Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2016 > Usnesení z 56. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 56. schůze Rady města Prostějova

konané 31.10.2016

KE STAŽENÍ: ikona souboru56 RM 31 10 2016 mim zápis


K bodu 1. Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č. 6996:

Rada města Prostějova s c h v a l u j e

program své 56. schůze, konané dne mimo schválený harmonogram dne 31.10.2016 2016, uvedený na pozvánce,

p o v ě ř u j e

Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

K bodu 2. Schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání na nám. E. Husserla 1641/9

Schváleno usnesení č. 6997:

Rada města Prostějova s c h v a l u j e

pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 131 o celkové rozloze 111,45 m2 na nám.  E. Husserla 1641/9 v Prostějově fě Grand lahůdky s.r.o., se sídlem Bablerovo náměstí 21/1, 779 00 Samotišky, a to:

- za účelem provozování podnikové prodejny lahůdek, studená a teplá kuchyně, pekařské a cukrářské výrobky

- za nabídnuté nájemné ve výši  18.000,-Kč/měsíc

- opravy provede nájemce na vlastní náklady.

 

K bodu 3. Městská hromadná doprava – úhrada kompenzace pro rok 2017

Schváleno usnesení č. 6998:

Rada města Prostějova u k l á d á

vedoucímu Odboru dopravy, zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2017 celkovou částku 21,830.000,- Kč jako úhradu prokazatelné ztráty v městské hromadné dopravě.

odpovídá: Ing. Miroslav Nakládal, vedoucí OD

k. termín: 12.12.2016

 

K bodu 4. Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2017 – I. návrh

Schváleno usnesení č. 6999:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2017 – I. návrh dle předloženého materiálu

s následujícími hlavními ukazateli:

Příjmy: 814.462,98 tis. Kč

Neinvestiční výdaje bez výdajů na opravy a údržbu

stavební povahy: 676.784,18 tis. Kč

Investiční výdaje a výdaje na opravy a údržbu

stavební povahy: 133.971,64 tis. Kč

Výdaje celkem: 810.755,82 tis. Kč

Financování:   -3.707,16 tis. Kč

Požadavky správců kapitol na index max. 1,00: 6.265,05 tis. Kč

r o z h o d l a

doplnit materiál o neinvestiční výdaje takto:

 1. zařadit do návrhu rozpočtu finanční prostředky na poskytnutí dotace z rozpočtu města u kapitoly 21 – Sociální věci – azylové centrum Prostějov v celkové výši Kč 500.000,-,

 2. zařadit do návrhu rozpočtu finanční prostředky na poskytnutí dotací z rozpočtu města u kapitoly 21 – Sociální věci jako nerozdělené prostředky dotací z rozpočtu města v celkové výši Kč 675.000,-,

 3. zařadit do návrhu rozpočtu finanční prostředky na poskytnutí dotací z rozpočtu města u kapitoly 70 – Finanční jako nerozdělené prostředky dotací z rozpočtu města v celkové výši Kč 21.545.000,-,

 4. zařadit do návrhu rozpočtu finanční prostředky na poskytnutí dotací z rozpočtu města u kapitoly 62 – Územní plánování a památková péče na regeneraci MPZ a MPR v celkové výši Kč 500.000,-,

 5. zařadit do návrhu rozpočtu finanční prostředky pro komisi Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 v rámci kapitoly 10 – Kancelář primátora ve výši Kč 90.000,-,

 6. zařadit do návrhu rozpočtu finanční prostředky pro komisi Pro kulturu a cestovní ruch v rámci kapitoly 20 - Školství, kultura a sport ve výši Kč 530.000,-,

 7. zařadit do návrhu rozpočtu finanční prostředky pro Komisi Školskou v rámci kapitoly 20 – Školství, kultura a sport ve výši Kč 150.000,-,

 8. zařadit do návrhu rozpočtu finanční prostředky pro komisi Sportovní v rámci kapitoly 20 - Školství, kultura a sport ve výši Kč 500.000,-,

 9. zařadit do návrhu rozpočtu finanční prostředky pro komisi Sociální a zdravotní v rámci kapitoly 21 - Sociální věci ve výši Kč 330.000,-,

 10. zařadit do návrhu rozpočtu finanční prostředky pro komisi Životního prostředí v rámci kapitoly 40 - Životní prostředí ve výši Kč 140.000,-,

 11. zařadit do návrhu rozpočtu finanční prostředky pro komisi Pro Bezpečnost a prevenci kriminality v rámci kapitoly 41 - Doprava ve výši Kč 40.000,-,

 12. snížit celkové prostředky na nerozdělené dotace z rozpočtu města zařazené do návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2017 – I. návrhu o částku doplněnou do jednotlivých kapitol v rámci bodů 1. až 11 v celkové výši Kč 25.000.000,-,

