Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2016 > Usnesení z 49. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 49. schůze Rady města Prostějova

ze dne 28.7.2016

Zápis ke stažení: ikona souboru49 RM 28 07 2016 zápis 

K bodu 1. Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č. 6662:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

program své 49. schůze, konané dne 28.7.2016, uvedený na pozvánce

 

- s tím, že z programu je stažen materiál 18.22 Výkup stavby VO v lokalitě ul. Žitná v Prostějově, zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků v k.ú. Domamyslice a v k.ú. Čechovice u Prostějova a ROZOP kapitoly 50

- s rozšířením o materiály:

10.1 Pořízení územních studií na území města

10.2 Rozsudek Krajského soudu Brno – zrušení části opatření obecné povahy 1/2014 – Územní plán (Vrahovice) a ROZOP kapitoly 62 – územní plánování a památková péče

11.4 Poskytnutí dotace Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje

14.4 Zadávací řízení veřejné zakázky „Prostějov, Nová radnice a Norská ul. č. 2 a č. 4 - výměna výtahů“ rozhodnutí o vyloučení uchazeče, rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení a návrh na zahájení opakovaného řízení

15.1.1 Návrh odměny pro vedoucí sestru Jeslí sídliště Svobody v Prostějově, příspěvkové organizace

16.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – EÚO MŠ Rumunská ul. 23, Prostějov)

16.11 Ošetření bukové aleje na hlavním hřbitově na Brněnské ul. v Prostějově – projektový námět

17.15 ROZOP kapitoly 20 - poskytnutí investičního příspěvku ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov a navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ as MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60

17.16 Rozpočtové opatření kapitoly 20 školství, kultura a sport a kapitoly 60 rozvoj a investice – navýšení neinvestičního příspěvku Mateřské škole Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace

18.28 Informace k převodu pozemku p.č. 110/5 v k.ú. Krasice

19.10 Pronájem sálu Společenského domu

20.6 Odkup akcií společnosti VaK Prostějov, a.s.

p o v ě ř u j e

Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

 

K bodu  2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 28.7.2016

Schváleno usnesení č. 6663:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

zprávu o plnění svých usnesení ke dni 28.7.2016 bez připomínek.

 

K bodu  3. Záležitosti komisí rady

Schváleno usnesení č. 6664:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

1. doporučení Komise výstavby z 14. 6. 2016,

2. doporučení Komise architektury a urbanismu z 23. 6. 2016,

j m e n u j e

Ing. Janu Římskou členkou Komise architektury a urbanismu.

 

K bodu  4. Návrh změn Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova

Schváleno usnesení č. 6665:

Rada města Prostějova

o d k l á d á

materiál č. 4 Návrh změn Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova na příští schůzi rady s tím, že budou zapracovány připomínky v diskusi.

 

K bodu  5. Zřízení příspěvkové organizace „KINO METRO 70 Prostějov, příspěvková organizace“

Schváleno usnesení č. 6666:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

a) rozhodnout o zřízení příspěvkové organizace KINO METRO 70 Prostějov, příspěvková organizace k 1. 1. 2017,

b) schválit zřizovací listinu příspěvkové organizace KINO METRO 70 Prostějov, příspěvková organizace dle přílohy k písemnému materiálu.

 

K bodu  6. Změna zákona o obcích – tzv. majetková novela

Schváleno usnesení č. 6667:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

informace o změně právní úpravy obecního zřízení s účinností od 1. 7. 2016.

 

K bodu  7. Návrh využití městského bytu v domě na nám. T. G. Masaryka 19

Schváleno usnesení č. 6668:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

záměr využití městského bytu v domě na nám. T. G. Masaryka 19.

 

K bodu  8. Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie

Schváleno usnesení č. 6669:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

1. snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000013

006122

5311

 

 

0130013000000

192.000

Modernizace  elektronické  zabezpečovací signalizace (dále jen EZS) a elektronické požární signalizace (dále jen EPS) objektů v majetku města Prostějova připojených na pult centrální ochrany (dále jen PCO) městské policie včetně servisu EZS a EPS na dobu 8 let.

2. zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000013

005311

5171

 

 

0130000000000

109.278

Opravy a údržba – oprava 28 objektových zařízení EZS a EPS v majetku města (školská zařízení)

0000000013

005311

5137

 

 

0130000000000

82.722

Nákup drobného hmotného majetku – instalace a dodávka 3 ks  nových objektových ústředen EZS a EPS v rámci modernizace zabezpečovacích zařízení školských objektů.

 

K bodu  9. Rozpočtové opatření kapitoly 15 – informační technologie

Schváleno usnesení č. 6670:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

5139

 

 

0150000000000

250.000,-

Nákup tonerů a spotřebního materiálu pro tisková a kopírovací zařízení

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

5168

 

 

0150000000000

250.000,-

Zpracování dat a služby – sjednání výhodnějších podmínek pro podporu IS

 

K bodu 10. Rozpočtové opatření kapitoly 62 – územní plánování a památková péče

Schváleno usnesení č. 6671:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000062

003635

5169

 

1

0620013000000

84.700

Nákup ostatních služeb – I. Změna územního plánu Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

8115

 

1

0700000000000

84.700

Fond rezerv a rozvoje

 

K bodu 10.1 Pořízení územních studií na území města

Schváleno usnesení č. 6672:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

zahájení pořizování územních studií a podání žádosti o podporu z IROP dle předloženého seznamu.

 

K bodu 10.2 Rozsudek Krajského soudu Brno – zrušení části opatření obecné povahy 1/2014 – Územní plán (Vrahovice) a ROZOP kapitoly 62 – územní plánování a památková péče

Schváleno usnesení č. 6673:

Rada města Prostějova

a)  b e r e n a v ě d o m í

na vědomí informaci o soudním řízení a o výsledku sporu dle rozsudku Krajského soudu v Brně  č.j. 64A 2/2016 – 126 ze dne 27. 6. 2016,

 

b) r o z h o d l a

nepodat kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Brně č.j. 64 A 2/2016 -126 ze dne 27.6.2016,

 

c) s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000062

006171

5192

 

 

0620000000000

57.424

Náhrady za náklady soudního řízení (soudní spor s firmami ASTRA GAMES, s.r.o. a Dražby net, s.r.o.)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000062

003639

5169

 

 

06200000000000

57.428

Komunální služby a územní rozvoj – nákup ostatních služeb

 

K bodu 11.1 Žádost o udělení výjimky z OZV č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností - festival „Pod Lipami“

Schváleno usnesení č. 6674:

Rada města Prostějova

u d ě l u j e

výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností pro neziskový spolek VIVID z. s. zastoupený ……  pro uspořádání pátého ročníku multižánrového festivalu „ Pod Lipami“ konaného dne 30. 7. 2016  od 15.00 hod. do 24.00 hod.

 

K bodu 11.2 Žádost o udělení výjimky z OZV č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností - MUBEA IT Spring Wire s.r.o.

Schváleno usnesení č. 6675:

Rada města Prostějova

u d ě l u j e

výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností společnosti MUBEA IT Spring Wire s.r.o. Dolní 100, Prostějov zastoupené ……, při pořádání firemní akce k oslavám výročí firmy spojené s uspořádáním ohňostroje, a to dne 1. 10. 2016 do 24:00 hod.

 

K bodu 11.3 Schválení smlouvy o spolupráci při organizaci oslav 28. října

Schváleno usnesení č. 6676:

Rada města Prostějova 

a)  s c h v a l u j e

Smlouvu o spolupráci při organizaci oslav 28. října uzavřenou mezi Olomouckým krajem a statutárním městem Prostějovem dle přílohy,

b)  p o v ě ř u j e 

primátorku statutárního města Prostějova RNDr. Alenu Raškovou podpisem této smlouvy.

 

K bodu 11.4 Poskytnutí dotace Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje

Schváleno usnesení č. 6677:

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 50.000 Kč Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, IČ: 70885940

- na zakoupení termokamery potřebné k rychlému vyhledávání osob v zakouřeném prostředí a rychlému vyhledávání skrytých ohnisek požáru

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 5. 12. 2016

 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc dle přílohy,

 

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5522

6331

 

 

0120000000000

50 000

(zvýšení pol. investiční transfery státnímu rozpočtu)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

0700000708000

50 000

(snížení položky dotace nerozdělené)

 

K bodu 12. Žádost o užití znaku města – šipkové družstvo „Zavadila o jedličku“ Čechovice

Schváleno usnesení č. 6678:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

s  užitím znaku města Prostějova na sportovním dresu. Souhlas se uděluje šipkovému družstvu Zavadila o jedličku Čechovice, …… , v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

 

K bodu 13. Dotace - Komise životního prostředí

Schváleno usnesení č. 6679:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2016 z prostředků komise životního prostředí ve výši 19.500 Kč Junáku – českému skautu, středisku Děti přírody Prostějov, z.s., B. Šmerala 4427/27,  Prostějov, IČO 657 62 932 (poř. č. žádosti 263)

- na zakoupení hangáru

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016

 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a Junákem – českým skautem, střediskem Děti přírody Prostějov, z. s., B. Šmerala 4427/27, Prostějov, IČO 657 62 932, dle přílohy

 

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5222

 

 

0400000404003

19.500

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5909

 

 

0400000404003

19.500

(snížení položky 5909 – komise životního prostředí)

 

K bodu 14.1 Návrh na způsob zajištění realizace odstranění havarijního stavu v rámci veřejné zakázky „Oprava hradeb v ulici Školní, Prostějov“

Schváleno usnesení č. 6680:

Rada města Prostějova

I. b e r e n a v ě d o m í

informace o stavu prací na opravě hradeb v ulici Školní v Prostějově, uvedené v důvodové zprávě;

 

II. s c h v a l u j e

1. postup při zajištění realizace stavebních prací spočívajících v odstranění havarijního stavu části hradební zdi pod betonovým torkretem, a to prostřednictvím využití institutu zadání veřejné zakázky v krajně naléhavém případě dle ust. § 23 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) jednomu vybranému uchazeči v jednacím řízení bez uveřejnění,

 

2. zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění s názvem „Odstranění havarijního stavu části hradební zdi pod betonovým torkretem, Prostějov“ v souladu s ust. § 23 odst. 4 písm. b) zákona,

 

3. v souladu s ust. § 79 odst. 6 zákona postup, kdy se neprovádí hodnocení nabídek,

 

4. Výzvu k podání nabídky ve veřejné zakázce „Odstranění havarijního stavu části hradební zdi pod betonovým torkretem, Prostějov“ včetně náležitostí vzoru Smlouvy o dílo a dále Odůvodnění veřejné zakázky dle důvodové zprávy,

 

5. uchazeče, kterému bude zaslána výzva k podání nabídky:

OSA STERA spol. s r.o.

se sídlem Zeyerova 15, Olomouc 772 00

IČO: 603 20 044,

 

6. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova;

 

7. zástupce, kteří se za zadavatele zúčastní jednání o cenové nabídce v počtu minimálně dvou osob, složení účastníků jednání za zadavatele je jmenovitě uvedeno v zápise ze schůze Rady města Prostějova;

 

III. u k l á d á

1. prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka magistrátu ve spolupráci s Oddělením realizace Odboru rozvoje a investic magistrátu připravit zadávací dokumentaci, včetně technické dokumentace zakázky na odstranění havarijního stavu části hradební zdi pod betonovým torkretem,

 

2. Mgr. Janě Orságové, vedoucí Odboru kancelář tajemníka zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek vyhlášení a administraci veřejné zakázky „Odstranění havarijního stavu části hradební zdi pod betonovým torkretem“ s použitím výše zmíněné zadávací dokumentace.

odpovídá: Mgr. Orságová, vedoucí OKT, Ing. Zajíček, vedoucí ORI

k. termín: 30. 9. 2016

 


 

K bodu 14.2 Doplnění historického znaku města Prostějova do Registru komunálních symbolů

Schváleno usnesení č. 6681:

Rada města Prostějova

r o z h o d l a,

že statutární město Prostějov požádá o doplnění historického znaku města Prostějova do systému Registru komunálních symbolů.

