Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2016 > Usnesení z 38. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 38. schůze Rady města Prostějova

konané dne 29.3.2016

Ke stažení: ikona souboruZápis z 38. schůze Rady města Prostějova

K bodu 1. Zahájení, schválení  programu

Schváleno usnesení č. 6291:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

program své 38. schůze, konané dne 29.3.2016, uvedený na pozvánce,

p o v ě ř u j e

Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

K bodu  2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 29.3.2016

Schváleno usnesení č. 6292:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

zprávu o plnění svých usnesení ke dni 29.3.2016 dle písemného materiálu a s připomínkou v diskusi, tj. stanovení nového k. termínu u usnesení č. 5658 (zápis hlavní inventarizační komise) do 15.5.2016.

K bodu  3. Příprava zasedání zastupitelstva města

Schváleno usnesení č. 6293:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rámcový návrh programu 15. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 11.4.2016 v jednací místnosti radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

K bodu  4. Rámcová smlouva mezi OlK a statutárním městem Prostějov o spolupráci při přípravě a realizaci významné dopravní stavby „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“

Schváleno usnesení č. 6294:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

předloženou Smlouvu o spolupráci mezi Olomouckým krajem a statutárním městem Prostějov o spolupráci při přípravě a realizaci významné dopravní stavby „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“ v programovém období Evropských strukturálních a investičních fondů 2014-2020.

K bodu  5. Pojmenování nových ulic v k. ú. Vrahovice

Schváleno usnesení č. 6295:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit názvy ulic pro nově vznikající komunikace takto:

1. A. Jánského – (kód UVP 293) pro ulici v k.ú. Vrahovice,

2. Stukova – (kód UVP 294) pro ulici v k.ú. Vrahovice.

K bodu  6.1 ROZOP kapitoly 10 – kancelář primátora (dětská publikace)

Schváleno usnesení č. 6296:

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e

a) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

006171

5179

0100000000000

125.323,--

(zvýšení položky 5179 - ostatní nákupy jinde nezařazené – výroba dětské publikace „Průvodce Prostějovem pro děti“)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5901

0700000707100

125.323,--

(snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova, snížení z důvodu výroby dětské publikace „Průvodce Prostějovem pro děti“)

b) výrobu dětské publikace „Průvodce Prostějovem pro děti“ dle důvodové zprávy.

K bodu  6.2 ROZOP kapitoly 10 – kancelář primátora (Jestřábi)

Schváleno usnesení č. 6297 (s podmínkou následného schválení usnesení v bodě 7.6):

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3419

5169

0100000000000

5.000.000,--

(zvýšení položky nákup služeb – z důvodu uzavřené smlouvy na reklamní služby v rámci hokejových utkání)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5901

0700000707100

5.000.000,--

(snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova, snížení z důvodu uzavřené smlouvy na reklamní služby v rámci hokejových utkání)

K bodu  6.3 ROZOP kapitoly 10 – kancelář primátora (kalendář)

Schváleno usnesení č. 6298:

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e

a) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

006171

5179

0100000000000

58.000,--

(zvýšení položky 5179 - ostatní nákupy jinde nezařazené – výroba kalendářů „Prostějov secesní 2017“)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5901

0700000707100

58.000,--

(snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova, snížení z důvodu výroby kalendářů „Prostějov secesní 2017“)

b) výrobu kalendáře „Prostějov secesní 2017“ dle důvodové zprávy.

K bodu  6.4 ROZOP kapitoly 12 - krizové řízení (finanční prostředky pro úhradu SFŽP)

Schváleno usnesení č. 6299:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

1.zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000012

005273

5363

36.990

Zvýšení finančních prostředků na položce 5363 sankce - z důvodu úhrady finančních prostředků SFŽP

2.snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

5901

0700000707100

36.990

Rezerva RMP pro ROZOP – snížení finančních prostředků z důvodu úhrady finančních prostředků SFŽP

K bodu  7.1 Návrh změny organizační struktury Odboru správy a údržby majetku města

Schváleno usnesení č. 6300:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

I. s účinností od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2018 změnu v organizační struktuře a systemizaci pracovních míst Magistrátu města Prostějova, a to v Odboru správy a údržby majetku města takto: 

zřizuje 1 nové pracovní místo v Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova na oddělení nakládání s majetkem města, vykonávané zaměstnancem v pracovním poměru omezeném trváním na dobu určitou, tj. od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2018, se zařazením odborný referent, a zvyšuje celkový počet pracovních míst v Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova v období od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2018 na 39,

II. rozpočtové opatření, kterým se

1. zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000014

6171

5011

0140000000000

213.600,--

Platy zaměstnanců v pracovním poměru – navýšení o 1 nového zaměstnance na odboru správy a údržby majetku města (odborný referent).

0000000014

6171

5031

0140000000000

53.400,--

Povinné pojištění na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti – navýšení pro 1 nového zaměstnance

0000000014

6171

5032

0140000000000

19.300,--

Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění – navýšení pro 1 nového zaměstnance

0000000014

6171

5038

0140000000000

900,--

Povinné pojistné na úrazové pojištění – navýšení pro 1 nového zaměstnance

0000000014

6171

5179

0140000000000

1.800,--

Ostatní nákupy j. n. – navýšení položky na ošatné pro 1 nového zaměstnance

2. snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

5901

0700000707100

289.000,--

Rezerva RMP pro ROZOP - snížení finančních prostředků z důvodu navýšení o 1 nového zaměstnance.

K bodu  7.2 Zadávací řízení veřejné zakázky „Sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrných dvorů města Prostějova 2017–2024“ – schválení zadávací dokumentace k podání nabídek

Schváleno usnesení č. 6301:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

1. zadávací dokumentaci a vzor smlouvy na významnou nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrných dvorů města Prostějova 2017–2024“ zadávanou v užším řízení v souladu s § 28 a dalších zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,

2. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti členů komise složení komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů a jejich následné posouzení a hodnocení ve veřejné zakázce „Sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrných dvorů města Prostějova 2017–2024“ v počtu nejméně pěti členů a pěti náhradníků. Složení komise je jmenovitě uvedeno v uzavřené příloze k zápisu ze schůze Rady města Prostějova ze dne 29. 3. 2016.

p o v ě ř u j e

primátorku města RNDr. Alenu Raškovou jmenovat alespoň pět členů a alespoň pět náhradníků členů komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů a jejich následné posouzení a hodnocení v souladu se zápisem ze schůze Rady města Prostějova ze dne 29. 3. 2016,

u k l á d á

v souladu s usnesením Rady města Prostějova č. 6047 zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka administraci druhého kola užšího řízení na veřejnou zakázku „Sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrných dvorů města Prostějova 2017–2024“ s použitím výše zmíněné zadávací dokumentace a vzoru smlouvy.

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT

k. termín: 31. 12. 2016

K bodu 7.3 Zadávací řízení veřejné zakázky „Správa a údržba veřejné zeleně, dětských hřišť, sportovišť, mobiliáře a botanické zahrady města Prostějova 2017–2024“ – schválení zadávací dokumentace k podání nabídek

Schváleno usnesení č. 6302:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

1. zadávací dokumentaci a vzor smlouvy na významnou nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Správa a údržba veřejné zeleně, dětských hřišť, sportovišť, mobiliáře a botanické zahrady města Prostějova 2017–2024“ zadávanou v užším řízení v souladu s § 28 a dalších zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,

2. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti členů komise složení komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů a jejich následné posouzení a hodnocení ve veřejné zakázce „Správa a údržba veřejné zeleně, dětských hřišť, sportovišť, mobiliáře a botanické zahrady města Prostějova 2017–2024“ v počtu nejméně pěti členů a pěti náhradníků. Složení komise je jmenovitě uvedeno v uzavřené příloze k zápisu ze schůze Rady města Prostějova ze dne 29. 3. 2016;

p o v ě ř u j e

primátorku města RNDr. Alenu Raškovou jmenovat alespoň pět členů a alespoň pět náhradníků členů komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů a jejich následné posouzení a hodnocení v souladu se zápisem ze schůze Rady města Prostějova ze dne 29. 3. 2016,

u k l á d á

v souladu s usnesením Rady města Prostějova č. 6049 zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka administraci druhého kola užšího řízení na veřejnou zakázku „Správa a údržba veřejné zeleně, dětských hřišť, sportovišť, mobiliáře a botanické zahrady města Prostějova 2017–2024“ s použitím výše zmíněné zadávací dokumentace a vzoru smlouvy.

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT

k. termín: 31. 12. 2016

 

K bodu 7.4 Zadávací řízení veřejné zakázky „Správa a údržba veřejného osvětlení města Prostějova 2017-2024“ – schválení zadávací dokumentace k podání nabídek

Schváleno usnesení č. 6303:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

1. zadávací dokumentaci a vzor smlouvy na významnou nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Správa a údržba veřejného osvětlení města Prostějova 2017-2024“ zadávanou v užším řízení v souladu s § 28 a dalších zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,

2. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti členů komise složení komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů a jejich následné posouzení a hodnocení ve veřejné zakázce „Správa a údržba veřejného osvětlení města Prostějova 2017-2024“ v počtu nejméně pěti členů a pěti náhradníků. Složení komise je jmenovitě uvedeno v uzavřené příloze k zápisu ze schůze Rady města Prostějova ze dne 29. 3. 2016;

p o v ě ř u j e

primátorku města RNDr. Alenu Raškovou jmenovat alespoň pět členů a alespoň pět náhradníků členů komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů a jejich následné posouzení a hodnocení v souladu se zápisem ze schůze Rady města Prostějova ze dne 29. 3. 2016,

u k l á d á

v souladu s usnesením Rady města Prostějova č. 6048 zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka administraci druhého kola užšího řízení na veřejnou zakázku „Správa a údržba veřejného osvětlení města Prostějova 2017-2024“ s použitím výše zmíněné zadávací dokumentace a vzoru smlouvy.

