Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2016 > Usnesení ze 42.schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 42.schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 42.schůze Rady města Prostějova 

Konané dne: 10.5.2016

Ke stažení: ikona souboru42 RM 10 05 2016 zápis

K bodu 1. Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č. 6440:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

program své 42. schůze, konané dne 10.5.2016, uvedený na pozvánce s rozšířením o materiály:

5.3 Návrh změny organizační struktury Odboru občanských záležitostí a Odboru rozvoje a investic

11.20 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 223/19 v k.ú. Krasice

p o v ě ř u j e

Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

K bodu  2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 10.5.2016

Schváleno usnesení č. 6441:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

zprávu o plnění svých usnesení ke dni 10.5.2016 bez připomínek.

K bodu  3. Změna vnitřních předpisů pro zajištění administrace Strategie ITI Olomoucké aglomerace

Schváleno usnesení č. 6442:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

předložené informace o návrhu na změnu vnitřních předpisů pro zajištění implementace Strategie ITI Olomoucké aglomerace,

u k l á d á

1. tajemníkovi Magistrátu města Prostějova, předložit návrh změny Organizačního řádu Magistrátu města Prostějova pro zajištění implementace Strategie ITI Olomoucké aglomerace,

odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, tajemník MMPv

k. termín: 21.6.2016

2. vedoucímu Odboru rozvoje a investic MMPv, předložit návrh změny Směrnice č. 2/2011, kterou se stanoví systém administrace externích finančních zdrojů pro zajištění implementace Strategie ITI Olomoucké aglomerace.

odpovídá: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí ORI

k. termín: 21.6.2016

K bodu  4.1 Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na „Prostějovské léto 2016“ na nám. T. G. Masaryka

Schváleno usnesení č. 6443:

Rada města Prostějova

u d ě l u j e

podle obecně závazné vyhlášky města č. 3/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2011, obecně závazné vyhlášky č. 4/2011, obecně závazné vyhlášky č. 9/2013 a obecně závazné vyhlášky č. 2/2015  výjimku statutárnímu městu Prostějovu, zastoupenému Odborem školství, kultury a sportu, oddělením Duha – Kulturní klub u hradeb ve dnech 28. 5., 9. 6., 22. 6., 23. 6., 30. 6., 14. 7., 28. 7., 11. 8., 25. 8. 2016 při pořádání akce „Prostějovské léto 2016“ s programem 17.00 – 22.00 hodin na náměstí T. G. Masaryka.

K bodu  4.2 Slavnostní zahájení 8. ročníku Má vlast cestami proměn

Schváleno usnesení č. 6444:

Rada města Prostějova 

1. b e r e  n a  v ě d o m í

informace o slavnostním zahájení 8. ročníku putovní výstavy Má vlast cestami proměn dne 21. 5. 2016 na Vyšehradě v Praze,

2. s c h v a l u j e

tuzemskou pracovní cestu JUDr. Josefa Augustina do Prahy dne 21. 5. 2016 dle důvodové zprávy.

K bodu  4.3 Poskytnutí daru ………….

Schváleno usnesení č. 6445:

Rada města Prostějova

s ch v a l u j e

a) poskytnutí peněžního daru ve výši 1 000,- Kč ……….,

b) darovací smlouvu mezi statutárním městem Prostějovem a ………. dle přílohy a pověřuje RNDr. Alenu Raškovou, primátorku města Prostějova podpisem této smlouvy,

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0010

006409

5492

0100000000000

1.000,--

(zvýšení položky dary obyvatelstvu – poskytnutí daru ………. )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0010

006171

5139

0100000100300

1.000,--

(snížení položky nákup propagačních materiálů)

K bodu  4.4 ROZOP kapitoly 10 – kancelář primátora

Schváleno usnesení č. 6446:

Rada města Prostějova

s ch v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0010

003419

5169

0100000000000

1.300.000,--

(zvýšení položky nákup služeb – z důvodu uzavřené smlouvy na reklamní služby v rámci basketbalových utkání)

- snižuje stav rezerv

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

1.300.000,--

(Fond rezerv a rozvoje)

K bodu  5.1 Podání ústavní stížnosti proti rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 8 As 121/2015 – 53 ze dne 30. 3. 2016 ve věci Gala a. s.

Schváleno usnesení č. 6447:

Rada města Prostějova

r o z h o d l a

nepředkládat Zastupitelstvu města Prostějova doporučení k vyjádření vůle podat ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 121/2015 – 53 ze dne 30. 3. 2016.

K bodu  5.2 Zadávací řízení veřejné zakázky „Krasický rybník - provedení stavebních úprav“, zahájení řízení

Schváleno usnesení č. 6448:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

1. zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Krasický rybník – provedení stavebních úprav“ dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon),

2. základní hodnoticí kritérium ekonomická výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnoticí kritéria a jejich váhu takto:

A. Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH s váhou 80 %

B. Délka záruky za jakost díla v měsících s váhou 20 %

(uchazeč je oprávněn učinit nabídku v rozsahu min. 60 měsíců a max. 120 měsíců)

3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Krasický rybník - provedení stavebních úprav“, včetně vzoru Smlouvy o dílo dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu,

4. zaslání Výzvy k podání nabídek těmto 9 možným zájemcům

- Strabag, a.s., Na bělidle 198/21, Praha 5 - Smíchov, IČO: 608 38 744

- Eurovia CS, a.s., Národní 138/10 Praha 1 - Nové město, IČO: 45274924

- SKANSKA a.s., Křižíkova 682/34a, Praha 8 - Karlín, IČO: 26271303

- INSTA CZ, s.r.o., Jeremenkova 1142/42, Olomouc, IČO 25374311 

- REALINVEST s.r.o., Kostelecká 4358/16, Prostějov, IČO 46961895

- SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, Bystřice pod Perštejnem, IČO 26230470

- Agromeli s.ro., Olomoucká 1177/178, Brno - Slatina, IČO 46980989

- JR stavby CZ s.r.o., Hybešova 200/6, Olomouc – Hodolany, IČO 26875080

- SISCO spol. s r.o., Velká Dlážka 527/8, Přerov, IČO 47155558

5. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova (dále jen Oddělení veřejných zakázek),

6. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu alespoň pěti členů a alespoň pěti náhradníků veřejné zakázky „Krasický rybník - provedení stavebních úprav“. Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v uzavřené příloze k zápisu ze schůze Rady města Prostějova ze dne 10. 5. 2016.

u k l á d á

zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci veřejné zakázky „Krasický rybník - provedení stavebních úprav“ s použitím výše zmíněné Zadávací dokumentace a za použití výše uvedených hodnoticích kritérií.

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT

k. termín: 15. 7. 2016

p o v ě ř u j e

primátorku města RNDr. Alenu Raškovou jmenovat tři členy a tři náhradníky členů komise pro otevírání obálek a alespoň pět členů a alespoň pět náhradníků členů Komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem z jednání Rady města Prostějova ze dne 10. 5. 2016.