 

K bodu 14.3 Ochrana nočního klidu a návrh řešení žádosti ……

Schváleno usnesení č. 6682:

Rada města Prostějova

I. b e r e n a v ě d o m í

informace o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,

 

u k l á d á

vedoucí Odboru kancelář tajemníka, předložit na schůzi Rady města Prostějova konanou dne 23. 8. 2016 návrh na změnu/zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 12/2009, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností. 

odpovídá: Mgr. Orságová, vedoucí OKT

k. termín: 23.8.2016

II. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova vyhovět žádosti …….

 

K bodu 14.4 Zadávací řízení veřejné zakázky „Prostějov, Nová radnice a Norská ul. č. 2 a č. 4 - výměna výtahů“ rozhodnutí o vyloučení uchazeče, rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení a návrh na zahájení opakovaného řízení

Schváleno usnesení č. 6683:

Rada města Prostějova

r o z h o d l a

1. v souladu s § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) vyloučit uchazeče VÝTAHY, s.r.o., se sídlem Vrchovecká 216, 594 01 Velké Meziříčí, Česká republika, IČO: 46342354, z další účasti v zadávacím řízení „Prostějov, Nová radnice a Norská ul. č. 2 a č. 4 - výměna výtahů“ z důvodu nesplnění požadavků zadávací dokumentace, který je konkretizován v důvodové zprávě,

2. v souladu s § 84 odst. 1 písm. b) zákona o zrušení zadávacího řízení „Prostějov, Nová radnice a Norská ul. č. 2 a č. 4 - výměna výtahů“ z důvodu, že z řízení byli vyloučeni všichni dodavatelé,  který je konkretizován v důvodové zprávě;

 

s c h v a l u j e

1. realizaci opakovaného zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávku „Prostějov, Nová radnice a Norská ul. č. 2 a č. 4 - výměna výtahů / opakované řízení“, zadávaného ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona,

2. základní hodnoticí kritérium: ekonomická výhodnost nabídky, a stanovuje dílčí hodnoticí kritéria a jejich váhy takto:

 

A. Výše nabídkové ceny za dodávku a kompletní montáž jednoho výtahu v Kč bez DPH s váhou 68 %

B. Výše paušální ceny za provádění povinných pravidelných prohlídek (provozní a odborné

prohlídky) za kalendářní čtvrtletí v Kč bez DPH s váhou 8 %

C. Výše ceny 10 hodin servisního zásahu nad rámec záručního servisu v Kč bez DPH s váhou 4 %

D. Doba realizace díla od podpisu smlouvy v týdnech s váhou 20 %,

 

3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Prostějov, Nová radnice a Norská ul. č. 2

a č. 4 - výměna výtahů / opakované řízení“, včetně vzoru Smlouvy o dílo, dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,

 

4. zaslání Výzvy k podání nabídky těmto 7 možným zájemcům:

- Eduard Holánek s.r.o., Prostějov, IČO: 27756823,

- Schindler CZ, a.s., Praha 5, IČO: 27127010,

- NOVA LIFT s.r.o., Ostrava – Svinov, IČO: 25907654,

- OTIS a.s., Břeclav, IČO: 42324254, 

- Výtahy, s.r.o., Velké Meziříčí, IČO: 46342354,

- LIFTMONT CZ, s.r.o., Šternebrk, IČO: 26845687,

- VÝTAHY MORAVIA CZ, spol. s r.o., Olomouc, IČO: 25908405,

 

5. provedení administrace tohoto zadávacího řízení prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova (dále jen Oddělení veřejných zakázek),

 

6. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek, složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu alespoň pěti členů a alespoň pěti náhradníků veřejné zakázky „Prostějov, Nová radnice a Norská ul. č. 2 a č. 4 - výměna výtahů / opakované řízení“. Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v uzavřené příloze k zápisu ze 49. schůze Rady města Prostějova, konané dne 28.7.2016.

 

u k l á d á

zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci veřejné zakázky „Prostějov, Nová radnice a Norská ul. č. 2 a č. 4 - výměna výtahů / opakované řízení“ s použitím výše zmíněné zadávací dokumentace a za použití výše uvedených hodnoticích kritérií;

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT

k. termín: 14. 10. 2016

p o v ě ř u j e

primátorku města Prostějova RNDr. Alenu Raškovou jmenovat tři členy a tři náhradníky členů komise pro otevírání obálek a alespoň pět členů a alespoň pět náhradníků členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem ze 49. schůze Rady města Prostějova, konané dne 28. 7. 2016.

 

K bodu 15.1 Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Jesle sídliště Svobody

Schváleno usnesení č. 6684:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace statutárního města Prostějova Jesle sídliště Svobody v Prostějově, se sídlem sídliště Svobody 23/78, Prostějov, PSČ 796 01, IČO 479 20 360, s účinností od 13. 9. 2016 dle přílohy.

 

K bodu 15.1.1 Návrh odměny pro vedoucí sestru Jeslí sídliště Svobody v Prostějově, příspěvkové organizace

Schváleno usnesení č. 6685:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

poskytnutí finanční odměny pro vedoucí sestru Jeslí sídliště Svobody v Prostějově, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu.

 

K bodu 15.2 Vyčlenění čtyř BJ v domě na ul. Kostelecká č. 17 pro potřeby Azylového centra Prostějov, o.p.s.

Schváleno usnesení č. 6686:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

s vyčleněním čtyř bytových jednotek v domě na ul. Kostelecká č. 4164/17, Prostějov, který je v majetku Statutárního města Prostějova a ve správě Domovní správy Prostějov, s. r. o., se sídlem Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov, IČO 262 59 893, pro účely zajištění dostupného bydlení pro samostatné klienty Azylového centra Prostějov, o. p. s., se sídlem Určická 3124/101, Prostějov, IČO 270 11 801.

 

K bodu 15.3 ROZOP kapitoly 21 - sociální věci

Schváleno usnesení č. 6687:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

1. zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0021

4399

5169

 

1

0210000000000

14.520

Zvýšení položky „nákup ostatních služeb“ – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (zvýšení finančních prostředků na položce z důvodu nutnosti zajištění externího auditu dotace na výkon sociální péče pro rok 2015)

2. snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

14.520

Fond rezerv a rozvoje (snížení finančních prostředků v rezervě z důvodu nutnosti zajištění externího auditu dotace na výkon sociální péče pro rok 2015)

 

K bodu 16. 1 Dotace – SKC Prostějov, z.s.

Schváleno usnesení č. 6688:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

I. revokovat usnesení č. 16035 z 15.2.2016 (kofinancování rekonstrukce šaten a tribuny velodromu);

 

II. schválit

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 3,000.000,-- Kč SKC Prostějov, z. s., se sídlem ul. Kostelecká 4468/49, 79601 Prostějov, IČ 155 27 395 (poř. číslo žádosti 270)

- na rekonstrukci zázemí velodromu, tj. tribuny, soc. zařízení, prostor pro cyklisty, rozhodčí, atd. - I. etapa;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 15. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016;

 

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0060

3412

6322

 

0600000000000

3 000 000

 

zvýšení položky – SKC Prostějov, z. s., - dotace

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

 

 

0700000708000

 3 000 000

 

snížení položky 5909 – dotace nerozdělené

 

c) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a SKC Prostějov, z. s., se sídlem ul. Kostelecká 4468/49, 79601 Prostějov, IČ 155 27 395 dle přílohy.

 

K bodu 16. 3 Smlouva o společném postupu zadavatelů - Křižovatka ul. E. Valenty a ul. Olomoucká

Schváleno usnesení č. 6689:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů na akci: „Křižovatka ul. E. Valenty a ul. Olomoucká“ se Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc, IČO 70960399, dle předloženého návrhu.

 

K bodu 16. 4 Návrh Směrnice, kterou se stanoví systém administrace externích finančních zdrojů

Schváleno usnesení č. 6690:

Rada města Prostějova

v y d á v á

s účinností od 1. 8. 2016 Směrnici Rady města Prostějova, kterou se stanoví systém administrace externích finančních zdrojů.

 

K bodu 16. 5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD - koupaliště Vrahovice)

Schváleno usnesení č. 6691:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

1. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

6121

 

1

0600556000000

450 000

Koupaliště Vrahovice po získání do majetku (PD)

 

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

450 000

Snížení rezervy FRR

 

2. zadání vypracování projektové dokumentace „Koupaliště Vrahovice“ ve stupni dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby formou výzvy jednomu zájemci, a to společnosti Stavoprojekt Olomouc a.s., se sídlem Holická 568/31y, 779 00 Olomouc, IČ 45192031.

