Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2016 > Usnesení ze 47. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 47. schůze Rady města Prostějova

konané dne 21.06.2016

Zápis ke stažení zde: ikona souboru47 RM 21 06 2016 zápis


K bodu 1. Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č. 6582:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

program své 47. schůze, konané dne 21.6.2016, uvedený na pozvánce

- s tím, že z programu je stažen materiál č. 9.2 Nabídka na zhodnocování volných finančních prostředků společnosti DRFG

- s rozšířením o materiály:

2.1 Středisko mládeže kopané – tribuna a sociální zázemí

3.2 Doporučení Komise pro rozvoj města a podporu podnikání

7.1 ROZOP kapitoly 62 - územní plánování a památková péče

8.4 ROZOP kapitoly 14 - kancelář tajemníka

9.3 Dodatek č. 1 Směrnice Rady města Prostějova Zásoby, jejich evidence a oceňování

14.10 Návrh platového zařazení statutárního zástupce ….., zástupce ředitelky ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1

14.11 Žádost o schválení čerpání RF MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23

14.12 Žádost o schválení čerpání RF ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 na úhradu hospodářského výsledku 2014

14.13 Dotace 2016 – Captivate o. s. 

15.21 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (rekonstrukce kotelny ve společenském domě)

p o v ě ř u j e

Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

K bodu  2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 21.6.2016

Schváleno usnesení č. 6583:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

zprávu o plnění svých usnesení ke dni 21.6.2016 bez připomínek.

K bodu  2.1 Středisko mládeže kopané – tribuna a sociální zázemí

Schváleno usnesení č. 6584:

Rada města Prostějova

b e r e  n a  v ě d o m í

průběh a návrh na přijetí nabídky v řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Středisko mládeže kopané Prostějov – tribuna a sociální zázemí“, realizované Výzvou jednomu vybranému uchazeči, společnosti HANAKOV , spol. s r.o. Prostějov,  IČ 253 11 298,

r o z h o d l a

postupovat dle varianty II., tj. realizovat část stavby dle nabídky společnosti Hanakov spol. s r.o., bez objektu SO 04 – Venkovní oplocení areálu betonovým plotem pouze za novou tribunou.

K bodu 3. Záležitosti komisí rady

Schváleno usnesení č. 6585:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

1. doporučení Komise pro dopravu z 01. 06. 2016,

2. doporučení Komise pro rozvoj města a podporu podnikání z 14. 06. 2016.

K bodu  4. Rozpočtové opatření kapitoly 13 – Městská policie

Schváleno usnesení č. 6586:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000013

006122

5311

0130015000000

280.000

Modernizace  elektronické zabezpečovací signalizace (dále jen EZS) a elektronické požární signalizace (dále jen EPS) objektů v majetku města Prostějova připojených na pult centrální ochrany (dále jen PCO) městské policie  II. etapa doplnění a instalace objektových modemů 28 ks.

- snižuje limit na ostatní investice

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

6909

07003976000000

280.000

Snížení limitu na ostatní investice.

K bodu  5. Změna vnitřní úpravy zadávání veřejných zakázek - stanovení jistoty za plnění povinností a bankovních záruk za provedení a jakost díla

Schváleno usnesení č. 6587:

Rada města Prostějova

o d k l á d á

materiál č. 5 Změna vnitřní úpravy zadávání veřejných zakázek - stanovení jistoty za plnění povinností a bankovních záruk za provedení a jakost díla.

K bodu  6. Revokace části usnesení putovní výstava – partnerská města

Schváleno usnesení č. 6588:

Rada města Prostějova

1) r e v o k u j e

bod 2. usnesení Rady města Prostějova č. 6384 ze dne 26. 4. 2016 týkající se účasti Bc. Pavla Smetany, JUDr. Josefa Augustina a Mgr. Milady Galářové na zahraniční služební cestě do Polska – Šroda ve dnech 28. 6. – 1. 7. 2016 včetně výplaty kapesného v max. výši,

2) s c h v a l u j e

účast Bc. Pavla Smetany, JUDr. Josefa Augustina a Ivany Copkové na zahraniční služební cestě do Polska – Šroda ve dnech 30. 6. – 3. 7. 2016 včetně výplaty kapesného v max. výši.

K bodu  7. Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové  agendy - Dobromilice

Schváleno usnesení č. 6589:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy dle přílohy na dobu určitou do 30. 6. 2019 - mezi statutárním městem Prostějovem a obcí Dobromilice.

K bodu  7.1 ROZOP kapitoly 62 - územní plánování a památková péče

Schváleno usnesení č. 6590:

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000062

003635

6119

0620012000000

163. 350

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – Územní studie Plumlovská

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

6909

0700396000000

163.350

Limit ostatních investic

K bodu  8.1 Regulace používání zábavní pyrotechniky

Schváleno usnesení č. 6591:

Rada města Prostějova

r o z h o d l a

nepředkládat Zastupitelstvu města Prostějova návrh na vydání obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejném prostranství, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky.

K bodu  8.2 Zadávací řízení veřejné zakázky „Prostějov, Nová radnice a Norská ul. č. 2 a 4 - výměna výtahů“

- zahájení řízení

Schváleno usnesení č. 6592:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

1. zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávku, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Prostějov, Nová radnice a Norská ul. č. 2 a 4 - výměna výtahů“ dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon),

2. základní hodnoticí kritérium ekonomická výhodnost nabídky a stanovuje dílčí hodnoticí kritéria a jejich váhu takto:

A. Výše nabídkové ceny za dodávku a kompletní montáž jednoho výtahu v Kč bez DPH s váhou 85%

B. Výše paušální ceny za provádění povinných pravidelných prohlídek (provozní a odborné

prohlídky) za kalendářní čtvrtletí v Kč bez DPH s váhou 10%

C. Výše ceny 10 hodin servisního zásahu nad rámec záručního servisu v Kč bez DPH s váhou  5 %

a hodnocení dílčích hodnoticích kritérií v elektronické aukci,

3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Prostějov, Nová radnice a Norská ul. č. 2 a 4 - výměna výtahů“, včetně vzoru Smlouvy o dílo, dle návrhu předloženého v příloze k písemnému materiálu,

