Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2016 > Usnesení z 52. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 52. schůze Rady města Prostějova

ze dne 20.9.2016

Ke stažení: ikona souboru52 RM 20 09 2016 zápis


K bodu 1. Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č. 6809:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

program své 52. schůze, konané dne 20.9.2016, uvedený na pozvánce, s rozšířením o materiály:

6.1 Vydání publikace k 25. výročí Městské policie v Prostějově

6.2 Dotace – oblast sportu

6.3 Dotace nedoporučené – oblast sportu

6.4 Zajištění svatebních obřadů občanům bez trvalého pobytu v městě Prostějově u příležitosti 50, 55, 60, 65, 70 a více letého výročí uzavření sňatku

13.5 Revokace části usnesení putovní výstava – Vysoké Tatry

15.16 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Biocentrum Močidýlka – přírodě blízká protipovodňová opatření, most)

15.17 Revitalizace Kolářových sadů - rozšíření parku, můstky (dokončení)

16.12 ROZOP kapitoly 19 – Duha KK u hradeb

16.13 Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele – ředitelky Kina Metro 70 Prostějov, příspěvková organizace

17.16 Železárny-Annahütte, spol. s r.o. – revokace usnesení ZMP č. 16168 ze dne 05.09.2016, změna podmínek Kupní smlouvy č. 2016/50/219 ze dne 13.07.2016 a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města

17.17 ROZOP kapitoly 90 - správa a údržba majetku města – použití finančních prostředků z Fondu zeleně

p o v ě ř u j e

Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

K bodu  2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 20.9.2016

Schváleno usnesení č. 6810:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

zprávu o plnění svých usnesení ke dni 20.9.2016 bez připomínek.

K bodu  3. Příprava zasedání zastupitelstva města dne 26.9.2016

Schváleno usnesení č. 6811:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě do m í

ústní informace RNDr. Raškové o přípravě 18. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 26.9.2016.

K bodu  4. Záležitosti komisí rady

Schváleno usnesení č. 6812:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

1. vyhodnocení účasti členů výborů a komisí na jednáních výborů a komisí v období let 2015 a 2016;

2. doporučení Komise pro rozvoj města a podporu podnikání z 5.9.2016;

3. doporučení Komise výstavby z 6.9.2016 a informaci o jmenování Martina Bartáka, zaměstnance Odboru rozvoje a investic, tajemníkem Komise výstavby;

4. doporučení Komise architektury a urbanismu z 8.9.2016 a informaci o jmenování Ing. Václava Lužného, zaměstnance Odboru územního plánování a památkové péče, tajemníkem Komise architektury a urbanismu.

K bodu  5. Bezúplatný převod movitého majetku příspěvkovým organizacím města Prostějova

Schváleno usnesení č. 6813:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění:

1) bezúplatný převod ústředny EPS a EZS SP 6000 včetně příslušenství, inv. číslo MP031932, v pořizovací hodnotě 22.086,00 Kč, Mateřská škole Prostějov, Rumunská ul. 23 příspěvkové organizaci, se sídlem Prostějov, Rumunská 1348/23, PSČ 796 01, IČ 709 82 821,

2) bezúplatný převod ústředny EPS a EZS SP 6000 včetně příslušenství,  inv. číslo MP031931, v pořizovací hodnotě 27.999,36 Kč, Základní škole a mateřské škole Prostějov, Kollárova ul. 4, příspěvkové organizaci, se sídlem Prostějov, Kollárova 2596/4, PSČ 796 01, IČ 479 22 494,

3) bezúplatný převod ústředny EPS a EZS SP 6000 včetně příslušenství,  inv. číslo MP031933, v pořizovací hodnotě 32.636,34 Kč, Mateřské škole Prostějov, Partyzánská 34, příspěvkové organizaci, se sídlem Prostějov, Partyzánská 3974/34, PSČ 796 01, IČ 479 22 427.

K bodu  6. ROZOP kapitoly 13 – Městská policie

Schváleno usnesení č. 6814:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

  1. zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000013

005311

5173

0130000000000

30.000

Zajištění úhrady cestovného v rámci školení nových strážníků (2 osoby)

0000000013

005311

5361

0130000000000

20.000

Zajištění nákupu kolkových známek na úhradu vydání osvědčení v rámci prolongačních zkoušek strážníků

0000000013

005311

5175

0130000000000

30.000

Pohoštění – občerstvení pro žáky škol v rámci účasti na branném závodu

0000000013

005311

6122

0130016000000

75.000

Investiční akce, nutný podíl obce min 10% – projekt prevence kriminality 2016, „Zefektivnění a doplnění datové infrastruktury pro IP kamery a záznamy MKDS“. Celková hodnota investiční akce 347.000 Kč.

  1. snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000013

005311

5171

0130000000000

60.000

Převod částky z položky na úhradu oprav a údržbu – snížení nákladů na opravy a údržbu

0000000013

005311

6122

0130015000000

20.000

Modernizace EZS a EPS školských objektů – II. etapa, vysoutěžená nižší cena zakázky

0000000013

005311

6122

0130014000000

75.000

Nákup 10 ks nových radiostanic, vysoutěžená nižší cena zakázky

K bodu  6.1 Vydání publikace k 25. výročí Městské policie v Prostějově

Schváleno usnesení č. 6815:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

vydání publikace k 25. výročí Městské policie v Prostějově a předložení rozpočtového opatření v rámci kapitoly 13 k pokrytí finančních nákladů dle předloženého návrhu (pořízení 500 ks publikací s předpokládanou cenou do 50 tis. Kč).

K bodu  6.3 Dotace nedoporučené – oblast sportu

Schváleno usnesení č. 6816:

Rada města Prostějova

n e s c h v a l u j e

poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 40.000,-- Kč Tanečnímu klubu Olymp Olomouc, z. s., Jiráskova 25, Olomouc, IČO 683 47 286 (poř. č. žádosti 271) na podporu reprezentantů tanečního klubu na Mistrovství světa ve standardních tancích v japonském Kitakyushu a Grand Slam German Open Championship v Německu - Stuttgart (letenky, cestovné, ubytování)

- důvod: žadateli byla poskytnuta dotace prostřednictvím jiného klubu.

Schváleno usnesení č. 6817:

Rada města Prostějova

n e d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 213.000,-- Kč

TJ Haná Prostějov, Brněnská 10, IČO 163 67 995 (poř. č. žádosti 259) na pronájem sportovního areálu Za Místním nádražím

- důvod: žadatel na základě výzvy nedoplnil žádost dle skutečnosti.

K bodu  6.4 Zajištění svatebních obřadů občanům bez trvalého pobytu v městě Prostějově u příležitosti 50, 55, 60, 65, 70 a více letého výročí uzavření sňatku

Schváleno usnesení č. 6818:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

se zajištěním svatebních obřadů oddělením matriky Odboru občanských záležitostí Magistrátu města Prostějova i občanům bez trvalého pobytu ve městě Prostějově u příležitosti výročí 50, 55, 60, 65, 70 a více let od uzavření jejich sňatku.

K bodu  7. Nová vnitřní úprava zadávání veřejných zakázek

Schváleno usnesení č. 6819:

Rada města Prostějova

v y d á v á

s účinností k 1. 10. 2016 Směrnici č. 2/2016, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek statutárním městem Prostějovem podle předloženého návrhu s tím, že pro použití elektronické aukce stanoví jistotu takto:

- V článku 16 odst. 1 písm. a) bod 1 v rozpětí 3% až 5%,

- V článku 16 odst. 1 písm. a) bod 2 v rozpětí 3% až 5%,

- V článku 16 odst. 1 písm. b) bod 1 v rozpětí 3% až 5%,

- V článku 16 odst. 1 písm. b) bod 2 v rozpětí 3% až 5%,

- V článku 16 odst. 1 písm. b) bod 3 v rozpětí 3% až 5%,

- V článku 16 odst. 1 písm. c) bod 1 v rozpětí 3% až 5%,

- V článku 16 odst. 1 písm. c) bod 2 v rozpětí 3% až 5%.