 

K bodu 16. 6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD - rozšíření Aquaparku)

Schváleno usnesení č. 6692:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

1. zadání vypracování projektové dokumentace „Rozšíření Aquaparku Prostějov“ ve stupni studie formou výzvy jednomu zájemci, a to společnosti Wach s.r.o., se sídlem Májová 23, 350 02 Cheb, IČ 25214250,

 

2. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

6119

 

 

0600559000000

570 000

Rozšíření Aquaparku (PD ve stupni studie)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

6121

 

 

0600559000000

500 000

Rozšíření Aquaparku (PD)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5909

 

 

0700000707100

70 000

Snížení rezervy FRR

 

K bodu 16. 7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD - zvýšení bezpečnosti přechodů, zastávky Vrahovice)

Schváleno usnesení č. 6693:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

 

0600521000000

95 000

Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce - zastávky Vrahovice – projektová dokumentace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

95 000

Snížení rezervy RMP

 

K bodu 16. 8 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Dr. Horáka - převod položek)

Schváleno usnesení č. 6694:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

5171

 

 

0600452000000

120 000

ZŠ Dr. Horáka – stavební úpravy technologie ředící vody bazénu (opravy a udržování)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

6121

 

 

06004520000000

120 000

ZŠ Dr. Horáka – stavební úpravy technologie ředící vody bazénu (budovy, haly, stavby)

 

K bodu 16. 9 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (zámek - SZ a J křídlo)

Schváleno usnesení č. 6695:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

6121

 

 

0600408000000

3 100 000

Zámek - SZ a J křídlo  - projektová dokumentace autorský dozor, technický dozor

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

3 100 000

Snížení rezervy FRR

 

K bodu 16.10 ROZOP kapitoly 60 - rozvoj a ivestice (PD – EÚO MŠ Rumunská ul. 23, Prostějov)

Schváleno usnesení č. 6696:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

6121

 

 

0600578000000

150 000

EÚO MŠ Rumunská ul. 23, Prostějov – projektová dokumentace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

150 000

Snížení rezervy RMP

 

K bodu 16.11 Ošetření bukové aleje na hlavním hřbitově na Brněnské ul. v Prostějově – projektový námět

Schváleno usnesení č. 6697:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

I. projektový námět „Ošetření bukové aleje na hlavním hřbitově na Brněnské ul. v Prostějově“,

II. přípravu projektu a podání žádosti o dotaci na realizaci tohoto projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

 

K bodu 17. 1 Dotace - oblast kultury (Římskokatolická farnost)

Schváleno usnesení č. 6698:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 50.000,-- Kč Římskokatolické farnosti Povýšení svatého Kříže Prostějov, Filipcovo nám. 20/4, IČO 441 59 994 (poř. číslo žádosti 275)

- na II. etapu restaurování hracího stroje varhan

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

 

b)  uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem Římskokatolickou farností Povýšení svatého Kříže Prostějov, Filipcovo nám. 20/4, IČO 441 59 994

 

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003319

5223

 

 

0200000000000

50.000

 

(zvýšení položky 5223 – Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov - II. etapa restaurování hracího stroje varhan)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

 

 

0700000708000

50.000

 

(snížení položky 5909 – dotace nerozdělené)

 

K bodu 17. 2 Dotace - oblast sportu

Schváleno usnesení č. 6699:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70

 

1. ve výši 25.000,-- Kč ČESKÉ PARAŠUTISTICKÉ ASOCIACI z. s., Příkop 4, Brno, IČO 228 17 930 (poř. č. žádosti 269)

- na organizaci Mistrovství České republiky ve Formation skydiving 4-way (pronájem letounu)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

 

2. ve výši 2.000,-- Kč JACHT KLUBU Prostějov, Sportovní 1, IČO 163 67 863 (poř. č. žádosti 260) 

- na účast dvou závodnic na mistrovství světa a mistroství Evropy v lodní třídě Evropa (startovné)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

 

3. ve výši 35.000,-- Kč Janě Bálešové, Vrahovická 83, Prostějov, IČO 657 68 850 (poř. č. žádosti 251)

- na podporu činnosti tanečního studia FREE DANCE (taneční obuv, materiál na zhotovení kostýmů, doprava, ubytování, startovné)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

 

4. ve výši 5.000,-- Kč SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Vrahovice, Čs. armádního sboru 72, Prostějov, IČO 657 62 096 (poř. č. žádosti 273)

- na pořádání soutěže mladých hasičů „Zlatý Florian“ (ceny, poháry)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

 

5. ve výši 10.000,-- Kč Squashovému klubu mládeže Prostějov, o. s., Na trávníku 414, Držovice, IČO 228 34 656 (poř. č. žádosti 268)

- na podporu činnosti (pronájmy)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659

a příjemcem (u jednotlivých 7 žadatelů budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje:

identifikace žadatele, výše dotace, účel dotace, termíny čerpání a vyúčtování dotace)

 

1. ČeskOU parašutistickOU asociacÍ z. s., Příkop 4, Brno, IČO 228 17 930;

2. JACHT KLUBEM Prostějov, Sportovní 1, IČO 163 67 863;

3. Janou Bálešovou, Vrahovická 83, Prostějov, IČO 657 68 850;

4. SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Vrahovice, Čs. armádního sboru 72, Prostějov, IČO 657 62 096;

5. Squashovým klubem mládeže Prostějov, o. s., Na trávníku 414, Držovice, IČO 228 34 656.

 

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

 

0200000000000

42.000

 

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům)

 

0020

003419

5212

 

 

0200000000000

35.000

 

(zvýšení položky 5212 – Jana Bálešová - podpora činnosti tanečního studia FREE DANCE)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

 

 

0700000708000

77.000

 

(snížení položky 5909 – dotace nerozdělené)

 

K bodu 17. 3 Dodatek ke smlouvě o dotaci – Klub výsadkových veteránů

Schváleno usnesení č. 6700:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke Smlouvě (OŠKS/Cás/33–16) o poskytnutí dotace Klubu výsadkových veteránů Prostějov, z. s., Letecká 3, 796 01 Prostějov, IČO 266 50 355, dle kterého se mění čl. III. odst. 1 smlouvy tak, že se slova zájezd do Krakova a Osvětimi nahrazují slovy zájezd do Piešťan.

 

K bodu 17. 4 Převod finančních prostředků z RF do FI a schválení použití FI MŠ Prostějov, Šárka 4a

Schváleno usnesení č. 6701:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

s převodem Kč 138 998,11 z rezervního fondu Mateřské školy Prostějov, ul. Šárka 4a do fondu investic,

s c h v a l u j e

čerpání fondu investic Mateřské školy Prostějov, ul. Šárka 4a ve výši Kč 138 998,11 na pořízení elektrického kotle v ceně Kč 97 000,-- a kondenzační digestoře páry v ceně 41 998,11 do školní jídelny na pracoviště Libušinka.

 

K bodu 17.5 Revokace části usnesení č. 6539 - ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14

Schváleno usnesení č. 6702:

Rada města Prostějova

r e v o k u j e

část usnesení č. 6539 Rady města Prostějova ze dne 24. 5. 2016, a to

bod 2. navýšení položky 511 – opravy a udržování - navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole

a mateřské škole Prostějov, Palackého tř. 14 ve výši Kč 350 000,-- v kapitole 60 – rozvoj a investice na opravu parket v tělocvičně, a bod 3. rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003113

5331

 

 

0200000020332

350.000,--

 

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek pro Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Palackého tř. 14 – úspora energií)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0060

003113

5171

 

 

0600000060332

350.000,--

 

(zvýšení položky 5171- neinvestiční příspěvek pro Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Palackého tř. 14 na opravu parket ve velké tělocvičně budovy ZŠ v ul. Palackého)

 

s c h v a l u j e

1) navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole a mateřské škole Prostějov, Palackého tř. 14 ve výši

Kč 350 000,-- v kapitole 60 – rozvoj a investice na opravu parket ve velké tělocvičně budovy ZŠ Palackého tř. 14

 

2) rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003113

5331

 

 

0200000020332

350.000,--

 

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek pro Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Palackého tř. 14 – úspora energií)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0060

003113

5331

 

 

0600000600332

350.000,--

 

(zvýšení položky 5331- neinvestiční příspěvek pro Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Palackého tř. 14 na opravu parket ve velké tělocvičně budovy ZŠ Palackého tř. 14)

K bodu 17.6 Schválení čerpání fondu investic MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24

Schváleno usnesení č. 6703:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

čerpání fondu investic Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace

v celkové výši Kč 184 700,-- na nákup:

- trojvěžové sestavy se skluzavkou a lezeckými prvky na školní zahradu v hodnotě Kč 137 500,--

- krouhače zeleniny CL 50 E do školní vývařovny v hodnotě Kč 47 200,--.

K bodu 17.7 Schválení čerpání fondu investic Městského divadla v Prostějově

Schváleno usnesení č. 6704:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

čerpání fondu investic Městského divadla v Prostějově v celkové výši Kč 777 320,30 na tyto položky:

- nátěry a repase oken ve spolkové části ND – část nákladů (opravu provádí Domovní správa, částka bude

přefakturována MD) – Kč 600 000,--

- oprava povrchu teracové podlahy před přednáškovým sálem (opravu provádí Domovní správa, částka

bude přefakturována MD) – Kč 109 420,30

- oprava sedaček v divadelním sále – Kč 48 400,--

- opravy rolet ve spolkové části ND – Kč 19 500,--.

 

K bodu 17.8 Převod finančních prostředků z RF do FI a schválení čerpání FI MŠ Prostějov, Smetanova 24

Schváleno usnesení č. 6705:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

s převodem Kč 130 000,--  z rezervního fondu Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace do fondu investic

s c h v a l u j e

čerpání fondu investic Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace ve výši

Kč 130 000,-- na malování všech prostor školy po rekonstrukci topení.

 

K bodu 17.9 Úprava finančního plánu MŠ Prostějov, Smetanova 24

Schváleno usnesení č. 6706:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

úpravy finančního plánu Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace

- snížení závazného ukazatele účet 521 – mzdové náklady – dlouhodobá nemoc topiče ve výši Kč 6.350,--

- navýšení závazného ukazatele účet 524, 525 – zákonné a jiné sociální pojištění ve výši Kč 4.200,--

na pokrytí odvodů z vyplacených mezd za pracovnice z Úřadu práce v době rekonstrukce budovy školy

(navýšení minimální mzdy, které nebylo uhrazeno z dotace poskytnuté Úřadem práce) 

- navýšení závazného ukazatele účet 527, 528 – zákonné a jiné sociální náklady ve výši Kč 2.150,--

na pokrytí odvodů z FKSP za pracovnice z Úřadu práce.

 

K bodu 17.10 Úprava finančního plánu ZUŠ Vladimíra Ambrose, Prostějov

Schváleno usnesení č. 6707:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

úpravu finančního plánu Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov

- navýšení závazného ukazatele účet 527 – Zákonné a jiné sociální dávky ve výši Kč 75 000,--.

 

K bodu 17.11 ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 - souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru

Schváleno usnesení č. 6708:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

s přijetím účelově určeného peněžitého daru Kč 8 536,-- od společnosti …… Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Palackého tř. 14 na úhradu měsíčních záloh stravného pro vybrané 2 žáky základní školy se sociálním znevýhodněním, a sice od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017;

s c h v a l u j e

čerpání rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 ve výši Kč 8 536,-- na úhradu měsíčních záloh stravného pro vybrané 2 žáky základní školy se sociálním znevýhodněním (dar od společnosti ……).