K bodu  5.3 Návrh změny organizační struktury Odboru občanských záležitostí a Odboru rozvoje a investic

Schváleno usnesení č. 6449:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

a) s účinností od 1. 7. 2016 změnu v organizační struktuře a systemizaci pracovních míst Magistrátu města Prostějova, a to v Odboru občanských záležitostí takto: 

zřizuje 3 nová pracovní místo v Odboru občanských záležitostí Magistrátu města Prostějova na oddělení přestupků, vykonávané zaměstnanci v pracovním poměru na dobu neurčitou, a to 2 pracovní místa se zařazením referent přestupků a 1 pracovní místo se zařazením referent správních činností, a zvyšuje celkový počet pracovních míst v Odboru občanských záležitostí Magistrátu města Prostějova na 37,

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000014

6171

5011

0140000000000

513.000,--

Platy zaměstnanců v pracovním poměru – navýšení o 3 nové zaměstnance na odboru občanských záležitostí, oddělení přestupků (2 referenti přestupků a 1 referent správních činností).

0000000014

6171

5031

0140000000000

128.300,--

Povinné pojištění na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti – navýšení pro 3 nové zaměstnance

0000000014

6171

5032

0140000000000

46.200,--

Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění – navýšení pro 3 nové zaměstnance

0000000014

6171

5038

0140000000000

2.200,--

Povinné pojistné na úrazové pojištění – navýšení pro 3 nové zaměstnance

0000000014

6171

5179

0140000000000

5.400,--

Ostatní nákupy j. n. – navýšení položky na ošatné pro 3 nové zaměstnance

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

8115

1

0700000000000

695.100,--

snížení fondu rezerv a rozvoje města z důvodu navýšení o 3 nové zaměstnance.

Schváleno usnesení č. 6450:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

a) s účinností od 1. 7. 2016 změnu v organizační struktuře a systemizaci pracovních míst Magistrátu města Prostějova, a to v Odboru rozvoje a investic takto:

zřizuje 1 nové pracovní místo v Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova na oddělení realizace, vykonávané zaměstnancem v pracovním poměru na dobu neurčitou,

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000014

6171

5011

0140000000000

189.000,--

Platy zaměstnanců v pracovním poměru – navýšení o 1 nového zaměstnance na odboru rozvoje
a investic.

0000000014

6171

5031

0140000000000

47.300,--

Povinné pojištění na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti – navýšení pro 1 nového zaměstnance

0000000014

6171

5032

0140000000000

17.100,--

Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění – navýšení pro 1 nového zaměstnance

0000000014

6171

5038

0140000000000

800,--

Povinné pojistné na úrazové pojištění – navýšení pro 1 nového zaměstnance

0000000014

6171

5179

0140000000000

1.800,--

Ostatní nákupy j. n. – navýšení položky na ošatné pro 1 nového zaměstnance

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

8115

1

0700000000000

256.000,--

snížení fondu rezerv a rozvoje města z důvodu navýšení o 1 nového zaměstnance.

Schváleno usnesení č. 6451:

Rada města Prostějova

s t a n o v í

celkový počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Magistrátu města Prostějova od 1. 7. 2016 na 307 zaměstnanců.

K bodu  6.1 Schválení řádných účetních závěrek příspěvkových organizací statutárního města Prostějova sestavených ke dni 31. 12. 2015

Schváleno usnesení č. 6452:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

1. účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace, IČ 70982821, sestavenou k 31. 12. 2015, která je uvedena v příloze č. 1.

2. účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace, IČ 70982945, sestavenou k 31. 12. 2015, která je uvedena v příloze č. 2.

3. účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34, IČ 47922427, sestavenou k 31. 12. 2015, která je uvedena v příloze č. 3.

4. účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a, IČ 47922435, sestavenou k 31. 12. 2015, která je uvedena v příloze č. 4.

5. účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace, IČ 70287431, sestavenou k 31. 12. 2015, která je uvedena v příloze č. 5.

6. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14, IČ 47922486, sestavenou k 31. 12. 2015, která je uvedena v příloze č. 6.

7. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, IČ 47922770, sestavenou k 31. 12. 2015, která je uvedena v příloze č. 7.

8. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60, IČ 62860500, sestavenou k 31. 12. 2015, která je uvedena v příloze č. 8.

9. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4, IČ 47922494, sestavenou k 31. 12. 2015, která je uvedena v příloze č. 9.

10. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52, IČ 47922303, sestavenou k 31. 12. 2015, která je uvedena v příloze č. 10.

11. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ 47922516, sestavenou k 31. 12. 2015, která je uvedena v příloze č. 11.

12. účetní závěrku příspěvkové organizace Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2, IČ 44159960, sestavenou k 31. 12. 2015, která je uvedena v příloze č. 12.

13. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, IČ 62859056, sestavenou k 31. 12. 2015, která je uvedena v příloze č. 13.

14. účetní závěrku příspěvkové organizace Jesle sídliště Svobody v Prostějově, příspěvková organizace, IČ 47920360, sestavenou k 31. 12. 2015, která je uvedena v příloze č. 14.

15. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov, IČ 00402338, sestavenou k 31. 12. 2015, která je uvedena v příloze č. 15.

16. účetní závěrku příspěvkové organizace Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace, IČ 00840173, sestavenou k 31. 12. 2015, která je uvedena v příloze č. 16.

17. účetní závěrku příspěvkové organizace Městské divadlo v Prostějově, příspěvková organizace, IČ 00402362, sestavenou k 31. 12. 2015, která je uvedena v příloze č. 17.

18. účetní závěrku příspěvkové organizace Městská knihovna Prostějov, příspěvková organizace, IČ 67008976, sestavenou k 31. 12. 2015, která je uvedena v příloze č. 18.

K bodu  6.2 Schválení účetní závěrky statutárního města Prostějova za rok 2015

Schváleno usnesení č. 6453:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

1. účetní závěrku statutárního města Prostějova sestavenou ke dni 31. 12. 2015, která je uvedená v přílohách č. 1 až 5 tohoto materiálu,

2. celkový výsledek hospodaření ve výši 55.136.976,69 Kč a jeho převedení na účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.

K bodu  6.3 Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2015

Schváleno usnesení č. 6454:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

 1. rozdělení výsledků hospodaření dosažených v roce 2015 příspěvkovými organizacemi dle následující tabulky:

Příspěvková organizace

Aktiva netto a pasiva v Kč

Náklady celkem v Kč

Výnosy celkem v Kč

Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti v Kč

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti v Kč

Příděl  do rezervního fondu v Kč

Příděl  do fondu odměn v Kč

Odvod na účet zřizovatele v Kč

MŠ PV, Rumunská ul. 23, PO

8 225 237,81

7 234 029,34

7 344 050,00

0,00

110 020,66

100 020,66

10 000,00

0,00

94 043,76

MŠ PV, ul. Šárka 4a, PO

17 500 266,74

12 003 580,51

12 162 738,62

0,00

159 158,11

138 998,11

0,00

20 160,00

103 705,13

MŠ PV, Partyzánská ul. 34, PO

22 982 339,34

17 872 251,03

18 003 570,00

11 730,00

119 588,97

121 318,97

10 000,00

0,00

115 700,74

MŠ PV, Smetanova ul. 24, PO

9 386 228,55

12 403 887,23

12 611 095,92

6 013,00

201 195,69

207 208,69

0,00

0,00

199 152,28

MŠ PV, Moravská ul. 30, PO

6 551 868,04

6 329 059,05

6 341 530,45

4 500,00

7 971,40

9 471,40

3 000,00

0,00

53 482,28

ZŠ a MŠ PV, Palackého tř. 14 *)

