Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2016 > Usnesení z 54. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 54. schůze Rady města Prostějova

konané 18.10.2016 

Ke stažení: ikona souboru54 RM 18 10 2016 zápis


K bodu 1. Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č. 6929:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

program své 54. schůze, konané dne 18.10.2016, uvedený na pozvánce

- s rozšířením o materiály:

2.1 Připomenutí 110. výročí otevření Národního domu v Prostějově

2.2 Informace o aktuálním stavu (k 14.10.2016) výkupu pozemků pro „Severní obchvat“

8.3 Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na „Prostějovskou zimu 2016“ a vánoční trhy na nám. T. G. Masaryka

13. 7 Revokace usnesení a ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice

14.12.1 ROZOP kapitoly 20 - školství, kultura a sport a kapitoly 60 - rozvoj a investice (navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ E. Valenty 52 – podlahová krytina)

14.13 ROZOP kapitoly 20 - školství, kultura a sport a kapitoly 60 - rozvoj a investice (MŠ Šárka)

14.14 Svěření části působnosti Rady města Prostějova Odboru školství kultury a sportu Magistrátu města Prostějova

15.19 Úprava podmínek výkupu stavby komunikace a zpevněných ploch umístěné na pozemcích p.č. 6375/3 a p.č. 7835/1, oba v k.ú. Prostějov,

18.1 ROZOP kapitoly 11 – správa a zabezpečení (oprava DCI projektoru, kino Metro 70),

p o v ě ř u j e

Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

 

K bodu 2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 18.10.2016

Schváleno usnesení č. 6930:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

zprávu o plnění svých usnesení ke dni 18.10.2016 bez připomínek.

 

K bodu  2.2 Informace o aktuálním stavu (k 14.10.2016) výkupu pozemků pro „Severní obchvat“

Schváleno usnesení č. 6931:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

informaci o aktuálním stavu prací na výkupu pozemků pro dopravní stavbu „Severní obchvat Prostějova“.

 

K bodu  3. Příprava zasedání zastupitelstva města

Schváleno usnesení č. 6932:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rámcový návrh programu 19. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 31.10.2016 v jednací místnosti radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

 

K bodu  4. Záležitosti komisí rady - personální záležitosti výborů a komisí

Schváleno usnesení č. 6933:

Rada města Prostějova o d v o l á v á

Petra Zachara z funkce člena Sportovní komise,

j m e n u j e

novým členem Sportovní komise Ivo Peštuku;

d o p o r u č u j e

předsedům výborů a komise zastupitelstva a předsedům osadních výborů, předložit RNDr. Aleně Raškové, primátorce města, v termínu do 15.11.2016 návrh odměn členům výborů, komisí a osadních výborů, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Prostějova, za činnost v těchto orgánech v roce 2016;

u k l á d á

předsedům komisí rady, předložit RNDr. Aleně Raškové, primátorce města, v termínu do 15.11.2016 návrh odměn členům výborů, komisí a osadních výborů, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Prostějova, za činnost v těchto orgánech v roce 2016.

 

K bodu  5. Návrh Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova

Schváleno usnesení č. 6934:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit Jednací řád Zastupitelstva města Prostějova dle předloženého návrhu, který tvoří nedílnou součást písemného materiálu.

 

K bodu  6. Projekt prevence kriminality 2017 – projektový námět

Schváleno usnesení č. 6935:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

I. projektový námět „Projekt prevence kriminality 2017“;

II. podání žádostí o dotace na realizaci dílčích projektů v rámci „Projektu prevence kriminality 2017“.

 

K bodu  7. OZV, kterou se mění OZV č.8/2012, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území města Prostějova

Schváleno usnesení č. 6936:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova vydat Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č.8/2012, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území města Prostějova dle předloženého návrhu.

 

K bodu  8.1 Schválení dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu OlK pro JSDH města Prostějova – prodloužení lhůty pro poskytnutí dotace

Schváleno usnesení č. 6937:

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2016/01372/OKŘ/DSM ze dne 27. 6. 2016, uzavřený mezi Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, Olomouc IČO:  60609460 a statutárním městem Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov, IČO: 00288659, který se týká prodloužení lhůty pro poskytnutí dotace a to do 31. 12. 2017 a vyúčtování dotace do 20. 1. 2018, dle předloženého návrhu.

 

K bodu  8.2 ROZOP kapitoly 10 – kancelář primátora

Schváleno usnesení č. 6938:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000010

6171

5139

0100000100500

5 000,00

(zvýšení položky 5139 – kalendáře, novoročenky)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu
v Kč

0000000010

6171

5169

0100000100300

5 000,00

(snížení položky 5169 – propagační služby)

 

K bodu  8.3 Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na „Prostějovskou zimu 2016“ a vánoční trhy na nám. T. G. Masaryka

Schváleno usnesení č. 6939:

Rada města Prostějova

u d ě l u j e

podle obecně závazné vyhlášky města č. 3/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2009 o  zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2011, obecně závazné vyhlášky č. 4/2011, obecně závazné vyhlášky č. 9/2013 a obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 výjimku statutárnímu městu Prostějovu, zastoupenému Odborem školství, kultury a sportu, oddělením Duha – Kulturní klub u hradeb ve dnech 7. 11. – 23. 12. 2016 při pořádání akce „Prostějovská zima 2016“ a vánoční trhy s programem v době 9.00 – 22.00 hod. na náměstí T. G. Masaryka.