 

K bodu 17.12 ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 - souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru

Schváleno usnesení č. 6709:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

s přijetím účelově určeného peněžitého daru Kč 8 536,-- od společnosti …… Základní školou Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 na úhradu měsíčních záloh stravného pro vybrané

2 žáky základní školy se sociálním znevýhodněním, a sice od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017;

s c h v a l u j e

čerpání rezervního fondu Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 ve výši Kč 8 536,-- na úhradu měsíčních záloh stravného pro vybrané 2 žáky základní školy se sociálním znevýhodněním (dar od společnosti …… ).

 

K bodu 17.13 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení neinvestičního příspěvku – Sportcentrum, ZŠ a MŠ J. Železného)

Schváleno usnesení č. 6710:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

I. rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

003113

5331

0200000020337

46.400,-

(zvýšení položky 5331- navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole a mateřské škole Jana Železného Prostějov na posílení položek mzdové náklady, zákonné a jiné sociální pojištění)

20

003421

5331

0200000020399

170.000,-

(zvýšení položky 5331- navýšení neinvestičního příspěvku Sportcentru DDM Prostějov, příspěvková organizace na posílení položek mzdové náklady, zákonné a jiné sociální pojištění)

- snižuje stav rezervy  RMP

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

006409

5901

0700000707100

216.400,-

(snížení nespecifikované rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření)

II. úpravu finančního plánu

a) Základní škole a mateřské škole Jana Železného Prostějov

- navýšení závazného ukazatele účet 521 – mzdové náklady ve výši Kč 34.000,--

- navýšení závazného ukazatele účet 524, 525 – zákonné pojištění a jiné soc. náklady ve výši Kč 12.400,--

b) Sportcentru DDM Prostějov, příspěvková organizace

- navýšení závazného ukazatele účet 521 – mzdové náklady ve výši Kč 125.065,--

- navýšení závazného ukazatele účet 524, 525 – zákonné pojištění a jiné soc. náklady ve výši Kč 43.055,--

- navýšení závazného ukazatele účet 527, 528 – zákonné a jiné sociální náklady ve výši Kč 1.880,--.

 

K bodu 17.14 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport a kapitoly 60 – rozvoj a investice

Schváleno usnesení č. 6711:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

I. snížení neinvestičního příspěvku a úpravu finančního plánu

- Mateřské škole Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace ve výši 94.500,- Kč, snížení účtu 551

odpisy dlouhodobého majetku ve výši 94.500,- Kč.  Na základě provedených energeticky úsporných opatření byla technicky zhodnocena budova a přehodnocena délka odepisování budovy školy z 60 let na 80 let,

- Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 ve výši 1.200.000 Kč na základě závěrů z kontrolního dne po provedené kontrole průběžného hospodaření k 30. 6. 2016,

- Městskému divadlu v Prostějově, příspěvková organizace ve výši 340.000,- Kč na základě závěrů z kontrolního dne po provedené kontrole průběžného hospodaření k 30. 6. 2016,

II. rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003111

5331

 

 

0200000020328

94.500,-

 

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek pro Mateřskou školu Prostějov, Smetanova ul. 24 – snížení závazného ukazatele 551 odpisy dlouhodobého majetku, byla provedena energeticky úsporná opatření na budově mateřské školy, tím došlo k technickému zhodnocení budovy, doba odepisování budovy se zvýšila z 60 na 80 let)

 

0020

003113

5331

 

 

0200000020341

1.200.000,-

 

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek pro Základní školu Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 na základě provedené kontroly průběžného hospodaření k 30. 6. 2016)

 

0020

003311

5331

 

 

0200000020401

340.000,-

 

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek pro Městské divadlo v Prostějově, příspěvková organizace – na základě provedené kontroly průběžného hospodaření k 30. 6. 2016)

III. navýšení neinvestičního příspěvku

 • Základní škole a mateřské škole Jana Železného Prostějov na pořízení zahradního dětského nábytku

   (stolky a lavičky) ve výši cca 140.000 Kč,

 • Sportcentru DDM Prostějov, příspěvková organizace na nákup asistenčních dvojkol pro částečně invalidní návštěvníky na dětském dopravním centru ve výši cca 50.000,- Kč.

  IV. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

3113

5331

 

 

0200000020337

140.000,-

 

(zvýšení položky 5331 – navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole a mateřské škole Jana Železného Prostějov, na pořízení zahradního dětského nábytku - stolky a lavičky)

 

0020

003421

5331

 

 

0200000020399

50.000,-

 

(zvýšení položky 5331- navýšení neinvestičního příspěvku Sportcentru DDM Prostějov, příspěvková organizace na pořízení asistenčních dvojkol pro částečně invalidní návštěvníky na dětském dopravním centru)

V. navýšení neinvestičního příspěvku a úpravu finančního plánu v kapitole 60 rozvoj a investice

 • Základní škole a mateřské škole Prostějov, Kollárova ul. 4 ve výši 564.500 Kč z toho

 • cca 440.000,- Kč na opravy oken v přístavbě školy

 • cca 124.500,- Kč na opravu sociálního zařízení v hlavní budově školy

 • Základní škole a mateřské škole Jana Železného Prostějov ve výši 430.000 Kč z toho

 • cca 240.000 Kč na opravu dřevěného osazení okolo tří pískovišť a opravu konstrukcí na plachty

  a osazení plachtami na zakrytí pískovišť

 • cca 190.000 Kč na opravu internetových rozvodů v pavilonech A a B

 • Sportcentru DDM Prostějov, příspěvková organizace ve výši 450.000,- Kč z toho

  - cca 125.000,- Kč – na opravu přístřešku na dětském dopravním centru

  - cca 100.000,- Kč – na generální opravu sociálního zázemí v šatnách v suterénu

  - cca 185.000,- Kč – na obklady sociálního zařízení v 1. patře

  - cca 40.000,- Kč – Tabule cti

  VI. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0060

3113

5331

 

 

0600000600336

564.500,-

 

(zvýšení položky 5331 – navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole a mateřské škole Prostějov, Kollárova ul. 4 na opravy oken v přístavbě školy a sociálního zařízení v hlavní budově školy)

 

0060

3113

5331

 

 

0600000600337

430.000,-

 

(zvýšení položky 5331 – navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole a mateřské škole Jana Železného Prostějov, na opravu dřevěného osazení okolo tří pískovišť, opravu konstrukcí na plachty a osazení plachtami na zakrytí pískovišť, opravu internetových rozvodů v pavilonu A a B)

 

0060

003421

5331

 

 

0600000600399

450.000,-

 

(zvýšení položky 5331- navýšení neinvestičního příspěvku Sportcentru DDM Prostějov, příspěvková organizace na opravu přístřešku na dětském dopravním centru, opravu sociálního zařízení v šatnách suterénu a v prvním patře v ul. Olympijská 4, zadání, výroba a instalace Tabule cti)

 


 

K bodu 17.15 ROZOP kapitoly 20 - poskytnutí investičního příspěvku ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov a navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ as MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60

Schváleno usnesení č. 6712:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

I. poskytnutí investičního příspěvku Základní škole a mateřské škole Jana Železného Prostějov a použití fondu investic ve výši 490.000 Kč na pořízení

- plynové pánve a plynového kotle ve výši cca 350.000,- Kč

- telefonní ústředny ve výši cca 140.000,- Kč

 

II. navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole a mateřské škole Prostějov, Melantrichova ul. 60 ve výši 595.880 Kč na obnovu

- skříně na odpočinkové matrace v MŠ cca 76.880,- Kč

- učitelských stolů v MŠ cca 15.000,- Kč

- dětských sedaček v MŠ cca 24.000,- Kč

- žákovských sestav (lavice a židle) s katedrami v ZŠ cca 280.000,- Kč

- pylonových tabulí v ZŠ cca 200.000,- Kč

 

III. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003113

2123

 

 

0200000020341

1.085.880,-

 

(zvýšení položky 2123 – odvod Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 za porušení rozpočtové kázně)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003113

6351

 

 

0200000020337

490.000,-

 

(zvýšení položky 6351 – poskytnutí investičního příspěvku Základní škole a Mateřské škole Jana Železného Prostějov – na pořízení plynové pánve a plynového kotle pro školní jídelnu školy a telefonní ústředny)

 

0020

003113

5331

 

 

0200000020338

595.880,-

 

(zvýšení položky 5331 – navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole a Mateřské škole Prostějov, Melantrichova ul. 60 – na obnovu stávajícího vybavení tříd v základní a mateřské škole)

 

 

K bodu 17.16 Rozpočtové opatření kapitoly 20 školství, kultura a sport a kapitoly 60 rozvoj a investice – navýšení neinvestičního příspěvku Mateřské škole Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace

Schváleno usnesení č. 6713:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

I. navýšení neinvestičního příspěvku a úpravu finančního plánu Mateřské škole Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace ve výši 320.000,- Kč na opravu hlavního vstupu a zádveří, vstupních dveří na zahradu, vitráže ve II. nadzemním podlaží, okének v kuchyni, kotelně a sociálním zařízení na pracovišti školy na ul. Raisova 6,

II. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0060

003111

5331

 

 

0600000600330

320.000,-

 

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek pro Mateřskou školu Prostějov, Moravská ul. 30 – na opravu hlavního vstupu a zádveří, vstupních dveří na zahradu, vitráže ve II. nadzemním podlaží, okének v kuchyni, kotelně a sociálním zařízení na pracovišti školy - Raisova ul. 6)

- snižuje stav rezervy  RMP

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

006409

5901

 

 

0700000707100

320.000,-

 

(snížení nespecifikované rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření)

 

K bodu 18.1 Bezúplatné nabytí stavby veřejného osvětlení na pozemcích v k.ú. Domamyslice a zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku v k.ú. Domamyslice

Schváleno usnesení č. 6714:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

 1. bezúplatné nabytí stavby veřejného osvětlení na ul. Vrbová a Na Blatech v Prostějově - Domamyslicích umístěné na pozemcích p.č. 210/32 a p.č 499, oba v k.ú. Domamyslice, od vlastníka stavby veřejného osvětlení do vlastnictví Statutárního města Prostějova za následujících podmínek:

 1. při předání stavby veřejného osvětlení umístěné na pozemcích p.č. 210/32 a p.č 499, oba v k.ú. Domamyslice, do správy budoucího správce veřejného osvětlení předá vlastník veřejného osvětlení veškerou dokumentaci včetně revizní zprávy,

 2. současně s uzavřením darovací smlouvy bude zřízena služebnost inženýrské sítě spočívající v právu provozovat stavbu veřejného osvětlení včetně jejího ochranného pásma na části pozemku p.č. 210/32 v k.ú. Domamyslice ve prospěch Statutárního města Prostějova dle bodu 2) usnesení,

 1. zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu provozovat stavbu veřejného osvětlení včetně jejího ochranného pásma na části pozemku p.č. 210/32 v k.ú. Domamyslice (rozsah zatížení pozemku bude stanoven na základě geometrického plánu), ve prospěch Statutárního města Prostějova za následujících podmínek:

 1. služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu neurčitou a bezúplatně,

 2. náklady spojené s vypracováním geometrického plánu nebude hradit Statutární město Prostějov,

 3. správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího služebnosti do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov.