4. zaslání Výzvy k podání nabídky těmto 5 možným zájemcům

- Eduard Holánek s.r.o., Prostějov, IČO: 27756823

- Schindler CZ, a.s., Praha 5, IČO: 27127010

- NOVA LIFT s.r.o., Ostrava – Svinov, IČO: 25907654

- OTIS a.s., Břeclav, IČO 42324254 

- Výtahy, s.r.o., Velké Meziříčí, IČO 46342354,

5. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova (dále jen Oddělení veřejných zakázek),

6. v souladu s § 74 zákona a s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek složení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu alespoň pěti členů a alespoň pěti náhradníků veřejné zakázky „Prostějov, Nová radnice a Norská ul. č. 2 a 4 - výměna výtahů“. Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v uzavřené příloze k zápisu ze 47. schůze Rady města Prostějova, konané dne 21. 6. 2016.

u k l á d á

zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci veřejné zakázky „Prostějov, Nová radnice a Norská ul. č. 2 a 4 - výměna výtahů“ s použitím výše zmíněné zadávací dokumentace a za použití výše uvedených hodnoticích kritérií

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT

k. termín: 19. 8. 2016

p o v ě ř u j e

primátorku města Prostějova RNDr. Alenu Raškovou jmenovat tři členy a tři náhradníky členů komise pro otevírání obálek a alespoň pět členů a alespoň pět náhradníků členů Komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem ze 47. schůze Rady města Prostějova, konané dne 21. 6. 2016.

K bodu  8.3 ROZOP kapitoly 14 - kancelář tajemníka (personální zajištění výkupu pozemků pro Severní obchvat)

Schváleno usnesení č. 6593:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000014

6171

5021

0140000000000

195.000,--

Navýšení ostatních osobních nákladů – personální zajištění výkupu pozemků pro SO – 2 noví zaměstnanci

0000000014

6171

5031

0140000000000

48.800,--

Povinné pojištění na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti – navýšení pro 2 nové zaměstnance

0000000014

6171

5032

0140000000000

17.600,--

Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění – navýšení pro 2 nové zaměstnance

0000000014

6171

5038

0140000000000

900,--

Povinné pojistné na úrazové pojištění – navýšení pro 2 nové zaměstnance

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

 

8115

1

0700000000000

262.300,--

Snížení fondu rezerv a rozvoje města - snížení finančních prostředků z důvodu navýšení ostatních osobních nákladů o 2 nové zaměstnance.

K bodu  8.4 ROZOP kapitoly 14 - kancelář tajemníka (mimořádný příspěvek na ošacení)

Schváleno usnesení č. 6594:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

  1. zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000014

6112

5179

0140000000000

6.000,--

0000000014

6171

5179

0140000000000

270.000,--

Navýšení příspěvku na ošacení - 270 zaměstnanců + 6 zastupitelů

0000000014

6112

5031

0140000000000

1.500,--

0000000014

6171

5031

0140000000000

67.500,--

Povinné pojištění na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti

0000000014

6112

5032

0140000000000

600,--

0000000014

6171

5032

0140000000000

24.300,--

Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění

0000000014

6112

5038

0140000000000

30,--

0000000014

6171

5038

0140000000000

1.200,--

Povinné pojistné na úrazové pojištění

  1. snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

6409

5901

0700000707100

371.130,--

Snížení rezervy RMP pro ROZOP

K bodu  9.1 Pokyny k sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2017

Schváleno usnesení č. 6595:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

Pokyny k sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2017, včetně harmonogramu prováděných prací a termínů stanovených k projednání návrhu rozpočtu v orgánech města dle předloženého návrhu,

s t a n o v u j e

pro rok 2017 následující kapitoly rozpočtu města:

Číslo kapitoly

Název kapitoly

Správce

10

Kancelář primátora

RNDr. Tatarkovičová Jaroslava

11

Správa a zabezpečení

Bc. Nevrtal František

12

Krizové řízení

Ing. Jakubský Vincent

13

Městská policie

Mgr. Nagy Jan

14

Kancelář tajemníka

Mgr. Orságová Jana

15

Informační technologie

Ing. Števko Jan

16

Občanské záležitosti

Mgr. Javůrková Marie

19

DUHA KK u hradeb

Mgr. Ivánek Petr

20

Školství, kultura a sport

Mgr. Ivánek Petr

21

Sociální věci

Mgr. Svozil Jaroslav

30

Obecní živnostenský úřad

Ing. Bc. Orálková Antonie, MBA

40

Životní prostředí

Ing. Cetkovská Martina

41

Doprava

Ing. Nakládal Miroslav

50

Správa a nakládání s majetkem města

Mgr. Vojtek Libor

60

Rozvoj a investice

Ing. Zajíček Antonín

61

Stavební úřad

Ing. Košťál Jan

62

Územní plánování a památková péče

Ing. Arch. Mlčoch Jan

70

Finanční

Ing. Carda Radim

71

Sociální fond

Mgr. Orságová Jana

90

Správa a údržba majetku města

Mgr. Vojtek Libor

K bodu  9.3 Dodatek č. 1 Směrnice Rady města Prostějova Zásoby, jejich evidence a oceňování

Schváleno usnesení č. 6596:

Rada města Prostějova

v y d á v á

s účinností od 1. 7. 2016 Dodatek č. 1 Směrnice Zásoby, jejich evidence a oceňování.

K bodu 10.1 Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace mezi statutárním městem Prostějovem a obcí Držovice

Schváleno usnesení č. 6597:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace dle přílohy na dobu neurčitou mezi statutárním městem Prostějovem a obcí Držovice.

K bodu 10.2 Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace mezi statutárním městem Prostějovem a obcí Seloutky

Schváleno usnesení č. 6598:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace dle přílohy na dobu neurčitou mezi statutárním městem Prostějovem a obcí Seloutky.

