Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2016 > Usnesení z 51. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 51. schůze Rady města Prostějova

konané 23.8.2016 

Ke stažení: ikona souboru51 RM 23 08 2016 zápis


K bodu 1. Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č. 6759:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

program své 51. schůze, konané dne 23.8.2016, uvedený na pozvánce s rozšířením o materiály:

3.1 Průzkum spokojenosti obyvatel 2016

8.1 Dokument II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Prostějově pro období let 2014 - 2016

9.6 Žádost o udělení výjimky z OZV o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností – Pod Kaštany

9.7 Žádost o udělení výjimky z OZV o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností – TJ Sokol Vrahovice

13.7 ROZOP kapitoly 20 - školství, kultura a sport a kapitoly 60 - rozvoj a investice

13.8 Žádost o schválení čerpání fondu investic ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 na opravy, nákup konvektomatu a myčky nádobí

13.9 Souhlas zřizovatele se zařazením investičních záměrů do Strategického rámce MAP

14.12 REMOSTAV a.s. a Sportovní klub SPORT TREND PROSTĚJOV z. s. – vypořádání vzájemných vztahů

p o v ě ř u j e

Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

K bodu  2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 23.8.2016

Schváleno usnesení č. 6760:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

zprávu o plnění svých usnesení ke dni 23.8.2016 bez připomínek.

K bodu  3. Příprava zasedání zastupitelstva města

Schváleno usnesení č. 6761:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rámcový návrh programu 17. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 5.9.2016 v jednací místnosti radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

K bodu  3.1 Průzkum spokojenosti obyvatel 2016

Schváleno usnesení č. 6762:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

výsledek průzkumu spokojenosti obyvatel s místním společenstvím v Prostějově.

K bodu  4. Vyřazení movitého majetku - služební zbraně městské policie

Schváleno usnesení č. 6763:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

vyřazení 12 ks služebních zbraní revolver Taurus 38 speciál formou prodeje přímým zájemcům v souladu s důvodovou zprávou.

K bodu  5. ROZOP kapitoly 13 – Městská policie

Schváleno usnesení č. 6764:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

 1. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

00000000013

5311

5172

0130000000000

298.000

Nákup softwarových licencí pro strážníky městské policie: 27 ks MS OFFICE, 36 Ks antivirový program, doplnění uživatelských licencí CAL  - 30 ks pro servery MS WINDOWS.

 1. Snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

5901

0700000702100

298.000

Snížení fondu rezervy rady

K bodu  6. ROZOP kapitoly 15 – Informační technologie

Schváleno usnesení č. 6765:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6111

0150329000000

142.611,-

Programové vybavení –IS Ginis – sjednocení  evidence dotací

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

0700396000000

142.611,-

Limit ostatních investic

K bodu  7. Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy s obcí Pivín

Schváleno usnesení č. 6766:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy dle přílohy na dobu určitou do 30. 6. 2019 - mezi statutárním městem Prostějovem a obcí Pivín.

K bodu  8. Žádost o užití znaku města – Československá obec legionářská, z.s.

Schváleno usnesení č. 6767:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

s užitím znaku města Prostějova na informačních plakátech a pozvánkách na slavnostní představení repliky Lagiovlaku. Souhlas se uděluje Československé obci legionářské, z.s., Sokolská 486/33, 120 00 Praha 2, IČO: 45247455, v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

K bodu  8.1 Dokument II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Prostějově pro období let 2014 - 2016

Schváleno usnesení č. 6768:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

1. pořízení metodické podpory procesu Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Prostějově na rok 2016,

2. rozpočtové opatření, kterým se

a) zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0021

4349

5169

0210000000000

44 150

Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Prostějově - nákup ostatních služeb (zvýšení finančních prostředků na položce z důvodu pořízení metodické podpory procesu Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Prostějově na rok 2016)

b) snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

44 150

Rezerva Rady města Prostějova pro ROZOP (snížení finančních prostředků v rezervě z důvodu pořízení metodické podpory procesu Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Prostějově na rok 2016)

K bodu  9.1 Udělení výjimky z OZV o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství na akci „25 let Charity“ na nám. T. G. Masaryka

Schváleno usnesení č. 6769:

Rada města Prostějova

u d ě l u j e

podle obecně závazné vyhlášky města č. 3/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2011, obecně závazné vyhlášky č. 4/2011, obecně závazné vyhlášky č. 9/2013 a obecně závazné vyhlášky č. 2/2015  výjimku Charitě Prostějov, IČO: 44159854, Martinákova 9, 796 01 Prostějov, dne 20. 9. 2016 při pořádání akce „25 let Charity“ pořádaný na nám. T. G. Masaryka, a to od 16.00 hod. do 19.00 hod.

K bodu  9.2 Udělení výjimky z OZV o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství na akci XXXIV. Hanácké slavnosti

Schváleno usnesení č. 6770:

Rada města Prostějova

u d ě l u j e

podle obecně závazné vyhlášky města č. 3/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2011, obecně závazné vyhlášky č. 4/2011, obecně závazné vyhlášky č. 9/2013 a obecně závazné vyhlášky č. 2/2015  výjimku statutárnímu městu Prostějovu, zastoupenému Odborem školství, kultury a sportu, ve dnech 10. – 11. 9. 2016 při pořádání akce XXXIV. Hanácké slavnosti na nám. T. G. Masaryka, a to od 8.00 hod. do 19.00 hod.

K bodu  9.3 Žádost o udělení výjimky z OZV o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností - DTJ

Schváleno usnesení č. 6771:

Rada města Prostějova

u d ě l u j e

výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností společnosti Dělnická tělovýchovná jednota Prostějov, z. s. Krasická 4449/6a, 796 01 Prostějov, IČO: 70918309 při pořádání sportovních her mládeže i dospělých v areálu DTJ, Krasická ul. 6a, Prostějov, zakončené diskotékou, a to dne 3. 9. 2016 od 22.00 hod. do 24.00 hod.

