 Doporučení Komise pro rozvoj města a podporu podnikání z 23.2.2016

18.9 Dotace – oblast sportu

20.13 ROZOP kapitoly 19 – Duha KK u hradeb (Program na náměstí T. G. Masaryka u příležitosti Velikonočního jarmarku)

p o v ě ř u j e

Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

K bodu 2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 1.3.2016

Schváleno usnesení č. 6147:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

zprávu o plnění svých usnesení ke dni 1.3.2016 bez připomínek.

K bodu  3. Záležitosti komisí rady

Schváleno usnesení č. 6148:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

1. Zápis Komise architektury a urbanismu a doporučení ze dne 11.2.2016,

2. Doporučení Komise pro rozvoj města a podporu podnikání ze dne 23.2.2016.

K bodu  4. Zdravé město – zpráva projektu Zdravé město Prostějov 2015

Schváleno usnesení č. 6149:

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit zprávu projektu „Zdravé město a místní Agenda 21“ v Prostějově za rok 2015 dle předloženého návrhu.

K bodu  5. Čestná ocenění – udělení

Schváleno usnesení č. 6150:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova udělit čestná ocenění dle návrhu

K bodu  6. Nákup uměleckých děl

Schváleno usnesení č. 6151:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

nákup uměleckého díla z rozpočtu města Prostějova: František Kubíček – „Kytice“ – olej - cena 1300 Kč.

Schváleno usnesení č. 6152:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

nákup uměleckého díla z rozpočtu města Prostějova: Richard Pollak– „Portrét arch. Jana Kotěry“ – olej na kartonu - cena 100 000 Kč.

K bodu  7. Návrh změny Organizačního řádu Magistrátu města Prostějova

Schváleno usnesení č. 6153:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

I. změnu Organizačního řádu Magistrátu města Prostějova s účinností ode dne 2. 3. 2016 v části upravující činnost Odboru kancelář tajemníka, spočívající v tom, že se vypouští v Dílu 3 Právní a personální oddělení v článku 34

písm. t) při volbách do zastupitelstev v obcích se podílí na plnění úkolů registračního úřadu a pověřeného obecního úřadu s rozšířenou působností a

písm. w) zajišťuje po stránce personální volbu prezidenta České republiky, volby do Evropského parlamentu, Parlament ČR, Zastupitelstva Olomouckého kraje a Zastupitelstva města Prostějova

a tyto činnosti se nově přenáší do Odboru občanských záležitostí Dílu 3 Oddělení registru obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů do článku 55 písm. r) a s),

dle textu obsaženého v Příloze č. 1,

II. změnu Organizačního řádu Magistrátu města Prostějova s účinností ode dne 2. 3. 2016 v části upravující činnost Odboru školství, kultury a sportu, a to tak, že

v díle 4 Oddělení samosprávy pro oblast školství, kultury a sportu se článek 100 písm. f), který zní „ vyhlašuje granty v oblasti kultury“

mění na“ poskytuje součinnost při vyhlašování programů v oblasti kultury a sportu“

a v díle 4 Oddělení samosprávy pro oblast školství, kultury a sportu se článek 100 písm. h), který zní „ administrativně zajišťuje veřejnou finanční podporu včetně vyúčtování“

mění na „administrativně zajišťuje dotace poskytované městem v oblasti školství, kultury a sportu dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, včetně vyúčtování“.

dle textu obsaženého v Příloze č. 2,

III. změnu Organizačního řádu Magistrátu města Prostějova s účinností ode dne 2. 3. 2016 v části upravující činnost Odboru správy a údržby majetku města, spočívající ve vypuštění činnosti zajišťující zastupování města podle § 85 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů v Dílu 3 Oddělení údržby majetku města článek 138 písm. e) a přenesení této činnosti do Odboru územního plánování a památkové péče Dílu 4 Oddělení územního plánování – úřad územního plánování článku 79 písm. n),

dle textu obsaženého v Příloze č. 3.

K bodu  8. Rozpočtové opatření kapitoly 13 – Městská policie

Schváleno usnesení č. 6154:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000013

005311

5021

0130000000000

14.000

V rámci výběrového řízení na 2 strážníky městské policie bude s psycholožkou sepsána dohoda o provedení práce za úhradu 2.000 Kč/ uchazeč

2. Snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000013

005311

5169

0130000000000

14.000

Převod částky z položky na úhradu služeb na položku pro úhrady na dohody o provedení práce.

K bodu  9. Schválení tuzemské pracovní cesty do Prahy

Schváleno usnesení č. 6155:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

tuzemskou pracovní cestu JUDr. Josefa Augustina a Mgr. Milady Galářové do Prahy dne 19. 4. 2016 dle důvodové zprávy.

K bodu 10. Zadávací řízení veřejné zakázky „Stezka pro cyklisty Prostějov – Žešov – II., III. a V. etapa“- zahájení řízení

Schváleno usnesení č. 6156:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

1. zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Stezka pro cyklisty Prostějov – Žešov – II., III. a V. etapa“ dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon),

2. základní hodnoticí kritérium ekonomická výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnoticí kritéria a jejich váhu takto:

A. Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH s váhou 80 %

B. Délka záruky za jakost díla v měsících s váhou 20 %

(uchazeč je oprávněn učinit nabídku v rozsahu min. 60 měsíců a max. 120 měsíců)

3. výzvu k podání nabídek, zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Stezka pro cyklisty Prostějov – Žešov – II., III. a V. etapa“, včetně vzoru Smlouvy o dílo, dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,

4. zaslání Výzvy k podání nabídek těmto 5 možným zájemcům

- Strabag, a.s., Na bělidle 198/21, Praha – 5, Smíchov, IČO: 608 38 744

- Eurovia CS, a.s., Národní 138/10 Praha 1 – Nové město, IČO: 45274924

- SKANSKA a.s., Líbalova 2348/1, Praha 11 – Chodov, IČO: 26271303

- MODOS spol. s r.o., Masarykova třída 885/34, 779 00 Olomouc-Hodolany, IČO 00576832 

- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno, IČO 25317628,

5. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova (dále jen Oddělení veřejných zakázek),

6. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu alespoň pěti členů a alespoň pěti náhradníků veřejné zakázky „Stezka pro cyklisty Prostějov – Žešov – II., III. a V. etapa“.

Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v uzavřené příloze k zápisu ze schůze Rady města Prostějova ze dne 1. 3. 2016.

u k l á d á

zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci veřejné zakázky „Stezka pro cyklisty Prostějov – Žešov – II., III. a V. etapa“ s použitím výše zmíněné Výzvy k podání nabídek a Zadávací dokumentace a za použití výše uvedených hodnoticích kritérií.

k. termín: 31. 5. 2016

p o v ě ř u j e

primátorku města RNDr. Alenu Raškovou jmenovat tři členy a tři náhradníky členů komise pro otevírání obálek a alespoň pět členů a alespoň pět náhradníků členů Komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem ze schůze Rady města Prostějova ze dne 1. 3. 2016.

K bodu 11. Veřejnoprávní smlouvy na úseku speciálního stavebního úřadu – stanovení výše odměny

Schváleno usnesení č. 6157:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

za výkon speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace statutárním městem Prostějovem výši úhrady nákladů takto:

- 7.000,- Kč za vydání stavebního povolení u stavby s rozpočtovými náklady do 1 mil. Kč,

- 10.000,- Kč za vydání stavebního povolení u stavby s rozpočtovými náklady nad 1 mil. Kč,

- u ostatních úkonů speciálního stavebního úřadu se úhrada nákladů nepožaduje.

K bodu 12.1 Rozpočtový výhled statutárního města Prostějova na roky 2017 až 2020

Schváleno usnesení č. 6158:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit Rozpočtový výhled statutárního města Prostějova na roky 2017 až 2020 dle předloženého návrhu.

K bodu 12.2 Odpisový plán statutárního města Prostějova na rok 2016

Schváleno usnesení č. 6159:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

odpisový plán statutárního města Prostějova na rok 2016 jako přílohu směrnice č. 16/2014 Dlouhodobý majetek, jeho evidence a odpisový plán dle předloženého návrhu.

K bodu 12.3 Nová právní úprava pojištění vkladů územních samosprávných celků u bank

Schváleno usnesení č. 6160:

Rada města Prostějova

r o z h o d l a ,

nechat zasílat daňové výnosy na stávající účet u ČNB s tím, že z tohoto účtu budou přeposílány finanční prostředky na ostatní účty dle potřeby.

K bodu 13.1 Vyřazení movitého majetku – vozidla Škoda Felicia Combi 1,3 LX (PVH 85-36)

Schváleno usnesení č. 6161:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

s vyřazením movitého majetku vozidel Škoda Felicia Combi 1,3 LX r.z. PVH 85-36 a Škoda Fabia Combi 1,2 r. z. 1M5 5599 v souladu se Směrnicí č. 17/2014, která stanovuje postup při vyřazování majetku z užívání a z účetní evidence a vyřazení pohledávek z účetní evidence statutárního města Prostějova,

u k l á d á

Odboru správy a zabezpečení, vyřadit z účetní evidence movitý majetek - vozidla Škoda Felicia Combi 1,3 LX r.z. PVH 85-36 a Škoda Fabia Combi 1,2, r. z. 1M5 5599.

k. termín: 31.3.2016

K bodu 13.2 ROZOP kapitoly 11 – správa a zabezpečení

Schváleno usnesení č. 6162:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

6123

0110000000000

296.330,00

Pořízení osobního vozidla pro MMPv

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

0700396000000

296.330,00

Limit ostatních investic

K bodu 14.1 Smlouva o centralizovaném zadávání pro produkty Oracle

Schváleno usnesení č. 6163:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

návrh Smlouvy o centralizovaném zadávání na dodávky produktů Oracle a obnovu technické podpory s centrálním zadavatelem Českou republikou – Ministerstvem vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7 – Holešovice, dle přílohy,

p o v ě ř u j e

RNDr. Alenou Raškovou, primátorku města Prostějova, podpisem Smlouvy.

K bodu 14.2 ROZOP kapitoly 15 – Informační technologie (pořízení licencí IS Ginis)

Schváleno usnesení č. 6164:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6111

0150329000000

20.812,-

Programové vybavení - doplnění licencí IS GINIS

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

0700396000000

20.812,-

Limit ostatních investic

K bodu 14.3 ROZOP kapitoly 15 – Informační technologie (přesun z příjmů do výdajů)

Schváleno usnesení č. 6165:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

5137

0150000000000

14.181,-

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

2322

0150000000000

11.681,-

Přijaté pojistné náhrady

15

6171

2324

0150000000000

2.500,-

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

K bodu 14.4 ROZOP kapitoly 15 – Informační technologie (zveřejnění smluv)

Schváleno usnesení č. 6166:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6111

0150329000000

59.133,--

Programové vybavení - IS Ginis – Zveřejnění smluv v Registru smluv spravovaným Ministerstvem vnitra

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

0700396000000

59.133,--

Limit ostatních investic

K bodu 15.1 Zajištění ekologické výchovy a osvěty 2016

Schváleno usnesení č. 6167:

Rada města Prostějova 

r o z h o d l a

zadat zakázku malého rozsahu na zajištění ekologické výchovy a osvěty ČSOP – RS Iris, pobočný spolek,  IČ: 00 11 66 70, se sídlem Husovo náměstí 2299/67, 796 01 Prostějov ve výši 460 tis. Kč a uzavřít s pobočným spolkem ČSOP – RS Iris Smlouvu o zajištění ekologické výchovy a osvěty v roce 2016. 