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT

k. termín: 31. 12. 2016

 

K bodu 7.5 Zadávací řízení veřejné zakázky „Správa, opravy a údržba místních komunikací města Prostějova 2017-2024“ – schválení zadávací dokumentace k podání nabídek

Schváleno usnesení č. 6304:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

1. zadávací dokumentaci a vzor smlouvy na významnou nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Správa, opravy a údržba místních komunikací města Prostějova 2017-2024“ zadávanou v užším řízení v souladu s § 28 a dalších zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,

2. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti členů komise složení komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů a jejich následné posouzení a hodnocení ve veřejné zakázce „Správa, opravy a údržba místních komunikací města Prostějova 2017-2024“ v počtu nejméně pěti členů a pěti náhradníků. Složení komise je jmenovitě uvedeno v uzavřené příloze k zápisu ze schůze Rady města Prostějova ze dne 29. 3. 2016;

p o v ě ř u j e

primátorku města RNDr. Alenu Raškovou jmenovat alespoň pět členů a alespoň pět náhradníků členů komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů a jejich následné posouzení a hodnocení v souladu se zápisem ze schůze Rady města Prostějova ze dne 29. 3. 2016,

u k l á d á

v souladu s usnesením Rady města Prostějova č. 6046 zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka administraci druhého kola užšího řízení na veřejnou zakázku „Správa, opravy a údržba místních komunikací města Prostějova 2017-2024“ s použitím výše zmíněné zadávací dokumentace a vzoru smlouvy.

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT

k. termín: 31. 12. 2016

K bodu  7.6 Zadávací řízení veřejné zakázky „Reklamní služby pro statutární město Prostějov v rámci hokejových utkání klubu LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o.“ - návrh na přijetí nabídky

Schváleno usnesení č. 6305:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

1. v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon) a na základě jednání o nabídce uchazeče v jednacím řízení bez uveřejnění „Reklamní služby pro statutární město Prostějov v rámci hokejových utkání klubu LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o.“ přijetí nabídky společnosti LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o., se sídlem U Stadionu 4452, 796 01 Prostějov, IČO: 28931181, DIČ: CZ28931181. Nabídka společnosti LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o. vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení, jak je uvedeno v důvodové zprávě,

2. zadání veřejné zakázky „Reklamní služby pro statutární město Prostějov v rámci hokejových utkání klubu LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o.“ společnosti LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o., se sídlem U Stadionu 4452, 796 01 Prostějov, IČO: 28931181, DIČ: CZ28931181, a souhlasí s uzavřením Smlouvy o reklamě ve znění dle přílohy a s připomínkou v diskusi se společností LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o.

u k l á d á

Odboru kancelář primátora zajistit ve lhůtách stanovených zákonem uzavření Smlouvy o reklamě na veřejnou zakázku „Reklamní služby pro statutární město Prostějov v rámci hokejových utkání klubu LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o.“ s vybraným uchazečem LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o., se sídlem U Stadionu 4452, 796 01 Prostějov, IČO: 28931181, IČ: CZ28931181.

odpovídá: RNDr. Jaroslava Tatarkovičová, vedoucí OKP

k. termín: 15. 04. 2016

K bodu  7.7 Zadávací řízení veřejné zakázky „Reklamní služby pro statutární město Prostějov v rámci basketbalových utkání klubu Orli Prostějov“ – informace o nemožnosti uzavřít smlouvu o reklamě

Schváleno usnesení č. 6306:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

informaci o nezahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Reklamní služby pro statutární město Prostějov v rámci basketbalových utkání klubu Orli Prostějov“ a o nemožnosti uzavřít se spolkem Orli Prostějov o. s. se sídlem Boženy Němcové 3792/15, 796 01 Prostějov, IČO 017 95 660, smlouvu o reklamě z důvodu, že jmenovaný spolek nemá poskytování reklamních služeb v předmětu činnosti, jak je detailně uvedeno v důvodové zprávě,

s c h v a l u j e

zrušení úkolu zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek vyhlášení a administraci veřejné zakázky „Reklamní služby pro statutární město Prostějov v rámci basketbalových utkání klubu Orli Prostějov“ s použitím výše zmíněné zadávací dokumentace, uloženého vedoucí Odboru kancelář tajemníka.

K bodu  7.8 Regulace používání zábavní pyrotechniky – stanovení dalšího postupu

Schváleno usnesení č. 6307:

Rada města Prostějova

r e v o k u j e

usnesení Rady města Prostějova č. 5657 ze dne 28. 7. 2015, kterým Rada města Prostějova doporučuje Zastupitelstvu města Prostějova vydat Obecně závaznou vyhlášku, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky dle přílohy,

u k l á d á

vedoucí odboru kancelář tajemníka připravit návrh této obecně závazné vyhlášky v souladu s účinnou legislativou.

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT

k. termín: 21.6.2016

K bodu  8.1 Dodatek č. 1 k Řádu veřejnosprávní kontroly

Schváleno usnesení č. 6308:

Rada města Prostějova

s ch v a l u j e 

Dodatek č. 1 k Řádu veřejnosprávní kontroly dle předloženého návrhu.

K bodu  8.2 Dodatek č. 1 směrnice Oběh účetních dokladů č. 3/2015

Schváleno usnesení č. 6309:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

Dodatek č. 1 směrnice Oběh účetních dokladů č. 3/2015 dle předloženého návrhu.

K bodu  8.3 Informace o položkovém čerpání rozpočtové rezervy RMP a souhrnný přehled finančních hodnot trvalých peněžních fondů a vybraných rezerv

Schváleno usnesení č. 6310:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

informaci o položkovém čerpání rozpočtové rezervy RMP pro rozpočtová opatření za rok 2016 k datu 22.3.2016 a souhrnný přehled finančních hodnot trvalých peněžních fondů a vybraných rezerv statutárního města Prostějova.

K bodu  8.4 Vymáhání pohledávek města

Schváleno usnesení č. 6311:

Rada města Prostějova

r o z h o d l a ,

nadále vymáhat pohledávky města Prostějova prostřednictvím Exekutorského úřadu Prostějov – Mgr. Lenka Černošková, kdy v případě neúspěšné exekuce městu Prostějovu nevznikají žádné náklady,

s o u h l a s í

s uzavřením Rámcové smlouvy o provádění exekucí s Exekutorským úřadem Prostějov - Mgr. Lenka Černošková, se sídlem Dolní 71, Prostějov, PSČ 796 01, IČ: 66243505, ve znění uvedeném v příloze písemného materiálu.

K bodu  9.1 Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace mezi statutárním městem Prostějovem a obcí Otaslavice

Schváleno usnesení č. 6312:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace dle předloženého návrhu na dobu neurčitou mezi statutárním městem Prostějovem a obcí Otaslavice.

K bodu  9.2 ROZOP kapitoly 14 - kancelář tajemníka – celostátní sčítání dopravy

Schváleno usnesení č. 6313:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření v kapitole 14 – kancelář tajemníka, kterým se

zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6171

5021

0140000000000

60.000,-

Ostatní osobní výdaje

Jedná se o finanční prostředky určené na financování ostatních osobních výdajů, např. dohod o provedení práce. Částka 60.000,- Kč představuje předem neplánované náklady na personální zabezpečení sčítání dopravy formou dohod o provedení práce, uzavřených se studenty Střední odborné školy podnikání a obchodu, spol. s r.o. Prostějov.

snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

0700000707100

60.000,-

Rezerva Rady města Prostějova pro ROZOP

Snížení finančních prostředků z důvodu posílení položky určené na financování ostatních osobních výdajů kapitoly 14 – kancelář tajemníka.

K bodu  9.3 ROZOP kapitoly 41 - doprava (cyklobus Prostějov - Rozstání – Jedovnice)

Schváleno usnesení č. 6314:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření v kapitole 41 – doprava, kterým se

zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

2221

5193

0410000410001

85.000,-

Výdaje na dopravní obslužnost území

Jedná se o finanční prostředky určené na financování dopravní obslužnosti nad rámec smluvně ujednaného rozsahu provozování městské hromadné dopravy v Prostějově, určené např. na dofinancování provozu cyklobusu Prostějov – Rozstání – Jedovnice.

snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

0700000707100

85.000,-

Rezerva Rady města Prostějova pro ROZOP

Snížení finančních prostředků z důvodu dofinancování provozu cyklobusu Prostějov – Rozstání -Jedovnice.

K bodu  9.4 ROZOP kapitoly 41 - doprava (dopravně výchovné akce BESIP)

Schváleno usnesení č. 6315:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

1. použití finančních prostředků kapitoly 41 – doprava v celkové výši 40.000,- Kč na zajištění dopravně výchovných akcí pořádaných odborem dopravy v roce 2016

2. rozpočtové opatření v kapitole 41 – doprava, kterým se

snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

5311

5909

0410000416000

40.000,-

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

Jedná se o prostředky komise prevence kriminality

zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

2223

5139

0410000416000

30.000,-

Nákup materiálu jinde nezařazený

Jedná se o nákup materiálu a cen pro vítěze, potřebných pro zajištění dopravně výchovných akcí BESIP (Dopravní soutěž mladých cyklistů - okresního kola, výtvarná soutěž Děti, pozor, červená a preventivní akce Zachraň život) a dále propagačních předmětů preventivního charakteru pro výchovné akce.