K bodu  9.5 Udělení výjimky z OZV o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností – Na Farmě

Schváleno usnesení č. 6772:

Rada města Prostějova

u d ě l u j e

výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností Letnímu občerstvení Na Farmě, Západní 75, 796 01 Prostějov, zastoupenému ….. , na akci „Hudební – Hodová zábava“, která se bude konat dne 10. 9. 2016, a to do 24.00 hod.

K bodu  9.6 Žádost o udělení výjimky z OZV o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností – Pod Kaštany

Schváleno usnesení č. 6773:

Rada města Prostějova

u d ě l u j e

výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností ..... , při pořádání soukromé oslavy 18. narozenin její dcera, která proběhne dne 16.9.2016 v restauraci Pod Kaštany v Krasicích, včetně hudební produkce do 24:00 hod.

K bodu  9.7 Žádost o udělení výjimky z OZV o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností – TJ Sokol Vrahovice

Schváleno usnesení č. 6774:

Rada města Prostějova

u d ě l u j e

výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností ..... při pořádání jednorázové hudební akce ukončení letní sezony na koupališti ve Vrahovicích dne 26.8.2016 do 24:00 hod.

K bodu 10.1 Návrh Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu

Schváleno usnesení č. 6775:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova vydat Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu podle předloženého návrhu

a s doplněním dle diskuse.

K bodu 10.2 Zadávací řízení veřejné zakázky „Provozování veřejných WC v Prostějově 2017-2019“ - zahájení řízení

Schváleno usnesení č. 6776:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

1. zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na služby, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Provozování veřejných WC v Prostějově 2017-2019“ dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon),

2. základní hodnoticí kritérium nejnižší nabídkovou cenu a stanovuje hodnoticí kritérium takto:

Nabídková cena – celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH za jeden rok poskytování služeb při provozování veřejných WC,

3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Provozování veřejných WC v Prostějově 2017-2019“, včetně vzoru Smlouvy o dílo, dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,

4. zaslání Výzvy k podání nabídky těmto 8 možným zájemcům:

- .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., Průmyslová 1b, 796 01 Prostějov, IČO: 26224178,

- Petra Marková - PEMA úklid, Seloutky 164, 796 04 Seloutky, IČO: 86929496,

- VAMÍK s.r.o., Na hrázi 4, 796 01 Prostějov, IČO: 26921332,

- SaM–úklidové služby s.r.o., Dr. J. Uhra 1142/30, 796 01 Prostějov, IČO: 27667499

- Jitka Sigmundová - J&H úklid, Tyršova 54, 682 01, Vyškov, IČO: 73828271

- SIDA s.r.o., Krapkova 28, 796 01 Prostějov, IČO: 60697148

- Jiří Geisler, Lindnerova 3, 779 00 Olomouc, IČO: 66956609

- DELTA servis, s.r.o., Dobrovského 8, 779 00 Olomouc, IČO: 60777516,

5. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova (dále jen Oddělení veřejných zakázek),

6. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu alespoň pěti členů a alespoň pěti náhradníků veřejné zakázky „Provozování veřejných WC v Prostějově 2017-2019“. Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v uzavřené příloze k zápisu z 51. schůze Rady města Prostějova, konané dne 23. 8. 2016.

u k l á d á

zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci veřejné zakázky „Provozování veřejných WC v Prostějově 2017-2019“ s použitím výše zmíněné Zadávací dokumentace a za použití výše uvedeného hodnoticího kritéria.

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT

k. termín: 30. 11. 2016

p o v ě ř u j e

primátorku města Prostějova RNDr. Alenu Raškovou jmenovat tři členy a tři náhradníky členů komise pro otevírání obálek a alespoň pět členů a alespoň pět náhradníků členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem z 51. schůze Rady města Prostějova, konané dne 23. 8. 2016.

K bodu 10.3 Zadávací řízení veřejné zakázky „Sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu

Schváleno usnesení č. 6777:

Rada města Prostějova

r o z h o d l a

v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek o přijetí  nabídky, podané v zadávacím řízení „Sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrných dvorů města Prostějova 2017 – 2024“ společností .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., se sídlem: Průmyslová 4407/1b, 796 01 Prostějov, Česká republika, IČO: 26224178. Nabídka jmenované společnosti byla v zadávacím řízení podána jako jediná a plně vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení, jak je uvedeno v důvodové zprávě;

u k l á d á

1. Odboru správy a údržby majetku města zajistit ve lhůtě stanovené zákonem uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady na realizaci veřejné zakázky „Sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrných dvorů města Prostějova 2017 – 2024“ s vybraným uchazečem .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., se sídlem: Průmyslová 4407/1b, 796 01 Prostějov, Česká republika, IČO: 26224178;

odpovídá: Mgr. Libor Vojtek, vedoucí OSÚMM

k. termín: 30. 9. 2016

2. Odboru kancelář tajemníka prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek zajistit dokončení administrace zadávacího řízení „Sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrných dvorů města Prostějova 2017 – 2024“ ve lhůtách stanovených zákonem;

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT

k. termín: 14. 10. 2016

K bodu 11.1 Plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžné hospodaření jím zřízených a založených právnických osob k 30.6.2016

Schváleno usnesení č. 6778:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

- zprávu o „Plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžné hospodaření jím zřízených a založených právnických osob k 30.6.2016“,

- rozpočtová opatření za I. pololetí 2016 podléhající na základě usnesení ZMP č. 15286 ze dne 14.12.2015 dodatečnému schválení ZMP při pololetních rozborech hospodaření statutárního města Prostějova v roce 2016, kterými se v rámci upraveného rozpočtu zvyšují celkové příjmy a výdaje o částku 19.211.165 Kč tak, jak jsou uvedená v důvodové zprávě na stranách č. 7 a 8,

