Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2016 > Usnesení ze 43.schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 43.schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 43.schůze Rady města Prostějova 

Konané dne: 24.5.2016

Ke stažení: ikona souboru43 RM 24 05 2016 zápis


K bodu 1. Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č. 6499:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

program své 43. schůze, konané dne 24.5.2016, uvedený na pozvánce

- s rozšířením o materiály:

2.1 Záměr zřízení příspěvkové organizace

2.2 Návrh jmenování zástupců města Prostějova do Řídícího výboru ITI pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace

2.3 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na akci „Vybudování cyklistické stezky Letecká v Prostějově“

4.1 Doporučení Komise prevence kriminality z 18 05 2016

9.1 Informace o průběhu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Prostějově

14.18 Výkup pozemků v sektoru A průmyslové zóny na ulici Kralická, rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města a zrušení zákazu zcizení nebo zatížení pozemků

p o v ě ř u j e

Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

K bodu  2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 24.5.2016

Schváleno usnesení č. 6500:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

zprávu o plnění svých usnesení ke dni 24.5.2016 bez připomínek.

K bodu  2.1 Záměr zřízení příspěvkové organizace

Schváleno usnesení č. 6501:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit záměr zřízení příspěvkové organizace dle přílohy tohoto materiálu.

K bodu  2.2 Návrh jmenování zástupců města Prostějova do Řídícího výboru ITI pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace

Schváleno usnesení č. 6502:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

návrh, aby RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova a PaedDr. Jaroslav Šlambor, uvolněný člen Rady města Prostějova byli jmenováni zástupci města Prostějova v Řídícím výboru ITI pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace.

K bodu  2.3 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na akci „Vybudování cyklistické stezky Letecká v Prostějově“

Schváleno usnesení č. 6503:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

1. schválit přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na akci „Vybudování cyklistické stezky Letecká v Prostějově“ ve výši 780 000,00 Kč,

2. schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje dle přiloženého návrhu.

K bodu  3. Příprava zasedání zastupitelstva města

Schváleno usnesení č. 6504:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rámcový návrh programu 16. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 6.6.2016 v jednací místnosti radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

K bodu 4. Záležitosti komisí rady - Doporučení Komise architektury a urbanismu z 17.5.2016

K bodu 4.1 doporučení Komise prevence kriminality z 18.5.2016

Schváleno usnesení č. 6505:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

- doporučení Komise architektury a urbanismu ze dne 17.5.2016,

- doporučení Komise prevence kriminality ze dne 18.5.2016.

K bodu  5. Návrh změny Organizačního řádu Magistrátu města Prostějova

Schváleno usnesení č. 6506:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

změnu Organizačního řádu Magistrátu města Prostějova s účinností ode dne 1. 6. 2016, a to tak že:

1) v části upravující činnost Odboru kancelář primátora se vypouští

 • v Dílu 1 Obecná ustanovení v článku 19 věta „dále zajišťuje výkon a koordinaci činnosti magistrátu na úseku poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím v  rozsahu stanoveném městu a magistrátu,“

 • v Dílu 2 Vedoucí odboru v článku 20 písm. f) koordinuje a metodicky řídí činnosti magistrátu na úseku poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím v rozsahu stanoveném městu a magistrátu, včetně působnosti pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

 • v Dílu 4 Oddělení informační služby v článku 23 Vedoucí oddělení informační služby písm. b) řídí, kontroluje a poskytuje informace žadatelům podle zvláštního zákona, koordinuje poskytování informací magistrátem, zajišťuje plnění ostatních povinností vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

 • v Dílu 4 Oddělení informační služby v článku 24 Oddělení informační služby písm. c) poskytuje informace žadatelům podle zvláštního zákona, koordinuje poskytování informací magistrátem,

  2) v části upravující činnost Odboru kancelář tajemníka se doplňuje

 • v Dílu 1 Obecná ustanovení v článku 31 věta „a dále zajišťuje výkon a koordinaci činnosti magistrátu na úseku poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím v  rozsahu stanoveném městu a magistrátu, včetně působnosti pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

 • v Dílu 2 Vedoucí odboru – manažer kvality v článku 32 písm. l) koordinuje a metodicky řídí činnosti magistrátu na úseku poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím v rozsahu stanoveném městu a magistrátu, včetně působnosti pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

 • v Dílu 3 Právní a personální oddělení v článku 33 Vedoucí právního a personálního oddělení písm. o) řídí, kontroluje a poskytuje informace žadatelům podle zvláštního zákona, koordinuje poskytování informací magistrátem, zajišťuje plnění ostatních povinností vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

 • v Dílu 3 Právní a personální oddělení v odst. 1 článku 34 Právní a personální oddělení písm. j) poskytuje informace žadatelům podle zvláštního zákona, zajišťuje plnění ostatních povinností vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  3) v části upravující činnost Odboru rozvoje a investice

 • se doplňuje v Dílu 1 Obecná ustanovení v článku 103 věta „a zajišťuje administraci a naplňování Strategie Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace.“,

 • se doplňuje v Dílu 2 Vedoucí odboru v článku 104 písm. h) metodicky řídí a organizuje přípravu a koordinaci projektů v rámci Strategie Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace.

 • se doplňuje v Dílu 3 Oddělení rozvoje a investičních záměrů v článku 105 Vedoucí oddělení písm. i) zajišťuje přípravu a koordinaci projektů v rámci Strategie Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace.

 • se doplňuje v Dílu 3 Oddělení rozvoje a investičních záměrů v článku 106 Oddělení rozvoje a investičních záměrů písm. o) zajišťuje zveřejňování projektových dokumentací významných investičních akcí na webu města, písm. p) zabezpečuje činnost spisového uzlu a písm. q) zajišťuje přípravu a koordinaci projektů v rámci Strategie Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace.

