Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2016 > Usnesení ze 44. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 44. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 44. schůze Rady města Prostějova

Konané dne: 27.5.2016

Ke stažení: ikona souboru44 RM 27 05 2016 mim zápis


K bodu 1. Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č. 6568:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

program své 44. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 27.5.2016, uvedený na pozvánce,

p o v ě ř u j e

Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

K bodu 2. Zadávací řízení veřejné zakázky „Stezka pro cyklisty Prostějov – Žešov, II., III. a V. etapa“ – uzavření

Smlouvy o dílo s druhým uchazečem v pořadí

Schváleno usnesení č. 6569:

Rada města Prostějova

r o z h o d l a

1) že vybraný uchazeč INSTA CZ s.r.o., se sídlem Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, IČO: 25374311 neposkytnul řádnou součinnost potřebnou k uzavření Smlouvy o dílo v zadávacím řízení veřejné zakázky „Stezka pro cyklisty Prostějov – Žešov, II., III. a V. etapa“ dle § 82 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“),

2) v souladu s § 82 odst. 4 zákona a v návaznosti na usnesení č. 6388 ze  41. schůze Rady města Prostějova konané dne 26. 4. 2016 zadat zakázku „Stezka pro cyklisty Prostějov – Žešov, II., III. a V. etapa“ společnosti STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744, jako druhému uchazeči v pořadí a uzavřít se jmenovanou společností Smlouvu o dílo na realizaci této veřejné zakázky.

u k l á d á

Odboru rozvoje a investic zajistit ve lhůtě stanovené zákonem uzavření Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Stezka pro cyklisty Prostějov – Žešov, II., III. a V. etapa” se druhým uchazečem v pořadí STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744.

odpovídá: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí ORI

k. termín: 15. 6. 2016


K bodu 3. Schválení smlouvy o dílo na pořízení nového majetku Stezka pro cyklisty Prostějov - Žešov - II., III. a V. etapa a rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice

Schváleno usnesení č. 6570:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) smlouvu o dílo na pořízení nového majetku – na zhotovení nové stavby „Stezka pro cyklisty Prostějov - Žešov - II., III. a V. etapa“, se zhotovitelem STRABAG a.s., Na bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 608 38 744, dle předloženého návrhu,
 

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

1

0600263000000

2 400 000

Stezka pro cyklisty Prostějov - Žešov - II., III. a V. etapa

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

2 400 000

Snížení Fondu rezerv a rozvoje

RNDr. Alena R a š k o v á Ing. Zdeněk F i š e r

primátorka města Prostějova 1. náměstek primátorky

Prostějov 27.5.2016

Zpracovala: Věra Krejčí


Vytvořeno 30.5.2016 8:11:41 | přečteno 235x | Anna Kajlíková
load