Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2016 > Usnesení ze 46. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 46. schůze Rady města Prostějova

konané dne 13. 6. 2016

Zápis ke stažení ikona souboruzde


Usnesení z 46. schůze Rady města Prostějova, konané 13.6.2016

K bodu 1. Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č. 6574:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

program své 46. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 13.6.2016, uvedený na pozvánce

p o v ě ř u j e

Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

K bodu 2. Veřejná zakázka „Krasický rybník – provedení stavebních úprav“ – návrh na rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru nejvhodnější nabídky

Schváleno usnesení č. 6575:

Rada města Prostějova

r o z h o d l a

v souladu s § 76 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek o vyloučení uchazeče NEVIS BAU CZ s.r.o., Vrchní 85/28 , 747 05 Opava – Kateřinky, Česká republika, IČO: 02236028 a uchazeče DEMSTAV group, s.r.o., Tř. 1. máje 243, 753 01 Hranice - Hranice I-Město, Česká republika, IČO: 27844935 z další účasti

v zadávacím řízení „Krasický rybník – provedení stavebních úprav“, a to pro nesplnění podmínek a požadavků zadávací dokumentace – chybě v rozpočtu tak, jak je detailně uvedené v důvodové zprávě.

Schváleno usnesení č. 6576:

Rada města Prostějova

r o z h o d l a

v souladu s § 81 zákona a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „Krasický rybník – provedení stavebních úprav“ a jako ekonomicky nejvhodnější nabídku zadávacího řízení - „Krasický rybník – provedení stavebních úprav“ vybrala nabídku společnosti AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky, č.p. 122,  594 01 Velké Meziříčí - Lavičky,  Česká republika, IČO: 45476691. Nabídka jmenované společnosti vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení a nejlépe naplnila hodnotící kritéria, jak je uvedeno v důvodové zprávě.

Schváleno usnesení č. 6577:

Rada města Prostějova

r o z h o d l a

zadat zakázku „Krasický rybník – provedení stavebních úprav“ společnosti AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky, č. p. 122,  594 01 Velké Meziříčí - Lavičky,  Česká republika, IČO: 45476691, a uzavřít se jmenovanou společností smlouvu o dílo na realizaci této veřejné zakázky.

Schváleno usnesení č. 6578:

Rada města Prostějova

r o z h o d l a

v případě neposkytnutí součinnosti, potřebné k uzavření Smlouvy o dílo  na realizaci veřejné zakázky vybraným vítězným uchazečem, zadat veřejnou zakázku „Krasický rybník – provedení stavebních úprav“ a uzavřít Smlouvu o dílo na veřejnou zakázku s dalším uchazečem v pořadí dle důvodové zprávy v souladu s § 82 odst. 4 zákona,


u k l á d á

1. Odboru realizace a investic zajistit ve lhůtě stanovené zákonem uzavření Smluvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Krasický rybník – provedení stavebních úprav“ s vybraným uchazečem AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky, č. p. 122,  594 01 Velké Meziříčí - Lavičky,  ČR, IČ: 45476691.

odpovídá: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí ORI

k. termín: 13. 7. 2016

2. Odboru kancelář tajemníka prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek zajistit dokončení administrace zadávacího řízení „Krasický rybník – provedení stavebních úprav“ ve lhůtách stanovených zákonem.

odpovídá:  Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT

k. termín: 28. 7. 2016

K bodu 3. Řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Středisko mládeže kopané – tribuna a sociální zázemí“ oslovením jednoho zájemce

Schváleno usnesení č. 6579:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

1. zahájení řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Středisko mládeže kopané – tribuna a sociální zázemí“, zadávané formou Výzvy jednomu zájemci k podání nabídky z důvodů hodných zvláštního zřetele, uvedených v důvodové zprávě,

2. zájemce, kterému bude zaslána Výzva k podání nabídky:

HANAKOV spol. s r.o.,

se sídlem Pod Kosířem 3127/74, 796 03 Prostějov,

IČO: 25311298,

3. obsah Výzvy jednomu zájemci k podání nabídky v řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Středisko mládeže kopané – tribuna a sociální zázemí“, včetně vzoru Smlouvy o dílo a dále Odůvodnění veřejné zakázky dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu;

p o v ě ř u j e

primátorku města Prostějova přijmout nabídku uchazeče HANAKOV spol. s r.o., Prostějov za podmínky, že budou splněny všechny podmínky Výzvy a nebude překročena předpokládaná cena zakázky, uvedená v důvodové zprávě;

u k l á d á

vedoucí Odboru kancelář tajemníka, bezodkladně zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci veřejné zakázky malého rozsahu „Středisko mládeže kopané – tribuna a sociální zázemí“ s použitím výše zmíněné zadávací dokumentace.

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT

k. termín: 30. 6. 2016

K bodu 4. Rozšíření Aquaparku Prostějov, studie

Schváleno usnesení č. 6580:

Rada města Prostějova

1. s c h v a l u j e

a) zadání vypracování projektové dokumentace „Rozšíření Aquaparku Prostějov“ ve stupni studie formou výzvy jednomu zájemci, a to společnosti PROJEKTIL ARCHITEKTI, s.r.o., Malátova 13, 150 00 Praha 5, IČ 27118436,

b) zadání vypracování projektové dokumentace „Rozšíření Aquaparku Prostějov“ ve stupni studie formou výzvy jednomu zájemci, a to společnosti Stavoprojekt Olomouc a.s., Holická 568/31y, 779 00 Olomouc, IČ 45192031,

c) zadání vypracování projektové dokumentace „Rozšíření Aquaparku Prostějov“ ve stupni studie formou výzvy jednomu zájemci, a to společnosti Wach s.r.o., Májová 23, 350 02 Cheb, IČ 25214250,

2. r o z h o d l a

upravit Technické podmínky Rozšíření Aquaparku Prostějov (8 plaveckých drah).

 


 

K bodu 6. Různé

Schválení pracovní cesty (ústní návrh RNDr. Raškové)

Schváleno usnesení č. 6581:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

- účast Miroslava Pišťáka na pracovní cestě do Brna a Olomouce dne 14.6.2016,

- účast JUDr. Josefa Augustina na pracovní cestě do Prahy dne 16.6.2016,

- účast Mgr. Milady Galářové na pracovní cestě do Brna dne 16. 6. 2016.

 

RNDr. Alena R a š k o v á Ing. Zdeněk F i š e r

primátorka města Prostějova 1. náměstek primátorky

Prostějov 13.6.2016

Zpracovala: Věra Krejčí


Vytvořeno 23.6.2016 13:33:01 - aktualizováno 23.6.2016 13:34:25 | přečteno 297x | Mgr. Jana Gáborová
load