Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2016 > Usnesení ze 41.schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 41.schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 41.schůze Rady města Prostějova 

Konané dne: 26.4.2016

Ke stažení: ikona souboru41 RM 26 04 2016 zápis


K bodu 1. Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č. 6376:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

program své 41. schůze, konané dne 26.4.2016, uvedený na pozvánce

- s tím, že z programu je stažen materiál č. 15. 5 Schválení čerpání fondu investic MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, nákup zahradního traktoru na sečení trávy,

- s rozšířením o materiály:

16.20 Přehled o materiálech projednávaných Odborem správy a údržby majetku města v průběhu I. čtvrtletí 2016,

16.21 Vyhlášení záměru výpůjčky pozemku p.č. 204/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova a vyhlášení záměru pronájmu pozemku p.č. st. 492 v k.ú. Čechovice u Prostějova včetně budovy šaten a sociálního zařízení na hřišti v Čechovicích,

p o v ě ř u j e

Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

K bodu  2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 26.4.2016

Schváleno usnesení č. 6377:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

zprávu o plnění svých usnesení ke dni 26.4.2016 bez připomínek.

K bodu  3. Záležitosti komisí rady

Schváleno usnesení č. 6378:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

1. doporučení Komise architektury a urbanismu z 24.3.2016,

2. doporučení Komise pro rozvoj města a podporu podnikání z 12.4.2016.

K bodu  4. Nákup uměleckých děl

Schváleno usnesení č. 6379:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

nákup uměleckých děl z rozpočtu města Prostějova

1. Josef Hrádek – „Na scéně“ – kolorovaná kresba tuší – cena 2 000 Kč

2. Josef Hrádek – „Klauni“ – kolorovaná kresba tuší – cena 2 000 Kč

3. Josef Hrádek – „Žena s kočárkem“ – kolorovaná kresba tuší – cena 2 000 Kč

4. Nesignováno – „Prostějov - Demelova“ – akvarel – cena 3 000 Kč

5. Kašpar Bár – „Zámek a park Čechy p. Kosířem“ – tempera - cena 2 500 Kč

6. Richard Kaňák – „Plumlovský zámek“ – kvaš - cena 15 000 Kč

7. Jaroslav Franc – „Kabaret“ – kombinovaná technika na lepence – cena 6 000 Kč

8. Bohuš Čížek – „Léto v Šárce 1956“ – olej na plátně – cena 22 000 Kč

9. Vilém Kraus – „ Zimní trh 1941“ – olejová tempera – lepenka - cena 7 000 Kč

10. Jan Jankůj – sada 2 ks váz – sklo kvádrovitý tvar – cena 7 500 Kč

11. Jan Jankůj – sada 2 ks váz – sklo trojboké s křišťálovým žebrovím – cena 7 500 Kč

12. Jan Jankůj – sada 2 ks váz – sklo válcovité křišťálové – cena 8 000 Kč.

K bodu  5. ROZOP kapitoly 13 – Městská policie

Schváleno usnesení č. 6380:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000013

5311

6122

0130014000000

260.000

Modernizace rádiové sítě městské policie nákup a výměna 10 ks digitálních radiostanic systému MOTOTRBO

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

6909

0700396000000

260.000

Snížení limitu na ostatní investice.

K bodu  6. Odpis pohledávek – kapitola 13 – Městská policie Prostějov

Schváleno usnesení č. 6381:

Rada města Prostějova

s e v z d á v á

práva na pohledávku v.s. 1310130024 spočívající v nezaplacení nákladů na dopravu do protialkoholní záchytné stanice ve výši 750,-Kč spolu s úroky z prodlení případně dalším příslušenstvím.

K bodu  7. Možnost odpočtu DPH u investičních záměrů města – koupaliště ve Vrahovicích a rozšíření aquaparku na ulici Krasická

Schváleno usnesení č. 6382:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o možnosti odpočtu DPH u investičních záměrů města – koupaliště ve Vrahovicích a rozšíření aquaparku na ulici Krasická,

r o z h o d l a

o pronájmu majetku města koupaliště ve Vrahovicích a rozšíření aquaparku na ulici Krasická společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o., za nájemné zdaněné platnou sazbou DPH po ukončení investiční akce.

K bodu  8. ROZOP kapitoly 21 – sociální věci

Schváleno usnesení č. 6383:

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

5311

5175

0210000000000

10.000

Zvýšení položky „pohoštění“ – Bezpečnost a veřejný pořádek – nákup pohoštění v rámci „Plánu prevence kriminality ve městě Prostějově“ na akci „Aktivní senior“

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

5311

5169

0210000000000

10.000

Snížení položky „nákup ostatních služeb“ – Bezpečnost a veřejný pořádek – z důvodu zajištění pohoštění

na akci „Aktivní senior“

K bodu  9.1 Putovní výstava – partnerská města

Schváleno usnesení č. 6384:

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e

1. organizaci a pořádání putovních výstav v partnerských městech dle důvodové zprávy

2. účast Bc. Pavla Smetany, JUDr. Josefa Augustina a Mgr. Milady Galářové na zahraniční služební cestě do Polska – Šroda ve dnech 28. 6. – 1. 7. 2016 včetně výplaty kapesného v max. výši,

3. účast Ing. Zdeňka Fišera, JUDr. Josefa Augustina a Mgr. Milady Galářové na zahraniční služební cestě na Slovensko - Vysoké Tatry ve dnech 18. 10. – 21. 10. 2016 včetně výplaty kapesného v max. výši.

K bodu  9.2 Schválení přijetí dotace z rozpočtu OlK pro JSDH města Prostějova

Schváleno usnesení č. 6385:

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

a) schválit

I. přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje pro JSDH města Prostějova, 

II. finanční spoluúčast Statutárního města Prostějova nejméně ve výši 52.675,- Kč.

III. smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Olomouckým krajem a Statutárním městem Prostějovem dle přílohy,

b) pověřit RNDr. Alenu Raškovou, primátorku podpisem této smlouvy.

