Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2016 > Usnesení z 53. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 53. schůze Rady města Prostějova

zde dne 4.10.2016

Ke stažení: ikona souboru53 RM 04 10 2016 zápis


K bodu 1. Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č. 6887:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

program své 53. schůze, konané dne 4.10.2016, uvedený na pozvánce

- s tím, že z programu je stažen materiál:

7.3 Žádost o poskytnutí dotace (finančního příspěvku na úhradu nákladů uživatele sociálních služeb) a žádost o sponzorský dar

- s rozšířením o materiály:

4.1 Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na akci „Prostějovský hodokvas“ pořádaný na nám T. G. Masaryka

5.2 Zadávací řízení veřejné zakázky „Správa a údržba veřejného osvětlení města Prostějova 2017–2024“ – informace o posouzení a hodnocení nabídek a návrh na výběr nejvhodnější nabídky

p o v ě ř u j e

Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

K bodu  2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 4.10.2016

Schváleno usnesení č. 6888:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

zprávu o plnění svých usnesení ke dni 4.10.2016 bez připomínek.

K bodu  3. Záležitosti komisí rady - doporučení Komise pro dopravu ze dne 7.9.2016.

Schváleno usnesení č. 6889:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

doporučení Komise pro dopravu ze dne 7.9.2016.

K bodu  4. Nákup uměleckých děl

Schváleno usnesení č. 6890:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

nákup uměleckých děl z rozpočtu města Prostějova:

1. Miloš Libra – „Masky“ – olej na desce – cena 50 000 Kč

2. Oldřich Lasák – „Stadion Makabi Prostějov“ – olej na plátně - cena 30 000 Kč

3. Oskar Spáčil – „Abstraktní kompozice“ – kombinovaná technika na lepence – 5 000 Kč

4. František Tříska – „Hloučela v zimě“ – kombinovaná technika na kartonu – 15 000 Kč.

K bodu 4.1 Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na akci „Prostějovský hodokvas“ pořádaný  na nám T. G. Masaryka

Schváleno usnesení č. 6891:

Rada města Prostějova

u d ě l u j e

podle obecně závazné vyhlášky města č. 3/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2011, obecně závazné vyhlášky č. 4/2011, obecně závazné vyhlášky č. 9/2013 a obecně závazné vyhlášky č. 2/2015  výjimku statutárnímu městu Prostějovu, zastoupenému Odborem školství, kultury a sportu, dne 22. 10. 2016 při pořádání akce „ Prostějovský hodokvas“ od 10.00 hod. do 18.00 hod.

K bodu  4.2 Informace k připomínkám, které se týkají stavebních úprav zámku s přechodem na umístění dětského oddělení knihovny

Schváleno usnesení č. 6892:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

dočasné umístění dětského oddělení Městské knihovny Prostějov do navržených prostor zámku, tj. po dobu rekonstrukce objektu DDM na ul. Vápenice.

 

K bodu  5.1 Veřejná zakázka „Oprava hradeb v ulici Školní – havarijní stav“ – návrh přijetí nabídky

Schváleno usnesení č. 6893:

Rada města Prostějova

r o z h o d l a

1. v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a na základě cenové nabídky uchazeče v zadávacím řízení „Oprava hradeb v ulici Školní – havarijní stav“, přijmout nabídku společnosti OSA STERA spol. s r.o., se sídlem Zeyerova 15, Olomouc 772 00, IČO: 60320044. Nabídka společnosti OSA STERA, s.r.o. vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení, jak je uvedeno v důvodové zprávě;

2. zadat zakázku „Oprava hradeb v ulici Školní – havarijní stav“ společnosti OSA STERA spol. s r.o., se sídlem Zeyerova 15, Olomouc 772 00, IČO: 60320044, a uzavřít se společností OSA STERA spol. s r.o. Smlouvu o dílo.

u k l á d á

1. Odboru rozvoje a investic zajistit ve lhůtách stanovených zákonem uzavření Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Oprava hradeb v ulici Školní – havarijní stav“ s vybraným uchazečem OSA STERA spol. s r. o., se sídlem Zeyerova 15, Olomouc 772 00, IČO: 60320044;

odpovídá: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí ORI

k. termín: 21. 10. 2016

2. Odboru kancelář tajemníka, prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek, zajistit dokončení administrace zadávacího řízení „Oprava hradeb v ulici Školní – havarijní stav“ ve lhůtách stanovených zákonem.

