Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2016 > Usnesení z 39. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 39. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 39. schůze Rady města Prostějova 

konané dne 4.4.2016

Ke stažení: ikona souboru39 RM 04 04 2016 mim zápis


K bodu 1. Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č. 6366:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

program své 39. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 4.4.2016,

p o v ě ř u j e

Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

K bodu 2. ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (nákup 3 ks ručních úklidových vozíků pro VPP)

Schváleno usnesení č. 6367:

Rada města Prostějova

s ch v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

006171

5137

0500000000000

15.000

zvýšení pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek;  nákup 3 ks ručních úklidových vozíků

-snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

006171

5171

0500000000000

15.000

snížení pol. 5171 – opravy, údržba; na položce je počítáno s částečnou rezervou, proto lze finanční prostředky převést pro daný účel

K bodu 3. Schválení výpůjčky pozemků v k.ú. Čechůvky včetně staveb zvoničky a kaple

Schváleno usnesení č. 6368:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

výpůjčku pozemku p.č. st. 39 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2 v k.ú. Čechůvky včetně stavby zvoničky bez čísla popisného nebo evidenčního a pozemku p.č.st. 14/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2 v k.ú. Čechůvky včetně stavby kaple bez čísla popisného nebo evidenčního, Římskokatolické farnosti Prostějov – Vrahovice, se sídlem Prostějov, Vrahovice, Majakovského 103/3, PSČ: 798 11, IČ: 479 22 613, pro bohoslužebné účely, za následujících podmínek:

a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,

b) vypůjčitel ponese ze svého obvyklé náklady spojené s užíváním předmětu výpůjčky.

 

K bodu 4. Zadávací řízení veřejné zakázky „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Prostějov 2017-2018“ -  rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Schváleno usnesení č. 6369:

Rada města Prostějova

r o z h o d l a

1. v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a na základě závěru hodnotící komise dle hodnocení, které proběhlo formou elektronické aukce dle § 97 zákona, v zadávacím řízení veřejné zakázky „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Prostějov 2017-2018“ o výběru nejvhodnější nabídky pro první část veřejné zakázky “Dodávka elektrické energie” a jako nejvhodnější nabídku vybrala nabídku  společnosti E.ON Energie, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 260 78 201 a o výběru nejvhodnější nabídky pro druhou část veřejné zakázky “Dodávka zemního plynu” a jako nejvhodnější nabídku vybrala nabídku  společnosti  ČEZ Prodej, s.r.o. , se sídlem Duhová 1425, 140 53 Praha 4, IČO 272 32 433. Nabídky obou společností vyhověly všem podmínkám zadávacího řízení a byly podle hodnotícího kritéria vždy v příslušné části zadávacího řízení vyhodnoceny jako nabídky s nejnižší nabídkovou cenou, jak je uvedeno v důvodové zprávě.

2. zadat první část veřejné zakázky „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Prostějov 2017-2018 – Dodávka elektrické energie“ a uzavřít Smlouvu o dodávce pro tuto část veřejné zakázky se společností E.ON Energie, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 260 78 201, a zadat druhou část veřejné zakázky „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Prostějov 2017-2018 – Dodávka zemního plynu“ a uzavřít Smlouvu o dodávce pro tuto část veřejné zakázky se společností ČEZ Prodej, s.r.o. , se sídlem Duhová 1425, 140 53 Praha 4, IČO 272 32 433,

3. v případě neposkytnutí součinnosti, potřebné k uzavření smlouvy, jedním nebo druhým vítězným uchazečem, zadat příslušnou část veřejné zakázky „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Prostějov 2017-2018“ a uzavřít smlouvu o dílo na příslušnou část zakázky s dalším uchazečem v pořadí dle důvodové zprávy v souladu s § 82 odst. 4 zákona,

u k l á d á

vedoucímu Odboru správy a údržby majetku města, zajistit ve lhůtách stanovených zákonem uzavření Smlouvy o dílo pro první i druhou část veřejné zakázky “Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Prostějov 2017-2018” s vybranými uchazeči

– dodávka elektrické energie: E.ON Energie, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 260 78 201 a

– dodávka zemního plynu: ČEZ Prodej, s.r.o. , se sídlem Duhová 1425, 140 53 Praha 4, IČO 272 32 433.

odpovídá: Mgr. Libor Vojtek, vedoucí OSÚMM

k. termín: 30. 6. 2016RNDr. Alena R a š k o v á Ing. Zdeněk F i š e r


primátorka města Prostějova 1. náměstek primátorky
Prostějov 4.4.2016


Zpracovala: Věra Krejčí
Vytvořeno 6.4.2016 14:08:25 | přečteno 226x | Anna Kajlíková
load