Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2006 > 35. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 25.4.2006

35. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 25.4.2006

Starosta města Prostějova

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

Prostějov 18. 4. 2006

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 35. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 25. 4. 2006 od 13:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově,
nám. T. G. Masaryka 12-14.

P r o g r a m : hod.
 
1. Zahájení, schválení programu 13:00

2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období 13:15

3. Delegování zástupce města na valnou hromadu FTL, a. s. 13:30

4. Určení nového člena osadního výboru Vrahovice 13:35

5. Návrh OZV, kterou se mění OZV č. 44/2000 (MP) 13:40

6. Návrh OZV, kterou se ruší OZV č. 1/2005 (FRB) 13:45

7. Změna právní úpravy místního poplatku za užívání veřejného prostranství 13:50

8. Strategický plán rozvoje města Prostějova – schválení strategické části 14:05

9. Výroční zpráva projektu Zdravé město Prostějov za rok 2005 14:20

10. Zvýšení podílu města Prostějova v obchodní společnosti MI PRO STAV, s. r. o. 14:25

11. Rozpočtové hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací 14:35
- závěrečný účet města Prostějova za rok 2005

12. Zpráva o výsledcích zhodnocení dočasně volných finančních zdrojů v roce 2005 14:50

13. Schválení půjčky na vybudování kanalizační přípojky 14:55

14. Nabídka odkupu akcií České spořitelny, a. s. 15:00

15. Prominutí odvodu prostředků poskytnutých z rozpočtu města v roce 2005: 15:10
1 Svatolazarská komenda Prostějov (pomůcky pro tělesně postižené)
2 Svatolazarská komenda Prostějov (koncert pro seniory)
3 CIPOS Prostějov

16. Úprava zřizovacích listin Městské knihovny a Sportcentra – DDM 15:15

17. Použití finančních prostředků Fondu zeleně 15:20

18. Videodokument „100 let Národního domu v Prostějově“ – grant 15:25

p ř e s t á v k a 15:30

19. Granty 2006 15:45

20. Veřejná finanční podpora 15:55
1 sport a kultura
2 sociální oblast
3 Římskokatolická farnost Vrahovice

21. Rozpočtová opatření 16:10
1 kapitola 11 – správa a zabezpečení a kapitola 13 – městská policie
2 kapitola 20 – školství a kultura (DUHA)
3 kapitola 20 – školství a kultura (MK)
4 kapitola 20 – školství a kultura a kapitola 60 – výstavba (Sportcentrum)
5 kapitola 20 – školství a kultura a kapitola 60 – výstavba (ZŠ a MŠ Sídliště Svobody)
6 kapitola 20 – školství a kultura a kapitola 60 – výstavba (ZŠ E. Valenty)
7 kapitola 60 – výstavba (Fond reinvestic nájemného)
8 kapitola 60 – výstavba (PD dětské hřiště Krasice)
9 kapitola 60 – výstavba (PD kanalizace Olympijská)
10 kapitola 60 – výstavba (VSH)
11 kapitola 71 – sociální fond

22. Majetkoprávní záležitosti: 16:40
1 Schválení prodeje pozemku p.č. 6055/17 v k.ú. Prostějov
2 Schválení prodeje části pozemku p.č. 426 v k.ú. Čechovice u Prostějova
3 Schválení prodeje částí pozemků p.č. 7848/1 v k.ú. Prostějov a p.č. 452/2 v k.ú. Žešov
4 Schválení prodeje spoluvlastnického podílu id. 1/11 na části pozemku p.č. 5985/1 v k.ú. Prostějov
5 Schválení prodeje části pozemku p.č. 5721/44 v k.ú. Prostějov
6 Schválení prodeje části pozemku p.č. 518/1 v k.ú. Krasice
7 Schválení prodeje části pozemku p.č. 376/1 v k.ú. Domamyslice
8 Schválení prodeje garáže v ulici Šafaříkova v Prostějově
9 Bezúplatný převod movitého majetku
10 Schválení výkupu pozemků p.č. 6036/1 a p.č. 6036/2, oba v k.ú. Prostějov
11 Schválení výkupu části pozemku st. p.č. 40 v k.ú. Vrahovice
12 Schválení podmínek bezúplatného převodu pozemku p.č. 2397/15 v k.ú. Prostějov
13 Revokace usnesení ZMP č. 15219 ze dne 20.9.2005 a schválení prodeje částí pozemku p.č. 7399/4 v k.ú. Prostějov
14 Oprava usnesení ZMP č. 15304 ze dne 20.12.2005

23. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města 17:30

24. Závěr 18:00

Ing. Jan T e s a ř
starosta města Prostějova

Vytvořeno 7.7.2009 10:21:23 | přečteno 350x | Richard Sedlák
load