K bodu  8. Dodatek č. 2 ke Směrnici č. 17/2014 Postup při vyřazování majetku z užívání a z účetní evidence a vyřazení pohledávek z účetní evidence statutárního města Prostějova

Schváleno usnesení č. 6820:

Rada města Prostějova

v y d á v á

s účinností od 1. 10. 2016 Dodatek č. 2 ke směrnici č. 17/2014 Postup při vyřazování majetku z užívání a z účetní evidence a vyřazení pohledávek z účetní evidence statutárního města Prostějova dle předloženého návrhu.

K bodu  9. Nařízení statutárního města Prostějova, kterým se mění nařízení statutárního města Prostějova č. 1/2015, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD, ve znění pozdějších změn

Schváleno usnesení č. 6821:

Rada města Prostějova

v y d á v á

Nařízení statutárního města Prostějova, kterým se mění nařízení statutárního města Prostějova č. 1/2015, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD, ve znění pozdějších změn, a to dle předloženého materiálu s tím, že v rámci tržního místa č. 9 je doba prodeje (doba provozu) příležitostně - v rámci konání zvláštní prodejní akce stanovena do 24:00 hod.

K bodu 10. Informativní materiál k rozsudku Krajského soudu Brno – zrušení části opatření obecné povahy 1/2014 – Územní plán (Vrahovice)

Schváleno usnesení č. 6822:

Rada města Prostějova

a)  b e r e n a  v ě d o m í

Informace k rozsudku Krajského soudu Brno – zrušení části opatření obecné povahy 1/2014 – Územní plán (Vrahovice),

b)  u k l á d á

Odboru územního plánování a památkové péče, postupovat při dalších pořizováních územně plánovací dokumentace dle doporučení uvedených v důvodové zprávě.

odpovídá: Ing. arch. Jan Mlčoch, vedoucí OÚPPP

k. termín: 31.12.2016

K bodu 11. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí služeb Senior Taxi

Schváleno usnesení č. 6823:

Rada města Prostějova

I.  u d ě l u j e

výjimku ze Směrnice Rady města č. 2/2015, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek statutárním městem Prostějovem, a na základě čl. 16 bod 1. písm. c) umožňuje realizovat opakovanou zakázku, která svým rozsahem překročí 50 % hodnoty původní zakázky; současně zůstává zachován limit zakázky malého rozsahu, a to včetně předmětného rozšíření – prodloužení zakázky;

II.  b e r e n a v ě d o m í

uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí služeb, uzavřené dne 30. 11. 2015 ve smyslu ustanovení § 1724 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi statutárním městem Prostějovem a firmou Komfort Logistik s. r. o., se sídlem Slezská Ostrava, Obrovského 1877/17, 710 00  Ostrava, IČO 294 47 496, zastoupené jednatelem ….., ve znění dodatku č. 2 dle přílohy, kterým bude změněn článek II. odst. 1 Smlouvy.

K bodu 12. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - Junák – středisko Děti přírody

Schváleno usnesení č. 6824:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke smlouvě (čj. PVMU 26520/2016, SpZn. OŽP 448/2016) o poskytnutí dotace Junáku – českému skautu, středisku Děti přírody Prostějov, z.s., B. Šmerala 4427/27, 79601 Prostějov, IČO: 657 62 932, který se týká rozšíření účelu dotace o vybavení hangáru, především o nákup pivních setů (stoly a lavice), dle předloženého návrhu.

K bodu 13.1 Informace o dopravní nehodě JSDH Vrahovice a ROZOP kapitoly 12

Schváleno usnesení č. 6825:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

informace o dopravní nehodě JSDH Vrahovice;

s c h v a l u j e

a) rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

070000070710

300 000

(snížení rezervy RMP)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5171

012000000000

300 000

(zvýšení finančních prostředků na položce z důvodu opravy havarované cisterny JSDH města Prostějova)

b) rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

0700000707100

20 000

(snížení rezervy RMP)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5169

012000000000

20 000

(zvýšení finančních prostředků na položce z důvodu úhrady odtahu havarované cisterny z místa nehody)

K bodu 13.2 ROZOP kapitoly 10 – kancelář primátora (kolegium ředitelů městských policií)

Schváleno usnesení č. 6826:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5175

0100000000000

45 000,00

(zvýšení položky 5175 – nákup pohoštění)

10

6171

5139

0100000100300

24 000,00

(zvýšení položky 5139 – propagační materiály – pořízení upomínkových předmětů pro účastníky kolegia)

10

6171

5169

0100000100300

10 000,00

(zvýšení položky 5169 – nákup služeb – zajištění programu pro účastníky kolegia)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

5901

0700000707100

79 000,00

(snížení položky 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova)

K bodu 13.3 ROZOP kapitoly 10 – kancelář primátora (převod v rámci kapitoly)

Schváleno usnesení č. 6827:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000010

6171

5194

0100000000000

18 000,00

(zvýšení položky 5194 – nákup kytic a darů - nákup květin na připomenutí významných událostí a pracovních nebo životních výročí zaměstnanců)

0000000010

6171

5139

0100000100300

146 000,00

(zvýšení položky 5139 – propagační materiály – nákup propagačních předmětů)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000010

006171

5169

0100000103900

24 000,00

(snížení položky 5169 – inzerce v měsíčníku Kdy-kde-co)

0000000010

6171

5169

0100000100300

140 000,00

(snížení položky 5169 – propagační služby)

K bodu 13.4 ROZOP kapitoly 10 – kancelář primátora (poskytnutí darů tenistkám Kvitové a Šafářové)

Schváleno usnesení č. 6828:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

a) poskytnutí daru tenistkám Petře Kvitové a Lucii Šafářové za reprezentaci města Prostějova

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5194

0100000000000

15 660,00

zvýšení položky 5194 – dary

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

5901

0700000707100

15 660,00

snížení položky 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova

K bodu 13.5 Revokace části usnesení putovní výstava – Vysoké Tatry

Schváleno usnesení č. 6829:

Rada města Prostějova

1) r e v o k u j e

bod 3. usnesení Rady města Prostějova č. 6384 ze dne 26. 4. 2016 týkající se účasti účast Ing. Zdeňka Fišera, JUDr. Josefa Augustina a Mgr. Milady Galářové na zahraniční pracovní cestě na Slovensko - Vysoké Tatry ve dnech 18. 10. – 21. 10. 2016 včetně výplaty kapesného v max. výši;

2) s c h v a l u j e

účast JUDr. Josefa Augustina a Jany Halvadžievové na zahraniční pracovní cestě na Slovensko - Vysoké Tatry ve dnech 19. 10. – 22. 10. 2016 včetně výplaty kapesného v max. výši.