 • se vypouští v Dílu 4 Oddělení dotací a projektového řízení v článku 107 Vedoucí oddělení – manažer dotací v písm. e) slovo „strukturálních“,

 • se doplňuje v Dílu 4 Oddělení dotací a projektového řízení v článku 107 Vedoucí oddělení – manažer dotací písm. i) zajišťuje přípravu a koordinaci projektů v rámci Strategie Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace,

 • se vypouští v Dílu 4 Oddělení dotací a projektového řízení v článku 108 Oddělení dotací a projektového řízení v písm. c) slovo „strukturálních“,

 • se doplňuje v Dílu 4 Oddělení dotací a projektového řízení v článku 108 Oddělení dotací a projektového řízení písm. j) zajišťuje přípravu a koordinaci projektů v rámci Strategie Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace,

 • se mění název Dílu 7, který nově zní: „Samostatné pracoviště asistent - referentpro integrované teritoriální investice olomoucké aglomerace“,

 • se mění v Dílu 7 Samostatné pracoviště asistent v článku 112 písm. d) tak, že se jeho původní znění: „zajišťuje kompletaci a částečnou přípravu podkladů pro výběrová řízení“ nahrazuje zněním: „vykonává, zajišťuje a organizuje různorodé, rámcově vymezené odborné práce dle zadání vedoucího odboru podle obvyklých postupů“,

 • se mění v Dílu 7 Samostatné pracoviště asistent v článku 112 písm. e) tak, že se jeho původní znění: „zajišťuje kompletaci a přípravu podkladů k povolením investičních akcí“ nahrazuje zněním: „pořizuje zápisy z porad odboru“,

 • se mění v Dílu 7 Samostatné pracoviště asistent v článku 112 písm. f) tak, že se jeho původní znění: „zajišťuje administrativní podporu technické přípravy“ nahrazuje zněním: „zajišťuje přípravu a koordinaci projektů v rámci Strategie Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace“,

 • se mění v Dílu 7 Samostatné pracoviště asistent v článku 112 písm. h) tak, že se jeho původní znění: „spolupracuje s oddělením dotací a projektového řízení na přípravě žádostí o dotaci“ nahrazuje zněním: „spolupracuje s odděleními odboru v rámci administrativní podpory, kompletace a přípravy podkladů“,

 • se doplňuje v Dílu 7 Samostatné pracoviště asistent v článku 112 písm. o) zajišťuje zastupování správce spisového uzlu

 • se doplňuje v Dílu 7 Samostatné pracoviště asistent v článku 112 písm. p) vykonává jednoduchou inventurní činnost, ověřuje soulad fyzického a účetního stavu inventáře užívaného zaměstnanci odboru.

K bodu  6. Inteligentní systém řízení dopravy pomocí telematických aplikací a ROZOP kapitoly 50, výkup technických zařízení pro monitorování dopravního proudu

Schváleno usnesení č. 6507:

Rada města Prostějova

A) r o z h o d l a

zahájit přípravu vzniku inteligentního systému řízení dopravy ve městě Prostějově pomocí telematických aplikací,

B) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

1) výkup technických zařízení pro monitorování dopravního proudu z důvodů uvedených v důvodové zprávě materiálu,

2) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

2223

6122

1

0500000000000

2 300 000,-

výkup technických zařízení pro monitorování dopravního proudu

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

8115

1

0700000000000

2 300 000,-

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu  7. Odpis pohledávek – kapitola 13 – Městská policie Prostějov

Schváleno usnesení č. 6508:

Rada města Prostějova

s e v z d á v á

práva na pohledávky v. s. 1310090001 – 293,-Kč, v. s. 1310090004 – 1500,-Kč, v. s. 1310090010 – 1500,-Kč, v. s. 1310090011 – 1500,-Kč, v. s. 1310090014 – 1500,-Kč spočívající v nezaplacení nákladů na dopravu do protialkoholní záchytné stanice ve dnech 3. 1. 2009, 1. 2. 2009, 2krát dne 7. 4. 2009 a dne 21. 5. 2009 v celkové výši 6293,-Kč spolu s úroky z prodlení případně dalším příslušenstvím.

K bodu  8. Pokyny pro kontrolu plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžného hospodaření  jím zřízených a založených právnických osob k 30.6.2016

Schváleno usnesení č. 6509:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

Pokyny pro kontrolu plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžného hospodaření jím zřízených a založených právnických osob k 30.6.2016.

K bodu  9. Plán odpadového hospodářství

Schváleno usnesení č. 6510:

Rada města Prostějova 

r o z h o d l a

zadat veřejnou zakázku na zpracování Plánu odpadového hospodářství ve výši 55 tis. Kč spolku Odpady olomouckého kraje z.s., Jeremenkova 1191/40a, Hodolany - 779 00 Olomouc, IČ: 041 48 002.

K bodu  9.1 Informace o průběhu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Prostějově

Schváleno usnesení č. 6511:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

1. personální změny ve složení řídící skupiny střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb města Prostějova dle předloženého návrhu,

2. Statut řídící skupiny střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Rady města Prostějova a Jednací řád řídící skupiny a pracovních skupin pro střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb města Prostějova.

K bodu 10.1 Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na akci „ Zábavné odpoledne – 2. ročník soutěže ve vaření kotlíkových gulášů“ v Kolářových sadech

Schváleno usnesení č. 6512:

Rada města Prostějova

u d ě l u j e

podle obecně závazné vyhlášky města č. 3/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2011, obecně závazné vyhlášky č. 4/2011, obecně závazné vyhlášky č. 9/2013 a obecně závazné vyhlášky č. 2/2015  výjimku Okrašlovacímu spolku města Prostějova IČO: 28555091 dne 4. 6. 2016 při pořádání akce „Zábavné odpoledne – 2. ročník soutěže ve vaření kotlíkových gulášů“ od 13:00 – 20:00 hod. v Kolářových sadech.