K bodu 11.1 Dodatek č. 1 smlouvy o komplexní podpoře provozu a užití IS GINIS

Schváleno usnesení č. 6599:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

1. odůvodnění jednacího řízení bez uveřejnění, dle důvodové zprávy

2. Dodatek č.1 smlouvy o komplexní podpoře provozu a užití Informačního systému GINIS se zhotovitelem – GORDIC spol. s r.o., IČ: 47903783 se sídlem v Jihlavě, Erbenova 4, PSČ: 586 01, dle přílohy

p o v ě ř u j e

RNDr. Alenou Raškovou, primátorku města Prostějova, podpisem dodatku smlouvy.

K bodu 11.2 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 37.09.2012 EnergyBroker

Schváleno usnesení č. 6600:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 37.09.2012 EnergyBroker se zhotovitelem – ENSYTRA s.r.o., IČ: 28582136 se sídlem nám. Svobody 931/22, 789 85 Mohelnice, dle přílohy

p o v ě ř u j e

RNDr. Alenou Raškovou, primátorku města Prostějova, podpisem dodatku smlouvy

 

K bodu 11.3 Dodatek č. 5 smlouvy o technické podpoře TP01/99 a užití IS VITA

Schváleno usnesení č. 6601:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

Dodatek č.5 smlouvy o technické podpoře TP01/99 a užití Informačního systému VITA s poskytovatelem – VITA software s r.o., IČ: 61060631 se sídlem v Praze 6, Na Beránce 57/2, PSČ: 160 00, dle přílohy

p o v ě ř u j e

RNDr. Alenou Raškovou, primátorku města Prostějova, podpisem dodatku smlouvy

K bodu 12.1 Dotace – ZZS OlK

Schváleno usnesení č. 6602:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2016 z prostředků nerozdělené dotace všeobecné na kapitole 70 – finanční ve výši 36.000 Kč Zdravotnické záchranné službě Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci, Aksamitova 557/8, Olomouc, IČO 008 49 103 (pořadové č. žádosti 257)

- na dovybavení sanitního vozidla pro Územní odbor Prostějov – nákup 1 ks certifikovaného držáku na Lucas pro mechanickou nepřímou srdeční masáž, 1 ks páteřního rámu SCOOP EXL FERNO pro vyprošťování zraněného s podezřením na poranění páteře a 3 ks univerzálních fixátorů hlavy – model 445 FERNO pro zranění s podezřením na poranění krční páteře a hlavy;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2016

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659, a příjemcem Zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, Aksamitova 557/8, Olomouc, IČO 008 49 103, dle návrhu v příloze materiálu

c) rozpočtové opatření, kterým se

1. zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0021

3533

5339

0210000000000

36.000

neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím (zvýšení finančních prostředků na položce z důvodu poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova – Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje – dovybavení sanitního vozidla pro Územní odbor Prostějov – certifikovaný držák Lucas, páteřní rám SCOOP EXL FERNO a univerzální fixátory hlavy – model 445 FERNO)

2. snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5909

0700000708000

36.000

ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – dotace nerozdělená všeobecná (snížení finančních prostředků na položce z důvodu poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova)

K bodu 12.2 ROZOP kapitoly 21 – sociální věci

Schváleno usnesení č. 6603:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

1. zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0021

4359

5152

0210000000000

830

Zvýšení položky „teplo“ – Klub důchodců Prostějov (zvýšení finančních prostředků na položce z důvodu nutnosti úhrady nedoplatku za teplo za období 01/2015-12/2015)

2. snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0021

4359

5169

0210000000000

830

Snížení položky „nákup ostatních služeb“ – Klub důchodců Prostějov (snížení finančních prostředků na položce z důvodu nutnosti úhrady nedoplatku za teplo za období 01/2015-12/2015)

K bodu 13. 1 Projektový námět Zateplení bytového domu Kostelecká č. 17

Schváleno usnesení č. 6604:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

projektový námět „Zateplení bytového domu Kostelecká č. 17 v Prostějově“ a přípravu a podání žádosti o dotaci na jeho realizaci v rámci 16. výzvy vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky k předkládání žádostí z Integrovaného regionálního operačního programu.

K bodu 13. 2 Směrnice, kterou se stanoví systém administrace externích finančních zdrojů – informace

Schváleno usnesení č. 6605:

Rada města Prostějova

b e r e  n a  v ě d o m í

informaci o přípravě nové Směrnice Rady města Prostějova, kterou se stanoví systém administrace externích finančních zdrojů.

K bodu 13. 3 Vyřazení zmařených investičních akcí z majetku města Prostějova

Schváleno usnesení č. 6606:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

vyřazení zmařených investičních akcí z majetku města, uvedených v důvodové zprávě, v celkové hodnotě 789.490,--Kč.

K bodu 13. 4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zámek - oplocení podezdívka)

Schváleno usnesení č. 6607:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

5171

1

0600497000000

250 000

Zámek - oplocení, podezdívka

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

250 000

Snížení rezervy FRR

K bodu 13. 5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Klimatizace radnice)

Schváleno usnesení č. 6608:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

6121

1

0600051000000

100 000

Nová radnice - klimatizace kanceláří – projektová dokumentace

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

100 000

Snížení rezervy FRR

 

K bodu 13. 6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Komunitní domy Holandská a Sušilova)

Schváleno usnesení č. 6609:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3612

6121

0600558000000

350 000

Komunitní dům v lokalitě ulice Sušilova, Prostějov – projektová dokumentace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3612

6121

0600534000000

350 000

Komunitní domy pro seniory v lokalitě ulice Holandská, Prostějov– projektová dokumentace

K bodu 13. 7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD Rekonstrukce komunikace v Žešově)

Schváleno usnesení č. 6610:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

1

0600486000000

465 000

Rekonstrukce komunikace v Žešově – projektová dokumentace

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

465 000

Snížení rezervy FRR

K bodu 13. 8 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (reinvestice nájemného)

Schváleno usnesení č. 6611:

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3123

6121

5

0600000607030

15 000

SOŠp a SOUs  Lidická 4 – výměna oken

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3123

5171

5

0600000607030

15 000

SOŠp a SOUs Lidická 4 – nátěr oken

K bodu 13. 9 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (zachování a obnova kulturních památek)