K bodu 14.1 Veřejná zakázka  „Prostějov, Nová radnice a Norská ul. č. 2 a č. 4 - výměna výtahů / opakované řízení“ - informace o průběhu řízení a o posouzení nabídky a návrh na přijetí nabídky

Schváleno usnesení č. 6830:

Rada města Prostějova

r o z h o d l a

1. v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení  „Prostějov, Nová radnice a Norská ul. č. 2 a č. 4 - výměna výtahů / opakované řízení“ o přijetí nabídky společnosti VÝTAHY s.r.o. se sídlem Vrchovecká 216, 594 29 Velké Meziříčí, Česká republika, IČO: 46342354. Nabídka jmenované společnosti byla v zadávacím řízení podána jako jediná a plně vyhověla všem podmínkám zadávací dokumentace, jak je uvedeno v důvodové zprávě,

2. zadat zakázku „Prostějov, Nová radnice a Norská ul. č. 2 a č. 4 - výměna výtahů“ společnosti VÝTAHY s.r.o. se sídlem Vrchovecká 216, 59429 Velké Meziříčí, Česká republika, IČO: 46342354, a uzavřít se jmenovanou společností smlouvu o dílo na realizaci předmětné veřejné zakázky,

3. v případě neposkytnutí součinnosti, potřebné k uzavření smlouvy o dílo vybraným uchazečem, zrušit zakázku „Prostějov, Nová radnice a Norská ul. č. 2 a č. 4 - výměna výtahů / opakované řízení“.

u k l á d á

1. Odboru rozvoje a investic zajistit ve lhůtě stanovené zákonem uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Prostějov, Norská ul. č. 2 a č. 4 - výměna výtahů“ s vybraným uchazečem VÝTAHY s.r.o. se sídlem Vrchovecká 216, 594 29 Velké Meziříčí, Česká republika, IČO: 46342354.

odpovídá: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí ORI

k. termín: 14. 10. 2016

2. Odboru správy a zabezpečení zajistit ve lhůtě stanovené zákonem uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Prostějov, Nová radnice - výměna výtahu“ s vybraným uchazečem VÝTAHY s.r.o. se sídlem Vrchovecká 216, 594 29 Velké Meziříčí, Česká republika, IČO: 46342354.

odpovídá: Bc. František Nevrtal, vedoucí OSZ

k. termín: 14. 10. 2016

3. Odboru kancelář tajemníka prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek zajistit dokončení administrace zadávacího řízení „Prostějov, Nová radnice a Norská ul. č. 2 a č. 4 - výměna výtahů / opakované řízení“  ve lhůtách stanovených zákonem.

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT

k. termín: 21. 10. 2016

K bodu 14.2 Zadávací řízení veřejné zakázky „Dešťová kanalizace a komunikace v ul. J. Köhlera a Hrázky, Prostějov - Vrahovice“ - zahájení řízení

Schváleno usnesení č. 6831:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

1. zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení „Dešťová kanalizace a komunikace v ul. J. Köhlera a Hrázky, Prostějov – Vrahovice“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon),

2. základní hodnoticí kritérium ekonomická výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnoticí kritéria a jejich váhu takto:

A. Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH s váhou 80 %

B. Délka záruky za jakost díla v měsících s váhou 20 %

(uchazeč je oprávněn učinit nabídku v rozsahu nejméně 60 měsíců a nejvýše 120 měsíců)

3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Dešťová kanalizace a komunikace v ul. J. Köhlera a Hrázky, Prostějov – Vrahovice“, včetně vzoru Smlouvy o dílo a Odůvodnění veřejné zakázky, dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,

4. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova (dále jen Oddělení veřejných zakázek),

5. v souladu s § 42 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu alespoň pěti členů a alespoň pěti náhradníků veřejné zakázky řízení „Dešťová kanalizace a komunikace v ul. J. Köhlera a Hrázky, Prostějov – Vrahovice“. Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v uzavřené příloze k zápisu ze schůze Rady města Prostějova dne 20. 9. 2016.

u k l á d á

zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci veřejné zakázky „Dešťová kanalizace a komunikace v ul. J. Köhlera a Hrázky, Prostějov – Vrahovice“ s použitím výše zmíněné Zadávací dokumentace a za použití výše uvedených hodnoticích kritérií.

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT

k. termín: 31. 12. 2016

p o v ě ř u j e

primátorku města RNDr. Alenu Raškovou jmenovat tři členy a tři náhradníky členů komise pro otevírání obálek a alespoň pět členů a alespoň pět náhradníků členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem ze schůze Rady města Prostějova dne 20. 9. 2016.

K bodu 14.3 Zadávací řízení veřejné zakázky „Parkoviště u zimního stadionu, Prostějov“, zahájení řízení

Schváleno usnesení č. 6832:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

1. zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Parkoviště u zimního stadionu, Prostějov“ dle zákonač. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon),

2. základní hodnoticí kritérium ekonomická výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnoticí kritéria a jejich váhu takto:

A. Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH s váhou 80 %

B. Délka záruky za jakost díla v měsících s váhou 20 %

(uchazeč je oprávněn učinit nabídku v rozsahu min. 60 měsíců a max. 120 měsíců)

3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Parkoviště u zimního stadionu, Prostějov“, včetně vzoru Smlouvy o dílo dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,

4. zaslání Výzvy k podání nabídek těmto 7 možným zájemcům:

- STRABAG a.s., Na bělidle 198/21, Praha 5 - Smíchov, IČO: 608 38 744,

- EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10 Praha 1 - Nové město, IČO: 45274924,

- Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Praha 8 - Karlín, IČO: 26271303,

- INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, Olomouc - Hodolany, IČO 25374311, 

- MODOS spol. s r.o., Masarykova třída 885/34, 779 00 Olomouc - Hodolany, IČO 00576832, 

- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, IČO 25317628,

- SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, IČO 48035599.

5. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova (dále jen Oddělení veřejných zakázek),

6. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu alespoň pěti členů a alespoň pěti náhradníků veřejné zakázky „Parkoviště u zimního stadionu, Prostějov“. Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v uzavřené příloze k zápisu ze schůze Rady města Prostějova dne 20. 9. 2016.

u k l á d á

zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci veřejné zakázky „Parkoviště u zimního stadionu, Prostějov“ s použitím výše zmíněné Zadávací dokumentace a za použití výše uvedených hodnoticích kritérií.

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT

k. termín: 30. 11. 2016

p o v ě ř u j e

primátorku města RNDr. Alenu Raškovou jmenovat tři členy a tři náhradníky členů komise pro otevírání obálek a alespoň pět členů a alespoň pět náhradníků členů Komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem ze schůze Rady města Prostějova dne 20. 9. 2016.

K bodu 14.4 Zadávací řízení veřejné zakázky „Krasický rybník – provedení stavebních úprav“, rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení a návrh na zahájení opakovaného řízení

Schváleno usnesení č. 6833:

Rada města Prostějova

r u š í

své usnesení č. 6578 ze 46. schůze Rady města Prostějova, konané dne 13. 6. 2016 o uzavření Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Krasický rybník – provedení stavebních úprav“ s dalším uchazečem v pořadí v případě neposkytnutí součinnosti vybraným uchazečem  AQUEKO, spol. s r.o., Velké Meziříčí - Lavičky,  IČO: 45476691,

r o z h o d l a

v souladu s § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, o zrušení zadávacího řízení „Krasický rybník – provedení stavebních úprav“ z důvodu, že vybraný uchazeč, společnost AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky, č. p. 122, 594 01 Velké Meziříčí - Lavičky, Česká republika, IČO: 45476691, odmítl uzavřít smlouvu.

s c h v a l u j e

1. realizaci opakovaného zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Krasický rybník – provedení stavebních úprav / opakované řízení“, zadávaného ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona,

2. základní hodnoticí kritérium ekonomická výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnoticí kritéria a jejich váhu takto:

A. Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH s váhou 80 %

B. Délka záruky za jakost díla v měsících s váhou 20 %

(uchazeč je oprávněn učinit nabídku v rozsahu min. 60 měsíců a max. 120 měsíců)

3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Krasický rybník - provedení stavebních úprav / opakované řízení“, včetně vzoru Smlouvy o dílo dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,