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT

k. termín: 31. 10. 2016

K bodu  5.2 Zadávací řízení veřejné zakázky „Správa a údržba veřejného osvětlení města Prostějova 2017–2024“ – informace o posouzení a hodnocení nabídek a návrh na výběr nejvhodnější nabídky

Schváleno usnesení č. 6894:

Rada města Prostějova

r o z h o d l a

1.  v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek, o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „Správa a údržba veřejného osvětlení města Prostějova 2017–2024“ a jako ekonomicky nejvhodnější vybrala nabídku sdružení společností  ELTODO, a.s. – ELTODO-CITELUM, s.r.o., se sídlem vedoucího účastníka sdružení: Novodvorská 1010/14, 142 00 PRAHA 4, Česká republika, IČO: 45274517. Nabídka jmenovaného sdružení společností plně vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení a nejlépe naplnila hodnoticí kritéria, jak je uvedeno v důvodové zprávě;

2.  zadat zakázku „Správa a údržba veřejného osvětlení města Prostějova 2017–2024“ sdružení společností  ELTODO, a.s. – ELTODO-CITELUM, s.r.o., se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 PRAHA 4, Česká republika, IČO: 45274517 a uzavřít s vedoucím účastníkem sdružení společností ELTODO, a.s., se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 PRAHA 4, Česká republika, IČO: 45274517 Smlouvu pro správu a údržbu veřejného osvětlení města Prostějova 2017–2024 na realizaci veřejné zakázky;

3.  v případě neposkytnutí součinnosti, potřebné k uzavření smlouvy o dílo vítězným uchazečem, zadat zakázku „Správa a údržba veřejného osvětlení města Prostějova 2017–2024“ a uzavřít smlouvu pro správu a údržbu veřejného osvětlení s dalším uchazečem v pořadí dle důvodové zprávy v souladu s § 82 odst. 4 zákona.

u k l á d á

1.  Odboru správy a údržby majetku města zajistit ve lhůtě stanovené zákonem uzavření Smlouvy pro správu a údržbu veřejného osvětlení na realizaci veřejné zakázky „Správa a údržba veřejného osvětlení města Prostějova 2017–2024“ s vybraným uchazečem, se sdružením společností  ELTODO, a.s. – ELTODO-CITELUM, s.r.o., jmenovitě s vedoucím účastníkem sdružení, společností ELTODO, a.s., se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 PRAHA 4, Česká republika, IČO: 45274517;

odpovídá: Mgr. Libor Vojtek, vedoucí OSÚMM

k. termín: 4. 11. 2016

2.  Odboru kancelář tajemníka prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek zajistit dokončení administrace zadávacího řízení „Správa a údržba veřejného osvětlení města Prostějova 2017–2024“ ve lhůtách stanovených zákonem.

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT

k. termín: 16. 11. 2016

K bodu  6.1 Informace k dopravní nehodě vozidla JSDH Vrahovice

Schváleno usnesení č. 6895:

Rada města Prostějova

b e r e  n a  v ě d o m í

informativní materiál o dopravní nehodě vozidla JSDH Vrahovice ze dne 27. 8. 2016.

K bodu  6.2 Provedení pasportizace vybraných budov

Schváleno usnesení č. 6896:

Rada města Prostějova

r o z h o d l a

materiál č. 6.2 Provedení pasportizace vybraných budov odložit na příští schůzi rady s tím, že bude doplněn o připomínky v diskusi.

K bodu  7.1 Dotace 2016 - sociální oblast

Schváleno usnesení č. 6897:

Rada města Prostějova

n e d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2016 z prostředků nerozdělené dotace všeobecné na kapitole 70 – finanční 1. ve výši 50.000 Kč SOS dětským vesničkám, z. s., Revoluční 764/17, Praha – Staré Město, IČO 004 07 933 (pořadové č. žádosti 266)

- na zajištění podpory a pomoci rodinám s dětmi v konfliktních situacích – řešení rodinných sporů s prvky mediace v rámci výkonu sociálně právní ochrany dětí – mzdové náklady pro mediátory;

- důvod: na stejný účel už byla dotace z rozpočtu města Prostějova poskytnuta.