Schváleno usnesení č. 6612:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

5169

1

0600000000000

150 000

Zachování a obnova kulturních památek - nákup služeb

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

150 000

Snížení rezervy FRR

K bodu 13.10 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zimní stadion - chladicí věž pro strojovnu chlazení)

Schváleno usnesení č. 6613:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

6121

1

0600553000000

50 000

Zimní stadion - chladicí věž pro strojovnu chlazení – rozšíření projektové dokumentace

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

50 000

Snížení rezervy FRR

K bodu 14. 1 Dotace 2016 – oblast kultury

Schváleno usnesení č. 6614:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova z prostředků dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 10.000,-- Kč …… (poř. číslo žádosti 261)

- na provoz Galerie Cyril (instalace výstav, doprava, materiál, propagace)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem …… (ve veřejnoprávní smlouvě budou upřesněny tyto konkrétní údaje: identifikace žadatele, výše dotace, účel dotace, termíny čerpání a vyúčtování dotace),

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003319

5493

0200000000000

10.000

(zvýšení položky 5493 – …… )

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

0700000708000

10.000

 

(snížení položky 5909 – dotace nerozdělené)

Schváleno usnesení č. 6615:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova z prostředků dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 26.000,-- Kč Občanskému sdružení KOKTEJL, Moravská 10, Prostějov, IČO 704 18 781 (poř. číslo žádosti 264)

- na zájmové aktivity seniorů (nájemné, výtvarné potřeby)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem Občanským sdružením KOKTEJL, Moravská 10, Prostějov, IČO 704 18 781 (ve veřejnoprávní smlouvě budou upřesněny tyto konkrétní údaje: identifikace žadatele, výše dotace, účel dotace, termíny čerpání a vyúčtování dotace)

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003319

5222

0200000000000

26.000

(zvýšení položky 5222 – Občanské sdružení KOKTEJL – zájmové aktivity seniorů)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

0700000708000

26.000

 

(snížení položky 5909 – dotace nerozdělené)

K bodu 14. 2 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací za podíl na zlepšeném hospodářském výsledku v doplňkové činnosti za kalendářní rok 2015

Schváleno usnesení č. 6616:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějovem za podíl na zlepšeném hospodářském výsledku v doplňkové činnosti za kalendářní rok 2015 dle předloženého návrhu.

K bodu 14. 3 Plnění opatření z veřejnosprávní kontroly na ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

Schváleno usnesení č. 6617:

Rada města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

zprávu ředitelky Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 …… o plnění úkolů ze schůze Rady města Prostějova konané dne 15. 3. 2016 usnesení č. 6268 – o plnění opatření z veřejnosprávní kontroly na Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, provedenou pracovníky kontrolního oddělení FO MMPv.

K bodu 14. 4 Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřských a základních škol

Schváleno usnesení č. 6618:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

výjimku z počtu dětí ve třídách mateřských škol a výjimku z počtu žáků ve třídách základních škol v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 pro

- Mateřskou školu Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace, po 26 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště Moravská ul. 30 a po 28 dětech ve dvou třídách MŠ, pracoviště Raisova ul. 6,

- Mateřskou školu Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace, po 26 dětech ve dvou třídách a po 27 dětech ve dvou třídách MŠ, pracoviště Rumunská ul. 23 a po 25 dětech v jedné třídě MŠ, pracoviště Mozartova ul. 43,

- Mateřskou školu Prostějov, ul. Šárka 4a, po 25 dětech v jedné třídě a po 27 dětech v jedné třídě MŠ, pracoviště Šárka 4a; po 27 dětech ve dvou třídách MŠ, pracoviště Dvořákova ul. 5; po 27 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště ul. Libušinka 18 a po 25 dětech v jedné třídě MŠ, pracoviště Žešov 81,

- Mateřskou školu Prostějov, Partyzánská ul. 34, po 27 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště Partyzánská ul. 34; po 25 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště Květná ul. 4; po 25 dětech ve dvou třídách MŠ, pracoviště ul. A. Krále 16; po 25 dětech ve dvou třídách a po 27 dětech v jedné třídě MŠ, pracoviště Hanačka 3,

- Mateřskou školu Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace, po 27 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště Smetanova ul. 24,

- Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Palackého tř. 14, po 25 dětech ve dvou třídách MŠ,

pracoviště Mánesova ul. 15 a po 28 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště ul. 5. května 7,

- Základní školu a mateřskou školu Jana Železného Prostějov, po 28 dětech ve dvou třídách a po 25 dětech ve čtyřech třídách MŠ; po 31 žácích v jedné třídě 5. ročníku ZŠ; po 32 žácích v jedné třídě 5. ročníku ZŠ a po 32 žácích v jedné třídě 9. ročníku ZŠ,

- Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Melantrichova ul. 60, po 28 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště Fanderlíkova ul. 69; po 34 žácích ve dvou třídách 5. ročníku ZŠ,

- Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Kollárova ul. 4, po 28 dětech ve dvou třídách MŠ,

pracoviště Husovo nám. 94; po 32 žácích v jedné třídě 1. ročníku ZŠ; po 32 žácích v jedné třídě 3. ročníku ZŠ; po 33 žácích v jedné třídě 6. ročníku ZŠ a po 31 žácích v jedné třídě 9. ročníku ZŠ,

- Základní školu Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, po 32 žácích v jedné třídě 6. ročníku ZŠ a po 34  žácích v jedné třídě 1. ročníku ZŠ,

- Základní školu Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, po 32 žácích ve dvou třídách 6. ročníku ZŠ a po 31 žácích ve dvou třídách 8. ročníku ZŠ.

K bodu 14. 5 Žádost o schválení čerpání FI RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2

Schváleno usnesení č. 6619:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

čerpání fondu investic Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2 ve výši

Kč 104 000,-- na pořízení nového bojleru na ohřev vody u hlavního rozvodu vody školy.

K bodu 14.6 Žádost o schválení čerpání  FI ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1

Schváleno usnesení č. 6620:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

čerpání fondu investic Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 ve výši Kč 100 000,-- na nákup myčky do školní výdejny stravy.

 

K bodu 14.7 Žádost o schválení čerpání RF ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1

Schváleno usnesení č. 6621:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

čerpání rezervního fondu Základní školy Prostějov, ul. l. Majakovského 1 ve výši Kč 40 000,-- na nákup vybavení do kabinetů (koberce, stoly, židle, skříňka).