K bodu  9.3 ROZOP kapitoly 12 – krizové řízení

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e

rozpočtové  opatření,  kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

0700396000000

450 000

(snížení položky limit ostatních investic)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

6123

01200000000

450 000

(zvýšení finančních prostředků na položce z důvodu pořízení dopravního automobilu pro JSDH města Prostějova)

K bodu 10.1 Zadávací řízení veřejné zakázky „Reklamní služby pro statutární město Prostějov v rámci basketbalových utkání a dalších aktivit týmu ARIETE Prostějov“ - zahájení řízení

Schváleno usnesení č. 6387:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

1. zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění s názvem „Reklamní služby pro statutární město Prostějov v rámci basketbalových utkání a dalších aktivit týmu ARIETE  Prostějov“ v souladu s ust. § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon);

2. v souladu s ust. § 79 odst. 6 zákona postup, kdy se hodnocení nabídek neprovádí, neboť by byla hodnocena pouze nabídka jednoho uchazeče;

3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Reklamní služby pro statutární město Prostějov v rámci basketbalových utkání a dalších aktivit týmu ARIETE Prostějov“ – Výzvu k podání nabídky včetně vzoru Smlouvy o reklamě a dále Odůvodnění veřejné zakázky dle návrhu předloženého v příloze;

4. uchazeče, kterému bude zaslána výzva k podání nabídky:

BASKET GROUP s.r.o.

se sídlem Za Kosteleckou 4161/49

796 01 Prostějov

IČO: 02084864

5. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova;

6. v souladu s § 74 zákona složení osob jednajících za zadavatele při předání nabídky v určeném termínu v počtu minimálně dvou osob, složení účastníků jednání za zadavatele je jmenovitě uvedeno v zápise z jednání schůze Rady města Prostějova ze dne 26. 4. 2016.

u k l á d á

vedoucí Odboru kancelář tajemníka, zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek vyhlášení a administraci veřejné zakázky „Reklamní služby pro statutární město Prostějov v rámci basketbalových utkání a dalších aktivit týmu ARIETE Prostějov“ s použitím výše zmíněné zadávací dokumentace.

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT

k. termín: 20. 5. 2016

K bodu 10.2 Zadávací řízení veřejné zakázky “Stezka pro cyklisty Prostějov – Žešov / II., III. a V. etapa“ – výběr nejvhodnější nabídky

Schváleno usnesení č. 6388:

Rada města Prostějova

r o z h o d l a

1. v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „Stezka pro cyklisty Prostějov – Žešov, II., III. a V. etapa“ a jako ekonomicky nejvhodnější nabídku vybrala nabídku společnosti INSTA CZ s.r.o., se sídlem Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, IČO: 25374311. Nabídka této společnosti vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení a nejlépe naplnila hodnotící kritéria, jak je uvedeno v důvodové zprávě,

2. zadat zakázku „Stezka pro cyklisty Prostějov – Žešov, II., III. a V. etapa“ společnosti INSTA CZ s.r.o., se sídlem Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, IČO: 25374311, a uzavřít se jmenovanou společností smlouvu o dílo na realizaci této veřejné zakázky,

3. v případě neposkytnutí součinnosti, potřebné k uzavření smlouvy o dílo vítězným uchazečem, zadat zakázku „Stezka pro cyklisty Prostějov – Žešov, II., III. a V. etapa“ a uzavřít smlouvu o dílo s dalším uchazečem v pořadí dle důvodové zprávy v souladu s § 82 odst. 4 zákona.

u k l á d á

Odboru rozvoje a investic zajistit ve lhůtě stanovené zákonem uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Stezka pro cyklisty Prostějov – Žešov, II., III. a V. etapa” s vybraným uchazečem INSTA CZ s.r.o., se sídlem Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, IČO: 25374311.

odpovídá: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí ORI

k. termín: 31. 5. 2016

K bodu 10.3 Dovolání – žaloba o určení vlastníka nemovitosti (Pozemky p. č. 3443/14 a 3443/15, oba v k. ú. Prostějov (pod objektem Dolní 2a)

Schváleno usnesení č. 6389:

Rada města Prostějova

1. b e r e  n a  v ě d o m í

informace o průběhu soudního řízení včetně rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. ledna 2016, č. j. 17 Co 196/2014-299, kterým bylo rozhodnuto ve věci žaloby žalobců a) …….., b) …….., c) …….., d) …….., e) …….., a f) …….., proti žalovanému statutárnímu městu Prostějovu, o určení vlastnictví k nemovitostem, o odvolání žalovaného proti rozsudku Okresního soudu v Prostějově ze dne 27. září 2013, č. j. 5 C 155/2008-247, ve znění doplňujícího rozsudku ze dne 18. února 2014, č. j.

5 C 155/2008-271,

2.r o z h o d l a

podat dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. 01. 2016, č. j. 17 Co 196/2014-299.

K bodu 11.1 Informace o prohlášení Starého židovského hřbitova na Studentské ulici za kulturní památku

Schváleno usnesení č. 6390:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

informace k prohlášení Starého židovského hřbitova na Studentské ulici za kulturní památku.

K bodu 11.2 Revokace ROZOP kapitoly 62 – územní plánování a památková péče (ÚS subcentrum Vrahovice)

Schváleno usnesení č. 6391:

Rada města Prostějova

r e v o k u j e

své usnesení č. 6169 z 36. schůze, konané dne 1. 3. 2016 (ROZOP kapitoly 62 – územní plánování a památková péče - Územní studie – subcentrum Vrahovice).