4. zaslání Výzvy k podání nabídek těmto 10 možným zájemcům

- Strabag, a.s., Na bělidle 198/21, Praha 5 - Smíchov, IČO: 608 38 744

- Eurovia CS, a.s., Národní 138/10 Praha 1 - Nové město, IČO: 45274924

- SKANSKA a.s., Křižíkova 682/34a, Praha 8 - Karlín, IČO: 26271303

- INSTA CZ, s.r.o., Jeremenkova 1142/42, Olomouc, IČO: 25374311 

- REALINVEST s.r.o., Kostelecká 4358/16, Prostějov, IČO: 46961895

- SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, Bystřice pod Perštejnem, IČO: 26230470

- JR stavby CZ s.r.o., Hybešova 200/6, Olomouc – Hodolany, IČO: 26875080

- SISCO spol. s r.o., Velká Dlážka 527/8, Přerov, IČO: 47155558

- Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, Brno – Černovice, IČO: 46974687

- AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky 122, Velké Meziříčí - Lavičky, IČO: 45476691

5. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova (dále jen Oddělení veřejných zakázek),

6. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu alespoň pěti členů a alespoň pěti náhradníků veřejné zakázky „Krasický rybník - provedení stavebních úprav / opakované řízení“. Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v uzavřené příloze k zápisu ze schůze Rady města Prostějova dne 20. 9. 2016.

u k l á d á

1. Odboru kancelář tajemníka prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek zajistit zrušení zadávacího řízení „Krasický rybník – provedení stavebních úprav“ ve lhůtách stanovených zákonem

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT

k. termín: 21. 10. 2016

2. Odboru kancelář tajemníka zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci veřejné zakázky „Krasický rybník - provedení stavebních úprav / opakované řízení“ s použitím výše zmíněné Zadávací dokumentace a za použití výše uvedených hodnoticích kritérií.

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OVZ

k. termín: 30. 11. 2016

p o v ě ř u j e

primátorku města RNDr. Alenu Raškovou jmenovat tři členy a tři náhradníky členů komise pro otevírání obálek a alespoň pět členů a alespoň pět náhradníků členů Komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem ze schůze Rady města Prostějova dne 20. 9. 2016.

K bodu 14.5 Zadávací řízení veřejné zakázky „Správa, opravy a údržba místních komunikací města Prostějova 2017-2024“ – informace o průběhu řízení, o posouzení nabídky a návrh na další postup

Schváleno usnesení č. 6887:

Rada města Prostějova

r o z h o d l a

v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek o přijetí  nabídky, podané

v zadávacím řízení „Správa, opravy a údržba místních komunikací města Prostějova 2017-2024“ společností .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., se sídlem: Průmyslová 4407/1b, 796 01 Prostějov, Česká republika, IČO: 26224178. Nabídka jmenované společnosti byla v zadávacím řízení podána jako jediná a plně vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení, jak je uvedeno v důvodové zprávě;

u k l á d á

1. Odboru správy a údržby majetku města zajistit ve lhůtě stanovené zákonem uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti správy a údržby místních komunikací na realizaci veřejné zakázky „Správa, opravy a údržba místních komunikací města Prostějova 2017-2024“ se společností .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., se sídlem: Průmyslová 4407/1b, 796 01 Prostějov, Česká republika, IČO: 26224178;

odpovídá: Mgr. Libor Vojtek, vedoucí OSÚMM

k. termín: 27. 10. 2016

2. Odboru kancelář tajemníka prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek zajistit dokončení administrace zadávacího řízení „Správa, opravy a údržba místních komunikací města Prostějova 2017-2024“ ve lhůtách stanovených zákonem.

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT

k. termín: 11. 11. 2016

K bodu 14.6 Zadávací řízení veřejné zakázky „Správa a údržba veřejné zeleně, dětských hřišť, sportovišť, mobiliáře a botanické zahrady města Prostějova 2017–2024“ – informace o posouzení a hodnocení nabídek a návrh na výběr nejvhodnější nabídky

Schváleno usnesení č. 6888:

Rada města Prostějova

r o z h o d l a

1. v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „Správa a údržba veřejné zeleně, dětských hřišť, sportovišť, mobiliáře a botanické zahrady města Prostějova 2017–2024“ a jako ekonomicky nejvhodnější vybrala nabídku společnosti .A.S.A. TS Prostějov s.r.o., se sídlem: Průmyslová 4407/1b, 796 01 Prostějov, Česká republika, IČO: 26224178. Nabídka jmenované společnosti plně vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení a nejlépe naplnila hodnoticí kritéria, jak je uvedeno v důvodové zprávě;

2. zadat zakázku „Správa a údržba veřejné zeleně, dětských hřišť, sportovišť, mobiliáře a botanické zahrady města Prostějova 2017–2024“ společnosti .A.S.A. TS Prostějov s.r.o., se sídlem: Průmyslová 4407/1b, 796 01 Prostějov, Česká republika, IČO: 26224178, a uzavřít se jmenovanou společností Smlouvu pro správu a údržbu veřejné zeleně, dětských hřišť, sportovišť, mobiliáře a botanické zahrady na realizaci veřejné zakázky;

3. v případě neposkytnutí součinnosti, potřebné k uzavření smlouvy o dílo vítězným uchazečem, zadat zakázku „Správa a údržba veřejné zeleně, dětských hřišť, sportovišť, mobiliáře a botanické zahrady města Prostějova 2017–2024“ a uzavřít smlouvu pro správu a údržbu veřejné zeleně, dětských hřišť, sportovišť, mobiliáře a botanické zahrady s dalším uchazečem v pořadí dle důvodové zprávy v souladu s § 82 odst. 4 zákona.

u k l á d á

1. Odboru správy a údržby majetku města zajistit ve lhůtě stanovené zákonem uzavření Smlouvy pro správu a údržbu veřejné zeleně, dětských hřišť, sportovišť, mobiliáře a botanické zahrady na realizaci veřejné zakázky „Správa a údržba veřejné zeleně, dětských hřišť, sportovišť, mobiliáře a botanické zahrady města Prostějova 2017–2024“ s vybraným uchazečem .A.S.A. TS Prostějov s.r.o., se sídlem: Průmyslová 4407/1b, 796 01 Prostějov, Česká republika, IČO: 26224178;

odpovídá: Mgr. Libor Vojtek, vedoucí OSÚMM

k. termín: 27. 10. 2016

2. Odboru kancelář tajemníka prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek zajistit dokončení administrace zadávacího řízení „Správa a údržba veřejné zeleně, dětských hřišť, sportovišť, mobiliáře a botanické zahrady města Prostějova 2017–2024“ ve lhůtách stanovených zákonem.

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT

k. termín: 11. 11. 2016

K bodu 14.7 Zadávací řízení veřejné zakázky „Správa a údržba hřbitovů města Prostějova 2017-2024“ – informace o průběhu řízení, o posouzení nabídky a návrh na další postup

Schváleno usnesení č. 6889:

Rada města Prostějova

r o z h o d l a

v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek o přijetí  nabídky, podané v zadávacím řízení „Správa a údržba hřbitovů města Prostějova 2017-2024“ společností .A.S.A. TS Prostějov s.r.o., se sídlem: Průmyslová 4407/1b, 796 01 Prostějov, Česká republika, IČO: 26224178. Nabídka jmenované společnosti byla v zadávacím řízení podána jako jediná a plně vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení, jak je uvedeno v důvodové zprávě;

u k l á d á

1. Odboru správy a údržby majetku města zajistit ve lhůtě stanovené zákonem uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti správy a údržby hřbitovů na realizaci veřejné zakázky „Správa a údržba hřbitovů města Prostějova 2017-2024“ se společností .A.S.A. TS Prostějov s.r.o., se sídlem: Průmyslová 4407/1b, 796 01 Prostějov, Česká republika, IČO: 26224178;

odpovídá: Mgr. Libor Vojtek, vedoucí OSÚMM

k. termín: 27. 10. 2016

2. Odboru kancelář tajemníka prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek zajistit dokončení administrace zadávacího řízení „Správa a údržba hřbitovů města Prostějova

2017-2024“ ve lhůtách stanovených zákonem.