 

K bodu 14.8 Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku - Základní organizace ČMOS PŠ při RG a ZŠ města Prostějova

Schváleno usnesení č. 6622:

Rada města Prostějova

s o u h l a s í

s umístěním sídla a s činností administrativně-organizačního charakteru Základní organizace ČMOS PŠ při Reálném gymnáziu a základní škole města Prostějova,  IČO 028 44 401 v budově RG a ZŠ města Prostějova na adrese sídla školy Prostějov, Studentská ul. 4/2.

 

K bodu 14.9 Žádost o úpravu finančního plánu ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov

Schváleno usnesení č. 6623:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

úpravu finančního plánu Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov

- navýšení závazného ukazatele účet 551 – odpisy ve výši Kč 80 000,--.

K bodu 14.10 Návrh platového zařazení statutárního zástupce …… , zástupce ředitelky ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1

Schváleno usnesení č. 6624:

Rada města Prostějova

s t a n o v í

…… , statutárnímu zástupci …… , ředitelky Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 plat s účinností od prvého dne zastupování ředitelky Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 dle přiloženého návrhu, který tvoří nedílnou součást zápisu.

K bodu 14.11 Žádost o schválení čerpání RF MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23

Schváleno usnesení č. 6625:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

čerpání rezervního fondu Mateřské školy Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace v celkové výši

Kč 95 108,-- na pořízení:

- sestavy nábytku do třídy (obnova úložných prostor pro děti) v hodnotě Kč 55 710,-- vč. montáže a DPH

- herního prvku na školní zahradu „TIM lezecká sestava“ v hodnotě Kč 39 398,-- vč. montáže a DPH.

K bodu 14.12 Žádost o schválení čerpání RF ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 na úhradu hospodářského výsledku 2014

Schváleno usnesení č. 6626:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

čerpání rezervního fondu Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52 ve výši Kč 1 512 238,27 na úhradu zhoršeného hospodářského výsledku za rok 2014.

K bodu 15. 1 Schválení pronájmu částí pozemků v k.ú. Prostějov a v k.ú. Krasice

Schváleno usnesení č. 6627:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

pronájem dvou částí pozemku p.č. 1732/11 – ostatní plocha o celkové výměře 30 m2, dvou částí pozemku p.č. 2772/23 – ostatní plocha o celkové výměře 50 m2 a části pozemku p.č. 2437/1 – ostatní plocha o výměře 50 m2, vše v k.ú. Prostějov, a dvou částí pozemku p.č. 223/7 – ostatní plocha v k.ú. Krasice o celkové výměře 27 m2, společnosti ČEZ Energo, s.r.o., se sídlem Praha 8 – Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00, IČ: 290 60 109, za účelem umístění akumulačních nádrží a chlazení technologického okruhu kogenerační jednotky, za následujících podmínek:

a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou s tím, že Statutární město Prostějov může vypovědět pronájem pozemků pouze v následujících případech:

- nájemce přes písemnou výzvu Statutárního města Prostějova neplní některou z povinností uvedených v nájemní smlouvě a neplnění této povinnosti ze strany nájemce je delší než 1 měsíc ode dne obdržení výzvy k nápravě,

- nájemce přenechá pronajaté pozemky nebo jejich části do užívání jinému bez předchozího souhlasu Statutárního města Prostějova,

b) výše nájemného - 50 Kč bez DPH/m2 ročně, tj. celkem 7.850 Kč bez DPH/rok,

c) způsob placení nájemného – ročně předem,

d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

K bodu 15. 2 Schválení uzavření smlouvy o právu provést stavbu: „II/150 Prostějov – Přerov“

Schváleno usnesení č. 6628:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o právu provést stavbu: „II/150 Prostějov – Přerov“ mezi Statutárním městem Prostějovem jako vlastníkem pozemků p.č. 7485/10, p.č. 7485/12, p.č. 7488/1, p.č. 7898/3, p.č. 7898/9, p.č. 7898/10, p.č. 7974/1, p.č. 7974/2, p.č. 7975, p.č. 7977, p.č. 7978, p.č. 8008, p.č. 8010/1, p.č. 8010/2, p.č. 8070/2, p.č. 8070/3, p.č. 8070/4 a p.č. 8070/5, vše v k.ú. Prostějov, pozemků p.č. 881, p.č. 883/1, p.č. 885/1, p.č. 886/2, p.č. 976/1, p.č. 976/2 a p.č. 979, vše v k.ú. Vrahovice, a pozemku p.č. 129/1 v k.ú. Čechůvky a Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ: 779 11, IČ: 606 09 460, jako stavebníkem předmětné stavby, za podmínek dle přiložené smlouvy o právu provést stavbu.

K bodu 15. 3 Schválení výpůjčky pozemku p.č. 826/2 v k.ú. Čechovice-Záhoří

Schváleno usnesení č. 6629:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

výpůjčku pozemku p.č. 826/2 – zahrada o výměře 1742 m2 v k.ú. Čechovice-Záhoří spolku SAGITTARIA – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, se sídlem Křelov, Křelov-Břuchotín, Lipové náměstí 16/3, PSČ 783 36, IČ: 410 31 547, na dobu určitou do 31. 12. 2025, za účelem provádění péče o přírodní památku Dolní Vinohrádky.