   

  K bodu 18. 2 Bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 6319/1 v k.ú. Prostějov

  Schváleno usnesení č. 6715:

  Rada města Prostějova

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 6319/1 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 5.900 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha – Žižkov, PSČ 130 00, IČ 013 12 774, do vlastnictví Statutárního města Prostějova s tím, že náklady na zpracování geometrického plánu uhradí Statutární město Prostějov.

   

  K bodu 18. 3 Revokace usnesení ZMP č. 16048 z 15.02.2016, výkup pozemků v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50

  Schváleno usnesení č. 6716:

  Rada města Prostějova

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:

  A) revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16048 ze dne 15.02.2016 týkající se schválení výkupu pozemků p.č. 3700/33, p.č. 3700/34, p.č. 3702/6, p.č. 3710/24, p.č. 3710/25 a p.č. 6753/37, vše v k.ú. Prostějov, a rozpočtového opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města,

   

  B) s c h v á l i t 

  1. výkup pozemků p.č. 3700/33 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 14 m2, p.č. 3700/34 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 9 m2, p.č. 3702/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 67 m2, p.č. 3710/24 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 175 m2, p.č. 3710/25 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 25 m2 a p.č. 6753/37 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 80 m2, vše v k.ú. Prostějov, od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 400 Kč/m2, tj. celkem ve výši 148.000 Kč, za následujících podmínek:

  a) kupní cena bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

  b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí Statutární město Prostějov,

   

  2. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

050000000000

149.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků p.č. 3700/33, p.č. 3700/34, p.č. 3702/6, p.č. 3710/24, p.č. 3710/25 a p.č. 6753/37, vše v k.ú. Prostějov (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

149.000

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje

 

K bodu 18. 4 Schválení bezúplatného nabytí sloupu veřejného osvětlení umístěného ve středovém ostrůvku okružní křižovatky na Přikrylově nám.

Schváleno usnesení č. 6717:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

bezúplatné nabytí sloupu veřejného osvětlení umístěného ve středovém ostrůvku okružní křižovatky na Přikrylově nám. v Prostějově od jeho vlastníka do vlastnictví Statutárního města Prostějova.

 

K bodu 18. 5 Schválení uzavření smluv o právu provést stavbu a zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích v k.ú. Kralice na Hané, k.ú. Čechůvky a k.ú. Vrahovice

Schváleno usnesení č. 6718:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

v souvislosti s realizací stavby Statutárního města Prostějova „Přivaděč vody do průmyslové zóny Prostějov“

1) uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku p.č. 909 – orná půda v k.ú. Kralice na Hané mezi Městysem Kralice na Hané, se sídlem Masarykovo náměstí 41, Kralice na Hané, PSČ 798 12, IČ 002 88 390, a Statutárním městem Prostějovem, za podmínek dle přiložené Smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě),

2) zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu strpět uložení vodovodního potrubí TLT DN 300, v rámci stavby „Přivaděč vody do průmyslové zóny Prostějov“ na části pozemku p.č. 909 – orná půda v k.ú. Kralice na Hané, ve vlastnictví Městyse Kralice na Hané, se sídlem Masarykovo náměstí 41, Kralice na Hané, PSČ 798 12, IČ 002 88 390 (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování geometrického plánu), za podmínek dle přiložené Smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) s tím, že do doby zaměření služebnosti geometrickým plánem bude mezi Městysem Kralice na Hané a Statutárním městem Prostějovem uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,

3) uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku p.č. 55 – orná půda v k.ú. Čechůvky mezi ……, a Statutárním městem Prostějovem, za podmínek dle přiložené Smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě),

4) zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu strpět uložení vodovodního potrubí TLT DN 300, v rámci stavby „Přivaděč vody do průmyslové zóny Prostějov“ na části pozemku p.č. 55 – orná půda v k.ú. Čechůvky, ve vlastnictví ……, (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování geometrického plánu), za podmínek dle přiložené Smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) s tím, že do doby zaměření služebnosti geometrickým plánem bude mezi …… a Statutárním městem Prostějovem uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,

5) uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku st. p.č. 71 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Čechůvky mezi ……, a Statutárním městem Prostějovem, za podmínek dle přiložené Smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě),

6) zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu strpět přípojky NN pro redukční a vodoměrnou šachtu v rámci stavby „Přivaděč vody do průmyslové zóny Prostějov“ na části pozemku st. p.č. 71 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Čechůvky, ve vlastnictví …… (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování geometrického plánu), za podmínek dle přiložené Smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) s tím, že do doby zaměření služebnosti geometrickým plánem bude mezi …… a Statutárním městem Prostějovem uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,

7) uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku p.č. 570 – orná půda v k.ú. Vrahovice mezi ……, a Statutárním městem Prostějovem, za podmínek dle přiložené Smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě),

8) zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu strpět uložení vodovodního potrubí TLT DN 300, šachty a podzemního hydrantu v rámci stavby „Přivaděč vody do průmyslové zóny Prostějov“ na části pozemku p.č. 570 – orná půda v k.ú. Vrahovice, ve vlastnictví ……, (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování geometrického plánu), za podmínek dle přiložené Smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) s tím, že do doby zaměření služebnosti geometrickým plánem bude mezi …… a Statutárním městem Prostějovem uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

 

K bodu 18. 6 Schválení změny Smlouvy o nájmu pozemku ze dne 28.01.1998

Schváleno usnesení č. 6719:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

změnu Smlouvy o nájmu pozemku ze dne 28.01.1998 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností KAJA s.r.o., se sídlem Prostějov, Vrahovická 711, PSČ: 798 11, IČ: 253 32 244, jako nájemcem v části týkající se předmětu nájmu následovně:

a) předmět nájmu bude nově rozšířen o pozemek p.č. 854/6 – ostatní plocha o výměře 81 m2 a část pozemku p.č. 854/1 – orná půda o výměře 69 m2, oba v k.ú. Vrahovice,

b) ostatní podmínky Smlouvy o nájmu pozemku ze dne 28.01.1998 zůstanou nezměněny,

c) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o nájmu pozemku ze dne 28.01.1998.

 

K bodu 18. 7 Schválení změny Smlouvy o nájmu č. 2005/16/305 ze dne 25.10.2005

Schváleno usnesení č. 6720:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

změnu Smlouvy o nájmu č. 2005/16/305 ze dne 25.10.2005 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a Valdemarem Klichem, se sídlem Neplachovice, Zahradní 118, PSČ: 747 74, IČ: 646 07 178 (fyzická osoba podnikající), jako nájemcem (na základě Dodatku č. 1 ze dne 31.03.2015 je nájemcem společnost VK – srot company s.r.o., se sídlem Prostějov, Joštovo nám. 4525/3, PSČ: 796 01, IČ: 035 74 261), a to v části týkající se osoby nájemce, předmětu nájmu a účelu nájmu následovně:

a) novým nájemcem bude společnost Stavební podnik Prostějov s.r.o., se sídlem Prostějov, Joštovo nám. č. 2026/1, PSČ: 796 01, IČ: 255 86 131,

b) předmětem nájmu budou nově části pozemků p.č. 7942/1, p.č. 7942/2 a p.č. 8066, vše v k.ú. Prostějov, o celkové výměře 1.220 m2,

c) účelem nájmu bude nově zajištění přístupu a skladování materiálu,

d) ostatní podmínky Smlouvy o nájmu č. 2005/16/305 ze dne 25.10.2005 zůstanou nezměněny,

e) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o nájmu č. 2005/16/305 ze dne 25.10.2005.

 

K bodu 18. 8 Schválení změny Smlouvy o výpůjčce č. 2010/50/081 ze dne 14.04.2010

Schváleno usnesení č. 6721:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

změnu Smlouvy o výpůjčce č. 2010/50/081 ze dne 14.04.2010 uzavřené mezi městem Prostějovem jako půjčitelem a sdružením „Fotbal Prostějov o.s.“, se sídlem Prostějov, Za Místním nádražím 4536, PSČ: 796 01, IČ: 228 27 536, jako vypůjčitelem (právním nástupcem vypůjčitele je spolek 1. SK Prostějov z.s., se sídlem Za Místním nádražím 4536, 796 01 Prostějov, IČ: 266 21 916) v části týkající doby výpůjčky tak, že doba výpůjčky bude nově sjednána na dobu určitou do 31.12.2036. Ostatní podmínky Smlouvy o výpůjčce č. 2010/50/081 ze dne 14.04.2010 zůstanou nezměněny. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o výpůjčce č. 2010/50/081 ze dne 14.04.2010.

 

K bodu 18.10 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 505/3 v k.ú. Zdětín na Moravě

Schváleno usnesení č. 6722:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr bezúplatného převodu spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 na pozemku p.č. 505/3 – orná půda o výměře 161 m2 v k.ú. Zdětín na Moravě s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí nabyvatel.