 13. zřídit u kapitoly 70 - Finanční rezervu pro rozpočtová opatření RMP ve výši Kč 30.000.000,- (v návrhu rozpočtu kapitoly 70 již zohledněno),

 14. zřídit u kapitoly 70 - Finanční rezervu pro škodní a havarijní události ve výši Kč 2.500.000,- (v návrhu rozpočtu kapitoly 70 již zohledněno),

 15. zařadit do návrhu rozpočtu finanční prostředky na konzultační, poradenské a právní služby (studie, analýzy apod.) pro jednotlivé odbory u kapitoly 70 – Finanční jako nerozdělené prostředky v celkové výši Kč 300.000,- (v návrhu rozpočtu kapitoly 70 již zohledněno),

 16. zařadit do návrhu rozpočtu neinvestiční požadavky správců kapitol nad index 1,0 takto:

 1. do kapitoly 10 – Kancelář primátora v částce Kč 300.000,-,

 2. do kapitoly 11 – Správa a zabezpečení v částce Kč 521.000,-,

 3. do kapitoly 19 – DUHA KK u hradeb v částce Kč 432.000,-,

 4. do kapitoly 20 – Školství, kultura a sport v částce Kč 965.250,-,

 5. do kapitoly 41 – Doprava v částce Kč 2.236.000,-,

 6. do kapitoly 71 – Sociální fond v částce Kč 168.000,-,

 7. do kapitoly 90 – Správa a údržba majetku města v částce Kč 1.642.800,-.

 1. snížit investiční výdaje a výdaje na opravy a údržbu stavebního charakteru návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2017 – I. návrhu o celkovou částku Kč 6.265.050,-, která byla v rámci bodů 16.a) až 16.g) doporučena zařadit do neinvestičních výdajů návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova,

 2. zařadit do návrhu rozpočtu finanční prostředky na investiční výdaje „ostatní“, a to:

 1. do kapitoly 10 – Kancelář primátora částku Kč 400.000,- na nákup uměleckých děl a

 2. do kapitoly 70 – Finanční částku Kč 15.000.000,- Kč jako limit ostatních investic bez jmenovitého určení celkem; limit bude v průběhu roku 2017 rozpouštěn do investičních výdajů jednotlivých kapitol na základě projednání a schválení v orgánech města,

  u k l á d á

 1. správcům kapitol zapracovat do návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2017 všechny doplňky na základě rozhodnutí o doplnění předloženého návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2017 – I. návrhu,

 2. vedoucímu Finančního odboru MMPv předložit doplněný souhrnný návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2016 jako II. návrh k projednání na příští schůzi RMP.

   

  K bodu 5. Personální záležitosti Národního domu Prostějov, o.p.s.

Schváleno usnesení č. 61000:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova jmenovat

1. členy správní rady obecně prospěšné společnosti Národní dům Prostějov o.p.s., IČ: 25 57 63 13, sídlem Prostějov, Vojáčkovo nám. 1, PSČ 796 01

RNDr. Alenu Raškovou,

Ing. Jiřího Pospíšila,

Mgr. Miladu Galářovou,

Marcelu Župkovou,

2. členkou dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Národní dům Prostějov o.p.s., IČ: 25 57 63 13, sídlem Prostějov, Vojáčkovo nám. 1, PSČ 796 01 Ing. Miladu Sokolovou.

 

K bodu 6. Změna OZV statutárního města Prostějova č. 3/2016 o nočním klidu

Schváleno usnesení č. 61001:

Rada města Prostějova d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova vydat Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu, kterou se mění obecně závazná vyhláška města č. 3/2016 dle modifikované var. I takto:

Článek 3 odst. 2) písm. d) zní: v době konání akce „Letní taneční večery s živou hudbou“ v zahradní restauraci Národního domu, každý lichý pátek v měsících květen až srpen (max. 10x)

V článku 3 odst. 3 se mění text: „v odst. 1“ na „v odstavci 2“

V článku 3 odst. 4 se mění text: „dle odstavce 1)“ na „dle odstavce 2).

 

K bodu 7. Schválení sídla spolku Rady rodičů při Střední zdravotnické škole Prostějov

Schváleno usnesení č. 61002:

Rada města Prostějova s c h v a l u j e

sídlo spolku Rady rodičů při Střední zdravotnické škole Prostějov v objektu Střední zdravotnické školy, Prostějov, Vápenice 3.

 

K bodu 8. Revokace usnesení č. 6907 ze dne 4. 10. 2016 a schválení opraveného usnesení ve věci restaurování vnitřních renesančních omítek a nástěnných maleb v zámku na Pernštýnském nám.

