Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2008 > 12. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 22.4.2008

12. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 22.4.2008

Starosta města Prostějova

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

Prostějov 15. 2. 2008

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 12. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 22. 4. 2008 od 13:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 12-14.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu
2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období
3. Udělení cen města Prostějova za rok 2007
4. Rezignace člena osadního výboru Žešov, určení nového člena, volba předsedy
5. Zánik funkce a volba nových přísedících Okresního soudu v Prostějově
6. Podepisování smluv za město – přenos oprávnění na místostarosty
7. Odměna za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Prostějova - ROZOP
8. Delegování zástupců města na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti FTL – FIRST TRANSPORT LINES,a.s.
9. Delegování zástupců města na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s.
10. Výroční zpráva projektu Zdravé město Prostějov
11. Poskytnutí věcného daru Městskému divadlu v Prostějově
11.1 Schválení půjčky obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o.
12. Pořízení V. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov
13. Rozpočtové hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací – závěrečný účet města Prostějova za rok 2007
14. Bezúplatný převod investičního majetku – projektové dokumentace – Olomouckému kraji
15. Strategický plán rozvoje města Prostějova
16. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP – Adnoc Euroe Trading s. r. o.
17. Veřejná finanční podpora:
1 Družstvo Východní Šárka 54 - vykoupení pozemků
2 Český svaz ochránců přírody - péče o handicapované živočichy
3 Okresní hospodářská komora v Prostějově – provoz informačního a internetového místa
4 Římskokatolická farnost Vrahovice – oprava hodinového stroje
5 Autoklub Prostějov - příspěvek na provoz dětského dopravního hřiště
6 Oblast sportu
7 Oblast výchovy a vzdělávání
8 Oblast kultury
9 Sociální oblast
10 Granty 2008
11 Žádosti nedoporučené ke schválení
18. Rozpočtová opatření:
1 kapitoly 13 – městská policie
2 kapitoly 20 – školství a kultura
3 kapitoly 20 – školství a kultura a 60 – rozvoj a investice (KK DUHA)
4 kapitoly 20 – školství a kultura a 60 – rozvoj a investice (MŠ Prostějov, Moravská 30)
5 kapitoly 50 – správa majetku města
6 kapitoly 50 – správa majetku města (zápočet vzájemné pohledávka – OS Lipka)
7 kapitoly 60 – rozvoj a investice ( Fond reinvestic nájemného)
8 kapitoly 71 – sociální fond
19. Majetkoprávní záležitosti:
1 Schválení prodeje části pozemku p.č. 210/3 v k.ú. Čechovice u Prostějova
2 Schválení prodeje části pozemku p.č. 51/2 v k.ú. Vrahovice
3 Schválení prodeje části pozemku p.č. 6027/1 v k.ú. Prostějov
4 Schválení prodeje části pozemku p.č. 8148 v k.ú. Prostějov
5 Schválení prodeje části pozemku p.č. 7540/16 v k.ú. Prostějov
6 Schválení prodeje pozemků v k.ú. Prostějov
7 Schválení prodeje pozemků v k.ú. Čechůvky
8 Schválení prodeje pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr p.č. 3263 v k.ú. Ptení
9 Schválení prodeje objektu na ul. Újezd 23 v Prostějově
10 Schválení prodeje objektu Tetín 4 v Prostějově formou veřejné dražby dobrovolné
11 Schválení prodeje objektu na ul. Edvarda Valenty 19 v Prostějově
12 Schválení výkupu pozemku p.č. 5763/1 v k.ú. Prostějov
13 Schválení výkupu pozemků v k.ú. Čechovice u Prostějova
14 Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 309/41 v k.ú. Kralice na Hané („Stavba průmyslové komunikace a inženýrských sítí v sektoru „G“ průmyslové zóny Prostějov“)
15 Bezúplatný převod hmotného majetku
16 Zrušení předkupního práva k pozemkům p.č. 4312/1 a p.č. 4321/2, oba v k.ú. Prostějov
17 Zrušení předkupního práva – B.D.S., družstvo
18 Změna podmínky prodeje nemovitostí v k.ú. Prostějov (Ing. Hlaváč)
19 Změna bodu 1 usnesení ZMP č. 17142 ze dne 26.6.2007
20 Schválení Pravidel prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova
21 Žádost Bytového družstva Šárka o poskytnutí VFP
20. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města
21. Závěr

Pozn.: Projednání Závěrečného účtu je plánováno od 15:00 hod., po projednání závěrečného účtu je plánována přestávka.

Ing Jan  T e s a ř
starosta města Prostějova

Vytvořeno 7.7.2009 10:22:56 | přečteno 402x | Richard Sedlák
load