41

2223

5175

0410000416000

10.000,-

Pohoštění

Občerstvení pro účastníky dopravně výchovných akcí BESIP

K bodu 10.1 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí služeb Senior Taxi - informační materiál

Schváleno usnesení č. 6316:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í 

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb, uzavřené dne 30. 11. 2015 ve smyslu ustanovení § 1724 a následně zákona č.  89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi statutárním městem Prostějovem a firmou Komfort Logistik s. r. o., se sídlem Slezská Ostrava, Obrovského 1877/17, 710 00  Ostrava, IČO 294 47 496, zastoupené jednatelem Mgr. Rogerem Toutem, ve znění dodatku č. 1 dle přílohy, kterým bude změněn článek IV. Smlouvy.

K bodu 10.2 Dokument II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Prostějově pro období let 2014 – 2016

Schváleno usnesení č. 6317:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

1. pořízení metodické podpory procesu Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Prostějově na rok 2016,

2. rozpočtové opatření, kterým se

a) zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0021

4349

5169

0210000000000

38 115

Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Prostějově - nákup ostatních služeb (zvýšení finančních prostředků na položce z důvodu pořízení metodické podpory procesu Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Prostějově na rok 2016)

b) snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

38 115

Rezerva Rady města Prostějova pro ROZOP (snížení finančních prostředků v rezervě z důvodu pořízení metodické podpory procesu Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Prostějově na rok 2016)

K bodu 11.1 Návrh rozhodnutí o námitkách a způsobu vyhodnocení připomínek

Schváleno usnesení č. 6318:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek podaných ke II. změně územního plánu Prostějov dle důvodové zprávy.

K bodu 11.2 Vydání II. změny územního plánu Prostějov

Schváleno usnesení č. 6319:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova vydat II. změnu územního plánu Prostějov dle důvodové zprávy.

K bodu 11.3 Revokace usnesení č. 6171 - ROZOP kapitoly 62 – odbor územního plánování a památkové péče (Územní studie – Barákova – Vrahovická - propojení Držovice)

Schváleno usnesení č. 6320:

Rada města Prostějova 

r e v o k u j e

usnesení č. 6171 z 36. schůze Rady města Prostějova, konané 1. 3. 2016, bodu 16.2 ROZOP kapitoly 62 – odbor územního plánování a památkové péče (Územní studie – Barákova – Vrahovická - propojení Držovice), kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000062

003635

6119

0620010000000

185.000

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – územní studie – Barákova – Vrahovická (propojení Držovice)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

6909

0700396000000

185.000

Limit ostatních investic

K bodu 11.4 ROZOP kapitoly 62 – odbor územního plánování a památkové péče (Územní studie – Barákova – Vrahovická - propojení Držovice)

Schváleno usnesení č. 6321:

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000062

003635

6119

0620010000000

223.850

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – územní studie – Barákova – Vrahovická (propojení Držovice)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

6909

0700396000000

223.850

Limit ostatních investic

K bodu 12. 1 Dotace 2016 – Odbor rozvoje a investic

Schváleno usnesení č. 6322:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 4.000,-- Kč spolku Junák – český skaut, spolek; středisko Járy Kaštila, Sokolská 30, Prostějov, IČ 657 62 959 (poř. číslo žádosti 13, 14)

- na vyhotovení dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele na rekonstrukci střechy a vybudování podkroví ve vlastní klubovně a na vyhotovení dokumentace ve stupni realizační dokumentace pro táborovou boudu na vlastním tábořišti v katastru obce Rozstání pod Kojálem

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 15. 12. 2016

2. ve výši 30.000,-- Kč spolku Český svaz chovatelů, spolek, Plumlovská 50, Prostějov, IČ 004 48 770 (poř. číslo žádosti 97)

- na zakoupení materiálu pro dostavbu klubovny mladých chovatelů v I. patře domu Plumlovská 50

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 15. 12. 2016

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČ 002 88 659 a příjemcem (u jednotlivých žadatelů budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: identifikace žadatele, výše dotace, účel dotace, termíny čerpání a vyúčtování dotace)

1. Junák – český skaut, spolku; středisko Járy Kaštila, Sokolská 30, Prostějov, IČ 657 62 959

2. Český svaz chovatelů, spolek, Plumlovská 50, Prostějov, IČ 004 48 770

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3429

5222

0600000000000

4 000

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům – Junák - český skaut)

0060

3429

5222

0600000000000

30 000

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům - Český svaz chovatelů)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5909

0700000708000

34 000

(snížení položky 5909 – dotace nerozdělené)

Schváleno usnesení č. 6324:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 100.000,-- Kč Dělnické tělocvičné jednotě Prostějov,

spolek, Netušilova 7, Prostějov, IČ 709 18 309 (poř. číslo žádosti 241)

- na opravu parketové podlahy tělocvičny Krasická 6a;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování

dotace odevzdat do 15. 12. 2016

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659

a příjemcem - Dělnická tělocvičná jednota Prostějov, spolek, Netušilova 7, Prostějov, IČ 709 18 309

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3429

5222

0600000000000

100 000

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům - Dělnická tělocvičná jednota)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5909

0700000708000

 100 000

(snížení položky 5909 – dotace nerozdělené)

 

K bodu 12. 2 Kino Metro 70 – generální oprava zvedací plošiny pro osoby s omezenou schopností pohybu

Schváleno usnesení č. 6325:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

zadání výběrového řízení na akci „Kino Metro 70 – generální oprava zvedací plošiny pro osoby s omezenou schopností pohybu“ formou výzvy jednomu zájemci, a to společnosti MANUS Prostějov, spol. s r.o., Za drahou 4332/4, 796 87 Prostějov, IČ 479 00 440.

K bodu 12. 3 Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – schválení podání žádostí o dotaci

Schváleno usnesení č. 6326:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit podání žádostí o dotace na projekty Osvětlení hřiště v Čechovicích a Rekonstrukce hřiště v Žešově z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – subtitul 133512 „Podpora materiálně technické základny sportovních organizací“.

K bodu 12. 4 Operační program Životní prostředí – doplňující informace k výzvě na energeticky úsporná opatření

Schváleno usnesení č. 6327:

Rada města Prostějova

b e r e  n a  v ě d o m í

informaci o změně výše podpory Operačního programu Životní prostředí na energeticky úsporná opatření veřejných budov a o postupu příprav žádosti o dotaci na EÚO MŠ Žešov.

K bodu 12. 5 Vybudování inteligentních zastávek městské hromadné dopravy – projektový námět a ROZOP kapitoly 60

Schváleno usnesení č. 6328:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

a) projektový námět „Vybudování inteligentních zastávek městské hromadné dopravy“ a přípravu a podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu;

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

0600575000000

200 000

Inteligentní zastávky MHD - projektová dokumentace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

200 000

Snížení rezervy RMP

K bodu 12. 6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Klimatizace společných prostor městské policie)

Schváleno usnesení č. 6329:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

6171

6121

1

0600520000000

450 000

Klimatizace společných prostor městské policie

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

450 000

Snížení rezervy FRR

K bodu 12. 7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Regenerace sídl. Tylova)

Schváleno usnesení č. 6330:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6171

1

0600476000000

1 300 000

 Regenerace sídliště Tylova

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

1 300 000

Snížení rezervy FRR

K bodu 12. 8 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce zatrubněného potoka v Žešově – PD)

Schváleno usnesení č. 6331:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2333

6121

1

0600573000000

200 000

Rekonstrukce zatrubněného potoka v Žešově – projektová dokumentace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

200 000

Snížení rezervy FRR

K bodu 12. 9 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zimní stadion – šatny)

Schváleno usnesení č. 6332:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

6121

1

0600483000000

1 600 000

Zimní stadion – šatny

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

1 600 000

Snížení rezervy FRR

K bodu 12.11 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO MŠ Žešov – PD)

Schváleno usnesení č. 6333:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

6121

1

0600574000000

130 000

EÚO MŠ Žešov - projektová dokumentace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

130 000

Snížení rezervy FRR

K bodu 13. 1 Dotace - Komise sportovní

Schváleno usnesení č. 6334:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise sportovní

1. ve výši 5.000,-- Kč ……….. (poř. č. žádosti 90) 

- na přípravu a účast na mistrovství České republiky a mistrovství světa ve společenském tanci  ………. (trenér, startovné, cestovné)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

2. ve výši 9.000,-- Kč FbC Playmakers Prostějov, o. s., B. Šmerala 9,  IČO 266 58 658 (poř. č. žádosti 82)

- na podporu činnosti florbalového oddílu (nájemné)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

3. ve výši  25.000,-- Kč Gymnáziu Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3, IČO 479 22 206 (poř. č. žádostí 7, 17)

- na výměnu a doplnění materiálního vybavení cvičné horolezecké stěny (horolezecká lana; jistící prostředky; úvazky; výměna, obnova a doplnění části stěny; lezečky) v částce 15.000,-- Kč

- na Mezinárodní sportovní den (ubytování účastníků) v částce 10.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

4. ve výši 10.500,-- Kč Junáku – českému skautu, středisku Děti přírody Prostějov, z. s., B. Šmerala 27, IČO 657 62 932 (poř. č. žádosti 11)

- na pořízení táborových stanů a sportovního vybavení

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

5. ve výši 15.000,-- Kč  ………. (poř. č. žádosti 8)

- na účast na cyklistických závodech pro neslyšící (náhradní materiál na cyklistiku, náhradní kola)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

6. ve výši 10.000,-- Kč  ………. (poř. č. žádosti 33)

- na podporu činnosti hádankářského kroužku HANÁCI (doprava, ubytování)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

