Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2007 > 7. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 26.6.2007

7. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 26.6.2007

Starosta města Prostějova

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

Prostějov 19. 6. 2007

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 7. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 26. 6. 2007 od 13:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 12-14.

P r o g r a m :
1. Zahájení, schválení programu
2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období
3. Udělení cen města Prostějova za rok 2006
4. Výroční zpráva projektu Zdravé město Prostějov
5. ASA TS Prostějov, s. r. o. - zpráva o hospodaření společnosti za rok 2006 a delegování zástupců města na řádnou valnou hromadu
6. Změna přílohy Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14
7. Obecně závazná vyhláška Požární řád města Prostějova
8. Změna OZV č. 9/2004, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území města Prostějova
9. Pořízení IV. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov
10. Program odpadového hospodářství města Prostějova, Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Prostějov pro PM10
11. Přijetí neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje
12. Bezúplatný převod investičního majetku – projektové dokumentace Olomouckému kraji
13. Prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
14. Rozpočtová opatření:
1 kapitoly 20 – školství a kultura
2 kapitoly 20 – školství a kultura a 60 – rozvoj a investice
3 kapitoly 60 – rozvoj a investice (okružní křižovatka Anglická - komunikace Anglická)
4 kapitoly 60 – rozvoj a investice (lázně kotelna, technologie, střecha)
5 kapitoly 60 – rozvoj a investice (DPS Za Nerudovou ulicí 47 b. j. včetně PD)
6 kapitoly 60 – rozvoj a investice ((komunikace Ovesná, Ječná)
7 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Národní dům – restaurace, vývařovna, výčep, zázemí, EZS)
8 kapitoly 60 - rozvoj a investice (Sportcentrum IV. etapa)
9 kapitoly 70 – finanční odbor
10 kapitoly 70 – finanční odbor a 91 – správa bytů a nebytových prostor
11 kapitoly 71 – sociální fond
15. Nedoporučené kulturní granty 2007
16. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí VFP:
1 Deltaklub Stichovice
2 TJ Pozemstav Prostějov
3 Okresní hospodářská komora v Prostějově
17. Veřejná finanční podpora – Dětské dopravní hřiště
18. Majetkoprávní záležitosti:
1 Schválení prodeje pozemku p. č. 5714/3 v k. ú. Prostějov
2 Schválení prodeje části pozemku p. č. 7359 v k. ú. Prostějov
3 Schválení prodeje pozemku p. č. 7472/2 v k. ú. Prostějov
4 Schválení prodeje části pozemku p. č. 7907/1 v k. ú. Prostějov
5 Schválení prodeje pozemků v k. ú. Domamyslice
6 Schválení prodeje objektu Tetín 4 v Prostějově
7 Schválení prodeje části pozemku p. č. 193/1 v k. ú. Čechovice u Prostějově
8 Schválení prodeje části pozemku p. č. 2772/24 v k. ú. Prostějov
9 Schválení prodeje pozemku p. č. 7357/6 a části pozemku p. č. 7357/1, oba v k. ú. Prostějov
10 Schválení změny části usnesení č. 17080 z 24. 4. 2007 (prodej pozemků v k. ú. Kralice na Hané) – materiál bude zaslán dodatečně
11 Schválení výkupu částí pozemků v k. ú. Prostějov (propojení Anglické a Určické ulice)
12 Schválení odkupu pozemků v průmyslové zóně sektor G
13 Schválení odkoupení pozemku p. č. 351 v k. ú. Čechovice u Prostějova
14 Schválení převodu pozemků p. č. 6319 a p. č. 8036/8, oba v k. ú. Prostějov (Pozemkový fond ČR)
15 Schválení bezúplatného převodu pozemků v k. ú. Prostějov s Olomouckým krajem
16 Schválení bezúplatného převodu stavby komunikace (Močidýlka)
17 Schválení směny částí pozemků v k. ú. Prostějov (J. Milar)
19. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města
20. Závěr

Pozn.: Přestávka je plánována od 15:30 do 15:45 hod.

Ing. Jan T e s a ř
starosta města Prostějova

Vytvořeno 7.7.2009 10:22:26 | přečteno 340x | Richard Sedlák
load