K bodu 15. 4 Schválení výpůjčky pozemků v k.ú. Prostějov pro umístění LTZ v době Hanáckých slavností v roce 2016

Schváleno usnesení č. 6630:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

výpůjčku následujících pozemků v k.ú. Prostějov:

- p.č. 7910 - ostatní plocha o výměře 1.270 m2,

- části p.č. 100 - ostatní plocha o výměře 685 m2,

- p.č. 101/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 303 m2,

- p.č. 101/2 - ostatní plocha o výměře 38 m2,

- p.č. 103 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 266 m2,

- p.č. 112/2 - ostatní plocha o výměře 46 m2,

- p.č. 7907/2 - ostatní plocha o výměře 1.101 m2,

- p.č. 2892/1 - ostatní plocha o výměře 2.113 m2,

- p.č. 2870 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 449 m2,

- p.č. 2890 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 387 m2,

- p.č. 2898 - ostatní plocha o výměře 233 m2,

- p.č. 2899/1 - ostatní plocha o výměře 647 m2,

- p.č. 2899/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 71 m2,

- p.č. 2899/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 43 m2,

- p.č. 2899/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m2 a

- p.č. 2900 – zahrada o výměře 118 m2,

od společnosti MANTHELLAN a.s., se sídlem Olomouc, tř. Svobody 956/31, PSČ 779 00, IČ: 282 05 618, Statutárnímu městu Prostějovu za účelem zajištění umístění lidové technické zábavy a dalších atrakcí po dobu Hanáckých slavností roku 2016 za následujících podmínek:

a) doba výpůjčky - určitá od 05.09.2016 do 19.09.2016,

b) vypůjčitel bude oprávněn dát předmět výpůjčky do užívání jinému bez souhlasu půjčitele,

c) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz a údržbu předmětu výpůjčky,

d) výpůjčitel ponese po dobu výpůjčky odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé na předmětu výpůjčky třetím osobám,

e) výpůjčitel se zaváže nahradit půjčiteli veškerou škodu jemu vzniklou v případě, že jakákoliv třetí osoba uplatní vůči půjčiteli nárok na náhradu škody vzniklé této třetí osobě na předmětu výpůjčky po doby výpůčky.

K bodu 15. 5 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 203/2 v k.ú. Prostějov

Nebyl schválen návrh:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr prodeje pozemku p.č. 203/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35 m2 v k.ú. Prostějov, jehož součástí je stavba bez čísla popisného nebo evidenčního, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 15. 6 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 6032/13 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 6631:

Rada města Prostějova

o d k l á d á

materiál č. 15.6 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 6032/13 v k.ú. Prostějov.

K bodu 15. 7 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 85/24 v k.ú. Krasice

Schváleno usnesení č. 6632:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr prodeje pozemku p.č. 85/24 – zahrada o výměře 402 m2 v k.ú. Krasice, za následujících podmínek:

a) formou obálkové metody za nabídnutou kupní cenu, minimálně však za cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) v kupní smlouvě se kupující zaváže provést na převáděném pozemku výstavbu polyfunkčního domu v souladu s Územním plánem Prostějov včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do 5 let ode dne uzavření kupní smlouvy (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena); pro případ prodlení kupujícího se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 20.000 Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba polyfunkčního domu nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost Statutárního města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,

c) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo Statutárního města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zaváže tento pozemek nebo jeho část v případě svého úmyslu tento prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi Statutárnímu městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemku z vlastnictví Statutárního města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání polyfunkčního domu v souladu s Územním plánem Prostějov na převáděném pozemku,

d) v kupní smlouvě bude současně zřízeno věcné právo zákazu zcizení nebo zatížení převáděného pozemku; toto právo zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání polyfunkčního domu v souladu s Územním plánem Prostějov na převáděném pozemku,

e) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,

f) při prodeji předmětného pozemku bude uplatněn postup dle Směrnice č. 4/2013, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku Statutárního města Prostějova; kauce bude činit 40.000 Kč.

K bodu 15. 8 Vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. st. 279, p.č. st. 280, p.č. st. 281, p.č. st. 282, p.č. st. 284, p.č. st. 285, p.č. st. 286 a p.č. st. 287, vše v k.ú. Krasice

Schváleno usnesení č. 6633:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr prodeje pozemků p.č. st. 279 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2, p.č. st. 280 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, p.č. st. 281 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, p.č. st. 282 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, p.č. st. 284 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2, p.č. st. 285 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2, p.č. st. 286 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m2, p.č. st. 287 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2, vše v k.ú. Krasice, za následujících podmínek:

a) kupní ceny budou stanoveny ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a budou v celé výši zaplaceny před podpisy kupních smluv,

b) náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku a správní poplatky spojené s podáním návrhů na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 15. 9 Vyhlášení záměru prodeje pozemků v k.ú. Prostějov, k.ú. Krasice, k.ú. Žešov, k.ú. Vrahovice a k.ú. Čechovice u Prostějova

Schváleno usnesení č. 6634:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr prodeje pozemků:

- p.č. 416/7 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 m2 v k.ú. Prostějov,

- p.č. 1701/8 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2 v k.ú. Prostějov,

- p.č. 2403/13 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 63 m2 v k.ú. Prostějov,

- p.č. 2438/43 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 66 m2 v k.ú. Prostějov,

- p.č. 2464/5 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 65 m2 v k.ú. Prostějov,

- p.č. 2544/29 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 48 m2 v k.ú. Prostějov,

- p.č. 2566/9 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 54 m2 v k.ú. Prostějov,

- p.č. 2686/23 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 67 m2 v k.ú. Prostějov,

- p.č. 2964/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 36 m2 v k.ú. Prostějov,

- p.č. 3443/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 82 m2 v k.ú. Prostějov,

- p.č. 4703/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m2 v k.ú. Prostějov,

- p.č. 5283/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 65 m2 v k.ú. Prostějov,

- p.č. 5722/60 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 68 m2 v k.ú. Prostějov,

- p.č. 5736/47 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 66 m2 v k.ú. Prostějov,

- p.č. 6032/14 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 75 m2 v k.ú. Prostějov,

- p.č. 6083/44 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2 v k.ú. Prostějov,

- p.č. st. 436 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 66 m2 v k.ú. Krasice,

- p.č. st. 127 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2 v k.ú. Žešov,

- p.č. st. 893 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 65 m2 v k.ú. Vrahovice,

- p.č. st. 829 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 65 m2 v k.ú. Vrahovice,

- p.č. st. 606 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2 v k.ú. Čechovice u Prostějova,

za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 15.10 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 223/6 v k.ú. Krasice