7. ve výši 35.000,-- Kč Oddílu horolezeckému Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 1, IČO 228 97 518 (poř. č. žádosti 184)

- na podporu činnosti (materiální vybavení, oprava lezecké obuvi, pronájmy, startovné, cestovné na závody)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

8. ve výši 45.000,-- Kč Oddílu korfbalu Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 1, IČO 228 97 500 (poř. č. žádosti 197)

- na podporu činnosti (pronájmy, cestovné, rozhodčí)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

9. ve výši 25.000,-- Kč Oddílu orientačního sportu Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 1, IČO 228 97 488 (poř. č. žádosti 183)

- na podporu činnosti (příprava a tisk map)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

10. ve výši 5.000,-- Kč Oddílu sportu pro všechny Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 1, IČO 226 11 037 (poř. č. žádosti 186)

- na podporu činnosti (pronájmy)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

11. ve výši 7.500,-- Kč Oddílu šachů Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 1, IČO 228 97 496 (poř. č. žádosti 63)

- na podporu činnosti (nájemné, cestovné)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

12. ve výši 30.000,-- Kč Okresní radě Asociace školních sportovních klubů České republiky Prostějov, Česká 15,  IČO 709 44 172 (poř. č. žádosti 91)

- na organizaci sportovních a pohybových aktivit pro žáky základních a středních škol (nájemné sportovišť, ceny, rozhodčí)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

13. ve výši 10.000,-- Kč Okresnímu sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s., Česká 15, IČO 004 35 937 (poř. č. žádosti 188)

- na podporu činnosti komise malé kopané (pořádání turnaje O pohár města Prostějova – poháry, diplomy, medaile, nájmy, rozhodčí)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

14. ve výši 6.000,-- Kč Orel jednotě Prostějov, Vápenice 21, IČO 027 58 326 (poř. č. žádosti 118)

- na podporu činnosti mládežnických sportovních oddílů (energie - 2015/16, nájem, materiální vybavení)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

15. ve výši 15.000,-- Kč  ……….  (poř. č. žádosti 4) 

- na podporu taneční činnosti (kostýmy, startovné, cestovné)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

16. ve výši 10.000,-- Kč Prostějovským vozíčkářům, Kostelecká 17, Prostějov, IČO 266 78 748 (poř. č. žádosti 25)

- na sportovní aktivity tělesně postižených (pronájmy)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

17. ve výši 5.000,-- Kč  ………. (poř. č. žádosti 5) 

- na účast na motocyklových silničních závodech (pneumatiky, náhradní díly)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

18. ve výši 10.000,-- Kč SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Vrahovice, Čs. armádního sboru 72, Prostějov, IČO 657 62 096 (poř. č. žádosti 16)

- na podporu družstva mladých hasičů (nákup vybavení pro požární sport, pronájmy, startovné)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

19. ve výši 15.000,-- Kč SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Domamyslice, Domamyslická 60, Prostějov, IČO 628 60 046 (poř. č. žádosti 53, 54)

- na podporu družstva mladých hasičů (ubytování, startovné, nákup a oprava materiálně-technického vybavení) v částce 10.000,-- Kč

- na pořádání dětského dne (ceny, hudební produkce) v částce 5.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

20. ve výši 15.000,-- Kč SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Krasice, Západní 70, Prostějov, IČO 628 60 372 (poř. č. žádostí 83, 87)

- na podporu družstva mladých hasičů (materiální vybavení pro hasičský sport, doplnění sportovní obuvi a oděvu pro požární sport, doprava) v částce 10.000,-- Kč

- na 10. ročník soutěže mladých hasičů „O pohár starosty SDH“ (poháry, medaile, diplomy, věcné ceny) v částce 5.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

21. ve výši 40.000,-- Kč SK Hanácká volejbalová liga Prostějov, Česká 15,  IČO 270 15 599 (poř. č. žádosti 194)

- na podporu činnosti (nájemné)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

22. ve výši 7.000,-- Kč SK Chaloupka Prostějov, Olomoucká 27,  IČO 266 06 372 (poř. č. žádosti 55)

- na podporu činnosti fotbalového klubu (pronájmy, startovné, nákup sportovního vybavení)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

23. ve výši 15.000,-- Kč SK ROŠÁDA Prostějov, Melantrichova 18, IČO 266 28 911 (poř. č. žádosti 227)

- na podporu činnosti šachového klubu (cestovné, startovné)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

24. ve výši 10.000,-- Kč Spolku na podporu mladých talentů v krasobruslení, Určická 66, Prostějov, IČO 227 24 281 (poř. č. žádosti 127)

- na podporu přípravy nadějné krasobruslařky (startovné, kostým, bruslařská výstroj, lekcovné)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

25. ve výši 10.000,-- Kč Sportovnímu klubu Junior Prostějov, sídl. E. Beneše 4, IČO 441 60 178 (poř. č. žádosti 198)

- na podporu činnosti šachového klubu (nájemné, starovné)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

26. ve výši 5.000,-- Kč Sportovnímu klubu policie Moravan Prostějov, z. s., Újezd 12, IČO 479 21 463 (poř. č. žádosti 122) 

- na pořádání turnajů pro policisty (pronájmy, ceny)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

27. ve výši 10.000,-- Kč Sportovnímu klubu plavání TAURUS, Tylova 79, Prostějov, IČO 708 63 041 (poř. č. žádosti 196) 

- na podporu činnosti (pronájem bazénu, startovné)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

28. ve výši 20.000,-- Kč Vrahovické dračí jednotce, z. s., Josefa Hory 525/15, Prostějov, IČO 024 11 415 (poř. č. žádosti 49)

- na podporu činnosti (startovné, pádla)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

29. ve výši 10.000,-- Kč ………. (poř. č. žádosti 124)

- na pořádání akce Den Plumlovské přehrady aneb festival závodů dračích lodí Plumlovský drak 2016 (pronájmy)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

30. ve výši 50.000,-- Kč Českému tenisovému svazu vozíčkářů, Sv. Čecha 1607/40, Brno, IČO 638 31 180 (poř. číslo žádosti 247)

- na uspořádání mezinárodního turnaje v tenise na vozíku v Prostějově Wheelchair Czech Open 2016 (pronájem tenisového areálu, ubytování)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

31. ve výši 15.000,-- Kč L.A.SPORTS, z. s., Brněnská 10, IČO 033 28 520 (poř. č. žádosti 106)

- na pořádání závodů „Běh okolo Plumlovské přehrady“ a „Prostějovský městský běh konaný pod záštitou primátorky“ (pronájem časomíry, propagace, ceny)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

b)  uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem,

IČO 002 88 659 a příjemcem (u jednotlivých 31 žadatelů budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: identifikace žadatele, výše dotace, účel dotace, termíny čerpání a vyúčtování dotace)

1. ……….;

2. FbC Playmakers Prostějov, o. s., B. Šmerala 9,  IČO 266 58 658;

3. Gymnáziem Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3, IČO 479 22 206;

4. Junákem – českým skautem, střediskem Děti přírody Prostějov, z. s., B. Šmerala 27, IČO 657 62 932;

5. ……….;

6. ……….;

7. Oddílem horolezeckým Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 1, IČO 228 97 518;

8. Oddílem korfbalu Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 1, IČO 228 97 500;

9. Oddílem orientačního sportu Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 1, IČO 228 97 488;

10. Oddílem sportu pro všechny Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 1, IČO 226 11 037;

11. Oddílem šachů Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 1, IČO 228 97 496;

12. Okresní radou Asociace školních sportovních klubů České republiky Prostějov, Česká 15, 

IČO 709 44 172;

13. Okresním sdružením České unie sportu Prostějovska, z. s., Česká 15, IČO 004 35 937;

14. Orel jednotou Prostějov, Vápenice 21, IČO 027 58 326;

15. ……….;

16. Prostějovskými vozíčkáři, Kostelecká 17, Prostějov, IČO 266 78 748;

17. ……….;

18. SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Vrahovice, Čs. armádního sboru 72, Prostějov, IČO 657 62 096;

19. SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Domamyslice, Domamyslická 60, Prostějov, IČO 628 60 046;

20. SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Krasice, Západní 70, Prostějov, IČO 628 60 372;

21. SK Hanácká volejbalová liga Prostějov, Česká 15,  IČO 270 15 599;

22. SK Chaloupka Prostějov, Olomoucká 27,  IČO 266 06 372;

23. SK ROŠÁDA Prostějov, Melantrichova 18, IČO 266 28 911;

24. Spolkem na podporu mladých talentů v krasobruslení, Určická 66, Prostějov, IČO 227 24 281;

25. Sportovním klubem Junior Prostějov, sídl. E. Beneše 4, IČO 441 60 178;

26. Sportovním klubem policie Moravan Prostějov, z. s., Újezd 12, IČO 479 21 463;

27. Sportovním klubem plavání TAURUS, Tylova 79, Prostějov, IČO 708 63 041;

28. Vrahovickou dračí jednotkou, z. s., Josefa Hory 525/15, Prostějov, IČO 024 11 415;

29. ……….;

30. Českým tenisovým svazem vozíčkářů, Sv. Čecha 1607/40, Brno, IČO 638 31 180;

31. L.A.SPORTS, z. s., Brněnská 10, IČO 033 28 520.

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003419

5222

0200000003900

415.000

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům)

0020

003419

5493

0200000003900

35.000

(zvýšení položky 5493 – účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám)

0020

003419

5212

0200000003900

25.000

(zvýšení položky 5212 – ……….;, ……….;)

0020

003419

5339

0200000003900

25.000

(zvýšení položky 5339 – Gymnázium J. Wolkera, Prostějov, Kollárova 3 – výměna a doplnění materiálního vybavení cvičné horolezecké stěny, Mezinárodní sportovní den)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003419

