Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2016 > Usnesení z 37. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 37. schůze Rady města Prostějova

konané dne 15.3.2016

Ke stažení: ikona souboru37 RM 15 03 2016 zápis

K bodu 1. Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č. 6235:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

program své 37. schůze, konané dne 15.3.2016, uvedený na pozvánce

- s tím, že z programu je stažen materiál 14.3 Směrnice, kterou se upravují zásady poskytování peněžitého daru novým občánkům

- s rozšířením o materiály:

2.1 Záležitosti komisí rady:

1 Doporučení Komise výstavby ze dne 23.2.2016

2 Doporučení Komise pro dopravu ze dne 9.3.2016

3 Jmenování nového člena Komise pro dopravu

2.2 Dodatek č. 4 ke smlouvě 10.6 uzavřené podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v platném znění (smlouva

ze dne 25. 11. 2013 na zajištění a poskytování služeb v oblasti propagace a marketingu pro Statutární město Prostějov)

14.6 Žádost o souhlas s převodem finančních prostředků z RF do FI a čerpání FI MŠ Prostějov, Partyzánská 34

17.1 Revokace částí usnesení č. 6226 ze dne 1.3.2016 (pronájem fotbalového areálu) a nové vyhlášení záměru uzavření nájemní smlouvy

p o v ě ř u j e

Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

K bodu  2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 1.3.2016

Schváleno usnesení č. 6236:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

zprávu o plnění svých usnesení ke dni 15.3.2016 bez připomínek.

K bodu  2. 1 Záležitosti komisí rady

Schváleno usnesení č. 6237:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

1. doporučení Komise výstavby ze dne 23.2.2016

2. doporučení Komise pro dopravu ze dne 9.3.2016

3. rezignaci Jarmily Skopalové na členství v Komisi pro dopravu, a to v souvislosti s ukončením jejího pracovního poměru ve funkci vedoucí Střediska údržby Jih Správy silnic Olomouckého kraje,

j m e n u j e

členem Komise pro dopravu Ing. Radomíra Všetičku.

K bodu  2.2 Dodatek č. 4 ke smlouvě 10.6 uzavřené podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v platném znění (smlouva ze dne 25. 11. 2013 na zajištění a poskytování služeb v oblasti propagace a marketingu pro Statutární město Prostějov)

Schváleno usnesení č. 6238:

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě 10.6 uzavřené podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v platném znění (smlouva ze dne 25. 11. 2013 na zajištění a poskytování služeb v oblasti propagace a marketingu pro statutární město Prostějov) se společností TK PLUS, s.r.o., se sídlem Za Kosteleckou ul. 51, Prostějov, IČ 25310593 dle předloženého návrhu.

K bodu  3. Návrh na udělení Cen města Prostějova za rok 2015

Schváleno usnesení č. 6239:

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova udělit Ceny města Prostějova za rok 2015 dle důvodové zprávy.

K bodu  4. Příprava zasedání zastupitelstva města dne 4.4.2016

Schváleno usnesení č. 6240:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rámcový návrh programu 14. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 4.4.2016 od 15:00 hod. v jednací místnosti radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

K bodu  4.1 Delegování zástupců města na VH

Schváleno usnesení č. 6241:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

1. revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16009 ze dne 15. 2. 2016,

2.1 delegovat na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s., sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, IČO: 494 51 723, konanou dne 7. 4. 2016 v sídle společnosti, v souladu s § 84 odst. 1 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, RNDr. Alenu Raškovou, primátorku města, a v případě její neúčasti Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátorky, jako zástupce akcionáře statutárního města Prostějova,

2.2 pověřit delegovaného zástupce, aby na valné hromadě obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s. hlasoval pro volbu p. ………….., zástupce akcionáře města Konice, členem dozorčí rady této obchodní společnosti,

3. delegovat v souladu s § 84 odst. 1 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce akcionáře statutárního města Prostějova na valné hromady (řádné i náhradní) obchodních společností, a to na období odpovídající funkčnímu období tohoto Zastupitelstva města Prostějova, takto:

a) Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s., sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, IČO: 494 51 723, RNDr. Alenu Raškovou, primátorku města, a v případě její neúčasti Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátorky,

b) .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 262 241 78, Mgr. Jiřího Pospíšila, náměstka primátorky, a v případě jeho neúčasti Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátorky,

c) FTL – First Transport Lines, a.s., sídlem Prostějov, Letecká 8, PSČ 796 23, IČ: 463 45 850, RNDr. Alenu Raškovou, primátorku města, a v případě její neúčasti PaedDr. Jaroslava Šlambora, uvolněného člena rady.