37 326 220,17

35 027 084,03

35 159 184,02

224 795,00

-92 695,01

132 099,99

0,00

0,00

397 576,16

ZŠ a MŠ PV, Kollárova ul. 4

26 298 692,37

24 988 123,59

25 241 885,84

64 098,00

189 664,25

253 762,25

0,00

0,00

185 596,08

ZŠ a MŠ J.Ž. PV, Sídliště svobody 24/79

62 122 041,34

48 469 580,62

48 667 288,06

90 411,24

107 296,20

187 707,44

10 000,00

0,00

125 081,42

ZŠ a MŠ PV, Melantrichova ul. 60

57 425 372,22

29 713 171,24

29 917 487,74

197 650,39

6 666,11

184 316,50

20 000,00

0,00

237 938,60

ZŠ PV, ul. Vl. Majakovského 1

56 616 437,26

14 656 469,80

14 823 698,94

20 070,00

147 159,14

20 070,00

0,00

147 159,14

141 850,63

RG a ZŠ města PV, Studentská ul. 2

50 495 463,35

44 463 448,75

44 660 970,34

33 696,00

163 825,59

30 472,59

20 000,00

147 049,00

263 938,12

ZŠ PV, PO, ul. Dr. Horáka 24

61 398 381,12

40 261 157,78

42 697 199,15

127 783,14

2 308 258,23

2 436 041,37

0,00

0,00

410 872,81

410 872,81

ZŠ PV, PO, ul. E. Valenty 52 **)

41 063 362,02

29 027 294,66

30 855 320,76

128 323,22

1 699 702,88

1 818 026,10

10 000,00

0,00

-1 512 238,27

Sportcentrum DDM PV, PO, Olympijská 4

96 031 309,72

22 147 716,12

22 424 936,25

178 047,99

99 172,14

177 220,13

100 000,00

0,00

587 436,76

ZUŠ Vl. Ambrose PV, Kravařova ul. 14

34 431 663,66

29 202 314,99

29 418 592,81

64 274,00

152 003,82

90 442,82

15 000,00

110 835,00

150 049,75

Městské divadlo v PV, PO, Vojáčkovo nám. 1

24 178 262,63

12 131 153,94

12 200 093,33

68 939,39

0,00

68 939,39

0,00

0,00

73 062,37

73 062,37

Městská knihovna PV, PO, Skálovo nám. 6

16 380 141,59

10 505 725,72

10 618 764,00

0,00

113 038,28

63 197,28

20 000,00

29 841,00

145 408,09

Jesle, sídliště Svobody, PV

566 456,81

2 442 374,98

2 569 072,00

0,00

126 697,02

88 697,02

38 000,00

0,00

49 832,80

Celkem

628 979 744,74

398 878 423,38

405 717 478,23

1 220 331,37

5 618 723,48

6 128 010,71

256 000,00

455 044,14

*) U ZŠ a MŠ PV, Palackého tř. 14 vyrovnává zisková DČ ztrátovou HČ. Organizace v průběhu roku 2015 koupila v HČ nábytek do kanceláře školy a využila k tomu finance DČ. Není podmínkou nejprve uzavřít účetnictví, převést výsledek hospodaření do rezervního fondu a teprve potom nakupovat. Z tohoto hlediska jsou účetní operace v pořádku. Výsledek hospodaření roku 2015 je potom ve výši 132.099,99 Kč (HČ = -92.695,01 Kč plus DČ = 224.795 Kč).

**) Účetní zisk ZŠ PV, ul. E. Valenty 52 byl rozhodnou měrou dosažen na základě prominutí odvodu a penále vyměřeného Finančním úřadem pro Olomoucký kraj v roce 2014 v celkové výši 1.603.597 Kč (z toho byl odvod ve výši 853.953 Kč a penále 749.644 Kč). Na základě rozhodnutí orgánů města bude příděl výsledku hospodaření roku 2015 do rezervního fondu ve výši 1.818.026,10 Kč sloužit:

· přednostně ke krytí výsledku hospodaření předcházejících účetních období – účetní ztráty ve výši 1.512.238,27 Kč (zaúčtovaný výměr FÚ pro Olomoucký kraj v roce 2014 = -1.603.597 Kč plus zlepšený výsledek organizace roku 2014 =91.358,73 Kč) v souladu s §30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;

· ke krytí potřeb organizace finančně nezabezpečených neinvestičním (provozním) příspěvkem zřizovatele v roce 2016, popř. v letech následujících (305.787,83 Kč).

 1. příspěvková organizace ZŠ PV, ul. E. Valenty 52 po realizaci převodu účetního zisku ve výši 1.818.026,10 Kč do rezervního fondu užije přednostně prostředků tohoto fondu ke krytí výsledku hospodaření předcházejících účetních období – účetní ztráty ve výši 1.512.238,27 Kč (odvod a penále za porušení rozpočtové kázně u účelového dotačního titulu uloženého Finančním úřadem pro Olomoucký kraj),

  r o z h o d l a

 1. o převodu finančních částek ve sloupci „Odvod na účet zřizovatele v Kč“ jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Prostějovem do rezervních fondů těchto organizací,

 2. o převodu finančních částek dle bodu 1. jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Prostějovem z rezervních fondů do investičních fondů těchto organizací,

 3. o provedení odvodu finančních částek dle bodu 2. jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Prostějovem z investičních fondů těchto organizací na účet zřizovatele po schválení závěrečného účtu statutárního města Prostějova,

  u k l á d á

 1. vedoucím odborů MMPv - správcům kapitol a ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Prostějov, k zabezpečení úkolů v roce 2016, důsledně realizovat opatření přijatá na základě poznatků z rozborů hospodaření za rok 2015 a pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat jejich plnění v průběhu roku 2016,

 2. příslušným vedoucím metodicky řídícího odboru, kontrolovat během roku 2016 oprávněnost prováděných úprav finančních plánů příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Prostějov a v případě zjištění porušení rozpočtové kázně, dát návrh na odvod neinvestičního, popř. investičního příspěvku o částku neoprávněného užití,

 3. vedoucím odborů, kteří metodicky řídí příspěvkové organizace zřízené městem, seznámit písemnou formou ředitele těchto příspěvkových organizací s finančními částkami přídělů do peněžních fondů organizací a případnými odvody z investičních fondů na základě rozhodnutí RMP ihned po schválení závěrečného účtu statutárního města Prostějova za rok 2015,

 4. ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Prostějov, realizovat příděly peněžním fondům organizací a případné odvody z investičních fondů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem na účet zřizovatele do jednoho týdne po schválení závěrečného účtu statutárního města Prostějova za rok 2015,

  b e r e n a v ě d o m í

 1. Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2015,

 2. Závěrečnou inventarizační zprávu z provedené inventarizace majetku a závazků za rok 2015.

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova

  schválit

 1. Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2015 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad s tím, že:

 1. rozpočtové hospodaření statutárního města Prostějova v roce 2015 skončilo kladným saldem příjmů a výdajů ve výši 34.318.110,26 Kč,

 2. zlepšený výsledek rozpočtového hospodaření statutárního města Prostějova v roce 2015 vykázal oproti upravenému rozpočtu k 31.12.2015 hodnotu plus 173.735.552,88 Kč (upravený rozpočet k 31.12.2015 a z toho vyplývající úspora nečerpaných finančních prostředků rozpočtu ve výši 139.417.442,62 Kč + kladné saldo příjmů a výdajů ve výši 34.318.110,26 Kč),

 1. převod finančních prostředků ze základního běžného účtu

  1. do trvalého peněžního fondu statutárního města Prostějova – fondu rezerv a rozvoje ve výši 173.298.903,88 Kč,

  2. do trvalého peněžního fondu statutárního města Prostějova – fondu zeleně ve výši 436.649 Kč na základě statutu fondu.