K bodu 15.2 ROZOP kapitoly 40 – životní prostředí

Schváleno usnesení č. 6168:

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3753

5169

0400000000000

78 000

(Měření hluku)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

1014

5169

040000000000

78 000

(Péče o toulavé psy – útulek)

K bodu 16.1 ROZOP kapitoly 62 – odbor územního plánování a památkové péče (Územní studie – subcentrum Vrahovice)

Schváleno usnesení č. 6169:

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000062

003635

6119

0620006000000

46.500

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – územní studie – subcentrum Vrahovice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

6909

0700396000000

46. 500

Limit ostatních investic

K bodu 16.2 ROZOP kapitoly 62 – odbor územního plánování a památkové péče (Územní studie – Barákova – Vrahovická - propojení Držovice)

Schváleno usnesení č. 6170:

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000062

003635

6119

0620010000000

185.000

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – územní studie – Barákova – Vrahovická (propojení Držovice)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

6909

0700396000000

185.000

Limit ostatních investic

 

K bodu 16.3 ROZOP kapitoly 62 – odbor územního plánování a památkové péče (Územní studie - malá průmyslová zóna Brněnská – východ)

Schváleno usnesení č. 6171:

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000062

003635

6119

0620009000000

72.000

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – Územní studie – malá průmyslová zóna Brněnská – východ

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

6909

0700396000000

72.000

Limit ostatních investic

 

K bodu 16.4 ROZOP kapitoly 62 – odbor územního plánování a památkové péče (Územní studie - lokalita Jezdecká)

Schváleno usnesení č. 6172:

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000062

003635

6119

0620008000000

60.000

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – Územní studie - lokalita Jezdecká kasárna

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

6909

0700396000000

60.000

Limit ostatních investic

 

K bodu 16.5 ROZOP kapitoly 62 – odbor územního plánování a památkové péče (Územní studie – Veřejná prostranství přednádražního prostoru - dopravní terminál)

Schváleno usnesení č. 6173:

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000062

003635

6119

0620011000000

93.500

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – územní studie – veřejná prostranství přednádražního prostoru (dopravní terminál)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

6909

0700396000000

93.500

Limit ostatních investic

K bodu 17. 1) 19. výzva Operačního programu Životní prostředí – projektové náměty

Schváleno usnesení č. 6174:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

I. projektové náměty „Energeticky úsporná opatření na MŠ Dvořákova v Prostějově“, „Energeticky úsporná opatření na MŠ A. Krále v Prostějově“, „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Kollárova - budova Erbenova v Prostějově“, „Snížení energetické náročnosti budovy magistrátu - Odboru dopravy v Prostějově“,

II. podání žádostí o dotace na realizaci projektů „Energeticky úsporná opatření na MŠ Dvořákova v Prostějově“, „Energeticky úsporná opatření na MŠ A. Krále v Prostějově“, „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Kollárova - budova Erbenova v Prostějově“, „Snížení energetické náročnosti budovy magistrátu - Odboru dopravy v Prostějově“ v rámci Operačního programu Životní prostředí.

K bodu 17. 2 Informace o upuštění města od záměru realizace části stavby - Plavecký bazén a koupaliště za Kosteleckou ulicí

Schváleno usnesení č. 6175:

Rada města Prostějova

r o z h o d l a

o upuštění od záměru realizace části stavby Plavecký bazén a koupaliště za Kosteleckou ulicí na parcelách 5999/6, 5998, a části parcely 5999/7 (plochy stavebních objektů pro sport) s tím, že přísl. odbory MMPv zahájí jednání o vhodném umístění krytého plaveckého 50-ti metrového bazénu (včetně přidružených provozů) na území města.

K bodu 17. 3 Parkovací stání Okružní ulice

Schváleno usnesení č. 6176:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

postup dle varianty 1), tj. nadále usilovat o získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavební akci „Parkovací stání Okružní ulice“ dle projektové dokumentace vypracované v roce 2015 společností ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., Tylova 4, 772 00 Olomouc, IČ 25849280 a tuto stavební akci realizovat.

K bodu 17. 4 Rekonstrukce koupaliště ve Vrahovicích

Schváleno usnesení č. 6177:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

informace o zařazení investiční akce Koupaliště Vrahovice po získání do majetku (PD) do rozpočtu města Prostějova pro rok 2016.

K bodu 17. 5 Nájemní smlouva a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 7976 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 6178:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit zřízení věcného břemene inženýrské sítě spočívající v strpění uložení přeložky plynového vedení včetně chráničky, v strpění provádění veškerých oprav a běžné údržby plynového vedení a v strpění vstupu oprávněných osob za tímto účelem na části pozemku p.č. 7976, v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování geometrického plánu) ve vlastnictví Olomouckého kraje, zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, IČO: 70960399, ve prospěch RWE Distribuční služby, s.r.o. a Statutárního města Prostějova, za podmínek uvedených v přiložené Nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Do zaměření služebnosti geometrickým plánem bude mezi Správou silnic Olomouckého kraje a Statutárním městem Prostějovem uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

K bodu 17. 6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Jezdecká kasárna - demolice hlavního objektu)

Schváleno usnesení č. 6179:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3639

5169

1

0600517000000

100 000

Jezdecká kasárna - demolice hlavního objektu

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

100 000

Snížení rezervy FRR

K bodu 17. 7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (osvětlení přechodů okružní křižovatka Plumlovská - PD)

Schváleno usnesení č. 6180:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3631

6121

0600571000000

100 000

Osvětlení přechodů okružní křižovatka Plumlovská – projektová dokumentace 

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

100 000

Snížení rezervy FRR

K bodu 17. 8 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (vybudování domovní plynové kotelny v objektu DPS Kostelecká 17, Prostějov - PD)

Schváleno usnesení č. 6181:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3612

6121

1

0600572000000

100 000

Vybudování domovní plynové kotelny v objektu domu s pečovatelskou službou Kostelecká 17, Prostějov – projektová dokumentace 

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

100 000

Snížení rezervy FRR

K bodu 17. 9 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (převod položek - zeleň)

Schváleno usnesení č. 6182:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

5169

0600055000000

200 000

Vnější okruh Brněnská, Plumlovská II. kvadrant - úsek Anenská

0060

2219

5169

0600263000000

60 000

CS Prostějov – Žešov

0060

2219

5169

1

0600271000000

1 170 000

Regenerace sídliště Šárka

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

0600055000000

200 000

Vnější okruh Brněnská, Plumlovská II. kvadrant - úsek Anenská

0060

2219

6121

0600263000000

60 000

CS Prostějov – Žešov

0060

2219

6121

1

0600271000000

1 170 000

Regenerace sídliště Šárka

K bodu 17.10 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (klimatizace společných prostor městské policie PD)

Schváleno usnesení č. 6183:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

6171

6121

1

0600520000000

50 000

Klimatizace společných prostor městské policie – projektová dokumentace

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

50 000

Snížení rezervy FRR

K bodu 17.11 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (osvětlení víceúčelového hřiště Čechovice - ZŠ Čechovice - PD)

Schváleno usnesení č. 6184:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

6121

1

0600388000000

50 000

Osvětlení víceúčelového hřiště Čechovice (ZŠ Čechovice) - PD

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

50 000

Snížení rezervy FRR

K bodu 17.12 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (převod položek na kapitole 60)

Schváleno usnesení č. 6185:

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

6171

5169

0600000603006

250 000

Malé projekty a služby

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

6121

0600409000000

50 000

EÚO MŠ Železného - vyhodnocení

0060

3111

6121

0600482000000

50 000

EÚO MŠ Květná – vyhodnocení

0600

3111

6121

0600464000000

50 000

MŠ Smetanova EÚO - vyhodnocení

0060

3111

6121

0600494000000

50 000

MŠ Moravská EÚO - vyhodnocení

0060

3111

6121

0600495000000

50 000

ZŠ a MŠ Melantrichova – EÚO MŠ Fanderlíkova - vyhodnocení

K bodu 17.13 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (rybník Žešov (PD)

Schváleno usnesení č. 6186:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2334

6121

1

0600560000000

20 000

Rybník Žešov - projektová dokumentace

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

070000000000

20 000

Snížení rezervy FRR

K bodu 17.14 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (zabezpečení šaten u fotbalového hřiště v Čechovicích)

Schváleno usnesení č. 6187:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

6121

1

0600564000000

36 000

Zabezpečení šaten u fotbalového hřiště v Čechovicích

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

36 000

Snížení rezervy FRR

K bodu 18. 1 Dotace - Projekty Zdravé město Prostějov

Schváleno usnesení č. 6188:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotace z prostředků projektu Zdravé město Prostějov v kapitole 10

1. ve výši 7.000,-- Kč Klubu přátel školy při ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, IČO 266 59 158 

- na úklid parčíku na ul. Čs. arm. sboru ve Vrahovicích, strava a drobné odměny brigádníkům výlet pro děti jako odměna za práci

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 11. 2016;

2. ve výši 8.000,-- Kč  žadatelce…….,

- na nákup holí NW k nácviku chůze pro veřejnost

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 11. 2016;

3. ve výši 7.000,-- Kč ČSOP RS Iris, Husovo nám. 67, 796 01 Prostějov, IČO 001 16 670

- na organizační zajištění akce NNO pro všechny věkové kategorie, občerstvení, propagační materiál, drobné odměny pro soutěžící, na zajištění vystoupení kapely

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 11. 2016;

4. ve výši 5.000,-- Kč Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring „Sedmikráska“, Kostelecká 17, 796 01 Prostějov, IČO 644 39 178

- na zajištění osvětových akcí a letáků pro nemocné, nákup potravin pro praktické ukázky přípravy bezlepkové stravy, dopravu

- na zajištění přednášky gastroenteroložky a nutriční terapeutky

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 15 . 12. 2016;

5. ve výši 32 000,-- Kč žadatelce…..

- na organizaci jednodenních výletů pro seniory s exkurzemi

- na zajištění dopravy, vstupného, propagačních a informativních materiálů

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 11. 2016;

6. ve výši 5.000,-- Kč Střední odborné škole podnikání a obchodu spol. s r. o., Rejskova 2987/4, 796 01 Prostějov,  IČO 441 59 862

- na realizaci workshopů, které napomohou rozvoji mediální gramotnosti u žáků základních škol

- na tisk pracovních listů - vzdělávání v oblasti reklamy a ovlivňování spotřebitele, jak se bránit tlaku ze strany reklamy

- na odměnu pro lektora workshopů

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2016;

7. ve výši 12.000,-- Kč Národnímu domu o.p.s., Vojáčkovo nám. 1, 796 01 Prostějov,  IČO 255 76 313

- na organizaci tanečních odpoledních čajů, na honorář pro hudbu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 11. 2016;

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem (u jednotlivých 8 žadatelů budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: identifikace žadatele, výše dotace, účel dotace, termíny čerpání a vyúčtování dotace)

1. Klubu přátel školy při ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, IČO 266 59 158

2. žadatelka (anonymizováno)

3. ČSOP RS Iris, Husovo nám. 67, 796 01 Prostějov, IČO 001 16 670

4. Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring „Sedmikráska“, Kostelecká 17, 796 01 Prostějov, IČO 644 39 178

5. žadatelka (anonymizováno)

6. Střední odborné škole podnikání a obchodu spol. s r. o., Rejskova 2987/4, 796 01 Prostějov, IČO 441 59 862

7. Národnímu domu o.p.s., Vojáčkovo nám. 1, 796 01 Prostějov,  IČO 255 76 313

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0010

003299

5222

0100000101400

7 000,00

(zvýšení položky 5222 - Klubu přátel školy při ZŠ Majakovského – úklid parčíku)

0010

006409

5493

0100000101400

40 000,00

(zvýšení položky 5493 – žadatelky - anonymizováno – organizace akcí)