 

K bodu  9.1 Zadávací řízení veřejné zakázky „Provozování veřejných WC v Prostějově 2017 - 2019“ – informace o průběhu řízení, posouzení nabídky a návrh přijetí nabídky

Schváleno usnesení č. 6940:

Rada města Prostějova

r o z h o d l a

v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek o přijetí  nabídky, podané v zadávacím řízení „Provozování veřejných WC v Prostějově 2017-2019“ společností .A.S.A. TS Prostějov s.r.o., se sídlem Průmyslová 4407/1b, 796 01 Prostějov, Česká republika, IČO: 26224178. Nabídka jmenované společnosti byla v zadávacím řízení podána jako jediná a plně vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení, jak je uvedeno v důvodové zprávě.

 

u k l á d á

1. Odboru správy a údržby majetku města zajistit ve lhůtě stanovené zákonem uzavření Smlouvy o poskytování služeb na realizaci veřejné zakázky „Provozování veřejných WC v Prostějově 2017-2019“ se společností .A.S.A. TS Prostějov s.r.o., se sídlem: Průmyslová 4407/1b, 796 01 Prostějov, Česká republika, IČO: 26224178;

odpovídá: Mgr. Libor Vojtek, vedoucí OSÚMM

k. termín: 11. 11. 2016

 

2. Odboru kancelář tajemníka prostřednictvím oddělení veřejných zakázek zajistit dokončení administrace zadávacího řízení „Provozování veřejných WC v Prostějově 2017-2019“ ve lhůtách stanovených zákonem.

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT

k. termín: 23. 11. 2016

 

K bodu  9.2 Zadávací řízení veřejné zakázky „Národní dům Prostějov – oprava střechy“ - zahájení řízení

Schváleno usnesení č. 6941:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

1. zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Národní dům Prostějov – oprava střechy“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon),

 

2. při hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti v souladu s § 116 zákona dílčí hodnoticí kritéria a jejich váhu takto:

A. Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH s váhou 70 %

B. Délka realizace díla ve dnech (od zahájení stavby) s váhou 20 %

C. Kvalifikace, praxe a počet osob s významným podílem na provádění

stavebních prací s váhou 10 %

 

3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Národní dům Prostějov – Oprava střechy“ včetně vzoru Smlouvy o dílo dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,

 

4. zaslání Výzvy k podání nabídek dále vyjmenovaným deseti možným dodavatelům:

- ARCHATT s.r.o., Ostopovice, IČO: 46960180,

- ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o., Třebíč, IČO: 60753013,

- BÁČA, Polička  s.r.o., Polička, IČO 25268422,

- H & B delta, s.r.o.,  Vsetín, IČO: 25835661,

- Chýle s.r.o., Praha 4, IČO: 27118070, 

- OK PYRUS s.r.o., Brno, IČO: 25532464,

- PROFISTAV Litomyšl, a.s., Litomyšl, IČO: 27742741,

- ISS Stavtrade s.r.o., Brno, IČO: 29303192,

- STABIL  s.r.o., Brno,  IČO: 60727012,

- STAVIMAL s.r.o., Brno, IČO: 26921677.

 

5. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova (dále jen Oddělení veřejných zakázek),

 

6. v souladu s § 42 zákona ustavuje komisi pro otevírání obálek v počtu tří členů a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu alespoň pěti členů a alespoň pěti náhradníků v zadávacím řízení veřejné zakázky a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek „Národní dům Prostějov – oprava střechy“. Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v uzavřené příloze k zápisu ze schůze Rady města Prostějova ze dne 18. 10. 2016.

 

u k l á d á

Odboru kancelář tajemníka zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci veřejné zakázky „Národní dům Prostějov – oprava střechy“ s použitím výše zmíněné Zadávací dokumentace a za použití výše uvedených hodnoticích kritérií.

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT

k. termín: 30. 12. 2016

p o v ě ř u j e

primátorku města RNDr. Alenu Raškovou jmenovat tři členy komise pro otevírání obálek a alespoň pět členů a alespoň pět náhradníků členů Komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem z jednání Rady města Prostějova ze dne 18. 10. 2016.

 

K bodu  9.3 ROZOP kapitoly 14 - kancelář tajemníka

Schváleno usnesení č. 6942:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

1. zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000014

6171

5011

0140000000000

623.400,--

nařízení vlády č. 316/2016 Sb. – navýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě o 4%

0000000014

6171

5031

0140000000000

155.800,--

Povinné pojištění na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti

0000000014

6171

5032

0140000000000

56.100,--

Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění

0000000014

6171

5038

0140000000000

2.600,--

Povinné pojistné na úrazové pojištění

2. snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

6409

5901

0700000707100

837.900,--

Snížení rezervy RMP pro ROZOP

 

K bodu 10.1 Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2017 – I. návrh

Schváleno usnesení č. 6943:

Rada města Prostějova

o d k l á d á

projednání Návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova na rok 2017 (I. návrh) na schůzi rady mimo schválený harmonogram, která se bude konat 26.10.2016 od 13:00 hod.

 

K bodu 10.2 Návrh OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Schváleno usnesení č. 6944:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova vydat Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „vyhláška“) dle předloženého návrhu s tím, že sazba místního poplatku na rok 2017 je stanovena ve výši 600,- Kč, z toho v článku 4 odst. 1 písm. a) vyhlášky ve výši 250,- Kč, v článku 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 350,- Kč.

 

K bodu 10.3 Dodatek č. 1 k Zásadám poskytování dotace a návratné finanční výpomoci

Schváleno usnesení č. 6945:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit Dodatek č. 1 k Zásadám poskytování dotace a návratné finanční výpomoci s účinností od 1.12.2016 dle přílohy k písemnému materiálu označené č. I.