Zůstatky jednotlivých účtů k 31.12.2015, včetně základního běžného účtu, jsou uvedeny na straně 11 a 12 důvodové zprávy,

 1. rozpočtové opatření (odvody příspěvkových organizací z investičního fondu – aktivní finanční vypořádání roku 2015), kterým se:

Zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

003111

2122

000000001

0700000000000

20 160,00

0000000070

003113

2122

000000001

0700000000000

147 159,14

0000000070

003121

2122

000000001

0700000000000

147 049,00

0000000070

003231

2122

000000001

0700000000000

110 835,00

0000000070

003314

2122

000000001

0700000000000

29 841,00

Odvody příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem z investičních fondů těchto organizací

Zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

8115

000000001

0700000000000

455 044,14

Trvalý peněžní fond statutárního města Prostějova - fond rezerv a rozvoje

 1. finanční hospodaření – finanční vypořádání – peněžní prostředky tak, jak je uvedeno na straně 18
  v „Závěrečném účtu statutárního města Prostějova za rok 2015“,

 2. rozpočtové opatření v celkové navrhované výši 1.278.820 Kč (viz strana 4 a strana 18 - "Schválené nerealizované nebo částečně realizované akce roku 2015 – požadavek zařadit do rozpočtu roku 2016 - návrh usnesení" - důvodové zprávy) dle předložených požadavků správce kapitoly na akce, které byly finančně zajištěny rozpočtem roku 2015, ale prostředky v roce 2015 nebyly plně nebo vůbec čerpány a jsou nutné pro dokončení jmenovitých akcí v roce 2016, popř. jejich pokračování v letech následujících, kterým se:

Zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

Název akce

0000000050

006409

6130

000000001

0500000000000

982 820,00

Výkupy pozemků – schváleno v roce 2015

0000000050

006409

6130

000000001

0500263000000

296 000,00

Výkupy pozemků – CS Žešov

Akce, které byly finančně zajištěny rozpočtem roku 2015, ale prostředky v roce 2015 nebyly plně nebo vůbec čerpány a jsou nutné pro dokončení jmenovitých akcí v roce 2016, popř. jejich pokračování v letech následujících

Snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

Název akce

0000000070

8115

000000001

0700000000000

1 278 820,00

Požadavky kapitoly 50

Trvalý peněžní fond statutárního města Prostějova - fond rezerv a rozvoje

 1. rozpočtové opatření aktivního finančního vypořádání se státním rozpočtem ČR prostřednictvím Olomouckého kraje (viz strana 4, 15 až 17 a strana 18 – bod 5.) kterým se:

Zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

Poznámka

0000000070

006402

2223

0700000000000

8 443,00

Volby do zastupitelstev obcí

0000000021

4116

000013011

0210000000000

326 362,00

Výkon sociálně - právní ochrany dětí

Aktivní finanční vypořádání roku 2015 se státním rozpočtem ČR prostřednictvím Olomouckého kraje

Zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v  Kč

Poznámka

0000000070

8115

000000001

0700000000000

334 805,00

Aktivní vypořádání roku 2015

Trvalý peněžní fond statutárního města Prostějova - fond rezerv a rozvoje

 1. rozpočtová opatření za II. pololetí roku 2015 na základě usnesení ZMP č. 14268 ze dne 15.12.2014 dodatečnému schválení ZMP při projednávání závěrečného účtu statutárního města Prostějova po ukončení rozpočtového roku, a kterými se v rámci upraveného rozpočtu zvyšují celkové příjmy a výdaje rozpočtu města roku 2015 o částku 41.363.583,11 Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě na straně 8 až 11,

 2. upravený rozpočet statutárního města Prostějova pro rok 2015 na základě provedených rozpočtových opatření roku 2015 (viz strana 8 důvodové zprávy), která jsou evidována na Finančním odboru MMPv,

  vzít na vědomí

 1. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření zpracovanou podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení §10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“) pro územní samosprávný celek statutární město Prostějov za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 auditorskou korporací AUDIT TEAM, s.r.o., se sídlem Jeremenkova 1211/40b, Hodolany, 779 00 Olomouc (zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření bude projednána u paní primátorky a ve finančním výboru ZMP v termínu do 30.5.2016),

 2. pasivní finanční vypořádání se státním rozpočtem ČR prostřednictvím Olomouckého kraje a Olomouckým krajem v celkové výši 26.791 Kč (vratka účelové dotace – zvyšování kvalifikace zaměstnance, který nedodržel kvalifikační dohodu; vratka účelové dotace – požární ochrana, kdy na základě časových možností – nezasedaly již orgány města - nebylo již možno předložit dodatek smlouvy). Finanční prostředky byly odvedeny na účet Olomouckého kraje v měsíci lednu 2016, tedy v řádném  termínu stanoveném pro finanční vypořádání. Rozpočtové opatření roku 2016 bylo provedeno rovněž v měsíci lednu 2016,

 3. aktivní finanční vypořádání se státním rozpočtem ČR prostřednictvím Olomouckého kraje v celkovém objemu 334.805 Kč (viz strana 4, 15 až 17 a strana 18 – bod 5.) jako kompenzace výdajů účelových prostředků, které byly dotacemi vykryty pouze částečně s nárokem celého krytí (volby do zastupitelstev obcí; výkon sociálně – právní ochrany dětí). Finanční prostředky budou po obdržení, na základě rozhodnutí orgánů města, zaúčtovány do krátkodobých prostředků uložených na bankovních účtech města (trvalý peněžní fond statutárního města Prostějova - fond rezerv a rozvoje). Finanční vypořádání dotací s nárokem úplného krytí bylo v řádném termínu zasláno na Olomoucký kraj,

 4. závěrečnou inventarizační zprávu o výsledku z provedené inventarizace majetku a závazků za rok 2015 a stav majetkových účtů statutárního města Prostějova a jím zřízených příspěvkových organizací, s vykázanými zůstatky na základě účetních výkazů a řádné inventarizace finančních a hmotných hodnot k 31.12.2015, tak jak jsou uvedeny v předložené důvodové zprávě na straně 40 a 41 v části „Majetek statutárního města Prostějova a jím zřízených příspěvkových organizací (vybrané rozvahové ukazatele)“ a v „Závěrečné inventarizační zprávě o výsledku z provedené inventarizace majetku a závazků za rok 2015" ze dne 22.2.2016,

  uložit

 1. vedoucímu Finančního odboru MMPv převést v roce 2016 finanční prostředky ze základního běžného účtu

  1. do trvalého peněžního fondu statutárního města Prostějova – fondu rezerv a rozvoje ve výši 173.298.903,88 Kč,

  2. do trvalého peněžního fondu statutárního města Prostějova – fondu zeleně ve výši 436.649 Kč na základě statutu fondu.