- skutečnost, že k zabezpečení úkolů roku 2016 a k odstranění zjištěných dílčích nedostatků byla přijata na pololetních kontrolních dnech k průběžným výsledkům hospodaření za I. pololetí roku 2016 konkrétní opatření na úrovni příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Prostějov a příslušných odvětvových odborů MMPv,

u k l á d á

- správcům kapitol a ředitelům zřízených příspěvkových organizací zajistit čerpání výdajových (nákladových) položek tak, aby nedošlo k jejich překročení nad rámec aktuálního rozpočtu (finančního plánu) k 31.12.2016 a rovněž zajistit plnění příjmových položek rozpočtu (finančního plánu), 

- správcům kapitol v průběhu II. pololetí 2016 provádět důslednou měsíční analýzu příjmových a výdajových položek a pružně reagovat na možné vzniklé disproporce v plnění příjmových a v čerpání výdajových položek rozpočtu včasným podáním návrhu na jejich úpravu orgánům města prostřednictvím rozpočtových opatření,

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

- vzít na vědomí zprávu o „Plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžné hospodaření jím zřízených a založených právnických osob k 30.6.2016“,

- schválit rozpočtová opatření za I. pololetí 2016 podléhající na základě usnesení ZMP č. 15286 ze dne 14.12.2015 dodatečnému schválení ZMP při pololetních rozborech hospodaření statutárního města Prostějova v roce 2016, kterými se v rámci upraveného rozpočtu zvyšují celkové příjmy a výdaje o částku 19.211.165 Kč tak, jak jsou uvedená v důvodové zprávě na stranách č. 7 a 8.

K bodu 11.2 Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Prostějova

Schváleno usnesení č. 6779:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit Dodatek č. 1 k Zásadám pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Prostějova dle předloženého návrhu.

K bodu 12.1 Nová radnice - klimatizace kanceláří – zadání PD

Schváleno usnesení č. 6780:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

zadání projektové dokumentace pro stavební povolení – „Nová radnice - klimatizace kanceláří“ formou výzvy jednomu zájemci, a to společnosti CAD PROJEKT PLUS, s.r.o., se sídlem Riegrova 2, 796 01 Prostějov, IČ 255 87 293.

K bodu 12.2 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na pořízení nového majetku Stezka pro cyklisty Prostějov - Žešov - II., III. a V. etapa a ROZOP kapitoly 60

Schváleno usnesení č. 6781:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na pořízení nového majetku – na zhotovení nové stavby „Stezka pro cyklisty Prostějov - Žešov - II., III. a V. etapa“, se zhotovitelem STRABAG a.s., Na bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 608 38 744, dle přílohy

b)  rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

0600263000000

1 675 000

Stezka pro cyklisty Prostějov - Žešov - II., III. a V. etapa

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2216

6121

0600513000000

1 675 000

CS Kostelecká vč. PD

K bodu 12.3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Oprava římsy na ZŠ Masarykova na Skálově náměstí)

Schváleno usnesení č. 6782:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

5171

0600000000000

50 000

Oprava římsy na ZŠ Masarykova na Skálově náměstí

0060

3113

5169

0600000000000

50 000

Oprava římsy na ZŠ Masarykova na Skálově náměstí  - projektová dokumentace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

100 000

Snížení rezervy RMP


 

K bodu 12.4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Opravy komunikace Kostelecká - změna položek)

Schváleno usnesení č. 6783:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

5171

1

0600000000000

500 000

Opravy komunikace Kostelecká

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

5169

1

0600000000000

500 000

Opravy komunikace Kostelecká – projektová dokumentace

K bodu 12.5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Veřejné osvětlení u fotbalového hřiště v Čechovicích)

Schváleno usnesení č. 6784:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3631

6121

0600563000000

350 000

Veřejné osvětlení u fotbalového hřiště v Čechovicích

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

350 000

Snížení rezervy RMP

K bodu 12.6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO ZŠ Kollárova 4 / budova Erbenova 5)

Schváleno usnesení č. 6785:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

6121

0600527000000

750 000

 EÚO ZŠ Kollárova 4 / budova Erbenova 5

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

6121

0600530000000

750 000

EÚO MŠ Šárka 4/ budova Dvořákova 5 vč. PD

K bodu 13.1 Dodatek č. 1 Pokynu zřizovatele č. 1/2016 pro příspěvkové organizace statutárního města Prostějova - Závazné skupiny analytických účtů pro účtování nákladů a výnosů a další podmínky pro vedení účetnictví

Schváleno usnesení č. 6786:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

Dodatek č. 1 Pokynu zřizovatele č. 1/2016 pro příspěvkové organizace statutárního města Prostějova - Závazné skupiny analytických účtů pro účtování nákladů a výnosů a další podmínky pro vedení účetnictví dle přílohy č. 1.

K bodu 13.2 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 o souhlas s  přijetím účelově určeného peněžitého daru a schválení čerpání rezervního fondu

Schváleno usnesení č. 6787:

Rada města Prostějova 

s o u h l a s í

s přijetím účelově určeného peněžitého daru Kč 33 345,-- od společnosti ….. Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Kollárova ul. 4 na úhradu měsíčních záloh stravného pro vybraných 7 žáků základní školy se sociálním znevýhodněním, a sice od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017;

s c h v a l u j e

čerpání rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova u. 4 ve výši Kč 33 345,-- na úhradu měsíčních záloh stravného pro vybraných 7 žáků základní školy se sociálním znevýhodněním (dar od společnosti …..).

K bodu 13.3 Dotace 2016 – oblast sportu (1. SK Prostějov z. s.)

Schváleno usnesení č. 6788:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 1.750.000,-- Kč 1. SK Prostějov z. s., Za Místním nádražím 4536, IČO 266 21 916 (poř. č. žádosti 279)

- na podporu činnosti A mužstva v profesionální soutěži – Fotbalová národní liga (materiální vybavení hráčů, doprava na utkání, ubytování hráčů, rozhodčí, poplatky FAČR, pronájmy, energie)

- termíny čerpání: do 31. 10. 2016 částku 1.000.000,-- Kč; do 14. 11. 2016 částku 750.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 1. 2017

b)  uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem 1. SK Prostějov z. s., Za Místním nádražím 4536, IČO 266 21 916.