 

K bodu 10.4 Provedení pasportizace vybraných budov v majetku města

Schváleno usnesení č. 6946:

Rada města Prostějova

I) r e v o k u j e

usnesení Rady města Prostějova č. 6747 ze dne 28.7.2016, kterým

A) schválila provedení pasportizace 18 - ti budov doporučených pracovní skupinou pro „Provedení pasportizace vybraných budov v majetku města“ uvedených v příloze k tomu materiálu.

B) uložila vedoucímu finančního odboru zadat veřejnou zakázku malého rozsahu „Provedení pasportizace vybraných budov v majetku města“;

II) s c h v a l u j e

provedení pasportizace u sedmi budov doporučených pracovní skupinou pro „Provedení pasportizace vybraných budov v majetku města“ uvedených v příloze k písemnému materiálu.

III) s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

003619

5166

0900000900300

210.000

zvýšení pol. 5166 – pořízení pasportizace vybraných budov v majetku města

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

5901

0700000707100

210.000

snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova

 

K bodu 10.5 Prostějovský vánoční jarmark 2016  - schválení výše nájemného za užívání dřevěných prodejních stánků a výše poplatku za právo přenechání prostoru pro umístění mobilního stánku

Schváleno usnesení č. 6947:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

výši nájemného za užívání dřevěných prodejních stánků a výši poplatku za službu, a to právo přenechání prostoru pro umístění mobilního stánku umístěného v rámci prostějovského vánočního jarmarku konaného v roce 2016 dle důvodové zprávy.

 

K bodu 11.1 Poskytnutí věcného daru – přebytečného majetku (videokamery) Technickému muzeu v Brně

Schváleno usnesení č. 6948:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

poskytnutí věcného daru – přebytečného majetku (videokamery M7 včetně příslušenství a kufříku na videokameru) Technickému muzeu v Brně, Purkyňova 105.

 

K bodu 11.2 Dodatek č. 5 ke Smlouvě č. 9469490 v platném znění

Schváleno usnesení č. 6949:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

dodatek č. 5 ke Smlouvě č. 9469490 (Smlouva o poskytování mobilních telekomunikačních služeb se společností T-Mobile Czech Republic a.s.) v platném znění – změna výše poskytované slevy, změna sjednané doby trvání smlouvy.

 

K bodu 11.3 ROZOP kapitoly 11 – správa a zabezpečení

Schváleno usnesení č. 6950:

Rada města Prostějova

s ch v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5164

0110000000000

1.808.950,00

Pronájem kluziště

11

6171

5169

0110000000000

300.000,00

Zajištění provozu kluziště (dodavatelsky)

11

6171

5139

0110000000000

44.000,00

Materiál (guma protiskluzová, sedáky na lavičky apod.)

11

6171

5137

0110000000000

99.000,00

Skříňka s úložnými boxy, zvedák na podzemní kolektory

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

0700000707100

2.251.950,00

Snížení rezervy RMP

 

K bodu 12.1 Informace o výsledku prošetření podnětu ve věci změny linek MHD č. 4 a č. 6

Schváleno usnesení č. 6951:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

informaci o prošetření podnětu Ing. Václava Šmída, člena Rady města Prostějova, týkajícího se záměru přesunout některé spoje z autobusové linky MHD č. 4 na linku MHD č. 6 a posílit tak obsluhu zastávky Prostějov, nemocnice na úkor zastávky Prostějov, koupelky.

 

K bodu 12.2 Městská hromadná doprava – úhrada kompenzace pro rok 2017

Schváleno usnesení č. 6952:

Rada města Prostějova

o d k l á d á

projednání materiálu Městská hromadná doprava – úhrada kompenzace pro rok 2017 na schůzi rady mimo schválený harmonogram, která se bude konat 26.10.2016 od 13:00 hod.

 

K bodu 13. 1 Rekonstrukce ulice Plumlovská PD – projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení a ve stupni pro provádění stavby – výzva jednomu zájemci

Schváleno usnesení č. 6953:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

záměr zadat vypracování projektové dokumentace „Rekonstrukce ulice Plumlovská“ ve stupni pro stavební povolení a ve stupni pro provedení stavby formou výzvy jednomu zájemci a to společnosti ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Tylova 1136/4, 779 00 Olomouc, IČ 258 49 280 a následně uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení předmětného díla.

 

K bodu 13. 4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Šárka 4 – oprava poškození fasády)

Schváleno usnesení č. 6954:

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

5171

0600000600325

14 022

MŠ Prostějov,  ul. Šárka 4 –  oprava úmyslného poškození fasády 

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

6409

5901

0600000607076

14 022

Škodní a havarijní události

 

K bodu 13. 5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Převod do FRR)

Schváleno usnesení č. 6955:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

38 300 000

Fond rezerv a rozvoje

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

 

0600354000000

4 600 000

Křižovatka na Poděbradově nám. (PD pro provedení stavby)

0060

2212

6121

1

0600431000000

4 700 000

Dešťová kanalizace a komunikace J. Köhlera a Hrázky (vč. PD)

0060

3745

5169

0600507000000

1 800 000

Rozšíření biokoridoru Hloučela vč. PD

0060

2212

6121

0600518000000

800 000

Hřbitov Krasice - komunikace vč. PD

3412

6121

357000000

400 000

0060

3612

6121

1

0600522000000

8 800 000 

Objekt Kostelecká 17 - zateplení objektu

0060

3111

6121

1

0600530000000

8 000 000

EÚO MŠ Šárka 4/ budova Dvořákova 5 vč. PD

0060

3111

6121

1

0600531000000

6 700 000

EÚO MŠ Partyzánská 34 / budova A. Krále 16 vč. PD

0060

2333

5171

0600508000000

2 900 000

Krasický rybník - stavební úpravy

 