K bodu 11.3 ROZOP kapitoly 62 – územní plánování a památková péče (ÚS subcentrum Vrahovice)

Schváleno usnesení č. 6392:

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000062

003635

5179

1

0620006000000

46.500

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – územní studie – subcentrum Vrahovice

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

8115

1

0700000000000

46. 500

Fond rezerv a rozvoje

K bodu 11.4 ROZOP kapitoly 62 – územní plánování a památková péče (náklady soudního řízení – Gala)

Schváleno usnesení č. 6393:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000062

006171

5191

0620000000000

34.684

Zaplacení sankce - náklady soudního řízení (soudní spor s firmou Gala, a.s.)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000062

003639

5169

06200000000000

34.684

Komunální služby a územní rozvoj – nákup ostatních služeb

u k l á d á

Odboru kancelář tajemníka ve spolupráci s Odborem územního plánování a památkové péče, organizačně zajistit podání ústavní stížnosti proti rozsudku nejvyššího správního soudu vč. schválení postupu v příslušných orgánech města.

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT

k. termín: 30.6.2016

K bodu 12.1 Prodej movitého majetku – mobilního pódia

Schváleno usnesení č. 6394:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

s prodejem movitého majetku – mobilního pódia, inv.č. MPV000284, hliníkové konstrukce – střechy pódia, inv.č. MPV000285, zakrytí hliníkové konstrukce pódia, inv.č. MPV004301, společnosti F.O.H. s.r.o., Českobratrská 2579/13, Prostějov, IČO: 29256836, za prodejní cenu 133.100,- Kč včetně DPH, mimo postup, který upravuje Směrnice Rady města Prostějova č. 17/2014 Postup při vyřazování majetku z užívání a z účetní evidence a vyřazení pohledávek z účetní evidence statutárního města Prostějova,

u k l á d á

vedoucímu Odboru správy a zabezpečení, vyřadit movitý majetek – mobilní pódium, inv.č. MPV000284, hliníkovou konstrukci – střechu pódia, inv.č. MPV000285, zakrytí hliníkové konstrukce pódia, inv.č. MPV004301 z účetní evidence v souladu se  Směrnicí Rady města Prostějova č. 17/2014,  která stanovuje postup při vyřazování majetku z užívání a z účetní evidence a vyřazení pohledávek z účetní evidence statutárního města Prostějova a současně písemně vyzvat společnost .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., Jihoslovanská 2169/28, Prostějov, IČO: 26224178 k vrácení majetku v souladu s ust. čl.2 Smlouvy o výpůjčce, uzavřené dne 26. 4. 2005.

odpovídá: Bc. František Nevrtal, vedoucí OSZ

k. termín: 30. 8. 2016

K bodu 12.2 Žádost o užití znaku města – Axis Communications s.r.o.

Schváleno usnesení č. 6395:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

s  užitím znaku města Prostějova v případové studii, která popisuje použití kamer pro živý přenos jednání zastupitelstva. Souhlas se uděluje společnosti Axis Communications s.r.o., Bucharova 1314/8, 158 00 Praha, IČO: 24135453, v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

K bodu 13. 1 Organizační zajištění administrace Strategie ITI Olomoucké aglomerace

Schváleno usnesení č. 6396:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

organizační zajištění administrace Strategie ITI Olomoucké aglomerace ve složení realizačního týmu dle důvodové zprávy a řídícího týmu, který bude tvořen členy porady primátorky,

u k l á d á

PaedDr. Jaroslavu Šlamborovi, uvolněnému radnímu – vedoucímu realizačního týmu, připravit ve spolupráci s Ing. Antonínem Zajíčkem, vedoucím Odboru rozvoje a investic MMPv, návrh změny vnitřních předpisů města pro zajištění implementace Strategie ITI Olomoucké aglomerace.

odpovídá: PaedDr. Jaroslav Šlambor, uvolněný člen rady

k. termín: 10.5.2016

K bodu 13. 2 Národní dům v Prostějově – výtvarné řešení obnovy vitráží - dokumentace vypracování výtvarných návrhů

Schváleno usnesení č. 6397:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

zadání vypracování dokumentace výtvarného návrhu vitráží Národního domu formou výzvy jednomu zájemci - akademickému malíři Janu Jemelkovi, Stará Víska 5A, 779 00 Olomouc – Hodolany, IČ 636 82 796.

K bodu 13. 3 Projektové náměty Rozšíření biokoridoru Hloučela, I. etapa a Ozelenění ulice Krasická

Schváleno usnesení č. 6398:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

projektové náměty „Rozšíření biokoridoru Hloučela, I. etapa“ a „Ozelenění ulice Krasická“ a přípravu a podání žádostí o dotace na jejich realizaci v rámci 30. výzvy vyhlášené Ministerstvem životního prostředí k předkládání žádostí z Operačního programu Životní prostředí.

K bodu 13. 4 Výstavba venkovní posilovny – Street Workout na ul. Kostelecká

Schváleno usnesení č. 6399:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

zadání výstavby venkovní posilovny – Street Workout na ul. Kostelecká formou výzvy jednomu zájemci, a to společnosti Clean4you s.r.o., Chválkovická 101/4, 772 00 Olomouc, IČ 286 18 165.

K bodu 13. 5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Krasický rybník – stavební úpravy a informace o možnosti dotace z Ministerstva zemědělství)

Schváleno usnesení č. 6400:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

I. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2333

5171

0600508000000

460 000

 Krasický rybník – stavební úpravy

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

460 000

Snížení rezervy RMP

II. zrušení zadávacího řízení a podání žádosti o dotaci na rekonstrukci Krasického rybníka z podprogramu Ministerstva zemědělství 129 293 – Podpora opaření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí.