0010

006409

5222

0100000101400

12 000,00

(zvýšení položky 5222 – Národní dům o.p.s. – na honorář pro hudbu)

0010

006409

5222

0100000101400

5 000,00

(zvýšení položky 5222 -Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitits herpetiformis Duhring „Sedmikráska“, přednášky a osvětové akce, příprava bezlepkové diety a jídel)

0010

006409

5222

0100000101400

7 000,00

(zvýšení položky 5222 - ČSOP RS Iris – zajištění akce nestátních neziskových organizací pro všechny věkové kategorie)

0010

006409

5222

0100000101400

5 000,00

(zvýšení položky  5222 - Střední odborná škola podnikání a obchodu spol. s r.o., realizace workshopů na rozvoj mediální gramotnosti)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0010

006409

5909

0100000101400

76 000,00

(projekt Zdravé město – Komise ZM a MA21)

d) navýšení neinvestičního příspěvku z prostředků projektu „Zdravé město Prostějov“

1. ve výši 8.000,-- Kč ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79, 796 01, IČO 479 22 770

-na úhradu nákladů spojených s organizací projektu Zdravé město – Štafeta přátelství a zdraví

6. ročník

- nákup občerstvení, odměn a dárků pro děti a sportovce, zajištění pitného režimu

- na zdravotnický materiál, na propagaci akce a nákup kancelářských potřeb;

2. ve výši 6.000,--Kč Městské knihovně Prostějov, příspěvková organizace, Skálovo nám. 6,  IČO 670 08 976

- na rozvíjení volnočasových aktivit, podporu celoživotního vzdělávání

- na zajištění administrativních pomůcek, pomůcky papírenského charakteru

- na výrobu propagačního materiálu, letáků, náplň do tiskárny, nákup deskových her

- nákup odměn a občerstvení pro soutěžící, nákup drobných cen;

e) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003314

5331

0200000020402

6 000,00

(navýšení neinvestičního příspěvku Městské knihovně PV, příspěvková organizace z prostředků projektu „Zdravé město Prostějov“)

0020

003113

5331

0200000020337

8 000,00

(navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79 z prostředků projektu „Zdravé město Prostějov“)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0010

006409

5909

0100000101400

14 000,00

(snížení položky projektu Zdravé město 5909 – Komise ZM a MA21)

K bodu 18. 2 Dotace - Projekty Zdravé město Prostějov - nedoporučené

Schváleno usnesení č. 6189:

Rada města Prostějova

n e s c h v a l u j e

poskytnutí dotace z rozpočtu Zdravého města Prostějova

1) ve výši 12.000,-- Kč SONS ČR, o. s., Svatoplukova č. 15, 796 01 Prostějov, IČO 653 99 447

- na nákup materiálu pro tvořivé dílny hlíny, glazury, korálků, proutí, telefon, nájem klubovny

2) ve výši 30 000,-- Kč žadatelka (anonymizováno)

- na organizaci neformálních setkání s přednáškou a besedy o zdravém životním stylu.

K bodu 18. 3 Dotace - Komise pro kulturu a cestovní ruch

Schváleno usnesení č. 6190:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro kulturu a cestovní ruch

1. ve výši 15.000,-- Kč žadatelce - anonymizováno (poř. číslo žádosti 3)

- na projekt „Noc kostelů v Prostějově 2016“ (plakáty, materiál, upomínkové předměty, půjčovné kostýmů, pronájem kočáru a koně, přelepky na banerech)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

2. ve výši 3.000,-- Kč žadatelce - anonymizováno (poř. číslo žádosti 23)

- na V. Sraz amatérských cukrářů 2016 (materiál, pomůcky, lektorky, ceny pro účastníky)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

3. ve výši 10.000,-- Kč Oblastnímu spolku ČČK Prostějov, Milíčova 3, IČO 004 26 369 (poř. číslo žádosti 42)

- na zajištění akce: „Tvořím, tedy jsem“

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

   

4. ve výši 12.000,-- Kč Fotoklubu Prostějov, Školní 24,  IČO 229 05 634 (poř. číslo žádosti 80)

- na provoz Galerie U Hanáka (propagační materiály, energie, pronájem)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

5. ve výši 15.000,-- Kč Mužskému pěveckému sboru Orlice Prostějov, Vojáčkovo nám. 1, IČO 652 68 491 (poř. číslo žádosti 112)

- na podporu činnosti (cestovné, doprava, korepetice, noty, toner, kytice, kancelářské potřeby, poplatky přehlídek sborů, odměna sólistům, ladění klavíru)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

6. ve výši 3.000,-- Kč žadateli - anonymizováno (poř. číslo žádosti 113)

- na pořádání autorských fotografických výstav (zhotovení fotografií, nájem)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

7. ve výši 3.000,-- Kč žadateli - anonymizováno (poř. číslo žádosti 117)

- na pořádání autorských fotografických výstav (zhotovení souborů výstavních fotografií)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

8. ve výši 15.000,-- Kč spolku Moje divadlo, z. s., Vojáčkovo nám. 1, Prostějov,  IČO 652 67 729 (poř. číslo žádosti 121)

- na realizaci divadelního představení „Klíč pro dva“ (výroba dekorace, kostýmy, výroba scénické hudby, rekvizity, tisk a výroba plakátů)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

9. ve výši 3.000,-- Kč žadateli - anonymizováno (poř. číslo žádosti 126)

- na pořádání autorských fotografických výstav (zhotovení souborů výstavních fotografií)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

10. ve výši 15.000,-- Kč Vlastimile Prostějov, z. s., Vojáčkovo nám. 1, IČO 652 68 202 (poř. číslo žádosti 128)

- na podporu činnosti (cestovní náklady, dirigentka, propagace v médiích, korepetice, kopírování not, květiny, nájem prostor pro koncerty, doplnění koncertních kostýmů)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

11. ve výši 40.000,-- Kč Národopisnému souboru Mánes, z. s.,  Jasanová 6, Prostějov, IČO 479 22 524 (poř. číslo žádosti 133)

- na podporu činnosti (nájem nebytových prostor pro nácvik souboru a pro uskladnění krojů, oprava krojů, nákup a doplnění nových krojů, propagace)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

12. ve výši 15.000,-- Kč Ochotnickému spolku Divadla Hanácká obec, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov, IČO 479 20 858

(poř. číslo žádosti 134)

- na realizaci divadelního představení „Strašidlo Cantervilské“ (jevištní dekorace, kostýmy, rekvizity, fotodokumentace, programy, propagace, pronájem sálu a zkušebních prostor, doprava)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

13. ve výši 5.000,-- Kč AVATARCE s. r. o., nám. T. G. Masaryka 20, Prostějov, IČO 031 67 054 (poř. číslo žádosti 146)

- na realizaci akce „Počátky a vývoj loutkoherectví“, na provoz a údržbu „Piána na ulici“

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

14. ve výši 15.000,-- Kč Nota Bene Prostějov, z. s., Mozartova 3806/8,  IČO 042 34 723 (poř. číslo žádosti 165)

- na činnost pěveckého sboru (pronájmy, plakáty, propagace, noty, Orffovy nástroje, seminář, lektorka, aranžmá na koncerty a vystoupení, hudební doprovod, kameraman, ozvučení koncertů)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

15. ve výši 10.000,-- Kč Loutkovému divadlu STAROST, Vápenice 3, Prostějov, IČO 479 22 168 (poř. číslo žádosti 167)

- na podporu činnosti (nájem zkušebny, energie, kostýmy)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 1. 2017

16. ve výši 20.000,-- Kč Domovu seniorů Prostějov, příspěvkové organizaci, Nerudova 70, Prostějov, IČO 711 97 699

(poř. číslo žádosti 168)

- na realizaci kulturních akcí pro klienty domova důchodců

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 1. 2017

17. ve výši 10.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 173/4, IČO 155 26 151 (poř. číslo žádosti 171)

- na podporu činnosti loutkářského odboru Pronitka (výroba loutek, úprava loutek a kulis)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

18. ve výši 40.000,-- Kč žadateli - anonymizováno (poř. číslo žádostí 199 a 175)

- na retrospektivní výstavu autorských fotografií (zhotovení tisků fotografií); na uspořádání fotografických výstav v Galerii Metro 70 v Prostějově s plnohodnotnou propagací a realizací výstavních tiskovin v roce 2016

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

19. ve výši 13.000,-- Kč Československé obci legionářské, Jednotě Prostějov, Kostelecká 17,  IČO 452 47 455 (poř. číslo žádosti 200)

- na celoroční činnost jednoty (květiny, poštovní obálky, známky)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

20. ve výši 30.000,-- Kč Svatolazarské komendě Prostějov, Hacarova 4343/2, IČO 266 18 290 (poř. číslo žádosti 201)

- na podporu humanitárního koncertu pro zdravotně postižené a seniory (pronájem divadelního sálu, odměna hudebníkům)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

21. ve výši 5.000,-- Kč žadateli - anonymizováno (poř. číslo žádosti 202)

- na startovné pro 7 účastníků Francouzského divadla na 18. Festivalu international de théâtre francophone Catane na Sicílii

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

22. ve výši 10.000,-- Kč Muzeu a galerii v Prostějově, příspěvkové organizaci, nám. T. G. Masaryka 21/2, IČO 000 91 405 (poř. číslo žádosti 205)

- na grafickou přípravu a celobarevný tisk včetně vazby kalendářů na rok 2017, s podmínkou předání 10 kusů kalendáře statutárnímu městu Prostějovu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

23. ve výši 45.000,-- Kč cine4net, s. r. o., Brněnská 1385/10, Prostějov, IČO 277 51 783 (poř. číslo žádostí 208 a 207)

- na pořízení dokumentárního filmu „Klášter Milosrdných bratří řádu sv. Jana z Boha v Prostějově, díl I.“, s podmínkou předání 5 kusů DVD statutárnímu městu Prostějovu; na dokončení dokumentárního filmu o Janu Köhlerovi včetně nákladů spojených s přípravou premiéry, návrh a tisk plakátů

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

24. ve výši 50.000,-- Kč žadatelce - anonymizováno (poř. číslo žádostí 210 a 221)

- na činnost pěveckého sboru Proměny (pronájem zkušebny, nákup hudebních nástrojů a příslušenství, doprava, propagace, notový materiál), na uskutečnění třech kulturních akcí, tj. 3. ročník Festivalu dětských sborů z prostějovských škol; Cimbál na ulici; participace na projektu Evangelium podle houslí (doprava, ozvučení, nájem, poplatky, propagace, květiny, upomínkové předměty, ubytování, honoráře)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

25. ve výši 3.000,-- Kč žadatelce - anonymizováno (poř. číslo žádosti 212)

- na pořádání autorských fotografických výstav (zhotovení fotografií)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

26. ve výši 50.000,-- Kč Klubu historickému a státovědnému v Prostějově, Palečkova 4, IČO 227 72 081 (poř. číslo žádosti 218)

- na tisk publikace „Zdeněk Horák. Starý Prostějov“, s podmínkou předání 200 kusů publikace statutárnímu městu Prostějovu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

27. ve výši 15.000,-- Kč Divadlu Plyšového Medvídka, z. s., Krasická 43, Prostějov, IČO 227 71 379 (poř. číslo žádosti 219)

- na činnost divadla (výroba loutek, propagace)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

28. ve výši 30.000,-- Kč AGRIPRINT s. r. o., Wellnerova 7, Olomouc, IČO 293 08 755 (poř. číslo žádosti 230)

- na vydání publikace Prostějov – Hanácký Jerusalém, s podmínkou předání 50 kusů výtisků statutárnímu městu Prostějovu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