 

K bodu 18.11 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 424 a části pozemku p.č. 416/1 oba v k.ú. Prostějov

Nebyl schválen návrh:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

1) záměr prodeje pozemku p.č. 424 – zahrada o výměře 300 m2 v k.ú. Prostějov, na ulici Pod Kosířem, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo Statutárního města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zaváže tento pozemek v případě svého úmyslu ho prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi Statutárnímu městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu tohoto pozemku z vlastnictví Statutárního města Prostějova do vlastnictví kupujícího;

c) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

 

2) varianta A)

záměr prodeje části pozemku p.č. 416/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 160 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu), na ulici Martinákova, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo Statutárního města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zaváže tento pozemek v případě svého úmyslu ho prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi Statutárnímu městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu tohoto pozemku z vlastnictví Statutárního města Prostějova do vlastnictví kupujícího;

c) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

 

varianta B)

záměr prodeje části pozemku p.č. 416/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 100 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu), na ulici Martinákova, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo Statutárního města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zaváže tento pozemek v případě svého úmyslu ho prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi Statutárnímu městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu tohoto pozemku z vlastnictví Statutárního města Prostějova do vlastnictví kupujícího;

c) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

 

varianta C)

záměr prodeje části pozemku p.č. 416/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 70 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu), na ulici Martinákova, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo Statutárního města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zaváže tento pozemek v případě svého úmyslu ho prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi Statutárnímu městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu tohoto pozemku z vlastnictví Statutárního města Prostějova do vlastnictví kupujícího;

c) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

 

K bodu 18.12 Vyhlášení záměru prodeje pozemků v k.ú. Vrahovice, výkup pozemků, které jsou součástí areálu koupaliště ve Vrahovicích, a ROZOP kapitoly 50

Schváleno usnesení č. 6723:

Rada města Prostějova

A) v y h l a š u j e

záměr prodeje pozemku p.č. 660/2 – ostatní plocha o výměře 9.543 m2 a pozemku st. p.č. 1156 –zastavěná plocha a nádvoří o výměře 195 m2, oba v k.ú. Vrahovice, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 3.410.000 Kč,

b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,

B) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit:

1) výkup pozemku p.č. 658/1 – orná půda o výměře 1.618 m2, pozemku p.č. 658/2 – ostatní plocha o výměře 2.180 m2, pozemku p.č. 658/3 – vodní plocha o výměře 1.656 m2, pozemku p.č. 658/5 – ostatní plocha o výměře 278 m2, pozemku p.č. 658/6 – orná půda o výměře 411 m2, pozemku p.č. 658/7 – orná půda o výměře 1.199 m2, pozemku p.č. 658/8 – orná půda o výměře 716 m2, pozemku p.č. 658/9 – ostatní plocha o výměře 1.211 m2, pozemku p.č. 659/8 – ostatní plocha o výměře 300 m2, pozemku st. p.č. 875 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 95 m2, jehož součástí je stavba bez č.p. nebo č.e., pozemku st. p.č. 876/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2, jehož součástí je stavba bez č.p. nebo č.e. (stavba částečně umístěna též na pozemku st. p.č. 876/2), pozemku st. p.č. 877 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35 m2, jehož součástí je stavba bez č.p. nebo č.e., pozemku st. p.č. 948/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 141 m2, jehož součástí je stavba bez č.p. nebo č.e. (stavba částečně umístěna též na pozemku st. p.č. 948/2), pozemku st. p.č. 949 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 94 m2, jehož součástí je stavba bez č.p. nebo č.e., vše v k.ú. Vrahovice, včetně všech dalších součástí a příslušenství, od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu stanovenou dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 8.050.000 Kč, za následujících podmínek:

a) v případě, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy, převodce, bude část kupní ceny ve výši 96 % zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající; v případě, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy, nabyvatel, bude kupní cena zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,

2) výkup pozemku p.č. 657/3 – ostatní plocha o výměře 829 m2, pozemku p.č. 657/4 – vodní plocha o výměře 2 m2, pozemku st. p.č. 876/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m2 a pozemku st. p.č. 948/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 43 m2, vše v k.ú. Vrahovice, od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu stanovenou dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 451.200 Kč, za následujících podmínek:

a) v případě, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy, převodce, bude část kupní ceny ve výši 96 % zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající; v případě, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy, nabyvatel, bude kupní cena zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,

3) rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

006409

6130

 

1

0500000000000

8.503.200

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků, které jsou součástí areálu koupaliště ve Vrahovicích, a správní poplatky spojené s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

 

8115

 

1

0700000000000

8.503.200

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

 

K bodu 18.13 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 130/9 v k.ú. Čechovice u Prostějova

Schváleno usnesení č. 6724:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 130/9 – ostatní plocha v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře cca 26 m2 (přesná výměra bude známa po vypracování geometrického plánu), za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

 

K bodu 18.14 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 6559/1 v k.ú. Prostějov

Nebyl schválen návrh:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 6559/1 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 20.000 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) v kupní smlouvě se kupující zaváže provést na převáděném pozemku výstavbu nové výrobní haly včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do 5 let po uzavření kupní smlouvy; pro případ prodlení kupujícího se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 100.000 za každý měsíc prodlení a možnost Statutárního města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,

c) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo Statutárního města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zaváže tento pozemek nebo jeho část v případě svého úmyslu ho prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi Statutárnímu městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu tohoto pozemku z vlastnictví Statutárního města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání nové výrobní haly kupujícího na převáděném pozemku,

d) v kupní smlouvě bude současně zřízeno věcné právo zákazu zcizení nebo zatížení převáděného pozemku; toto právo zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání nové výrobní haly kupujícího na převáděném pozemku,

e) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,

f) při prodeji předmětného pozemku bude uplatněn postup dle Směrnice č. 4/2013, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku Statutárního města Prostějova; kauce bude činit 1.000.000 Kč.

 

K bodu 18.15 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 8118/24 v k.ú. Prostějov

Nebyl schválen návrh:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e 

záměr prodeje části pozemku p.č. 8118/24 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 900 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady na zpracování geometrického plánu a znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

 

K bodu 18.16 Vyhlášení záměru směny pozemků na ulici Říční v Prostějově a revokace usnesení ZMP č.15227 z 7.9.2015

Schváleno usnesení č. 6725:

Rada města Prostějova

A) v y h l a š u j e

záměr směny pozemku p.č. 7518/4 o výměře 265 m2 v k.ú. Prostějov ve spoluvlastnictví ……, za část pozemku p.č. 7518/6 v k.ú. Prostějov o výměře 265 m2 ve vlastnictví Statutárního města Prostějova, za následujících podmínek:

a) směna bude provedena bez finančního vyrovnání, 

b) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu, znaleckého posudku, správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí Statutární město Prostějov,

c) ve směnné smlouvě se Statutární město Prostějov zaváže k tomu, že nejpozději do 31.12.2016 provede na vlastní náklady instalaci nového oplocení směňované části pozemku p.č. 7518/6 v k.ú. Prostějov včetně dvou branek; v případě nesplnění uvedeného závazku mají spoluvlastníci právo od směnné smlouvy odstoupit,

B) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 15227 ze dne 07.09.2015, kterým byla schválena směna pozemků na ulici Říční v Prostějově.

 

K bodu 18.17 Vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 6726:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr směny pozemků p.č. 6675/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.070 m2, p.č. 6675/4 – zahrada o výměře 1.158 m2, p.č. 6675/5 – zahrada o výměře 491 m2, p.č. 6675/6 – zahrada o výměře 485 m2, části pozemku p.č. 6675/1 – zahrada o výměře cca 20.000 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu), části pozemku p.č. 6675/7 – ostatní plocha o výměře cca 2.900 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu), části pozemku p.č. 6692/1 – orná půda o výměře cca 7.000 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu), části pozemku p.č. 6693/1 – orná půda o výměře cca 13.300 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) a části pozemku p.č. 6693/2 – ostatní plocha o výměře cca 240 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu), vše v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví Statutárního města Prostějova (celková výměra směňovaných pozemků cca 46.644 m2) za pozemky p.č. 5908/4 – orná půda o výměře 38 m2, p.č. 5908/5 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m2, p.č. 5911 – zahrada o výměře 1.319 m2, p.č. 5914/14 – ostatní plocha o výměře 1.068 m2, p.č. 5930/18 – orná půda o výměře 4.122 m2, část pozemku p.č. 5908/1 – orná půda o výměře cca 1.400 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu), část pozemku p.č. 5914/12 – ostatní plocha o výměře cca 50 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu), vše v k.ú. Prostějov, ve spoluvlastnictví ……, a dále za část pozemku p.č. 6676/1 – orná půda o výměře cca 2.200 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu), část pozemku p.č. 6676/9 – ostatní plocha o výměře cca 200 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu), část pozemku p.č. 6677/2 – orná půda o výměře cca 1.000 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) a část pozemku p.č. 6677/4 – orná půda o výměře cca 1.000 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu), vše v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví ……, (celková výměra směňovaných pozemků cca 12.400 m2), za následujících podmínek:

a) směna pozemků bude provedena s finančním vyrovnáním ve výši rozdílu obvyklých cen směňovaných pozemků stanovených na základě znaleckého posudku,

b) ve směnné smlouvě bude současně zřízena služebnost cesty a stezky na částech pozemků p.č. 7862/2, p.č. 6673/2 a p.č. 6675/1, vše v k.ú. Prostějov, ve prospěch převáděné části pozemku p.č. 6675/1 v k.ú. Prostějov; služebnost cesty a stezky bude zřízena na dobu neurčitou a bezúplatně,

c) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku, geometrických plánů (včetně geometrického plánu s vyznačením služebnosti cesty a stezky) a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,

d) směnná smlouva bude uzavřena do 3 měsíců ode dne odstranění staveb umístěných na pozemcích p.č. 6675/2, p.č. 6677/2 a p.č. 6677/4, a vyklizení pozemků p.č. 6675/2 p.č. 6675/4, p.č. 6675/5, p.č. 6675/6, p.č. 6675/1, p.č. 6677/2, p.č. 6677/4, p.č. 6692/1, p.č. 6693/1 a p.č. 6693/2, vše v k.ú. Prostějov, přičemž odstranění staveb a vyklizení pozemků zajistí jejich vlastníci v termínu do 1 roku ode dne podpisu budoucí směnné smlouvy, kterou budou vzájemné vztahy ošetřeny do doby odstranění staveb a vyklizení pozemků.

 

K bodu 18.18 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 7835/1 v k.ú. Prostějov, výkup části pozemku p.č. 6365/3 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50

Schváleno usnesení č. 6727:

Rada města Prostějova

A) v y h l a š u j e

záměr výpůjčky části pozemku p.č. 7835/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 150 m2, za účelem zřízení a užívání odstavné plochy pro osobní automobily za následujících podmínek:

a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,

b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky a odstavné plochy umístěné na předmětu výpůjčky,

 

B) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:

1) výkup části pozemku p.č. 6365/3 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 130 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2, tj. celkem cca 65.000 Kč, za následujících podmínek:

a) v případě, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy, převodce, bude část kupní ceny ve výši 96 % zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající; v případě, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy, nabyvatel, bude kupní cena zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,

c) kupní smlouva bude uzavřena teprve poté, co bude zrušeno zástavní právo a věcné právo zákazu zcizení váznoucí na převáděné části pozemku p.č. 6365/3 v k.ú. Prostějov,

d) v případě, že by do budoucna došlo na jižní straně ulice Okružní v místě areálu prodávající k revitalizaci tohoto území, jehož součástí by byla např. výstavba chodníku, která by znemožnila kolmé parkování, a v rámci této výstavby by se vytvořila v daném místě podélná parkovací stání, Statutární město Prostějov bezplatně vyhradí pro prodávající min. 3 takto vytvořená stání po dobu pracovní doby obchodního střediska prodávající na ul. Okružní, případně i na protilehlé straně ulice,

2) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

006409

6130

 

1

0500000000000

66.000

zvýšení pol. 6130 - pozemky; výkup části pozemku p.č.  6365/3 v k.ú. Prostějov (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

 

8115

 

1

0700000000000

66.000

Fond rezerv a rozvoje

 

K bodu 18.19 Výkup pozemku p.č. 3099/5 v k.ú. Ptení a ROZOP kapitoly 50

Schváleno usnesení č. 6728:

Rada města Prostějova

o d k l á d á

materiál č. 18.19 Výkup pozemku p.č. 3099/5 v k.ú. Ptení a ROZOP kapitoly 50.