K bodu 13. 6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Městské hradby – autorský dozor zpracovatele PD)

Schváleno usnesení č. 6401:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

5169

0600424000000

51 000

Městské hradby – autorský dozor zpracovatele projektové dokumentace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000701000

51 000

Snížení rezervy RMP

K bodu 13. 7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Převod položek – zeleň)

Schváleno usnesení č. 6402:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3745

5169

0600435000000

100 000

Regenerace parku u kostela sv. Petra a Pavla- nákup služeb

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3745

5171

0600435000000

100 000

Regenerace parku u kostela sv. Petra a Pavla – opravy a udržování

K bodu 13. 8 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Městský hřbitov - urnové hroby - kolumbária)

Schváleno usnesení č. 6403:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3632

6121

1

0600044000000

360 000

Městský hřbitov - urnové hroby (kolumbária)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

360 000

Snížení rezervy FRR

K bodu 14. Dotace – oblast kultury

Schváleno usnesení č. 6404:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova z prostředků dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 5.000,-- Kč Konfederaci politických vězňů České republiky, pobočce č. 50 Prostějov, Svatoplukova 15, IČO 004 17 581

(poř. číslo žádosti 249)

- na 24. pouť muklů a vězňů totalitních režimů na Svatém Hostýně (doprava)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem Konfederací politických vězňů České republiky, pobočka č. 50 Prostějov, Svatoplukova 15,

IČO 004 17 581 (u žadatele budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: identifikace žadatele, výše dotace, účel dotace, termíny čerpání a vyúčtování dotace)

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003419

5222

0200000000000

5.000

(zvýšení položky 5222 – Konfederace politických vězňů České republiky, pobočka č. 50 Prostějov - 24. pouť muklů a vězňů totalitních režimů na Svatém Hostýně /doprava/;

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

0700000708000

5.000

 

(snížení položky 5909 – dotace nerozdělené)

K bodu 15. 1 Bezúplatný pronájem víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Čechovice

Schváleno usnesení č. 6405:

Rada města Prostějova

a)  s c h v a l u j e

bezúplatné užívání víceúčelového hřiště v areálu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14, pracoviště základní školy Čechovice pro TJ Sokol Čechovice, oddíl kopané dle přiloženého harmonogramu,

b)  u k l á d á

Mgr. Janě Prokopové, ředitelce ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 ve spolupráci s Mgr. Petrem Ivánkem, vedoucím OŠKAS, předložit na schůzi rady dne 10.5.2016 na vědomí smlouvu s TJ Sokol Čechovice o užívání víceúčelového hřiště v areálu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14, pracoviště základní školy Čechovice.

odpovídá: Mgr. Petr Ivánek, vedoucí OŠAKS

k. termín: 10. 5. 2016

K bodu 15.2 Protokol o výsledku následné finanční kontroly ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52

Schváleno usnesení č. 6406:

Rada města Prostějova  

b e r e n a v ě d o m í

Protokol o výsledku následné finanční kontroly – dokladové periodické revize hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52, IČO 479 22 302.

 

K bodu 15.3 Revokace části usnesení č. 6334 RMP ze dne 29. 3. 2016 (dotace 2016 – komise sportovní)

Schváleno usnesení č. 6407:

Rada města Prostějova

r e v o k u j e

část usnesení Rady města Prostějova č. 6334

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise sportovní bod 4. ze dne 29. 3. 2016

ve výši 10.500,-- Kč Junáku – českému skautu, středisku Děti přírody Prostějov, z. s., B. Šmerala 27,

IČO 657 62 932 (poř. č. žádosti 11)

- na pořízení táborových stanů a sportovního vybavení

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem Junákem – českým skautem, střediskem Děti přírody Prostějov, z. s., B. Šmerala 27, IČO 657 62 932,

c) rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003419

5222

0200000003900

10.500

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003419

5909

0200000003900

10.500

(snížení položky 5909 – komise sportovní)

 

K bodu 15.4 ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 (schválení kalkulační ceny pronájmu víceúčelového hřiště v Čechovicích v doplňkové činnosti, provozní řád a harmonogram využití víceúčelového hřiště)

Schváleno usnesení č. 6408:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

kalkulační cenu pronájmu víceúčelového hřiště v Čechovicích v doplňkové činnosti za 1 hodinu pronájmu od

1. 5. 2016 ve výši 100,-- Kč;

b e r e n a v ě d o m í

- provozní řád víceúčelového hřiště v Čechovicích dle předloženého návrhu,

- harmonogram využití víceúčelového hřiště v Čechovicích dle rozpisu, navrženého v příloze písemného materiálu.

 

K bodu 15.6 Souhlas s přijetím věcného daru ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14

Schváleno usnesení č. 6409:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

s přijetím věcného daru – tiskárny Samsung Xpress hodnotě Kč 5 938,-- Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Palackého tř. 14 (dárce …….., ProfiHOSTING s. r. o., Olomouc).

 

K bodu 15.7 Souhlas s umístěním sídla spolku – Okresní rady Asociace školních sportovních klubů České republiky Prostějov

Schváleno usnesení č. 6410:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

s umístěním sídla a s činností administrativně-organizačního charakteru spolku Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Prostějov, IČO 709 44 172 v budově Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov na adrese Prostějov, sídliště Svobody 3578/79.

 

K bodu 15.8 Souhlas se zahraniční pracovní cestou ředitelky MŠ Prostějov, Moravská ul. 30 do Itálie

Schváleno usnesení č. 6411:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

se zahraniční pracovní cestou PaedDr. Aleny Hekalové, ředitelky Mateřské školy Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace do Itálie ve dnech 3. – 12. 6. 2016.