K bodu  5. Návrh řešení personálního zabezpečení správních řízení na přestupkovém oddělení  Odboru občanských záležitostí MMPv

Schváleno usnesení č. 6242:

Rada města Prostějova

b e r e  na  v ě d o m í

informaci o personálním zabezpečení správních řízení na přestupkovém oddělení Odboru občanských záležitostí s návrhem řešení,

u k l á d á

tajemníkovi Magistrátu města Prostějova předložit Radě města Prostějova návrh změny organizační struktury MMPv do 30.6.2016.

odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, tajemník

k. termín: 30.6.2016

K bodu  6. Změny Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova

Schváleno usnesení č. 6243:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit změny Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova dle přiloženého návrhu, který tvoří nedílnou součást materiálu.

K bodu  7. Změna vnitřní úpravy v oblasti vyřizování petic

Schváleno usnesení č. 6244:

Rada města Prostějova

v y d á v á

Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 4/2011, kterou se stanoví pravidla pro přijímání, projednávání a vyřizování petic statutárním městem Prostějovem s účinností k 21. 3. 2016 podle předloženého návrhu.

K bodu  8.1 Návrh OZV, kterou se mění OZV města Prostějova č. 6/2015 Požární řád města

Schváleno usnesení č. 6245:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova vydat Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2015 Požární řád města dle předloženého návrhu.

K bodu  8.2 Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na akci Velikonoční jarmark s programem ve dnech 18. 3. – 26. 3. 2016 na nám. T. G. Masaryka

Schváleno usnesení č. 6246:

Rada města Prostějova

u d ě l u j e

podle obecně závazné vyhlášky města č. 3/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2011, obecně závazné vyhlášky č. 4/2011, obecně závazné vyhlášky č. 9/2013 a obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 výjimku statutárnímu městu Prostějovu, zastoupenému Odborem školství, kultury a sportu, oddělením Duha – Kulturní klub u hradeb ve dnech 18. 3. – 26. 3. 2016 při pořádání akce Velikonoční jarmark s programem od 9:00 – 21.00 hodin na náměstí T. G. Masaryka.

K bodu  8.3 Schválení tuzemské pracovní cesty do Prahy

Schváleno usnesení č. 6247:

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e

tuzemskou pracovní cestu Miroslava Pišťáka do Prahy dne 31. 3. 2016 dle důvodové zprávy.

K bodu  8.4 Krojované slavnosti v Senátu

Schváleno usnesení č. 6248:

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e

prezentaci města Prostějova na II. ročníku Krojovaných slavností dne 7. května 2016 ve Valdštejnské zahradě v Praze,

u k l á d á

vedoucí Odboru kancelář primátora, organizačně zajistit tuto prezentaci města Prostějova.

odpovídá: RNDr. Jaroslava Tatarkovičová, vedoucí OKP

k. termín: 26.4.2016

K bodu  9.1 Zadávací řízení veřejné zakázky „Reklamní služby pro statutární město Prostějov v rámci hokejových utkání klubu LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o.“ - zahájení řízení

Schváleno usnesení č. 6249:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

1. zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění s názvem „Reklamní služby pro statutární město Prostějov v rámci hokejových utkání klubu LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o.“ v souladu s ust. § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon);

2. v souladu s ust. § 79 odst. 6 zákona postup, kdy se hodnocení nabídek neprovádí, neboť by byla hodnocena pouze nabídka jednoho uchazeče;

3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Reklamní služby pro statutární město Prostějov v rámci hokejových utkání klubu LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o.“ – Výzvu k podání nabídky včetně vzoru Smlouvy o reklamě a dále Odůvodnění veřejné zakázky dle návrhu předloženého v příloze písemného materiálu;

4. uchazeče, kterému bude zaslána výzva k podání nabídky:

LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o.

se sídlem U Stadionu 4452, 796 01 Prostějov

IČO:28931181;

5. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova;

6. v souladu s § 74 zákona jmenný seznam osob, které budou jednat za zadavatele při předání nabídky v určeném termínu, seznam účastníků jednání za zadavatele je jmenovitě uveden v oddělené příloze k zápisu ze schůze Rady města Prostějova ze dne 15. 3. 2016.

u k l á d á

vedoucí Odboru kancelář tajemníka, zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek vyhlášení a administraci veřejné zakázky „Reklamní služby pro statutární město Prostějov v rámci hokejových utkání klubu LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o.“ s použitím výše zmíněné zadávací dokumentace.