K bodu 13. 6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zámek - SZ a J křídlo)

Schváleno usnesení č. 6956:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

6121

0600408000000

3 300 000

Zámek - SZ a J křídlo 

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

5171

0600042000000

3 000 000

Národní dům - střecha

0060

2219

6121

0600496000000

300 000

Most Čechovická vč. PD

 

K bodu 13. 7 Revokace usnesení a ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice

Schváleno usnesení č. 6957:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova

I. revokovat část usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 15288 ze dne 14. 12. 2015, kdy byly schváleny finanční prostředky v rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2016, jmenovitě na akci „Městské lázně – oplocení z ul. Blahoslavova“ ve výši 300 tis. Kč,

II. nerealizovat tuto investiční akci,

III. schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

 300 000

Fond rezerv a rozvoje 

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

5171

0600000000000

300 000

Městské lázně – oplocení z ul. Blahoslavova

 

K bodu 14. 1 Dotace 2016 – oblast kultury (Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace)

Schváleno usnesení č. 6958:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 100.000,-- Kč

Muzeu a galerii v Prostějově, příspěvkové organizaci, nám. T. G. Masaryka 21/2, IČO 000 91 405 (poř. číslo žádosti 284)

- na uspořádání prestižních výstav „Jiří Kolář, legenda světové koláže“ a „Obrazu musí býti plné oči, aby ho pak mohlo býti plné srdce (Josef Čapek)“, a to na přepravu uměleckých děl, připojištění výstav a zvýšenou ostrahu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 1. 2017

 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem Muzeem a galerií v Prostějově, příspěvkovou organizací, nám. T. G. Masaryka 21/2, IČO 000 91 405

 

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003319

5339

 

 

0200000000000

100.000

 

(zvýšení položky 5339 – Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace – uspořádání výstav)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

 

 

0700000708000

100.000

 

(snížení položky 5909 – dotace nerozdělené)

 

K bodu 14. 2 Návrh osobního příplatku statutárnímu zástupci ředitelky ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1

Schváleno usnesení č. 6959:

Rada města Prostějova

s t a n o v í

statutárnímu zástupci ředitelky Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 PaedDr. Pavlu Odložilovi s účinností od 1. 11. 2016 osobní příplatek dle přílohy, která tvoří nedílnou součást písemného materiálu.

 

K bodu 14. 3 Souhlas s převodem finančních prostředků z RF do FI, schválení čerpání FI MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34 na pořízení plynového sporáku

Schváleno usnesení č. 6960:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

s převodem Kč 70 000,-- z rezervního fondu Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34 do fondu investic;

s c h v a l u j e

čerpání fondu investic Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34 v celkové výši Kč 71 390,-- na pořízení plynového sporáku s podestavbou do školní kuchyně.

 

K bodu 14.4 Souhlas s převodem finančních prostředků z RF do FI, schválení čerpání FI ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov na výměnu vnitřních dveří v budově

Schváleno usnesení č. 6961:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

s převodem Kč 182 000,-- z rezervního fondu Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov

do fondu investic;

s c h v a l u j e

čerpání fondu investic Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov ve výši Kč 182 000,--

na výměnu vnitřních dveří v budově na Kravařově ul. 14.

 

K bodu 14.5 Souhlas s převodem finančních prostředků z RF do FI, schválení čerpání FI ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 na nákup plynového kotle na vaření a plynového sporáku do školní kuchyně

Schváleno usnesení č. 6962:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

s převodem Kč 206 825,39 z rezervního fondu Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52 do fondu investic;

s c h v a l u j e

čerpání fondu investic Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52 v celkové výši Kč 450 000,-- na nákup plynového kotle na vaření o obsahu 300 l a plynového sporáku s elektrickou troubou do školní kuchyně.

 

K bodu 14.6 Žádost o úpravu finančního plánu MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a

Schváleno usnesení č. 6963:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

úpravu finančního plánu Mateřské školy Prostějov, ul. Šárka 4a - navýšení závazného ukazatele účet 551 – odpisy ve výši Kč 9.219,--.

 

K bodu 14.7 Žádost ZŠ a MŠ J. Železného Prostějov o souhlas s nabytím majetku nad stanovený limit 500 tis. Kč

ročně

Schváleno usnesení č. 6964:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

s nabytím majetku nad stanovený limit 500 tis. Kč ročně za kalendářní rok 2016 do vlastnictví Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov.

 

K bodu 14. 8 ROZOP kapitoly 19 – Duha KK u hradeb (Prostějovská zima 2016 - poutače)

Schváleno usnesení č. 6965:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0019

003319

5169

1

0190000190107

28.000

(zvýšení položky 5169 – nákup ostatních služeb, pronájem stojacích vitrín, příprava a výroba plakátů)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

28.000

(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)

 

K bodu 14. 9 ROZOP kapitoly 19 – Duha KK u hradeb (Prostějovská zima 2016 - hudba)

Schváleno usnesení č. 6966:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

- rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0019

003319

5041

1

0190000190104

14.000

(zvýšení položky 5041 - odměny účinkujícím)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

14.000

(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)

 

 

K bodu 14.10 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (úprava finančního plánu a navýšení neinvestičního příspěvku Sportcentru DDM)

Schváleno usnesení č. 6967:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

I. úpravu finančního plánu - snížení závazného ukazatele účet 551 odpisy dlouhodobého majetku ve výši 35.655,- Kč

II. rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

003421

5331

 

0200000020399

75.000,-

(zvýšení položky 5331- navýšení neinvestičního příspěvku Sportcentru DDM Prostějov, příspěvková organizace na modernizaci a zlepšení podmínek činnosti organizace)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