K bodu 16. 1 Doplnění podmínek bezúplatného nabytí pozemků p.č. 270/1 a p.č. 270/3, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova

Schváleno usnesení č. 6412:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit doplnění usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 15218 ze dne 07.09.2015 týkajícího se schválení bezúplatného nabytí pozemků p.č. 270/1 – orná půda o výměře 4.102 m2 a p.č. 270/3 – trvalý travní porost o výměře 315 m2, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 013 12 774, do vlastnictví Statutárního města Prostějova o následující podmínky:

a) V případě změny územně plánovací dokumentace, na základě které dojde k bezúplatnému převodu pozemků do vlastnictví obce, pro kterou by nebyly pozemky nebo jejich části využity k realizaci zeleně, je obec povinna zemědělské pozemky převést zpět na převádějícího za stejných podmínek, za jakých byly na nabyvatele převedeny, a to ve lhůtě do 90 dnů od nabytí právní moci změny územního plánu nebo změny regulačního plánu. Jestliže nebude možné pozemky převést zpět na převádějícího, protože budou ve vlastnictví třetí osoby, zavazuje se obec k tomu, že ve stejné lhůtě poskytne převádějícímu náhradu za tyto pozemky v penězích. Výše náhrady bude rovna ceně pozemků zjištěné podle cenového předpisu platného ke dni uzavření smlouvy, podle které byly pozemky obci převedeny.

b) Statutární město Prostějov se zaváže, že v případě náhrady za předmětné pozemky v penězích podle písm. a) usnesení uhradí ČR – Státnímu pozemkovému úřadu náklady, které budou vynaloženy na jejich ocenění.

K bodu 16. 2 Parkovací (odstavná) plocha na ul. Palackého

Schváleno usnesení č. 6413:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

se záměrem Odboru správy a údržby majetku města na zřízení parkovací (odstavné) plochy na ul. Palackého.

K bodu 16. 3 Revokace části usnesení ZM č. 15268 z 02. a 03.11.2015, majetkoprávní dořešení pozemků v souvislosti se stavbou: „Prostějov – ulice Dolní, provizorní křižovatka“ a ROZOP kapitoly 50

Schváleno usnesení č. 6414:

Rada města Prostějova

v souvislosti se stavbou „Prostějov, ulice Dolní – provizorní křižovatka“ z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:

A) v y h l a š u j e

1) záměr bezúplatného převodu části pozemku p.č. 3700/1 v k.ú. Prostějov o výměře 4 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 7892/16 v k.ú. Prostějov), pozemku p.č. 3700/11 o výměře 123 m2 v k.ú. Prostějov a části pozemku p.č. 3700/12 v k.ú. Prostějov o výměře 4 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 3700/11 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 3700/1 v k.ú. Prostějov o výměře 32 m2 a části pozemku p.č. 3700/12 v k.ú. Prostějov o výměře 39 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 8318/30 v k.ú. Prostějov) a části pozemku p.č. 8317/1 v k.ú. Prostějov o výměře 111 m2 a části pozemku p.č. 8317/5 v k.ú. Prostějov o výměře 14 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 8317/7 v k.ú. Prostějov), včetně všech jejich součástí a příslušenství, z vlastnictví Statuárního města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ: 779 11, IČ: 606 09 460, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ: 772 11, IČ: 709 60 399, s tím, že náklady na zpracování geometrického plánu uhradí Statutární město Prostějov a veškeré ostatní náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí nabyvatel,

2) záměr směny části pozemku p.č. 3700/1 v k.ú. Prostějov o výměře 10 m2 a části pozemku p.č. 3700/12 v k.ú. Prostějov o výměře 11 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 8318/31 v k.ú. Prostějov), včetně všech jejich součástí a příslušenství, ve vlastnictví Statutárního města Prostějova za část pozemku p.č. 8318/19 v k.ú. Prostějov o výměře 38 m2 a část pozemku p.č. 8318/22 v k.ú. Prostějov o výměře 4 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 8318/32 v k.ú. Prostějov) a část pozemku p.č. 8318/19 v k.ú. Prostějov o výměře 5 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 7892/12 v k.ú. Prostějov), včetně všech jejich součástí a příslušenství, ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 546/56, PSČ: 145 05, IČ: 659 93 390, za následujících podmínek:

a) směna pozemků bude provedena s finančním vyrovnáním ve prospěch ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR s tím, že výše finančního vyrovnání bude stanovena na základě znaleckého posudku,

b) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí Statutární město Prostějov,

c) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí Ředitelství silnic a dálnic ČR,

B) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova:

1) revokovat bod B) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 15268 ze dne 02. a 03.11.2015, kterým bylo schváleno majetkoprávní dořešení pozemků v souvislosti se stavbou: „Prostějov – ulice Dolní, provizorní křižovatka“ a rozpočtové opatření kapitoly 50,

2) schválit bezúplatné nabytí 4 částí pozemku p.č. 7892/8 v k.ú. Prostějov o celkové výměře 79 m2 (dle geometrického plánu nově pozemky p.č. 7892/9, p.č. 7892/11, p.č. 7892/13 a p.č. 7892/14, vše v k.ú. Prostějov), včetně všech jejich součástí a příslušenství, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, IČ: 709 60 399, do vlastnictví Statutárního města Prostějova s tím, že nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí,

3) schválit rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

006409

6130

1

0500000000000

14.196

zvýšení pol. 6130 – pozemky; směna části pozemku p.č. 3700/1 v k.ú. Prostějov a části pozemku p.č. 3700/12 v k.ú. Prostějov za 2 části pozemku p.č. 8318/19 v k.ú. Prostějov a část pozemku p.č. 8318/22 v k.ú. Prostějov (finanční vyrovnání)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

8115

1

0700000000000

14.196

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 16. 6 Vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. st. 1221 a p.č. st. 1152/2, oba v k.ú. Vrahovice

Schváleno usnesení č. 6415:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr prodeje pozemků p.č. st. 1221 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2 a p.č. st. 1152/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m2, oba v k.ú. Vrahovice, vlastníkovi staveb garáží na nich umístěných, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 16. 8 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 7901/1 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 6416:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 7901/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 100 m2 (přesná výměra bude známa po vypracování geometrického plánu), za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) v kupní smlouvě bude současně zřízena na částech pozemků p.č. 699, p.č. 692 a p.č. 688/2, vše v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví kupujícího služebnost stezky a cesty pro veřejnost ve prospěch Statutárního města Prostějova; služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a bezúplatně,

c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 16. 9 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 803/22 v k.ú. Vrahovice, výkup části pozemku p.č. 803/21 v k.ú. Vrahovice a ROZOP kapitoly 50