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003419

5222

0200000000000

1.750.000

(zvýšení položky 5222 – 1. SK Prostějov z. s. – činnost A mužstva)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5909

0700000708000

 1.750.000

(snížení položky 5909 – dotace nerozdělené)

K bodu 13.4 Dotace 2016 – oblast sportu (Aeroklub gen. Josefa Dudy - Prostějov)

Schváleno usnesení č. 6789:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

a)  poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 37.335,-- Kč Aeroklubu gen. Josefa Dudy - Prostějov, Západní 95, IČO 265 86 061 (poř. č. žádosti 276)

- na podporu letecké činnosti (nákup záchranného pilotního padáku)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem Aeroklubem gen. Josefa Dudy - Prostějov, Západní 95, IČO 265 86 061. 

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003419

5222

0200000000000

37.335

(zvýšení položky 5222 – Aeroklub gen. Josefa Dudy – Prostějov – záchranný pilotní padák)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5909

0700000708000

37.335

(snížení položky 5909 – dotace nerozdělené)


 

K bodu 13.5 Dotace 2016 – oblast sportu (BCM Orli Prostějov, spolek)

Schváleno usnesení č. 6790:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 500.000,-- Kč

BCM Orli Prostějov, spolku, Žeranovská 4159/13, IČO 052 21 994 (poř. č. žádosti 278)

- na podporu činnosti mládežnického basketbalu (pronájmy, doprava, ubytování při utkáních, rozhodčí, startovné, poplatky ČBF, sportovní vybavení a materiál)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem BCM Orli Prostějov, spolkem, Žeranovská 4159/13, IČO 052 21 994.

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003419

5222

0200000000000

500.000

(zvýšení položky 5222 – BCM Orli Prostějov, spolek - činnost)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5909

0700000708000

 500.000

(snížení položky 5909 – dotace nerozdělené)

K bodu 13.6 Dotace nedoporučené – oblast sportu

Schváleno usnesení č. 6791:

Rada města Prostějova

n e d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 65.000,-- Kč Sportovnímu klubu Junior Prostějov, sídl. E. Beneše 4, IČO 441 60 178 (poř. č. žádosti 274) na projekt „Prostějovská šachová škola“ (cestovné, ubytování),

důvod: na uvedený účel již byla v letošním roce dotace poskytnuta;

2. ve výši 250.000,-- Kč SKC Prostějov z. s., Kostelecká 49, IČO 155 27 395 (poř. č. žádosti 252) na nákup cyklistického materiálu, podpůrné energetické a vitamínové potravinové doplňky, sportovní lékařská vyšetření,

důvod: požadavky klubu již byly dostatečně uspokojeny.

K bodu 13.7 ROZOP kapitoly 20 - školství, kultura a sport a kapitoly 60 - rozvoj a investice

Schváleno usnesení č. 6792:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

I. navýšení neinvestičního příspěvku a úpravu finančního plánu Mateřské škole Prostějov, ul. Šárka 4a ve výši 425.000,- Kč na opravu přední části plotu, brány, branky a vydláždění části plochy pro dovoz stravy do MŠ na pracovišti ul. Šárka 4a,

II. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

003111

5331

0600000600325

425.000,-

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek pro Mateřskou školu Prostějov, ul. Šárka 4a – na opravu přední části plotu, brány, branky a vydláždění části plochy pro dovoz stravy do MŠ na pracovišti ul. Šárka 4a)

- snižuje stav rezervy  RMP

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

425.000,-

(snížení položky 8115 – Fond rezerv a rozvoje)

K bodu 13.8 Žádost o schválení čerpání fondu investic ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 na opravy, nákup konvektomatu a myčky nádobí

Schváleno usnesení č. 6793:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

čerpání fondu investic Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 v celkové výši Kč  950 000,-- na následující položky:

- opravy podlah ve školní družině a třídě 1. stupně cca Kč 130 000,--

- opravu a údržbu malování a nátěrů v budově školy cca Kč 100 000,--

- nákup nového konvektomatu a myčky nádobí do školní jídelny cca Kč 720 000,--.

K bodu 13.9 Souhlas zřizovatele se zařazením investičních záměrů do Strategického rámce MAP

Schváleno usnesení č. 6794:

Rada města Prostějova

r o z h o d l a

udělit souhlas zřizovatele s investičními záměry školských zařízení do investičních priorit Strategického rámce MAP ORP Prostějov dle předloženého návrhu, uvedeného v příloze písemného materiálu a s doplněním o připomínku v diskusi.

K bodu 14. 1 Revokace usnesení ZMP č. 16047 ze dne 15.02.2016 a schválení výkupu pozemků pro realizaci části stavby „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“

Schváleno usnesení č. 6795:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

1) revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16047 ze dne 15.02.2016, kterým byl schválen výkup částí pozemků určených pro realizaci části stavby „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“,

2) schválit výkup částí pozemků uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu určených pro realizaci části stavby „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“ od jejich vlastníků do vlastnictví Statutárního města Prostějova za následujících podmínek:

a) kupní ceny budou stanoveny ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) zpracovaného dle právních předpisů o oceňování majetku účinných v době uzavření kupních smluv, minimálně však ve výši 600 Kč bez DPH/m2,

b) kupní smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání stavby „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“, za podmínky, že předmětné pozemky budou dotčeny uvedenou stavbou; do této doby budou mezi vlastníky předmětných pozemků a Statutárním městem Prostějovem uzavřeny smlouvy o budoucích kupních smlouvách, jejichž součástí bude ujednání o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu,

c) veškeré náklady spojené s uzavřením budoucích kupních smluv a kupních smluv včetně správních poplatků k návrhům na vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov.