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT

k. termín: 14. 5. 2016

K bodu  9.2 Zadávací řízení veřejné zakázky „Reklamní služby pro statutární město Prostějov v rámci basketbalových utkání klubu Orli Prostějov“ - zahájení řízení

Schváleno usnesení č. 6250:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

1. zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění s názvem „Reklamní služby pro statutární město Prostějov v rámci basketbalových utkání klubu Orli Prostějov“ v souladu s ust. § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon);

2. v souladu s ust. § 79 odst. 6 zákona postup, kdy se hodnocení nabídek neprovádí, neboť by byla hodnocena pouze nabídka jednoho uchazeče;

3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Reklamní služby pro statutární město Prostějov v rámci basketbalových utkání klubu Orli Prostějov“ – Výzvu k podání nabídky včetně vzoru Smlouvy o reklamě a dále Odůvodnění veřejné zakázky dle návrhu předloženého v příloze;

4. uchazeče, kterému bude zaslána výzva k podání nabídky:

Orli Prostějov o.s.

se sídlem Boženy Němcové 3792/15, 796 01 Prostějov

IČO: 01795660

5. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova;

6. v souladu s § 74 zákona jmenný seznam osob, které budou jednat za zadavatele při předání nabídky v určeném termínu, seznam účastníků jednání za zadavatele je jmenovitě uveden v oddělené příloze k zápisu ze schůze Rady města Prostějova ze dne 15. 3. 2016.

u k l á d á

vedoucí Odboru kancelář tajemníka, zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek vyhlášení a administraci veřejné zakázky „Reklamní služby pro statutární město Prostějov v rámci basketbalových utkání klubu Orli Prostějov“ s použitím výše zmíněné zadávací dokumentace.

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT

k. termín: 14. 5. 2016

K bodu  9.3 ROZOP kapitoly 14 - kancelář tajemníka

Schváleno usnesení č. 6251:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000014

6112

5023

0140000000000

244.000,--

Odměny členů zastupitelstva obcí – navýšení odměny za výkon funkce dle nařízení vlády č. 352/2015 Sb., u uvolněných zastupitelů a usnesením zastupitelstva města u neuvolněných zastupitelů

0000000014

6112

5031

0140000000000

33.000,--

Povinné pojištění na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti – navýšení pouze pro uvolněné zastupitele

0000000014

6112

5032

0140000000000

22.000,--

Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění – navýšení pro všechny členy zastupitelstva

0000000014

6171

5038

0140000000000

1.000,--

Povinné pojistné na úrazové pojištění – navýšení pouze pro uvolněné zastupitele

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

5901

0700000707100

300.000,--

Rezerva RMP pro ROZOP - snížení finančních prostředků z důvodu navýšení funkčních odměn členů zastupitelstva.

K bodu 10. Žádost o užití znaku města – ART ECON – Střední škola, s.r.o.

Schváleno usnesení č. 6252:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

s  užitím znaku města Prostějova na 15. ročníku soutěže „Prostějovská zlatá jehla 2016“. Souhlas se uděluje společnosti ART ECON – Střední škola, s.r.o., Husovo nám. 2061/91, Prostějov, IČO: 25500783, v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

K bodu 11.1 Dotace - oblast sportu (Taneční škola PIROUETTE)

Schváleno usnesení č. 6253:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 70.000,-- Kč

Taneční škole PIROUETTE, Vápenice 7, Prostějov, IČO 227 25 156 (poř. č. žádosti 2)

- na podporu činnosti (startovné, kostýmy, reprezentační oblečení, nájemné)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem Taneční školou PIROUETTE, Vápenice 7, Prostějov, IČO 227 25 156

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003419

5222

0200000000000

70.000

(zvýšení položky 5222 – Taneční škola PIROUETTE – podpora činnosti)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5909

0700000708000

70.000

(snížení položky 5909 – dotace nerozdělené)

K bodu 11.2 Dotace - příspěvek na provoz srážecích stanic

Schváleno usnesení č. 6254:

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2016 z prostředků kapitoly 40 - životní prostředí ve výši 50.000 Kč Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČO: 708 90 013 (poř. č. 245)

- opatření na zlepšení jakosti vod – provoz srážecích stanic na přítocích 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659, a příjemcem, Povodím Moravy s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČO: 708 90 013 dle přílohy č. 1;

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

2331

5229

50.000

(prostředky na provoz srážecích stanic – VD Plumlov)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

2331

5169

50.000

(prostředky na provoz srážecích stanic – VD Plumlov)

K bodu 12.1 Nabídka zpracování systému financování obnovy majetku a dalších ekonomických agend

Schváleno usnesení č. 6255:

Rada města Prostějova

u k l á d á

vedoucímu Finančního odboru zadat zakázku malého rozsahu na zajištění služeb uvedených v Příloze č. 3 písemného materiálu.

odpovídá: Ing. Radim Carda, vedoucí FO

k. termín: 29.3.2016

K bodu 12.2 Odkup akcií společnosti VaK Prostějov, a.s.