K bodu 10.2 Žádost o udělení výjimky z OZV č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Schváleno usnesení č. 6513:

Rada města Prostějova

u d ě l u j e

výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností Tělovýchovné jednotě Sokol Čechovice při pořádání akcí na hřišti kopané v Čechovicích takto:

- 17. 6. 2016 ukončení soutěžní sezóny 2015/2016 miniturnaj v kopané a večerní hudební produkce od 20:00 hod. do 24:00 hod. a dne 18. 6. 2016 od 00:00 hod. do 02:00 hod.,

- 22. 7. 2016 na hřišti za sokolovnou taneční hodová zábava od 20:00 hod. do 24:00 hod. a dne 23. 7. 2016 od 00:00 hod. do 02:00 hod.

Schváleno usnesení č. 6514:

Rada města Prostějova

u d ě l u j e

výjimku z ustanovení čl. 2 odst. 2 Obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

1. SK Hanácká volejbalová liga Prostějov, Česká 15, Prostějov, u příležitosti ukončení 25. ročníku soutěže v hospůdce Sali, Krasická ulice v Prostějově a v přilehlém areálu DTJ Prostějov (u venkovních kurtů), a to

dne 4. 6. 2016 do 24:00 hod. a dne 5. 6. 2016 do 02:00 hod.;

2. …… u příležitosti akce pro zaměstnance v restaurační zahrádce Pod kaštany, Západní 2/77 v Prostějově, a to dne 3. 6. 2016 do 24:00 hod.

K bodu 10.4 Přijetí petice – nesouhlas s regenerací III. etapy sídliště Šárka

Schváleno usnesení č. 6515:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

přijetí uvedené petice s tím, že další postup bude v souladu se Směrnicí č. 8/2013, kterou se stanoví pravidla pro přijímání, projednávání a vyřizování stížností, oznámení, podnětů a připomínek osob a intervencí veřejného ochránce práv,

u k l á d á

vedoucímu Odboru rozvoj a investice předložit na schůzi rady, která se bude konat mimo schválený harmonogram dne 6.6.2016, návrh odpovědi dle připomínek v diskusi.

odpovídá: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí ORI

k. termín: 6.6.2016

K bodu 10.5 Schválení tuzemské pracovní cesty do Benešova

Schváleno usnesení č. 6516:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

tuzemskou pracovní cestu Miroslava Pišťáka do Benešova dne 7. 6. 2016 dle důvodové zprávy.

K bodu 10.6 Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů – koncerty sboru Proměny

Schváleno usnesení č. 6517:

Rada města Prostějova

u d ě l u j e

podle obecně závazné vyhlášky města č. 3/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2011, obecně závazné vyhlášky č. 4/2011, obecně závazné vyhlášky č. 9/2013 a obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 výjimku pěveckému sboru Proměny ve dnech:

- 12. 6. 2016 – koncert cimbálové muziky Šumica (od 15:00 hod. – do 18.00 hod.)

- 21. 6. 2016 – přehlídka pěveckých sborů (od 15:00 hod. - do 19.00 hod.).

Obě akce budou pořádány ve Smetanových sadech.

K bodu 11.1 Zadávací řízení veřejné zakázky „Správa a údržba hřbitovů města Prostějova 2017-2024“ - zahájení řízení

Schváleno usnesení č. 6518:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

1. zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby „Správa a údržba hřbitovů města Prostějova 2017-2024“ zadávané v otevřeném řízení v souladu s § 27 a dalšími paragrafy zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon),

2. základní hodnoticí kritérium nejnižší nabídkovou cenu,

3. Zadávací dokumentaci spolu se vzorem Smlouvy pro správu a údržbu hřbitovů a Odůvodnění veřejné zakázky „Správa a údržba hřbitovů města Prostějova 2017-2024“ dle návrhů předložených v příloze k písemnému materiálu,

4. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova,

5. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti členů hodnotící komise (komise pro posouzení a hodnocení nabídek) složení komise pro otevírání obálek s nabídkami v počtu tří členů a tří náhradníků a složení hodnotící komise v počtu nejméně pěti členů a pěti náhradníků ve veřejné zakázce „Správa a údržba hřbitovů města Prostějova 2017-2024“. Složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise je jmenovitě uvedeno v uzavřené příloze k zápisu ze schůze Rady města Prostějova, konané dne 24. 5. 2016.

p o v ě ř u j e

primátorku města RNDr. Alenu Raškovou jmenovat tři členy a tři náhradníky členů komise pro otevírání obálek a nejméně pět členů a pět náhradníků členů hodnotící komise v souladu se zápisem ze schůze Rady města Prostějova, konané dne 24. 5. 2016;

u k l á d á

zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka vyhlášení

a administraci veřejné zakázky „Správa a údržba hřbitovů města Prostějova 2017-2024“ s použitím výše zmíněné Zadávací dokumentace a za použití výše uvedeného hodnoticího kritéria.

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT

k. termín: 31. 10. 2016

K bodu 11.2 ROZOP kapitoly 71 - Sociální fond

Schváleno usnesení č. 6519:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0071

006171

5499

0710000710050

213.000,-

Zvýšení položky „Kultura, tělovýchova a sport“ - zapojení zůstatku sociálního fondu z roku 2015

- snižuje stav sociálního fondu

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0071

8115

0710000000000

213.000,-

Snížení prostředků sociálního fondu – převod zůstatku sociálního fondu z roku 2015

K bodu 12. 1 Inteligentní zastávky – investiční záměr

Schváleno usnesení č. 6520:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

zadání vypracování investičního záměru Inteligentních zastávek formou výzvy jednomu zájemci – společnosti Poniente s.r.o., Tř. Kosmonautů 1/1288, 779 00 Olomouc, IČ 291 95 471.

K bodu 12. 2 Plochy na ulici Zahradní – projektová dokumentace

Schváleno usnesení č. 6521:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

zadání vypracování projektové dokumentace „Plochy na ulici Zahradní – PD“ ve stupni sloučené dokumentace pro územní řízení a stavební povolení formou výzvy jednomu zájemci, a to společnosti Atelier Bonmot, spol. s r.o., Járy da Cimrmana 10/718, Olomouc, IČ 258 70 343.