29. ve výši 20.000,-- Kč Klubu vojenské historie - Dukla z. s., Belgická 4113/5, Prostějov, IČO 228 23 018 (poř. číslo žádosti 236)

- na pořádání akcí Kolona vítězství a Dobývání Plumlova (propagace, pronájem techniky, květiny, střelivo, pyrotechnika)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

30. ve výši 10.000,-- Kč Klubu přátel výtvarného umění v Prostějově, Bezručova 254, Kostelec na Hané,  IČO 686 88 229 (poř. číslo žádosti 237)

- na podporu klubové činnosti (kancelářské potřeby, rámování, skla, poštovné a kopírování)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

b)  uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem (u jednotlivých 30 žadatelů budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: identifikace žadatele, výše dotace, účel dotace, termíny čerpání a vyúčtování dotace)

1. Žadatelka - anonymizováno

2. Žadatelka - anonymizováno

3. Oblastním spolkem ČČK Prostějov, Milíčova 3, IČO 004 26 369

4. Fotoklubem Prostějov, Školní 24,  IČO 229 05 634

5. Mužským pěveckým sborem Orlice Prostějov, Vojáčkovo nám. 1, IČO 652 68 491

6. Žadatel - anonymizováno

7. Žadatel - anonymizováno

8. spolkem Moje divadlo, z. s., Vojáčkovo nám. 1, Prostějov,  IČO 652 67 729

9. žadatel - anonymizováno

10. Vlastimilou Prostějov, z. s., Vojáčkovo nám. 1, IČO 652 68 202

11. Národopisným souborem Mánes, z. s.,  Jasanová 6, Prostějov, IČO 479 22  524

12. Ochotnickým spolkem Divadla Hanácká obec, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov, IČO 479 20 858

13. AVATARKOU s. r. o., nám. T. G. Masaryka 20, Prostějov, IČO 031 67 054

14. Nota Bene Prostějov, z. s., Mozartova 3806/8,  IČO 042 34 723

15. Loutkovým divadlem STAROST, Vápenice 3, Prostějov, IČO 479 22 168

16. Domovem seniorů Prostějov, příspěvkovou organizací, Nerudova 70, Prostějov, IČO 711 97 699

17. Tělocvičnou jednotou Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 173/4, IČO 155 26 151

18. Žadatel - anonymizováno

19. Československou obcí legionářskou, Jednota Prostějov, Kostelecká 17,  IČO 452 47 455

20. Svatolazarskou komendou Prostějov, Hacarova 4343/2, IČO 266 18 290

21. Žadatel - anonymizováno

22. Muzeem a galerií v Prostějově, příspěvkovou organizací, nám. T. G. Masaryka 21/2, IČO 000 91405

23. cine4net, s. r. o., Brněnská 1385/10, Prostějov, IČO 277 51 783

24. žadatelka - anonymizováno

25. žadatelka - anonoymizováno

26. Klubem historickým a státovědným v Prostějově, Palečkova 4, IČO 227 72 081

27. Divadlem Plyšového Medvídka, z. s., Krasická 43, Prostějov, IČO 227 71 379

28. AGRIPRINT s. r. o., Wellnerova 7, Olomouc, IČO 293 08 755

29. Klubem vojenské historie - Dukla z. s., Belgická 4113/5, Prostějov, IČO 228 23 018

30. Klubem přátel výtvarného umění v Prostějově, Bezručova 254, Kostelec na Hané,  IČO 686 88 229

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003319

5222

0200000004000

295 000

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům)

0020

003319

5493

0200000004000

125 000

(zvýšení položky 5493 – účelové transfery fyzickým osobám)

0020

003319

5331

0200000004000

30 000

(zvýšení položky 5331 – Domov seniorů Prostějov, p. o. – kulturní akce pro klienty domova důchodců; Muzeum a galerie v Prostějově, p. o. – tisk kalendáře na rok 2017)

0020

003319

5213

0200000004000

80 000

(zvýšení položky 5213 – AVATARKA s. r. o. – akce Počátky a vývoj loutkoherectví, na provoz a údržbu „Piána na ulici“; cine4net, s. r. o. – dokumentární film „Klášter Milosrdných bratří řádu sv. Jana z Boha v Prostějově, díl I.; AGRIPRINT s. r. o. - vydání publikace Prostějov – Hanácký Jerusalém; dokončení dokumentárního filmu o Janu Köhlerovi)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003319

5909

0200000004000

530 000

(snížení položky 5909 – komise pro kulturu a cestovní ruch)

K bodu 18. 4 Dotace - Oblast kultury

Schváleno usnesení č. 6191:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova z prostředků dotace nerozdělené v kapitole 70

1. ve výši 40.000,-- Kč KLUBU VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ PROSTĚJOV, Letecká 3, Prostějov, IČO 266 50 355 (poř. číslo žádosti 34)

- na účast členů na pietní akci v Praze, kulturní akce, střelecká soutěž, účast na memoriálu zakl. výsadkových vojsk, zájezd do Krakova a Osvětimi

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

2. ve výši 30.000,-- Kč KELTSKÉ NOCI, z. s., Na hrázi 117, Plumlov, IČO 226 88 188 (poř. číslo žádosti 48)

- na realizaci mezinárodního hudebního festivalu Keltská noc 2016 (inzerce, reklama, ozvučení, zapůjčení pódia, osvětlení)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

3. ve výši 30.000,-- Kč International Police Association, sekci České republiky z. s., územní skupině č. 223 Prostějov, V. Špály 12, IČO 712 35 434 (poř. číslo žádosti 116)

- na zorganizování a zrealizování návštěvy delegace srbských policistů v Prostějově, v Praze a v Jeseníkách (ubytování a strava pro delegaci, zajištění programu, vstupné na prohlídky, výroba a zakoupení upomínkových předmětů, společenský večer)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

4. ve výši 20.000,-- Kč Českému svazu bojovníků za svobodu, o. s., okresnímu výboru Prostějov, Kostelecká 17, IČO 004 42 755 (poř. číslo žádosti 157)

- na úhradu provozních nákladů (energie, služby, nájemné)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

5. ve výši 15.000,-- Kč žadateli - anonymizováno (poř. číslo žádosti 229)

- na uspořádání pěveckých soutěží Hanácký skřivan pro děti (18. ročník), Hanácký skřivan pro mládež (12. ročník) a Zpívající rodina (11. ročník) – pronájem sálu, ozvučení a osvětlení, propagace, plakáty, diplomy, ceny

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

6. ve výši 10.000,-- Kč Historickým kočárům „MYLORD“, nám. Svobody 377, Čechy pod Kosířem, IČO 266 43 308 (poř. číslo žádosti 132)

- na doprovodný program k Hanáckým slavnostem (pronájem kočárových koní včetně dopravy)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

7. ve výši 3.000,-- Kč ESPERANTO KLUBO PROSTĚJOV, z. s., Husovo nám. 91,  IČO 657 63 092 (poř. číslo žádosti 24)

- na podporu činnosti (poštovné, kancelářské potřeby, svázání časopisů, poplatky na akcích, cestovné)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

8. ve výši 17.250,-- Kč Centru sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizaci, Lidická 86, IČO 479 21 293 (poř. číslo žádosti 47)

- na vydání publikace „Válečné vzpomínky“, s podmínkou předání 20 kusů výtisků publikace statutárnímu městu Prostějovu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

9. ve výši 2.250,-- Kč žadateli - anonymizováno (poř. číslo žádosti 158)

- na pořádání autorských fotografických výstav (zhotovení výstavních fotografií, pozvánky, plakáty)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

b)  uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem (u jednotlivých 9 žadatelů budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: identifikace žadatele, výše dotace, účel dotace, termíny čerpání a vyúčtování dotace)

1. KLUBEM VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ PROSTĚJOV, Letecká 3, Prostějov, IČO 266 50 355

2. KELTSKOU NOCÍ, z. s., Na hrázi 117, Plumlov, IČO 226 88 188

3. International Police Association, sekce České republiky z. s., územní skupina č. 223 Prostějov, V. Špály 12,  IČO 712 35 434

4. Českým svazem bojovníků za svobodu, o. s., okresním výborem Prostějov, Kostelecká 17, IČO 004 42 755

5. žadatel - anonymizováno

6. Historické kočáry „MYLORD“, nám. Svobody 377, Čechy pod Kosířem, IČO 266 43 308

7. ESPERANTO KLUBO PROSTĚJOV, z. s., Husovo nám. 91,  IČO 657 63 092

8. Centrem sociálních služeb Prostějov, příspěvkovou organizací, Lidická 86, IČO 479 21 293

9. žadatel - anonymizováno

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003319

5222

0200000000000

133.000

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům)

0020

003319

5212

0200000000000

15.000

(zvýšení položky 5212 – žadatel - anonymizováno – na uspořádání pěveckých soutěží Hanácký skřivan pro děti (18. ročník), Hanácký skřivan pro mládež (12. ročník) a Zpívající rodina (11. ročník)

 

0020

003319

5331

0200000000000

17.250

(zvýšení položky 5331 – Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. – tisk publikace Válečné vzpomínky)

 

0020

003319

5493

0200000000000

2.250

(zvýšení položky 5493 – žadatel - anonymizováno - pořádání autorských fotografických výstav)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5909

0700000708000

167.500

(snížení položky 5909 – dotace nerozdělené)

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 100.000,-- Kč

Římskokatolické farnosti Povýšení svatého Kříže Prostějov, Filipcovo nám. 20/4, IČO 441 59 994 (poř. číslo žádosti 119)

- na II. etapu restaurování hracího stroje varhan a hrací skříně

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem,

IČO 002 88 659 a příjemcem Římskokatolickou farností Povýšení svatého Kříže Prostějov, Filipcovo nám. 20/4,

IČO 441 59 994

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003319

5223

0200000000000

100 000

(zvýšení položky 5223 – Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov - II. etapa restaurování hracího stroje varhan a hrací skříně)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5909

0700000708000

 100.000

(snížení položky 5909 – dotace nerozdělené)

K bodu 18. 5 Dotace - Oblast kultury – nedoporučená

Schváleno usnesení č. 6192:

Rada města Prostějova

n e s c h v a l u j e

poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 20.000,-- Kč žadatelce - anonymizováno (poř. číslo žádosti 226) z důvodu, že se akce koná mimo region Prostějovska

- na galavečer v barokním chrámu Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou (honoráře účinkujícím)

2. ve výši 25.000,-- Kč žadateli - anonymiziováno (poř. číslo žádosti 28) z důvodu, že soukromým podnikatelským aktivitám tohoto charakteru statutární město Prostějov nepřiznává dotace

- na zajištění výstav v Galerii umění v Prostějově (nájem, energie, propagace)

3. ve výši 50.000,-- Kč DIAMANT FILMU Praha, s. r. o., Kříženeckého nám. 322, Praha 5, IČO 251 06 643 (poř. číslo žádosti 240) z důvodu, že toto téma je již ve městě Prostějově zpracováno

- na výrobu celovečerního filmového dokumentu „President T. G. Masaryk“ (filmová technika – kamera, zvuk, světla, pronájem střižny, doprava).