5909

0200000003900

500.000

(snížení položky 5909 – komise sportovní)

K bodu 13. 2 Dotace - Oblast sportu

Schváleno usnesení č. 6335:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

a)  poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70

1. ve výši 5.000,-- Kč 48. přední hlídce Royal Rangers Prostějov, Raisova 1159, IČO 720 42 991 (poř. č. žádosti 224)

- na podporu skautské činnosti (sportovní vybavení)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

2. ve výši 50.000,-- Kč Aeroklubu Josefa Františka Prostějov o. s., Letiště, č. p. 4510,  IČO 005 44 051 (poř. č. žádosti 96)  

- na podporu činnosti (údržba areálu a letiště, údržba letecké a pozemní techniky, výměna radiostanic)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

3. ve výši 5.000,-- Kč ……….; (poř. č. žádosti 244)

- na pořádání turnaje v plážovém volejbale smíšených trojic o putovní pohár (pronájem, reklama, ceny, hudba)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

4. ve výši 30.000,-- Kč AT Production s. r. o., Úvoz 4, Brno, IČO 634 71 604 (poř. č. žádosti 38)

- na uspořádání Mistrovství České republiky neregistrovaných hráčů v tenisu s mezinárodní účastí (nájemné a technické zabezpečení areálu)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

5. ve výši 40.000,-- Kč ……….; (poř. č. žádosti 36)

- na zajištění provozu tenisových kurtů (materiální zabezpečení, ceny)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

6. ve výši 5.000,-- Kč Cyrilometodějskému gymnáziu, základní škole a mateřské škole v Prostějově, Komenského 17, IČO 440 53 916 (poř. č. žádosti 58)

- na realizaci plavecké soutěže „O pohár CMG“ (poháry, pronájmy)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

7. ve výši 20.000,-- Kč ČERVENÝM BARETŮM, z. s., Anenská 482, Držovice, IČO 013 85 739 (poř. č. žádosti 101) 

- na organizaci 4. ročníku pochodu „Po stopách 22. výsadkové brigády“ (moderování, ozvučení, účastnické listy, propagace akce, doprovodný kulturní a hudební program)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

8. ve výši 20.000,-- Kč Dělnické tělocvičné jednotě Prostějov, z. s., Krasická 6a, IČO 709 18 309 (poř. č. žádosti 242) 

- na organizaci „Olympiády dětí a dospělých Dělnických tělovýchovných jednot“ z celé ČR (pronájmy, ceny, rozhodčí)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

9. ve výši 50.000,-- Kč DELTAKLUBU STICHOVICE, z. s., sídl. E. Beneše 15/21, Prostějov, IČO 652 68 954 (poř. č. žádosti 26)

- na podporu činnosti (pořádání dětského dne, oprava a údržba areálu letiště, materiální vybavení areálu letiště)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

10. ve výši 10.000,-- Kč ……….; (poř. č. žádosti 27) 

- na pořádání Mistrovství Olomouckého kraje v tenise (pronájmy, ceny)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

11. ve výši 25.000,-- Kč Horolezeckému oddílu Adrenalin Prostějov, Západní 93, IČO 227 33 655 (poř. č. žádosti 43)

- na podporu činnosti (výstroj a výzbroj, startovné, nájemné, ubytování)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

12. ve výši 10.000,-- Kč Klubu biatlonu Prostějov, Čehovice 23, IČO 440 53 436 (poř. č. žádosti 177)

- na podporu činnosti (ceny, startovné, ubytování, doprava, spotřební a sportovní materiál)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

13. ve výši 10.000,-- Kč Klubu letců Prostějov z. s., V. Špály 3986/4, IČO 044 21 094 (poř. č. žádosti 76) 

- na pořádání akcí pro děti - den dětí, modelářská soutěž, Zavírání nebe (ceny, vyhlídkové lety, pronájmy)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

14. ve výši 15.000,-- Kč Klubu orientačního běhu Železárny Prostějov, Sportovní 1, IČO 441 60 186 (poř. č. žádosti 109)

- na účast závodníků na soutěžích v orientačním běhu (startovné, doprava, ubytování)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

15. ve výši 50.000,-- Kč Lukostřelbě Prostějov, z. s., Mozartova 13, IČO 227 12 615 (poř. č. žádosti 31)

- na podporu činnosti (startovné, nákup lukostřeleckého materiálu, terče, ubytování)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

16. ve výši  10.000,-- Kč Maratonskému klubu Prostějov, o. s., Ječná 35, IČO 024 88 230 (poř. č. žádosti 239)

- na organizaci závodů pro širokou veřejnost (startovní čísla, medaile, ceny, diplomy, značení tratí)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

17. ve výši 25.000,-- Kč ……….; (poř. č. žádostí 67, 66) 

- na podporu činnosti sportovního aerobiku (pronájmy) v částce 20.000,-- Kč

- na pořádání postupového kola Aerobic tour (pronájem, hudební aparatura) v částce 5.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

18. ve výši 30.000,-- Kč Paramotor klubu Prostějov, nám. Padlých hrdinů 8, IČO 265 50 725 (poř. č. žádosti 181)

- na organizaci soutěží v motorovém paraglidingu (ceny, poháry, sečení trávy, pronájmy, rozhodčí, údržba zázemí)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

19. ve výši 10.000,-- Kč Combat Sambo Prostějov, Domamyslická 126, IČO 265 66 133 (poř. č. žádosti 125)

- na podporu činnosti (nájem, ubytování, cestovné, startovné)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

20. ve výši 10.000,-- Kč SKI HANÁ, z. s., Riegrova 793/2, Prostějov, IČO 227 15 657 (poř. č. žádosti 59) 

- na podporu činnosti (startovné, pronájmy)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

21. ve výši 10.000,-- Kč SPORT A VĚDA, Za Kosteleckou 51, Prostějov, IČO 269 99 757 (poř. č. žádosti 191)

- na akci „Minitenis do škol prostějovského okresu“ (pronájmy, ceny)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

22. ve výši 5.000,-- Kč ……….; (poř. č. žádosti 140) 

- na nákup žíněnek pro kroužek Spartan Kids

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

23. ve výši 30.000,-- Kč Středomoravskému sdružení orientačních sportů, Sportovní 1, Prostějov,  IČO 016 07 171 (poř. č. žádosti 182) 

- na pořádání 8. Mistrovství Evropy neslyšících v orientačním běhu (tvorba map)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

24. ve výši 10.000,-- Kč Tanečnímu klubu Henzély-SWING, Oskol 6, Kroměříž, IČO 265 23 132 (poř. č. žádosti 103)

- na přípravu tří dětí z Prostějova ve sportovním tanci (cestovné, vstupné)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

25. ve výši 10.000,-- Kč ……….; (poř. č. žádosti 104)

- na podporu činnosti taneční školy (nájemné)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

26. ve výši 10.000,-- Kč TJ Kulečník Prostějov, Tylova 52, IČO 479 18 055 (poř. č. žádosti 166)

- na podporu činnosti (nájemné, energie)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem (u jednotlivých 26 žadatelů budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: identifikace žadatele, výše dotace, účel dotace, termíny čerpání a vyúčtování dotace)

1. 48. přední hlídkou Royal Rangers Prostějov, Raisova 1159, IČO 720 42 991;

2. Aeroklubem Josefa Františka Prostějov o. s., Letiště, č. p. 4510,  IČO 005 44 051;

3. ……….;

4. AT Production s. r. o., Úvoz 4, Brno, IČO 634 71 604;

5. ……….;

6. Cyrilometodějským gymnáziem, základní školou a mateřskou školou v Prostějově, Komenského 17, 

IČO 440 53 916;

7. ČERVENÝMI BARETY, z. s., Anenská 482, Držovice, IČO 013 85 739;

8. Dělnickou tělocvičnou jednotou Prostějov, z. s., Krasická 6a, IČO 709 18 309;

9. DELTAKLUBEM STICHOVICE, z. s., sídl. E. Beneše 15/21, Prostějov, IČO 652 68 954;

10. ……….;

11. Horolezeckým oddílem Adrenalin Prostějov, Západní 93, IČO 227 33 655;

12. Klubem biatlonu Prostějov, Čehovice 23, IČO 440 53 436;

13. Klubem letců Prostějov z. s., V. Špály 4, Prostějov, IČO 044 21 094;

14. Klubem orientačního běhu Železárny Prostějov, Sportovní 1, IČO 441 60 186;

15. Lukostřelbou Prostějov, z. s., Mozartova 13, IČO 227 12 615;

16. Maratonským klubem Prostějov, o. s., Ječná 35, IČO 024 88 230;

17. ……….;

18. Paramotor klubem Prostějov, nám. Padlých hrdinů 8, IČO 265 50 725;

19. Combat Sambo Prostějov, Domamyslická 126, IČO 265 66 133;

20. SKI HANÁ, z. s., Riegrova 793/2, Prostějov, IČO 227 15 657; 

21. SPORT A VĚDA, Za Kosteleckou 51, Prostějov, IČO 269 99 757;

22. ……….;

23. Středomoravským sdružením orientačních sportů, Sportovní 1, Prostějov,  IČO 016 07 171;

24. Tanečním klubem Henzély-SWING, Oskol 6, Kroměříž, IČO 265 23 132;

25. ……….;

26. TJ Kulečník Prostějov, Tylova 52, IČO 479 18 055.

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003419

5222

0200000000000

375.000

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům)

0020

003419

5493

0200000000000

20.000

(zvýšení položky 5493 – účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám)

0020

003419

5212

0200000000000

75.000

(zvýšení položky 5212 – neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám)

