Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2016 > Usnesení ze 40. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 40. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 40. schůze Rady města Prostějova 

konané 11.4.2016

Ke stažení: ikona souboru40 RM 11 04 2016 mim zápis


K bodu 1. Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č. 6370:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

program své 40. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 11.4.2016, uvedený na pozvánce,

p o v ě ř u j e

Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

K bodu 2. Schválení pronájmu části pozemku p.č. 8055 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 6371:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 8055 – trvalý travní porost v k.ú. Prostějov o výměře 3 m2, ………., za účelem umístění včelích úlů, za následujících podmínek:

 1. doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,

 2. výše nájemného - 20 Kč/m2 ročně, tj. 60 Kč/rok,

 3. způsob placení nájemného – ročně předem,

 4. výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

K bodu 3. Výkup stavby veřejného osvětlení na ul. Werichova v Prostějově, zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků p.č. 6375/3 a p.č. 6375/4, oba v k.ú. Prostějov, a rozpočtové opatření kapitoly 50

Schváleno usnesení č. 6372:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:

 1. výkup stavby veřejného osvětlení na ul. Werichova v Prostějově umístěné na pozemcích p.č. 6375/3, p.č. 6375/4 a p.č. 7835/1, vše v k.ú. Prostějov, od vlastníka této stavby do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu v symbolické výši 1.000 Kč včetně DPH, za následujících podmínek:

 1. celá kupní cena bude zaplacena do 14 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy,

 2. při předávce stavby veřejného osvětlení umístěné na pozemcích p.č. 6375/3, p.č. 6375/4 a p.č. 7835/1, vše v k.ú. Prostějov, do správy budoucího správce veřejného osvětlení předá prodávající veškerou dokumentaci včetně revizní zprávy,

 3. současně s uzavřením kupní smlouvy bude zřízena služebnost inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat stavbu veřejného osvětlení včetně jejího ochranného pásma na částech pozemků p.č. 6375/3 a p.č. 6375/4, oba v k.ú. Prostějov, ve prospěch Statutárního města Prostějova dle bodu 2) usnesení,

 1. zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat stavbu veřejného osvětlení včetně jejího ochranného pásma na částech pozemků p.č. 6375/3 a p.č. 6375/4, oba v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemků bude stanoven na základě geometrického plánu), ve prospěch Statutárního města Prostějova za následujících podmínek:

 1. služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu neurčitou a bezúplatně,

 2. náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí nebude hradit Statutární město Prostějov,

  3)   rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

006409

6121

1

0500000000000

1.000

zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby; výkup stavby veřejného osvětlení na ul. Werichova v Prostějově umístěné na pozemcích p.č. 6375/3, p.č. 6375/4 a p.č. 7835/1, vše v k.ú. Prostějov (kupní cena)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

8115

1

0700000000000

1.000

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

 

 

K bodu 4. Pronájem fotbalového areálu E.Beneše

Schváleno usnesení č. 6373:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

a) uzavření nájemní smlouvy s 1. SK Prostějov z.s., se sídlem Za Místním nádražím 4536, 796 01 Prostějov, IČO: 266 21 916, na pronájem níže uvedených částí fotbalového areálu E.Beneše v Prostějově nacházejícího se na pozemcích p.č. 5734/1, p.č. 5738/1, p.č. 5738/3, p.č. 5738/9, p.č. 5738/10, p.č. 5738/14, p.č. 5738/15,  p.č. 5738/16 a p.č. 5738/17, vše v k.ú. Prostějov, včetně příslušenství za těchto podmínek:

- předmět nájmu:

- travnaté a umělé hřiště v časovém rozsahu, který bude měsíčně upřesňován, 

- plochy k reklamním účelům v areálu fotbalového hřiště, které je nájemce povinen na pokyn pronajímatele skrýt, nebo odstranit v době, kdy bude areál pronajatý jinému subjektu,

- šatny č. 2, 4, 5, 6, 7, 8, masérna, místnost V.I.P., s výjimkou termínů, kdy bude pronajímatel některé místnosti potřebovat za účelem jejich použití pro jiné nájmy,

