Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2016 > Usnesení z 55. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 55. schůze Rady města Prostějova

konané dne 26.10.2016

Ke stažení: ikona souboru55 RM 26 10 2016 mim zápis


K bodu 1. Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č. 6994:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

program své 55. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 26.10.2016 dle návrhu primátorky takto:

1. Zahájení, schválení programu

2. Personální záležitosti Rady města Prostějova – návrh odvolání JUDr. Augustina z některých funkcí

3. Závěr

p o v ě ř u j e

Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

K bodu 2. Personální záležitosti Rady města Prostějova – odvolání JUDr. Augustina z některých funkcí

Schváleno usnesení č. 6995:

Rada města Prostějova

I. o d v o l á v á

dnem 26. 10. 2016 JUDr. Josefa Augustina ….. z funkcí:

- člena školské rady Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60, IČ 62 86 05 00

- předsedy Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady města Prostějova

- člena Komise pro nákup uměleckých děl Rady města Prostějova;

II. o d v o l á v á

dnem 26. 10. 2016 pověření JUDr. Josefa Augustina, …..  k provádění sňatečných obřadů v přítomnosti matrikáře;

III. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova odvolat JUDr. Josefa Augustina, …..  z funkce člena Rady města Prostějova.

RNDr. Alena R a š k o v á Ing. Zdeněk F i š e r

primátorka města Prostějova 1. náměstek primátorky

Prostějov 26.10.2016

Zpracovala: Věra Krejčí


Vytvořeno 10.11.2016 6:43:31 | přečteno 283x | Anna Kajlíková
load