Schváleno usnesení č. 6417:

Rada města Prostějova

A) v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 803/22 – ostatní plocha v k.ú. Vrahovice o výměře cca 150 m2 (přesná výměra bude známa po vypracování geometrického plánu), za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a znaleckého posudku uhradí kupující a prodávající rovným dílem,

c) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,

B) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

1) výkup části pozemku p.č. 803/21 – zahrada v k.ú. Vrahovice o výměře cca 15 m2 (přesná výměra bude známa po vypracování geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá),

b) v případě, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy, převodce, bude část kupní ceny ve výši 96 % zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího; v případě, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy, nabyvatel, bude kupní cena zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a znaleckého posudku uhradí kupující a prodávající rovným dílem,

d) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,

2) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

006409

6130

1

0500000000000

16.000

zvýšení pol. 6130 - pozemky; výkup části pozemku p.č.  803/21 v k.ú. Vrahovice (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

 

8115

1

0700000000000

16.000

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje

K bodu 16.11 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 8021/11 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 6418:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 8021/11 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 za účelem umístění reklamní směrové tabule o rozměrech 0,9 x 0,7 metru za následujících podmínek:

a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,

b) nájemné bude stanoveno ve výši 630 Kč ročně bez DPH a bude placeno ročně předem,

c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

K bodu 16.12 Vyhlášení záměru směny pozemků p.č. st. 1148 a p.č. 811/9 za pozemek p.č. 813/3, vše v k.ú. Vrahovice

Schváleno usnesení č. 6419:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr směny pozemků p.č. st. 1148 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 93 m2 a p.č. 811/9 – ostatní plocha o výměře 87 m2, oba v k.ú. Vrahovice, ve vlastnictví Statutárního města Prostějova za pozemek p.č. 813/3 – ostatní plocha o výměře 206 m2 v k.ú. Vrahovice ve vlastnictví pobočného spolku ÚAMK – MÍSTNÍ AUTOMOTOKLUB MINERVA, se sídlem Tovární 848/7, Vrahovice, 798 11 Prostějov, IČ: 441 60 119, za následujících podmínek:

a) směna pozemků bude provedena bez finančního vyrovnání,

b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov.

K bodu 16.13 Vyhlášení záměru změny Smlouvy o výpůjčce č. 2010/50/081 ze dne 14.04.2010

Schváleno usnesení č. 6420:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr změny Smlouvy o výpůjčce č. 2010/50/081 ze dne 14.04.2010 uzavřené mezi městem Prostějovem jako půjčitelem a sdružením „Fotbal Prostějov o.s.“, se sídlem Prostějov, Za Místním nádražím 4536, PSČ: 796 01, IČ: 228 27 536, jako vypůjčitelem (právním nástupcem vypůjčitele je spolek 1. SK Prostějov z.s., se sídlem Za Místním nádražím 4536, 796 01 Prostějov, IČ: 266 21 916) v části týkající povinností půjčitele a vypůjčitele tak, že se půjčitel nově zaváže nést po dobu platnosti smlouvy veškeré náklady spojené s provozem, údržbou a opravami předmětu výpůjčky, vyjma veškerých nákladů spojených s provozem, údržbou a opravami hřiště na pozemku p.č. 5930/12 v k.ú. Prostějov, které bude nést vypůjčitel. Ostatní podmínky Smlouvy o výpůjčce č. 2010/50/081 ze dne 14.04.2010 zůstanou nezměněny. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o výpůjčce č. 2010/50/081 ze dne 14.04.2010.

K bodu 16.15 Výkup pozemků v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50 (regenerace sídl. Šárka)

Schváleno usnesení č. 6421:

Rada města Prostějova

o d k l á d á

materiál č. 16.15 Výkup pozemků v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50 (regenerace sídl. Šárka) s tím, že Mgr. Pospíšil projedná připomínky v diskusi (výše ceny).

K bodu 16.16 Výkup pozemků v sektoru A průmyslové zóny na ulici Kralická, ROZOP kapitoly 50 a změna podmínek KS č. 2008/16/142 ze dne 23. 06. 2008

Schváleno usnesení č. 6422:

Rada města Prostějova

p o v ě ř u j e

RNDr. Raškovou a Mgr. Pospíšila jednáním s vedením společnosti Železárny-Annahütte, spol. s.r.o., se sídlem Prostějov, Dolní 3137/100, o zpětném převodu veškerých pozemků v sektoru A průmyslové zóny do vlastnictví Statutárního města Prostějova.

K bodu 16.17 Remostav, a.s. – prominutí části smluvní pokuty

Schváleno usnesení č. 6423:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit:

1) prominutí části smluvní pokuty za prodlení se splněním smluvního závazku vyplývajícího z ujednání čl. IV odst. 1 Kupní smlouvy č. 2007/16/269 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností REMOSTAV a.s., se sídlem Přemyslovka 4, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 255 47 534, jako kupující dne 10.10.2007 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14.07.2008 ve výši přesahující částku 2.500.000 Kč za následujících podmínek:

a) výše prominuté části smluvní pokuty bude vyčíslena ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva Statutárního města Prostějova k pozemkům p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice, do katastru nemovitostí jako rozdíl mezi celkovou výší splatné smluvní pokuty ke dni právních účinků vkladu a částky 2.500.000 Kč,

b) společnost REMOSTAV a.s. uzná smluvní pokutu za prodlení se splněním smluvního závazku vyplývajícího z ujednání čl. IV odst. 1 Kupní smlouvy č. 2007/16/269 ze dne 10.10.2007 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14.07.2008 co do důvodu a výše a část smluvní pokuty, která nebude prominuta, ve výši 2.500.000 Kč uhradí před podpisem dohody o prominutí dluhu,