 

K bodu 18.20 Výkup pozemku p.č. 6565 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50

Schváleno usnesení č. 6729:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:

1) výkup pozemku p.č. 6565 – orná půda o výměře 13.445 m2 v k.ú. Prostějov od spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 370 Kč/m2, tj. celkem 4.974.650 Kč, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude zaplacena spoluvlastníkům poměrně dle velikosti jejich spoluvlastnických podílů do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí Statutární město Prostějov,

2) rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

006409

6130

 

1

0500000000000

4.975.650

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 6565 v k.ú. Prostějov (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

 

8115

 

1

0700000000000

4.975.650

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

 

K bodu 18.21 Výkup pozemku v k.ú. Prostějov v ulici Kojetínská a ROZOP kapitoly 50

Schváleno usnesení č. 6730:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:

1) výkup pozemku p.č. 7285 – orná půda o výměře 343 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2, tj. celkem 85.750 Kč, za následujících podmínek:

a) v případě, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy, převodce, bude část kupní ceny ve výši 96 % zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající; v případě, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy, nabyvatel, bude kupní cena zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí prodávající,

2) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

006409

6130

 

1

0500000000000

85.750

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 7285 v k.ú. Prostějov – ul. Kojetínská (kupní cena)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

 

8115

 

1

0700000000000

85.750

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

 

K bodu 18.23 Výstavba veřejné obslužné komunikace v ul. Hybešova - prominutí smluvní pokuty

Schváleno usnesení č. 6731:

Rada města Prostějova

o d k l á d á

materiál č. 18.23 Výstavba veřejné obslužné komunikace v ul. Hybešova - prominutí smluvní pokuty.

 

K bodu 18.24 Přehled o materiálech projednávaných OSÚMM v průběhu II. čtvrtletí 2016

Schváleno usnesení č. 6732:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

informaci o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 4126 ze dne 04.02.2014 (přehled o materiálech projednávaných Odborem správy a údržby majetku města v průběhu II. čtvrtletí 2016).

 

K bodu 18.25 ROZOP kapitoly 50 - správa a nakládání s majetkem města (navýšení položky konzultačních poradenských a právních služeb)

Schváleno usnesení č. 6733:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

006171

5166

 

 

0500000000000

90.000

zvýšení pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

5901

 

 

0700000707100

90.000

snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova

 

K bodu 18.26 ROZOP kapitoly 50 - správa a nakládání s majetkem města (vybavení zimního stadionu)

Schváleno usnesení č. 6734:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

003412

6121

 

 

0500000000000

253.858

zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby;  nákup dvou kusů vstupních turniketů (vstupní a odbavovací systém)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

003412

6121

 

 

0500000000000

94.828

zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby; stavební úpravy klubové místnosti

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

003412

5137

 

 

0500000000000

174.240

zvýšení pol. 5137 – DHDM;  nákup nábytku do klubové místnosti

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

 

8115

 

1

070000000000

522.926

snížení položky 8115 - Fond rezerv a rozvoje

 

K bodu 18.27 REMOSTAV a.s. a Sportovní klub SPORT TREND PROSTĚJOV z.s. – vypořádání vzájemných vztahů

Schváleno usnesení č. 6735:

Rada města Prostějova

A) r e v o k u j e

usnesení Rady města Prostějova č. 6423 ze dne 26.04.2016,

 

B) v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 470/2 – orná půda v k.ú. Krasice o výměře cca 270 m2,  části pozemku p.č. 537/2 – orná půda v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře cca 250 m2 a části pozemku p.č. 538 – orná půda v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře cca 15 m2 (přesné výměry budou známy po vypracování geometrického plánu) za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,

 

C) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova:

I) s o u h l a s i t

s převodem pozemků p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice, z vlastnictví spolku Sportovní klub SPORT TREND PROSTĚJOV z. s., se sídlem Janáčkova 4642/5d, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 226 71 668,  do vlastnictví společnosti PE MEDIKA s.r.o., se sídlem Výholec 1147/25, Brno, Komín, PSČ: 624 00, IČ: 047 40 963, s tím, že na pozemcích p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice, bude realizována výstavba komplexu bydlení pro seniory,

II) s c h v á l i t

1) nevyužití předkupního práva Statutárního města Prostějova k pozemkům p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice, ve vlastnictví spolku Sportovní klub SPORT TREND PROSTĚJOV z. s., se sídlem Janáčkova 4642/5d, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 226 71 668, při jejich převodu do vlastnictví společnosti PE MEDIKA s.r.o., se sídlem Výholec 1147/25, Brno, Komín, PSČ: 624 00, IČ: 047 40 963,

2) prominutí části smluvní pokuty za prodlení se splněním smluvního závazku vyplývajícího z ujednání čl. IV odst. 1 Kupní smlouvy č. 2007/16/269 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností REMOSTAV a.s., se sídlem Přemyslovka 4, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 255 47 534, jako kupující dne 10.10.2007 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14.07.2008 ve výši 5.000.000 Kč, a to dne 01.07.2017 za následujících podmínek:

a) společnost REMOSTAV a.s. uzná smluvní pokutu za prodlení se splněním smluvního závazku vyplývajícího z ujednání čl. IV odst. 1 Kupní smlouvy č. 2007/16/269 ze dne 10.10.2007 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14.07.2008 co do důvodu a výše a část smluvní pokuty ve výši 2.500.000 Kč uhradí před podpisem dohody o prominutí dluhu,

b) v termínu do 30.06.2017 budou pozemky p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice, zapsány v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Prostějov, jako vlastnictví společnosti PE MEDIKA s.r.o., se sídlem Výholec 1147/25, Brno, Komín, PSČ: 624 00, IČ: 047 40 963, a to bez jakéhokoliv zatížení a omezení vlastnického práva (zejm. nebudou pozemky zatíženy žádným zástavním právem), vyjma předkupního práva Statutárního města Prostějova,

c) výše poskytnuté podpory (prominuté smluvní pokuty) nepřesáhne maximální možnou podporu de minimis, kterou může Statutární město Prostějov společnosti REMOSTAV a.s. poskytnout, tj. 200.000 EUR za rozhodné období roku, v němž dojde k prominutí, a předchozích dvou fiskálních let (tzn. že celková podpora poskytnutá společnosti REMOSTAV a.s. podle pravidla de minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 z 18.12.2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis nepřesáhne uvedenou částku 200.000 EUR),

d) do doby uzavření dohody o prominutí dluhu bude předmětná záležitost ošetřena smlouvou o budoucí dohodě o prominutí dluhu,

3) prominutí části smluvní pokuty za prodlení se splněním smluvního závazku vyplývajícího z ujednání čl. IV odst. 1 Kupní smlouvy č. 2007/16/269 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností REMOSTAV a.s., se sídlem Přemyslovka 4, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 255 47 534, jako kupující dne 10.10.2007 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14.07.2008 ve výši přesahující částku 7.500.000 Kč, a to dne 01.01.2023 za následujících podmínek:

a) výše prominuté části smluvní pokuty bude vyčíslena ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva k pozemkům p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice, do vlastnictví společnosti PE MEDIKA s.r.o., se sídlem Výholec 1147/25, Brno, Komín, PSČ: 624 00, IČ: 047 40 963, jako rozdíl mezi celkovou výší splatné smluvní pokuty ke dni právních účinků vkladu a částky 7.500.000 Kč,

b) v termínu do 31.12.2022 provede společnost PE MEDIKA s.r.o., se sídlem Výholec 1147/25, Brno, Komín, PSČ: 624 00, IČ: 047 40 963, na pozemcích p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice, výstavbu komplexu bydlení pro seniory včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání komplexu bydlení pro seniory na pozemcích p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice,

c) výše poskytnuté podpory (prominuté smluvní pokuty) nepřesáhne maximální možnou podporu de minimis, kterou může Statutární město Prostějov společnosti REMOSTAV a.s. poskytnout, tj. 200.000 EUR za rozhodné období roku, v němž dojde k prominutí, a předchozích dvou fiskálních let (tzn. že celková podpora poskytnutá společnosti REMOSTAV a.s. podle pravidla de minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 z 18.12.2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis nepřesáhne uvedenou částku 200.000 EUR),

d) do doby uzavření dohody o prominutí dluhu bude předmětná záležitost ošetřena smlouvou o budoucí dohodě o prominutí dluhu,

4) zpětvzetí žaloby podané Statutárním městem Prostějovem proti spolku Sportovní klub SPORT TREND PROSTĚJOV z. s., se sídlem Janáčkova 4642/5d, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 226 71 668, ……, na určení neexistence zástavních práv (spor je veden u Okresního soudu v Prostějově pod sp.zn. 7 C 204/2015) a žaloby podané Statutárním městem Prostějovem proti spolku Sportovní klub SPORT TREND PROSTĚJOV z. s., se sídlem Janáčkova 4642/5d, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 226 71 668, na uložení povinnosti uzavřít kupní smlouvu (spor je veden u Okresního soudu v Prostějově pod sp.zn. 7 C 254/2015) za následujících podmínek:

a) ve lhůtě do 31.12.2016 budou pozemky p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice, zapsány v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Prostějov, bez jakéhokoliv zatížení a omezení vlastnického práva (zejm. nebudou pozemky zatíženy žádným zástavním právem) vyjma předkupního práva Statutárního města Prostějova,

b) ve lhůtě do 31.12.2016 bude mezi Statutárním městem Prostějovem a společností REMOSTAV a.s., se sídlem Přemyslovka 2514/4, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 255 47 534, uzavřena smlouva o budoucí dohodě o prominutí dluhu uvedená pod bodem C) čl. II) odst. 2) písm. d) a bodem C) čl. II) odst. 3) písm. d) usnesení.

5) změnu věcného předkupního práva Statutárního města Prostějova k pozemkům p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice, následovně:

a) nový vlastník pozemků p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice, se zaváže nabídnout pozemky v případě svého úmyslu tyto pozemky nebo jejich část prodat nebo jinak zcizit ke koupi Statutárnímu městu Prostějovu za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2 pozemku (tj. celkem ve výši 3.801.700 Kč), a to v právním a faktickém stavu, v jakém je koupil od spolku Sportovní klub SPORT TREND PROSTĚJOV z. s.,

b) předkupní právo bude sjednáno na dobu určitou a zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání komplexu bydlení pro seniory na pozemcích p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice.