Nebyl schválen návrh:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 223/6 – ostatní plocha v k.ú. Krasice o výměře cca 100 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu), za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo Statutárního města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zaváže tento pozemek v případě svého úmyslu ho prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi Statutárnímu městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu tohoto pozemku z vlastnictví Statutárního města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo zanikne dnem dokončení realizace stavby dílny a garáže na převáděném pozemku,

c) v kupní smlouvě bude současně zřízeno věcné právo zákazu zcizení nebo zatížení převáděného pozemku; toto právo zanikne dnem dokončení realizace stavby dílny a garáže na převáděném pozemku,

d) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 15.11 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 6406/1 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 6635:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 6406/1 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 1.800 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo Statutárního města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zaváže tento pozemek nebo jeho část v případě svého úmyslu ho prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi Statutárnímu městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu tohoto pozemku z vlastnictví Statutárního města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání klempírny a lakovny kupujícího na převáděném pozemku,

c) v kupní smlouvě bude současně zřízeno věcné právo zákazu zcizení nebo zatížení převáděného pozemku; toto právo zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání klempírny a lakovny kupujícího na převáděném pozemku,

d) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 15.13 Vyhlášení záměru směny pozemku p.č. 7540/24 v k.ú. Prostějov za část pozemku p.č. 983 v k.ú. Držovice na Moravě

Schváleno usnesení č. 6636:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr směny pozemku p.č. 7540/24 – ostatní plocha o výměře 151 m2 v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví Statutárního města Prostějova za část pozemku p.č. 983 – ostatní plocha o výměře 151 m2 v k.ú. Držovice na Moravě, ve vlastnictví Obce Držovice, se sídlem SNP 71/37, Držovice, PSČ: 796 07, IČ: 750 82 144, za následujících podmínek:

a) směna pozemků bude provedena bez finančního vyrovnání,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov.

K bodu 15.14 Vyhlášení záměru změny Smlouvy o nájmu pozemku ze dne 28.01.1998

Schváleno usnesení č. 6637:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr změny Smlouvy o nájmu pozemku ze dne 28.01.1998 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností KAJA s.r.o., se sídlem Prostějov, Vrahovická 711, PSČ: 798 11, IČ: 253 32 244, jako nájemcem v části týkající se předmětu nájmu následovně:

a) předmět nájmu bude nově rozšířen o pozemek p.č. 854/6 – ostatní plocha o výměře 81 m2 a část pozemku p.č. 854/1 – orná půda o výměře 69 m2, oba v k.ú. Vrahovice,

b) ostatní podmínky Smlouvy o nájmu pozemku ze dne 28.01.1998 zůstanou nezměněny,

c) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o nájmu pozemku ze dne 28.01.1998.

K bodu 15.15 Vyhlášení záměru změny Smlouvy o nájmu č. 2005/16/305 ze dne 25.10.2005

Schváleno usnesení č. 6638:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr změny Smlouvy o nájmu č. 2005/16/305 ze dne 25.10.2005 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a Valdemarem Klichem, se sídlem Neplachovice, Zahradní 118, PSČ: 747 74, IČ: 646 07 178 (fyzická osoba podnikající), jako nájemcem (na základě Dodatku č. 1 ze dne 31.03.2015 je nájemcem společnost VK – srot company s.r.o., se sídlem Prostějov, Joštovo nám. 4525/3, PSČ: 796 01, IČ: 035 74 261), a to v části týkající se osoby nájemce, předmětu nájmu a účelu nájmu následovně:

a) novým nájemcem bude společnost Stavební podnik Prostějov s.r.o., se sídlem Prostějov, Joštovo nám. č. 2026/1, PSČ: 796 01, IČ: 255 86 131,

b) předmětem nájmu budou nově části pozemků p.č. 7942/1, p.č. 7942/2 a p.č. 8066, vše v k.ú. Prostějov, o celkové výměře 1.220 m2,

c) účelem nájmu bude nově zajištění přístupu a skladování materiálu,

d) ostatní podmínky Smlouvy o nájmu č. 2005/16/305 ze dne 25.10.2005 zůstanou nezměněny,

e) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o nájmu č. 2005/16/305 ze dne 25.10.2005.


 

K bodu 15.16 Vyhlášení záměru změny Smlouvy o výpůjčce č. 2010/50/081 ze dne 14.04.2010

Schváleno usnesení č. 6639:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr změny Smlouvy o výpůjčce č. 2010/50/081 ze dne 14.04.2010 uzavřené mezi městem Prostějovem jako půjčitelem a sdružením „Fotbal Prostějov o.s.“, se sídlem Prostějov, Za Místním nádražím 4536, PSČ: 796 01, IČ: 228 27 536, jako vypůjčitelem (právním nástupcem vypůjčitele je spolek 1. SK Prostějov z.s., se sídlem Za Místním nádražím 4536, 796 01 Prostějov, IČ: 266 21 916) v části týkající doby výpůjčky tak, že doba výpůjčky bude nově sjednána na dobu určitou do 31.12.2036. Ostatní podmínky Smlouvy o výpůjčce č. 2010/50/081 ze dne 14.04.2010 zůstanou nezměněny. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o výpůjčce č. 2010/50/081 ze dne 14.04.2010.

K bodu 15.17 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (zřízení služebnosti IS v k.ú. Domamyslice)

Schváleno usnesení č. 6640:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

006409

5137

0500000000000

10.460

zvýšení pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek; úhrada za zřízení služebnosti na části pozemku p.č. 296/6 v k.ú. Domamyslice a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu služebnosti do katastru nemovitostí

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

5901

0700000707100

10.460

snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova

K bodu 15.18 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (nákup dřevěných prodejních stánků)

Schváleno usnesení č. 6641:

Rada města Prostějova

s ch v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

006409

6129

0500000000000

430.760

zvýšení pol. 6129 – nákup dlouhodobého hmotného majetku, jinde nezařazený;  nákup osmi kusů dřevěných prodejních stánků typu STANDARD

-snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

5901

0700000707100

430.760

snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova

K bodu 15.19 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (nákup odpadkových košů)

Schváleno usnesení č. 6642:

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000090

003722

5139

0900000900200

40.000

zvýšení pol. 5137 – nákup materiálu – komunální odpad; nákup odpadkových košů

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000090

003722

5171

0900000900200

40.000

snížení pol. 5171 – opravy a udržování – komunální odpad; z důvodu potřeby menší částky na opravy odpadkových košů na položce lze uvedenou částku převést na nákup košů nových