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT

k. termín: 11. 11. 2016

K bodu 15. 1 Komplexní řešení lokality u točny v Domamyslicích (PD) – návrh dalšího postupu

Schváleno usnesení č. 6834:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

pokračování pořizování projektové dokumentace řešení lokality u točny v Domamyslicích dle varianty č. 2, tj.

vyhlášení výběrového řízení na další stupně projektové dokumentace dopravního řešení (DÚR, DSP).

K bodu 15. 2 Projektový námět Cyklostezka v ulici Kostelecká, Prostějov – I. etapa

Schváleno usnesení č. 6835:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

projektový námět „Cyklostezka v ulici Kostelecká, Prostějov – I. etapa“ a přípravu a podání žádosti o dotaci s tím, že realizace akce proběhne v roce 2017.

K bodu 15. 3 Projektový námět Dobudování přestupního terminálu Janáčkova

Schváleno usnesení č. 6836:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

projektový námět „Dobudování přestupního terminálu Janáčkova“ a přípravu a podání žádosti o dotaci na jeho realizaci v rámci 50. výzvy vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky k předkládání žádostí z Integrovaného regionálního operačního programu.

K bodu 15. 4 Zvýšení kapacity MŠ Čechovice v Prostějově – projektový námět

Schváleno usnesení č. 6837:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

projektový námět „Zvýšení kapacity MŠ Čechovice v Prostějově“ a přípravu a podání žádosti o dotaci na jeho realizaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

K bodu 15. 5 Rekonstrukce zimního stadionu – PD

Schváleno usnesení č. 6838:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

I. zadání vypracování projektové dokumentace ve stupni investiční studie – Rekonstrukce zimního stadionu v Prostějově formou výzvy jednomu zájemci – Ing. arch. Antonín Buchta, ATELIER 400, se sídlem Perunova 798/15, Praha 3, Vinohrady, IČ 112 13 787,

II. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

6121

1

0600579000000

242 000

Rekonstrukce zimního stadionu – projektová dokumentace

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

242 000

Snížení Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 15. 6 Dešťová kanalizace a komunikace v ulicích J. Köhlera a Hrázky, Prostějov – Vrahovice, vynucená přeložka sítě elektronických komunikací a návrh Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

Schváleno usnesení č. 6839:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2016/00063 mezi Statutárním městem Prostějovem a společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s, na investiční akci „Dešťová kanalizace a komunikace v ulicích J. Köhlera a Hrázky, Prostějov – Vrahovice“ dle předloženého návrhu.

K bodu 15.7 Křižovatka E. Valenty a ul. Olomoucká, vynucená přeložka sítě elektronických komunikací a návrh Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

Schváleno usnesení č. 6840:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2016/00105 mezi Statutárním městem Prostějovem a společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s, na investiční akci „Křižovatka E. Valenty a ul. Olomoucká“ dle předloženého návrhu.

K bodu 15. 8 Úprava křižovatky na Poděbradově náměstí v Prostějově (dvě malé okružní křižovatky)“,  vynucená přeložka sítě elektronických komunikací a návrh Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

Schváleno usnesení č. 6841:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2016/00031 mezi Statutárním městem Prostějovem a společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s, na investiční akci „Úprava křižovatky na Poděbradově náměstí v Prostějově (dvě malé okružní křižovatky)“ dle předloženého návrhu.

K bodu 15. 9 Dopracování investičního záměru „Zpracování návrhu prostorového řešení - Úprava veřejného prostranství v okolí zámku v Prostějově“

Schváleno usnesení č. 6842:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

dopracování investičního záměru „Zpracování návrhu prostorového řešení – Úprava veřejného prostranství v okolí zámku v Prostějově“ formou výzvy jednomu zájemci - společnosti Style STUDIO s.r.o., Újezd 9a, Prostějov, IČ 485 32 894.

K bodu 15.10 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Oprava brány městského hřbitova a okolní zdi včetně domu správce – PD)

Schváleno usnesení č. 6843:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3632

5169

1

0600044000000

175 000

Oprava brány městského hřbitova a okolní zdi včetně domu správce – projektová dokumentace

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

175 000

Snížení Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 15.11 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Parkoviště u Zimního stadionu)

Schváleno usnesení č. 6844:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

1

0600568000000

1 000 000

Parkoviště u zimního stadionu

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

1 000 000

Snížení rezervy FRR

K bodu 15.12 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (JSDH Čechovice – zázemí, střešní nadstavba, průkaz energetické náročnosti budovy)

Schváleno usnesení č. 6845:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

5512

5169

0600000000000

30 000

JSDH Čechovice - zázemí - střešní nadstavba - Průkaz energetické náročnosti budovy

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0600000707100

30 000

Snížení rezervy RMP

K bodu 15.13 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Víceúčelové hřiště Čechovice – úhrada poplatku za vynětí půdy ze ZPF)

Schváleno usnesení č. 6846:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

5169

0600000000000

63 000

Víceúčelové hřiště Čechovice (ZŠ Čechovice) – úhrada poplatku za vynětí půdy ze ZPF

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0600000707100

63 000

Snížení rezervy RMP

K bodu 15.14 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Víceúčelové hřiště Čechovice – úprava oplocení vč. PD)

Schváleno usnesení č. 6847:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

5169

0600388000000

20 000

0060

3412

5171

0600388000000

100 000

Víceúčelové hřiště Čechovice – projektová dokumentace, úprava oplocení

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0600000707100

120 000

Snížení rezervy RMP

K bodu 15.15 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zimní stadion, šatny – převod položek)

Schváleno usnesení č. 6848:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

5171

1

0600483000000

70 000

Zimní stadion – šatny (oprava zabezpečovacího systému)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

6121

1

0600483000000

70 000

Zimní stadion – šatny (rekonstrukce)

K bodu 15.16 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Biocentrum Močidýlka – přírodě blízká protipovodňová opatření, most)

Schváleno usnesení č. 6849:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3744

5169

0600414000000

100 000

Biocentrum Močidýlka – přírodě blízká protipovodňová opatření (most) – kácení zeleně a náhradní výsadba

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3744

6121

0600414000000

100 000

Biocentrum Močidýlka – přírodě blízká protipovodňová opatření (most)

K bodu 15.17 Revitalizace Kolářových sadů - rozšíření parku, můstky (dokončení)

Schváleno usnesení č. 6850:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

I. zadání doplnění vrbových plůtků v rámci mlýnského náhonu v Kolářových sadech formou výzvy jednomu zájemci Jiřímu Rechovi, Rozdrojovice 192, 664 34, Kuřim, IČ 704 96 382,

II. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2334

5169

1

0600274000001

140 000

Revitalizace Kolářových sadů - rozšíření parku, můstky (dokončení)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

140 000

Snížení Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 16. 1 Informace o výsledku veřejnosprávní kontroly poskytnuté dotace – Loutkové divadlo STAROST

Schváleno usnesení č. 6851:

Rada města Prostějova

b e r e  n a  v ě d o m í

informace o výsledku veřejnosprávní kontroly poskytnuté dotace 2015 – Loutkové divadlo STAROST, IČO 479 22 168, se sídlem Vápenice 3, 796 01 Prostějov (č. sml. OŠKS/Cás/94-15).

K bodu 16. 2 Informace o výsledku veřejnosprávní kontroly veřejné finanční podpory - TJ OP Prostějov

Schváleno usnesení č. 6852:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

informace o výsledku veřejnosprávní kontroly veřejné finanční podpory 2015 – Tělovýchovné jednoty OP Prostějov, IČO 005 47 409, se sídlem Kostelecká 47, Prostějov (č. OŠKS/Hyb/19-15).