K bodu  6.4 Záměr zapojení občanské veřejnosti do rozpočtového procesu statutárního města Prostějova

Schváleno usnesení č. 6455:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

informativní materiál „Záměr zapojení občanské veřejnosti do rozpočtového procesu statutárního města Prostějova“.

K bodu  6.5 Odkup akcií společnosti VaK Prostějov, a.s.

Schváleno usnesení č. 6456:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

1) koupi 14 ks akcií společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., IČ: 494 51 723, Krapkova 26, Prostějov, na základě nabídky na odkoupení akcií, předložené akcionářem společnosti Květoslavem Kolářem, bytem Býškovice 73, PSČ 753 53,

2) kupní cenu za koupi akcií ve výši 250,- Kč,

3) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6399

6201

1

0700000000000

3 500

(Nákup akcií VaK Prostějov, a.s.)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

0700000000000

3 500

(Fond rezerv a rozvoje)

K bodu  7. Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace mezi městem Prostějovem a městysem Protivanov

Schváleno usnesení č. 6457:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace dle přílohy na dobu neurčitou mezi statutárním městem Prostějovem a městysem Protivanov.

K bodu  8. Dotace – Komise životního prostředí

Schváleno usnesení č. 6458:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2016 z prostředků komise životního prostředí ve výši 60.000 Kč Českému svazu ochránců přírody Regionálnímu sdružení IRIS, Husovo nám. 2299/67, Prostějov, IČO: 001 16 670, (poř. č. 216)

- na zajištění péče o zraněné a trvale handicapované živočichy nalezené na území statutárního města Prostějova

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659, a příjemcem Českým svazem ochránců přírody Regionálním sdružením IRIS, Husovo nám. 2299/67, Prostějov, IČO: 001 16 670, dle přílohy č. 1;

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5222

0400000404003

60.000

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5909

0400000404003

60.000

(snížení položky 5909 – komise životního prostředí)

Schváleno usnesení č. 6459:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2016 z prostředků komise životního prostředí výši 9.000 Kč Územnímu sdružení Českého zahrádkářského svazu Prostějov, Daliborka 3009/3, Prostějov, IČO 004 33 829 (poř. č. žádosti 233)

- na výtvarné, polytechnické, znalostní, floristické, fotografické a pěstitelské soutěže pro děti a mládež

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659, a příjemcem:

- Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Prostějov, Daliborka 3009/3, Prostějov, IČO 004 33 829, dle přílohy

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5222

0400000404003

9.000

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5909

0400000404003

9.000

(snížení položky 5909 – komise životního prostředí)

K bodu  9.1 Stanovení jistoty za plnění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení a stanovení bankovních záruk za provedení a jakost díla

Schváleno usnesení č. 6460:

Rada města Prostějova

o d k l á d á

materiál č. 9.1 Stanovení jistoty za plnění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení a stanovení bankovních záruk za provedení a jakost díla s tím, že bude řešeno dle připomínek v diskusi.

K bodu  9.2 Prostějov, Národní dům - střecha - projektová dokumentace v rozsahu pro provádění stavby

Schváleno usnesení č. 6461:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

zadat dokumentaci vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro provádění stavby formou výzvy jednomu zájemci dle předložené cenové nabídky Ing. arch. Ivo Lorenčíka ze společnosti 2 arch s.r.o., Česká 824/31, 796 01 Prostějov, IČ 277 30 221.

K bodu  9.3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Městský hřbitov – urnové hroby - převod položek)

Schváleno usnesení č. 6462:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3632

5171

0600044000000

87 120

Městský hřbitov – urnové hroby (oprava zadní části zdi)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3632

6121

0600044000000

87 120

Městský hřbitov – urnové hroby

K bodu  9.4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO MŠ Žešov – PD)

Schváleno usnesení č. 6463:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

6121

0600574000000

  58 000

EÚO MŠ Žešov – projektová dokumentace (dle energetického auditu)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

58 000

Snížení rezervy RMP

K bodu  9.5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Opravy komunikace Kostelecká včetně PD)

Schváleno usnesení č. 6464:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

5169

1

0600000000000

500 000

Opravy komunikace Kostelecká včetně projektové dokumentace

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

500 000

Snížení rezervy FRR

K bodu  9.6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Středisko mládeže kopané – tribuna a sociální zázemí – PD)

Schváleno usnesení č. 6465:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

I. zadání vypracování projektu ve stupni pro územní a stavební řízení formou výzvy jednomu zájemci, Václavu Répalovi, Prostějovská 241, 798 12 Kralice na Hané, IČ 1007684,

II. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

6121

0600577000000

155 000

Středisko mládeže kopané – tribuna a sociální zázemí – projektová dokumentace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

155 000

Snížení rezervy RMP

K bodu  9.7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Přístavba a rekonstrukce požární zbrojnice Vrahovice – PD)

Schváleno usnesení č. 6466:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

5512

6121

1

0600576000000

200 000

Přístavba a rekonstrukce požární zbrojnice Vrahovice – projektová dokumentace

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

200 000

Snížení rezervy FRR

K bodu 10. 1 Dotace nedoporučená – oblast školství

Schváleno usnesení č. 6467:

Rada města Prostějova

n e s c h v a l u j e

poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši  25 000,-- Kč ………., (poř. číslo žádosti 108) z důvodu: žádost neobsahovala potřebné konkrétní údaje pro její vyhodnocení týkající se počtu zařazených dětí do této aktivity, komise neposkytuje finance na materiální vybavení

- na provoz modelářského klubu a základní vybavení pro mladé modeláře (stavebnice RC automobilu 2 komplety, RC souprava 2 komplety, akumulátory, karoserie, barva, drobný materiál, koberec na podlahu tréninkové plochy).

