Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2007 > 4. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 20.2.2007

4. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 20.2.2007

Starosta města Prostějova

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

Prostějov 13. 2. 2007

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 4. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 20. 2. 2007 od 13:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 12-14.

P r o g r a m :
1. Zahájení, schválení programu
2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období
3. Jednací řád Zastupitelstva města Prostějova
4. Záležitosti komisí zastupitelstva
5. Stanovisko k projektovým námětům
6. Změna právní úpravy místního poplatku za užívání veřejného prostranství
7. Změna právní úpravy místního poplatku ze psů
8. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města
9. Návrh změn Zásad poskytování veřejné finanční podpory
10. Záležitosti spojené s majetkovou účastí města Prostějova v obchodní společnosti MI PRO STAV, s. r. o.
11. Půjčky obyvatelům v souvislosti se změnou využití lokality U Svaté Anny
12. Veřejná finanční podpora
13. Rozpočtové opatření kapitoly 70 – finanční odbor
14. Rozpočtové opatření kapitoly 14 – právní a personální a kapitoly 13 – městská policie
15. Zpráva o výsledku činnosti Městské policie Prostějov za rok 2006
16. PARTNERSTVÍ 2007

p ř e s t á v k a

17. Rozdělení finančních prostředků v rámci programu Regenerace MPZ
18. Majetkoprávní záležitosti:
1 Schválení prodeje pozemků v ulici Šafaříkova
2 Schválení prodeje pozemku p.č. 146 a části pozemku p.č. 144/4, oba v k.ú. Prostějov
3 Schválení prodeje pozemků p.č. 7452/6, p.č. 7472/15 a p.č. 7472/16, vše v k.ú. Prostějov
(ALORA, s.r.o.)
4 Schválení směny částí pozemků v k.ú. Prostějov
5 Schválení výkupů a směny pozemků v k.ú. Prostějov (propojení Anglické a Určické ul.
v Prostějově)
6 Zrušení předkupního práva města Prostějova k pozemkům p.č. 210/2, p.č. 210/3
a p.č. 210/4, vše v k.ú. Prostějov
7 Zrušení předkupního práva k pozemkům p.č. 6020/177 a p.č. 6020/167, oba v k.ú. Prostějov
8 Josef Pospíšil – dohoda o splátkách nájemného
9 Revokace usnesení ZMP č. 15162 ze dne 14.6.2005
10 Revokace usnesení ZMP č. 16089 ze dne 25.4.2006
19. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města
20. Závěr

Ing. Jan T e s a ř
starosta města Prostějova

Vytvořeno 7.7.2009 10:22:09 | přečteno 281x | Richard Sedlák
load