Schváleno usnesení č. 6256:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

informaci o možnosti odkupu akcií společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., IČ: 494 51 723, Krapkova 26, Prostějov, na základě nabídky akcionáře.

K bodu 13. 1 EÚO MŠ Partyzánská 34  budova A. Krále 16 vč. PD – doplnění návrhu systému větrání

Schváleno usnesení č. 6257:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

zadání výběrového řízení na akci „EÚO MŠ Partyzánská 34 budova A. Krále 16 vč. PD – doplnění návrhu systému větrání“ formou výzvy jednomu zájemci, a to společnosti ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc, IČ 294 59 346.

K bodu 13. 2 Nový park – jih, studie

Schváleno usnesení č. 6258:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

zadání vypracování projektové dokumentace „Nový park – jih“ ve stupni studie formou výzvy jednomu zájemci, a to společnosti 2 arch s.r.o., Česká 824/31, 796 01 Prostějov, IČ 277 30 221.

K bodu 13. 3 Nájemní smlouva a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 8009 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 6259:

Rada města Prostějova

1) s ch v a l u j e

pronájem části pozemků p.č. 8009 v k.ú. Prostějov ve vlastnictví Olomouckého kraje, zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, IČ 709 60 399, ve prospěch RWE Distribuční služby, s.r.o. a Statutárního města Prostějova, za podmínek uvedených v přiložené Nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

2) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit zřízení věcného břemene inženýrské sítě spočívající v strpění uložení přeložky plynového vedení včetně chráničky, v strpění provádění veškerých oprav a běžné údržby plynového vedení a v strpění vstupu oprávněných osob za tímto účelem na části pozemku p.č. 8009, v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování geometrického plánu) ve vlastnictví Olomouckého kraje, zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, IČ 709 60 399, ve prospěch RWE Distribuční služby, s.r.o. a Statutárního města Prostějova, za podmínek uvedených v přiložené Nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Do zaměření služebnosti geometrickým plánem bude mezi Správou silnic Olomouckého kraje a Statutárním městem Prostějovem uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

K bodu 13. 4 Obratiště pro autobusy MHD v průmyslové zóně v Prostějově – schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2015/00067

Schváleno usnesení č. 6260:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci přeložky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2015/00067 mezi statutárním městem Prostějovem a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 040 84 063 na investiční akci „Obratiště pro autobusy MHD v průmyslové zóně v Prostějově“ dle předloženého návrhu.

K bodu 13. 5 Schválení uzavření nájemní smlouvy a zřízení služebnosti na částech pozemků p.č. 8090/1, 8091 a 8092/1 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 6261:

Rada města Prostějova

1. s c h v a l u j e

pronájem částí pozemků p.č. 8090/1 o výměře 39,4 m2, p.č. 8091 o výměře 505,5 m2, p.č. 8092/1 o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno,  IČ 708 90 013, za podmínek uvedených v přiložené Nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti,

2. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit na částech pozemků p.č. 8090/1, 8091 a 8092/1, vše v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemků bude znám po vypracování geometrického plánu) ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČ 708 90 013, zřízení služebnosti spočívající v povinnosti povinného strpět stavbu „Biocentrum a biokoridor Močidýlka v Prostějově“, která mimo jiné obsahuje stavební objekty lávky pro pěší přes řeku Hloučelu + opevnění, komunikace, opevnění břehu (zřízení, umístění a provozování), v povinnosti povinného umožnit oprávněnému (jeho zaměstnancům, popř. pověřeným osobám) vstup a vjezd techniky na předmětné pozemky za účelem provádění údržby, kontroly a oprav či odstraňování výše uvedené stavby, v povinnosti oprávněného udržovat stavbu v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami a podmínkami stanovenými správcem toku k projektové dokumentaci a technologii provádění stavby sousedící s vodním tokem, v povinnosti oprávněného odstranit nebo finančně nahradit způsobené škody činností oprávněného nebo škody způsobené v příčinné souvislosti s provozem stavby na předmětných pozemcích a v povinnosti oprávněného v případě významných vodohospodářských zájmů, které nebyly ke dni podpisu smlouvy povinnému známy, na požadavek povinného přeložit stavbu na náklady oprávněného, ve prospěch Statutárního města Prostějova, za podmínek uvedených v přiložené Nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.