0020

003419

5213

0200000000000

30.000

(zvýšení položky 5213 – AT Production s. r. o. – MČR neregistrovaných hráčů v tenise)

0020

003419

5223

0200000000000

5.000

(zvýšení položky 5223 – Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově – plavecká soutěž „O pohár CMG“)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5909

0700000708000

 505.000

(snížení položky 5909 – dotace nerozdělené)

K bodu 13. 3 Dotace nedoporučené – oblast sportu

Schváleno usnesení č. 6336:

Rada města Prostějova

n e s c h v a l u j e

poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši  40.000,-- Kč Střeleckému klubu Plumlov, Wolkerova 324, IČO 657 62 304 (poř. číslo žádosti 189)

- na podporu činnosti (nákup materiálu, cestovné, ostatní služby) z důvodu, že nevykonává činnost ve městě Prostějově

2. ve výši  50.000,-- Kč ……….; (poř. číslo žádosti 232)

- na Den Plumlovské přehrady aneb festival závodů dračích lodí Plumlovský drak 2016/školní pohár z důvodu, že tato žádost o dotaci je shodná s žádostí jiného žadatele – ……….;

3. ve výši 48.000,-- Kč Sportovnímu klubu Prostějov, z. s., Sportovní 1, IČO 005 44 264 (poř. č. žádosti 185)

- na vybavení posilovny a minitělocvičny z důvodu, že členské příspěvky jsou vyšší než celkové roční náklady organizace

4. ve výši 30.000,-- Kč Squashovému klubu mládeže Prostějov, o. s., Na trávníku 414, Držovice, IČO 228 34 656 (poř. č. žádosti 235)

- na podporu činnosti (pronájmy) z důvodu, že roční náklady organizace jsou dle žádosti plně financovány bez přispění dotace města Prostějova

n e d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši  73.583,-- Kč Aeroklubu gen. Josefa Dudy – Prostějov, Západní 95,  IČO 265 86 061 (poř. číslo žádosti 193)

- na nákup záchranných padáků do větroně z důvodu neuvedeného návrhu financování akce

2. ve výši  70.000,-- Kč FC Kralice na Hané, z. s., Masarykovo nám. 41, IČO 440 53 893 (poř. číslo žádosti 169)

- na podporu činnosti fotbalového spolku (energie, doprava, odměny, opravy a udržování, ostatní) z důvodu, že nevykonává činnost ve městě Prostějově

3. ve výši 60.000,-- Kč PRO SKI Prostějov, Sportovní 1, IČO 479 22 150 (poř. č. žádosti 187)

- na podporu činnosti (účast na závodech, příprava na ledovci) z důvodu, že členské příspěvky jsou vyšší než celkové roční náklady organizace.

K bodu 13. 4 Dotace - Komise školská

Schváleno usnesení č. 6337:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise školské

1. ve výši  15 000,-- Kč ……….; (poř. číslo žádosti 84)

- na akci Mateřinka 2016 (nájemné Městského divadla v Prostějově, výroba a tisk pozvánek, plakátů, letáků,

  propagace, upomínkové balíčky pro děti)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování

  dotace předložit do 30. 11. 2016

2. ve výši  25 000,-- Kč ……….; (poř. číslo žádosti 164)

- na akce Triangl, Začínáme spolu, Vzdělávací programy pro sborovny (mzdy lektorů na pohybový kroužek Motoráček, kurzy zprostředkovaného učení pro žáky ZŠ a pedagogy ZŠ a MŠ, organizování workshopů pro rodiče /Školička na zkoušku/, proškolení pedagogů v rámci DVPP, spotřební materiál)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování

  dotace předložit do 30. 11. 2016

3. ve výši  20 000,-- Kč Gaudeamus o. p. s., Prostějov, Kollárova 3,  IČO 255 45 558 (poř. číslo žádosti 21)

- na Studentský majáles 2016 (materiálně-technické zabezpečení akce, kulturní vystoupení, ceny a občerstvení

pro účastníky akce)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování

dotace předložit do 30. 11. 2016

4. ve výši  8 000,-- Kč SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Prostějov, Wolkerova 6,  IČO 628 59 781 (poř. číslo žádosti 18)

- na Výtvarnou a literární soutěž „Požární ochrana očima dětí“ (ceny a diplomy, tonery do tiskárny a kopírky)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování

dotace předložit do 30. 11. 2016

5. ve výši  15 000,-- Kč Mense České republiky, Španielova 19, Praha - Řepy,  IČO 452 48 591 (poř. číslo žádosti 102)

- na realizaci soutěže Logická olympiáda (tvorba a tisk zadání, ceny pro soutěžící, technické zajištění, administrativa, kancelářské potřeby, cestovné)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování

dotace předložit do 30. 11. 2016

6. ve výši  2 000,-- Kč Moravsko-slezské křesťanské akademii, z. s., Brno-střed, Veveří, Smetanova 14, regionální pobočce Prostějov, Tovačovského 19,  IČO 005 45 767 (poř. číslo žádosti 10)

- na přednáškovou činnost (cestovné, honoráře přednášejícím, propagaci, poštovné, nájem místnosti)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování

dotace předložit do 30. 11. 2016

7. ve výši  5 000,-- Kč

ÚAMK – MÍSTNÍ AUTOMOTOKLUB MINERVA, Prostějov, Vrahovice, Tovární 7, IČO 441 60 119

(poř. číslo žádosti 147)

- na akci Velikonoční Prostějov 2016 – pořádání soutěže Hanáckým klubem plastikových modelářů (pronájem sálu, ceny do soutěže, diplomy, propagace)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování

dotace předložit do 30. 11. 2016

8. ve výši  10 000,-- Kč Junáku – českému skautu, středisku Pelikáni Prostějov, z. s., Vápenice 21,  IČO 657 63 700 (poř. číslo žádosti 228)

- na Dětský den pro veřejnost na oslavu 100 let skautingu v Prostějově (výtvarný materiál, propagace, doprava materiálu, poplatky OSA, zapůjčení hudební aparatury, foto výstava)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování

dotace předložit do 30. 11. 2016

9. ve výši  10 000,-- Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole Jistota, o. p. s., Prostějov, Tetín 1,  IČO 253 42 924  (poř. číslo žádosti 223)

- na keramický kroužek (energie na celoroční provoz keramické pece)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování

dotace předložit do 30. 11. 2016

10. ve výši  5 000,-- Kč SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Čechovice, Prostějov, Čechovická 51a,  IČO 628 59 919 (poř. číslo žádosti 37)

- na Dětský den (nájem areálu, poháry, diplomy, ceny do soutěží, hudba)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování

dotace předložit do 30. 11. 2016

11. ve výši  30 000,-- Kč ČMOS PŠ – Oblastní organizační jednotce – OROS STŘEDNÍ MORAVA, Šumperk, Fialova 12, sekce učitelů - důchodců Prostějov, Studentská 4,  IČO 013 79 020 (poř. číslo žádosti 68)

- na kulturní a vzdělávací akce, besedy, přednášky, divadelní představení v Brně, turistické výlety a poznávací zájezdy  (příspěvek na autobus)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování

dotace předložit do 31. 12. 2016

12. ve výši  5 000,-- Kč Klubu přátel školy při Střední škole designu a módy, Prostějov, Vápenice 1,  IČO 441 60 101 (poř. číslo žádosti 19)

- na navrhování a tvorbu modelových kolekcí, účast na soutěžích, materiální zajištění soutěží (látky, doplňky,

dekorace, startovné, poštovné, doprava)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 11. 2016 a vyúčtování

dotace předložit do 31. 11. 2016

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem (u jednotlivých žadatelů budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: identifikace příjemce, výše poskytnuté dotace, účel dotace, termíny čerpání a vyúčtování dotace):

 1. ……….;

 2. ……….;

 3. Gaudeamus o. p. s. Prostějov, Kollárova 3,  IČO 255 45 558;

 4. SH ČMS – Okresním sdružením hasičů Prostějov, Wolkerova 6, IČO 628 59 781;

 5. Mensou České republiky, Španielova 19, Praha – Řepy, IČO 452 48 591;

 6. Moravsko-slezskou křesťanskou akademií, z. s., Brno-střed, Veveří, Smetanova 14, regionální pobočkou

Prostějov, Tovačovského 19, IČO 005 45 767;

  7. ÚAMK – MÍSTNÍM AUTOMOTOKLUBEM MINERVA, Prostějov, Vrahovice, Tovární 7, IČO 441 60 119;

  8. Junákem – českým skautem, střediskem Pelikáni Prostějov, z. s., Vápenice 21, IČO 657 63 700;

  9. Střední školou, základní školou a mateřskou školou Jistota, o. p. s., Prostějov, Tetín 1, IČO 253 42 924.

10. SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Čechovice, Prostějov, Čechovická 51a, IČO 628 59 919;

11. ČMOS PŠ – Oblastní organizační jednotkou – OROS STŘEDNÍ MORAVA, Šumperk, Fialova 12, sekcí

učitelů důchodců Prostějov, Studentská 4 ,  IČO 013 79 020;

12. Klubem přátel školy při Střední škole designu a módy, Prostějov, Vápenice 1, IČO 441 60 101.

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003299

5493

0200000004100

15 000,--

(zvýšení položky 5493 – ……….;)

0020

003299

5212

0200000004100

25 000,--

(zvýšení položky 5212 – ……….;)

0020

003299

5221

0200000004100

30 000,--

(zvýšení položky 5221 – Gaudeamus o. p. s. – Studentský majáles 2016; SŠ, ZŠ a MŠ Jistota o. p. s. – provoz keramické pece)

0020

003299

5222

0200000004100

80 000,--

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003299

5909

0200000004100

150 000,--

(snížení položky 5909 – komise školská)

K bodu 13. 5 Dotace - Oblast školství

Schváleno usnesení č. 6338:

Rada města Prostějova

o d k l á d á

materiál s tím, že dotace byly projednány v rámci bodu 13.4.