- kanceláře č. 18 a 21, trvale po dobu účinnosti smlouvy,

- rozhlas č. 14 – v době zápasů,

- šatna č. 3 pro hostující družstva, po dobu zápasů,

- hospodářská místnost č. 10,

 • doba nájmu od 1.4.2016 do 31.7.2017,

 • nájemné - 50% množstevní sleva z ceníku nájemného u fotbalového areálu E.Beneše,

  b) uzavření nájemní smlouvy s TJ Haná Prostějov, se sídlem Brněnská 1385/10, 796 01 Prostějov, IČO: 163 67 995, na pronájem níže uvedených částí fotbalového areálu E.Beneše v Prostějově nacházejícího se na pozemcích p.č. 5734/1, p.č. 5738/1, p.č. 5738/3, p.č. 5738/9, p.č. 5738/10, p.č. 5738/14, p.č. 5738/15,  p.č. 5738/16 a p.č. 5738/17, vše v k.ú. Prostějov, včetně příslušenství za těchto podmínek:

  - předmět nájmu:

  - travnaté a umělé hřiště v časovém rozsahu, který bude měsíčně upřesňován, 

  - šatna č. 1,

  - doba nájmu od 1.4.2016 do 31.7.2017,

  - nájemné - 50% množstevní sleva z ceníku nájemného u fotbalového areálu E.Beneše.

   

   

  K bodu 5. Zadávací řízení veřejné zakázky „Nová radnice Prostějov, budova A – oprava střechy“ – návrh na rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

  Schváleno usnesení č. 6374:

Rada města Prostějova

r o z h o d l a

1. v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a na základě výsledku elektronické aukce a doporučení komise pro hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „Nová radnice Prostějov, budova A – oprava střechy“ a jako ekonomicky nejvhodnější nabídku vybrala nabídku společnosti H & B delta s.r.o., se sídlem Bobrky 382, Vsetín 755 01, IČO 25835661. Nabídka této společnosti vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení a nejlépe naplnila hodnotící kritéria, jak je uvedeno v důvodové zprávě,

2. zadat zakázku „Nová radnice Prostějov, budova A – oprava střechy“ společnosti H & B delta s.r.o., se sídlem Bobrky 382, Vsetín 755 01, IČO 25835661, a uzavřít se jmenovanou společností smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky,

3. v případě neposkytnutí součinnosti, potřebné k uzavření smlouvy o dílo vítězným uchazečem, zadat zakázku „Nová radnice Prostějov, budova A – oprava střechy“ a uzavřít smlouvu o dílo s dalším uchazečem v pořadí dle důvodové zprávy v souladu s § 82 odst. 4 zákona.

u k l á d á

Odboru rozvoje a investic zajistit ve lhůtě stanovené zákonem uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Nová radnice Prostějov, budova A – oprava střechy” s vybraným uchazečem H & B delta s.r.o., se sídlem Bobrky 382, Vsetín 755 01, IČO 25835661.

odpovídá: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí ORI

k. termín: 13. 5. 2016

 

 

K bodu 6. Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství, kultura a sport a kapitoly 60 - rozvoj a investice (odvod finančních prostředků z  fondu investic ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 a převod na kapitolu 60 – rozvoje a investic)

Schváleno usnesení č. 6375:

Rada města Prostějova

a) u k l á d á

řediteli Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 odvod finančních prostředků z fondu investic organizace zřizovateli ve výši 750 000,-- Kč na opravu stávající podlahy tělocvičny základní školy

b) s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5171

0600000600338

750 000,--

(zvýšení položky 5171 – oprava stávající podlahy tělocvičny Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

2122

0200000020338

750 000,--

(odvod z  fondu investic Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60)

RNDr. Alena R a š k o v á Ing. Zdeněk F i š e r

primátorka města Prostějova 1. náměstek primátorky

Prostějov 11.4.2016

Zpracovala: Věra Krejčí


Vytvořeno 12.4.2016 10:32:27 | přečteno 168x | Anna Kajlíková
load