K bodu 13. 6 Zámek - severozápadní a jižní křídlo - autorský dozor

Schváleno usnesení č. 6262:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

zadat výběrové řízení na výkon funkce autorského dozoru na investiční akci „Zámek - severozápadní a jižní křídlo“ formou výzvy jednomu zájemci a to společnosti CAD PROJEKT PLUS, s.r.o., Riegrova 793/2, 796 01 Prostějov, IČ 255 87 293.

K bodu 13. 7 Vyřazení zmařených investičních akcí z majetku města Prostějova

Schváleno usnesení č. 6263:

Rada města Prostějova

r o z h o d l a

odložit materiál č. 13. 7 Vyřazení zmařených investičních akcí z majetku města Prostějova s tím, že RNDr. Rašková nabídne obci Držovice bezúplatný převod předmětné projektové dokumentace.

K bodu 13. 8 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rákosníčkovo hřiště – LIDL Anenská)

Schváleno usnesení č. 6264:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

0600529000000

60 000

Rákosníčkovo hřiště – LIDL Anenská - projektová dokumentace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

60 000

Snížení rezervy RMP

K bodu 13. 9 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Sídliště Svornosti – regenerace, přeložka distribuční sítě)

Schváleno usnesení č. 6265:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

1

0600457000000

190 000

Sídliště Svornosti – regenerace – vynucená investice – přeložka distribuční soustavy

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

190  000

Snížení rezervy FRR

K bodu 13.10 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Úprava a rozšíření příjezdové cesty na ulici Moravská - PD)

Schváleno usnesení č. 6266:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

0600565000000

50 000

Úprava a rozšíření příjezdové cesty na ulici Moravská – projektová dokumentace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

50 000

Snížení rezervy RMP

K bodu 13.11 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Opravy komunikace Kostelecká - PD)

Schváleno usnesení č. 6267:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

5169

0600000000000

50 000

Opravy komunikace Kostelecká – projektová dokumentace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

50 000

Snížení rezervy RMP

K bodu 14. 1 Projednání výsledků veřejnosprávní kontroly zaměřené na vyhodnocení nastaveného vnitřního kontrolního systému v organizaci ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

Schváleno usnesení č. 6268:

Rada města Prostějova ve funkci zřizovatele organizace Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24,  IČO 479 22 516, na základě zjištění kontrolního oddělení Finančního odboru Magistrátu města Prostějova o porušení rozpočtové kázně organizací Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24,  IČO 479 22 516, spočívající v neoprávněném použití finančních prostředků zřizovatele nepřeúčtováním všech vzniklých nákladů na elektrickou energii souvisejících s pronájmy majetku do doplňkové činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zjištění dílčích nedostatků při výkonu řídící kontroly Mgr. Bc. Petry Rubáčové, ředitelky organizace Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24,  IČO 479 22 516

r o z h o d l a

uložit ve smyslu § 28 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, organizaci Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24,  IČO 479 22 516, odvod do rozpočtu města Prostějova ve výši 4.797,50 Kč

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

 zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003113

2123

1

0200000020341

4.798

(zvýšení položky 2123 – odvod za porušení rozpočtové kázně – Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24)

 zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

4.798

(zvýšení položky 8115 - fond rezerv a rozvoje)

Schváleno usnesení č. 6269:

Rada města Prostějova ve funkci zřizovatele organizace Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24,  IČO 479 22 516, na základě zjištění kontrolního oddělení Finančního odboru Magistrátu města Prostějova o porušení rozpočtové kázně organizací Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24,  IČO 479 22 516, spočívající v neoprávněném použití finančních prostředků zřizovatele nepřeúčtováním všech vzniklých nákladů na elektrickou energii souvisejících s pronájmy majetku do doplňkové činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zjištění dílčích nedostatků při výkonu řídící kontroly Mgr. Bc. Petry Rubáčové, ředitelky organizace Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24,  IČO 479 22 516

r o z h o d l a

odejmout v souvislosti s výsledky veřejnosprávní kontroly zaměřené na vyhodnocení nastaveného vnitřního kontrolního systému v organizaci Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, ředitelce organizace Mgr. Bc. Petře Rubáčové osobní příplatek, počínaje měsícem dubnem 2016.

K bodu 14. 2 Bezúplatné užívání nebytových prostor - učebny ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 k výuce hudební výchovy

Schváleno usnesení č. 6270:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

bezúplatné užívání nebytových prostor -  učebny Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 k výuce hudební výchovy od 1. 4. 2016 pro Základní uměleckou školu Vl. Ambrose Prostějov, Kravařova ul. 14.