K bodu 14. 2 Revokace usnesení ZMP č. 16076 ze dne 11.04.2016, výkup pozemků p.č. 6375/3 a p.č. 6375/11, oba v k.ú. Prostějov, staveb komunikace, zpevněných ploch a veřejného osvětlení, zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p.č. 6375/4 v k.ú. Prostějov a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města

Schváleno usnesení č. 6796:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova:

1) revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16076 ze dne 11.04.2016, kterým byl schválen výkup stavby veřejného osvětlení na ul. Werichova v Prostějově, zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků p.č. 6375/3 a p.č. 6375/4, oba v k.ú. Prostějov, a rozpočtové opatření kapitoly 50,

2) schválit výkup pozemků p.č. 6375/3 – ostatní plocha o výměře 2.194 m2 a p.č. 6375/11 – ostatní plocha o výměře 45 m2, oba v k.ú. Prostějov, od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu v symbolické výši 5.000 Kč včetně DPH, za následujících podmínek:

a) celá kupní cena bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

b) v kupní smlouvě bude současně zřízena služebnost cesty a stezky pro veřejnost a služebnost spočívající v právu umístit a užívat stavbu komunikace na části pozemku p.č. 6375/4 v k.ú. Prostějov ve prospěch pozemku p.č. 6376/2 v k.ú. Prostějov ve vlastnictví Statutárního města Prostějova, a to na dobu neurčitou a bezúplatně,

c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,

3) schválit výkup stavby komunikace a zpevněných ploch umístěné na pozemcích p.č. 6375/3 a p.č. 7835/1, oba v k.ú. Prostějov, od vlastníka uvedené stavby do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu v symbolické výši 2.500 Kč včetně DPH, za následujících podmínek:

a) celá kupní cena bude zaplacena do 14 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy,

b) v kupní smlouvě se prodávající zaváže, že po dobu pěti let od uzavření kupní smlouvy bude na své náklady zajišťovat opravy komunikace a zpevněných ploch umístěných na pozemcích p.č. 6375/3 a p.č. 7835/1, oba v k.ú. Prostějov, zejména opravy propadů a vyjetých kolejí a odstraňování náletového plevele, dle požadavků Statutárního města Prostějova a budoucího správce předmětné komunikace a zpevněných ploch; pro případ porušení uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč v každém jednotlivém případě a možnost Statutárního města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,

c) při předávce komunikace a zpevněných ploch umístěných na pozemcích p.č. 6375/3 a p.č. 7835/1, oba v k.ú. Prostějov, do správy budoucího správce komunikace a zpevněných ploch předá prodávající veškerou dokumentaci včetně technických zpráv s uvedením skladby komunikace a zpevněných ploch,

d) v kupní smlouvě se Statutární město Prostějov zaváže, že komunikace bude mít charakter veřejné komunikace s přístupem pro vlastníka pozemků p.č. 6374/1 a p.č. 6375/2, oba v k.ú. Prostějov, a nebude bránit užívání komunikace,

4) schválit výkup stavby veřejného osvětlení umístěné na pozemcích p.č. 6375/3, p.č. 6375/4 a p.č. 7835/1, vše v k.ú. Prostějov, od vlastníka uvedené stavby do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu v symbolické výši 2.500 Kč včetně DPH, za následujících podmínek:

a) celá kupní cena bude zaplacena do 14 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy,

b) při předávce stavby veřejného osvětlení umístěné na pozemcích p.č. 6375/3, p.č. 6375/4 a p.č. 7835/1, vše v k.ú. Prostějov, do správy budoucího správce veřejného osvětlení předá prodávající veškerou dokumentaci včetně revizní zprávy,

c) současně s uzavřením kupní smlouvy bude zřízena služebnost inženýrské sítě spočívající v právu provozovat stavbu veřejného osvětlení včetně jejího ochranného pásma na části pozemku p.č. 6375/4 v k.ú. Prostějov ve prospěch Statutárního města Prostějova dle bodu 5) usnesení,

5) zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu provozovat stavbu veřejného osvětlení včetně jejího ochranného pásma na části pozemku p.č. 6375/4 v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemku bude stanoven na základě geometrického plánu), ve prospěch Statutárního města Prostějova za následujících podmínek:

a) služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu neurčitou a bezúplatně,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,

6) rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

006409

6130

1

0500000000000

6.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků p.č. 6375/3 a p.č. 6375/11, oba v k.ú. Prostějov (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

0000000050

006409

6121

1

0500000000000

2.500

zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby; výkup stavby komunikace a zpevněných ploch umístěných na pozemcích p.č. 6375/3 a p.č. 7835/1, oba v k.ú. Prostějov (kupní cena)

0000000050

006409

6121

1

0500000000000

2.500

zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby; výkup stavby veřejného osvětlení umístěné na pozemcích p.č. 6375/3, p.č. 6375/4 a p.č. 7835/1, vše v k.ú. Prostějov (kupní cena)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

8115

1

0700000000000

11.000

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 14. 3 Schválení uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu v k.ú. Vrahovice a Kralice na Hané (Přivaděč vody do průmyslové zóny Prostějov)

Schváleno usnesení č. 6797:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

v souvislosti s realizací stavby Statutárního města Prostějova „Přivaděč vody do průmyslové zóny Prostějov“:

1. uzavření smlouvy o právu provést stavbu Statutárního města Prostějova „Přivaděč vody do průmyslové zóny Prostějov“ na částech pozemků p.č. 989/1 – vodní plocha, p.č. 989/3 – ostatní plocha, p.č. 989/4 – ostatní plocha, vše v k.ú. Kralice na Hané, a části pozemku p.č. 1002/6 – ostatní plocha v k.ú. Vrahovice, ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí  Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Brno, Veveří, PSČ 602 00, IČ: 708 90 013,

2. uzavření nájemní smlouvy mezi Českou republikou, s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí  Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Brno, Veveří, PSČ 602 00, IČ: 708 90 013, jako pronajímatelem a Statutárním městem Prostějovem jako nájemcem na pronájem částí pozemků p.č. 989/1 – vodní plocha o výměře 70 m2 , p.č. 989/3 – ostatní plocha o výměře 90 m2, p.č. 989/4 – ostatní plocha o výměře 75 m2, vše v k.ú. Kralice na Hané, a části pozemku p.č. 1002/6 - ostatní plocha v k.ú. Vrahovice o výměře 5 m2, za účelem provedení stavby „Přivaděč vody do průmyslové zóny Prostějov,

3. zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu strpět uložení vodovodního potrubí PE100RC SDR11 ø355/32,2 mm, v rámci stavby „Přivaděč vody do průmyslové zóny Prostějov“ a v právu umožnit Statutárnímu městu Prostějovu (jeho zaměstnancům, popř. pověřeným osobám) vstup a vjezd na předmětné pozemky za účelem provádění údržby a oprav výše uvedené stavby na částech pozemků p.č. 989/1 – vodní plocha, p.č. 989/3 – ostatní plocha, p.č. 989/4 – ostatní plocha, vše v k.ú. Kralice na Hané, a část pozemku p.č. 1002/6 – ostatní plocha v k.ú. Vrahovice, ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Brno, Veveří, PSČ 602 00, IČ: 708 90 013, (rozsah zatížení pozemků bude znám po vypracování geometrického plánu), ve prospěch Statutárního města Prostějova, s tím, že do kolaudace stavby budou vzájemné vztahy mezi Povodím Moravy, s.p., a Statutárním městem Prostějovem ošetřeny smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti,

to vše za podmínek uvedených v přiložené Nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvě o právu provést stavbu.

K bodu 14. 5 Smlouva o náhradní výsadbě – Prostějov olympijský, z. s.

Schváleno usnesení č. 6798:

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

uzavření Smlouvy o náhradní výsadbě mezi Statutárním městem Prostějov a spolkem Prostějov olympijský, z. s., IČ: 04208480, se sídlem Za velodromem 4187/49A, 796 01 Prostějov, za podmínek dle smlouvy uvedené v příloze písemného materiálu.

K bodu 14. 8 Zřízení služebností inženýrské sítě na částech pozemků p.č. 96/1, p.č. 96/2, p.č. 98/20 a p.č. 457, vše v k.ú. Žešov

Schváleno usnesení č. 6799:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

1. zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu umístit a provozovat vodovod a kanalizaci včetně jejich ochranných pásem na částech pozemků Statutárního města Prostějova p.č. 96/1, p.č. 96/2, p.č. 98/20 a p.č. 457, vše v k.ú. Žešov (rozsah zatížení pozemků bude znám po zpracování geometrického plánu), ve prospěch pozemku p.č. 84 v k.ú. Žešov ve vlastnictví ….., nebo ve prospěch správcem těchto inženýrských sítí, za následujících podmínek:

a) služebnost bude vymezena geometrickým plánem v rozsahu vedení vodovodu a kanalizace a jejich ochranných pásem dle příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění,

b) služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem nebo ve výši 100 Kč/m2 pozemků dotčených služebností, vždy navýšenou o DPH podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění; v případě uzavření kupní smlouvy na prodej částí pozemků p.č. 284/1 a p.č. 284/2, oba v k.ú. Žešov, o celkové výměře 234 m2 (dle geometrického plánu č. 0201-10096/2015 ze dne 01.10.2015 nově pozemek p.č. 284/3 v k.ú. Žešov) mezi ….. jako prodávajícím a Statutárním městem Prostějovem jako kupujícím za podmínek a v termínu dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 2016/50/207 ze dne 29.06.2016 bude služebnost zřízena bezúplatně,

c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího služebnosti do katastru nemovitostí nebude hradit Statutární město Prostějov,

d) do zaměření služebnosti geometrickým plánem bude mezi Statutárním městem Prostějovem a Patrikem Tomečkem nebo správcem inženýrských sítí uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,

2. zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu umístit a provozovat vodovod a kanalizaci včetně jejich ochranných pásem na části pozemku p.č. 457 v k.ú. Žešov (rozsah zatížení pozemku bude znám po zpracování geometrického plánu), ve prospěch pozemků p.č. 75/1 a p.č. 79/2, oba v k.ú. Žešov, ve společném jmění ….., nebo ve prospěch správce těchto inženýrských sítí, za následujících podmínek:

a) služebnost bude vymezena geometrickým plánem v rozsahu vedení vodovodu a kanalizace a jejich ochranných pásem dle příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění,

b) služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem nebo ve výši 100 Kč/m2 pozemku dotčeného služebností, vždy navýšenou o DPH podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,

c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího služebnosti do katastru nemovitostí nebude hradit Statutární město Prostějov,

d) do zaměření služebnosti geometrickým plánem bude mezi Statutárním městem Prostějovem a ….. nebo správcem inženýrských sítí uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

K bodu 14. 9 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetku města (nákup ručního plošinového vozíku)

Schváleno usnesení č. 6800:

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

006171

5137

0500000000000

18.000

zvýšení pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek; nákup ručního plošinového vozíku

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

006171

5169

0500000000000

18.000

snížení pol. 5169 – nákup služeb; z důvodu částečné rezervy na položce lze uvedenou částku převést na výše uvedený účel

K bodu 14.10 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (oplocení budovy jídelny v areálu GALA)

Schváleno usnesení č. 6801:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

006409

6121

0500000000000

53.433

zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby;  vybudování oplocení pozemků a budovy jídelny v areálu GALA

-snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

006171

5171

0500000000000

53.433

snížení pol. 5171 –  opravy, udržování;

K bodu 14.11 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města

Schváleno usnesení č. 6802:

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000090

003745

5169

0900000900300

3.400

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb – čištění města; údržba zastávky MHD ul. Na Hrázi

0000000090

003631

5171

0900000900600

69.980

zvýšení pol. 5171 – opravy a udržování - veřejné osvětlení; opravy sloupů veřejného osvětlení po dopravních nehodách

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006171

2322

0700000000000

73.380

zvýšení pol. 2322 – přijaté pojistné náhrady; prostředky z likvidace pojistného plnění

K bodu 14.12 REMOSTAV a.s. a Sportovní klub SPORT TREND PROSTĚJOV z. s. – vypořádání vzájemných vztahů

