Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2006 > 38. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 19.9.2006

38. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 19.9.2006

Starosta města Prostějova

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

Prostějov 12. 9. 2006

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 38. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 19. 9. 2006 od 13:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově,
nám. T. G. Masaryka 12-14.

P r o g r a m : hod.
1. Zahájení, schválení programu 13:00

2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období 13:15

3. Informativní materiál o možnosti odkupu akcií České spořitelny, a. s. 13:45

4. Finanční hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací za I. pololetí 2006 13:55

5.Schválení bezúročných, návratných peněžních půjček na financování vybudování 14:25
kanalizačních přípojek ve Vrahovicích-Čechůvkách

6. Rozhodnutí o založení nové obchodní společnosti 14:35

7. Delegování zástupců města na mimořádnou valnou hromadu VaK Prostějov, a. s. 15:00

8. Změna zakladatelské listiny Domovní správa Prostějov, s. r. o. 15:10

9. Pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov – zachování stávající 15:20
funkce výrobního areálu

10. Návrh zadání změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov – zachování stávající 15:30
funkce výrobního areálu

11. Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 15:40

p ř e s t á v k a 15:45

12. Zrušení odloučeného pracoviště MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace 16:00
v Držovicích, ul. Pod školou 4a

13. Schválení přijetí neinvestiční dotace na provozní výdaje při povodni v roce 2006 16:05

14. Veřejná finanční podpora - Projekt revitalizace Plumlovské přehrady 16:10

15. Dodatek ke smlouvě o VFP – TJ Sokol I Prostějov 16:15

16. Rozpočtová opatření: 16:20
1 kapitola 20 – školství a kultura (ZŠ a MŠ Melantrichova)
2 kapitola 20 – školství a kultura (MŠ Partyzánská)
3 kapitola 20 – školství a kultura a 60 – výstavba
4 kapitola 41 – doprava a 11 – vnitrní správa
5 kapitola 50 – správa majetku města
6 kapitola 60 – výstavba (revokace investiční akce – nám. E. Husserla)
7 kapitola 60 – výstavba (MŠ Držovice – kotelna)
8 kapitola 90 – komunální služby

17. Majetkoprávní záležitosti: 16:50
1 Schválení prodeje části pozemku p.č. 1701/2 v k.ú. Prostějov
2 Schválení prodeje části pozemku p.č. 7636/2 v k.ú. Prostějov
3 Schválení prodeje částí pozemků p.č. 7848/1 v k.ú. Prostějov a p.č. 452/2 v k.ú. Žešov
4 Schválení prodeje částí pozemků p.č. 2710/12 a p.č. 2710/1, oba v k.ú. Prostějov
5 Schválení prodeje částí pozemků p.č. 158/1, p.č. 153, p.č. 152/1 a p.č. 154, vše v k.ú. Prostějov
6 Schválení prodeje pozemku p.č. 7416/4 v k.ú. Prostějov
7 Schválení prodeje pozemku st. p.č. 626 v k.ú. Krasice
8 Schválení prodeje pozemků v k.ú. Krasice
9 Schválení prodeje pozemků v k.ú. Prostějov – průmyslová zóna sektor G
10 Schválení směny pozemků v ulici Hybešova
11 Schválení bezúplatného převodu pozemků s Olomouckým krajem
12 Schválení bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Krasice
13 Revokace usnesení č. 14104 z 20.4.2004, schválení výkupu pozemků v k.ú. Prostějov
14 Revokace usnesení č. 13311 z 18.11.2003, schválení bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Prostějov s Olomouckým kraje

18. Podpora projektu výstavby multifunčního relaxačně-rehabilitačního 17:30
sportovního areálu s hotelem a kongresovým centrem v k.ú. Krasice

19. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města 17:40

20. Závěr 18:00Pozn.: V průběhu zasedání (po projednání bodu 4.) bude pořízena společná fotografie zastupitelů.Ing. Jan T e s a ř
starosta města Prostějova

Vytvořeno 7.7.2009 10:21:46 | přečteno 344x | Richard Sedlák
load