K bodu 14.4 Žádost o úpravu finančního plánu ZUŠ školy Vl. Ambrose Prostějov

Schváleno usnesení č. 6271:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

úpravu finančního plánu navýšení závazného ukazatele 551 – odpisy dlouhodobého majetku ve výši 67.391,- Kč.

 

K bodu 14.5 Žádost ZŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 o souhlas s  přijetím účelově určeného peněžitého daru a o schválení čerpání rezervního fondu

Schváleno usnesení č. 6272:

Rada města Prostějova 

s o u h l a s í

s přijetím účelově určeného peněžitého daru Kč 11 211,-- od společnosti Women for Women, o. p. s., 

Praha Základní školou Prostějov, Kollárova ul. 4 na úhradu měsíčních záloh stravného pro vybraných

7 žáků základní školy se sociálním znevýhodněním, a sice od 21. 3. 2016 do 30. 6. 2016;

s c h v a l u j e

čerpání rezervního fondu Základní školy Prostějov, Kollárova ul. 4 ve výši Kč 11 211,-- na úhradu měsíčních záloh stravného pro vybraných 7 žáků základní školy se sociálním znevýhodněním (dar od společnosti Women for Women, o. p. s., Praha).

K bodu 14.6 Žádost o souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic; čerpání fondu investic Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34 na obnovu nákladního výtahu na stravu

Schváleno usnesení č. 6273:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

s převodem Kč 150 000,--  z rezervního fondu Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34 do fondu investic

s c h v a l u j e

čerpání fondu investic Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34 ve výši Kč 300 000,-- na obnovu nákladního výtahu na stravu na pracovišti ul. A. Krále.

K bodu 15. 1 Rozšíření plánu oprav chodníků v Prostějově v roce 2016

Schváleno usnesení č. 6274:

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e

a) rozšíření plánu oprav chodníků v Prostějově v roce 2016

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000090

002219

5171

0900000900100

3.000.000

zvýšení pol. 5171 – opravy a udržování – komunikace; opravy chodníků dlážděním

- snižuje rezervu RMP pro ROZOP

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

5901

0700000707100

3.000.000

snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova

K bodu 15. 2 Rekonstrukce kotelny ve Společenském domě – doplňující materiál

Schváleno usnesení č. 6275:

Rada města Prostějova

u k l á d á 

Odboru správy a údržby majetku města řešit další provoz kotelny ve Společenském domě realizovat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce –„Rekonstrukce kotelny ve Společenském domě“ s následným rozpočtovým opatřením.

odpovídá: Mgr. Libor Vojtek, vedoucí OSÚMM

k. termín: 20.9.2016

K bodu 15. 3 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 6032/13 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 6276:

Rada města Prostějova

r o z h o d l a

materiál č. 15. 3 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 6032/13 v k.ú. Prostějov odložit.

K bodu 15. 4 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 50 v k.ú. Krasice

Schváleno usnesení č. 6277:

Rada města Prostějova

r o z h o d l a

materiál č. 15. 4 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 50 v k.ú. Krasice odložit.

K bodu 15. 6 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 744/9 v k.ú. Vrahovice

Schváleno usnesení č. 6278:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 744/9 – ostatní plocha v k.ú. Vrahovice o výměře cca 26 m2 (přesná výměra bude známa po vypracování geometrického plánu), společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, PSČ 370 01, IČ: 280 85 400, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 15. 7 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 8055 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 6279:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 8055 – trvalý travní porost v k.ú. Prostějov o výměře 3 m2 za účelem umístění včelích úlů, za následujících podmínek:

a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,

b) výše nájemného - 20 Kč/m2 ročně, tj. 60 Kč/rok,

c) způsob placení nájemného – ročně předem,

d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

K bodu 15. 8 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 783/14 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 6280:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr prodeje pozemku p. č. 783/14 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k.ú.  Prostějov, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 15. 9 Vyhlášení záměru směny částí pozemků p.č. 6700/1 a p.č. 6700/21, oba v k.ú. Prostějov, za pozemek p.č. 6700/37 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 6281:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr směny části pozemku p.č. 6700/1 – ostatní plocha o výměře cca 7 m2 a části pozemku p.č. 6700/21 – ostatní plocha o výměře cca 18 m2, oba v k.ú. Prostějov (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) ve vlastnictví Statutárního města Prostějova za pozemek p.č. 6700/37 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 11 m2 v k.ú. Prostějov ve vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem České Budějovice 7, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ: 370 01, IČ: 280 85 400, za následujících podmínek:

a) směna pozemků bude provedena s finančním vyrovnáním ve prospěch Statutárního města Prostějova ve výši rozdílu obvyklých cen směňovaných pozemků stanovených dle znaleckého posudku účinného ke dni uzavření směnné smlouvy,

b) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu, znaleckého posudku, správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí společnost E.ON Distribuce, a.s.,

c) směna pozemků bude realizována až po výstavbě nové trafostanice na částech pozemků p.č. 6700/1 a p.č. 6700/21, oba v k.ú. Prostějov, a odstranění stávající trafostanice na pozemku p.č. 6700/37 v k.ú. Prostějov; do té doby budou vzájemné vztahy mezi Statutárním městem Prostějovem a společností E.ON Distribuce, a.s., ošetřeny smlouvou o budoucí směnné smlouvě.

K bodu 15.11 Výkup části pozemku p.č. 6446 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50

Schváleno usnesení č. 6282:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:

  1. výkup části pozemku p.č. 6446 – zahrada v k.ú. Prostějov o výměře cca 25 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 7.500 Kč, za následujících podmínek:

    1. kupní cena bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

    2. Statutární město Prostějov vybuduje na vlastní náklady nové oplocení západní hranice zbylé části pozemku p.č. 6446 v k.ú. Prostějov,

    3. Statutární město Prostějov v rámci výstavby cyklistické stezky na vlastní náklady vybuduje vjezd umožňující přístup na zbylou část pozemku p.č. 6446 v k.ú. Prostějov,

    4. náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí Statutární město Prostějov,

  1. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

00000000050

006409

6130

1

0500000000000

8.500

zvýšení pol.  6130 – pozemky; výkup části pozemku p.č. 6446 v k.ú. Prostějov (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

 

8115

1

0700000000000

8.500

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje

K bodu 15.12 Výkup částí pozemků v k.ú. Prostějov (ul. Dykova) a ROZOP kapitoly 50

Schváleno usnesení č. 6283:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:

1. výkup části pozemku p.č. 723/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 17 m2, části pozemku p.č. 724/1 – ostatní plocha o výměře cca 17 m2 a části pozemku p.č. 722 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 33 m2, vše v k.ú. Prostějov (přesné výměry budou známé po vyhotovení geometrického plánu) od společnosti GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Drážďanská 80/82, PSČ 400 07, IČ 273 36 760, do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem 20.100 Kč, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí Statutární město Prostějov,

c) kupní smlouva bude uzavřena teprve poté, co budou zrušena zástavní práva váznoucí na převáděných částech pozemků,

d) do doby geometrického zaměření předmětných částí pozemků a zrušení zástavních práv váznoucích na předmětných částech pozemků budou vzájemné vztahy mezi Statutárním městem Prostějovem a společností GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. ošetřeny budoucí kupní smlouvou,

2. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

006409

6130

1

0500000000000

21.100

zvýšení pol.  6130 – pozemky; výkup částí pozemků p.č. 723/2, p.č. 724/1a p.č. 722, vše v k.ú. Prostějov (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

 

8115

1

0700000000000

21.100

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje

K bodu 15.13 Zřízení služebnosti na částech pozemků v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 6284:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení na částech pozemků Statutárního města Prostějova p.č. 5926, p.č. 5927, p.č. 7618, p.č. 5814/15 a p.č. 8084/1, vše v k.ú. Prostějov, a v právu vstupovat a vjíždět na uvedené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení (rozsah zatížení pozemků bude znám po vypracování geometrického plánu) ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ: 401 17, IČ: 272 95 567, za následujících podmínek:

a) služebnost bude vymezena geometrickým plánem v rozsahu vedení plynárenského zařízení a jeho ochranného pásma dle příslušných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění,

b) služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o daň z přidané hodnoty podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,

c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího služebnosti do katastru nemovitostí nebude hradit Statutární město Prostějov,

d) do zaměření služebnosti geometrickým plánem bude mezi Statutárním městem Prostějovem, společností RWE GasNet, s.r.o., a p. ………, uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

K bodu 15.14 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města

Schváleno usnesení č. 6285:

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

006171

5169

0500000000000

100.000

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; Prostějovský velikonoční jarmark -náklady na montáž a demontáž stánků vč. elektroinstalace

- snižuje rezervu RMP pro ROZOP

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

5901

0700000707100

100.000

snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova

K bodu 15.15 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města

Schváleno usnesení č. 6286:

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000090

003745

5137

0900000900300

27.000

zvýšení pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek – čištění města; nákup 4 ks betonových psích pisoárů

- snižuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000090

003722

5169

0900000900200

27.000

snížení pol. 5169 – nákup ostatních služeb – komunální odpad; z důvodu částečné rezervy na položce lze uvedenou částku převést na výše uvedený účel

K bodu 16.1 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt na opravu vlastním nákladem - Palackého č. 2/145, Prostějov

Schváleno usnesení č. 6287:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na byt na opravu vlastním nákladem s níže uvedeným žadatelem:

1. Stanovené pořadí na byt č. 1, o velikosti 3+1, Palackého č. 2/145, Prostějov

l. …………………. za podmínek dle vyhlášeného záměru s počtem měsíců kompenzace  –  73 měsíců.