K bodu 16. 3 Schválení bezúplatného užívání majetku – malé tělocvičny ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

Schváleno usnesení č. 6853:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

bezúplatné užívání majetku – malé tělocvičny Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 pro sportovní vyžití zaměstnanců školy, a to 3x týdně 1,5 hodiny.

K bodu 16.4 Souhlas s přijetím věcných darů ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

Schváleno usnesení č. 6854:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

s přijetím věcných darů:

- tiskárna a kopírka CANON Maxify MB2050 hodnotě Kč 2 700,-- Základní školou Prostějov, ul. Dr.

Horáka 24 (dárce ….)

- televizor SONY v hodnotě Kč 19 999,-- Základní školou Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

(dárce ….).

K bodu 16.5 Souhlas s bezúplatným pronájmem cvičné kuchyňky ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60

Schváleno usnesení č. 6855:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

bezúplatný pronájem cvičné kuchyňky Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 pro sdružení „Sedmikráska“ od měsíce září do prosince 2016 vždy v pátek od 15:00 do 19:00 hod. k pořádání kurzů bezlepkového pečení.

K bodu 16.6 Souhlas s nabytím majetku MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a nad stanovený limit 500 tis. Kč ročně

Schváleno usnesení č. 6856:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

s nabytím majetku nad stanovený limit 500 tis. Kč ročně za kalendářní rok 2016 do vlastnictví

Mateřské školy Prostějov, ul. Šárka 4a.

K bodu 16.7 Souhlas s převodem finančních prostředků z RF do FI, čerpání FI a RF ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4

Schváleno usnesení č. 6857:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

s převodem Kč 200 229,-- z rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4 do fondu investic,

s c h v a l u j e

a) čerpání fondu investic Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4 v celkové výši

Kč 200 229,-- na:

- opravu nevyhovujících světel na schodišti v hlavní budově a zářivek ve třídách ve výši Kč 100 000,--

- opravu zabezpečení proti posedávání holubů ve výši Kč 50 000,--

- opravu a přesun učeben pro zajištění poslední speciální třídy ve výši Kč 50 229,--

b) čerpání rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4 v celkové výši

Kč 170 000,-- na:

- nákup výškově stavitelného nábytku ve třídách ve výši Kč 120 000,--

- nákup žárovek do dataprojektorů ve výši Kč 50 000,--.

K bodu 16.8 Souhlas s technickým zhodnocením budov, převodem finančních prostředků z RF do FI a čerpáním FI ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14

Schváleno usnesení č. 6858:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

a) s technickým zhodnocením budov Základní školy Prostějov, Palackého tř. 14 a Skálovo nám. 5 v hodnotě

Kč 96 662,-- zhotovením a montáží zábradlí;

b) s převodem Kč 100 000,--  z rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 do fondu investic;

s c h v a l u j e

čerpání fondu investic Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 ve výši Kč 96 662,--

na zhotovení zábradlí na budovách základní školy Palackého tř. 14 a Skálovo nám. č. 5.

K bodu 16.9 Žádost o úpravu finančního plánu RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2

Schváleno usnesení č. 6859:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

úpravu finančního plánu Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2 - snížení závazného ukazatele účet 551 – odpisy dlouhodobého majetku ve výši Kč 120.000,--.

K bodu 16.10 Žádost o úpravu finančního plánu ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov

Schváleno usnesení č. 6860:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

úpravu finančního plánu Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov - navýšení závazného ukazatele účet 551 – odpisy ve výši Kč 30 000,--.

 

K bodu 16.11 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport, kapitoly 21 – sociální věci a kapitoly 60 – rozvoj a investice

Schváleno usnesení č. 6861:

Rada města Prostějova

I. s o u h l a s í

s převodem finančních prostředků z rezervního fondu Jeslí sídliště Svobody v Prostějově, příspěvkové organizace, do investičního fondu této příspěvkové organizace ve výši Kč 136.000,--;

II. u k l á d á

vedoucí sestře Jeslí sídliště Svobody v Prostějově, příspěvkové organizace, provést odvod finančních prostředků ve výši Kč 136.000,-- z investičního fondu na účet zřizovatele k zajištění oprav podlah chodby a sušárny v objektu mateřské školy a chodníku s protihlukovým pruhem v zahradě mateřské školy, která je v užívání Jeslí sídliště Svobody v Prostějově, příspěvkové organizace;

III. s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

003113

5331

0600000600337

468.000

(zvýšení položky 5331 – navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole a mateřské škole Jana Železného Prostějov na opravy podlah chodby a sušárny v mateřské škole a na opravy chodníku s protihlukovým pruhem v zahradě mateřské školy, které jsou v užívání Jeslí sídliště Svobody v Prostějově, na opravy venkovních dlážděných betonových ploch, demolici kamenné zídky v zahradě mateřské školy)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

3539

2122

0210000000000

136.000

(zvýšení položky 2122 – odvody příspěvkových organizací – odvod z fondu investic Jeslí sídliště Svobody v Prostějově zřizovateli za účelem zajištění oprav podlah chodby a sušárny v objektu mateřské školy a chodníku s protihlukovým pruhem v zahradě mateřské školy)

- snižuje stav rezervy RMP

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

006409

5901

0700000707100

332.000

(snížení nespecifikované rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření)

 

K bodu 16.12 ROZOP kapitoly 19 - Duha KK u hradeb (Program na náměstí T. G. Masaryka, podzimní Hodokvas)

Schváleno usnesení č. 6862:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0019

003319

5041

1

0190000190107

120.000

(zvýšení položky 5041 - odměny účinkujícím a poplatky Ochrannému svazu autorskému za užití hudebních děl)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0019

003319

5169

1

0190000190107

30.000

(zvýšení položky 5169 – nákup ostatních služeb, pronájem stojacích vitrín, příprava a výroba plakátů)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

150.000

(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)

K bodu 16.13 Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele – ředitelky Kina Metro 70 Prostějov, příspěvková organizace

Schváleno usnesení č. 6863:

Rada města Prostějova

1. v y p i s u j e

výběrové řízení a stanoví požadavky na obsazení funkce ředitele – ředitelky Kina Metro 70 Prostějov, příspěvkové organizace dle předloženého návrhu,

2. j m e n u j e

výběrovou komisi ve složení:

předsedkyně: RNDr. Alena Rašková, primátorka města

členové: Mgr. Ivana Hemerková, náměstkyně primátorky

Mgr. Petr Ivánek, vedoucí odboru školství, kultury a sportu

MgA. Kamil Navrátil, ředitel Kina Oko Šumperk, příspěvkové organizace

Mgr. Karin Konečná, personální konzultantka

3. p o v ě ř u j e

funkcí tajemnice komise Mgr. Anetu Lešanskou, vedoucí oddělení právního a personálního.

K bodu 17. 1 Schválení ukončení Smlouvy o nájmu č. 98/16/144 z 25.01.1999 dohodou a vyhlášení záměru pachtu pozemku p.č. 6690/1 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 6864:

Rada města Prostějova

1) s c h v a l u j e

ukončení Smlouvy o nájmu č. 98/16/144 ze dne 25.01.1999 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a Miroslavem Krejčiříkem, bytem Hrubčice 9, PSČ: 798 21, IČ: 163 62 624 (fyzická osoba podnikající), jako nájemcem na pronájem pozemku p.č. 6690/1 v k.ú. Prostějov za účelem podnikání v rostlinné výrobě, dohodou ke dni 31.12.2016,

2) v y h l a š u j e

záměr pachtu pozemku p.č. 6690/1 – orná půda o výměře 7.168 m2 v k.ú. Prostějov za účelem provozování zemědělské výroby za následujících podmínek:

a) pachtovní smlouva bude uzavřena s účinností od 01.01.2017 na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou,

b) pachtovné bude stanoveno ve výši 0,60 Kč/m2/ročně, tj. 4.301 Kč ročně, s tím, že do 31.12.2023 bude pachtovné stanoveno v symbolické výši 1 Kč ročně s ohledem na nutnost vykácení náletových dřevin a keřových porostů a následnou nákladnou úpravu pozemku pro potřeby zemědělské činnosti,

c) pachtovné bude placeno ročně předem,

d) výše pachtovného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

K bodu 17. 2 Smlouva o náhradní výsadbě - ŘSD

Schváleno usnesení č. 6865:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e 

uzavření Smlouvy o náhradní výsadbě mezi Statutárním městem Prostějov a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, se sídlem Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc, za podmínek dle smlouvy uvedené v příloze písemného materiálu.

