Úvodní strana > Samospráva > Transparentní radnice > Na pravou míru > AKUALIZACE: Vyjádření - poskytnutí informací

AKUALIZACE: Vyjádření - poskytnutí informací

TGM radnice

 

Město Prostějov obdrželo rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, které přikazuje vyřídit žádost 15ti letého Jakuba Č. tak, jak ukládá Zákon o svobodném přístupu k informacím bez souhlasu jeho rodičů. To znamená, že Magistrát města Prostějova nyní buď požadovanou informaci poskytne, nebo vydá rozhodnutí o neposkytnutí informace.

V médiích se objevily zavádějící informace o průběhu vyřizování podaných žádostí o poskytnutí informace a o tom, že Magistrát města Prostějova odmítl chlapci informace poskytnout, čímž došlo k porušení zákona. Tyto neúplné informace se nezakládají zcela na pravdě, proto považujeme za vhodné celou situaci objasnit.

Patnáctiletý Jakub Č. se dne 29. 6. 2015 obrátil na Magistrát města Prostějova se dvěma žádostmi podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V první žádosti požádal o zaslání právní analýzy provedené Mgr. Tomášem Kotrysem. Ve druhé žádosti požádal o zaslání důvodové zprávy k usnesení rady města č. 5534, které bylo schváleno na 15. schůzi konané 16. června 2015.

Ačkoliv režim poskytování informací upravuje specifický zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je třeba respektovat i jiné právní předpisy, které upravují například svéprávnost fyzických osob a jejich zletilost. Právníci Magistrátu města Prostějova došli k názoru, že pokud je žadatelem nezletilý, je potřeba aplikovat obecná ustanovení občanského zákoníku a vyžádat si k jednání souhlas jeho zákonných zástupců. Proto vyřizující úřednice vyzvala k udělení tohoto souhlasu, aby mohla podat informace jejich nezletilému synovi. Vyřízení žádosti nezletilého tedy pouze odložila do doby, kdy bude mít souhlas alespoň jednoho zákonného zástupce nezletilého. Zákonní zástupci nezletilého ale na výzvu k udělení souhlasu nereagovali. V mezidobí, kdy magistrát na souhlas rodičů čekal, podal Jakub Č. prostřednictvím Magistrátu města Prostějova ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje stížnost na postup. Zde namítal, že podle jeho názoru Magistrát města Prostějova nemá nárok požadovat souhlas jeho rodičů.

Krajský úřad dospěl k závěru, že fyzická osoba, která dosáhla věku blízkého věku 18 let, což je i věk 15 let, je schopna sama podat žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Magistrát města Prostějova je tímto názorem vázán a učiní všechny kroky nezbytné k tomu, aby žádost Jakuba Č. byla řádně a v dané lhůtě vyřízena.

Závěrem je třeba poukázat na skutečnost, že Magistrát města Prostějova řeší každodenně celou řadu různorodých správních řízení, často mnohem závažnějšího a významnějšího charakteru než je žádost o informace Jakuba Č. Při spolupráci správních orgánů se vyskytují situace, kdy nadřízený správní orgán má odlišný právní názor na konkrétní záležitost než správní orgán, který věc rozhoduje v prvním stupni. Obvykle se jedná o situace, které prozatím nebyly řešeny soudními orgány a neexistuje tedy jednotný právní výklad, který by přesně sjednocoval správný postup v dané záležitosti. Konstatování zákonnosti či nezákonnosti postupu správního orgánu je v pravomoci soudních orgánů, nikoliv krajského úřadu. Je s podivem, že média takto závažnými pojmy jako je „porušení zákona“ či „ nezákonný postup“ takto lehkovážně operují, a to dokonce i v době, kdy ještě ani Krajský úřad Olomouckého kraje jako nadřízený orgán své stanovisko k dané věci nesdělil.

Magistrát města Prostějova

 

Kauza 15ti letý žadatel o informace dle 106/99 Sb. – průběžná informace města

Média i sociální sítě zaplnila v minulých dnech "kauza" údajného neposkytnutí informací 15ti letému žadateli. Vyjádření magistrátu v této věci je následující:

Žádosti dle Zákona 106/99 Sb. přijímá na Magistrátu města Prostějova oddělení informační služby. Pověřená pracovnice nevydává žádné rozhodnutí ani neposkytuje informace na základě vlastního uvážení, ale vyžádá si je na příslušném odboru a poskytnutí či neposkytnutí informace konzultuje s právním oddělením. V odůvodněných případech vyzve žadatele k doplnění žádosti. V případě zamítavého stanoviska vydá rozhodnutí. V případě poskytnutí informace je tato následně zveřejněna na webových stránkách města
Každá žádost se posuzuje individuálně, ale musí být vyřešena v souladu s výše uvedeným zákonem.
Vzhledem k tomu, že aktuální případ – žadatel podal stížnost na postup magistrátu – nyní prošetřuje Krajský úřad Olomouckého kraje, očekáváme každým dnem vyjádření kraje a dle toho budeme postupovat dále.
Přestože jde o záležitost, která se přímo netýká samosprávy, jde totiž o vyřizování žádosti dle platného zákona, primátor města Prostějova bude v každém případě trvat na objasnění celé věci, protože v zájmu města je poskytovat občanům co nejširší spektrum informací, a to i nad rámec Zákona 106/99 Sb. (samozřejmě pokud toto nenaráží na jiné ustanovení jiného právního předpisu). Pokud se prokáže, že někdo z úředníků pochybil, budou z toho vyvozeny důsledky.
Město Prostějov dělá maximum, aby lidé měli všechny potřebné informace o práci samosprávy i úřadu. Zavedli jsme on-line přenosy ze zastupitelstva, máme na webu videoarchiv se záznamy jednání, zřídili jsme transparentní účet města, na němž mohou občané sledovat veškeré finanční pohyby. Rozklikávací rozpočet nabízí občanům pohled nejen na čerpání rozpočtu, ale také na údaje z faktur, které se na tento rozpočet vážou. Další kroky rozšiřující již tak širokou otevřenost radnice připravujeme a budou realizovány v průběhu tohoto volebního období (např. nové webové stránky s dalšími moduly on-line komunikace s úřadem).

Mgr. Jana Gáborová, tisková mluvčí Magistrátu města Prostějov

Vytvořeno 19.8.2015 15:13:31 | přečteno 961x | Anna Kajlíková
load