K bodu 12. 3 Rákosníčkovo hřiště – schválení uzavření smlouvy o obstarání díla (Lidl Česká republika v.o.s.)

Schváleno usnesení č. 6522:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o obstarání díla – Rákosníčkova hřiště na sídlišti Svobody v Prostějově (na části pozemku parc.č. 6169/47 v k. ú. Prostějov) mezi společností Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 158 00, IČ: 261 78 541, a Statutárním městem Prostějovem za podmínek dle přiložené Smlouvy o obstarání díla.

K bodu 12. 4 Schválení smlouvy o dílo na pořízení nového majetku Stezka pro cyklisty Prostějov - Žešov - II., III. a V. etapa a ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice

Schváleno usnesení č. 6523:

Rada města Prostějova

r o z h o d l a

materiál č. 12. 4 Schválení smlouvy o dílo na pořízení nového majetku Stezka pro cyklisty Prostějov - Žešov - II., III. a V. etapa a ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice odložit.

K bodu 12. 5 Schválení smlouvy o dílo na pořízení nového majetku Výstavba venkovní posilovny – Street Workout na ul. Kostelecká

Schváleno usnesení č. 6524:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit smlouvu o dílo na pořízení nového majetku – na zhotovení nové stavby Výstavba venkovní posilovny – Street Workout na ul. Kostelecká, se zhotovitelem Clean4you s.r.o., Chválkovická 101/4, 779 00 Olomouc - Chválkovice, IČ 286 18 165, dle předloženého návrhu.

K bodu 12. 6 Smlouva o společném postupu zadavatelů II/366 Prostějov, ul. Kostelecká – oprava povrchu a  obrubníků

Schváleno usnesení č. 6525:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

Smlouvu o společném postupu zadavatelů na akci: „II/366 Prostějov, ul. Kostelecká“ dle předloženého návrhu.

K bodu 12. 7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Budova bývalé školy Komenského 4 - PD)

Schváleno usnesení č. 6526:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

6171

5169

0600000000000

150 000

Stavební úpravy budovy bývalé školy Komenského 4 – projektová dokumentace (opravy)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

150 000

Snížení rezervy RMP

K bodu 12. 8 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO Křížkovského 36/7 a Demelova 35/6a)

Schváleno usnesení č. 6527:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

6171

6121

1

0600525000000

1 900 000

EÚO Křížkovského 36/7 a Demelova 35/6a

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

1 900 000

Snížení Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 12. 9 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Komunikace a chodník Čechovice, propojení Luční – Plumlovská)

Schváleno usnesení č. 6528:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

1

0600461000000

700 000

Komunikace a chodník Čechovice, propojení Luční - Plumlovská

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

700 000

Snížení Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 12.10 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Křižovatka E. Valenty a ul. Olomoucká)

Schváleno usnesení č. 6529:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

1

0600548000000

5 400 000

Křižovatka E. Valenty a ul. Olomoucká

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

5 400 000

Snížení Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 12.11 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Oprava oplocení ZŠ na ulici Čechovická)

Schváleno usnesení č. 6530:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

5171

0600000000000

233 900

Oprava oplocení ZŠ na ulici Čechovická – realizace v celém rozsahu

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

233 900

Snížení rezervy RMP

K bodu 12.13 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Stavební úpravy ulice Veleslavínská)

Schváleno usnesení č. 6531:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

1

0600524000000

2 000 000

Stavební úpravy ulice Veleslavínská

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

2 000 000

Snížení Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 12.14 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Vybudování chodníků a komunikace v lokalitě Čechovice – Domamyslice)

Schváleno usnesení č. 6532:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

0600404000000

100 000

Vybudování chodníků a komunikace v lokalitě Čechovice - Domamyslice  (Plumlovská)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

100 000

Snížení rezervy RMP

K bodu 12.15 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zimní stadion - chladicí věž pro strojovnu chlazení)

Schváleno usnesení č. 6533:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

6121

1

0600553000000

1 100 000

Zimní stadion - chladící věž pro strojovnu chlazení

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

1 100 000

Snížení Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 12.16 Dotace – Římskokatolická farnost

Schváleno usnesení č. 6534:

Rada města Prostějova

r o z h o d l a

materiál č. 12.16 Dotace – Římskokatolická farnost Vrahovice odložit.

K bodu 13. 1 Informace o zástupu ……, ředitelky ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 po dobu mateřské dovolené

Schváleno usnesení č. 6535:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

informaci o zástupu ……, ředitelky Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 statutárním zástupcem …… po dobu její plánované mateřské dovolené.

K bodu 13.2 Informace o přerušení činnosti školních družin v právnických osobách vykonávajících činnost školní družiny zřizovaných statutárním městem Prostějovem v měsících červenci a srpnu 2016

Schváleno usnesení č. 6536:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

a) informaci o přerušení činnosti školních družin v právnických osobách vykonávajících činnost školních

družin zřizovaných statutárním městem Prostějovem v měsících červenci a srpnu 2016 dle žádostí

ředitelů o projednání v příloze písemného materiálu,

b) plán provozu vybraných školních družin v právnických osobách vykonávajících činnost školních družin zřizovaných statutárním městem Prostějovem v měsících červenci a srpnu 2016 dle navrženého

harmonogramu v příloze písemného materiálu.