c) v termínu do 30.06.2017 budou pozemky p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice, zapsány v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Prostějov, jako vlastnictví Statutárního města Prostějova, a to bez jakéhokoliv zatížení a omezení vlastnického práva (zejm. nebudou pozemky zatíženy žádným zástavním právem), a

d) smluvní pokuta bude prominuta postupně tak, aby jednotlivá výše poskytnuté podpory (prominuté části smluvní pokuty) nepřesáhla maximální možnou podporu de minimis, kterou může Statutární město Prostějov společnosti REMOSTAV a.s. poskytnout, tj. 200.000 EUR za rozhodné období roku, v němž dojde k prominutí, a předchozích dvou fiskálních let (tzn. že celková podpora poskytnutá společnosti REMOSTAV a.s. podle pravidla de minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 z 18.12.2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis nepřesáhne uvedenou částku 200.000 EUR),

e) do doby uzavření dohody o prominutí dluhu bude předmětná záležitost ošetřena smlouvou o budoucí dohodě o prominutí dluhu,

2) zpětvzetí žaloby podané Statutárním městem Prostějovem proti spolku Sportovní klub SPORT TREND PROSTĚJOV o.s., se sídlem Přemyslovka 2514/4, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 226 71 668, ……, ……,  a ……, na určení neexistence zástavních práv (spor je veden u Okresního soudu v Prostějově pod sp.zn. 7 C 204/2015) a žaloby podané Statutárním městem Prostějovem proti spolku Sportovní klub SPORT TREND PROSTĚJOV o.s., se sídlem Přemyslovka 2514/4, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 226 71 668, na uložení povinnosti uzavřít kupní smlouvu (spor je veden u Okresního soudu v Prostějově pod sp.zn. 7 C 254/2015) za následujících podmínek:

a) ve lhůtě do 31.12.2016 budou pozemky p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice, zapsány v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Prostějov, bez jakéhokoliv zatížení a omezení vlastnického práva (zejm. nebudou pozemky zatíženy žádným zástavním právem) vyjma předkupního práva Statutárního města Prostějova,

b) ve lhůtě do 31.12.2016 bude mezi Statutárním městem Prostějovem a společností REMOSTAV a.s., se sídlem Přemyslovka 2514/4, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 255 47 534, uzavřena smlouva o budoucí dohodě o prominutí dluhu uvedená bodem 1) písm. e) usnesení.

K bodu 16.18 Videozáznamy ve smuteční obřadní síni

Schváleno usnesení č. 6424:

Rada města Prostějova

b e r e  n a  v ě d o m í

informaci předloženou Odborem správy a údržby majetku města.

K bodu 16.19 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města

Schváleno usnesení č. 6425:

Rada města Prostějova

s ch v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

006171

5137

0500000000000

51.546

zvýšení pol. 5137 –  drobný hmotný dlouhodobý majetek; pořízení  2ks pietních desek pro vsypovou loučku na hřbitově na ul. Brněnská

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

8115

1

0700000000000

51.546

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

u k l á d á

1. náměstkovi primátorky projednat s Ing. arch. …..  umístění dalších pietních desek na městském hřbitově.

odpovídá: Ing. Zdeněk Fišer

k. termín: 10.5.2016

K bodu 16.20 Přehled o materiálech projednávaných Odborem správy a údržby majetku města v průběhu I. čtvrtletí 2016

Schváleno usnesení č. 6426:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

informaci o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 4126 ze dne 04.02.2014 (přehled o materiálech projednávaných Odborem správy a údržby majetku města v průběhu I. čtvrtletí 2016).

K bodu 16.21 Vyhlášení záměru výpůjčky pozemku p.č. 204/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova a vyhlášení záměru pronájmu pozemku p.č. st. 492 v k.ú. Čechovice u Prostějova včetně budovy šaten a sociálního zařízení na hřišti v Čechovicích

Schváleno usnesení č. 6427:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

1) záměr výpůjčky pozemku p.č. 204/1 – ostatní plocha o výměře 11.863 m2 v k.ú. Čechovice u Prostějova za účelem provozování sportovního areálu za následujících podmínek:

a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou 25 let,

b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady spojené s provozem, opravami a údržbou předmětu výpůjčky,

2) záměr pronájmu pozemku p.č. st. 492 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 214 m2 v k.ú. Čechovice u Prostějova, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti bez č.p. nebo č.e., za účelem provozování pro sportovní činnost za následujících podmínek:

a) smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu určitou 25 let,

b) nájemné bude stanoveno ve výši 1.253 Kč ročně,

c) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

K bodu 17. 1 Vyhlášení záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání - ul. Kravařova č. 1/123

Schváleno usnesení č. 6428:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 139 o celkové rozloze 202,89 m2 v domě na ul. Kravařova č. 1/123 v Prostějově, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.

K bodu 17. 2 Schválení změny smlouvy č. 508 o nájmu prostoru sloužícího podnikání – sídl. Svobody – pav. I  3520/21

Schváleno usnesení č. 6429:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

změnu názvu a sídla nájemce u smlouvy č. 508 o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 202 o celkové rozloze 145,76 m2 v domě na sídlišti Svobody – pav. I.  3520/21 v Prostějově takto:

původní znění: Občanské sdružení Mateřské centrum Prostějov se sídlem Žešov 101, 796 01 Prostějov,

nové znění: Mateřské centrum Prostějov, z. s. se sídlem sídl. Svobody 3520/21, 796 01 Prostějov.

Ostatní podmínky smlouvy č. 508 o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 202 zůstávají nezměněny.

K bodu 17. 3 Schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání - nám. T. G. Masaryka č. 121/11

Schváleno usnesení č. 6430:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 797 o celkové rozloze 54,03 m2 v domě na nám. T. G. Masaryka č. 121/11 v Prostějově …… , a to:

- za účelem provozování kanceláře pro zprostředkovatelské a administrativní služby

- za nabídnuté nájemné ve výši  3.000,-Kč/měsíc

- opravy provede na vlastní náklady.

