Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2016 > Usnesení ze 45. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 45. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 45. schůze Rady města Prostějova

konané dne 6. 6. 2016

Zápis ke stažení ikona souboruzde (474 KB)


Usnesení z 45. schůze Rady města Prostějova, konané 6.6.2016

 K bodu 1. Zahájení, schválení programu

 Schváleno usnesení č. 6571:

 Rada města Prostějova

 s c h v a l u j e

 program své 45. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 6.6.2016, uvedený na pozvánce,

 p o v ě ř u j e

 Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

 2. Petice občanů sídliště Šárka – nesouhlas s regenerací III. etapy sídliště Šárka (stanovisko ORI a OŽP)

 Schváleno usnesení č. 6572:

 Rada města Prostějova

 s o u h l a s í

 s připomínkami k petici a stanovisky Odboru rozvoje a investic a Odboru životního prostředí uvedenými v důvodové zprávě;

 u k l á d á

 vedoucímu Odboru rozvoje a investic připravit návrh odpovědi.

 odpovídá: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí ORI

 k. termín: 21.6.2016

 3. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Středisko mládeže kopané – tribuna a sociální zázemí)

 Schváleno usnesení č. 6573:

 Rada města Prostějova

 d o p o r u č u j e

 Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

 - zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

6121

1

0600577000000

5 500 000

Středisko mládeže kopané – tribuna a sociální zázemí 

 - snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

5 500 000

Snížení Fondu rezerv a rozvoje


RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova

Ing. Zdeněk Fišer, 1. náměstek primátorky


 Prostějov 6.6.2016


Zpracovala: Věra Krejčí


Vytvořeno 13.6.2016 12:09:19 | přečteno 267x | Mgr. Jana Gáborová
load