 

K bodu 13.3 Protokol o výsledku následné finanční kontroly MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23 - splnění úkolů dle usnesení č. 6468

Schváleno usnesení č. 6537:

Rada města Prostějova 

b e r e n a v ě d o m í

splnění úkolů ze schůze Rady města Prostějova dne 10. 5. 2016 usnesení č. 6468, kterým uložila do 24. 5. 2016 ……, ředitelce Mateřské školy Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace:

 1. zajistit uvádění správného názvu organizace dle platné zřizovací listiny na fakturách za potraviny ve školní jídelně

 2. zajistit aktualizaci SW evidence majetku EMA – Evidence majetku z důvodu ověřitelnosti seznamu nově pořízeného a vyřazeného majetku organizace

 3. upravit zaúčtování technického zhodnocení SW Stravovna VIS (inventární číslo rum/1) ve výši 1.920 Kč na účtu 018 – DDNM a v softwarové evidenci majetku

 

K bodu 13.4 Souhlas s přijetím věcných darů ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14

Schváleno usnesení č. 6538:

Rada města Prostějova 

s o u h l a s í

s přijetím věcných darů:

- projekční plátno kryté, laminované 180 x 220 cm hodnotě Kč 6 655,-- Základní školou a mateřskou

školou Prostějov, Palackého tř. 14 (dárce …… ),

- monitor E970Sw v hodnotě Kč 1 801,-- Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Palackého tř. 14

pro pracoviště MŠ Čechovice (dárce ……).

 

K bodu 13.5 Žádost o úpravu finančního plánu ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 – oprava parket velké tělocvičny

Schváleno usnesení č. 6539:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

úpravu finančního plánu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14

1) snížení položky 502 – energie – snížení neinvestičního příspěvku Základní škole a mateřské škole

Prostějov, Palackého tř. 14 ve výši Kč 350 000,-- v kapitole 20 – školství, kultura a sport

2) navýšení položky 511 – opravy a udržování - navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole

a mateřské škole Prostějov, Palackého tř. 14 ve výši Kč 350 000,--  v kapitole 60 – rozvoj a investice na

opravu parket v tělocvičně

3) rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003113

5331

0200000020332

350.000,--

(snížení položky 5331 – neinvestiční příspěvek pro Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Palackého tř. 14 – úspora energií)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

003113

5171

0600000060332

350.000,--

(zvýšení položky 5171- neinvestiční příspěvek pro Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Palackého tř. 14 na opravu parket ve velké tělocvičně budovy ZŠ v ul. Palackého)

 

K bodu 13.6 Souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a čerpání fondu investic ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 na opravu oken

Schváleno usnesení č. 6540:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

s převodem Kč 100 000,--  z rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14

do fondu investic

s c h v a l u j e

čerpání fondu investic Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 ve výši Kč 305 000,--

na opravu oken na budově pracoviště základní školy v Čechovicích.

 

K bodu 13.7 Schválení čerpání fondu investic RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 na nákup varného plynového kotle do školní kuchyně

Schváleno usnesení č. 6541:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

čerpání fondu investic Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2 ve výši

Kč 200 000,-- na nákup varného plynového kotle o obsahu 200 litrů do školní kuchyně.

 

K bodu 13.8 Souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a čerpání fondu investic ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 na pořízení nového dveřního systému

Schváleno usnesení č. 6542:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

s převodem Kč 73 000,--  z rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 do fondu investic

s c h v a l u j e

čerpání fondu investic Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 ve výši Kč 73 000,-

na pořízení nového přístupového dveřního systému.

K bodu 13. 9 Souhlas s umístěním sídla spolku – Loutkové divadlo Starost, Jógaklub Prostějov

Schváleno usnesení č. 6543:

Rada města Prostějova

n e s o u h l a s í

s umístěním sídla a s činností hereckého spolku Loutkové divadlo Starost, Prostějov,  IČO 479 22 168 v budově Vápenice 3 v Prostějově na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor se Základní uměleckou školou Vladimíra Ambrose Prostějov na adrese Prostějov, Vápenice 3.

K bodu 13.10 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějovem

Schváleno usnesení č. 6544:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějovem ve výši dle přílohy.

K bodu 13.11 Dotace – oblast kultury

Schváleno usnesení č. 6545:

Rada města Prostějova

r e v o k u j e

a) část usnesení č. 6191 bod 9. Rady města Prostějova ze dne 1. 3. 2016, kterým Rada města Prostějova schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z prostředků dotace nerozdělené v kapitole 70 (viz příloha č. 1)

ve výši 2.250,-- Kč …… (poř. číslo žádosti 158)

- na pořádání autorských fotografických výstav (zhotovení výstavních fotografií, pozvánky, plakáty)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem

(u žadatele budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: identifikace žadatele, výše dotace, účel dotace, termíny čerpání a vyúčtování dotace) ……

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003319

5493

0200000000000

2.250

(zvýšení položky 5493 – …… - pořádání autorských fotografických výstav)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5909

0700000708000

2.250

(snížení položky 5909 – dotace nerozdělené)

s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova z prostředků dotace nerozdělené v kapitole 70

1. ve výši 3.000,-- Kč Padajátra, 9. května 480, Plumlov, IČO 027 76 804 (poř. číslo žádosti 254)

- na podporu Mírového pochodu Padajátra v Prostějově (propagace, výlep plakátů, odměna tanečnicím)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

2. ve výši 2.000,-- Kč …… (poř. číslo žádosti 256)

- na zhotovení autorských výstavních fotografií

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

3. ve výši 32.000,-- Kč Občanskému sdružení pro nezávislou kulturu, Olomoucká 186/222, Držovice,  IČO 015 65 788 (poř. číslo žádosti 253)

- na provoz nízkonákladového centra – Nezávislého prostoru ECHO (nájem)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem (u jednotlivých 3 žadatelů budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: identifikace žadatele, výše dotace, účel dotace, termíny čerpání a vyúčtování dotace)

1. Padajátra, 9. května 480, Plumlov, IČO 027 76 804

2. ……

3. Občanským sdružením pro nezávislou kulturu, Olomoucká 186/222, Držovice, IČO 015 65 788

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003319

5223

0200000000000

3.000

(zvýšení položky 5223 – Padajátra - na podporu Mírového pochodu Padajátra v Prostějově)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003319

5493

0200000000000

2.000

(zvýšení položky 5493 – …… - na zhotovení výstavních fotografií)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003319

5222

0200000000000

32.000

(zvýšení položky 5222 – Občanské sdružení pro nezávislou kulturu - provoz nízkonákladového centra – Nezávislého prostoru ECHO /nájem/)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

0700000708000

37.000

 

(snížení položky 5909 – dotace nerozdělené)

K bodu 14. 1 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu, příp. prodeje, pozemků v k.ú. Vrahovice

Schváleno usnesení č. 6546:

Rada města Prostějova

r o z h o d l a

materiál č. 14. 1 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu, příp. prodeje, pozemků v k.ú. Vrahovice odložit.