K bodu 17. 4 Schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání - ul. Dolní č. 4/3659

Schváleno usnesení č. 6431:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 111 o celkové rozloze 155,29 m2 v domě na ul. Dolní č. 4/3659 v Prostějově ……, a to:

- za účelem provozování prodeje a výroby masných výrobků

- za nabídnuté nájemné ve výši  5.000,-Kč/měsíc

- opravy provede na vlastní náklady.

K bodu 17. 5 Schválení pronájmu nebytového prostoru - nám. T. G. Masaryka č. 199/22

Schváleno usnesení č. 6432:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

pronájem nebytového prostoru č. 701 o celkové rozloze 52,70 m2 v domě na nám. T. G. Masaryka č. 199/22 v Prostějově ……, a to:

- za účelem provozování kanceláře

- za nabídnuté nájemné ve výši  1.700,-Kč/měsíc.

K bodu 17. 6 Schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání - Pernštýnské nám. 183/4

Schváleno usnesení č. 6433:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 187 o celkové rozloze 132,90 m2 v domě na ul. Pernštýnské nám. 183/4 v Prostějově fě proeqpower, a. s., se sídlem Sportovní 3607/3, 796 01 Prostějov, a to:

- za účelem provozování pekařství - cukrářství

- za nabídnuté nájemné ve výši 14.000,-Kč/měsíc

- opravy provede na vlastní náklady.

K bodu 17. 7 Schválení pronájmu nebytového prostoru - Pernštýnské nám. 183/4

Schváleno usnesení č. 6434:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

pronájem nebytového prostoru č. 717 o celkové rozloze 13,40 m2 v domě na ul. Pernštýnské nám. 183/4 v Prostějově fě proeqpower, a. s., se sídlem Sportovní 3607/3, 796 01 Prostějov, a to:

- za účelem provozování výrobny a skladu pro pekařství a cukrářství

- za nabídnuté nájemné ve výši  350,-Kč/měsíc.

K bodu 17. 8 Schválení pronájmu parkovacího místa (720) - Pernštýnské nám. 183/4

Schváleno usnesení č. 6435:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

pronájem parkovacího místa č. 720 o celkové rozloze 7 m2 v domě na ul. Pernštýnské nám. 183/4 v Prostějově  fě proeqpower, a. s., se sídlem Sportovní 3607/3, 796 01 Prostějov

- za nabídnuté nájemné ve výši 500,- Kč měsíčně s inflační doložkou

- za účelem využití pro parkování firemního vozidla

- nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou.

K bodu 17. 9 Schválení pronájmu parkovacího místa (528) - Pernštýnské nám. 183/4

Schváleno usnesení č. 6436:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

pronájem parkovacího místa č. 528 o celkové rozloze 7 m2 v domě na ul. Pernštýnské nám. 183/4 v Prostějově fě proeqpower, a. s., se sídlem Sportovní 3607/3, 796 01 Prostějov

- za nabídnuté nájemné ve výši 500,- Kč měsíčně s inflační doložkou

- za účelem využití pro parkování firemního vozidla

- nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou.

K bodu 17.10 Schválení pronájmu garážového stání - ul. Norská č. 6/4245

Schváleno usnesení č. 6437:

Rada města Prostějova

s ch v a l u j e

pronájem garážového stání č. 522 o celkové rozloze 7 m2 v domě na ul. Norská č. 6/4245 v Prostějově  ……

- za nabídnuté nájemné ve výši 650,- Kč měsíčně s inflační doložkou

- za účelem využití pro garážování vozidla ve vlastním užívání

- nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou.

K bodu 18.1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytu v majetku města Prostějova

Schváleno usnesení č. 6438:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

uzavření nájemních smluv na pronájem bytu v majetku města Prostějova s níže uvedenými žadateli:

- byt o velikosti 2+1 v domě na ul. Pernštýnské nám. 177/7, 796 01  Prostějov (s balkonem)

……

- byt o velikosti 1+1 v domě na ul. Jezdecká 4433/6a, 796 01  Prostějov (bez balkonu)

……

- byt o velikosti 1+1 v domě na nám. E.Husserla č. 7/1639, 796 01  Prostějov (bez balkonu)

……

- byt o velikosti 0+1 v domě na ul. Norská č. 3/4224, 796 04  Prostějov (s balkonem)

……

- byt o velikosti 0+1 v domě na ul. M. Pujmanové 669/10, 798 11  Prostějov (s balkonem)

Crhová Lenka, bytem Doloplazy 15

- byt o velikosti 0+1 v domě na ul. J. Zrzavého č. 3975, 796 04  Prostějov (bez balkonu)

……

……

……

- byt o velikosti 0+1 v domě na ul. J. Zrzavého č. 3975, 796 04  Prostějov (s balkonem)

……

K bodu 18.2 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS

Schváleno usnesení č. 6439:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

uzavření nájemních smluv na pronájem bytů zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku města Prostějova v pořadí s níže uvedenými žadateli:

- byt o velikosti  0+1 v domě na ul. Finská č. 9/4190, 796 04 Prostějov (s balkonem, bezbariérový)

……

- byt o velikosti  0+1 v domě na ul. Polišenského č. 1/4380, 796 04 Prostějov (bez balkonu) 

……

- byt o velikosti  0+1 v domě na ul. Kostelecká č. 17/4165, 796 01 Prostějov (s balkonem) 

……

RNDr. Alena R a š k o v á Ing. Zdeněk F i š e r

primátorka města Prostějova 1. náměstek primátorky

Prostějov 26.4.2016

Zpracovala: Věra Krejčí

 

Vytvořeno 28.4.2016 13:28:59 | přečteno 289x | Anna Kajlíková
load