K bodu 13. 6 Dotace nedoporučené – oblast školství

Schváleno usnesení č. 6339:

Rada města Prostějova

n e s c h v a l u j e

poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši  50 000,-- Kč M+M Očenáškovi z. s., Prostějov, Sadová 44,  IČO 031 38 241 (poř. číslo žádosti 204)

- na příměstské tábory – pronájem prostor Jezdeckého areálu Ptení, pronájem koní, dopravné a cestovné Prostějov – Ptení a zpět, sportovní a bezpečnostní potřeby z důvodu: hrazeno rodiči dětí,

2. ve výši  18 000,-- Kč Junáku – českému skautu, středisku Járy Kaštila Prostějov, z. s.,  Sokolská 30, IČO 657 62 959 (poř. číslo žádosti 15)

- na výrobu střediskové vlajky z důvodu: částečná úhrada poskytnuta již v loňském roce, organizace částku vrátila

3. ve výši  5 000,-- Kč 48. přední hlídce Royal Rangers Prostějov, Raisova 1159,  IČO 720 42 991 (poř. číslo žádosti 225)

- na pomůcky a ceny pro děti na příměstský tábor z důvodu: žádost o dotaci byla podána zároveň i na komisi sportovní – obdrželi Kč 5 000,--, hrazeno rodiči dětí

4. ve výši  12 500,-- Kč Spolku přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově, Komenského 17,  IČO 441 59 862 (poř. číslo žádosti 174, 176)

- na soutěž Dobrodružství s počítačem (odměny pro soutěžící žáky, odměna pro vítěznou školu) – 7 500,-- Kč

- na akci Infoabsolvent.cz, aneb Kde hledat informace o oborech a středních školách (tisk informačních materiálů a pracovních listů, tvorba informačních materiálů) – 5 000,-- Kč

z důvodu: finanční částky na odměny se neposkytují, informační materiály zajišťuje úřad práce a výchovní poradci.

K bodu 13. 7 Dotace - Oblast kultury

Schváleno usnesení č. 6340:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova z prostředků dotace nerozdělené v kapitole 70

1. ve výši 15.000,-- Kč Vlasteneckému sdružení antifašistů ČR, z. s. (oblastnímu výboru Prostějov), Vrbátky 106, IČO 677 98 144 (poř. číslo žádosti 95)

- na pietní akce k uctění památky obětí 2. světové války za účasti žáků středních škol (doprava)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

2. ve výši 20.000,-- Kč Cyrilometodějskému gymnáziu, základní škole a mateřské škole v Prostějově, Komenského 17, IČO 440 53 916 (poř. číslo žádosti 246)

- na podporu činnosti „Francouzského divadélka“ (literatura, fotodokumentace, divadelní kostýmy, kulisy, materiál, na akci Večer Francouzské kultury, na festival Festdivadlo Brno – poplatek, doprava)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

b)  uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem (u jednotlivých 2 žadatelů budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: identifikace žadatele, výše dotace, účel dotace, termíny čerpání a vyúčtování dotace)

1. Vlasteneckým sdružením antifašistů ČR, z. s. (oblastním výborem Prostějov), Vrbátky 106,

IČO 677 98 144;

2. Cyrilometodějskému gymnáziu, základní škole a mateřské škole v Prostějově, Komenského 17,

IČO 440 53 916

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003319

5222

0200000000000

15.000

(zvýšení položky 5222 – Vlastenecké sdružení antifašistů ČR, z. s. (oblastní výbor Prostějov) - na pietní akce k uctění památky obětí 2. světové války)

0020

003319

5223

0200000000000

20.000

(zvýšení položky 5223 – Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově –

na podporu činnosti „Francouzského divadélka“)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5909

0700000708000

35.000

(snížení položky 5909 – dotace nerozdělené)

K bodu 13. 8 Dotace - Sociální oblast

Schváleno usnesení č. 6341:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2016 z prostředků nerozdělené dotace všeobecné na kapitole 70 – finanční ve výši 30.000 Kč spolku Zdraví od malička, z. s., Bílovice 15, Bílovice-Lutotín, IČO 042 21 796 (pořadové č. žádosti 238)

- na konferenci o zdravém životním stylu „Zdraví od malička“ – uspořádání konference o zdravém životním stylu pro veřejnost – pronájem Národního domu, pronájem techniky pro přednášející, letáky, poštovné, obálky, pozvánky, vizitky na připevnění účastníkům a na stůl, edukační tiskoviny pro účastníky, vstupenky, kancelářské potřeby, grafika – vytvoření vizuální identity pro všechny tiskoviny, pronájem reklamní plochy na poutačích po městě, inzeráty v místním tisku;

- příjemce se zavazuje realizovat akci ve spolupráci s projektem Zdravé město Prostějov; příjemce zveřejní informaci o tom, že akce byla realizována ve spolupráci a za podpory projektu Zdravé město Prostějov v regionálním tisku;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2016

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659, a příjemcem spolkem Zdraví od malička, z. s., Bílovice 15, Bílovice-Lutotín, IČO 042 21 796, dle přílohy

c) rozpočtové opatření, kterým se

1. zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0021

4339

5222

0210000000000

30.000

neinvestiční transfery spolkům (zvýšení finančních prostředků na položce z důvodu poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova – Zdraví od malička – konference o zdravém životním stylu „Zdraví od malička“)

2. snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5909

0700000708000

30.000

ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – dotace nerozdělená všeobecná (snížení finančních prostředků na položce z důvodu poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova)

K bodu 13. 9 Dotace nedoporučené – sociální oblast

Schváleno usnesení č. 6342:

Rada města Prostějova

I.  s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2016 z prostředků nerozdělené dotace všeobecné na kapitole 70 – finanční ve výši 20.000 Kč Levicovým klubům žen, z. s., Politických vězňů 1531/9, Praha, IČO 701 04 468 (pořadové č. žádosti 217)

- na pronájmy, cestovné, dopravu, vstupné na památky;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2016

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659, a příjemcem Levicovými kluby žen, z. s., Politických vězňů 1531/9, Praha, IČO 701 04 468

c) rozpočtové opatření, kterým se

1. zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0021

4359

5222

0210000000000

20.000

neinvestiční transfery spolkům (zvýšení finančních prostředků na položce z důvodu poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova – Levicové kluby žen – pronájmy, cestovné, doprava, vstupné na památky)

2. snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5909

0700000708000

20.000

ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – dotace nerozdělená všeobecná (snížení finančních prostředků na položce z důvodu poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova)

II.  n e s c h v a l u j e

poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2016

1. ve výši 25.000 Kč  ASOCIACI REIKI MORAVA, z. s., Plumlovská 700/79, Prostějov, IČO 229 02 881 (pořadové č. žádosti 203)

- na zdravý životní styl prostřednictvím regeneračně-harmonizační metody tradičního Usuiho REIKI – propagace, certifikáty, tisk, semináře, konference, schůze, spolupráce s institucemi (nemocnice, důchodci, dětské domovy, zdravotní pojišťovny aj.) z důvodu, že Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova po projednání žádosti nedoporučila na tento účel dotaci z rozpočtu města Prostějova poskytnout,

2. ve výši 35.000 Kč spolku Zdraví od malička, z. s., Bílovice 15, Bílovice-Lutotín, IČO 042 21 796 (pořadové č. žádosti 209)

- na činnost neziskové organizace – spolku Zdraví od malička, z. s. – propagační materiály (letáky na přednášky, tužky, bloky na přednášky), grafické práce na propagační materiály vč. loga města, PC s kancelářským balíkem pro hospodářku spolku a účetnictví, účetní program pro jednoduché vedení účetnictví, daňové poradenství, právní poradenství, webové stránky, odměna hospodářce za vedení účetnictví (dohoda o provedení práce)

z důvodu, že tato činnost je již zajištěna jinými organizacemi působícími v rámci města Prostějova,

III.  n e d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2016

ve výši 64.000 Kč Unii nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje, Jungmannova 972/25, Olomouc, IČO 725 63 401 (pořadové č. žádosti 248)

- na projekt „Spojujeme a inspirujeme neziskovky 2016“ – osobní náklady (koordinátor, regionální koordinátor pro Prostějovsko, redaktor webu, fundraiser), podpora činnosti NNO – Prostějovsko, ostatní náklady (služby a cestovné) z důvodu, že město Prostějov v rámci poskytování dotací z rozpočtu města již přímo podporuje členy Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje, které působí na území města Prostějova v oblasti sociální a zdravotní.

K bodu 13.10 Žádost o poskytnutí účelové dotace – finančního příspěvku na úhradu nákladů uživatelů sociálních služeb (Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace)

Schváleno usnesení č. 6343:

Rada města Prostějova

n e s c h v a l u j e

poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova na rok 2016 ve výši 20.463 Kč

Domovu pro seniory Tovačov, příspěvkové organizaci, Nádražní 94, Tovačov, IČO 619 85 872

- na dofinancování běžných výdajů souvisejících s poskytování sociálních služeb domova se zvláštním režimem pro 2 klientky s trvalým bydlištěm ve městě Prostějově z důvodu, že na tento účel nebyla účelová dotace poskytnuta ani jiným žadatelům.