K bodu 14. 3 Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemků v k.ú. Prostějov a v k.ú. Krasice

Schváleno usnesení č. 6547:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr pronájmu dvou částí pozemku p.č. 1732/11 – ostatní plocha o celkové výměře 30 m2, dvou částí pozemku p.č. 2772/23 – ostatní plocha o celkové výměře 50 m2 a části pozemku p.č. 2437/1 – ostatní plocha o výměře 50 m2, vše v k.ú. Prostějov, a dvou částí pozemku p.č. 223/7 – ostatní plocha v k.ú. Krasice o celkové výměře 27 m2, za účelem umístění akumulačních nádrží a chlazení technologického okruhu kogenerační jednotky, za následujících podmínek:

a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou s tím, že Statutární město Prostějov může vypovědět pronájem pozemků pouze v následujících případech:

- nájemce přes písemnou výzvu Statutárního města Prostějova neplní některou z povinností uvedených v nájemní smlouvě a neplnění této povinnosti ze strany nájemce je delší než 1 měsíc ode dne obdržení výzvy k nápravě,

- nájemce přenechá pronajaté pozemky nebo jejich části do užívání jinému bez předchozího souhlasu Statutárního města Prostějova,

b) výše nájemného - 50 Kč bez DPH/m2 ročně, tj. celkem 7.850 Kč bez DPH/rok,

c) způsob placení nájemného – ročně předem,

d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

K bodu 14. 4 Vyhlášení záměru prodeje bytového domu na ul. Kravařova 3 v Prostějově

Schváleno usnesení č. 6548:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr prodeje pozemku p.č. 170 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 237 m2 v k.ú. Prostějov, jehož součástí je stavba bytového domu č.p. 127 (Kravařova ul. 3 v Prostějově), za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 14. 5 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 997/1 v k.ú. Vrahovice

Schváleno usnesení č. 6549:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr prodeje pozemku p.č. 997/1 – ostatní plocha o výměře 32 m2 v k.ú. Vrahovice za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 14. 6 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 50 v k.ú. Krasice

Schváleno usnesení č. 6550:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 50 – trvalý travní porost v k.ú. Krasice o výměře cca 26 m2 (přesná výměra bude známa po vypracování geometrického plánu), za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 14. 7 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemků p.č. 147/1 a p.č. 510/1, oba v k.ú. Domamyslice

Schváleno usnesení č. 6551:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e 

záměr prodeje části pozemku p.č. 147/1 – ostatní plocha o výměře cca 90 m2 a části pozemku p.č. 510/1 – vodní plocha o výměře cca 10 m2, oba v k.ú. Domamyslice (přesné výměry budou známé po vypracování geometrického plánu), za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 14. 9 Výkup pozemku p.č. 6376/2 v k.ú. Prostějov a rozpočtové opatření kapitoly 50

Schváleno usnesení č. 6552:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:

1) výkup pozemku p.č. 6376/2 – orná půda o výměře 4.745 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 800 Kč/m2, tj. celkem 3.796.000 Kč, za následujících podmínek:

a) v případě, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy, převodce, bude část kupní ceny ve výši 96 % zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající; v případě, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy, nabyvatel, bude kupní cena zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,

2) rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

006409

6130

1

0500000000000

3.797.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 6376/2 v k.ú. Prostějov (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

8115

1

0700000000000

3.797.000

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 14.10 Změna podmínek Kupní smlouvy č. 2015/50/003 ze dne 04.02.2015

Schváleno usnesení č. 6553:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu změnu podmínek výkupu částí pozemků p.č. 369/1, p.č. 369/2, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova, dle Kupní smlouvy č. 2015/50/003 ze dne 04.02.2015 uzavřené mezi spoluvlastníky těchto pozemků jako prodávajícími a Statutárním městem Prostějovem jako kupujícím ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18.02.2016 spočívající v prodloužení lhůty pro vybudování komunikace mezi ulicí Luční a ulicí Plumlovská na převáděné části pozemku p.č. 369/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova (nově označené jako p.č. 369/8 v k.ú. Čechovice u Prostějova), a to do 31.08.2016, za následujících podmínek:

a) změna bude provedena formou dodatku ke Kupní smlouvě č. 2015/50/003 ze dne 04.02.2015,

b) ostatní podmínky Kupní smlouvy č. 2015/50/003 ze dne 04.02.2015 zůstanou nezměněny.

K bodu 14.11 Zrušení zákazu zatížení na pozemcích p.č. 7427/40, p.č. 7427/13, p.č. 7427/14 a p.č. 7427/17, vše v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 6554:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit zrušení zákazu zatížení na pozemcích p.č. 7427/40, p.č. 7427/13, p.č. 7427/14 a p.č. 7427/17, vše v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví ……, pro zřízení zástavního práva na zajištění úvěru poskytnutého na financování výstavby provozovny galvanické zinkovny s tím, že Statutární město Prostějov neponese žádné náklady spojené se zrušením zákazu zatížení.

K bodu 14.12 Bezúplatné nabytí částí pozemků p.č. 210/32 a p.č. 211/3, oba v k.ú. Domamyslice, a staveb komunikace a veřejného osvětlení na částech pozemků v k.ú. Domamyslice

Schváleno usnesení č. 6555:

Rada města Prostějova

r o z h o d l a

materiál č. 14.12 Bezúplatné nabytí částí pozemků p.č. 210/32 a p.č. 211/3, oba v k.ú. Domamyslice, a staveb komunikace a veřejného osvětlení na částech pozemků v k.ú. Domamyslice odložit.