Schváleno usnesení č. 6898:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2016 z prostředků nerozdělené dotace všeobecné na kapitole 70 – finanční ve výši 2.000 Kč spolku Jdeme Autistům Naproti z. s., Žilinská 198/26a, Olomouc, IČO 270 41 972 (pořadové č. žádosti 272)

- na terénní sociální službu rané péče – pravidelné intervence v rodině s dítětem s autismem – cestovné za uživatelem, semináře, kurzy a školení, pomůcky pro dítě s autismem;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2016;

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze č. 1 písemného materiálu) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659, a příjemcem (budou přesněny tyto údaje: identifikace příjemce, výše poskytnuté dotace, účel dotace, termíny čerpání a vyúčtování dotace) spolkem Jdeme Autistům Naproti z. s., Žilinská 198/26a, Olomouc, IČO 270 41 972;

c) rozpočtové opatření, kterým se

1. zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0021

4371

5222

0210000000000

2.000

neinvestiční transfery spolkům (zvýšení finančních prostředků na položce z důvodu poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova – Jdeme Autistům Naproti – terénní sociální služba rané péče – pravidelné intervence v rodině s dítětem s autismem)

2. snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5909

0700000708000

2.000

ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – dotace nerozdělená všeobecná (snížení finančních prostředků na položce z důvodu poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova)

K bodu  8.1 Žádost o užití znaku města – Hasičský záchranný sbor České republiky

Schváleno usnesení č. 6899:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

s  užitím znaku města Prostějova v publikaci „ Katalog stanic Hasičského záchranného sboru České republiky“. Souhlas se uděluje Hasičskému záchrannému sboru České republiky, Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

K bodu  8.2 ROZOP kapitoly 11 – správa a zabezpečení

Schváleno usnesení č. 6900:

Rada města Prostějova

s ch v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

6121

0110000000000

165.000,00

Nový vstupní prostor pro klienty Odboru dopravy

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

0700396000000

165.000,00

Limit ostatních investic

K bodu  9.1 Pořízení Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov

Schváleno usnesení č. 6901:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

pořízení Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov,

b e r e n a v ě d o m í

složení konzultační skupiny pro pořízení Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov s tím, že členem konzultační skupiny bude rovněž Ing. Václav Šmíd.

K bodu  9.2 Návrh na změnu územního plánu Prostějov

Schváleno usnesení č. 6902:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit řešení předloženého návrhu na změnu ÚP Prostějov s ostatními návrhy v komplexní změně až na základě Zprávy o uplatňování územního plánu Prostějov dle důvodové zprávy.

K bodu  9.3 ROZOP kapitoly 62 – územní plánování a památková péče

Schváleno usnesení č. 6903:

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000062

003635

6119

0620013000000

22.990

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – navýšení ceny I. Změna územního plánu Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

6909

0700396000000

22.990

Limit ostatních investic

K bodu 10. 1 PD Cyklistická stezka Pod Kosířem III. etapa

Schváleno usnesení č. 6904:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

zadání vypracování projektové dokumentace CS Pod Kosířem v Prostějově – III. etapa formou výzvy jednomu zájemci – společnosti ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s., Tylova 1136/4, 772 00 Olomouc, IČ 25849280.

K bodu 10. 2 Projekt regenerace panelového sídliště B. Šmerala v Prostějově – schválení

Schváleno usnesení č. 6905:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit Projekt regenerace panelového sídliště Bohumíra Šmerala v Prostějově dle předloženého návrhu.