K bodu 10. 2 Protokol o výsledku následné finanční kontroly MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23

Schváleno usnesení č. 6468:

Rada města Prostějova 

a) b e r e n a v ě d o m í

Protokol o výsledku následné finanční kontroly – dokladové periodické revize hospodaření Mateřské školy Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace, IČO 709 82 821,

b) u k l á d á

Mgr. Ludiši Musilové, ředitelce Mateřské školy Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace:

1. zajistit uvádění správného názvu organizace dle platné zřizovací listiny na fakturách za potraviny ve školní jídelně

2. zajistit aktualizaci SW evidence majetku EMA – Evidence majetku z důvodu ověřitelnosti seznamu nově pořízeného a vyřazeného majetku organizace

3. upravit zaúčtování technického zhodnocení SW Stravovna VIS (inventární číslo rum/1) ve výši 1.920 Kč na účtu 018 – DDNM a v softwarové evidenci majetku

odpovídá: Mgr. Ludiše Musilová, ředitelka MŠ

k. termín: 24. 5. 2016

 

K bodu 10.3 Převod movitého majetku ze ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 na zřizovatele a následně na ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 a na ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4

Schváleno usnesení č. 6469:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

a) s převodem movitého majetku (viz příloha č. 1) v pořizovací hodnotě 81.676,20 Kč z majetku Základní školy

a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 na zřizovatele – statutární město Prostějov,

b) s bezúplatným převodem movitého majetku v pořizovací hodnotě 73.056,20 Kč ze zřizovatele – statutárního

města Prostějova na Základní školu Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 dle přiložené smlouvy o bezúplatném převodu

(příloha č. 2),

c) s bezúplatným převodem movitého majetku v pořizovací hodnotě 8.620,--Kč ze zřizovatele – statutárního

města Prostějova na Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Kollárova ul. 4 dle přiložené smlouvy

o bezúplatném převodu (příloha č. 3).

 

 

K bodu 10.4 Udělení výjimky ze zákazu rušení nočního klidu při pořádání akce Prostějovské léto 2016

Schváleno usnesení č. 6470:

Rada města Prostějova

u d ě l u j e

podle obecně závazné vyhlášky č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku statutárnímu městu Prostějovu, zastoupenému Odborem školství, kultury a sportu, oddělení Duha – Kulturní klub u hradeb Magistrátu města Prostějova při pořádání akce Prostějovské léto 2016 na náměstí T. G. Masaryka, a to ve dnech: 28. 5., 9. 6., 22. 6., 23. 6., 30. 6., 14. 7., 28. 7., 11. 8. a 25. 8. 2016 od 22.00 do 24.00 hodin a při promítání filmů na zahrádce Národního domu ve dnech 7. 7., 21. 7., 4. 8. a 18. 8. 2016 od 22.00 – 24.00 hodin.

 

K bodu 10.5 Udělení výjimky ze zákazu rušení nočního klidu při pořádání akce Wolkrův Prostějov

Schváleno usnesení č. 6471:

Rada města Prostějova

u d ě l u j e

podle obecně závazné vyhlášky č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku statutárnímu městu Prostějovu, zastoupenému Odborem školství, kultury a sportu, oddělení Duha – Kulturní klub u hradeb Magistrátu města Prostějova při pořádání akce Wolkrův Prostějov na zahrádce Národního domu, a to ve dnech 14. 6., 16. 6. a 17. 6. 2016 od 22.00 do 24.00 hodin.

 

K bodu 10.6 Žádost o souhlas s přijetím věcného daru RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2

Schváleno usnesení č. 6472:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

s přijetím věcného daru – multifunkční zařízení Brother MFC-L2700DN do školní družiny v hodnotě Kč 4 034,-- Reálným gymnáziem a základní školou města Prostějova, Studentská ul. 2 (dárce ……….,).

 

K bodu 10.7 Žádost o souhlas s přijetím věcného daru ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov

Schváleno usnesení č. 6473:

Rada města Prostějova 

s o u h l a s í

s přijetím věcného daru – Domeček na kuří nožce v hodnotě Kč 180 000,-- Základní školou a mateřskou školou Jana Železného Prostějov pro mateřskou školu.

 

K bodu 10.8 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 o souhlas s přijetím účelově určeného peněžitého daru a o schválení čerpání rezervního fondu

Schváleno usnesení č. 6474:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

s přijetím účelově určeného peněžitého daru Kč 3 000,-- od společnosti PPS Přerovská stavební a. s., se sídlem Skopalova 2861/7, Přerov Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Melantrichova ul. 60 na materiálně technické vybavení (skartovací stroj a výtvarný materiál) pro potřeby pracoviště mateřské školy Fanderlíkova ul.,

s c h v a l u j e

čerpání rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 ve výši Kč 3 000,-- na materiálně technické vybavení (skartovací stroj a výtvarný materiál) pro potřeby pracoviště mateřské školy Fanderlíkova ul.

 

K bodu 10.9 Schválení smlouvy o partnerství pro projekt „Místní akční plán rozvoje školství SO ORP Prostějov“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Schváleno usnesení č. 6475:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

smlouvu pro projekt „Místní akční plán rozvoje školství SO ORP Prostějov“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve znění dle přiloženého návrhu.

 

K bodu 10.10 ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 - smlouva o výpůjčce víceúčelového hřiště v Čechovicích

Schváleno usnesení č. 6476:

Rada města Prostějova 

b e r e n a v ě d o m í

Smlouvu o výpůjčce mezi Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Palackého tř. 14 a TJ Sokol Čechovice, z. s. dle přílohy.

 

K bodu 10.11 ROZOP kapitoly 19 – Duha KK u hradeb

Schváleno usnesení č. 6477:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0019

003319

5041

1

0190000190102

40.000

(zvýšení položky 5041 – odměna za realizaci hudebních produkcí v rámci rozšíření programu Prostějovského léta 2016 dne 9. 6., 22. 6. a 23. 6. 2016 na náměstí T. G. Masaryka)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0019

003319

5169

1

0190000190102

105.000

(zvýšení položky 5169 – zajištění služeb v rámci rozšíření programu Prostějovského léta 2016 dne 9. 6., 22. 6. a 23. 6. 2016, tj. montáž a demontáž pódia, nazvučení hudebních a pěveckých produkcí, propagace programů na propagačních panelech, poplatky Ochrannému svazu autorskému)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

145.000

(snížení položky 8115 – Fond rezerv a rozvoje)

K bodu 11. 1 Rozšíření plánu oprav chodníků v roce 2016

Schváleno usnesení č. 6478:

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e

rozšíření plánu oprav chodníků v roce 2016 o chodníky na sídlišti na ul. Moravská

K bodu 11. 2 Problematika zateplování budov a umísťování balkónů s dotčením pozemků ve vlastnictví Statutárního města Prostějova

Schváleno usnesení č. 6479:

Rada města Prostějova

1) b e r e n a v ě d o m í

předložený materiál týkající se problematiky zateplování budov a umísťování balkónů s dotčením pozemků ve vlastnictví Statutárního města Prostějova,

2) s o u h l a s í

s postupem navrženým Odborem správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova v důvodové zprávě k materiálu řešit případy umísťování zateplení, balkónů, lodžií apod. na pozemcích Statutárního města Prostějova formou prodeje pozemku dotčeného stavbou a v případě zájmu stavebníka formou smlouvy o souhlasu s umístěním a realizací stavby za úplatu ve výši 100 Kč bez DPH/m2 pozemku Statutárního města Prostějova dotčeného stavbou.

K bodu 11. 3 Bezúplatný převod bronzové sochy „Pionýr – Mičurinec“

Schváleno usnesení č. 6480:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatný převod bronzové sochy „Pionýr – Mičurinec“ z vlastnictví Statutárního města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ: 779 11, IČ: 606 09 460, do hospodaření Muzea a galerie v Prostějově, příspěvkové organizace, se sídlem Prostějov, Nám. T. G. Masaryka 21/2, PSČ: 796 01, IČ: 000 91 405.