006409

5901

0700000707100

75.000,-

(snížení rezervy Rady města Prostějova pro ROZOP)

 

K bodu 14.11 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (poskytnutí investičního příspěvku ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60)

Schváleno usnesení č. 6968:

Rada města Prostějova

a) s c h v a l u j e

I. poskytnutí investičního příspěvku Základní škole a mateřské škole Prostějov, Melantrichova ul. 60 ve výši 380.000 Kč na pořízení konvektomatu pro školní jídelnu;

II. rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5901

0700000707100

380.000,-

(snížení rezervy Rady města Prostějova pro ROZOP)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003113

6351

 

 

0200000020338

380.000,-

 

(zvýšení položky 6351 – navýšení investičního příspěvku Základní škole a Mateřské škole Prostějov, Melantrichova ul. 60 – konvektomat pro školní jídelnu)

III. čerpání investičního fondu ve výši 480.000 Kč na pořízení konvektomatu pro školní jídelnu;

b) s o u h l a s í

s nabytím majetku nad stanovený limit 500.000 Kč ročně za kalendářní rok 2016 do vlastnictví Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60.

 

K bodu 14.12 ROZOP kapitoly 20 - školství, kultura a sport a kapitoly 60 - rozvoj a investice (navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52)

Schváleno usnesení č. 6969:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

I. navýšení neinvestičního příspěvku v kapitole 60 – rozvoj a investice a úpravu finančního plánu organizaci Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 ve výši 180.000,- Kč na výměnu podlahové krytiny na chodbě v 1. NP budovy školy, opravu vnitřního osvětlení ve třídách snížením kapitoly 20 – školství, kultura a sport;

II. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0060

003113

5331

 

 

0600000600344

180.000,-

 

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek pro Základní školu Prostějov, ul. E. Valenty 52 ve výši 180.000,- Kč na výměnu podlahové krytiny na chodbě v 1. NP budovy školy, opravu vnitřního osvětlení ve třídách)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003113

5331

 

 

0200000020344

180.000,-

 

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek pro Základní školu Prostějov, ul. E. Valenty 52 ve výši 180.000,- Kč  - energie)

 

K bodu 14.12.1 ROZOP kapitoly 20 - školství, kultura a sport a kapitoly 60 - rozvoj a investice (navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ E. Valenty 52 – podlahová krytina)

Schváleno usnesení č. 6970:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

I. navýšení neinvestičního příspěvku v kapitole 60 – rozvoj a investice a úpravu finančního plánu organizaci Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 ve výši 135.000,- Kč na opravu podlahové krytiny ve vstupní chodbě do budovy školy;

II. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0060

003113

5331

 

 

0600000600344

135.000,-

 

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek pro Základní školu Prostějov, ul. E. Valenty 52 ve výši 135.000,- Kč na opravu podlahové krytiny ve vstupní chodbě do budovy školy)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5901

0700000707100

135.000,-

(snížení rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření)

 

K bodu 14.13 ROZOP kapitoly 20 - školství, kultura a sport a kapitoly 60 - rozvoj a investice (MŠ Šárka)

Schváleno usnesení č. 6971:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

I. navýšení neinvestičního příspěvku a úpravu finančního plánu Mateřské škole Prostějov, ul. Šárka 4a

ve výši 150.000,- Kč na opravu chodníku k MŠ na pracovišti ul. Šárka 4a;

II. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0060

003111

5331

 

 

0600000600325

150.000,-

 

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek pro Mateřskou školu Prostějov, ul. Šárka 4a – oprava chodníku k mateřské škole ul. Šárka 4a)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5901

 

 

0700000707100

150.000,-

(snížení rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření)

 

K bodu 14.14 Svěření části působnosti Rady města Prostějova Odboru školství kultury a sportu Magistrátu města Prostějova

Schváleno usnesení č. 6972:

Rada města Prostějova

s v ě ř u j e

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Odboru školství kultury a sportu Magistrátu města Prostějova působnost:

1) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce na užívání dřevěných prodejních stánků, včetně změn uvedených smluv a ukončení jejich platnosti dohodou nebo výpovědí,

2) rozhodovat o uzavírání podnájemních smluv a smluv o výpůjčce dřevěných prodejních stánků v užívání statutárního města Prostějova, včetně změn uvedených smluv a ukončení jejich platnosti dohodou nebo výpovědí,

3) rozhodovat o uzavírání Souhlasu s umístěním mobilní provozovny, včetně zrušení souhlasu.

 

K bodu 15. 1 Plán zimní údržby místních komunikací Statutárního města Prostějova na zimní období 2016 –2017

Schváleno usnesení č. 6973:

Rada města Prostějova

1) s c h v a l u j e

„Plán zimní údržby místních komunikací Statutárního města Prostějova na zimní období 2016 - 2017“ dle předloženého návrhu a s doplněním dle diskuse;

2) u k l á d á

ředitelům příspěvkových organizací, zajistit vlastními silami zmírnění následků zimy u vstupů do budov jimi řízených organizací v zimním období od 01. 11. 2016 do 31. 03. 2017.

 

K bodu 15. 2 Schválení bezúplatného převodu dřevěného prodejního stánku

Schváleno usnesení č. 6974:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e 

bezúplatný převod dřevěného prodejního stánku inventární číslo MPV 011884 z vlastnictví Statutárního města Prostějova do spoluvlastnictví ….. , každému spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2.

