Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2006 > 33. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 14.2.2006

33. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 14.2.2006

Starosta města Prostějova

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

Prostějov 7. 2. 2006

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 33. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 14. 2. 2006 od 13:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově,
nám. T. G. Masaryka 12-14.

P r o g r a m : hod.
1. Zahájení, schválení programu 13:00
2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období 13:15
2.A Informace o nabídce odkupu akcií České spořitelny, a. s.
2.B Poskytnutí darů a prezentačního materiálu města Prostějova
601. skupině speciálních sil Generála Moravce
3. Zpráva o výsledku činnosti Městské policie Prostějov za rok 2005 13:45
4. PARTNERSTVÍ 2006 14:00
5. Návrh zrušení právních předpisů o užívání znaku a praporu města 14:10
6. Náhrada ušlého výdělku některým neuvolněným členům zastupitelstva města 14:15
v souvislosti s výkonem jejich funkce
7. Prominutí smluvní pokuty – P. Lusková 14:20
8. Příspěvek na obnovu kulturních památek z rozpočtu města Prostějova 14:25
v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v roce 2006
9. Návrh Smlouvy o spolupráci s Dělnickou tělocvičnou jednotou Prostějov 14:35
10. Veřejná finanční podpora: 14:40
1 sportovní a kulturní oblast
2 sociální oblast
3 projekt „Revitalizace Plumlovské přehrady“
4 Občanské sdružení sociální pomoci Prostějov
11. Dodatek ke smlouvě o VFP – J. Milar 15:10

p ř e s t á v k a 15:15

12. Rozpočtová opatření: 15:45
1 kapitola 60 – výstavba (MK)
2 kapitola 60 – výstavba (PD zástavba u nové nemocnice)
13. Majetkoprávní záležitosti: 15:55
1 směna pozemků v k. ú. Ptení
2 zrušení předkupního práva k pozemkům st. p. č. 675, p. č. 478/1 a p. č. 478/2 v k. ú. Krasice
3 zrušení předkupního práva k pozemkům p. č. 6020/168 a p. č. 6020/175 v k. ú. Prostějov
4 revokace usnesení č. 14218 z 21.9.2004 a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Prostějov s OlK
5 bezúplatný převod nemovitostí v k. ú. Prostějov, Krasice a Čechovice u Prostějova s OlK
6 změna podmínek prodeje pozemku p. č. 7586/2 v k. ú. Prostějov
7 prodej části pozemku p. č. 5759 v k. ú. Prostějov
8 prodej částí pozemku p. č. 8011/1 v k. ú. Prostějov
9 prodej části objektu na nám. T. G. Masaryka 22 v Prostějově
10 prodej částí pozemků v k. ú. Ptení
11 prodej části pozemku p. č. 7416/9 v k. ú. Prostějov
12 výkup pozemku p. č. 5762 v k. ú. Prostějov
13 výkup pozemků p. č. 7345 a p. č. 7346 v k. ú. Prostějov
14 výkup části pozemku p. č. 2375 a p. č. 2397/15 v k. ú. Prostějov
15 výkup pozemku p. č. 3735/2 v k. ú. Prostějov
16 výkup nemovitostí v k. ú. Prostějov – KaSC
14. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města 16:55
15. Závěr 17:15

Ing. Jan T e s a ř
starosta města Prostějova

Vytvořeno 7.7.2009 10:21:34 | přečteno 350x | Richard Sedlák
load