K bodu 16.2 Návrh uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu v majetku města Prostějova

Schváleno usnesení č. 6288:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu v majetku města Prostějova s níže uvedeným žadatelem:

- byt o velikosti 3+1 v domě na ul. Svatoplukova č. 15/2598, 796 01  Prostějov (s balkonem)

………………………………….. .

K bodu 17. Různé:

K bodu 17. 1 Pronájem fotbalového hřiště

Schváleno usnesení č. 6289:

Rada města Prostějova

r e v o k u j e

části b) a c) svého usnesení č. 6226 ze dne 1.3.2016 z důvodu nesprávně uvedeného data doby nájmu,

a) v y h l a š u j e

záměr uzavření nájemní smlouvy s 1.SK Prostějov z.s., se sídlem Za Místním nádražím 4536, 796 01 Prostějov, IČO: 266 21 916, na pronájem níže uvedených částí fotbalového areálu E.Beneše v Prostějově nacházejícího se na pozemcích p.č. 5734/1, p.č. 5738/1, p.č. 5738/3, p.č. 5738/9, p.č. 5738/10, p.č. 5738/14, p.č. 5738/15,  p.č. 5738/16 a p.č. 5738/17, vše v k.ú. Prostějov, včetně příslušenství za těchto podmínek:

- předmět nájmu:

- travnaté a umělé hřiště v časovém rozsahu, který bude měsíčně upřesňován, 

- plochy k reklamním účelům v areálu fotbalového hřiště, které je nájemce povinen na pokyn pronajímatele skrýt, nebo odstranit v době, kdy bude areál pronajatý jinému subjektu,

- šatny č. 2, 4, 5, 6, 7, 8, masérna, místnost V.I.P., s výjimkou termínů, kdy bude pronajímatel některé   místnosti potřebovat za účelem jejich použití pro jiné nájmy,

- kanceláře č. 18 a 21, trvale po dobu účinnosti smlouvy,

- rozhlas č. 14 – v době zápasů,

- šatna č. 3 pro hostující družstva, po dobu zápasů,

- hospodářská místnost č. 10,

- doba nájmu od 1.4.2016 do 31.7.2017,

- nájemné - 50% množstevní sleva z ceníku nájemného u fotbalového areálu E.Beneše,

b) v y h l a š u j e

záměr uzavření nájemní smlouvy s TJ Haná Prostějov, se sídlem Brněnská 1385/10, 796 01 Prostějov, IČO: 163 67 995, na pronájem níže uvedených částí fotbalového areálu E.Beneše v Prostějově nacházejícího se na pozemcích p.č. 5734/1, p.č. 5738/1, p.č. 5738/3, p.č. 5738/9, p.č. 5738/10, p.č. 5738/14, p.č. 5738/15,  p.č. 5738/16 a p.č. 5738/17, vše v k.ú. Prostějov, včetně příslušenství za těchto podmínek:

- předmět nájmu:

- travnaté a umělé hřiště v časovém rozsahu, který bude měsíčně upřesňován, 

- šatna č. 1,

- doba nájmu od 1.4.2016 do 31.7.2017,

- nájemné - 50% množstevní sleva z ceníku nájemného u fotbalového areálu E.Beneše.

 

K bodu 17.2 Informace členů rady:

Převzetí záštity nad festivalem závodů dračích lodí (ústní informace RNDr. Raškové)

Schváleno usnesení č. 6290:

Rada města Prostějova

p ř e v z a l a

záštitu nad festivalem závodů dračích lodí v rámci Dne Plumlovské přehrady „Plumlovský drak 2016“, který se bude konat ve dnech 2. – 4. 9. 2016.RNDr. Alena R a š k o v á Ing. Zdeněk F i š e r

primátorka města Prostějova 1. náměstek primátorky

Prostějov 15.3.2016


Zpracovala: Věra Krejčí

 

Vytvořeno 24.3.2016 9:15:44 | přečteno 253x | Anna Kajlíková
load