K bodu 11. 4 Vzdání se práva na pohledávky Domovní správy Prostějov, s.r.o.

Schváleno usnesení č. 6481:

Rada města Prostějova

a) s ch v a l u j e

vzdání se práva na pohledávky s příslušenstvím Domovní správy Prostějov, s.r.o. dle Příloh č. 1 a 2,

b) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit vzdání se práva na pohledávky s příslušenstvím Domovní správy Prostějov, s.r.o. dle Příloh č. 3 a 4.

K bodu 11. 5 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Prostějov, schválení uzavření smlouvy o právu provést stavbu a revokace usnesení ZMP č. 19141 ze dne 23.06.2009, vše v souvislosti se stavbou: „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“

Schváleno usnesení č. 6482:

Rada města Prostějova

1) v y h l a š u j e

záměr bezúplatného převodu pozemku p.č. 7611/4 – ostatní plocha o výměře 58 m2 a částí pozemků p.č. 5932/1 – orná půda o výměře cca 932 m2, p.č. 7610/7 – ostatní plocha o výměře cca 92 m2, p.č. 7610/16 – ostatní plocha o výměře cca 190 m2, p.č. 7611/3 – ostatní plocha o výměře cca 3 m2, p.č. 7611/6 – ostatní plocha o výměře cca 1 m2, p.č. 7618 – ostatní plocha o výměře cca 135 m2, p.č. 7622 – ostatní plocha o výměře cca 36 m2 a p.č. 7626/1 – orná půda o výměře cca 148 m2 (přesné výměry budou známy po zpracování geometrického plánu), vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví Statutárního města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ: 779 11, IČ: 606 09 460, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ: 772 11, IČ: 709 60 399, za následujících podmínek:

a) darovací smlouva bude uzavřena po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude kolaudována stavba „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“ za podmínky, že předmětné pozemky nebo jejich části budou zastavěny silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje; do doby uzavření darovací smlouvy budou vzájemné vztahy mezi Statutárním městem Prostějovem a Olomouckým krajem ošetřeny smlouvou o budoucí darovací smlouvě, jejíž součástí bude ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu,

b) veškeré náklady spojené s uzavřením darovací smlouvy včetně správního poplatku spojeného s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Olomoucký kraj,

2) s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o právu provést stavbu: „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“ na pozemcích  p.č. 7610/3 o výměře 13 m2, p.č. 7610/9 o výměře 5 m2, p.č. 7610/10 o výměře 10 m2 a p.č. 7610/12 o výměře 1 m2 a na částech pozemků p.č. 5760/4 o výměře cca 10 m2, p.č. 5861/3 o výměře cca 18 m2, p.č. 5861/4 o výměře cca 16 m2, p.č. 5932/1 o výměře cca 172 m2, p.č. 7540/23 o výměře cca 14 m2, p.č. 7581/5 o výměře cca 34 m2, p.č. 7610/1 o výměře cca 8 m2, p.č. 7610/7 o výměře cca 35 m2, p.č. 7610/11 o výměře cca 18 m2, p.č. 7610/15 o výměře cca 50 m2, p.č. 7610/16 o výměře cca 320 m2, p.č. 7610/17 o výměře cca 5 m2, p.č. 7611/3 o výměře cca 14 m2, p.č. 7611/6 o výměře cca 14 m2, p.č. 7622 o výměře cca 50 m2, p.č. 7623 o výměře cca 150 m2 a p.č. 7626/1 o výměře cca 9 m2, vše v k.ú. Prostějov, mezi Statutárním městem Prostějovem jako vlastníkem předmětných pozemků a Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ: 779 11, IČ: 606 09 460, jako stavebníkem předmětné stavby, a to po dobu realizace stavby,

3) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 19141 ze dne 23.06.2009, kterým byl schválen bezúplatný převod pozemků v k.ú. Prostějov v souvislosti se stavbou: „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“ do vlastnictví Olomouckého kraje.

K bodu 11. 6 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 5930/2 v k.ú. Prostějov

Nebyl schválen návrh:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr prodeje pozemku p.č. 5930/2 – orná půda o výměře 59 m2 v k.ú. Prostějov za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 11. 7 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 804/92 v k.ú. Vrahovice

Schváleno usnesení č. 6483:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e 

záměr prodeje pozemku p.č. 804/92 – ostatní plocha o výměře 114 m2 v k.ú. Vrahovice za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 11. 8 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 85/24 v k.ú. Krasice

Schváleno usnesení č. 6484:

Rada města Prostějova

o d k l á d á

materiál 11. 8 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 85/24 v k.ú. Krasice.


 

K bodu 11. 9 Vyhlášení záměru směny pozemku p.č. 7540/24 v k.ú. Prostějov za pozemek p.č. 1038/21 a část pozemku p.č. 983, oba v k.ú. Držovice na Moravě

Schváleno usnesení č. 6485:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr směny pozemku p.č. 7540/24 – ostatní plocha o výměře 151 m2 v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví Statutárního města Prostějova za pozemek p.č. 1038/21 – ostatní plocha o výměře 2 m2 a část pozemku p.č. 983 – ostatní plocha o výměře 149 m2, oba v k.ú. Držovice na Moravě, ve vlastnictví Obce Držovice, se sídlem SNP 71/37, Držovice, PSČ: 796 07, IČ: 750 82 144, za následujících podmínek:

a) směna pozemků bude provedena bez finančního vyrovnání,

b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov.

K bodu 11.11 Vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Vrahovice a ROZOP kapitoly 50

Schváleno usnesení č. 6486:

Rada města Prostějova

1) v y h l a š u j e 

záměr směny pozemku p.č. 804/94 – ostatní plocha, o výměře 22 m2 v k.ú. Vrahovice ve vlastnictví Statutárního města Prostějova za část pozemku p.č. 803/18 – zahrada v k.ú. Vrahovice o výměře cca 40 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu), ve společném jmění ……….,, za následujících podmínek:

a) směna bude provedena s finančním vyrovnáním ve prospěch vlastníků pozemku p.č. 803/18 v k.ú. Vrahovice ve výši rozdílu obvyklých cen směňovaných pozemků stanovených znaleckým posudkem,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku, správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí Statutární město Prostějov,

2) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

006409

6130

1

0500000000000

21.000

zvýšení pol. 6130 - pozemky; směna pozemku p.č.  804/94 a části pozemku p.č. 803/18, oba v k.ú. Vrahovice (finanční vyrovnání a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

 

8115

1

0700000000000

21.000

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje

K bodu 11.12 Vyhlášení záměru výpůjčky pozemku p.č. 826/2 v k.ú. Čechovice-Záhoří

Schváleno usnesení č. 6487:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr výpůjčky pozemku p.č. 826/2 – zahrada o výměře 1742 m2 v k.ú. Čechovice-Záhoří na dobu určitou do 31. 12. 2025, za účelem provádění péče o přírodní památku Dolní Vinohrádky.

