Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2006 > 3. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 19.12.2006

3. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 19.12.2006

Starosta města Prostějova

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

Prostějov 12. 12. 2006

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 3. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 19. 12. 2006 od 13:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově,
nám. T. G. Masaryka 12-14.

P r o g r a m : hod.

1. Zahájení, schválení programu 13:00
2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období 13:15
3. Jednací řád Zastupitelstva města Prostějova 13:35
4. Odměna za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města 13:45
5. Náhrada ušlého výdělku některým neuvolněným členům zastupitelstva města 13:50
v souvislosti s výkonem jejich funkce
6. Záležitosti komisí Zastupitelstva města Prostějova 13:55
(materiály obdrží členové zastupitelstva u prezence)
1 Komise pro regeneraci městské památkové zóny
2 Komise pro nákup uměleckých děl
7. Zrušení Fondu rozvoje bydlení a Komise pro poskytování půjček z FRB 14:15
8. OZV města Prostějova, kterou se mění OZV č. 16/2004 – spádové obvody škol 14:20
9. Prominutí odvodu prostředků poskytnutých z rozpočtu města Prostějova v roce 2006 14:25
10. Schválení přijetí neinvestiční dotace na provozní výdaje při povodni v roce 2006 14:30
11. Veřejná finanční podpora: 14:35
1 nedoporučené žádosti
2 dodatek ke smlouvě o VFP – TJ Pozemstav Prostějov
12. Kulturní granty 2007 14:45
13. Rozpočtová opatření: 14:50
1 kapitola 20 – školství a kultura
2 kapitola 50 – správa majetku města (Aquapark)
3 kapitola 50 – správa majetku města (přesun položek)
4 kapitola 60 – výstavba (revokace investičních akcí)
5 kapitola 90 – komunální služby
14. Návrh rozpočtu města Prostějova na rok 2007 15:20

p ř e s t á v k a 16:20

15. Střednědobý rozpočtový výhled města Prostějova na léta 2007-2009 16:45
16. Cenová mapa stavebních pozemků na území města Prostějova č. 5 17:00
17. Návrh změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov 17:10
18. Majetkoprávní záležitosti: 17:20
1 Schválení prodeje pozemku p.č. 5792/2 v k.ú. Prostějov
2 Schválení prodeje pozemku p.č. 3461/2 v k.ú. Prostějov
3 Schválení výkupu části pozemku p.č. 6676/1 v k.ú. Prostějov
4 Schválení bezúplatného převodu pozemku p.č. 110/5 v k.ú. Krasice
5 Schválení výkupu pozemku p.č. 3278/1 v k.ú. Ptení
6 Úprava podmínek prodeje pozemků v k.ú. Krasice
19. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města 17:50
20. Závěr 18:15

Ing. Jan T e s a ř
starosta města Prostějova

Vytvořeno 7.7.2009 10:22:04 | přečteno 603x | Richard Sedlák
load