Schváleno usnesení č. 61003:

Rada města Prostějova r e v o k u j e

své usnesení č. 6907 ze dne 4.10.2016,

s c h v a l u j e

I. zadání výběrového řízení na provedení restaurování vnitřních renesančních omítek a nástěnných maleb v místnostech č. 102, 201 a 202d na zámku v Prostějově pro akci „Zámek - severozápadní a jižní křídlo“ formou výzvy jednomu zájemci, a to BcA. Lucii Bartůňkové, IČ 744 09 735 a uzavření smlouvy o dílo s výše uvedeným zhotovitelem,

II. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

5171

1

0600408000000

200 000

Zámek - severozápadní a jižní křídlo – restaurování vnitřních renesančních omítek a nástěnných maleb

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

200 000

- snižuje stav rezerv města

K bodu 9. Realizace výstavy nakoupených uměleckých děl

Schváleno usnesení č. 61004:

Rada města Prostějova p o v ě ř u j e

přípravou a realizací výstavy nakoupených uměleckých děl pro budoucí městskou galerii členy Komise pro nákup uměleckých děl: předsedu Miroslava Pišťáka a členy komise PhDr. Miroslava Macíka a PhDr. Miroslava Šmída ve spolupráci s Odborem správy a zabezpečení Magistrátu města Prostějova.

Vernisáž této výstavy se uskuteční dne 3. listopadu 2016 v prostorách prostějovského zámku (v Regionálním informačním centru).

 

K bodu 11. Zadávací řízení veřejné zakázky „Parkoviště u zimního stadionu, Prostějov“ - návrh na rozhodnutí o vyloučení uchazečů a návrh na rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Schváleno usnesení č. 61005:

Rada města Prostějova r o z h o d l a

1. v souladu s § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek, o vyloučení uchazečů FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno - Trnitá, Česká republika, IČO: 25317628;  STRABAG a.s., se sídlem Na bělidle 198/21, 150 00 Praha - Smíchov, Česká republika, IČO: 60838744; INSTA

CZ s.r.o., se sídlem Jeremenkova 1142/42, 779 00 Olomouc - Hodolany, Česká republika, IČO: 25374311 a Skanska a.s., se sídlem Křižíkova 682/34A, 186 00 Praha - Karlín, Česká republika, IČO: 26271303 z další účasti
v zadávacím řízení
„Parkoviště u zimního stadionu, Prostějov“, a to pro ne
splnění podmínek a požadavků zadávací dokumentace tak, jak je detailně uvedeno v důvodové zprávě;

2. v souladu s § 81 zákona a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek, o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „Parkoviště u zimního stadionu, Prostějov“, a jako ekonomicky nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení - „Parkoviště u zimního stadionu, Prostějov“, vybrala nabídku společnosti EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha - Nové Město, Česká republika, IČO: 45274924.  Nabídka jmenované společnosti vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení a nejlépe naplnila hodnotící kritéria, jak je uvedeno v důvodové zprávě;

3. zadat zakázku „Parkoviště u zimního stadionu, Prostějov“ společnosti EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha - Nové Město, Česká republika, IČO: 45274924 a uzavřít se jmenovanou společností smlouvu o dílo na realizaci této veřejné zakázky,

4. v případě neposkytnutí součinnosti, potřebné k uzavření smlouvy o dílo příslušným vybraným uchazečem EUROVIA CS, a.s., IČO: 45274924, v zadávacím řízení „Parkoviště u zimního stadionu, Prostějov“,  zadat tuto veřejnou zakázku a uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku, v souladu s § 82 odst. 4 zákona, s druhým uchazečem v pořadí,  tedy se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem Pražská tř. 495/58,  370 04 České Budějovice 3, IČO: 48035599, popřípadě s třetím uchazečem v pořadí, společností JAMASTAV MORAVIA a.s., se sídlem Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd, Česká republika, IČO: 01586548, dle důvodové zprávy.

u k l á d á

1. Odboru rozvoje a investic, zajistit ve lhůtě stanovené zákonem uzavření Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Parkoviště u zimního stadionu, Prostějov“ s vybraným uchazečem EUROVIA CS, a.s. se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha - Nové Město, Česká republika, IČO: 45274924.

odpovídá: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí ORI

k. termín: 28. 11. 2016

2. Odboru kancelář tajemníka, prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek zajistit dokončení administrace zadávacího řízení „Parkoviště u zimního stadionu, Prostějov“ realizací všech nezbytných úkonů ve lhůtách stanovaných zákonem.

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí ORI

k. termín: 6. 12. 2016

 

K bodu 12. Návrh uzavření nájemní smlouva na pronájem bytu

Schváleno usnesení č. 61006:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu v majetku města Prostějova se žadatelem uvedeným v důvodové zprávě.

RNDr. Alena R a š k o v á Ing. Zdeněk F i š e r

primátorka města Prostějova 1. náměstek primátorky

Prostějov 31.10.2016

Zpracovala: Věra Krejčí


Vytvořeno 10.11.2016 6:23:05 | přečteno 344x | Anna Kajlíková
load