Schváleno usnesení č. 6803:

Rada města Prostějova

 1. r e v o k u j e

  bod C) usnesení Rady města Prostějova č. 6735 ze dne 28.07.2016,

 2. s ch v a l u j e

  uzavření smlouvy mezi společností PE MEDIKA s.r.o., se sídlem Výholec 1147/25, Brno, Komín, PSČ: 624 00, IČ: 047 40 963, jako povinným na straně jedné a Statutárním městem Prostějovem jako oprávněným na straně druhé, jejímž předmětem bude závazek povinného provést v termínu do 31.12.2022 na pozemcích p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice, výstavbu komplexu bydlení pro seniory včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání komplexu bydlení pro seniory na pozemcích p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice; pro případ prodlení povinného se splněním uvedeného závazku bude ve smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 30.000 Kč za každý měsíc prodlení. Do doby uzavření smlouvy budou vzájemné vztahy ošetřeny smlouvou o smlouvě budoucí.

 3. d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova:

 1. s o u h l a s i t

  s převodem pozemků p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice, z vlastnictví spolku Sportovní klub SPORT TREND PROSTĚJOV z. s., se sídlem Janáčkova 4642/5d, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 226 71 668,  do vlastnictví společnosti PE MEDIKA s.r.o., se sídlem Výholec 1147/25, Brno, Komín, PSČ: 624 00, IČ: 047 40 963, s tím, že na pozemcích p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice, bude realizována výstavba komplexu bydlení pro seniory,

 1. s c h v á l i t

 1. nevyužití předkupního práva Statutárního města Prostějova k pozemkům p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice, ve vlastnictví spolku Sportovní klub SPORT TREND PROSTĚJOV z. s., se sídlem Janáčkova 4642/5d, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 226 71 668, při jejich převodu do vlastnictví společnosti PE MEDIKA s.r.o., se sídlem Výholec 1147/25, Brno, Komín, PSČ: 624 00, IČ: 047 40 963,

 2. prominutí části smluvní pokuty za prodlení se splněním smluvního závazku vyplývajícího z ujednání čl. IV odst. 1 Kupní smlouvy č. 2007/16/269 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností REMOSTAV a.s., se sídlem Přemyslovka 4, Prostějov, PSČ: 796 01 (v současnosti se sídlem Janáčkova 4642/5d, Prostějov, PSČ: 796 01), IČ: 255 47 534, jako kupující dne 10.10.2007 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14.07.2008 ve výši 5.000.000 Kč, a to do 30 dnů ode dne splnění následujících podmínek:

 1. společnost REMOSTAV a.s. uzná smluvní pokutu za prodlení se splněním smluvního závazku vyplývajícího z ujednání čl. IV odst. 1 Kupní smlouvy č. 2007/16/269 ze dne 10.10.2007 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14.07.2008 co do důvodu a výše a část smluvní pokuty ve výši 2.500.000 Kč uhradí před podpisem dohody o prominutí dluhu,

 2. nejpozději do 30.06.2018 budou pozemky p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice, zapsány v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Prostějov, jako vlastnictví společnosti PE MEDIKA s.r.o., se sídlem Výholec 1147/25, Brno, Komín, PSČ: 624 00, IČ: 047 40 963, a to bez jakéhokoliv zatížení a omezení vlastnického práva (zejm. nebudou pozemky zatíženy žádným zástavním právem), vyjma předkupního práva Statutárního města Prostějova,

 3. výše poskytnuté podpory (prominuté smluvní pokuty) nepřesáhne maximální možnou podporu de minimis, kterou může Statutární město Prostějov společnosti REMOSTAV a.s. poskytnout, tj. 200.000 EUR za rozhodné období roku, v němž dojde k prominutí, a předchozích dvou fiskálních let (tzn. že celková podpora poskytnutá společnosti REMOSTAV a.s. podle pravidla de minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 z 18.12.2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis nepřesáhne uvedenou částku 200.000 EUR),

 4. do doby uzavření dohody o prominutí dluhu bude předmětná záležitost ošetřena smlouvou o budoucí dohodě o prominutí dluhu,

 1. prominutí části smluvní pokuty za prodlení se splněním smluvního závazku vyplývajícího z ujednání čl. IV odst. 1 Kupní smlouvy č. 2007/16/269 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností REMOSTAV a.s., se sídlem Přemyslovka 4, Prostějov, PSČ: 796 01 (v současnosti se sídlem Janáčkova 4642/5d, Prostějov, PSČ: 796 01), IČ: 255 47 534, jako kupující dne 10.10.2007 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14.07.2008 ve výši přesahující částku 7.500.000 Kč, a to dne 01.01.2021 za následujících podmínek:

 1. výše prominuté části smluvní pokuty bude vyčíslena ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva k pozemkům p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice, do vlastnictví společnosti PE MEDIKA s.r.o., se sídlem Výholec 1147/25, Brno, Komín, PSČ: 624 00, IČ: 047 40 963, jako rozdíl mezi celkovou výší splatné smluvní pokuty ke dni právních účinků vkladu a částky 7.500.000 Kč,

 2. mezi společností PE MEDIKA s.r.o., se sídlem Výholec 1147/25, Brno, Komín, PSČ: 624 00, IČ: 047 40 963, jako povinným na straně jedné a Statutárním městem Prostějovem jako oprávněným na straně druhé bude uzavřena smlouva, jejímž předmětem bude závazek povinného provést  v termínu do 31.12.2022 na pozemcích p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice, výstavbu komplexu bydlení pro seniory včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání komplexu bydlení pro seniory na pozemcích p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice, pod sankcí smluvní pokuty ve výši 30.000 Kč za každý měsíc prodlení,

 3. výše poskytnuté podpory (prominuté smluvní pokuty) nepřesáhne maximální možnou podporu de minimis, kterou může Statutární město Prostějov společnosti REMOSTAV a.s. poskytnout, tj. 200.000 EUR za rozhodné období roku, v němž dojde k prominutí, a předchozích dvou fiskálních let (tzn. že celková podpora poskytnutá společnosti REMOSTAV a.s. podle pravidla de minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 z 18.12.2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis nepřesáhne uvedenou částku 200.000 EUR),