 

K bodu 15. 3 Schválení pachtu 4 částí pozemku p.č. 6675/3 v k.ú. Prostějov v areálu zahradnictví na ul. Brněnská v Prostějově, včetně staveb skleníků č. 8, č. 9, č. 10 a č. 11

Schváleno usnesení č. 6975:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

pacht 4 částí pozemku p.č. 6675/3 v k.ú. Prostějov o celkové výměře 1.523 m2 v areálu zahradnictví na ul. Brněnská v Prostějově, včetně staveb skleníků č. 8, č. 9, č. 10 a č. 11 na nich umístěných, ….. , za účelem provozování pěstitelské činnosti za následujících podmínek:

a) pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,

b) pachtovné bude stanoveno ve výši 5.711 Kč ročně a bude placeno ročně předem,

c) pachtovné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

 

K bodu 15.4 Schválení pachtu pozemku p.č. 6690/1 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 6976:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

pacht pozemku p.č. 6690/1 – orná půda o výměře 7.168 m2 v k.ú. Prostějov společnosti STOPA, s.r.o., se sídlem Kralice nad Oslavou, Na Výhoně 221, PSČ: 675 73, IČ: 489 07 456, za účelem provozování zemědělské výroby za následujících podmínek:

a) pachtovní smlouva bude uzavřena s účinností od 01.01.2017 na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou,

b) pachtovné bude stanoveno ve výši 0,60 Kč/m2/ročně, tj. 4.301 Kč ročně, s tím, že do 31.12.2023 bude pachtovné stanoveno v symbolické výši 1 Kč ročně s ohledem na nutnost vykácení náletových dřevin a keřových porostů a následnou nákladnou úpravu pozemku pro potřeby zemědělské činnosti,

c) pachtovné bude placeno ročně předem,

d) výše pachtovného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

 


 

K bodu 15.5 Schválení změny Smlouvy o nájmu č. 2009/16/136 ze dne 03.06.2009 a Smlouvy o nájmu č. 2012/50/179 z 21.05.2012

Schváleno usnesení č. 6977:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

1) změnu Smlouvy o nájmu č. 2009/16/136 ze dne 03.06.2009 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a ….. , jako nájemcem (na základě Dodatku č. 1 je nájemcem společnost P.S. AGRO-METAL, s.r.o., se sídlem Kralice nad Oslavou, Horní Lhotice 41, PSČ: 675 73, IČ: 634 91 184), v části týkající se osoby nájemce následovně:

a) novým nájemcem bude společnost STOPA, s.r.o., se sídlem Kralice nad Oslavou, Na Výhoně 221, PSČ: 675 73, IČ: 489 07 456,

b) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o nájmu č. 2009/16/136 ze dne 03.06.2009, a to s účinností od 01.01.2017,

2) změnu Smlouvy o nájmu č. 2012/50/179 ze dne 21.05.2012 uzavřené mezi Statutárním městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností P.S. AGRO-METAL, s.r.o., se sídlem Kralice nad Oslavou, Horní Lhotice 41, PSČ: 675 73, IČ: 634 91 184, jako nájemcem v části týkající se osoby nájemce následovně:

a) novým nájemcem bude společnost STOPA, s.r.o., se sídlem Kralice nad Oslavou, Na Výhoně 221, PSČ: 675 73, IČ: 489 07 456,

b) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o nájmu č. 2012/50/179 ze dne 21.05.2012, a to s účinností od 01.01.2017.

 

K bodu 15. 6 Souhlas s umístěním posuvné brány na pozemku Statutárního města Prostějova

Schváleno usnesení č. 6978:

Rada města Prostějova

u d ě l u j e

souhlas …… , k umístění posuvné brány na části pozemku Statutárního města Prostějova p.č. 7427/9 v k.ú. Prostějov za podmínky, že vlastník pozemku p.č. 7427/10 v k.ú. Prostějov Aeroklub Josefa Františka Prostějov z.s., se sídlem Letiště, č.p. 4510, Prostějov, PSČ 796 01, IČ 005 44 051, obdrží klíče příp. ovladač k této bráně.

 

K bodu 15. 8 Vyhlášení záměru prodeje pozemků v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 6979:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr prodeje pozemků p.č. 1765/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m2 a p.č. 1765/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, oba v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

 

K bodu 15.10 Výkup stavby veřejného osvětlení v lokalitě ul. Žitná v Prostějově, zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků v k.ú. Domamyslice a v k.ú. Čechovice u Prostějova a ROZOP kapitoly 50

Schváleno usnesení č. 6980:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

1) výkup stavby veřejného osvětlení v lokalitě ul. Žitná v Prostějově umístěné na pozemcích p.č. 434, p.č. 238/1, p.č. 238/4, p.č. 238/7, p.č. 240/1 a p.č. 501, vše v k.ú. Domamyslice, a na pozemcích p.č. 212/1 a p.č. 212/4, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova, od vlastníka této stavby do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu v symbolické výši 1 Kč včetně DPH, za následujících podmínek:

a) celá kupní cena bude zaplacena do 14 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy,

b) při předání stavby veřejného osvětlení umístěné na pozemcích p.č. 434, p.č. 238/1, p.č. 238/4, p.č. 238/7 p.č. 240/1 a p.č. 501, vše v k.ú. Domamyslice, a na pozemcích p.č. 212/1 a p.č. 212/4, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova, do správy budoucího správce veřejného osvětlení předá prodávající veškerou dokumentaci včetně revizní zprávy,

c) současně s uzavřením kupní smlouvy bude zřízena služebnost inženýrské sítě spočívající v právu provozovat stavbu veřejného osvětlení včetně jejího ochranného pásma na částech pozemků p.č. 238/1, p.č. 238/2, p.č. 238/6, p.č. 238/7, p.č. 239/2, p.č. 239/5, p.č. 240/1, p.č. 240/2, p.č. 240/5, p.č. 240/6, p.č. 240/7 a p.č. 240/8, vše v k.ú. Domamyslice, a na částech pozemků p.č. 212/1 a p.č. 212/4, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova, ve prospěch Statutárního města Prostějova dle bodu 2) usnesení,

2) zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu provozovat stavbu veřejného osvětlení včetně jejího ochranného pásma na částech pozemků p.č. 238/1, p.č. 238/2, p.č. 238/6, p.č. 238/7, p.č. 239/2, p.č. 239/5, p.č. 240/1, p.č. 240/2, p.č. 240/5, p.č. 240/6, p.č. 240/7 a p.č. 240/8, vše v k.ú. Domamyslice, a na částech pozemků p.č. 212/1 a p.č. 212/4, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova (rozsah zatížení pozemků bude stanoven na základě geometrického plánu), ve prospěch Statutárního města Prostějova za následujících podmínek:

a) služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu neurčitou a bezúplatně,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí nebude hradit Statutární město Prostějov,

3) rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

006409

6121

1

0500000000000

1

zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby; výkup stavby veřejného osvětlení v lokalitě ul. Žitná v Prostějově umístěné na pozemcích p.č. 434, p.č. 238/1, p.č. 238/4, p.č. 238/7, p.č. 240/1 a p.č. 501, vše v k.ú. Domamyslice, a na pozemcích p.č. 212/1 a p.č. 212/4, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova (kupní cena)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

8115

1

0700000000000

1

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

 

K bodu 15.11 Výkup a vyhlášení záměru směn pozemků v k.ú. Krasice (polní cesta k Záhoří) a ROZOP kapitoly 50

Schváleno usnesení č. 6981:

Rada města Prostějova

A) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodů uvedených v důvodové zpráva k materiálu:

1) výkup pozemků p.č. 430/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 87 m2, p.č. 430/3 – vodní plocha, koryto vodního toku umělé, o výměře 18 m2 a p.č. 430/4 – orná půda, o výměře 2 m2, vše v k.ú. Krasice, od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 70 Kč/m2, tj. celkem ve výši 7.490 Kč, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,

2) rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

00000000050

006409

6130

1

0500000000000

8.490

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků p.č. 430/2, p.č. 430/3 a p.č. 430/4, vše v k.ú. Krasice (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

8115

1

0700000000000

8.490

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje

 

B) v y h l a š u j e

1) záměr směny části pozemku p.č. 513/1 – orná půda o výměře cca 830 m2 a části pozemku p.č. 538/1 – orná půda o výměře cca 310 m2, tj. celkem cca 1.140 m2, oba v k.ú. Krasice (přesné výměry pozemků budou známy po vyhotovení geometrického plánu) ve vlastnictví Statutárního města Prostějova za pozemky p.č. 416/2 – vodní plocha, koryto vodního toku umělé, o výměře 658 m2 a p.č. 416/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 284 m2, tj. celkem 942 m2, oba v k.ú. Krasice, ve společném jmění ….. , a ….. , za následujících podmínek:

a) směna bude provedena bez finančního vyrovnání,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckých posudků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,

2) záměr směny části pozemku p.č. 513/1 – orná půda o výměře cca 1.460 m2, části pozemku p.č. 538/1 – orná půda o výměře cca 415 m2, pozemku p.č. 420 – orná půda o výměře 1.234 m2 a pozemku p.č. 512 – orná půda o výměře 335 m2, tj. celkem cca 3.444 m2, vše v k.ú. Krasice (přesné výměry pozemků budou známy po vyhotovení geometrického plánu) ve vlastnictví Statutárního města Prostějova za pozemky p.č. 415/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1.198 m2, p.č. 415/3 – vodní plocha, koryto vodního toku umělé, o výměře 252 m2 a p.č. 415/4 – orná půda, o výměře 5 m2, vše v k.ú. Krasice, tj. celkem 1.455 m2, vše v k.ú. Krasice, ve vlastnictví ….. , za následujících podmínek:

a) směna bude provedena bez finančního vyrovnání,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckých posudků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov.

 

K bodu 15.12 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009

Schváleno usnesení č. 6982:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/58 v k.ú. Čechovice u Prostějova dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a ….. , jako kupujícími spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/58 v k.ú. Čechovice u Prostějova včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 30.04.2017, za následujících podmínek:

a) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009,

b) ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009 zůstanou nezměněny.

 

K bodu 15.13 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku p.č. 875/2 v k.ú. Vrahovice (Přivaděč vody do průmyslové zóny Prostějov)

Schváleno usnesení č. 6983:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

1) v souvislosti s realizací stavby Statutárního města Prostějova „Přivaděč vody do průmyslové zóny Prostějov“ zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v povinnosti strpět uložení vodovodního přivaděče PE 100 RC SDR11 DN 355/32,2mm uloženého do chráničky P100 RC SDR 17 DN 450/26,7mm na části pozemku p.č. 875/2 v k.ú. Vrahovice ve vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ 709 94 234, ve prospěch Statutárního města Prostějova za podmínek uvedených v přiložené Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti, s tím, že do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti budou vzájemné vztahy mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, a Statutárním městem Prostějovem ošetřeny smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti,

 

2) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

006171

6121

0500536000000

44.813

zvýšení pol.  6121– budovy, haly, stavby; úhrada za zřízení služebnosti na pozemku p.č. 875/2 v k.ú. Vrahovice a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího služebnosti do katastru nemovitostí

