Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2007 > 6. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 24.4.2007

6. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 24.4.2007

Starosta města Prostějova

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

Prostějov 17. 4. 2007

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 6. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 24. 4. 2007 od 14:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 12-14.

P r o g r a m :
1. Zahájení, schválení programu
2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období – 8. – 10. RM
3. Představení ředitelů obchodní společnosti ASA TS Prostějov – příprava projektů na rok 2007 (prezentace)
4. Rozpočtové hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací – závěrečný účet města Prostějova za rok 2006
5. Zpráva o výsledcích zhodnocení dočasně volných finančních zdrojů města Prostějova v roce 2006
6. Svolání valné hromady obchodní společnosti MI PRO STAV, s. r. o.
7. Delegování zástupců města na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti FTL – FIRST TRANSPORT LINES, a. s.
8. Pověření člena Zastupitelstva města Prostějova podle zákona o rodině
9. ZŠ Majakovského – změna užití finančních prostředků
10. RG a ZŠ města Prostějova – žádost o povolení doplňkové činnosti a změna zřizovací listiny
11. Změna zřizovací listiny ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
12. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 57/2002, o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí umístěných v jednotlivých částech města Prostějova
13. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP – J. Milar
14. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP – J. Pospíšil
15. Veřejná finanční podpora – HZS Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov
16. Rozpočtová opatření:
1 kapitoly 20 – školství a kultura (Městská knihovna)
2 kapitoly 20 – školství a kultura a 60 – rozvoj a investice
3 kapitoly 60 – rozvoj a investice (RG a ZŠ)
4 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Fond reinvestice nájemného)
5 kapitoly 90 – komunální služby
17. Informace o postupných krocích při využití nabídnuté státní dotace v rámci Programu regenerace MPZ na rok 2007
18. Majetkoprávní záležitosti:
1. Schválení prodeje pozemků v sektoru A průmyslové zóny
2. Schválení prodeje části pozemku p.č. 110/36 v k.ú. Krasice
3. Schválení prodeje části pozemku p.č. 6059/6 v k.ú. Prostějov
4. Schválení prodeje části pozemku p.č. 2464/6 v k.ú. Prostějov
5. Schválení prodeje 2 částí pozemku p.č. 3483/1 v k.ú. Prostějov
6. Schválení prodeje objektu Dolní 85 v Prostějově
7. Schválení prodeje objektu Svatoplukova 42 v Prostějově
8. Schválení prodeje spoluvlastnického podílu id. 1/4 na objektu Havlíčkova 37 v Prostějově
9. Schválení směny pozemků – Dělnická tělocvičná jednota
10. Schválení bezúplatného převodu části pozemku p.č. 92/1 v k.ú. Žešov
11. Schválení bezúplatného nabytí pozemků v k.ú. Domamyslice
12. Schválení výkupu pozemků v k.ú. Prostějov
13. Schválení výkupu a směny pozemků v k.ú. Domamyslice a k.ú. Mostkovice
14. Schválení výkupu částí pozemků v k.ú. Prostějov (propojení Anglické a Určické v Prostějově)
15. Schválení změny usnesení ZMP č. 16295 ze dne 19.12.2006 v části týkající se osoby kupujícího
16. Schválení dohody o splátkách – Anton Murek
17. Schválení uzavření smlouvy o bezúplatném převodu
19. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města
20. Závěr
Pozn.: Přestávka je plánována od 16:30 do 16:45 hod.

Ing. Jan T e s a ř
starosta města Prostějova

Vytvořeno 7.7.2009 10:22:20 | přečteno 303x | Richard Sedlák
load