K bodu 10. 3 Smlouva o budoucí nájemní smlouvě a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na částech pozemků p.č. 8095, 8096 a 8097, vše v k.ú. Prostějov – most Vrahovická

Schváleno usnesení č. 6906:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

I. pronájem částí pozemků p.č. 8095, 8096 a 8097, vše v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, Veveří, IČO: 70890013, Statutárnímu městu Prostějovu za účelem provedení stavby „Vrahovická lávka přeložka STL plynovodu, DN 200, délka 40m, ID 2086577, číslo stavby 8800082198“ za podmínek uvedených v přiložené Smlouvě o budoucí nájemní smlouvě a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s tím, že do dne předání staveniště budou vzájemné vztahy mezi Povodím Moravy, s.p., a Statutárním městem Prostějovem ošetřeny smlouvou o budoucí nájemní smlouvě,

II. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v povinnosti strpět zřízení a provozování stavby „Vrahovická lávka přeložka STL plynovodu, DN 200, délka 40m, ID 2086577, číslo stavby 8800082198“, jakož i vstup a vjezd oprávněného nebo jím pověřených fyzických či právnických osob na předmětné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy, na částech pozemků p.č. 8095, p.č. 8096 a p.č. 8097, vše v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemků bude znám po vypracování geometrického plánu) ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, Veveří, IČO: 70890013, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, PSČ 401 17, Ústí nad Labem, IČO: 27295567, za účasti Statutárního města Prostějova jako investora, za podmínek uvedených v přiložené Smlouvě o budoucí nájemní smlouvě a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Do zaměření služebnosti geometrickým plánem a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti budou vzájemné vztahy mezi Povodím Moravy, s.p., RWE GasNet, s.r.o., a Statutárním městem Prostějovem ošetřeny smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.

K bodu 10. 4 Zámek - severozápadní a jižní křídlo - restaurování vnitřních renesančních omítek a nástěnných maleb

Schváleno usnesení č. 6907:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

I. zadání výběrového řízení na provedení restaurování vnitřních renesančních omítek a nástěnných maleb v místnostech č. 102, 201 a 202d na zámku v Prostějově pro akci „Zámek - severozápadní a jižní křídlo“ formou výzvy jednomu zájemci a to MgA. Lucii Bartůňkové, Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, IČ 00216275 a uzavření smlouvy o dílo s výše uvedeným zhotovitelem,

II. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

5171

1

0600408000000

200 000

Zámek - severozápadní a jižní křídlo – restaurování vnitřních renesančních omítek a nástěnných maleb

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

200 000

- snižuje stav rezerv města

K bodu 10. 5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce objektu Vápenice 27 pro potřeby MP)

Schváleno usnesení č. 6908:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

5311

6121

1

0600528000000

500 000

Rekonstrukce objektu Vápenice 27 pro potřeby městské policie

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

500 000

Snížení rezervy FRR

K bodu 10. 6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Průmyslová komunikace a inženýrské sítě pro část pozemků sektoru A průmyslové zóny Kralická ulice

Schváleno usnesení č. 6909:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

I. zadání vypracování projektové dokumentace „Průmyslová komunikace a inženýrské sítě pro část pozemků sektoru A průmyslové zóny Kralická ulice“ ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby formou výzvy jednomu zájemci, a to společnosti Projekční kancelář Maléř s.r.o., se sídlem Komenského 1589/29, 796 01 Prostějov, IČ 26973871, a uzavření smlouvy o dílo s výše uvedeným zhotovitelem,

II. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

1

0600580000000

200 000

Průmyslová komunikace a IS pro část pozemků sektoru A – projektová dokumentace

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

200 000

- snižuje stav rezerv města

K bodu 10. 7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Komunitní domy pro seniory – Holandská – PD připojení E.ON

Schváleno usnesení č. 6910:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3612

6121

1

0600534000000

165 000

Komunitní domy pro seniory – Holandská – projektová dokumentace - připojení E.ON

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

165 000

- snižuje stav rezerv města


 

K bodu 10. 8 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Městské hradby – oprava havarijního stavu)

Schváleno usnesení č. 6911:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

5171

1

0600424000000

960 000

Městské hradby – oprava havarijního stavu

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

960000

- snižuje stav rezerv města

K bodu 10. 9 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Převod položek na kapitole 60)

Schváleno usnesení č. 6912:

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3122

5171

5

0600000000000

50 000

Opravy, které nezajišťuje nájemce dle smlouvy

0060

3113

5171

0600000600336

300 000

EÚO ZŠ Kollárova 4/ budova Erbenova 5 – opravy ležaté dešťové kanalizace

0600

3111

5171

0600000600328

150 000

MŠ Smetanova – opravy po rekonstrukci systému vytápění a přípravy TUV

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3122

5171

5

0600000508028

50 000

Střední odborná škola podnikání a  obchodu – výměna oken a dveří

0060

3111

6121

0600527000000

300 000

EÚO ZŠ Kollárova 4 / budova Erbenova 5

0600

3111

6121

0600526000000

150 000

MŠ Smetanova – rekonstrukce systému vytápění a přípravy TUV

K bodu 10.10 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Komunitní dům Sušilova – PD připojení E.ON)

Schváleno usnesení č. 6913:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3612

6121

1

0600558000000

95 000

Komunitní dům Sušilova – projektová dokumentace - připojení E.ON

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

95000

- snižuje stav rezerv města

K bodu 11. 1 Informace o vrácení dotace ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov MŠMT ČR

Schváleno usnesení č. 6914:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

informaci o vrácení neinvestiční dotace z OP VK Výzva 56 – Jazyková gramotnost Základní školou a mateřskou školou Jana Železného Prostějov poskytovateli dotace Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 315.461 Kč na základě Výzvy č. 155/2016 k navrácení dotace nebo její části, Č. j. MŠMT-20621/2016-2.

K bodu 11. 2 Žádost o úpravu finančního plánu ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov

Schváleno usnesení č. 6915:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

úpravu finančního plánu Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov

- snížení závazného ukazatele účet 524, 525 – zákonné pojištění a jiné sociální náklady ve výši Kč 1 500,--

- navýšení závazného ukazatele účet 527 – zákonné sociální náklady ve výši Kč 1 500,--.

K bodu 11.3 Informace ředitelky ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 o přijetí dotace a zahájení pokusného ověřování

Schváleno usnesení č. 6916:

Rada města Prostějova

b e r e  n a  v ě d o m í

informace ředitelky Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 o

1) přijetí dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 1.708.253,- Kč

2) zahájení pokusného ověřování „Hodina pohybu navíc“ ve školním roce 2016/17 pro žáky navštěvující školní družinu.

K bodu 11.4 Žádost o souhlas s přijetím věcného daru ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

Schváleno usnesení č. 6917:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

s přijetím věcného daru:

- laminátor A 340 Combo, v hodnotě Kč 895,-- Základní školou Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 (dárce firma Lobosa  s. r. o., IČO 050 00 246, zastoupená …..).

K bodu 11.5 Žádost MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34 o souhlas s nabytím majetku nad stanovený limit 500 tis. Kč ročně

Schváleno usnesení č. 6918:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

s nabytím majetku nad stanovený limit 500 tis. Kč ročně za kalendářní rok 2016 do vlastnictví Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34.

K bodu 11.6 Žádost o úpravu finančního plánu MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34

Schváleno usnesení č. 6919:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

úpravu finančního plánu Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34 - navýšení závazného ukazatele účet 551 – odpisy ve výši Kč 1.252,--.

K bodu 11.7 Žádost o souhlas s přijetím věcného daru RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2

Schváleno usnesení č. 6920:

Rada města Prostějova 

s o u h l a s í

s přijetím věcného daru – 2 ks radiomagnetofonu s CD v celkové hodnotě Kč 5 980,-- pro výuku německého jazyka (dárce Klub přátel RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2).

K bodu 11.8 Žádost o souhlas s přijetím věcných darů ZŠ a MŠ školou Prostějov, Palackého tř. 14

Schváleno usnesení č. 6921:

Rada města Prostějova 

s o u h l a s í

s přijetím věcných darů:

- vysavač na listí Electric Leaf Vacuum hodnotě Kč 1 290,-- Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Palackého tř. 14 pro pracoviště MŠ Mánesova ul. 15 (dárce …..)