 4. do doby uzavření dohody o prominutí dluhu bude předmětná záležitost ošetřena smlouvou o budoucí dohodě o prominutí dluhu,

 1. zpětvzetí žaloby podané Statutárním městem Prostějovem proti spolku Sportovní klub SPORT TREND PROSTĚJOV z. s., se sídlem Janáčkova 4642/5d, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 226 71 668, …. , na určení neexistence zástavních práv (spor je veden u Okresního soudu v Prostějově pod sp.zn. 7 C 204/2015) a žaloby podané Statutárním městem Prostějovem proti spolku Sportovní klub SPORT TREND PROSTĚJOV z. s., se sídlem Janáčkova 4642/5d, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 226 71 668, na uložení povinnosti uzavřít kupní smlouvu (spor je veden u Okresního soudu v Prostějově pod sp.zn. 7 C 254/2015) za následujících podmínek:

 1. ve lhůtě do 31.01.2018 budou pozemky p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice, zapsány v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Prostějov, bez jakéhokoliv zatížení a omezení vlastnického práva (zejm. nebudou pozemky zatíženy žádným zástavním právem) vyjma předkupního práva Statutárního města Prostějova,

 2. ve lhůtě do 31.03.2017 bude mezi Statutárním městem Prostějovem a společností REMOSTAV a.s., se sídlem Janáčkova 4642/5d, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 255 47 534, uzavřena smlouva o budoucí dohodě o prominutí dluhu uvedená pod bodem C) čl. II) odst. 2) písm. d) a bodem C) čl. II) odst. 3) písm. d) usnesení.

 1. změnu věcného předkupního práva Statutárního města Prostějova k pozemkům p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice, následovně:

 1. nový vlastník pozemků p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice, se zaváže nabídnout pozemky v případě svého úmyslu tyto pozemky nebo jejich část prodat nebo jinak zcizit ke koupi Statutárnímu městu Prostějovu za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2 pozemku (tj. celkem ve výši 3.801.700 Kč), a to v právním a faktickém stavu, v jakém je koupil od spolku Sportovní klub SPORT TREND PROSTĚJOV z. s.,

 2. předkupní právo bude sjednáno na dobu určitou a zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání komplexu bydlení pro seniory na pozemcích p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice.


 

 

K bodu 15.1 Žádost o kompenzaci nájemného proti nezbytným stavebním úpravám prostoru sloužícího podnikání č. 187 na Pernštýnském nám. 183/4

Schváleno usnesení č. 6804:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

žádost o slevu nájemného ve výši 50-ti procent po dobu 4 měsíců u prostoru sloužícího podnikání č. 187 na Pernštýnském náměstí 183/4 v Prostějově, z důvodů nezbytných úprav pro změnu užívání prostoru na potravinářský provoz a provoz cukrářsko-pekařské výroby fě proeqpower a. s., nájemci prostoru sloužící podnikání č. 187 na Pernštýnském nám. 183/4 v Prostějově.

 

K bodu 15.2 Sleva na nájemném za omezené užívání prostoru sloužícího k podnikání

Schváleno usnesení č. 6805:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

slevu ve výši 10 080,0 Kč na nájemném za prostor sloužící podnikání č. 705 v bytovém domě na ulici Palackého 145/2 v Prostějově, z důvodu provádění stavebních prací (rozvody vody a kanalizace) v prostoru sloužícího podnikání.

 

K bodu 15.3 Návrh schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 238 v domě na ul. Vrahovická 329/83

- DS

Schváleno usnesení č. 6806:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 238 o celkové rozloze 47,20 m2 v domě na ul. Vrahovická 329/83 - DS  v Prostějově Společnosti Podané ruce, o.p.s. se sídlem Vídeňská 225/3, 639 00 Brno, a to:

- za účelem provozování Terapeutického centra v Olomouckém kraji – pobočka Prostějov

- za nabídnuté nájemné ve výši 2 500,-Kč/měsíc

- opravy provede nájemce na vlastní náklady.

 

K bodu 16.1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města Prostějova

Schváleno usnesení č. 6807:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města Prostějova s níže uvedenými žadateli:

- byt o velikosti 0+1 v domě na ul. E.Králíka č. 4/4362, 796 04  Prostějov (bez balkonu)

…..

- byt o velikosti 1+1 v domě na ul. E.Králíka č. 4/4362, 796 04  Prostějov (bez balkonu)

…..

- byt o velikosti 1+1 v domě na ul. Šárka č. 11/1900, 796 01  Prostějov (bez balkonu)

…..

 

K bodu 16.2 Schválení žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení v DPS

Schváleno usnesení č. 6808:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

uzavření nájemních smluv na pronájem bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou v majetku města Prostějova v pořadí s níže uvedenými žadateli:

- byt o velikosti 0+1 v domě na ul. Kostelecká č. 17/4165, 796 01 Prostějov (s balkonem) 

…..

- byt o velikosti 0+1 v domě na ul. Polišenského č. 3/4467, 796 04 Prostějov (bez balkonu) 

…..

- byt o velikosti  1+1 v domě na ul. Hacarova č. 2/4343, 796 04 Prostějov (s balkonem) 

…..

- byt o velikosti  2+1 v domě na ul. Brněnská č. 42/4151, 796 01 Prostějov (s balkonem) 

…..

- byt o velikosti  2+1 v domě na ul. Brněnská č. 46/4153 , 796 01 Prostějov (s balkonem, bezbariérový) 

…...

RNDr. Alena R a š k o v á Ing. Zdeněk F i š e r

primátorka města Prostějova 1. náměstek primátorky

Prostějov 23.8.2016

Zpracovala: Věra Krejčí


Vytvořeno 30.8.2016 10:31:26 | přečteno 370x | Anna Kajlíková
load