K bodu 17. 4 Vyhlášení záměru pachtu 4 částí pozemku p.č. 6675/3 v k.ú. Prostějov v areálu zahradnictví na ul. Brněnská v Prostějově, včetně staveb skleníků č. 8, č. 9, č. 10 a č. 11

Schváleno usnesení č. 6866:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr pachtu 4 částí pozemku p.č. 6675/3 v k.ú. Prostějov o celkové výměře 1.523 m2 v areálu zahradnictví na ul. Brněnská v Prostějově, včetně staveb skleníků č. 8, č. 9, č. 10 a č. 11 na nich umístěných, za účelem provozování pěstitelské činnosti za následujících podmínek:

a) pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,

b) pachtovné bude stanoveno ve výši 5.711 Kč ročně a bude placeno ročně předem,

c) pachtovné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

K bodu 17. 5 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 2469/1 v k.ú. Prostějov

Nebyl schválen návrh:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 2469/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 25 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 17. 6 Vyhlášení záměru změny Smlouvy o nájmu č. 2009/16/136 z 03.06.2009 a Smlouvy o nájmu č. 2012/50/179 z 21.05.2012

Schváleno usnesení č. 6867:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

1. záměr změny Smlouvy o nájmu č. 2009/16/136 ze dne 03.06.2009 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a ….., jako nájemcem (na základě Dodatku č. 1 je nájemcem společnost P.S. AGRO-METAL, s.r.o., se sídlem Kralice nad Oslavou, Horní Lhotice 41, PSČ: 675 73, IČ: 634 91 184), v části týkající se osoby nájemce následovně:

a) novým nájemcem bude společnost STOPA, s.r.o., se sídlem Kralice nad Oslavou, Na Výhoně 221, PSČ: 675 73, IČ: 489 07 456,

b) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o nájmu č. 2009/16/136 ze dne 03.06.2009, a to s účinností od 01.01.2017,

2. záměr změny Smlouvy o nájmu č. 2012/50/179 ze dne 21.05.2012 uzavřené mezi Statutárním městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností P.S. AGRO-METAL, s.r.o., se sídlem Kralice nad Oslavou, Horní Lhotice 41, PSČ: 675 73, IČ: 634 91 184, jako nájemcem v části týkající se osoby nájemce následovně:

a) novým nájemcem bude společnost STOPA, s.r.o., se sídlem Kralice nad Oslavou, Na Výhoně 221, PSČ: 675 73, IČ: 489 07 456,

b) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o nájmu č. 2012/50/179 ze dne 21.05.2012, a to s účinností od 01.01.2017.

K bodu 17. 7 Výkup pozemků v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50 (regenerace sídl. Šárka)

Schváleno usnesení č. 6868:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:

1. výkup pozemků p.č. 3702/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 42 m2, p.č. 3710/19 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 161 m2, p.č. 6753/27 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 51 m2, p.č. 6756/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 284 m2 a p.č. 6756/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 29 m2, vše v k.ú. Prostějov, od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 420 Kč/m2, tj. celkem ve výši 238.140 Kč, za následujících podmínek:

a) kupní cena zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,

2. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

006409

6130

1

050000000000

239.140

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků p.č. 3702/11, p.č. 3710/19, p.č. 6753/27, p.č. 6756/8 a p.č. 6756/7, vše v k.ú. Prostějov (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

 

8115

1

0700000000000

239.140

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje

K bodu 17. 8 Výstavba veřejné obslužné komunikace v ul. Hybešova - prominutí smluvní pokuty

Schváleno usnesení č. 6869:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit prominutí smluvní pokuty za prodlení ….. , s vybudováním veřejné obslužné komunikace (včetně zelených pásů a chodníků) na pozemcích Statutárního města Prostějova (příp. jejich částech) p.č. 7563/1, p.č. 7563/3, p.č. 7544/1, p.č. 7563/2, p.č. 7564/168, p.č. 7564/170, p.č. 7564/169 a p.č. 5070/1, vše v k.ú. Prostějov, vyplývající z ujednání čl. II odst. 1 Smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 2008/16/074 ze dne 08.04.2008 uzavřené mezi ….. , jako budoucími dárci, a městem Prostějovem jako budoucím obdarovaným, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 09.03.2012, a to v období od 01.01.2014 do 14.03.2016 ve výši 78.000 Kč.

K bodu 17.10 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 z 10.11.2009

Schváleno usnesení č. 6870:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/52 v k.ú. Čechovice u Prostějova dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 ze dne 10.11.2009 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a ….., jako kupujícím spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/52 v k.ú. Čechovice u Prostějova včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 31.12.2016, za následujících podmínek:

a) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 ze dne 10.11.2009,

b) ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 ze dne 10.11.2009 zůstanou nezměněny.

K bodu 17.11 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2013/50/315 z 19.12.2013

Schváleno usnesení č. 6871:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 1608 a částí pozemků p.č. 1612 a p.č. 7803, vše v k.ú. Prostějov (nově označeny jako pozemek p.č. 1608 v k.ú. Prostějov) dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2013/50/315 ze dne 19.12.2013 uzavřené mezi Statutárním městem Prostějovem jako prodávajícím a ….. , jako kupujícími spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu objektu multifunkčního domu na pozemku p.č. 1608 a částech pozemků p.č. 1612 a p.č. 7803, vše v k.ú. Prostějov (nově označených jako pozemek p.č. 1608 v k.ú. Prostějov) a pozemku p.č. 1607 v k.ú. Prostějov včetně vydaného kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno jeho užívání, a to do 30.06.2018, za následujících podmínek:

a) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2013/50/315 ze dne 19.12.2013,

b) ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2013/50/315 ze dne 19.12.2013 zůstanou nezměněny.

K bodu 17.12 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města

Schváleno usnesení č. 6872:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

003412

6122

0500119000000

285.830

zvýšení pol. 6122 – stroje, přístroje, zařízení;  nákup sekacího traktoru pro DSPv, s.r.o. na údržbu fotbalového areálu

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

6909

0700396000000

285.830

limit ostatních investic

K bodu 17.13 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (chemické čištění krajnic a chodníků)

Schváleno usnesení č. 6873:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000090

003745

5169

1

0900000900300

200.000

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb - čištění města; chemické čištění krajnic a chodníků

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

8115

1

0700000000000

200.000

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 17.14 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (realizace projektu „Ozelenění ulice Krasická“)

Schváleno usnesení č. 6874:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové  opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000090

003745

5169

1

0900000900400

437.471

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb – veřejná zeleň; projekt „Ozelenění ulice Krasická“

- snižuje stav rezerv měta

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

8115

1

0700000000000

437.471

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 17.15 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (čištění komunikací - převod v rámci kapitoly)

Schváleno usnesení č. 6875:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000090

003745

5169

0900000900300

500.000

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb - čištění města

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000090

003722

5169

0900000000200

500.000

snížení pol. 5169 – nákup ostatních služeb - komunální odpad; z důvodu částečné rezervy lze prostředky převést na jiný účel