K bodu 18. 6 Dotace - Oblast školství

Schváleno usnesení č. 6193:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70

1. ve výši  45 000,-- Kč Střední škole designu a módy, Prostějov, Vápenice 1,  IČO 479 22 061 (poř. číslo žádosti 20)

- na akci Doteky módy (moderování, kulturní vystoupení, marketing, reklama, osvětlení, ozvučení)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování

  dotace předložit do 30. 11. 2016

2. ve výši  45 000,-- Kč Střední zdravotnické škole, Prostějov, Vápenice 3,  IČO 005 99 212 (poř. číslo žádosti 44)

- na školení dvou skupin seniorů ve zdravém životním stylu a v ochraně obyvatel při mimořádných událostech 

  (kancelářské potřeby pro přípravu studijních a pracovních materiálů, lektorné, zdravotnický materiál, úhrada

  provozních nákladů)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování

  dotace předložit do 30. 11. 2016

3. ve výši  45 000,-- Kč Střední odborné škole Prostějov, nám. E. Husserla 1,  IČO 005 44 612 (poř. číslo žádosti 40)

- na Amundsen cup Prostějov 2016 (pronájem společenských prostor Národního domu, o. p. s. Prostějov, aparatura,

  propagační materiály)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování

  dotace předložit do 30. 11. 2016

4. ve výši  45 000,-- Kč ART ECON – Střední škole, s. r. o., Prostějov, Husovo nám. 2061/91,  IČO 255 00 783 (poř. číslo žádosti 73)

- na akci Prostějovská zlatá jehla 2016 (pronájem, osvětlení, ozvučení, moderování, odměny soutěžícím)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování

  dotace předložit do 30. 11. 2016

5. ve výši  50 000,-- Kč Okresní hospodářské komoře, v Prostějově, Lidická 6,  IČO 485 32 517 (poř. číslo žádosti 123)

- na realizaci akce „Informační a internetové místo při OHK v Prostějově“ (nájem, mzdy vč. odvodů, internet, telefony)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování

  dotace předložit do 30. 11. 2016

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem (u jednotlivých žadatelů budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: identifikace příjemce, výše poskytnuté dotace, účel dotace, termíny čerpání a vyúčtování dotace):

1. Střední školou designu a módy, Prostějov, Vápenice 2986/1, IČO 479 22 061;

2. Střední zdravotnickou školou, Prostějov, Vápenice 2985/3,  IČO 005 99 212;

3. Střední odbornou školou Prostějov, nám. E. Husserla 1,  IČO 005 44 612;

4. ART ECON – Střední školou, s. r. o., Prostějov, Husovo nám. 2061/91,  IČO 255 00 783;

5. Okresní hospodářskou komorou v Prostějově, Lidická 6, IČO 485 32 517.

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003299

5339

0200000000000

135 000,--

(zvýšení položky 5339 – Střední škola designu a módy, Prostějov – Doteky módy; Střední zdravotnická škola, Prostějov - Školení seniorů ve zdravém životním stylu; Střední odborná škola Prostějov - Amundsen cup Prostějov 2016)

0020

003299

5213

0200000000000

45 000,--

(zvýšení položky 5213 – ART ECON – Střední škola, s. r. o., Prostějov - Prostějovská zlatá jehla)

0020

003299

5229

0200000000000

50 000,--

(zvýšení položky 5229 – Okresní hospodářská komora v Prostějově - Informační a internetové místo při Okresní hospodářské komoře v Prostějově)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5909

0700000708000

230 000,--

(snížení položky 5909 – dotace nerozdělené)

K bodu 18. 7 Dotace - Sociální oblast

Schváleno usnesení č. 6194:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2016 z prostředků nerozdělené dotace všeobecné na kapitole 70 – finanční

1. ve výši 30.000 Kč Hospici na Svatém Kopečku, nám. Sadové 4/24, Olomouc – Svatý Kopeček, IČO 736 34 671 (pořadové č. žádosti 170)

- na zajištění provozu v Hospici na Svatém Kopečku – provozní náklady (elektrická energie, plyn);

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2016

2. ve výši 20.000 Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, o. p. s., Tetín 1506/1, Prostějov, IČO 253 42 924 (pořadové č. žádosti 220, 221, 222)

- na hiporehabilitace a dopravu na hiporehabilitaci – sportovní činnost pro zkvalitnění zdravotního a psychického stavu handicapovaných dětí;

- na rehabilitace ve Výšovicích;

- na nákup materiálu pro práci s keramickou hlínou a pletení z pedigu pro práci v ergoterapeutických dílnách – materiál k podpoře a činnosti handicapovaných žáků;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2016

3. ve výši 10.000 Kč Domovu pro seniory Jesenec, příspěvkové organizaci, Jesenec 1, Jesenec, IČO 711 97 702 (pořadové č. žádosti 231)

- na volnočasové aktivity pro uživatele Domova – koncerty, terapie se zvířaty, sportovní hry, pracovní terapie a pomůcky pro aktivizaci, kulturní programy, a na provoz Domova – náklady na chod organizace – hygienický materiál, dezinfekční prostředky, energie, revize, školení

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2016

4. ve výši 17.000 Kč Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., Poradenskému centru Prostějov, Svatoplukova 15, Prostějov, IČO 440 53 924 (pořadové č. žádosti 234)

- na provoz poradenského centra v Prostějově a sociálně aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením – nájemné včetně služeb (el. energie, teplo), komunikační služby (internet), výtvarný materiál na sociálně aktivizační služby, kancelářské potřeby, hygienické potřeby

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2016

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659, a příjemcem (v jednotlivých veřejnoprávních smlouvách uzavřených s níže uvedenými příjemci budou upřesněny tyto údaje: identifikace příjemce, výše poskytnuté dotace, účel dotace, termíny čerpání a vyúčtování dotace):

1. Hospicem na Svatém Kopečku, nám. Sadové 4/24, Olomouc – Svatý Kopeček, IČO 736 34 671;

2. Střední školou, základní školou a mateřskou školou JISTOTA, o. p. s., Tetín 1506/1, Prostějov, IČO 253 42 924;

3. Domovem pro seniory Jesenec, příspěvkovou organizací, Jesenec 1, Jesenec, IČO 711 97 702;

4. Svazem neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., Poradenským centrem Prostějov, Svatoplukova 15, Prostějov, IČO 440 53 924

c) rozpočtové opatření, kterým se

1. zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0021

3525

5223

0210000000000

30.000

neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (zvýšení finančních prostředků na položce z důvodu poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova – Hospic na Svatém Kopečku – zajištění provozu v Hospici na Svatém Kopečku)

0021

3124

5221

0210000000000

20.000

neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (zvýšení finančních prostředků na položce z důvodu poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova – SŠ, ZŠ a MŠ JISTOTA – hiporehabilitace a doprava na hiporehabilitaci, rehabilitace ve Výšovicích, nákup materiálu pro práci s keramickou hlínou a pletení z pedigu pro práci v ergoterapeutických dílnách)

0021

4357

5339

0210000000000

10.000

neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím (zvýšení finančních prostředků na položce z důvodu poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova – Domov pro seniory Jesenec – volnočasové aktivity pro uživatele Domova a provoz Domova)

0021

4359

5222

0210000000000

17.000

neinvestiční transfery spolkům (zvýšení finančních prostředků na položce z důvodu poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova – Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR – provoz poradenského centra v Prostějově a sociálně aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením)

2. snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5909

0700000708000

77.000

ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – dotace nerozdělená všeobecná (snížení finančních prostředků na položce z důvodu poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova)

K bodu 18. 8 Dotace - Sociální oblast - nedoporučená

Schváleno usnesení č. 6195:

Rada města Prostějova

r o z h o d l a

materiál č. 18. 8 Dotace - sociální oblast – nedoporučená odložit na příští schůzi rady.

K bodu 18. 9 Dotace – oblast sportu

Schváleno usnesení č. 6196:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70

1. ve výši 50.000,-- Kč ART ECON – Střední škole, s. r. o., Husovo nám. 91,  IČO 255 00 783 (poř. č. žádosti 145)

- na zajištění provozu školního hřiště pro veřejnost

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

2. ve výši 50.000,-- Kč Střední odborné škole podnikání a obchodu, spol. s r. o., Rejskova 4, Prostějov, IČO 253 48 418 (poř. č. žádosti 35) 

- na zajištění provozu školního hřiště pro veřejnost

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

3. ve výši 30.000,-- Kč Lukostřelbě Prostějov, z. s., Mozartova 13, IČO 227 12 615 (poř. č. žádosti 32)

- na pořádání Mistrovství ČR v halové lukostřelbě dospělých 2016 (pronájmy)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

4. ve výši 30.000,-- Kč Odboru Klubu českých turistů „Kosíř“, Husovo nám. 55, Prostějov, IČO 479 21 641 (poř. č. žádosti 88) 

- na pořádání turistických poznávacích akcí (doprava)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

5. ve výši 30.000,-- Kč KČT, odboru Senior 2000 Prostějov, V. Škracha 44, IČO 751 37 585 (poř. č. žádosti 50)

- na podporu seniorských aktivit (doprava)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem (u jednotlivých žadatelů budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: identifikace žadatele, výše dotace, účel dotace, termíny čerpání a vyúčtování dotace)

1. ART ECON – Střední školou, s. r. o., Husovo nám. 91,  IČO 255 00 783;

2. Střední odbornou školou podnikání a obchodu, spol. s r. o., Rejskova 4, Prostějov, IČO 253 48 418;

3. Lukostřelbou Prostějov, z. s., Mozartova 13, IČO 227 12 615;

4. Odborem Klubu českých turistů „Kosíř“, Husovo nám. 55, Prostějov, IČO 479 21 641;

5. KČT, odborem Senior 2000 Prostějov, V. Škracha 44, IČO 751 37 585.

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003419

5222

0200000000000

90.000

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům)

0020

003419

5213

0200000000000

100.000

(zvýšení položky 5213 – Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o – provoz školního hřiště pro veřejnost; ART ECON – Střední škola, s. r. o. – provoz školního hřiště pro veřejnost)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5909

0700000708000

 190.000

(snížení položky 5909 – dotace nerozdělené)

K bodu 19. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku formou darovací smlouvy na uživatelku sociální služby

Schváleno usnesení č. 6197:

Rada města Prostějova

n e s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku formou darovací smlouvy z rozpočtu statutárního města Prostějova na rok 2016 ve výši 6.000 Kč Domovu pro seniory Červenka, příspěvkové organizaci, Nádražní 105, Litovel, IČO 750 04 402 na úhradu části nákladů na uspokojení kulturních a sociálních potřeb uživatelky sociální služby v zařízení žadatele, která má trvalé bydliště hlášené ve městě Prostějově z důvodu, že na tento účel nebyl finanční příspěvek poskytnut ani jiným žadatelům.

K bodu 20. 2 Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52

Schváleno usnesení č. 6198:

Rada města Prostějova ve funkci zřizovatele organizace Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52,  IČO 479 22 303 na základě sankce stanovené Generálním finančním ředitelstvím, Lazarská 15/7, Praha 1 za porušení rozpočtové kázně z poskytnuté neinvestiční dotace MŠMT ČR – Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost reg. č.  CZ.1.07/1.4.00/21.0136 – EU peníze školám Základní škole Prostějov, ul. E. Valenty 52,  IČO 479 22 303,

r o z h o d l a

snížit osobní příplatek řediteli organizace Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52,  IČO 479 22 303, od 1.4.2016 ve výši 50 %.

K bodu 20. 3 Informace o přerušení a omezení provozu mateřských škol zřizovaných městem Prostějovem a plán provozu MŠ v červenci a srpnu 2016

Schváleno usnesení č. 6199:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

informaci o přerušení a omezení provozu mateřských škol zřizovaných statutárním městem Prostějovem v měsících červenci a srpnu 2016,

s o u h l a s í

s plánem provozu vybraných mateřských škol zřizovaných statutárním městem Prostějovem v měsících červenci a srpnu 2016 dle navrženého harmonogramu v příloze.

