Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2007 > 10. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 18.12.2007

10. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 18.12.2007

Starosta města Prostějova

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

Prostějov 11. 12. 2007

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 10. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 18. 12. 2007 od 14:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 12-14.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu
2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období
3. Schválení odměn členům výborů, komisí a osadních výborů za rok 2007
4. Schválení poskytnutí věcného daru Městskému divadlu v Prostějově
5. Určení uvolněného člena Zastupitelstva města Prostějova s odpovědností za realizaci Projektu Zdravé město a místní Agendu 21
6. Převzetí ručitelského závazku za úvěr
7. Pořízení IV. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov – zařazení dalších návrhů
8. Pojmenování nových ulic
9. Změna zřizovací listiny Sportcentra DDM
10. Záležitosti obchodní společnosti MI PRO STAV, s. r. o.
11. OZV Požární řád města Prostějova
12. OZV, která upravuje podmínky pro spalování rostlinných materiálů
13. Cenová mapa stavebních pozemků města Prostějova
14. Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 60/2002 Řád veřejného pohřebiště
15. Změna právní úpravy místního poplatku za užívání veřejného prostranství
16. Řešení problematiky odvodu finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně
17. Zapojení města Prostějova do městské úrovně systému prevence kriminality
– dotační program Ministerstva vnitra ČR
18. Veřejná finanční podpora – 2007
1 Oblast výchovy a vzdělávání – nedoporučené žádosti
2 Oblast sportu – nedoporučené žádosti
19. Střednědobý rozpočtový výhled města Prostějova na léta 2008 – 2010
20. Rozpočet města Prostějova na rok 2008 od 15:00 hod.

p ř e s t á v k a

21. Veřejná finanční podpora – 2008
1 BK Prostějov, HK Jestřábi Prostějov, DTJ Prostějov, VK Prostějov
2 Občanské sdružení sociální pomoci Prostějov
22. Rozpočtová opatření:
1 kapitoly 70 – finanční (převod finančních prostředků do FRR)
2 kapitoly 11 – správa a zabezpečení
3 kapitoly 20 – školství a kultura (MK)
4 kapitoly 20 – školství a kultura (MD)
5 kapitoly 20 – školství a kultura (úhrada za žáky)
23. Majetkoprávní záležitosti:
1 Schválení prodeje části pozemku p.č. 93/1 v k.ú. Vrahovice
2 Převod nemovitostí ve sportovním areálu na ul. Kostelecká
3 Schválení prodeje části pozemku p.č. 373/2 v k.ú. Prostějov
4 Schválení prodeje části pozemku p.č. 110/29 v k.ú. Krasice a 2 částí pozemku p.č. 6055/87 v k.ú. Prostějov
5 Schválení prodeje částí pozemku p.č. 6055/111 v k.ú. Prostějov
6 Schválení výkupu pozemků v k.ú. Prostějov
7 ZTV pro výstavbu RD za novou nemocnicí (výkup části pozemku p.č. 335 v k.ú. Čechovice u Prostějova)
8 Schválení uzavření smlouvy o bezúplatném převodu
9 Schválení bezúplatného nabytí pozemků Olomouckého kraje v k.ú. Prostějov a v k.ú. Čechůvky
10 Bezúplatný převod hmotného majetku
11 Revokace usnesení č. 17178 ze dne 18.9.2007 a schválení prodeje pozemku p.č. 4463/2 v k.ú. Prostějov
12 Revokace usnesení ZMP č. 14274 ze dne 9.11.2004
13 Revokace usnesení ZMP č. 17180 ze dne 18.9.2007
14 Zrušení předkupního práva k objektu v ul. Fanderlíkova
24. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města
25. Závěr

Dovoluji si pozvat členy Zastupitelstva města Prostějova po ukončení jednání na společnou večeři do Národního domu.

Miroslav Pišťák, v. r.
místostarosta města
v zastoupení starosty města Prostějova

Vytvořeno 7.7.2009 10:22:44 | přečteno 331x | Richard Sedlák
load