K bodu 13.11 Dotace - Oblast sportu (PRO SKI Prostějov, Sportovní klub K2 Prostějov)

Schváleno usnesení č. 6344:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 250.000,-- Kč

Sportovnímu klubu K2 Prostějov, E. Beneše 15/21, IČO 266 66 596 (poř. č. žádosti 195)

- na podporu činnosti (pronájmy, cestovné, poplatky, rozhodčí)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem Sportovním klubem K2 Prostějov, E. Beneše 15/21,  IČO 266 66 596

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003419

5222

0200000000000

250.000

(zvýšení položky 5222 – Sportovní klub K2 Prostějov - činnost)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5909

0700000708000

 250.000

(snížení položky 5909 – dotace nerozdělené)

K bodu 14.1 Návrh osobního příplatku ředitele ZŠ Prostějov, ul. E.Valenty 52

Schváleno usnesení č. 6345:

Rada města Prostějova

s t a n o v í

řediteli Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52, ……….; s účinností od 1. 5. 2016 osobní příplatek dle přílohy, která tvoří nedílnou součást materiálu.

K bodu 14.2 Žádost o schválení čerpání rezervního fondu Městského divadla v Prostějově

Schváleno usnesení č. 6346:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

čerpání rezervního fondu Městského divadla v Prostějově, příspěvkové organizace ve výši Kč 49 060,--

na pořízení jednotného oblečení pro biletáře/šatnáře – 9 osob (3 muži, 6 žen).

K bodu 14.3 Žádost o souhlas s přijetím věcných darů ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

Schváleno usnesení č. 6347:

Rada města Prostějova 

s o u h l a s í

s přijetím věcných darů – 4 ks stoliček a 1 ks dvoumístné pohovky v celkové hodnotě Kč 14 317,-- Základní školou Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 dle specifikace v příloze (dárce SRPŠ při Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24).

K bodu 14.4 Žádost o souhlas se zřízením přípravné třídy na ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 na školní rok 2016/2017

Schváleno usnesení č. 6348:

Rada města Prostějova 

n e s o u h l a s í

se zřízením přípravné třídy na Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 na školní rok 2016/2017.

K bodu 14.5 ROZOP kapitoly 20 - školství kultura a sport

Schváleno usnesení č. 6349:

Rada města Prostějova

a) u k l á d á

ředitelce Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34 odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 300 000,-- Kč na obnovu nákladního výtahu na stravu na pracovišti ul. A. Krále,

b) s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

6121

0600000600327

300 000,--

(zvýšení položky 6121 – obnova nákladního výtahu na stravu Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34, pracoviště ul. A. Krále)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3111

2122

0200000020327

300 000,--

(odvod z investičního fondu Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34)

K bodu 14.6 ROZOP kapitoly 19 – Duha KK u hradeb

Schváleno usnesení č. 6350:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

-zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0019

003319

5041

1

0190000190102

180.000

Zvýšení položky 5041 – odměna za realizaci programu „700 let krále národů Karla IV.“

dne 28. 5. 2016 na náměstí T. G. Masaryka.

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

180.000

Snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje

K bodu 15. 1 Úprava plánu oprav chodníků v Prostějově v roce 2016

Schváleno usnesení č. 6351:

Rada města Prostějova 

a) b e r e n a v ě d o m í

informaci Odboru správy a údržby majetku města,

b) s ch v a l u j e

úpravu plánu oprav chodníků v Prostějově v roce 2016 – oprava chodníku na ul. Západní bude nahrazena opravou chodníku na ul. V. Outraty.

K bodu 15. 2 Majetkoprávní vypořádání pozemků s Olomouckým krajem v souvislosti se stavbou: „Okružní křižovatka na Přikrylově náměstí v Prostějově“ – doplnění

Schváleno usnesení č. 6352:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 7666/3 v k.ú. Prostějov o výměře 39 m2 (dle geometrického plánu č. 5774-843/2015 ze dne 21.01.2016 označena nově jako pozemek p.č. 7666/9 v k.ú. Prostějov) z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, IČ: 709 60 399, do vlastnictví Statutárního města Prostějova s tím, že nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

K bodu 15. 3 Schválení pronájmu pozemků p.č. 7580/1 a p.č. 7580/2, oba v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 6353:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 7580/1 – ostatní plocha o výměře 105 m2 a celého pozemku p.č. 7580/2 – ostatní plocha o výměře 108 m2, oba v k.ú. Prostějov, Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvkové organizaci, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, IČ 659 93 390, za účelem dočasného užívání pro potřeby výstavby silnice R 46 za podmínek uvedených v přiložené Nájemní smlouvě.

K bodu 15. 4 Ukončení Smlouvy o nájmu č. 2006/16/259 ze dne 20.10.2006 dohodou

Schváleno usnesení č. 6354:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

ukončení Smlouvy o nájmu č. 2006/16/259 ze dne 20.10.2006 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností Agentura D-PRODUCTION, s.r.o., se sídlem Boskovice, Kpt. Jaroše 2181/17, PSČ: 680 01, IČ: 276 75 629, jako nájemcem, na pronájem částí pozemků p.č. 3008 a p.č. 4541/1, oba v k.ú. Prostějov, o celkové výměře 2 m2 za účelem umístění 2 ks reklamních hodin, dohodou ke dni 31.03.2016.

K bodu 15. 5 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1209/8 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 6355:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr prodeje pozemku p.č. 1209/8 – ostatní plocha o výměře 117 m2 v k.ú. Prostějov za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 15. 6 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 773/22 v k.ú. Vrahovice

Schváleno usnesení č. 6356:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e 

záměr prodeje pozemku p.č. 773/22 – orná půda o výměře 47 m2 v k.ú. Vrahovice za následujících podmínek:

a) kupní cena bude z důvodů uvedených v důvodové zprávě v materiálu stanovena ve výši 100 Kč/m2, tj. celkem ve výši 4.700 Kč, a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 15. 7 Vyhlášení záměru pronájmu pozemků v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 6357:

Rada města Prostějova

r o z h o d l a

materiál č. 15. 7 Vyhlášení záměru pronájmu pozemků v k.ú. Prostějov odložit.

K bodu 15. 9 Výkup části pozemku p.č. 228 v k.ú. Žešov a ROZOP kapitoly 50

Schváleno usnesení č. 6358:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:

1) výkup části pozemku p.č. 228 – orná půda v k.ú. Žešov o výměře cca 135 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 40.500 Kč, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí Statutární město Prostějov,

2) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

00000000050

006409

6130

1

0500000000000

41.500

zvýšení pol.  6130 – pozemky; výkup části pozemku p.č. 228 v k.ú. Žešov (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

 

8115

1

0700000000000

41.500

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje

K bodu 15.10 Výkupy a vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Krasice (polní cesta k Záhoří) a ROZOP kapitoly 50

Schváleno usnesení č. 6359:

Rada města Prostějova

r o z h o d l a

materiál č. 15.10 Výkupy a vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Krasice (polní cesta k Záhoří) a ROZOP kapitoly 50 odložit.

K bodu 15.11 Úprava podmínek výkupu části pozemku p.č. 287/2 v k.ú. Žešov

Schváleno usnesení č. 6360:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu úpravu podmínek výkupu části pozemku p.č. 287/2 v k.ú. Žešov o výměře 476 m2 od spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova schváleného v bodě 2) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 15054 ze dne 16.02.2015 následovně:

a) kupní cena bude v celé výši zaplacena po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

b) náklady na zpracování geometrického plánu na oddělení převáděné části pozemku, správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí Statutární město Prostějov.

K bodu 15.12 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (nákup nádob na bioodpad)

Schváleno usnesení č. 6361:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

006171

5139

0500000000000

327.750

zvýšení pol. 5139 – nákup materiálu;  nákup 250 ks nádob na bioodpad o objemu 240 l

-snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

5901

0700000707100

327.750

snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova

K bodu 15.13 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (navýšení hodnoty hlavního jističe na odběrném místě ul. Riegrovy - Kolářovy sady)

Schváleno usnesení č. 6362:

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000090

003631

5169

0900000900800

128.000

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; navýšení hodnoty hlavního jističe na odběrném místě ul. Riegrova (Kolářovy sady)

- snižuje rezervu RMP pro ROZOP

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

5901

0700000707100

128.000

snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova

K bodu 15.14 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (nákup odpadkových košů)

Schváleno usnesení č. 6363:

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000090

003722

5139

0900000900200

50.000

zvýšení pol. 5139 – nákup materiálu – komunální odpad; nákup odpadkových košů

- snižuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000090

003722

5171

0900000900200

50.000

snížení pol. 5171 – opravy a udržování – komunální odpad; z důvodu potřeby menší částky na opravy odpadkových košů na položce lze uvedenou částku převést na nákup košů nových

K bodu 16.1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytu

Schváleno usnesení č. 6364:

Rada města Prostějova

r o z h o d l a

materiál č. 16.1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytu odložit.

K bodu 16.2 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS

Schváleno usnesení č. 6365:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

uzavření nájemních smluv na pronájem bytů zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku města Prostějova v pořadí s níže uvedenými žadateli:

- byt o velikosti  1+1 v domě na ul. Brněnská č. 46/4153, 796 01 Prostějov (s balkonem)

…………………..

- byt o velikosti  0+1 v domě na ul. Hacarova č. 2/4343, 796 04 Prostějov (bez balkonu) 

…………………..

- byt o velikosti  0+1 v domě na ul. Kostelecká č. 17/4165, 796 01 Prostějov (bez balkonu) 

…………………..

…………………..

RNDr. Alena R a š k o v á Ing. Zdeněk F i š e r

primátorka města Prostějova 1. náměstek primátorky

Prostějov 29.3.2016

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 4.4.2016 12:19:03 | přečteno 239x | Anna Kajlíková
load