K bodu 17.16 Železárny-Annahütte, spol. s r.o. – revokace usnesení ZMP č. 16168 ze dne 05.09.2016, změna podmínek Kupní smlouvy č. 2016/50/219 ze dne 13.07.2016 a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města

Schváleno usnesení č. 6876:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova:

A) revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16168 ze dne 05.09.2016, kterým byla schválena změna podmínek výkupu pozemků v k.ú. Prostějov a v k.ú. Kralice na Hané dle Kupní smlouvy č. 2016/50/219 ze dne 13.07.2016 uzavřené mezi společností Železárny-Annahütte, spol. s r.o., a Statutárním městem Prostějovem, a rozpočtové opatření kapitoly 70 – Finanční,

B) schválit z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:

1) změnu podmínek výkupu pozemků p.č. 7428/45, p.č. 8265, p.č. 8266, p.č. 8267/1 a p.č. 8268/2, vše v k.ú. Prostějov, a p.č. 310/2, p.č. 310/3, p.č. 310/6, p.č. 310/18 a p.č. 310/19, vše v k.ú. Kralice na Hané, dle Kupní smlouvy č. 2016/50/219 ze dne 13.07.2016 uzavřené mezi společností Železárny-Annahütte, spol. s r.o., se sídlem Dolní 3137/100, Prostějov, PSČ 796 01, IČ: 005 46 542, jako prodávající a Statutárním městem Prostějovem jako kupujícím následovně:

a) kupní cena ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem 24.705.000 Kč, bude navýšena o 21 % DPH a bude činit celkem 29.893.050 Kč včetně DPH,

b) část kupní ceny ve výši 5.188.050 Kč bude zaplacena do 5 dnů po připsání finanční částky ve výši 207.524 Kč ze strany společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o., na účet Statutárního města Prostějova,

c) změna bude provedena formou dodatku ke Kupní smlouvě č. 2016/50/219 ze dne 13.07.2016,

2) přijetí finanční částky ve výši 207.524 Kč od společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Dolní 3137/100, PSČ 796 01, IČ: 005 46 542, Statutárnímu městu Prostějovu za účelem úhrady části daně z nabytí nemovitých věcí spojené s prodejem pozemků v k.ú. Prostějov a k.ú. Kralice na Hané Statutárnímu městu Prostějovu dle Kupní smlouvy č. 2016/50/219 ze dne 13.07.2016,

3) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

00000000050

006409

6130

1

0500000000000

5.188.050

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků v sektoru A průmyslové zóny na ulici Kralická (část kupní ceny)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

00000000050

006171

5362

1

0500000000000

207.524

zvýšení pol. 5362 – platby daní a poplatků stát. rozpočtu; úhrada daně z nabytí nemovitých věcí v souvislosti s výkupem pozemků v sektoru A průmyslové zóny na ulici Kralická

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

00000000050

006171

2321

0500000000000

207.524

zvýšení pol. 2321 – přijaté neinvestiční dary; přijetí finanční částky od společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o., za účelem úhrady části daně z nabytí nemovitých věcí spojené s nabytím pozemků v k.ú. Prostějov a k.ú. Kralice na Hané

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

00000000070

 

8115

1

0700000000000

5.188.050

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje

K bodu 17.17 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (použití finančních prostředků z Fondu zeleně)

Schváleno usnesení č. 6877:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

a) použití finančních prostředků z Fondu zeleně na výsadbu zeleně ve vybraných lokalitách města Prostějova

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

00000000090

003745

5169

6

0900000900400

600.000

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; výsadba zeleně ve vybraných lokalitách města Prostějova

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

00000000070

8115

6

0700000000000

600.000

Fond zeleně

K bodu 18.1 Schválení změny smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání - Žižkovo nám. 132/21

Schváleno usnesení č. 6878:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

změnu právní formy nájemce a název nájemce takto:

- původní: Mgr. Martina Bedřichová, bytem Borová 370/13, 796 04 Prostějov – IČO 86937961,

- nový: Bylinková apatyka, s. r. o., se sídlem Borová 370/13, 796 04 Prostějov – IČO 05212413, zastoupená jednatelkou společnosti …...

Ostatní podmínky smlouvy č. 7 2015 o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 257 zůstávají nezměněny.

 

K bodu 18.2 Schválení změny smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání – ul. Kravařova 123/1

Schváleno usnesení č. 6879:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

změnu v osobě nájemce takto:

- původní: …..

- nový: Radim Švec s. r. o., se sídlem Smržická 413, 796 07 Držovice na Hané – IČO 28291352.

Ostatní podmínky smlouvy č. 21 2016 o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 139 zůstávají nezměněny.

K bodu 18.3 Schválení pronájmu nebytového prostoru - ul. Janáčkova 9013

Schváleno usnesení č. 6880:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

pronájem nebytového prostoru č. 909 o celkové rozloze 17,19 m2 na ul. Janáčkova 9013 v Prostějově ….. , a to:

- za účelem prodeje produktů s houbou REISHI, občerstvení

- za nabídnuté nájemné ve výši  2000,-Kč/měsíc

- opravy provede nájemce na vlastní náklady.

K bodu 18.4 Schválení pronájmu nebytového prostoru - bývalá kotelna na Sídlišti Svobody 9012

Schváleno usnesení č. 6881:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

pronájem nebytového prostoru č. 752 o celkové rozloze 20 m2 v objektu bývalé kotelny na Sídlišti Svobody 9012 v Prostějově ….. , a to:

- záměr využití: uskladnění osobního majetku

- za nabídnuté nájemné ve výši  500,-Kč/měsíc

- na dobu neurčitou.

K bodu 18.5 Vyhlášení záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání - nám. E. Husserla 1641/9

Schváleno usnesení č. 6882:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 131 o celkové rozloze 111,45 m2  na nám. E. Husserla 1641/9 v Prostějově, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.

K bodu 18.6 Vyhlášení záměru pronájmu nebytového prostoru - ul. Polská 674/13

Schváleno usnesení č. 6883:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr pronájmu nebytového prostoru č. 195 o celkové rozloze 8,57 m2 na ul. Polská 674/13 v Prostějově, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.

K bodu 18.7 Informace o situaci na zimním stadionu

Schváleno usnesení č. 6884:

Rada města Prostějova

a) b e r e n a v ě d o m í

informaci o situaci na zimním stadionu,

b) s c h v a l u j e

pořízení obytného kontejneru – dvojitá buňka jako šatny pro potřeby zimního stadionu.

K bodu 19.1 Schválení žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení v DPS

Schváleno usnesení č. 6885:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

uzavření nájemních smluv na pronájem bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou v majetku města Prostějova v pořadí s níže uvedenými žadateli:

- byt o velikosti 0+1 v domě na ul. Finská č. 9/4190, 796 04 Prostějov (s balkonem, bezbariérový)

….. ,

- byt o velikosti 0+1 v domě na ul. Polišenského č. 1/4380 , 796 04 Prostějov (bez balkonu)

….. .

K bodu 19.2 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytu v majetku města

Schváleno usnesení č. 6886:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

uzavření nájemních smluv na pronájem bytu v majetku města Prostějova s níže uvedenými žadateli:

- byt o velikosti 0+1 v domě na ul. J. Zrzavého č. 3975, 796 04  Prostějov (bez balkonu)

…..

 

RNDr. Alena R a š k o v á Ing. Zdeněk F i š e r

primátorka města Prostějova 1. náměstek primátorky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostějov 20.9.2016

Zpracovala: Věra Krejčí


Vytvořeno 17.10.2016 6:25:04 | přečteno 375x | Anna Kajlíková
load