Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2006 > 37. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 13.6.2006

37. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 13.6.2006

Starosta města Prostějova

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

Prostějov 6. 6. 2006

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 37. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 13. 6. 2006 od 13:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 12-14.

P r o g r a m : hod.
1. Zahájení, schválení programu 13:00
2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období 13:15
3. Jednací řád zastupitelstva města (přednese Ing. Tesař ústně) 13:30
4. Udělení Ceny města Prostějova za rok 2005 13:40
5. Schválení smluv v souvislosti s realizací parkovacího systému v Prostějově 13:55
6. Záležitosti městského oddechového a sportovního centra 14:10
7. Prominutí poplatku z prodlení 14:25
8. Rozpočtová opatření: 14:30
1 kapitola 20 – školství a kultura
2 kapitoly 20 a 60 (ZŠ Dr. Horáka – chladírenský box, volnočasové aktivity)
3 kapitoly 20 a 60 (ZŠ Dr. Horáka – počítačová učebna)
4 kapitoly 20 a 60 (RG a ZŠ města Prostějova)
5 kapitola 60 – výstavba (cyklistická stezka)
6 kapitola 60 – výstavba (průmyslová zóna G)
7 kapitola 60 – výstavba (křižovatka Brněnská-Okružní)
8 kapitola 60 – výstavba (komunikace a IS Jezdecká)
9 kapitola 70 – finanční odbor
10 kapitola 91 – správa bytů a nebytových prostor
9. Návrh spoluúčasti na financování cyklistické stezky Prostějov – Čelčice 15:00
10. Dodatek ke smlouvě o VFP – TJ Sokol Vrahovice 15:10

p ř e s t á v k a 15:15

11. Žádosti o veřejnou finanční podporu – nedoporučené 15:30
1 kulturní oblast
2 sociální oblast
12. Veřejná finanční podpora 15:50
1 vybudování kamerového systému
2 TJ Haná Prostějov
3 Sportovní klub Prostějov
13. Majetkoprávní záležitosti: 16:10
1 Schválení prodeje části pozemku p.č. 161 v k.ú. Prostějov
2 Schválení prodeje částí pozemků p.č. 158/1, p.č. 153, p.č. 152/1 a p.č. 154 v k.ú. Prostějov
3 Schválení prodeje objektu Ječmínkova 23 v Prostějově
4 Schválení prodeje objektu Rejskova 8 v Prostějově
5 Schválení prodeje objektu Žeranovská 30 v Prostějově
6 Schválení prodeje spoluvlastnického podílu id. 1/4 na objektu Havlíčkova 37 v Prostějově
7 Schválení bezúplatného nabytí stavby cyklostezky na území města Prostějova
8 Revokace usnesení a schválení směny pozemků v k.ú. Prostějov
14. Návrh spoluúčasti města Prostějova na realizaci investičního záměru 16:50
a výstavbě multifunkčního relaxačně-rehabilitačního sportovního areálu
s hotelem a kongresovým centrem (písemný materiál bude předán před zasedáním)
15. Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Národní dům Prostějov 17:00
16. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města 17:10
17. Závěr 17:30

Pozn.: Od 12:00 hod. se uskuteční prohlídka staveniště MOSC pro zastupitele, vstup do areálu
od parkoviště v ul. Anenská.


Ing. Jan T e s a ř
starosta města Prostějova

Vytvořeno 7.7.2009 10:21:29 | přečteno 351x | Richard Sedlák
load