K bodu 20. 4 Informace o šetření České školní inspekce - Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 - Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4

Schváleno usnesení č. 6200:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

1. výsledek šetření České školní inspekce ve věci stížnosti zákonných zástupců na:

- Základní školu Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

- Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Kollárova ul. 4

2. přijatá opatření k nápravě na základě výsledků šetření České školní inspekce uvedených v příloze

K bodu 20. 5 Návrh odměny ředitelce Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34

Schváleno usnesení č. 6201:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

přiznání mimořádné odměny ředitelce Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34 ve výši dle předloženého návrhu, uvedeného v příloze.

K bodu 20. 6 Navýšení neinvestičních příspěvků, úprava finančních plánů a odvody příspěvkových organizací z fondu investic (nemovitý majetek předaný k hospodaření)

Schváleno usnesení č. 6202:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

a) navýšení neinvestičních příspěvků a úpravu finančních plánů příspěvkovým organizacím v souvislosti s bezúplatně převedeným nemovitým majetkem na účtu 551 - odpisy dlouhodobého majetku takto:

- Mateřské škole Prostějov, ul. Šárka 4a ve výši 86.834,- Kč

- Mateřské škole Prostějov, Partyzánská ul. 34 ve výši 67.936,- Kč

- Mateřské škole Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace ve výši 309.001,- Kč

- Mateřské škole Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace ve výši 18.473,- Kč

- Základní škole a mateřské škole Prostějov, Palackého tř. 14 ve výši 198.700,- Kč

- Základní škole a mateřské škole Prostějov, Kollárova ul. 4 ve výši 13.492,- Kč

- Základní škole a mateřské škole Prostějov, Melantrichova ul. 60 ve výši 326.763,- Kč

- Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 ve výši 26.059,- Kč

- Základní škole Prostějov, ul. E. Valenty 52 ve výši 26.048,- Kč

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

  20

003111

5331

1

0200000020325

86.834 

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek MŠ PV, ul. Šárka 4a – odpisy bezúplatně převedeného nemovitého majetku)

20

003111

5331

1

0200000020327

67.936

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek MŠ PV, Partyzánská ul. 34– odpisy bezúplatně převedeného nemovitého majetku)

20

003111

5331

1

0200000020328

390.001

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek MŠ PV, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace – odpisy bezúplatně převedeného nemovitého majetku)

20

003111

5331

1

0200000020330

18.473

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek MŠ PV, Moravská ul. 30, příspěvková organizace – odpisy bezúplatně převedeného nemovitého majetku)

20

003113

5331

1

0200000020332

198.700

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ PV, Palackého tř. 14 – odpisy bezúplatně převedeného nemovitého majetku)

20

003113

5331

1

0200000020336

13.492

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ PV, Kollárova ul. 4 – odpisy bezúplatně převedeného movitého majetku)

20

003113

5331

1

0200000020338

326.763

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ PV, Melantrichova ul. 60 – odpisy bezúplatně převedeného nemovitého majetku)

20

003113

5331

1

0200000020341

26.059

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24 – odpisy bezúplatně převedeného movitého majetku)

20

003113

5331

1

0200000020344

26.048

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ PV, ul. E. Valenty 52 – odpisy bezúplatně převedeného nemovitého majetku)- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

  20

003111

2122

1

0200000020325

86.834 

(zvýšení položky 2122 – odvod z fondu investic MŠ PV, ul. Šárka 4a – odpisy bezúplatně převedeného nemovitého majetku)

20

003111

2122

1

0200000020327

67.936

(zvýšení položky 2122 – odvod z fondu investic MŠ PV, Partyzánská ul. 34– odpisy bezúplatně převedeného nemovitého majetku)

20

003111

2122

1

0200000020328

390.001

(zvýšení položky 2122 – odvod z fondu investic MŠ PV, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace – odpisy bezúplatně převedeného nemovitého majetku)

20

003111

2122

1

0200000020330

18.473

(zvýšení položky 2122 – odvod z fondu investic MŠ PV, Moravská ul. 30, příspěvková organizace – odpisy bezúplatně převedeného nemovitého majetku)

20

003113

2122

1

0200000020332

198.700

(zvýšení položky 2122 – odvod z fondu investic ZŠ a MŠ PV, Palackého tř. 14 – odpisy bezúplatně převedeného nemovitého majetku)

20

003113

2122

1

0200000020336

13.492

(zvýšení položky 2122 – odvod z fondu investic ZŠ a MŠ PV, Kollárova ul. 4 – odpisy bezúplatně převedeného movitého majetku)

20

003113

2122

1

0200000020338

326.763

(zvýšení položky 2122 – odvod z fondu investic ZŠ a MŠ PV, Melantrichova ul. 60 – odpisy bezúplatně převedeného nemovitého majetku)

20

003113

2122

1

0200000020341

26.059

(zvýšení položky 2122 – odvod z fondu investic ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24 – odpisy bezúplatně převedeného movitého majetku)

20

003113

2122

1

0200000020344

26.048

(zvýšení položky 2122 – odvod z fondu investic ZŠ PV, ul. E. Valenty 52 – odpisy bezúplatně převedeného nemovitého majetku)u k l á d á

a) ředitelům zřízených příspěvkových organizací odvod z fondu investic v souvislosti s nemovitým majetkem svěřeným k hospodaření za rok 2016 takto:

- Mateřské škole Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace ve výši 128.076,- Kč

- Mateřské škole Prostějov, ul. Šárka 4a ve výši 408.182,-Kč

- Mateřské škole Prostějov, Partyzánská ul. 34 ve výši 490.504,- Kč

- Mateřské škole Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace ve výši 450.637,- Kč

- Mateřské škole Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace ve výši 119.513,- Kč

- Základní škole a mateřské škole Prostějov, Palackého tř. 14 ve výši 881.248,- Kč

- Základní škole a mateřské škole Prostějov, Kollárova ul. 4 ve výši 495.820,- Kč

- Základní škole a mateřské škole Jana Železného Prostějov ve výši 1.130.664,- Kč

- Základní škole a mateřské škole Prostějov, Melantrichova ul. 60 ve výši 1.422.093,- Kč

- Základní škole Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 ve výši 1.233.204,- Kč

- Reálnému gymnáziu a základní škole města Prostějova, Studentská ul. 2 ve výši 918.276,- Kč

- Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 ve výši 1.202.683,- Kč

- Základní škole Prostějov, ul. E. Valenty 52 ve výši 778.344,- Kč

- Sportcentru – domu dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace ve výši 1.818.200,- Kč

- Základní umělecké škole Vladimíra Ambrose Prostějov ve výši 648.324,- Kč

- Městskému divadlu v Prostějově, příspěvková organizace ve výši 392.568,- Kč

- Městské knihovně Prostějov, příspěvková organizace ve výši 301.260,- Kč

b) vedoucímu odboru školství, kultury a sportu zajistit realizaci odvodu finančních prostředků z fondu investic výše uvedených příspěvkových organizací s kontrolním termínem do
31. 12. 2016.

K bodu 20. 7 Víceúčelové hřiště v Čechovicích

Schváleno usnesení č. 6203:

Rada města Prostějova

u k l á d á

ředitelce Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14

1.Vypracovat provozní řád víceúčelového hřiště v Čechovicích

2.Předložit Radě města Prostějova žádost na schválení kalkulačních cen pronájmu víceúčelového hřiště v Čechovicích v doplňkové činnosti

3.Vypracovat harmonogram využití víceúčelového hřiště v Čechovicích .

k. termín: 29. 4. 2016

K bodu 20. 8 Žádost o schválení bezúplatného užívání majetku - tělocvičny ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60

Schváleno usnesení č. 6204:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

bezúplatné užívání majetku – tělocvičny Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 k ubytování účastníků soustředění gymnastických oddílů TJ Chropyně, SK Hradčany Praha, TJ Sokol Horní Počernice a TJ Šumperk ve dnech 1. - 28. 8. 2016.

K bodu 20. 9 Žádost o souhlas s podáním žádosti o přidělení finančních prostředků z OlK na výkon regionálních funkcí Městskou knihovnou Prostějov

Schváleno usnesení č. 6205:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

s podáním žádosti o přidělení finančních prostředků z Olomouckého kraje na výkon regionálních funkcí v roce 2016 ve výši Kč 1 655 221,-- Městskou knihovnou Prostějov, příspěvkovou organizací.

K bodu 20.10 Žádost o úpravu finančního plánu Mateřské školy Prostějov, ul. Šárka 4a

Schváleno usnesení č. 6206:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

úpravu finančního plánu navýšení závazného ukazatele 551 – odpisy dlouhodobého majetku ve výši 11.484 Kč.

K bodu 20.11 ROZOP kapitoly 19 – Duha KK u hradeb (vrácení zálohy zájemcům o pokračovací taneční kurzy)

Schváleno usnesení č. 6207:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0019

003319

5169

1

0190000190100

2.400

(zvýšení položky 5169 – odměny za užití duševního vlastnictví – vrácení zálohy zájemcům o pokračovací taneční kurzy, které nenavštěvují)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

2.400

(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)

K bodu 20.12 ROZOP kapitoly 19 – Duha KK u hradeb (přeúčtování položek)

Schváleno usnesení č. 6208:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0019

003313

5041

0190000190100

2.505.310

(zvýšení položky 5041 – Kino METRO 70, odměny za užití duševního vlastnictví)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0019

003313

5169

0190000190100

2.505.310

(snížení položky 5169 – nákup ostatních služeb, Kino METRO 70)

K bodu 20.13 ROZOP kapitoly 19 – Duha KK u hradeb (Program na náměstí T. G. Masaryka u příležitosti Velikonočního jarmarku)

Schváleno usnesení č. 6209:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

-zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0019

003319

5041

0190000190106

275.000

(zvýšení položky 5041 - odměny účinkujícím a poplatky Ochrannému svazu autorskému za užití hudebních děl)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0019

003319

5169

0190000190106

190.000

(zvýšení položky 5169 – nákup ostatních služeb, tj. doprava účinkujícím, montáž a demontáž pódia, ozvučení hudebních produkcí, ostraha osob a majetku, pronájem sanitárního systému pro účinkující a veřejnost)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

465.000

(snížení položky 5901 - rezerva RMP pro ROZOP)

K bodu 21. 1 Plán oprav chodníků v Prostějově v roce 2016

Schváleno usnesení č. 6210:

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e

plán oprav chodníků v Prostějově v roce 2016 dle předloženého návrhu.

K bodu 21. 2 Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1/3 v k.ú. Domamyslice

Schváleno usnesení č. 6211:

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1/3 – ostatní  plocha, ostatní komunikace, o výměře 214 m2 v k.ú. Domamyslice, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví Statutárního města Prostějova.