- koberec Superstar v hodnotě Kč 2 122,-- Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Palackého tř. 14 pro pracoviště ZŠ Čechovická ul. 53 (dárce Klub přátel ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14)

- stůl na ping-pong 2 ks v celkové hodnotě Kč 10 000,-- Základní školou a mateřskou školou Prostějov,

Palackého tř. 14 pro pracoviště ZŠ Skálovo nám. 5 (dárce Klub přátel ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14).

K bodu 12. 1 Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 7540/27, p.č. 7540/29 a p.č. 7540/30, vše v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 6922:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí pozemku p.č. 7540/27 – ostatní plocha o výměře 256 m2 v k.ú. Prostějov z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, IČ: 709 60 399, do vlastnictví Statutárního města Prostějova s tím, že Statutární město Prostějov uhradí správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

K bodu 12. 2 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 7835/1 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 6923:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

výpůjčku části pozemku p.č. 7835/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 150 m2, společnosti MPL TRADING, spol. s r.o., se sídlem Zlín, Příluky, Cecilka 228, PSČ 760 01, IČ 479 09 358, za účelem zřízení a užívání odstavné plochy pro osobní automobily za následujících podmínek:

a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,

b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky a odstavné plochy umístěné na předmětu výpůjčky.

K bodu 12. 5 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemků p.č. 310/18 a p.č. 310/17, oba v k.ú. Kralice na Hané

Schváleno usnesení č. 6924:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 310/18 – orná půda o výměře cca 20 m2 a části pozemku p.č. 310/17 – ostatní plocha o výměře cca 30 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu), oba v k.ú. Kralice na Hané, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo Statutárního města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváže tyto pozemky v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi Statutárnímu městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví Statutárního města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání vstupní rozvodny na převáděných pozemcích,

c) v kupní smlouvě bude současně zřízeno věcné právo zákazu zcizení nebo zatížení převáděných pozemků; toto právo zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání vstupní rozvodny na převáděných pozemcích,

d) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 12. 6 Výkup a vyhlášení záměru směn pozemků v k.ú. Krasice (polní cesta k Záhoří) a ROZOP kapitoly 50

Schváleno usnesení č. 6925:

Rada města Prostějova

r o z h o d l a

materiál č. 12. 6 Výkup a vyhlášení záměru směn pozemků v k.ú. Krasice (polní cesta k Záhoří) a ROZOP kapitoly 50 odložit.

K bodu 12. 7 Výkup pozemků p.č. 212/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova a p.č. 238/1 v k.ú. Domamyslice, staveb komunikace, zpevněných ploch a veřejného osvětlení, a ROZOP kapitoly 50

Schváleno usnesení č. 6926:

Rada města Prostějova

r o z h o d l a

materiál č. 12. 7 Výkup pozemků p.č. 212/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova a p.č. 238/1 v k.ú. Domamyslice, staveb komunikace, zpevněných ploch a veřejného osvětlení, a ROZOP kapitoly 50 odložit.


 

K bodu 12. 8 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města

Schváleno usnesení č. 6927:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

003412

6121

0500000000000

250.954

zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby;  nákup obytné dvojbuňky  - šaten pro potřebu zimního stadionu

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

5901

0700000707100

250.954

snížení pol. 5901  rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova

 

K bodu 13. Různé:

Žádost o dotaci na účast na Mistrovství světa v tanečním sportu v Lotyšské Rize (ústní zpráva RNDr. Raškové)

Schváleno usnesení č. 6928:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

a)  poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 5.000,-- Kč

….. (poř. č. žádosti 282) 

- na účast ….. na Mistrovství světa v tanečním sportu v kombinaci 10 tanců ve věkové kategorii Mládež v lotyšské Rize (cestovné)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

b)  uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem,  IČO 002 88 659 a příjemcem …...

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003419

5493

0200000000000

5.000

(zvýšení položky 5493 – …..  na Mistrovství světa v tanečním sportu)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5909

0700000708000

5.000

(snížení položky 5909 – dotace nerozdělené)

RNDr. Alena R a š k o v á Ing. Zdeněk F i š e r

primátorka města Prostějova 1. náměstek primátorky

Prostějov 4.10.2016

Zpracovala: Věra Krejčí


Vytvořeno 25.10.2016 6:48:55 | přečteno 316x | Anna Kajlíková
load