 

K bodu 18.28 Informace k převodu pozemku p.č. 110/5 v k.ú. Krasice

Schváleno usnesení č. 6736:

Rada města Prostějova

1) b e r e n a v ě d o m í

informace k převodu pozemku p.č. 110/5 v k.ú. Krasice,

2) s o u h l a s í

s postupem navrženým Odborem správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova.

 

K bodu 19. 1 Vyhlášení záměru změny smlouvy č. 21/2016 o nájmu PSP č. 139 v domě na ul. Kravařova 1

Schváleno usnesení č. 6737:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr změny Smlouvy o nájmu 21/2016 prostoru sloužícího podnikání č. 139 v domě na ul. Kravařova č. 1/123 v Prostějově. Tímto vyhlášeným záměrem se mění osoba nájemce takto:

původní - ……

nový - …….

 

K bodu 19. 2 Vyhlášení záměru změny smlouvy č. 7/2015 o nájmu PSP č. 257 v domě na Žižkově nám. 21

Schváleno usnesení č. 6738:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr změny smlouvy č. 7/2015 o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 257 o celkové rozloze 98,55 m2 v domě na Žižkově nám. 132/21 v Prostějově. Tímto vyhlášeným záměrem se mění právní forma nájemce a název nájemce takto:

původní - ……

nový - ……

 

K bodu 19. 3 Schválení změny smlouvy č. 8/2012 o nájmu NP č. 818 ve sportovním areálu na ul. Kostelecká 47

Schváleno usnesení č. 6739:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

změnu doby trvání smlouvy č. 8/2012 o nájmu nebytových prostor a tenisových kurtů č. 818 ve sportovním areálu na ul. Kostelecká 47 v Prostějově ze stávající doby určité do 31.12.2016 nově na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

 

K bodu 19. 4 Schválení pronájmu PSP č. 916 v domě na ul. Plumlovská 9008

Schváleno usnesení č. 6740:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 916 o celkové rozloze 9 m2 v domě na ul. Plumlovská 9008/235 v Prostějově fě ……, a to:

- za účelem provozování prodejny pečiva a cukrovinek

- za nabídnuté nájemné ve výši 500,- Kč/měsíc

- opravy provede nájemce na vlastní náklady.

 

K bodu 19. 5 Schválení pronájmu PSP č. 917 v domě na ul. Plumlovská 9008

Schváleno usnesení č. 6741:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 917 o celkové rozloze 9 m2 v domě na ul. Plumlovská 9008/235 v Prostějově fě ……, a to:

- za účelem provozování prodejny pečiva a cukrovinek

- za nabídnuté nájemné ve výši  500,-Kč/měsíc

- opravy provede nájemce na vlastní náklady.

 

K bodu 19.6 Schválení pronájmu PSP č. 166 v domě na nám. T. G. Masaryka 11

Schváleno usnesení č. 6742:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 166 o celkové rozloze 63,80 m2 v domě na nám. T. G. Masaryka 121/11 v Prostějově ……, a to:

- za účelem provozování výkonu advokacie

- za nabídnuté nájemné ve výši 3 000,-Kč/měsíc

- opravy provede nájemce na vlastní náklady.

 

K bodu 19.7 Schválení pronájmu PSP č. 221 v domě na ul. Školní - BAŠTA 49

Schváleno usnesení č. 6743:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 221 o celkové rozloze 150 m2 v domě na ul. Školní – BAŠTA č. 9002/49 v Prostějově ……, a to:

- za účelem provozování Klubu přátel umění a hudby + doprovodné programy

- za nabídnuté nájemné ve výši 4.000,- Kč/měsíc

- opravy provede nájemce na vlastní náklady.

 

K bodu 19. 8 Schválení pronájmu PSP č. 131 v domě na nám. E. Husserla 9

Schváleno usnesení č. 6744:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 131 o celkové rozloze 111,45 m2 v domě na nám. E. Husserla 1641/9 v Prostějově ……, a to:

- za účelem provozování Pekařství, cukrářství, kavárna

- za nabídnuté nájemné ve výši 14.800,-Kč/měsíc

- opravy provede nájemce na vlastní náklady.

 

K bodu 19. 9 Schválení pronájmu PSP č. 264 v domě na Žižkově nám. 15

Schváleno usnesení č. 6745:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 264 o celkové rozloze 115,43 m2 v domě na ul. Žižkovo nám. 140/15  v Prostějově ……, a to:

- za účelem provozování gastronomie

- za nabídnuté nájemné ve výši  10.500,-Kč/měsíc

- opravy provede nájemce na vlastní náklady.

 

K bodu 19.10 Pronájem sálu Společenského domu

Schváleno usnesení č. 6746:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

nájemné ve výši 1 tis. Kč za jednu hodinu pronájmu prostor Společenského domu Prostějov pro pořádání akce „Burza práce a vzdělávání“, kterou pořádá Okresní hospodářská komora v Prostějově (město Prostějov je spolupořadatelem uvedené akce).

 

K bodu 20.1 Provedení pasportizace vybraných budov

Schváleno usnesení č. 6747:

Rada města Prostějova

A) s c h v a l u j e

provedení pasportizace 18 - ti budov doporučených pracovní skupinou pro „Provedení pasportizace vybraných budov v majetku města“ uvedených v příloze tohoto materiálu;

B) u k l á d á

vedoucímu Finančního odboru zadat veřejnou zakázku malého rozsahu „Provedení pasportizace vybraných budov v majetku města“.

odpovídá: Ing. Radim Carda, vedoucí FO

k. termín: 30.9.2016

 

K bodu 20.2 Nabídka na zhodnocování volných finančních prostředků společnosti DRFG Investment Services 

Schváleno usnesení č. 6748:

Rada města Prostějova

n e s c h v a l u j e 

investici volných finančních prostředků statutárního města Prostějova do nemovitostního fondu DRFG AIF Real Estate Fund.

 

K bodu 20.3 Prostějovské hanácké slavnosti 2016 – schválení výše poplatků za přenechání prostoru k umístění mobilních stánků na nám. T. G. Masaryka

Schváleno usnesení č. 6749:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

výši poplatků za služby, a to právo přenechání prostoru k umístění mobilních stánků umístěných v rámci XXXIV. Prostějovských hanáckých slavností na nám. T. G. Masaryka ve dnech 10. a 11. 9. 2016 dle varianty A, tj. ve stejné výši jako v minulých letech.

 

 

 

K bodu 20.4 Inventarizace majetku a závazků statutárního města Prostějova k 31. 12. 2016

Schváleno usnesení č. 6750:

Rada města Prostějova

1) j m e n u j e

hlavní inventarizační komisi k provedení inventarizace majetku a závazků statutárního města Prostějova k 31. 12. 2016 ve složení:

předseda komise: Ing. Radim Carda, vedoucí Finančního odboru MMPv

členové komise: Ing. Petr Šilhánek, interní auditor

Mgr. Libor Vojtek, vedoucí Odboru správy a údržby majetku města MMPv

Bc. František Nevrtal, vedoucí Odboru správy a zabezpečení MMPv

Ing. Jan Števko, vedoucí Odboru informačních technologií MMPv

Mgr. Jan Nagy, ředitel Městské policie Prostějov

Mgr. Kateřina Richterová, právnička Finančního odboru MMPv

tajemník komise: Ing. Hana Adamová, referentka fiskální politiky, rozpočtu a evidence majetku odd. rozpočtu a evidence majetku Finančního odboru MMPv

 

2) s c h v a l u j e

předložené navrhované znění Plánu inventur na rok 2016, uvedené v příloze písemného materiálu,

 

3)  u k l á d á

vedoucímu finančního odboru, předložit zápis hlavní inventarizační komise Radě města Prostějova jako nedílnou součást projednání závěrečného účtu statutárního města Prostějova za rok 2016.

odpovídá: Ing. Radim Carda, vedoucí FO

k. termín: 30. 6. 2017

 

K bodu 20.5 Informace o kontrole plnění opatření z veřejnosprávních kontrol ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

Schváleno usnesení č. 6751:

Rada města Prostějova

b e r e n a  v ě d o m í 

informaci o kontrole plnění opatření z veřejnosprávních kontrol příspěvkové organizace Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČO 479 22 516, provedených kontrolním oddělením finančního odboru v letech 2014 a 2015 dle důvodové zprávy.

 

K bodu 20.6 Odkup akcií společnosti VaK Prostějov, a.s.

Schváleno usnesení č. 6752:

Rada města Prostějova

n e d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit koupi akcií společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., IČ: 494 51 723, Krapkova 26, Prostějov, na základě nabídky …… na odkoupení akcií za celkovou cenu ve výši 60.000,- Kč.

 

K bodu 21. Návrh osobního příplatku ředitelce ZŠ Prostějov,  ul. Dr. Horáka 24

Schváleno usnesení č. 6753:

Rada města Prostějova

s t a n o v í

……, ředitelce Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, s účinností od 1. 8. 2016 osobní příplatek dle přílohy, která tvoří nedílnou součást písemného materiálu.

 

K bodu 22.1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů

Schváleno usnesení č. 6754:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu v majetku města Prostějova s níže uvedeným žadatelem:

 

- byt o velikosti 0+1 v domě na ul. M. Pujmanové 669/10, 798 11  Prostějov (s balkonem)

……

- byt o velikosti 2+1 v domě na ul. Finská č. 11/4242, 796 04  Prostějov (s balkonem)

……

K bodu 22.2 Schválení žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou v majetku města Prostějova

Schváleno usnesení č. 6755:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

uzavření nájemních smluv na pronájem bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou v majetku města Prostějova v pořadí s níže uvedenými žadateli:

 

- byt o velikosti  1+1 v domě na ul. Brněnská č. 42/4151, 796 01 Prostějov (s balkonem, bezbariérový) 

……

- byt o velikosti  0+1 v domě na ul. Polišenského č. 1/4380, 796 04 Prostějov (bez balkonu) 

……

- byt o velikosti  0+1 v domě na ul. Hacarova č. 2/4343, 796 04 Prostějov (bez balkonu) 

……

 

K bodu 23. Různé

Návrh ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice - Zimní stadion, šatny - převod položek (ústní zpráva Ing. Fišera)

Schváleno usnesení č. 6756:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

5137

 

1

0600483000000

666 287

Zimní stadion – šatny

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

6121

 

1

0600483000000

666 287

Zimní stadion – šatny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Alena R a š k o v á Ing. Zdeněk F i š e r

primátorka města Prostějova 1. náměstek primátorky

 

 

Prostějov 28.7.2016

Zpracovala: Věra Krejčí


Vytvořeno 4.8.2016 10:44:38 | přečteno 475x | Anna Kajlíková
load