K bodu 21. 3 Majetkoprávní vypořádání pozemků s OlK v souvislosti se stavbou: „Okružní křižovatka na Přikrylově náměstí v Prostějově“

Schváleno usnesení č. 6212:

Rada města Prostějova

1)d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 7659/1 v k.ú. Prostějov o výměře 5 m2 (dle geometrického plánu č. 5774-843/2015 ze dne 21.01.2016 označena jako díl „c“, který je nově součástí pozemku p.č. 240 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7666/3 v k.ú. Prostějov o výměře 52 m2 (dle geometrického plánu č. 5774-843/2015 ze dne 21.01.2016 označena jako díl „w“, který je nově součástí pozemku p.č. 241 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7653/1 v k.ú. Prostějov o výměře 22 m2 (dle geometrického plánu č. 5774-843/2015 ze dne 21.01.2016 označena jako díl „p“, který je nově součástí pozemku p.č. 7652/1 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7653/1 v k.ú. Prostějov o výměře 14 m2 (dle geometrického plánu č. 5774-843/2015 ze dne 21.01.2016 označena jako díl „q“, který je nově součástí pozemku p.č. 7653/2 v k.ú. Prostějov), pozemku p.č. 7653/2 v k.ú. Prostějov o výměře 7 m2 (dle geometrického plánu č. 5774-843/2015 ze dne 21.01.2016 nově součástí pozemku p.č. 7653/2 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7653/1 v k.ú. Prostějov o výměře 6 m2 (dle geometrického plánu č. 5774-843/2015 ze dne 21.01.2016 označena jako díl „u“, který je nově součástí pozemku p.č. 7654 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7666/3 v k.ú. Prostějov o výměře 19 m2 (dle geometrického plánu č. 5774-843/2015 ze dne 21.01.2016 označena jako díl „o“, který je nově součástí pozemku p.č. 7659/3 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7666/3 v k.ú. Prostějov o výměře 159 m2 (dle geometrického plánu č. 5774-843/2015 ze dne 21.01.2016 označena jako díl „k“, který je nově součástí pozemku p.č. 7666/4 v k.ú. Prostějov), 2 částí pozemku p.č. 7666/3 v k.ú. Prostějov o celkové výměře 4 m2 (dle geometrického plánu č. 5774-843/2015 ze dne 21.01.2016 označeny jako díly „t+r“, které jsou nově součástí pozemku p.č. 7666/5 v k.ú. Prostějov) a části pozemku p.č. 7666/3 v k.ú. Prostějov o výměře 48 m2 (dle geometrického plánu č. 5774-843/2015 ze dne 21.01.2016 označena jako díl „j“, který je nově součástí pozemku p.č. 7669 v k.ú. Prostějov), z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, IČ: 709 60 399, do vlastnictví Statutárního města Prostějova s tím, že nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,

2)v y h l a š u j e

záměr bezúplatného převodu části pozemku p.č. 7659/2 v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 (dle geometrického plánu č. 5774-843/2015 ze dne 21.01.2016 označena jako díl „b“, který je nově součástí pozemku p.č. 7659/1 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 241 v k.ú. Prostějov o výměře 35 m2 (dle geometrického plánu č. 5774-843/2015 ze dne 21.01.2016 označena jako díl „f“, který je nově součástí pozemku p.č. 7666/3 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7666/4 v k.ú. Prostějov o výměře 23 m2 (dle geometrického plánu č. 5774-843/2015 ze dne 21.01.2016 označena jako díl „h“, který je nově součástí pozemku p.č. 7666/3 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7666/5 v k.ú. Prostějov o výměře 29 m2 (dle geometrického plánu č. 5774-843/2015 ze dne 21.01.2016 označena jako díl „i“, který je nově součástí pozemku p.č. 7666/3 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7667/3 v k.ú. Prostějov o výměře 22 m2 (dle geometrického plánu č. 5774-843/2015 ze dne 21.01.2016 označena jako díl „e“, který je nově součástí pozemku p.č. 7666/3 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7659/3 v k.ú. Prostějov o výměře 17 m2 (dle geometrického plánu č. 5774-843/2015 ze dne 21.01.2016 označena jako díl „g“, který je nově součástí pozemku p.č. 7666/3 v k.ú. Prostějov), z vlastnictví Statuárního města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ: 779 11, IČ: 606 09 460, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ: 772 11, IČ: 709 60 399, s tím, že náklady na zpracování geometrického plánu uhradí Statutární město Prostějov a veškeré ostatní náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí nabyvatel.

K bodu 21. 4 Prostějovský velikonoční jarmark 2016 - schválení výše nájemného za užívání dřevěných prodejních stánků a výše poplatku za právo přenechání prostoru pro umístění mobilního stánku

Schváleno usnesení č. 6213:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

1) výši nájemného za užívání dřevěných prodejních stánků v rámci Prostějovského velikonočního jarmarku konaného v roce 2016 následovně:

a)nájemné za užívání dřevěného prodejného stánku Standard bude činit 100 Kč včetně DPH/den,

b)nájemné za užívání dřevěného prodejného stánku Gastro bude činit 200 Kč včetně DPH/den,

2) výši poplatku za službu, a to právo přenechání prostoru pro umístění mobilního stánku umístěného v rámci Prostějovského velikonočního jarmarku konaného v roce 2016, následovně:

a)poplatek za umístění malého mobilního stánku bude činit 100 Kč včetně DPH/den,

b)poplatek za umístění velkého mobilního stánku bude činit 200 Kč včetně DPH/den.

K bodu 21. 5 Rekonstrukce kotelny ve Společenském domě

Schváleno usnesení č. 6214:

Rada města Prostějova

r o z h o d l a

materiál č. 21. 5 Rekonstrukce kotelny ve Společenském domě odložit na příští schůzi rady s tím, že Ing. Průša doplní informace dle připomínek v diskusi.

K bodu 21. 6 Revokace usnesení RMP č. 4779 z 09.09.2014 a vyhlášení záměru výpůjčky pozemků v k.ú. Čechůvky včetně staveb zvoničky a kaple

Schváleno usnesení č. 6215:

Rada města Prostějova

1) r e v o k u j e

usnesení Rady města Prostějova č. 4779 ze dne 09.09.2014 týkající se schválení výpůjčky pozemků v k.ú. Čechůvky včetně staveb zvoničky a kaple Římskokatolické farnosti Prostějov – Vrahovice,

2) v y h l a š u j e

záměr výpůjčky pozemku p.č. st. 39 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2 v k.ú. Čechůvky včetně stavby zvoničky bez čísla popisného nebo evidenčního a pozemku p.č.st. 14/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2 v k.ú. Čechůvky včetně stavby kaple bez čísla popisného nebo evidenčního, pro bohoslužebné účely, za následujících podmínek:

a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,

b) vypůjčitel ponese ze svého obvyklé náklady spojené s užíváním předmětu výpůjčky. 

K bodu 21. 7 Schválení ukončení Smlouvy o nájmu č. 2012/50/161 ze dne 01.06.2012 a schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 2994/1 v k.ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 6216:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

1) ukončení Smlouvy o nájmu č. 2012/50/161 uzavřené mezi Českou republikou -  Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje jako pronajímatelem a Statutárním městem Prostějovem jako nájemcem dne 01.06.2012 týkající se pronájmu části pozemku p.č. 2994/1 v k.ú. Prostějov za účelem umístění a provozování cyklostezky dohodou ke dni 29.02.2016,

2) uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 2994/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 220 m2 ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, se sídlem tř. Kosmonautů 189/10, Olomouc, Hodolany, PSČ 779 00, IČ: 720 51 795, Statutárnímu městu Prostějovu za účelem umístění a provozování cyklistické stezky za podmínek uvedených v přiložené nájemní smlouvě.

K bodu 21. 8 Schválení uzavření smlouvy o právu provést stavbu: „II/433 Prostějov – Mořice“

Schváleno usnesení č. 6217:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o právu provést stavbu: „II/433 Prostějov – Mořice“ mezi Statutárním městem Prostějovem jako vlastníkem pozemků p.č. 7845/1, p.č. 7844/2, p.č. 7865/1, p.č. 7835/1, p.č. 2566/4, p.č. 2566/3, p.č. 2566/2, p.č. 7846/2, p.č. 7844/1, p.č. 7842 a p.č. 2566/19, vše v k.ú. Prostějov, pozemků p.č. 423, p.č. 480, p.č. 477, p.č. 478, vše v k.ú. Žešov, a spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemku p.č. 484 v k.ú. Žešov a Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ: 779 11, IČ: 606 09 460, jako stavebníkem předmětné stavby, za podmínek dle přiložené smlouvy o právu provést stavbu.

K bodu 21. 9 Vyhlášení záměru pronájmu pozemků p.č. 7580/1 a p.č. 7580/2, oba v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 6218:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 7580/1 – ostatní plocha o výměře 105 m2 a celého pozemku p.č. 7580/2 – ostatní plocha o výměře 108 m2, oba v k.ú. Prostějov, Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvkové organizaci, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, IČ 659 93 390, za účelem dočasného užívání pro potřeby výstavby silnice R 46 za podmínek uvedených v přiložené Nájemní smlouvě.

K bodu 21.10 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích v k.ú. Čechůvky

Schváleno usnesení č. 6219:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souvislosti s realizací stavby Statutárního města Prostějova „Přivaděč vody do průmyslové zóny Prostějov“ zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v strpění uložení vodovodního propojovacího potrubí TLT DN 100 včetně chráničky PE100RC SDR17 250/14,8mm, vodovodního potrubí TLT DN 300, signalizačního kabelu a přípojky NN, v závazku strpět provádění veškerých oprav a běžné údržby vodovodního propojovacího potrubí TLT DN 100, vodovodního potrubí TLT DN 300, signalizačního kabelu a přípojky NN a strpět vstup oprávněných osob za tímto účelem na částech pozemků p.č. 118 a p.č. 119, oba v k.ú. Čechůvky, ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, s právem hospodaření pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ: 772 11, IČ: 709 60 399, (rozsah zatížení pozemků bude znám po vypracování geometrického plánu), ve prospěch Statutárního města Prostějova za podmínek uvedených v přiložené Nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.

K bodu 21.11 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 6220:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat vedení kanalizace včetně jeho ochranného pásma na částech pozemků Statutárního města Prostějova p.č. 7683/1, p.č. 7683/3, p.č. 7691 a p.č. 7693, vše v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemků je stanoven geometrickým plánem č. 5727-188/2015 ze dne 06.11.2015), ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., se sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, PSČ: 796 01, IČ: 494 51 723, za následujících podmínek:

a) služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč navýšenou o daň z přidané hodnoty podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov.

K bodu 21.12 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků v k.ú. Vrahovice

Schváleno usnesení č. 6221:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat vedení kanalizace včetně jeho ochranného pásma na částech pozemků Statutárního města Prostějova p.č. 842/3, p.č. 843/3, p.č. 846/3, p.č. 854/2, p.č. 854/1 a p.č. 985/2, vše v k.ú. Vrahovice (rozsah zatížení pozemků je stanoven geometrickým plánem č. 933-831/2015 ze dne 06.01.2016), ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., se sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, PSČ: 796 01, IČ: 494 51 723, za následujících podmínek:

a)služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši stanovené znaleckým posudkem navýšenou o daň z přidané hodnoty podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,

b)náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího služebnosti do katastru nemovitostí bude hradit oprávněný z věcného břemene,

c)Statutární město Prostějov se jako povinný z věcného břemene ve smlouvě o zřízení věcného břemene zaváže, že v případě vybudování veřejného osvětlení v rámci investiční akce Statutárního města Prostějova: „Dešťová kanalizace a komunikace v ul. J. Köhlera a Hrázky, Prostějov – Vrahovice“ v ochranném pásmu kanalizace, pokud vyvstanou potřeby oprávněného z věcného břemene ve formě nutné rekonstrukce, havárie či modernizace kanalizace, provede povinný z věcného břemene na své náklady bezodkladné odpojení veřejného osvětlení, případně odstranění světelných sloupů a jejich následné obnovení dle harmonogramu stanoveného oprávněným z věcného břemene.