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

5901

0700000707100

44.813

snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova

 


 

K bodu 15.14 Zřízení služebnosti na částech pozemků p.č. 7924 a p.č. 3024, oba v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 6984:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

v souvislosti s investiční akcí „Komunitní dům pro seniory v Sušilově ulici v Prostějově“ zřízení služebnosti spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení na částech pozemků Statutárního města Prostějova p.č. 7924 a p.č. 3024, oba v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemků bude znám po vypracování geometrického plánu), a v právu vstupovat a vjíždět na uvedené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ: 272 95 567, za následujících podmínek:

a) služebnost bude vymezena geometrickým plánem v rozsahu vedení plynárenského zařízení a jeho ochranného pásma dle příslušných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění,

b) služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 500 Kč navýšenou o daň z přidané hodnoty podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,

c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s  podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího služebnosti do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,

d) do zaměření služebnosti geometrickým plánem bude mezi Statutárním městem Prostějovem a společností GasNet, s.r.o., uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

K bodu 15.15 …..  – vypořádání vzájemných vztahů – odstavná plocha na ul. Jezdecká a komunikace na ul. Zlechovská v Prostějově

Schváleno usnesení č. 6985:

Rada města Prostějova

u k l á d á

Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova objednat zpracování geometrického zaměření komunikace v ul. Zlechovská a v případě, že bude zjištěno, že komunikace zasahuje do pozemku ….. , zahájit jednání o případném odkupu dotčené části pozemku;  odstavnou plochu v ulici Jezdecká majetkoprávně dořešit formou pronájmu.

 

odpovídá: Mgr. Libor Vojtek, vedoucí OSÚMM

k. termín: 31.03.2017

 

K bodu 15.16 Informace - přehled o materiálech projednávaných OSÚMM v průběhu III. čtvrtletí 2016

Schváleno usnesení č. 6986:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

informaci o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 4126 ze dne 04.02.2014 (přehled o materiálech projednávaných Odborem správy a údržby majetku města v průběhu III. čtvrtletí 2016).

 

K bodu 15.17 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města

Schváleno usnesení č. 6987:

Rada města Prostějova

1) r e v o k u j e 

 usnesení č. 6734 Rady města Prostějova ze dne 28.07.2016 a to rozpočtové opatření na vybavení zimního stadionu;

2) s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

003412

6121

 

 

0500000000000

346.750

zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby;  nákup dvou kusů vstupních turniketů a stavební úpravy klubové místnosti

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

003412

5137

 

 

0500000000000

185.856

zvýšení pol. 5137 – DHDM;  nákup nábytku do klubové místnosti

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

5901

 

 

0700000707100

532.606

snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova

 


 

K bodu 15.18 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města

Schváleno usnesení č. 6988:

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000090

003722

5169

 

 

0900000900200

2.000.000

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; komunální odpad

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

 

8115

 

1

0700000000000

2.000.000

snížení pol. 8115  Fond rezerv a rozvoje

 

K bodu 16.1 Vyhlášení záměru pronájmu NP č. 120 v domě na ul. Fanderlíkova č. 38/393

Schváleno usnesení č. 6989:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr pronájmu nebytového prostoru č. 120 o celkové rozloze 16,87 m2 v domě na ul. Fanderlíkova č. 38/393 v Prostějově, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,- Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.

 

K bodu 16.2 Žádost o kompenzaci nájemného proti nezbytným stavebním úpravám u prostoru sloužícího podnikání č. 111 na Dolní č. 4/3659

Schváleno usnesení č. 6990:

Rada města Prostějova s c h v a l u j e

žádost o slevu nájemného ve výši 50-ti procent po dobu 4 měsíců u prostoru sloužícího podnikání č. 111 na Dolní č. 4/3659 v Prostějově, z důvodů nezbytných úprav pro změnu užívání prostoru na provozování prodeje a výroby masných výrobků ….. , nájemci prostoru sloužící podnikání č. 111  na Dolní č. 4/3659 v Prostějově.

 

K bodu 17.1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytu v majetku města Prostějova

Schváleno usnesení č. 6991:

Rada města Prostějova s c h v a l u j e

uzavření nájemních smluv na pronájem bytu v majetku města Prostějova s níže uvedenými žadateli:

- byt o velikosti 0+1 v domě na ul. Brněnská č. 36/4209 , 796 01  Prostějov (s balkonem)

…..

- byt o velikosti 1+1 v domě na ul. Šárka č. 9/1900 , 796 01  Prostějov (bez balkonu)

…..

 

K bodu 17.2 Schválení žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení v DPS

Schváleno usnesení č. 6992:

Rada města Prostějova s c h v a l u j e

uzavření nájemních smluv na pronájem bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou v majetku města Prostějova v pořadí s níže uvedenými žadateli:

- byt o velikosti 0+1 v domě na ul. Polišenského č. 3/4467 , 796 04 Prostějov (bez balkonu, bezbariérový) 

…..

…..

 


 

K bodu 18.1 ROZOP kapitoly 11 – správa a zabezpečení (oprava DCI projektoru, kino Metro 70)

Schváleno usnesení č. 6993:

Rada města Prostějova

s ch v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5171

0110000000000

575.000,00

Oprava DCI projektoru

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

0700000000000

575.000,00

Fond rezerv a rozvoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Alena R a š k o v á Ing. Zdeněk F i š e r

primátorka města Prostějova 1. náměstek primátorky

 

 

 

 

Prostějov 18.10.2016

Zpracovala: Věra Krejčí


Vytvořeno 25.10.2016 12:48:43 | přečteno 468x | Anna Kajlíková
load