K bodu 15.20 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (EÚO veřejného osvětlení)

Schváleno usnesení č. 6643:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000090

003631

6122

0900000900600

90.206

zvýšení pol. 6122 – stroje, přístroje, zařízení;  nákup Energy Saver – ES 23 za účelem realizace dalších energeticky úsporných opatření u VO na sídl. Hloučela

-snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000090

003631

5171

0700000900600

90.206

snížení pol. 5171 –  opravy a udržování; veřejné osvětlení

K bodu 15.21 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (rekonstrukce kotelny ve společenském domě)

Schváleno usnesení č. 6644:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

6171

5171

0500000000000

1.585.100

zvýšení pol. 5171 – opravy, údržba; rekonstrukce kotelny ve společenském domě

- snižuje stav rezerv

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

8115

1

0700000000000

1.585.100

snížení pol. 8115 – fond rezerv a rozvoje

K bodu 16. 1 Ceník pronájmů Společenský dům Prostějov

Schváleno usnesení č. 6645:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

ceník krátkodobých pronájmů prostor ve Společenském domě Prostějov na ulici Komenského 6, Prostějov, který je uvedený v příloze č. 2.

K bodu 16. 2 Vybavení zimního stadionu

Schváleno usnesení č. 6646:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozšíření vybavení stadionu o dva nové turnikety a rekonstrukci a vybavení klubové místnosti dle předloženého návrhu.

K bodu 16. 3 Návrh na prominutí poplatků z prodlení

Schváleno usnesení č. 6647:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

prominutí poplatků z prodlení ve výši 15.795,- Kč …….

K bodu 16. 4 Smlouva o pronájmu PSP č. 139 v domě na ul. Kravařova č. 1/123

Schváleno usnesení č. 6648:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

slevu ve výši 50% z nabídnutého nájemného v domě na ul. Kravařova č. 1/123 v Prostějově po dobu rekonstrukce pronajatých prostor, nejpozději však do 30.11.2016.


 

K bodu 16. 5 Schválení pronájmu GS č. 525 v domě na ul. Norská č. 6/4245

Schváleno usnesení č. 6649:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

pronájem garážového stání č. 525 o celkové rozloze 7 m2 v domě na ul. Norská č. 6/4245 v Prostějově …….

- za nabídnuté nájemné ve výši 650,- Kč měsíčně s inflační doložkou

- za účelem využití pro garážování vozidla ve vlastním užívání

- nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou.

K bodu 16. 6 Vyhlášení záměru změny smlouvy č. 08 2012 o nájmu nebytových prostor a tenisových kurtů č. 818 ve sportovním areálu Kostelecká 47

Schváleno usnesení č. 6650:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr změny smlouvy č. 08 2008 o nájmu nebytových prostor a tenisových kurtů č. 818 ve sportovním areálu Kostelecká 47, Prostějov takto:

- mění se doba trvání smlouvy ze stávající doby určité do 31.12.2016 nově na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců.

K bodu 16. 7 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 917 v domě na ul. Plumlovská 9008/235

Schváleno usnesení č. 6651:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 917 o celkové rozloze 9 m2 v domě na ul. Plumlovská 9008/235 v Prostějově, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.

K bodu 16. 8 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 916 v domě na ul. Plumlovská 9008/235

Schváleno usnesení č. 6652:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 916 o celkové rozloze 9 m2 v domě na ul. Plumlovská 9008/235 v Prostějově, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.

K bodu 16. 9 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 238 v domě na ul. Vrahovická č. 83/329 - DS

Schváleno usnesení č. 6653:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 238 o celkové rozloze 47,20 m2 v domě na ul. Vrahovická č. 83/329 - DS v Prostějově, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.

K bodu 16.10 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 131 v domě na nám. E. Husserla 1641/9

Schváleno usnesení č. 6654:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 131 o celkové rozloze 111,45 m2 v domě na nám. E. Husserla 1641/9 v Prostějově, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.

K bodu 17. Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS

Schváleno usnesení č. 6655:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

uzavření nájemních smluv na pronájem bytů zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku města Prostějova v pořadí s níže uvedenými žadateli:

- byt o velikosti  0+1 v domě na ul. Kostelecká č. 17/4165, 796 01 Prostějov (bez balkonu) 

……

- byt o velikosti  0+1 v domě na ul. Polišenského č. 3/4467, 796 04 Prostějov (bez balkonu, sprch. kout) 

…….

K bodu 18. Různé:

18.2 ROZOP kapitoly 40 - životní prostředí

Schváleno usnesení č. 6656:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3722

6119

0400000000000

55.000,-

(zpracování Plánu odpadového hospodářství)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

0700396000000

55.000,-

(Limit ostatních investic)

18.3 Partnerství v projektu „Pojďme se vzdělávat společně“

Schváleno usnesení č. 6657:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

partnerství města Prostějova v projektu „Pojďme se vzdělávat společně“, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15007/0000167

s o u h l a s í

s partnerstvím Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 a Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 ve výše uvedeném projektu.

18.4 Národní dům Prostějov o.p.s. - žádost o udělení výjimky z OZV č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Schváleno usnesení č. 6658:

Rada města Prostějova

u d ě l u j e

výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností Národnímu domu Prostějov o.p.s. při pořádání hudebních produkcí na zahrádce Národního domu do 24:00 hod. v pátky a soboty v období červen až září 2016.


 

18.5 Realizace zastávky MHD ve Vrahovicích (u samoobsluhy)

Schváleno usnesení č. 6659:

Rada města Prostějova

r o z h o d l a

na základě kladného vyjádření OV Vrahovice ze dne 8.6.2016 vybudovat zastávku u samoobsluhy ve Vrahovicích dle projektu včetně přístupového chodníku.

RNDr. Alena R a š k o v á Ing. Zdeněk F i š e r

primátorka města Prostějova 1. náměstek primátorky

Prostějov 21.6.2016

Zpracovala: Věra Krejčí


Vytvořeno 27.6.2016 13:26:18 | přečteno 298x | Anna Kajlíková
load