K bodu 21.13 Revokace části usnesení RMP č. 4492 z 27.05.2014, vyhlášení záměru prodeje pozemků v k.ú. Kralice na Hané a zřízení služebností inženýrské sítě na pozemcích v k.ú. Kralice na Hané

Schváleno usnesení č. 6222:

Rada města Prostějova

1) r e v o k u j e

bod 2) usnesení Rady města Prostějova č. 4492 ze dne 27.05.2014 týkající se zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu vést a provozovat kanalizační vedení na pozemcích p.č. 338/3 a p.č. 338/4, oba v k.ú. Kralice na Hané, a v právu vstupovat a vjíždět na uvedené pozemky v souvislosti s údržbou, úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizačního vedení, ve prospěch pozemků p.č. 310/4 a p.č. 906/1, oba v k.ú. Kralice na Hané, ve vlastnictví Statutárního města Prostějova a ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, se sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, PSČ 796 01, IČ 494 51 723,

2) v y h l a š u j e

záměr prodeje pozemků p.č. 338/3 – orná půda o výměře 335 m2, p.č. 338/4 – ostatní plocha o výměře 480 m2, p.č. 338/5 – ostatní plocha o výměře 324 m2, p.č. 338/6 -  ostatní plocha o výměře 66 m2 a části pozemku p.č. 907/1 – ostatní plocha o výměře cca 988 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu), vše v k.ú. Kralice na Hané, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,

3) d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

I) zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu vést a provozovat kanalizaci na pozemcích p.č. 338/3, p.č. 338/4, p.č. 338/5 a p.č. 338/6, vše v k.ú. Kralice na Hané, a v právu vstupovat a vjíždět na uvedené pozemky v souvislosti s údržbou, úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizace, ve prospěch pozemků p.č. 310/14 a p.č. 906/1, oba v k.ú. Kralice na Hané, ve vlastnictví Statutárního města Prostějova a ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., se sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, PSČ 796 01, IČ 494 51 723, za následujících podmínek:

a) služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a bezúplatně,

b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího služebnosti do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,

II) zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu umístit a provozovat vodovod a kanalizaci na částech pozemků p.č. 350/119, p.č. 350/91, p.č. 350/59, p.č. 350/58, p.č. 350/16, p.č. 350/46, p.č. 350/117, p.č. 350/115 a p.č. 350/114, p.č. 350/118 a p.č. 907/1, vše v k.ú. Kralice na Hané, a v právu vstupovat a vjíždět na uvedené pozemky v souvislosti s údržbou, úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodu a kanalizace, ve prospěch pozemku ve vlastnictví Statutárního města Prostějova nově vzniklého dělením pozemku p.č. 907/1 v k.ú. Kralice na Hané při prodeji dle bodu 2) usnesení, za následujících podmínek:

a) služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a bezúplatně,

b) služebnost bude vymezena geometrickým plánem v rozsahu vedení vodovodu a kanalizace a jejich ochranných pásem dle příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění,

c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího služebnosti do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,

d) do zaměření služebnosti geometrickým plánem bude mezi Statutárním městem Prostějovem a společností Windmöller & Hölscher Czech s.r.o., se sídlem Kralice na Hané, Háj 357, PSČ 798 12, IČ: 269 66 441, uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

K bodu 22. 1 Vyhlášení záměru změny smlouvy č. 508 o nájmu PSP na sídl. Svobody (pav. I 3520/21)

Schváleno usnesení č. 6223:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr změny smlouvy č. 508 o nájmu  prostoru sloužícího podnikání č. 202 o celkové rozloze 145,76 m2 v domě na sídlišti Svobody – pav. I.  3520/21 v Prostějově. Tímto vyhlášeným záměrem se mění název a sídlo nájemce takto:

- původní: Občanské sdružení Mateřské centrum Prostějov se sídlem Žešov 101, 796 01 Prostějov

- nový: Mateřské centrum Prostějov, z. s.  se sídlem sídl. Svobody 3520/21, 796 01 Prostějov.

K bodu 22. 2 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 909 (prodejní stánek) na ul. Janáčkova č. 9013

Schváleno usnesení č. 6224:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 909 (prodejní stánek) o celkové rozloze 17,19 m2 na ul. Janáčkova 9013 v Prostějově, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.

K bodu 22. 3 Vyhlášení záměru pronájmu GS č. 522  v domě na ul. Norská č. 6/4245

Schváleno usnesení č. 6225:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr pronájmu garážového stání č. 522 o celkové rozloze 7 m2 v domě  na ul. Norská č. 6/4245 v Prostějově, za těchto podmínek:

- pro garážování vozidla ve vlastním užívání

- s předností parkování vozidla nájemníků domu na ul. Norská č. 6/4245 v Prostějově

- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP)

- za nabídnuté měsíční nájemné v minimální výši 650,-Kč s inflační doložkou

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s. r. o., Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov.

K bodu 22. 4 Pronájem fotbalového areálu E. Beneše

Schváleno usnesení č. 6226:

Rada města Prostějova po projednání

a) s ch v a l u j e

ceník nájemného u fotbalového areálu E. Beneše v Prostějově

Ceník nájemného:Cena

hřiště umělý povrch

800 Kč/hod

hřiště tráva

800 Kč/hod

šatny, V.I.P.

6000 šatna/rok

kancelář,masérna

200 Kč/m2/rok

b) v y h l a š u j e

záměr uzavření nájemní smlouvy s 1.SK Prostějov z.s., se sídlem Za Místním nádražím 4536, 796 01 Prostějov, IČO: 266 21 916, na pronájem níže uvedených částí fotbalového areálu E. Beneše v Prostějově nacházejícího se na pozemcích p.č. 5734/1, p.č. 5738/1, p.č. 5738/3, p.č. 5738/9, p.č. 5738/10, p.č. 5738/14, p.č. 5738/15,  p.č. 5738/16 a p.č. 5738/17, vše v k.ú. Prostějov, včetně příslušenství za těchto podmínek:

- předmět nájmu:

- travnaté a umělé hřiště v časovém rozsahu, který bude měsíčně upřesňován, 

- plochy k reklamním účelům v areálu fotbalového hřiště, které je nájemce povinen na pokyn pronajímatele skrýt, nebo odstranit v době, kdy bude areál pronajatý jinému subjektu,

- šatny č. 2, 4, 5, 6, 7, 8, masérna, místnost V.I.P., s výjimkou termínů, kdy bude pronajímatel některé místnosti potřebovat za účelem jejich použití pro jiné nájmy,

- kanceláře č. 18 a 21, trvale po dobu účinnosti smlouvy,

- rozhlas č. 14 – v době zápasů,

- šatna č. 3 pro hostující družstva, po dobu zápasů,

- hospodářská místnost č. 10,

- doba nájmu od 1.4.2016 do 31.7.2016,

- nájemné - 50% množstevní sleva z ceníku nájemného u fotbalového areálu E.Beneše,

c) v y h l a š u j e

záměr uzavření nájemní smlouvy s TJ Haná Prostějov, se sídlem Brněnská 1385/10, 796 01 Prostějov, IČO: 163 67 995, na pronájem níže uvedených částí fotbalového areálu E. Beneše v Prostějově nacházejícího se na pozemcích p.č. 5734/1, p.č. 5738/1, p.č. 5738/3, p.č. 5738/9, p.č. 5738/10, p.č. 5738/14, p.č. 5738/15,  p.č. 5738/16 a p.č. 5738/17, vše v k.ú. Prostějov, včetně příslušenství za těchto podmínek:

- předmět nájmu:

- travnaté a umělé hřiště v časovém rozsahu, který bude měsíčně upřesňován, 

- šatna č. 1,

- doba nájmu od 1.4.2016 do 31.7.2016,

- nájemné - 50% množstevní sleva z ceníku nájemného u fotbalového areálu E. Beneše.

K bodu 22. 5 Schválení pronájmu NP č. 726 v domě na ul. Kostelecká č. 17/4165

Schváleno usnesení č. 6227:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

pronájem nebytového prostoru č. 726 o celkové rozloze 26,98 m2 v domě na ul. Kostelecká č. 17/4165  v Prostějově fě  PSV INVEST s. r. o., se sídlem Žižkovo nám. 134/19, 796 01 Prostějov, a to:

- za účelem  provozování kanceláře

- za nabídnuté nájemné ve výši  1.000,-Kč/měsíc

- opravy provede na vlastní náklady.

K bodu 22. 6 Schválení pronájmu PSP č. 131 v domě na nám. E. Husserla 1641/9

Schváleno usnesení č. 6228:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 131 o celkové rozloze 111,45 m2 v domě na nám. E. Husserla 1641/9 v Prostějově - Mesut Halimi se sídlem Sušilova 1612/2a, 796 01 Prostějov, a to:

- za účelem  provozování cukrárny

- za nabídnuté nájemné ve výši  19.500,-Kč/měsíc

- opravy provede na vlastní náklady.

K bodu 22. 7 Schválení pronájmu PSP č. 161 v domě na nám. T. G. Masaryka 112/7

Schváleno usnesení č. 6229:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 161 o celkové rozloze 59,80 m2 v domě na nám. T. G. Masaryka 112/7 v Prostějově žadateli - anonymizováno, a to:

- za účelem  provozování prodejny dámských oděvů a kabelek

- za nabídnuté nájemné ve výši  11.000,-Kč/měsíc

- opravy provede na vlastní náklady.

K bodu 22. 8 Schválení pronájmu garáže č. 765 v objektu bývalé kotelny na sídl. Svobody 9012

Schváleno usnesení č. 6230:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

pronájem garáže č. 765 o celkové rozloze 34,60 m2 v objektu bývalé kotelny na sídl. Svobody 9012 v Prostějově žadateli - anonymiziováno, a to:

- za účelem  parkování osobního vozidla

- za nabídnuté nájemné ve výši 1.300,-Kč/měsíc.

K bodu 22. 9 Sleva na nájemném za omezené užívání prostoru sloužící podnikání

Schváleno usnesení č. 6231:

Rada města Prostějova po projednání

s ch v a l u j e

slevu ve výši 10 000,0 Kč na nájemném za prostor sloužící podnikání č. 185 v bytovém domě na Pernštýnské náměstí 4 v Prostějově, z důvodu zatečení při prasklém rozvodu vody a vysoušení prostoru sloužícího podnikání

žadatelce – anonymizováno -  nájemci prostoru sloužící podnikání č. 185 v bytovém domě na Pernštýnské nám. 4, Prostějov.

K bodu 23.1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytu v majetku města Prostějova

Schváleno usnesení č. 6232:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

uzavření nájemních smluv na pronájem bytu v majetku města Prostějova s níže uvedenými žadateli:

- byt o velikosti 0+1 v domě na ul. J. Zrzavého č. 3975, 796 04  Prostějov (bez balkonu)

Žadatel - anonymizováno

Žadatelka - anonymizováno

- byt o velikosti 2+1 v domě na ul. Šárka č. 9/1900, 796 01  Prostějov (bez balkonu)

Žadatelka - anonymizováno

- byt o velikosti 1+1 v domě na ul. Norská č. 6/4245, 796 01  Prostějov (s balkonem)

Žadatel - anonymizováno.

K bodu 23.2 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS

Schváleno usnesení č. 6233:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

uzavření nájemních smluv na pronájem bytů zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku města Prostějova v pořadí s níže uvedenými žadateli:

- byt o velikosti  0+1 v domě na ul. Polišenského č. 1/4380, 796 04 Prostějov (bez balkonu)

Žadatelka - anonymizováno

- byt o velikosti  0+1 v domě na ul. Polská č. 13/674, 796 01 Prostějov (bez balkonu) 

Žadatelka - anonymizováno.

K bodu 24.1 Převzetí záštity nad 4. ročníkem soutěže „Amundsen cup 2016 Prostějov“

Schváleno usnesení č. 6234:

Rada města Prostějova

p ř e b í r á

záštitu nad 4. ročníkem mezinárodní koktejlové juniorské soutěže „Amundsen cup 2016 Prostějov“, kterou pořádá Střední odborná škola Prostějov dne 31. března 2016.

RNDr. Alena R a š k o v á Ing. Zdeněk F i š e r

primátorka města Prostějova 1. náměstek primátorky

Prostějov 1.3.2016

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 8.3.2016 13:57:22 | přečteno 334x | Richard Sedlák
load