K bodu 11.14 Výkup pozemků p.č. 6231/68 a p.č. 6231/69, oba v k.ú. Prostějov, a ROZOP kapitoly 50

Schváleno usnesení č. 6488:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:

1) výkup pozemku p.č. 6231/69 – ostatní plocha o výměře 138 m2 v k.ú. Prostějov, od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem 41.400 Kč, za následujících podmínek:

a) v případě, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy, převodce, bude část kupní ceny ve výši 96 % zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající; v případě, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy, nabyvatel, bude kupní cena zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí prodávající,

2) rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

006409

6130

1

0500000000000

41.400

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 6231/69, oba v k.ú. Prostějov (kupní cena)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

8115

1

0700000000000

41.400

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 11.16 Výkup částí pozemků p.č. 284/1 a p.č. 284/2, oba v k.ú. Žešov, a ROZOP kapitoly 50

Schváleno usnesení č. 6489:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:

1) výkup částí pozemků p.č. 284/1 – orná půda a p.č. 284/2 – orná půda, oba v k.ú. Žešov, o celkové výměře 234 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 284/3 v k.ú. Žešov) od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem 70.200 Kč, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude v celé výši zaplacena po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

b) náklady na zpracování geometrického plánu na oddělení převáděných částí pozemků, správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí Statutární město Prostějov,

c) v kupní smlouvě se Statutární město Prostějov zaváže k tomu, že v případě, že prodávající bude v budoucnu budovat vodovodní a kanalizační přípojku nebo prodloužení samotného hlavního vodovodního a kanalizačního řádu k pozemku p.č. 84 v k.ú. Žešov, umožní prodávajícímu realizaci a umístění těchto přípojek nebo prodloužených hlavních řádů na pozemcích p.č. 96/1, p.č. 96/2, p.č. 98/20, p.č. 98/19, p.č. 98/1 a p.č. 457, vše v k.ú. Žešov, ve vlastnictví Statutárního města Prostějova bezplatně,

d) kupní smlouva bude uzavřena nejdříve po uplynutí 5 let od nabytí vlastnického práva k předmětným pozemkům prodávajícím; do té doby budou vzájemné vztahy ošetřeny smlouvou o budoucí kupní smlouvě,

2) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

006409

6130

1

0500263000000

71.200

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup částí pozemků p.č. 284/1 a p.č. 284/2, oba v k.ú. Žešov (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

8115

1

0700000000000

71.200

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 11.17 Společenství vlastníků Wolkerova 31 – žádost o finanční kompenzaci nákladů spojených s odstraněním havarijního stavu bytového domu Wolkerova 31 v Prostějově

Schváleno usnesení č. 6490:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

informace k žádosti Společenství vlastníků Wolkerova 31 o finanční kompenzaci nákladů spojených s odstraněním havarijního stavu bytového domu Wolkerova 31 v Prostějově a souhlasí se zasláním odpovědi dle doporučení Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova uvedeným v důvodové zprávě k materiálu.

K bodu 11.18 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města

Schváleno usnesení č. 6491:

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

006171

5169

0500000505054

279.510

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; zpracování energetického auditu na veřejné osvětlení

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

8115

0700000000000

279.510

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 11.19 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města

Schváleno usnesení č. 6492:

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000090

003722

5171

0900000900200

95.334

zvýšení pol. 5171 – opravy a udržování - komunální odpad; opravy městského mobiliáře, odpadkové koše

0000000090

003631

5171

0900000900600

90.206

zvýšení pol. 5171 – opravy a udržování - veřejné osvětlení; opravy sloupů veřejného osvětlení po dopravních nehodách

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006171

2322

0700000000000

185.540

zvýšení pol. 2322 – přijaté pojistné náhrady; prostředky z likvidace pojistného plnění

K bodu 11.20 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 223/19 v k.ú. Krasice

Schváleno usnesení č. 6493:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 223/19 – ostatní plocha v k.ú. Krasice o výměře cca 380 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady na zpracování znaleckého posudku a geometrického plánu uhradí prodávající,

správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 12.1 Schválení pronájmu NP v domě na ul. Fanderlíkova 38

Schváleno usnesení č. 6494:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

pronájem nebytového prostoru č. 120 o celkové rozloze 16,87 m2 v domě na ul. Fanderlíkova č. 38/393 v Prostějově ……….,, a to:

- za účelem využití skladu

- za nabídnuté nájemné ve výši  1.450,-Kč/měsíc.


 

K bodu 12.2 Vyhlášení záměru pronájmu garážového stání v domě na ul. Norská č. 6/4245

Schváleno usnesení č. 6495:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr pronájmu garážového stání č. 525 o celkové rozloze 7 m2 v domě  na ul. Norská č. 6/4245 v Prostějově, za těchto podmínek:

- pro garážování vozidla ve vlastním užívání

- s předností parkování vozidla nájemníků domu na ul. Norská č. 6/4245 v Prostějově

- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP)

- za nabídnuté měsíční nájemné v minimální výši 650,-Kč s inflační doložkou

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s. r. o., Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov.

K bodu 13. Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města

Schváleno usnesení č. 6496:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

uzavření nájemních smluv na pronájem bytu v majetku města Prostějova s níže uvedenými žadateli:

- byt o velikosti 0+1 v domě na ul. M. Pujmanové 669/10, 798 11  Prostějov (s balkonem)

……….,

- byt o velikosti 1+1 v domě na ul. Šárka č. 9/1900, 796 01  Prostějov (bez balkonu)

……….,

- byt o velikosti 2+1 v domě na ul. Šárka č. 11/1900, 796 01  Prostějov (bez balkonu)

……….,

- byt o velikosti 2+1 v domě na ul. Kravařova 123/1, 796 01  Prostějov (s balkonem)

……….,

- byt o velikosti 3+1 v domě na ul. Svatoplukova č. 15/2598, 796 01  Prostějov (bez balkonu)

……….,

K bodu 14. Různé:

Návrh poskytnout dotaci Oddílu šachů Sportovního klubu Prostějov (ústní zpráva RNDr. Raškové)

Schváleno usnesení č. 6497:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z prostředků FRR ve výši 15.000,-- Kč Oddílu šachů

Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 1, IČO 228 97 496 (poř. č. žádosti 255)

- na pořádání šachových turnajů (nájemné, odměny trenérům, ceny)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování

dotace odevzdat do 31. 12. 2016

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659

a příjemcem Oddílem šachů Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 1, IČO 228 97 496

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003419

5222

1

0200000000000

15.000

(zvýšení položky 5222 – Oddíl šachů Sportovního klubu Prostějov – pořádání šachových turnajů)

 • snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

 15.000

(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)


 

Návrh demontáže dřevěné sochy z plochy na kruhové křižovatky na ul. Plumlovská (ústní zpráva Mgr. Hemerkové)

Schváleno usnesení č. 6498:

Rada města Prostějova 

s o u h l a s í

s demontáží dřevěné sochy s názvem „Plamen“ z plochy na ul. Plumlovská a jejím uložením do skladu Odboru správy a údržby majetku města.

 

  

RNDr. Alena R a š k o v á Ing. Zdeněk F i š e r

primátorka města Prostějova 1. náměstek primátorky

  

Prostějov 10.5.2016

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 13.5.2016 7:42:08 | přečteno 241x | Anna Kajlíková
load