K bodu 14.13 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 8021/11 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 6556:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 8021/11 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 společnosti DT – Výhybkárna a strojírna, a.s., se sídlem Dolní 3137/100, 796 01 Prostějov, IČ: 469 62 778, za účelem umístění reklamní směrové tabule o rozměrech 0,9 x 0,7 metru za následujících podmínek:

a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,

b) nájemné bude stanoveno ve výši 630 Kč ročně bez DPH a bude placeno ročně předem,

c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

K bodu 14.14 Schválení výpůjčky pozemku p.č. 204/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova, schválení pronájmu pozemku p.č. st. 492 v k.ú. Čechovice u Prostějova včetně budovy šaten a sociálního zařízení na hřišti v Čechovicích a schválení ukončení stávajících smluv

Schváleno usnesení č. 6557:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

1) výpůjčku pozemku p.č. 204/1 – ostatní plocha o výměře 11.863 m2 v k.ú. Čechovice u Prostějova spolku Tělovýchovná jednota Sokol Čechovice, z.s., se sídlem Prostějov, Čechovická 270/55, PSČ: 796 04, IČ: 163 67 855, za účelem provozování sportovního areálu za následujících podmínek:

a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou 25 let,

b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady spojené s provozem, opravami a údržbou předmětu výpůjčky,

2) pronájem pozemku p.č. st. 492 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 214 m2 v k.ú. Čechovice u Prostějova, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti bez č.p. nebo č.e., spolku Tělovýchovná jednota Sokol Čechovice, z.s., se sídlem Prostějov, Čechovická 270/55, PSČ: 796 04, IČ: 163 67 855, za účelem provozování pro sportovní činnost za následujících podmínek:

a) smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu určitou 25 let,

b) nájemné bude stanoveno ve výši 1.253 Kč ročně,

c) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem,

3) ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 2005/16/009 uzavřené mezi městem Prostějovem jako půjčitelem a Tělovýchovnou jednotou Sokol Čechovice, se sídlem Prostějov, Čechovická 55, PSČ: 798 01, IČ: 163 67 855, jako vypůjčitelem, dne 08.03.2005 na užívání pozemku p.č. 204 v k.ú. Čechovice u Prostějova (v současné době pozemky p.č. 204/1 a p.č. st. 492, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova), dohodou,

4) ukončení Smlouvy o nájmu č. 2000/16/193 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a Tělovýchovnou jednotou Sokol Čechovice, se sídlem Prostějov, Čechovická 55, PSČ: 798 01, IČ: 163 67 855, jako nájemcem dne 19.12.2000 na pronájem stavby šaten a sociálního zařízení umístěné na části pozemku p.č. 204 v k.ú. Čechovice u Prostějova (v současné době je stavba součástí pozemku p.č. st. 492 v k.ú. Čechovice u Prostějova), dohodou.

K bodu 14.15 Schválení změny Smlouvy o výpůjčce č. 2010/50/081 ze dne 14.04.2010 a schválení rozšíření Přílohy č. 1 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu bytů a nebytových prostor a výkon dalších práv a povinností č. 2011/50/463 ze dne 02.01.2012

Schváleno usnesení č. 6558:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

1) změnu Smlouvy o výpůjčce č. 2010/50/081 ze dne 14.04.2010 uzavřené mezi městem Prostějovem jako půjčitelem a sdružením „Fotbal Prostějov o.s.“, se sídlem Prostějov, Za Místním nádražím 4536, PSČ: 796 01, IČ: 228 27 536, jako vypůjčitelem (právním nástupcem vypůjčitele je spolek 1. SK Prostějov z.s., se sídlem Za Místním nádražím 4536, 796 01 Prostějov, IČ: 266 21 916) v části týkající povinností půjčitele a vypůjčitele tak, že se půjčitel nově zaváže nést po dobu platnosti smlouvy veškeré náklady spojené s provozem, údržbou a opravami předmětu výpůjčky, vyjma veškerých nákladů spojených s provozem, údržbou a opravami hřiště na pozemku p.č. 5930/12 v k.ú. Prostějov, které bude nést vypůjčitel. Ostatní podmínky Smlouvy o výpůjčce č. 2010/50/081 ze dne 14.04.2010 zůstanou nezměněny. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o výpůjčce č. 2010/50/081 ze dne 14.04.2010,

2) rozšíření Přílohy č. 1 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu bytů a nebytových prostor a výkon dalších práv a povinností č. 2011/50/463 ze dne 02.01.2012 uzavřené mezi městem Prostějovem a Domovní správou Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, o pozemky p.č. 5930/6, p.č. 5930/11, p.č. 5930/13, p.č. 5930/14, p.č. 5930/15, p.č. 5930/17, p.č. 5930/27 a p.č. 5930/41, vše v k.ú. Prostějov.

K bodu 14.16 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města

Schváleno usnesení č. 6559:

Rada města Prostějova

s c h v a l u je

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

006409

5137

0500000000000

4.376

zvýšení pol.  5137– drobný hmotný dlouhodobý majetek; úhrada za zřízení služebnosti na pozemku v k.ú. Prostějov a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu služebnosti do katastru nemovitostí

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

5901

0700000707100

4.376

snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova

K bodu 14.17 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města

Schváleno usnesení č. 6560:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

a) použití finančních prostředků z Fondu zeleně na výsadbu zeleně ve vybraných lokalitách města Prostějova,

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

00000000090

003745

5169

6

0900000900400

1.950.000

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; výsadba zeleně ve vybraných lokalitách města Prostějova

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

00000000070

8115

6

0700000000000

1.950.000

Fond zeleně

K bodu 14.18 Výkup pozemků v sektoru A průmyslové zóny na ulici Kralická, rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města a zrušení zákazu zcizení nebo zatížení pozemků

Schváleno usnesení č. 6561:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:

