Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2007 > 9. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 30.10.2007

9. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 30.10.2007

Starosta města Prostějova

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

Prostějov 23. 10. 2007

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 9. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 30. 10. 2007 od 13:30 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 12 – 14.


P r o g r a m :
1. Zahájení, schválení programu
2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období
3. Rezignace člena osadního výboru Vrahovice
4. Organizační struktura a Organizační řád Městské policie Prostějov
5. Pořízení IV. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov
6. Ukončení pořizování dokumentu „Regulační plán centra města Prostějova“
7. OZV o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem
8. Změna právní úpravy místního poplatku za komunální odpad
9. Projekty regenerace panelových sídlišť E. Beneše a Dolní, Prostějov
10. Půjčky obyvatelům v souvislosti se změnou využití lokality U sv. Anny
11. Veřejná finanční podpora – nedoporučené žádosti
12. Rozpočtová opatření:
1 kapitoly 20 – školství a kultura a 60 – rozvoj a investice (ZŠ a MŠ Kollárova)
2 kapitoly 20 – školství a kultura a 60 – rozvoj a investice (ZŠ a MŠ Melantrichova a DUHA)
3 kapitoly 20 – školství a kultura a 60 – rozvoj a investice (MŠ Smetanova)
4 kapitoly 20 – školství a kultura a 60 – rozvoj a investice (ZŠ a MŠ J. Železného)
5 kapitoly 41 - doprava
6 kapitoly 50 – správa majetku města
7 kapitoly 91 – správa bytů a nebytových prostor
13. Majetkoprávní záležitosti:
1 Schválení prodeje nemovitostí v ul. St. Manharda v Prostějově
2 Schválení prodeje objektu Sádky 3 v Prostějově
3 Schválení prodeje části pozemku p. č. 822 v k. ú. Prostějov
4 Schválení prodeje části pozemku p. č. 273/23 v k. ú. Prostějov
5 Schválení odkupu pozemků v průmyslové zóně sektor G
6 Bezúplatný převod hmotného movitého majetku
7 Schválení směny pozemků v k. ú. Prostějov (propojení Anglické a Určické ulice)
8 Souhlasné prohlášení absolutní neplatnosti směnné smlouvy
9 Schválení zrušení předkupního práva k pozemku p. č. st. 626 v k. ú. Krasice
10 Schválení zrušení předkupního práva k pozemkům p. č. 6020/176 a 6020/166 v k. ú. Prostějov
11 Revokace usnesení č. 17082 z 24. 4. 2007 (prodej pozemku p. č. 6059/6 v k. ú. Prostějov)
14. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města
15. Závěr


Pozn.: Od 13:00 hod. se uskuteční před radnicí ukázka techniky Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
 

Ing. Jan T e s a ř
starosta města Prostějova

Vytvořeno 7.7.2009 10:22:39 | přečteno 304x | Richard Sedlák
load