1. výkup pozemků p.č. 7428/45 – orná půda o výměře 1194 m2, p.č. 8265 – orná půda o výměře 2149 m2, p.č. 8266 – orná půda o výměře 1652 m2, p.č. 8267/1 – ostatní plocha o výměře 842 m2 a p.č. 8268/2 – orná půda o výměře 4622 m2, vše v k.ú. Prostějov, a p.č. 310/2 – ostatní plocha o výměře 640 m2, p.č. 310/3 – orná půda o výměře 935 m2, p.č. 310/6 – orná půda o výměře 20364 m2, p.č. 310/18 – orná půda o výměře 49591 m2 a p.č. 310/19 – ostatní plocha o výměře 361 m2, vše v k.ú. Kralice na Hané, z vlastnictví společnosti Železárny-Annahütte, spol. s.r.o., se sídlem Prostějov, Dolní 3137/100, PSČ 796 01, IČ: 005 46 542, do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem ve výši 24.705.000 Kč, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy  do katastru nemovitostí,

b) kupní smlouva bude uzavřena za podmínky, že územní rozhodnutí a stavební povolení na novostavbu areálu společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o., na převáděných pozemcích pozbudou platnosti,

c) v případě časové prodlevy při provedení vkladu vlastnického práva Statutárního města Prostějova k předmětným pozemkům do katastru nemovitostí nebude Statutární město Prostějov požadovat uhrazení smluvní pokuty vyplývající z článku IV. odst. 6 Kupní smlouvy č. 2008/16/142 ze dne 23. 06. 2008 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Železárny-Annahütte, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Dolní 3137/100, PSČ 796 01, IČ: 005 46 542, jako kupujícím,

d) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí Statutární město Prostějov,

2. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

00000000050

006409

6130

1

0500000000000

24.706.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků v sektoru A průmyslové zóny na ulici Kralická (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

00000000050

006171

5362

1

0500000000000

988.200

zvýšení pol. 5362 – platby daní a poplatků stát.rozpočtu; úhrada daně z nabytí nemovitých věcí v souvislosti s výkupem pozemků v sektoru A průmyslové zóny na ulici Kralická

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

00000000070

 

8115

1

0700000000000

25.694.200

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje

3. zrušení zákazu zcizení nebo zatížení na pozemcích p.č. 7428/45, p.č. 8265, p.č. 8266, p.č. 8267/1 a p.č. 8268/2, vše v k.ú. Prostějov, a p.č. 310/2, p.č. 310/3, p.č. 310/6, p.č. 310/18 a p.č. 310/19, vše v k.ú. Kralice na Hané, ve vlastnictví společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Dolní 3137/100, PSČ 796 01, IČ: 005 46 542.

K bodu 15.1 Vyhlášení záměru pronájmu PSP - Žižkovo nám. 140/15

Schváleno usnesení č. 6562:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 264 o celkové rozloze 115,43 m2 v domě na ul. Žižkovo nám. 140/15 v Prostějově, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.

K bodu 15.2 Vyhlášení záměru pronájmu PSP - ul. Školní – BAŠTA

Schváleno usnesení č. 6563:

Rada města Prostějova

a) r e v o k u j e

své usnesení č. 5944 ze dne 20.10.2015 (schválení pronájmu galerie BAŠTA),

b) v y h l a š u j e

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 221 o celkové rozloze 150 m2 v domě na ul. Školní – BAŠTA 9002/49 v Prostějově, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.

K bodu 15.3 Návrh na schválení pronájmu PSP - ul. Kravařova č. 1/123

Schváleno usnesení č. 6564:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 139 v domě na ul. Kravařova č. 1/123 v Prostějově takto:

a) nadzemní prostory o celkové rozloze 202,89 m2 za nájemné v celkové výši 40 000,- Kč/měsíc,

b) sklepní prostory o celkové rozloze 133,45 m2 za nájemné v celkové výši 5 000,- Kč/měsíc,

…… za těchto podmínek:

- záměr: Pilsner Urquell Originál Restaurant (celkem nájemné ve výši 45.000,-Kč/měsíc)

- žadatel byl seznámen s aktuálním technickým stavem nabízených prostor a případné stavební a jiné úpravy provede výhradně na své náklady.

K bodu 16. Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města

Schváleno usnesení č. 6565:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

uzavření nájemních smluv na pronájem bytu v majetku města Prostějova s níže uvedenými žadateli:

- byt o velikosti 2+1 v domě na ul. Kravařova 123/1, 796 01  Prostějov (s balkonem)

……

- byt o velikosti 2+1 v domě na ul. Norská č. 4245/6, 796 04  Prostějov (s balkonem)

……

- byt o velikosti 2+1 v domě na ul. Dukelská brána 210/1, 796 01  Prostějov (bez balkonu)

……

- byt o velikosti 0+1 v domě na ul. J. Zrzavého č. 3975, 796 04  Prostějov (s balkonem)

…….


 

K bodu 17. Různé

Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 – žádost o umožnění umístění sídla spolku Jógaklub Prostějov (ústní zpráva RNDr. Raškové)

Schváleno usnesení č. 6566:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

umístění sídla spolku ……  Prostějov v objektu na adrese Prostějov, Vápenice 3.

Schválení zahraniční pracovní cesty - 15. až 20.6.2016, Srbsko (ústní zpráva RNDr. Raškové)

Schváleno usnesení č. 6567:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

účast Ing. Zdeňka Fišera, příp. Mgr. Jiřího Pospíšila a Bc. Pavla Smetany na zahraniční pracovní cestě do Srbska ve dnech 15. – 20. 6. 2016 včetně výplaty kapesného v max. výši.

RNDr. Alena R a š k o v á Ing. Zdeněk F i š e r

primátorka města Prostějova 1. náměstek primátorky

Prostějov 24.5.2016

Zpracovala: Věra Krejčí


Vytvořeno 30.5.2016 7:35:53 | přečteno 386x | Anna Kajlíková
load